UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz.1793) uchwala się, co następuje: Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 2. Deklaracje składa się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a lub ul. Staszica Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 1) format elektroniczny: XML - zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 2) sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Krosna na portalu epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), 3) rodzaj podpisu elektronicznego: podpis kwalifikowany lub profil zaufany epuap. 4. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały. 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które właściciel nieruchomości winien okazać na wezwanie właściwego organu gminy: 1) faktura za zużycie wody w nieruchomości obejmująca okres rozliczeniowy wskazany w wezwaniu, 2) oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach w budynkach wielomieszkaniowych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 4. Traci moc uchwała Nr XI/219/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 2

3 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/357/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.); Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.); Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni: a) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych, b) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 1 Nazwa i adres siedziby właściwego organu w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Krosna Krosno ul. Lwowska 28a Deklarację należy składać: Krosno ul. Lwowska 28a lub Krosno ul. Staszica 2 lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Krosna na portalu epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)* B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa pierwsza deklaracja Data zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych: 3 dzień - miesiąc - rok zmiana danych zawartych w deklaracji Data zaistnienia zmiany: 4 dzień - miesiąc - rok Data korekty: korekta deklaracji 5 dzień - miesiąc - rok C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) właściciel, użytkownik lub posiadacz D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7 Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej D.2. Osoba fizyczna 8 Nazwisko 9 Pierwsze imię, drugie imię 10 Data urodzenia dzień - miesiąc - rok 11 Imię ojca 12 Imię matki 13 Nr telefonu D.3. Podmiot nie będący osobą fizyczną 14 Nazwa 15 Numer NIP 16 Numer REGON 17 Nr telefonu 18 Adres D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne 19 Ulica 20 Nr domu 21 Nr lokalu 22 Miejscowość 23 Kod pocztowy 24 Poczta D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny, niż adres podany w D.4.) 25 Kraj 26 Województwo 27 Powiat 28 Ulica 29 Nr domu 30 Nr lokalu 1 z 3 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 3

4 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Miejscowość Kod pocztowy Poczta E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 34 Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane w sposób: selektywny** F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Miesięczna stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Krosna Nr XI/218/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty: za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 9,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany: 18,00 zł (należy wpisać właściwą stawkę stosownie do oświadczenia złożonego w poz. 34) Liczba osób*** zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4 Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 35 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 36) Liczba członków rodziny wielodzietnej, na których przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszany zł/osobę zł Kwota zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39 zł Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia (różnica kwoty z poz. 37 i 39) G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 41 Liczba i nazwy załączników: 40 zł H. PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 42 Imię 43 Nazwisko 44 Data wypełnienia deklaracji dzień - miesiąc - rok 45 Czytelny podpis właściciela lub władającego nieruchomością/ osoby uprawnionej do reprezentowania**** I. ADNOTACJE ORGANU 46 Data (dzień - miesiąc - rok) 47 Podpis przyjmującego formularz Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 37 lub 40 albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.1619 z późn. zm.) Objaśnienia: Pozycja 2: pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Krosna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; zmiana deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana; korekta deklaracji - właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Krosna w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela nieruchomości), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek Pozycja 7: także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową Pozycja 38: Na podstawie danych zawartych we wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będącego załącznikiem do uchwały Nr XVIII/356/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 z 3 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 4

5 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Pozycja 39: Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w wysokości 50 % miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadających na każdego członka rodziny wielodzietnej, tj.: 50% x kwota z poz. 35 x liczba członków rodziny wielodzietnej wskazana w poz. 38 * warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 1) format elektroniczny: XML - zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 2) sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Krosna na portalu epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), 3) rodzaj podpisu elektronicznego: podpis kwalifikowany lub profil zaufany epuap ** zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno selektywna zbiórka odpadów odbywa się w: 1) zabudowie jednorodzinnej w workach: a) kolor zielony przeznaczonych do zbierania szkła, b) kolor żółty przeznaczonych do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych; 2) zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach: a) kolor zielony przeznaczonych do zbierania szkła, b) kolor żółty przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych, c) kolor niebieski - przeznaczonych do zbierania papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych *** przez osobę zamieszkującą nieruchomość rozumie się osobę fizyczną, która na terenie danej nieruchomości zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi **** W przypadku złożenia deklaracji przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do deklaracji oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. W pełnomocnictwie, w przypadku osoby fizycznej należy podać dane zawarte w punkcie D.1. oraz D.2., natomiast w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną, należy podać dane zawarte w punkcie D.3. Należy podać informację, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze 3 z 3 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/357/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><xs:schema xmlns:xs=" targetnamespace=" attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:str=" xmlns:adr=" xmlns:ds=" xmlns:meta=" xmlns:wyr=" xmlns:inst=" xmlns:oso=" xmlns:wnio=" ><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_id4_ty pe" ><xs:sequence></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype _wnio_zwolnienieliczba_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" _wnio_zwolnienie_type" ><xs:restriction base="xsd:float" _wnio_kwotazulga_type" ><xs:restriction base="xsd:float" _wnio_stawka_type" ><xs:restriction base="xsd:float" 1 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 6

