Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r.

2 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie i stopie bezrobocia Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2003 r. wynosiła 6431 osób w tym 3349 kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2002 r. jest mniejsza o 289 osób. Istotnym wskaźnikiem określającym sytuację na rynku jest stopa bezrobocia. W powiecie na koniec okresu sprawozdawczego stopa bezrobocia osiągnęła wielkość 31,6% i jest niższa od stopy bezrobocia na koniec roku 2002 r. o 0,7 punktu procentowego. Powiat Liczba bezrobotnych r. Liczba bezrobotnych r. Ogółem Ogółem M. Złotoryja M. Wojcieszów M. i G. Świerzawa G. Złotoryja G. Pielgrzymka G. Zagrodno PUP Poziom bezrobocia w PUP w latach 2002/ IX-02 X-02 XI-02 XII-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 V-03 VI VII-03 VIII- 03 IX-03 X-03 XI-03 XII-03 2

3 Stopa bezrobocia w PUP w latach ,2 32,3 33,1 32,2 31,5 30,1 30,8 30,6 29,5 30,3 30, ,4 30,3 29,3 29,8 29, , Zróżnicowanie terytorialne stanu i dynamiki bezrobotnych. PUP Złotoryja obejmuje swoim zasięgiem m. Złotoryja, m. Wojcieszów, m. Świerzawę oraz cztery gminy wiejskie gmina Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja. Populacja bezrobotnych zamieszkujących wieś na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się na poziomie 3257 osoby i stanowi 50,6% ogółu bezrobotnych, natomiast bezrobotni zamieszkujący miasto stanowią 49,4% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Wzrost/ Powiat r r. spadek Dynamika Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem M. Złotoryja ,3 M. Wojcieszów ,3 M. i G. Świerzawa ,2 G. Złotoryja ,6 G. Pielgrzymka ,2 G. Zagrodno ,4 PUP , Porównanie poziomu bezrobocia M. Złotoryja M.Wojcieszów M.i G. Świerzawa G. Złotoryja G.Pielgrzymka G. Zagrodno 3

4 W większości gmin obserwuje się spadek liczby bezrobotnych. Ogólnie w powiecie spadek bezrobocia wyniósł 289 osób. W omawianym okresie dynamika kształtowała się na poziomie 95,7%. Największą dynamikę zaobserwowano w gminach Wojcieszów i Świerzawa 97%, a najniższą w gminie Zagrodno 90,4% Stan bezrobotnych poprzednio pracujących. Wyszczególnienie Wzrost/spadek w 2003r. Ogółem W tym: - zwolnione z przyczyn dot Zakładu pracy W tym: - zwolnione z przyczyn dot Zakładu pracy Mężczyźni W tym: - zwolnieni z przyczyn dot Zakładu pracy Dynamika 93,8 13,4 97,1 13,2 99,7 14,0 Liczba bezrobotnych poprzednio pracujących kształtuje się na poziomie 4954 i stanowi w powiecie 77% ogółu zarejestrowanych. Liczba tej grupy w odniesieniu do stanu z końca grudnia 2002r. Zmniejszyła się o 325 osób. Możemy zaobserwować znaczny spadek zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 116 osób. Dynamika bezrobotnych poprzednio pracujących wynosi 93,8%. Porzednio pracujący stan na Porzednio pracujący stan na Mężczyźni Mężczyźni 4

5 Osoby dotychczas nie pracujące. Wyszczególnienie Wzrost/spadek Dynamika w 2002r. Ogółem , ,5 Mężczyźni ,4 W omawianym okresie liczba bezrobotnych dotychczas nie pracujących wzrosła o 492 osób. Wskaźnik dynamiki wskazuje, że wyższa dynamika występuje u mężczyzn. Dotychczas niepracujący stan na Dotychczas niepracujący stan na Mężczyźni Mężczyźni Nowo zarejestrowani ( napływ ) i wyrejestrowani ( odpływ ) bezrobotni w powiecie. Nowo zarejestrowani bezrobotni napływ W tym kobiety Bezrobotni wyrejestrowani odpływ W tym Wskaźnik płynności rynku pracy Okres kobiety podjęcia pracy Ogółem % 5