7 _wnio_liczba_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" _wnio_wysokoscoplaty_type" ><xs:restriction base="xsd:float" _wnio_nazwa_type" ><xs:restriction base="xsd:string" _type" ><xs:sequence><xs:element name="zwolnienieliczba" platy_wnio_zwolnienieliczba_type" ></xs:element><xs:element name="zwolnienie" platy_wnio_zwolnienie_type" ></xs:element><xs:element name="kwotazulga" platy_wnio_kwotazulga_type" ></xs:element><xs:element name="stawka" platy_wnio_stawka_type" ></xs:element><xs:element name="liczba" platy_wnio_liczba_type" ></xs:element><xs:element name="wysokoscoplaty" platy_wnio_wysokoscoplaty_type" ></xs:element><xs:element name="nazwa" platy_wnio_nazwa_type" Nieruchomosci_wnio_Ulica_type" ><xs:restriction base="adr:nazwaulicytyp" Nieruchomosci_wnio_NrDomu_type" ><xs:restriction base="adr:budynektyp" Nieruchomosci_wnio_NrLokalu_type" ><xs:restriction base="adr:lokaltyp" Nieruchomosci_wnio_Poczta_type" ><xs:restriction base="adr:pocztatyp" Nieruchomosci_wnio_KodPocztowy_type" ><xs:restriction base="adr:kodpocztowytyp" Nieruchomosci_wnio_Miejscowosc_type" ><xs:restriction base="adr:miejscowosctyp" Nieruchomosci_type" ><xs:sequence><xs:element name="ulica" 2 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 7

8 dresnieruchomosci_wnio_ulica_type" ></xs:element><xs:element name="nrdomu" dresnieruchomosci_wnio_nrdomu_type" ></xs:element><xs:element name="nrlokalu" dresnieruchomosci_wnio_nrlokalu_type" ></xs:element><xs:element name="poczta" dresnieruchomosci_wnio_poczta_type" ></xs:element><xs:element name="kodpocztowy" dresnieruchomosci_wnio_kodpocztowy_type" ></xs:element><xs:element name="miejscowosc" dresnieruchomosci_wnio_miejscowosc_type" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_telefonkontaktowy_type" ><xs:restriction base="adr:telefontyp" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_imiematki_type" ><xs:restriction base="oso:imietyp" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_imieojca_type" ><xs:restriction base="oso:imietyp" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_dataurodzenia_type" ><xs:restriction base="xsd:date" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_nazwisko_type" ><xs:restriction base="oso:czlonnazwiskatyp" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_drugieimie_type" ><xs:restriction base="oso:imietyp" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_imie_type" ><xs:restriction base="oso:imietyp" kladajacegodeklaracjeosobafizyczna_type" ><xs:sequence><xs:element name="telefonkontaktowy" aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_telefonkontaktowy_type" ></xs:element><xs:element name="imiematki" aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_imiematki_type" ></xs:element><xs:element name="imieojca" aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_imieojca_type" ></xs:element><xs:element name="dataurodzenia" 3 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 8

9 aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_dataurodzenia_type" ></xs:element><xs:element name="nazwisko" aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_nazwisko_type" ></xs:element><xs:element name="drugieimie" aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_drugieimie_type" ></xs:element><xs:element name="imie" aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_wnio_imie_type" kladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_nazwa_type" ><xs:restriction base="inst:nazwainstytucjityp" kladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_nip_type" ><xs:restriction base="oso:niptyp" kladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_regon_type" ><xs:restriction base="inst:regontyp" kladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_telefonkontaktowy_type" ><xs:restriction base="adr:telefontyp" kladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_ _type" ><xs:restriction base="adr: typ" kladajacegodeklaracjeosobaprawna_type" ><xs:sequence><xs:element name="nazwa" aneskladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_nazwa_type" ></xs:element><xs:element name="nip" aneskladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_nip_type" ></xs:element><xs:element name="regon" aneskladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_regon_type" ></xs:element><xs:element name="telefonkontaktowy" aneskladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_telefonkontaktowy_type" ></xs:element><xs:element name=" " aneskladajacegodeklaracjeosobaprawna_wnio_ _type" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_nazwa 4 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 9

10 IAdresSiedzibyOrganu_type" ><xs:restriction base="str:tekst200typ" znosci_wnio_deklaracja_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" /><xs:enumeration value="3" / znosci_wnio_pierwsza_wnio_datazaistnieniazmiany_type" ><xs:restriction base="xsd:date" znosci_wnio_pierwsza_type" ><xs:sequence><xs:element name="datazaistnieniazmiany" kolicznosci_wnio_pierwsza_wnio_datazaistnieniazmiany_type" znosci_wnio_zmiana_wnio_datazaistnieniazmiany_type" ><xs:restriction base="xsd:date" znosci_wnio_zmiana_type" ><xs:sequence><xs:element name="datazaistnieniazmiany" kolicznosci_wnio_zmiana_wnio_datazaistnieniazmiany_type" znosci_wnio_korekta_wnio_datazaistnieniazmiany_type" ><xs:restriction base="xsd:date" znosci_wnio_korekta_type" ><xs:sequence><xs:element name="datazaistnieniazmiany" kolicznosci_wnio_korekta_wnio_datazaistnieniazmiany_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype znosci_type" ><xs:sequence><xs:element name="deklaracja" kolicznosci_wnio_deklaracja_type" ></xs:element><xs:element name="pierwsza" kolicznosci_wnio_pierwsza_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" ></xs:element><xs:element name="zmiana" kolicznosci_wnio_zmiana_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" ></xs:element><xs:element name="korekta" kolicznosci_wnio_korekta_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" Korespondencyjny_wnio_Kraj_type" ><xs:restriction base="xs:string" 5 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 10

11 Korespondencyjny_wnio_Wojewodztwo_type" ><xs:restriction base="adr:wojewodztwotyp" Korespondencyjny_wnio_NrLokalu_type" ><xs:restriction base="adr:lokaltyp" Korespondencyjny_wnio_NrDomu_type" ><xs:restriction base="adr:budynektyp" Korespondencyjny_wnio_Ulica_type" ><xs:restriction base="adr:nazwaulicytyp" Korespondencyjny_wnio_Miejscowosc_type" ><xs:restriction base="adr:miejscowosctyp" Korespondencyjny_wnio_KodPocztowy_type" ><xs:restriction base="adr:kodpocztowytyp" Korespondencyjny_wnio_Poczta_type" ><xs:restriction base="adr:pocztatyp" Korespondencyjny_wnio_Powiat_type" ><xs:restriction base="adr:powiattyp" Korespondencyjny_type" ><xs:sequence><xs:element name="kraj" dreskorespondencyjny_wnio_kraj_type" ></xs:element><xs:element name="wojewodztwo" dreskorespondencyjny_wnio_wojewodztwo_type" ></xs:element><xs:element name="nrlokalu" dreskorespondencyjny_wnio_nrlokalu_type" ></xs:element><xs:element name="nrdomu" dreskorespondencyjny_wnio_nrdomu_type" ></xs:element><xs:element name="ulica" dreskorespondencyjny_wnio_ulica_type" ></xs:element><xs:element name="miejscowosc" dreskorespondencyjny_wnio_miejscowosc_type" ></xs:element><xs:element name="kodpocztowy" dreskorespondencyjny_wnio_kodpocztowy_type" ></xs:element><xs:element name="poczta" dreskorespondencyjny_wnio_poczta_type" ></xs:element><xs:element name="powiat" 6 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 11