6 ogółem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII napływ odpływ kobiety I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII napływ odpływ 6

7 Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2003 r. zarejestrowano 5979 bezrobotnych w tym 2644 kobiet. Wskaźnik płynności rynku pracy oscylował w granicach 51,7%. Wskaźnik ten określa stosunek odpływu z bezrobocia w związku z podjęciem pracy do napływu bezrobocia w tym samym czasie i jest minimalnie (51,1%) korzystniejszy niż w tym samym okresie roku ubiegłego Ocena zmian w poziomie bezrobocia na wsi Bezrobotni ogółem. Stan bezrobotnych zamieszkałych na wsi na koniec grudnia 2003 r. wyniósł 3257 osób w tym 1711 kobiet. W stosunku do m-ca grudnia 2002r. liczba ta uległa zmniejszeniu o 179 osoby. Bezrobotni zamieszkujący wieś stanowią 51% ogółu zarejestrowanych na koniec maja 2003r.. Gminy Stan na Stan na Wzrost/spadek r r. G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Razem Bezrobotni według płci. Gminy Stan na r. Stan na r. m k m k G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Razem Bezrobotni zamieszkali na wsi wg płci Bezrobotni zamieszkali na wsi wg płci ,9% 52,1% 47,6% 52,4% Mężczyźni Mężczyźni 7

8 Wśród bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie przewagę stanowią kobiety. Udział procentowy tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych z terenów wiejskich wynosi 52,4% Bezrobotni z prawem do zasiłku. Gminy Stan na Stan na Wzrost/spadek G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Razem Liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku na koniec grudnia 2003 r. zmalała w stosunku do końca grudnia 2002 r. o 96 osób. Największy spadek tej liczby miał miejsce w gm. Złotoryja (spadek o 53 osób). Spośród mieszkańców wsi zarejestrowanych w PUP Złotoryja 14% posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych Struktura bezrobocia Zarejestrowani bezrobotni według płci w powiecie. Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych kobiet i mężczyzn Koniec grudnia 2002r. Koniec grudnia 2003r. k m k M m. Złotoryja m. Wojcieszów m. i gm. Świerzawa Gm. Złotoryja Gm. Zagrodno Gm. Pielgrzymka Powiat % ogółem bezrobotnych 51% 49% 52% 48% Według stanu na dzień r. większą grupę stanowią bezrobotne kobiety w liczbie 3349 co stanowi 52% ogółu bezrobotnych. Liczba ta jest większa od liczby bezrobotnych mężczyzn o 267 osób. W porównaniu do grudnia 2002 r. liczba mężczyzn spadła o 202 osoby, a kobiet o 87 osób. 8

9 M. Złotoryja M.Wojcieszów M. i Gm.Świerzawa G. Złotoryja G. Zagrodno G.Pielgrzymka Mężczyźni 1034 M. Złotoryja M.Wojcieszów M. i GM. Świerzawa G. Złotoryja G. Zagrodno G.Pielgrzymka Bezrobotni wg płci: na na % 51% 48% 52% Mężczyźni Mężczyźni 9

10 Wśród zarejestrowanych kobiet wyróżniamy: Wyszczególnienie Liczba kobiet % do ogółu kobiet - poprzednio pracujące ,8% - dotychczas nie pracujące ,2% % do ogółu bezrobotnych 38,9% 13,1% Wśród zarejestrowanych mężczyzn wyróżniamy: Wyszczególnienie Liczba mężczyzn % do ogółu mężczyzn - poprzednio pracujący ,4% - dotychczas nie pracujący ,6% % do ogółu bezrobotnych 38,2% 9,8% Z przedstawionych powyżej tabel wynika, że udział mężczyzn poprzednio pracujących w ogólnej liczbie bezrobotnych jest o 0,7 punktu procentowego od kobiet. W poszczególnych grupach ze względu na płeć występują następujące zależności: - liczba kobiet zarejestrowanych z prawem do zasiłku wynosi 423, co stanowi 13% ogółu zarejestrowanych kobiet. Zamieszkałych na wsi jest 1660 bezrobotnych kobiet (51% ogółu kobiet) w tym 174 posiada prawo do zasiłku. - liczba mężczyzn zarejestrowanych z prawem do zasiłku wynosi 606 osoby, co stanowi 19,6% ogółu zarejestrowanych mężczyzn. Zamieszkałych na wsi jest 1546 bezrobotnych mężczyzn (tj. 50,1% ogółu mężczyzn) w tym 296 posiada prawo do zasiłku Zarejestrowani absolwenci w podziale na poziom wykształcenia. Wyszczególnienie Stan na koniec Dynamika XII 2002 r. XII 2003 r. Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Pozostałe Razem Na koniec grudnia 2003 r. liczba bezrobotnych absolwentów wyniosła 205 osób, co stanowi 3 % ogółu bezrobotnych. Dynamika absolwentów w omawianym okresie kształtuje się na poziomie 76%. Zmniejszenie się liczby bezrobotnych absolwentów jest to efektem objęcia aktywizacją zawodową absolwentów w ramach realizowanego programu Pierwsza Praca. Tak jak w latach poprzednich najliczniejszą grupę stanowią absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz policealnych i średnich szkół zawodowych (głównie z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi). 10

11 Absolwenci stan na wyższe polic i śr. zaw śr. ogól. zas zawodowe pozostałe Absolwenci stan na wyższe polic i śr. zaw śr. ogól. zas zawodowe pozostałe Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wyszczególnienie grudzień 2003r. Ogółem Nowo zarejestrowani Podjęcia pracy 22 Na koniec grudnia 2003 r. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wynosiła 81 osoby w tym 58 kobiet, co stanowi 0,01% ogółu bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku. Wyszczególnienie Koniec grudnia 2002r. Koniec grudnia 2003r. 11

12 Ogółem Zamieszkali na wsi Dynamika 83,6 88,3% Według stanu na koniec maja 2003r. liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosi 1002 osób w tym 423 kobiet. To jest o 229 osób mniej niż w końcu grudnia 2002 roku. Udział procentowy tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 16,2%. W stosunku do końca grudnia 2002 r. liczba kobiet uprawnionych do zasiłku zmalała o 55 osób. Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego. Wyszczególnienie Ogółem Koniec grudnia 2002 Koniec grudnia 2003 Zasiłki przedemerytalne Świadczenia przedemerytalne Zasiłki przedemerytalne Świadczenia przedemerytalne Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia. Koniec grudnia 2002r. Koniec grudnia 2003 r. Wiek Czas pozostawania bez Czas pozostawania bez Dynamika Ogółem pracy pow. 12 m-cy Ogółem pracy pow. 12 m-cy Na koniec maja 2003 r. najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni w wieku lata, oraz lata. Liczba bezrobotnych w/w grupach wiekowych w omawianym okresie utrzymuje się na najwyższym poziomie. Stanowią one odpowiednio 26,4%, i 24,3% (łącznie 50,7%) ogółu bezrobotnych. 12

13 3% Bezrobotni wg wieku 0% 0% 24% 24% 23% 26% Poniższa tabela zawiera informacje o bezrobotnych według poziomu wykształcenia. Koniec grudnia 2002r. Koniec grudnia 2003r. Czas pozostawania Czas pozostawania Dynamika Wykształcenie Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Wyższe Policealne i śr. zaw Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe Gimnazj. i poniżej Z powyższych danych wynika, że największą dynamikę zanotowano u bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Wskaźnik ten nie ma większego wpływu na relacje zachodzące w całej grupie zarejestrowanych osób. W powiecie bardzo duży udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym, a bardzo niewielki udział osoby z wykształceniem wyższym. 13

14 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia 35% 2% 18% 4% 41% wyższe pol i śr zaw śr ogól zas zawodowe Gimnazj. i poniżej Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy. Koniec grudnia 2002 r. Koniec grudnia 2003r. Czas pozostawania Czas pozostawania Okresy Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Dynamika Do 1 roku i więcej Bez stażu Jak z tabeli wynika największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby bez stażu pracy, o stażu 1 5 lat oraz lat. One to również jako długotrwale bezrobotne stanowią największy procent oraz największy udział w liczbach bezwzględnych. 14

15 1,0% 23,0% Bezrobotni wg stażu pracy 14,6% 19,5% 18,5% 11,2% 12,2% do 1 roku "1-5" "5-10" "10-20" "20-30" 30 i więcej bez stażu Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Okresy Koniec grudnia Koniec grudnia Dynamika Wzrost/spadek 2002r. 2003r. Do 1 m-ca , , , , , Pow. 24 m-cy ,01 29 Cechą charakterystyczną dla powiatu złotoryjskiego jest wysoki udział długotrwale pozostajacych bez pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych. Udział ten kształtuje się na poziomie 50,1% ogółu bezrobotnych. W stosunku do końca grudnia 2002 r. nastąpił spadek o 167 osób. (zależność ta uwarunkowana jest ogólnym zmniejszeniem się poziomu bezrobocia w powiecie. Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w dużej mierze (oprócz absolwentów) obejmują osoby długotrwale bezrobotne. Jednak możliwości Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w aktywizowaniu tej grupy bezrobotnych są ograniczone. W przypadku ofert pracy niesubsydiowanej, generalnie (jest to tendencja ogólnokrajowa) pracodawcy niechętnie godzą się na zatrudnienie skierowanych przez Urząd bezrobotnych z tej grupy. Jako argument podstawowy podają szybką utratę umiejętności zawodowych przez osoby dłużej pozostające na bezrobociu. 15

16 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 33,6% 8,8% 15,4% 16,5% 13,7% 12,0% do 1 m-ca "1-3" "3-6" "6-12" "12-24" powyż Bezrobotni według zawodów i specjalności. Wyszczególnienie Koniec grudnia 2002r. Koniec grudnia 2003r. W tym kobiety Absolwenci Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy, kierownicy Specjaliści Technicy, inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i ochrony Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi rzemieślnicy Operatorzy monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Bezrobotni bez zawodu Razem Z danych zawartych w tabeli wynika, że według stanu na r. liczba bezrobotnych posiadających zawód wynosi 4686 osób tj. 72,28% ogółu bezrobotnych w tym 2343 kobiety. Oznacza to, że posiadają oni świadectwo (dyplom) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego albo posiadają udokumentowaną ciągłość pracy w okresie 1 roku w tym samym zawodzie. 16

17 Bezrobotni wg EKD 0,05% 1,85% 9,13% 4,52% 8,79% 27,13% 37,30% 6,00% 2,13% 3,09% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy, kierownicy Specjaliści Technicy, inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i ochrony Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi rzemieślnicy Operatorzy monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych bez zawodu 17

18 2. AKTYWNE DZIAŁANIA URZĘDU PRACY PRZECIWDZIAŁAJĄCE BEZROBOCIU I ŁAGODZĄCE JEGO SKUTKI Oferty pracy. W 2003r. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 1452 oferty pracy, co stanowi 41,6% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Podstawowym źródłem informacji o wolnych miejsca pracy są oferty zgłaszane przez pracodawców. Oferty pracy zgłoszone w okresie od r. do r. miesiąc Liczba ofert Praca subsydiowana Sektor publiczny Z tego Dla niepełnospra wnych Dla absolwentów Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM rok Według zawodów i specjalności w omawianym okresie najwięcej ofert wpłynęło: - pracownik biurowy ofert - robotnik gospodarczy ofert - zdobnik szkła - 54ofert - sprzedawca - 154ofert - kierowca sam. ciężarowego - 39 ofert - pakowacz - 23 ofert Według Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej ofert wpłynęło z sekcji: - przetwórstwo przemysłowe ofert - administracja publiczna ofert - handel, hurt i detal ofert - ochrona zdrowia ofert - obsługa nieruchomości - 91ofert Liczba ofert pracy w 2003r. pozyskana przez Urząd w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 46,5 punktu procentowego. Miejsca pracy tworzone przy współudziale Urzędu tzw. subsydiowane stanowią 82% ogółu pozyskanych ofert pracy. Udział miejsc subsydiowanych w ogólnej liczbie pozyskanych ofert pracy w porównaniu do 18

19 ubiegłego roku wzrósł o 28 pkt procentowych. Ma to związek ze zwiększonym limitem środków Funduszu Pracy w 2003r. na realizację aktywnych form oraz pozyskaniem dodatkowych środków na ten cel z rezerwy marszałka, z rezerwy ministra i AWRSP na aktywizację bezrobotnych z terenów wiejskich. Podział ofert pracy według gmin: Gminy Liczba ofert pracy Rok 2003 Rok 2002 M. Złotoryja M.G. Świerzawa M. Wojcieszów G. Złotoryja G. Zagrodno 60 9 G. Pielgrzymka Spoza Powiatu RAZEM Wg podziału ofert pracy na gminy najwięcej ofert pracy pozyskano z m. Złotoryja 942 oferty, z g. Złotoryja 108 ofert, z m.g. Świerzawa 100 ofert i z m. Wojcieszów 85 ofert. Najmniej ofert pracy wpłynęło z g. Zagrodno 60 osób i g. Pielgrzymka 63 oferty. Spoza powiatu pozyskano 94 ofert pracy Podjęcia pracy. W ciągu 2003r. z tytułu podjęć pracy wykreślono 3493 osoby bezrobotne, w tym prace stałą podjęło 1896 osób, prace sezonową 438 osoby. W ramach prac subsydiowanych pracę podjęło 606 osób w tym: - prace interwencyjne 362 osoby - roboty publiczne 101 osób - w ramach umów absolwenckich 26 osób - w ramach refundacji składek ZUS 2 osoby - w ramach programu specjalnego 60 osób. Staż pracy został zorganizowany dla 553 absolwentów. W 2003r. udzielono 4 pożyczki na utworzenie 8 dodatkowych miejsc pracy, z tego 4 osoby podjęły pracę w 2004r. W zakładach pracy chronionej zatrudniono 51 osób niepełnosprawnych. 19

20 Miesiąc Podjęcia pracy w okresie od r. do r. Podjęcia pracy ogółem* Praca stała Prace interwenc yjne Roboty publiczne Z tego Praca sezonowa Pożyczki na dział. gosp. Inne** w tym staże Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM Rok * w tym staże ** inne: pożyczki dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, umowy absolwenckie, staże abs. i programy specjalne, podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej. W 2003r. z tytułu podjęcia zatrudnienia z ewidencji bezrobotnych wykreślono 3493 osoby, w tym na podstawie ofert pracy 1366 osoby, co stanowi 39,1 % ogółu wykreślonych z tego tytułu. W porównaniu do ubiegłego roku zatrudnienie wzrosło o 15 %. Wzrosło zatrudnienie o charakterze sezonowym o 25 % oraz zatrudnienie subsydiowane tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, umowy absolwenckie, staże absolwenckie o 114%. Natomiast o 12 % zmalało zatrudnienie o charakterze stałym. W podziale wg gmin najwięcej osób zatrudnienie podjęły z m. Złotoryja 1374 osób, z g. Złotoryja 564 osób oraz z mig. Świerzawa 520 osób. Najmniej osób pracę podjęło z m. Wojcieszów 295 osób, g. Pielgrzymka 302 osoby oraz z g. Zagrodno 438 osób Podjęcia pracy w 2004 roku Ogółem* W tym praca stała M. Złotoryja M. i G. Świerzawa M. Wojcieszów G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka RAZEM *w tym staże 20

21 Na podstawie ofert pracy w omawianym okresie prace podjęło 1366 osób, co stanowi 39,1% ogółu osób wykreślonych z ewidencji z tytułu podjęcia pracy. Podjęcia Z tego miesiąc pracy Prace Roboty stała ogółem interwencyjne publiczne Sezonowa Inne* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM Rok 2002r * umowy absolwenckie, staże absolwenckie, pożyczki dla pracodawców, refundacja składki ZUS, zakłady pracy chronionej W porównaniu do roku ubiegłego zatrudnienie na podstawie ofert pracy wzrosło o 465 osób. Natomiast podjęcia pracy o charakterze stałym na podstawie ofert pracy zmalały o 157 osób. Zatrudnienie na podstawie ofert pracy zgłoszonych od I-XII 2003r. w podziale na gminy: Rok 2003 Rok 2002 M. Złotoryja M. i G. Świerzawa M. Wojcieszów G. Zagrodno G. Złotoryja G. Pielgrzymka RAZEM Na podstawie ofert pracy w 2003r. w podziale wg gmin najwięcej bezrobotnych prace podjęło z m. Złotoryja 618 osób, z g. Złotoryja 198 osób, m i g. Świerzawa 183 osoby. Natomiast ze zgłoszonych miejsc pracy najmniej skorzystali mieszkańcy m. Wojcieszów 104 osoby, g. Pielgrzymka 106 osób oraz g. Zagrodno 157 osób. 21

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999 Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 22 ROKU Konin, styczeń 23 r. S P I S T R E Ś C I I. Analiza bezrobocia w 22 r... 3 1. Sytuacja na rynku pracy... 3 2. Struktura osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel.716-49-41, fax(0-42)717-41-60 Zgierz, kwiecień`2010 1/2010 SPIS TREŚCI Wstęp 1 RYNEK PRACY W ROKU 2009... 4 1.1 Poziom, stopa i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 062-7841553 fax. 0-62 7841149 e-mail: lowe@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2003

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2003 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2003

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W 2002 R.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W 2002 R. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W K O Ł O B R Z E G U INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W R. KOŁOBRZEG LUTY 2009 R. 2 1. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA Według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWIE ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Mrągowo, lipiec 2014r. SPIS TREŚĆI

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y

P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y w Wodzisławiu Śląskim Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim LUTY 2004 Na dzień 31 grudnia 2003r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Bezrobocie na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu w latach 1990-2000

WSTĘP Bezrobocie na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu w latach 1990-2000 WSTĘP U progu dekady lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku rozpoczął się w dziejach Polski nowy etap, który zmierzał do przekształcenia gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową. Proces

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2015 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2015 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2015 roku Województwo pomorskie I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w półroczu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zada

Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zada Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w 2013 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej I. Stan i struktura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu RYNEK PRACY W POWIECIE ELBLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2015 R. Elbląg, lipiec 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona Wstęp 4 Podstawowe definicje 5 Sytuacja społeczno gospodarcza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 ROKU Kielce, wrzesień 2010 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600, fax

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania zawodoznawstwa

Cele i zadania zawodoznawstwa Zawodoznawstwo Zawodoznawstwo Ujęcie szerokie: Interdyscyplinarny obszar wiedzy o świecie pracy zlokalizowany na pograniczu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Ujęcie wąskie: Wiedza o zawodach

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: rzjr@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

O BEZROBOCIU W POWIECIE NOWOSĄDECKIM W MIESIĄCU MAJU 2007 ROKU

O BEZROBOCIU W POWIECIE NOWOSĄDECKIM W MIESIĄCU MAJU 2007 ROKU O BEZROBOCIU W POWIECIE NOWOSĄDECKIM W MIESIĄCU MAJU 2007 ROKU NOWY SĄCZ czerwiec - 2007 r. 2 Maj br. to kolejny miesiąc, który wykazuje malejące bezrobocie. Liczba bezrobotnych na koniec maja br. wynosiła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2012 Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie to

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Stan bezrobocia w powiecie złotoryjskim i działania PUP promujące zwiększenie zatrudnienia. Złotoryja styczeń 2009 rok I. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE DRUK NR... POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE INFORMACJA O BEZROBOCIU NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W III KWARTAŁACH 2002 ROKU PIŁA PAŹDZIERNIK 2002 ROK S P I S T R E Ś C I I. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2005 roku

Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2005 roku URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2005 roku Złotoryja styczeń 2006 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, -513 Warszawa W Lwówku Śląskim Numer identyfikacyjny REGON 2 3 8 8 2 3 9 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za m-c marzec

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU W świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w maju 2002 r. liczba

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w wybranych powiatach woj. Mazowieckiego (wg stanu w końcu grudnia 2001 i 2002 r.)

Tabela 1. Stopa bezrobocia w wybranych powiatach woj. Mazowieckiego (wg stanu w końcu grudnia 2001 i 2002 r.) CZĘŚĆ I 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim obejmuje swoim działaniem gminy miejskie: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, gminy miejsko- wiejskie: Halinów i Kałuszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, sporządzony za I półrocze 2011 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Załącznik 3 do Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, sporządzony za I półrocze 2011 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. WROCŁAWIU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WSTĘP Głównym celem niniejszego raportu jest identyfikacja zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin marzec 2005 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) zjawisko nie wystąpiło. Znak x wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe.

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA W POWIECIE I DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU.

STAN BEZROBOCIA W POWIECIE I DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi STAN BEZROBOCIA W POWIECIE I DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. Złotoryja LUTY 2013 rok Spis treści I. STAN BEZROBOCIA W POWIECIE...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE GOŁDAPSKIM PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2011 R.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE GOŁDAPSKIM PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Gołdapi 19 500 Gołdap, ul. Żeromskiego 18, tel/fax (87) 615 03 95, (87) 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl e-mail: olgo@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2003 R. INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2003 ROKU SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

M ODZIE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM W 2011 ROKU

M ODZIE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM W 2011 ROKU M ODZIE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM W 2011 ROKU Kielce, lipiec 2012 1 Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600, fax 41 36 41 666 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY BIULETYN INFORMACYJNY III kwartał 2014 rok ŁOMŻA, PAŹDZIERNIK 2014 ROKU SPIS TREŚCI STR 1. Rynek pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 1.1. Poziom, stopa

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-05/2010/P/09/005 Pani Wiesława Polańska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2012 rok Stalowa Wola, luty 2013 r. Spis treści 1. Bezrobocie w powiecie stalowowolskim 3 2. Działania w zakresie aktywizacji bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU Opracował: Dział Organizacyjno-Administracyjny CHOJNICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według rodzaju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM. za 2009 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM. za 2009 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM za 2009 ROK Żywiec marzec 2010 1 I. WSTĘP Niniejszy raport stanowi analizę zjawiska bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław 2012 rok

Analiza rynku pracy powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław 2012 rok Analiza rynku pracy powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław 2012 rok Wrocław 2012 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Dane źródłowe.5 3. Sytuacja społeczno gospodarcza miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.7

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy. 1.1 Pracodawcy. 2. Liczba bezrobotnych. 2.1 Zmiany w poziomie bezrobocia

1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy. 1.1 Pracodawcy. 2. Liczba bezrobotnych. 2.1 Zmiany w poziomie bezrobocia 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy Powiat Piski połoŝony jest w północno wschodniej części Polski w województwie warmińsko - mazurskim. W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko - wiejskie: Pisz,

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r. LRZ-41017-1-08 P/08/100 Pan Tomasz Sieńko Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobry Dom w

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY CHRZANÓW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE W ROKU 2013

POWIATOWY URZĄD PRACY CHRZANÓW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE W ROKU 2013 POWIATOWY URZĄD PRACY CHRZANÓW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE W ROKU 2013 Chrzanów, luty 2014 1. RYNEK PRACY W POLSCE Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2010 r. Opracowanie: Barbara Milewska - specjalista do spraw rozwoju zawodowego stażysta Magdalena

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Słubice 2011 1 Wstęp W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki sytuacji na lokalnym rynku pracy

Bardziej szczegółowo