12 dreskorespondencyjny_wnio_powiat_type" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_oswia dczenieipodpis_wnio_datawypelnieniadeklaracji_type" ><xs:restriction base="xsd:date" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_oswia dczenieipodpis_wnio_imie_type" ><xs:restriction base="oso:imietyp" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_oswia dczenieipodpis_wnio_nazwisko_type" ><xs:restriction base="oso:czlonnazwiskatyp" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_oswia dczenieipodpis_type" ><xs:sequence><xs:element name="datawypelnieniadeklaracji" swiadczenieipodpis_wnio_datawypelnieniadeklaracji_type" ></xs:element><xs:element name="imie" swiadczenieipodpis_wnio_imie_type" ></xs:element><xs:element name="nazwisko" swiadczenieipodpis_wnio_nazwisko_type" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_okresl enieskladajacegodeklaracje_type" ><xs:restriction base="xsd:string" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_typ_ty pe" ><xs:restriction base="xsd" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="id4" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_id 4_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" ></xs:element><xs:element name="oplaty" platy_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" ></xs:element><xs:element name="adresnieruchomosci" dresnieruchomosci_type" ></xs:element><xs:element name="daneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna" aneskladajacegodeklaracjeosobafizyczna_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" ></xs:element><xs:element name="daneskladajacegodeklaracjeosobaprawna" aneskladajacegodeklaracjeosobaprawna_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" ></xs:element><xs:element name="nazwaiadressiedzibyorganu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_n azwaiadressiedzibyorganu_type" ></xs:element><xs:element name="okolicznosci" 7 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 12

13 kolicznosci_type" ></xs:element><xs:element name="adreskorespondencyjny" dreskorespondencyjny_type" ></xs:element><xs:element ref="str:zalaczniki" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" ></xs:element><xs:element name="oswiadczenieipodpis" swiadczenieipodpis_type" minoccurs="0" maxoccurs="1" ></xs:element><xs:element name="okreslenieskladajacegodeklaracje" kreslenieskladajacegodeklaracje_type" ></xs:element><xs:element name="typ" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_ty p_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_type" ><xs:sequence><xs:element name="opisdokumentu" type="str:opisdokumentutyp" minoccurs="0" ></xs:element><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_type" ></xs:element><xs:element ref="ds:signature" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_type" ><xs:sequence><xs:element name="dokument" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:element name="dokument" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_type" ></xs:element></xs:schema> 8 Id: 562B54E7-4B BDBD-FDD2A96ED9EE. Podpisany Strona 13

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/393/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/393/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/393/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR RG.0007.120.2016 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI.73.2015 RADY GMINY WÓLKA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2478 UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 6225 UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL 2. Nr obiektu 3. NIP 4. Nr deklaracji DOŚ DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/19 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 23 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/21/19 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 23 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/21/19 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 8 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 8 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3364 UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 317 UCHWAŁA NR XXVII/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE. z dnia 22 marca 2016 r.

Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria Załącznik do uchwały Nr XXXV/393/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25.01.2013r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 26 marca 2018 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22.06.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/288/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.

Uchwała Nr. /. Rady Gminy. Projekt Uchwała Nr. /. Rady Gminy. z dnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, PROJEKT UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA. z dnia 25 stycznia 2019 roku

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA. z dnia 25 stycznia 2019 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 3993 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r.

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3772 UCHWAŁA NR VIII.57.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 1938 UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3247 UCHWAŁA NR XXIII/143/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 3003 UCHWAŁA NR 0007.XIX.29.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 802/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 751 UCHWAŁA NR V/25/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY...

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO SIÓDEMKA z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i 951; z 2013

Bardziej szczegółowo

I A. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ

I A. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ Załącznik do Uchwały Nr XIX/280/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/380/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/380/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/380/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 10 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3457 UCHWAŁA NR XV/144/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4066 UCHWAŁA NR XXIV/295/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/594/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/594/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 25 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/594/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/541/17 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/ Numer PESEL (niepotrzebne skreślić) _ 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/79/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/79/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/79/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/613/13 Rady Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 4 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 4 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 11 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 11 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz. 3517 UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r.

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r. Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia... 2015 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 24 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 24 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) Załącznik do uchwały nr XXIV/160/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 642 UCHWAŁA NR XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 16 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 642 UCHWAŁA NR XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 642 UCHWAŁA NR XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50/X/2015 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 3 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 50/X/2015 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 3 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR 50/X/2015 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY TURAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY TURAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY TURAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 5 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 5 marca 2019 r. UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r. Znak sprawy: Numer kartoteki: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1883 UCHWAŁA NR XXIX/185/14 RADY GMINY KIERNOZIA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/144/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 23 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/144/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 23 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/144/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Składający Termin składania Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/92/16 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 13 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/92/16 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 13 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/92/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/268/2016 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/268/2016 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 6120 UCHWAŁA NR XXI/268/2016 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 lutego 2016 r. Poz. 632 UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/38/15 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 11 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/38/15 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/38/15 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/ Numer PESEL (niepotrzebne skreślić) _ 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY URSZULIN. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY URSZULIN. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY URSZULIN z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 21 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 1577 UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 1937 UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

wykorzystywane jedynie przez część roku,

wykorzystywane jedynie przez część roku, POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DO- 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo