Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne"

Transkrypt

1 Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

2 Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania 2. Bezpieczny podpis elektroniczny definicja, istota, rodzaje, porównanie 3. Profil zaufany epuap definicja, podstawa prawna, zasady potwierdzania, metody zakładania 4. Uprawnienia osoby potwierdzającej profil zaufany 5. Uprawnienia administratora podmiotu potwierdzającego 6. Program szkolenia 7. Szkolenie właściwe 2

3 Platforma epuap informacje ogólne epuap - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rządowy ogólnopolski portal usług administracji publicznej udostępnianych przez usługodawców drogą elektroniczną Główne przedsięwzięcie Planu Informatyzacji Państwa 3

4 Platforma epuap obszary zastosowania: Udostępnianie usług publicznych przez jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne obywatelom, Zintegrowany i łatwy dostęp do usług publicznych (wszystkie usługi w jednym miejscu), epuap jako Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, Portal interoperacyjności - zapewnienie możliwość wymiany danych oraz współdzielenia informacji i wiedzy. 4

5 Platforma epuap założenia: zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych, dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi, jednolity dostęp do usługi bez ponoszenia znaczących kosztów. 5

6 Platforma epuap podstawa prawna: Zgodnie z przepisami prawa, od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne epuap umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług pozwalających na założenie skrzynki podawczej. 6

7 Platforma epuap korzyści dla usługodawców Możliwość koncentracja na kluczowych dla poszczególnych instytucji publicznych zadaniach i kompetencjach Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z prawem oraz minimalizacja inwestycji (minimalne wymagania dla systemów IT oprogramowanie i organizacja, podpis elektroniczny, poziomy zabezpieczeń), Standaryzacja i promocja dobrych praktyk Otwartość i neutralność technologiczna Znaczna autonomia instytucji publicznych w udostępnianiu własnych usług poprzez epuap Platforma wypracowywania rekomendacji i rozwiązań (Portal Interoperacyjności) Możliwość integracji usług elementarnych w usługi złożone 7

8 Platforma epuap korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw Oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności Zapewnienie elastyczności dostępu Automatyzacja usług publicznych Możliwość korzystania ze złożonych usług publicznych Przejrzystość usług publicznych Pojedynczy punkt kontaktu Obywatel -> Administracja 8

9 epuap = Możliwośd kompleksowego załatwienia sprawy urzędowej przez obywatela bez wychodzenia z domu Wniosek Podanie Skarga 9 Decyzja administracyjna Zaświadczenie Opinia

10 Bezpieczny podpis elektroniczny - konieczny przy komunikacji drogą elektroniczną Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który jest: przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego. 10

11 Bezpieczny podpis elektroniczny - zalety Zalety: możliwość podpisywania danych w formie elektronicznej taka sama moc prawna jak podpis tradycyjny (odręczny) o wiele większa trudność podrobienia w porównaniu z podpisem odręcznym, większa precyzja stosowania, łatwiejsza weryfikacja zmian w podpisywanych dokumentach. 11

12 Bezpieczny podpis elektroniczny bezpieczna i prawomocna komunikacja: obywatel urząd 12

13 Bezpieczny podpis elektroniczny - rodzaje Potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym (2001r.) Potwierdzony profilem zaufanym epuap (2010r.) 13

14 Podpis elektroniczny - porównanie Potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym Odpłatny i drogi (cena najprostszego zestawu na okres 1 roku - ok. 360 zł.) Potwierdzony profilem Darmowy zaufanym epuap Brak bezpośredniego powiązania z cechami osobowymi osoby podpisującej Wymaga używania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (karty kryptograficznej, czytnika kart, oprogramowanie do obsługi karty) Jednoznacznie identyfikuje osobę podpisującą (dane identyfikacyjne i osobowe) Wymaga tylko dostępy do Internetu 14

15 Profil zaufany epuap definicja Profil zaufany epuap (inaczej profil zaufany, w skrócie pz ) narzędzie techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika lub podmiot w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem portalu epuap Jednoznacznie identyfikuje osobę lub podmiot składający podpis na podstawie zestawu informacji o osobie lub podmiocie w nim zawartym Informacje zawarte w profilu zaufanym są w wiarygodny sposób potwierdzone przez osoby potwierdzające w organie podmiotu potwierdzającego Pozwala każdorazowo uwierzytelnić podpisującego poprzez żądanie wpisania jednorazowego kodu, przekazanego użytkownikowi wybraną przez niego podczas zakładania profilu metodą autoryzacji (np. kod wysłany em, SMS-em, zdrapka) 15

16 Profil zaufany epuap informacje zawarte i potwierdzone w pz O osobach fizycznych Imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, czas jego potwierdzenia, datę ważności, identyfikator konta epuap, adres poczty elektronicznej O podmiotach gospodarczych: nazwę organizacji, NIP i/lub KRS, nr REGON, siedzibę, datę i czas jego potwierdzenia, datę ważności, identyfikator konta organizacji epuap adres poczty elektronicznej 16

17 Profil zaufany epuap Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Zawiera zmiany m.in. w: a) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego b) Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji jego użytkownika oraz trybu tworzenia i dystrybucji profilu zaufanego epuap 17

18 Profil zaufany epuap Podstawa prawna Ustawa - zmiany w ustawie o informatyzacji Identyfikacja użytkownika Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty instytucje publiczne następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego epuap. 18

19 Profil zaufany epuap Podstawa prawna Ustawa - zmiany w ustawie o informatyzacji Podpis potwierdzony profilem zaufanym epuap 1. Podpis potwierdzony profilem zaufanym epuap wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu. 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 3. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi potwierdzonemu profilem zaufanym epuap tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub zmianie uległy dane inne niż służące do potwierdzenia profilu zaufanego 19

20 Potwierdzanie profilu zaufanego Profil zaufany epuap potwierdza punkt potwierdzający, którym jest: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsul, wojewoda, naczelnik urzędu skarbowego albo za zgodą ministra inny podmiot Punkt potwierdzający może w formie pisemnej upoważniać pracowników urzędu (tzw. osoby potwierdzające) obsługującego ten punkt do załatwiania spraw w zakresie profilu zaufanego epuap w jego imieniu. 20

21 Zasady potwierdzania profilu zaufanego: potwierdzenia dokonuje się wyłącznie na epuap, profil zaufany potwierdza się na wniosek złożony osobiście do punktu potwierdzającego lub w postaci elektronicznej na epuap (wniosek ważny jest przez okres 14 dni od daty złożenia), potwierdzenie następuje w obecności osoby wnioskującej która zgłasza się w tym celu do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego. 21

22 Zasady potwierdzania profilu zaufanego cd.: należy stwierdzić tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu, a następnie zweryfikować dane z wniosku z danymi z profilu epuap i rejestrem PESEL weryfikacja i potwierdzenie wniosku odnotowywana jest na wydruku wniosku z system, z czasem potwierdzenia, podpisywanym przez wnioskującego osoba potwierdzająca podpisuje profil zaufany epuap osoby wnioskującej: podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. 22

23 WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa punktu potwierdzającego i siedziba WNIOSEK o potwierdzenie profilu zaufanego epuap Sygnatura i data złożenia wniosku Wzór wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego A. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1. Dane osobowe: Imię / Imiona Nazwisko numer PESEL Seria i numer dokumentu tożsamości Organ wydający Data ważności 2. Dane o koncie epuap:... Identyfikator użytkownika epuap (login) 3. Oświadczenie osoby wnioskującej: Wnioskodawca oświadcza, że: 1)dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne; 2)wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia profilu zaufanego epuap Miejscowość, data Imię i nazwisko Podpis wnioskodawcy (czytelnie) B. Informacja o osobie upoważnionej do potwierdzania profilu zaufanego epuap w imieniu punktu potwierdzającego * : Imię/Imiona i nazwisko Stanowisko Nr upoważnienia C. Informacje dotyczące potwierdzenia profilu zaufanego epuap * :... Czas dokonania potwierdzenia albo Informacja o niepotwierdzeniu profilu zaufanego epuap: Data niepotwierdzenia Czas niepotwierdzenia... Przyczyny niepotwierdzenia Miejscowość, data Imię i nazwisko Podpis osoby upoważnionej (czytelnie) do potwierdzania profilu zaufanego epuap * wypełnia punkt potwierdzający

24 Zakładanie profilu zaufanego I sposób Obywatel Użytkownik posiada konto epuap i sam wysyła wniosek elektroniczny o pz 1. Założenie konta użytkownika na epuap.gov.pl 2. Wypełnienie elektronicznego wniosku o nadanie profilu zaufanego 3. Wysłanie wniosku Osoba potwierdzająca w punkcie potwierdzającym Uwierzytelnienie wnioskującego na podstawie dokumentu tożsamości 5. Wyszukanie elektronicznego wniosku 6. Weryfikacja danych osobowych 7. Wydruk i podpisanie formularza z danymi przez obie strony 8. Utworzenie profilu zaufanego

25 Zakładanie profilu zaufanego II sposób Obywatel Użytkownik posiada konto epuap, składa wniosek papierowy o pz 1. Składa wniosek papierowy o utworzenie profilu w jego imieniu 2. Przedkłada dokument tożsamości Osoba potwierdzająca 3. Uwierzytelnia wnioskującego na podstawie dokumentu tożsamości 4. Weryfikuje dane z wniosku z dokumentem tożsamości 5. Wypełnia wniosek elektroniczny w imieniu petenta 6. Drukuje i podpisuje formularz podpis składa też petent 7. Tworzy profilu zaufanego 25

26 Zakładanie profilu zaufanego III sposób Obywatel Użytkownik nie posiada konta epuap, składa wniosek papierowy o utworzenie konta z pz 1. Składa wniosek papierowy o utworzenie konta z profilem zaufanym w jego imieniu 2. Przedkłada dokument tożsamości Osoba potwierdzająca 3. Uwierzytelnia wnioskującego na podstawie dokumentu tożsamości 4. Weryfikuje dane z wniosku z dokumentem tożsamości 5. Tworzy konto epuap 6. Wypełnia wniosek elektroniczny w imieniu petenta 7. Drukuje i podpisuje formularz podpis składa też petent 8. Tworzy profilu zaufanego 26

27 Zakładanie profilu zaufanego IV sposób ( samozaufanie ) Obywatel Użytkownik posiada konto epuap oraz podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym 1. Założenie konta użytkownika na epuap.gov.pl 2. Wypełnienie elektronicznego wniosku o nadanie profilu zaufanego 3. Podpisanie wniosku własnym podpisem kwalifikowanym (tzw. Samozaufanie ) 4. Utworzenie profilu zaufanego Osoba potwierdzająca nie uczestniczy!!! 27

28 Uprawnienia osoby potwierdzającej profil zaufany: 1. Obsługa wniosków o założenie profilu zaufanego, 2. Zakładanie profilu zaufanego, 3. Zakładanie kont epuap z profilem zaufanym 4. Zarządzanie profilem zaufanym: Weryfikacja Unieważnienie Przedłużanie Uprawnienia administratora podmiotu potwierdzającego: 1. Zarządzanie użytkownikami w ramach podmiotu przypisanie kont użytkowników do organizacji 2. Nadawanie/Odbieranie roli Osoby potwierdzającej w ramach podmiotu potwierdzającego 28

29 SZKOLENIE

30 Program szkolenia I Sprawowanie funkcji administratora podmiotu: 1. Przypisanie kont użytkowników do organizacji 2. Nadawanie i odbieranie roli Osoby Potwierdzającej II Sprawowanie funkcji osoby potwierdzającej: 1. Złożenie wniosku w imieniu użytkownika/podmiotu 2. Zakładanie profilu zaufanego użytkownika 3. Zakładanie profilu zaufanego podmiotu 4. Zakładanie konta epuap użytkownika z profilem zaufanym 5. Zarządzanie profilem zaufanym: Wyszukiwanie, Weryfikacja, Przedłużanie, Unieważnienie.

31 I Sprawowanie funkcji Administratora podmiotu

32 32 1. Zarządzanie użytkownikami w ramach podmiotu przypisanie kont użytkowników do organizacji

33 1. Przypisanie kont użytkowników do organizacji - procedura 1. Zaloguj się do epuap 2. Wybierz: Moje konto /Zarządzanie uprawnieniami 3. Zaloguj się do DracoConsole 4. Wybierz Użytkownicy Import 5. Wpisz identyfikator użytkownika Wybierz Importuj 6. System wysyła wiadomość z zaproszeniem 7. Użytkownik potwierdza zaproszenie mailowe 33

34 2. Nadawanie i odbieranie roli Osoby Potwierdzającej Osoba Potwierdzająca OP Osoba Potwierdzająca Osoba Potwierdzająca Podmiot Potwierdzający 34

35 2. Nadawanie i odbieranie roli Osoby Potwierdzającej Rola osoby potwierdzającej (ZP_osoba_potwierdzająca) zbiór uprawnień do zarządzania wnioskami i profilami zaufanymi użytkowników Procedura: 1. Zaloguj się do epaup 2. Wybierz Moje konto /Zarządzanie uprawnieniami 3. Zaloguj się do DracoConsole 4. Wybierz Role Wyszukaj rolę ZP_Osoba_Potwierdzająca 5. Wybierz Konta Wyszukaj konto użytkownika 6. Przypisz konto użytkownika do roli (klikając strzałkę ) 7. Odbierz rolę użytkownikowi (klikając strzałkę ) 35

36 Ćwiczenia 1. - Funkcje administratora podsystemu Zadanie 1: Zaimportuj użytkownika o identyfikatorze OPXX do swojej organizacji Zadanie 2. Nadaj użytkownikowi o identyfikatorze OPXX rolę osoby potwierdzającej Zadanie 3. Odbierz użytkownikowi o identyfikatorze OPXX rolę osoby potwierdzającej

37 II Sprawowanie funkcji osoby potwierdzającej

38 Zakładanie profilu zaufanego Obywatel 1. Wnioskuje o założenie pz (wniosek elektroniczny/papierowy) 2. Przedkłada dokument tożsamości Osoba potwierdzająca 3. Uwierzytelnia petenta na podstawie dokumentu 4. Wyszukuje lub dodaje wniosek o pz 5. Drukuje wniosek do podpisu 6. Weryfikuje wniosek 7. Podpisuje wniosek 8. Tworzy profil zaufany 38

39 1. Złożenie wniosku w imieniu użytkownika/ podmiotu Złożenie wniosku elektronicznego o profil zaufany na wniosek papierowy użytkownika 1. Zaloguj się do epuap 2. Wybierz Moje Konto/ Funkcjonalności/ Potwierdzanie zaufanych profili/lista wniosków użytkowników 3. Wybierz Dodaj nowy wniosek 4. Wypełnij wniosek danymi użytkownika 5. Wyślij wniosek Złożenie wniosku elektronicznego o profil zaufany na wniosek papierowy podmiotu 1. Zaloguj się do epuap 2. Wybierz Moje Konto/ Funkcjonalności/ Potwierdzanie zaufanych profili/lista wniosków organizacji 3. Wybierz Dodaj nowy wniosek 4. Wypełnij wniosek danymi podmiotu 5. Wyślij wniosek

40 2. Zakładanie profilu zaufanego użytkownika a) Wyszukiwanie i weryfikacja wniosku 1. Zaloguj się do epuap 2. Wybierz Moje Konto/ Administracja systemem/ Administracja ZP/ Lista wniosków użytkowników 3. Wybierz Wyszukiwanie 4. Wybierz jeden ze sposobów wyszukiwania Szukaj po : identyfikatorze użytkownika zestawie danych: imię, nazwisko i PESEL. 5. Wpisz szukane dane, wybierz Wyszukaj i przejdź do Szczegóły wniosku 6. Wybierz Weryfikuj wniosek 7. Jeśli weryfikacja negatywna, odrzuć wniosek klikając Odrzuć wniosek 8. Jeśli weryfikacja pozytywna, wydrukuj wniosek do podpisu, klikając Drukuj wniosek

41 2. Zakładanie profilu zaufanego użytkownika cd. b) Podpisywanie wniosku i tworzenie profilu zaufanego 9. Potwierdź wniosek klikając Podpisz profil zaufany 10. Wybierz Podpisz profilem zaufanym 11. Użyj do podpisu profilu zaufanego podmiotu 12. Wybierz Potwierdź tożsamość osobistym ZP 13. Wpisz kod autoryzacyjny i wybierz Zatwierdź 14. Wybierz Utwórz profil zaufany a następnie Akceptuj

42 3. Zakładanie profilu zaufanego podmiotu a) Wyszukiwanie i weryfikacja wniosku 1. Zaloguj się do epuap 2. Wybierz Moje Konto/ Administracja systemem/ Administracja ZP/Lista wniosków organizacji 3. Wybierz Wyszukiwanie 4. Wybierz jeden ze sposobów wyszukiwania Szukaj po : po identyfikatorze podmiotu po zestawie danych: Nazwa instytucji, nr REGON i ewentualnie nr NIP 5. Wybierz Wyszukaj i przejdź do Szczegóły wniosku 6. Wybierz Weryfikuj wniosek 7. Jeśli weryfikacja negatywna, odrzuć wniosek klikając Odrzuć wniosek 8. Jeśli weryfikacja pozytywna, wydrukuj wniosek do podpisu, klikając Drukuj wniosek

43 2. Zakładanie profilu zaufanego podmiotu- cd b) Podpisywanie wniosku i tworzenie profilu zaufanego 9. Potwierdź wniosek klikając Podpisz profil zaufany 10. Wybierz Podpisz profilem zaufanym 11. Użyj do podpisu profilu zaufanego podmiotu 12. Wybierz Potwierdź tożsamość osobistym ZP 13. Wpisz kod autoryzacyjny i wybierz Zatwierdź 14. Wybierz Utwórz profil zaufany a następnie Akceptuj

44 4. Zakładanie konta użytkownika z profilem zaufanym 1. Zaloguj się do epuap 2. Wybierz Moje Konto/ Administracja systemem/ Administracja ZP/Lista wniosków użytkowników 3. Wybierz Utwórz konto epuap 4. Wypełnij formularz danymi użytkownika 5. Uzupełnieni wniosek o ZP i wybierz Wyślij 6. Wybierz Weryfikuj wniosek 7. Jeśli weryfikacja pozytywna, wydrukuj wniosek do podpisu, klikając Drukuj wniosek 8. Potwierdź wniosek klikając Podpisz profil zaufany 9. Wybierz Podpisz profilem zaufanym 10. Użyj do podpisu profilu zaufanego podmiotu 11. Wybierz Potwierdź tożsamość osobistym ZP 12. Wpisz kod autoryzacyjny i wybierz Zatwierdź 13. Wybierz Utwórz profil zaufany a następnie Akceptuj

45 Ćwiczenia 2. Zakładanie profilu zaufanego Zadanie 1. Użytkownik Jan Kowalski składa wniosek o założenie profilu zaufanego w jego imieniu. Na podstawie wniosku i dowodu osobistego użytkownika załóż profil zaufany użytkownika Jan Kowalski Zadanie 1. Użytkownik Anna Nowak, która reprezentuje firmę X, składa wniosek o założenie profilu zaufanego swojej organizacji w jej imieniu. Na podstawie wniosku i dokumentów uprawniających do reprezentowania podmiotu załóż profil zaufany firmy X

46 Ćwiczenia 2. Zakładanie profilu zaufanego Zadanie 3. Użytkownik Jan Kowalski podaje swój identyfikator epuap oraz przedkłada dowód osobisty, prosząc o utworzenie profilu zaufanego. Wyszukaj wniosek użytkownika, uwierzytelnij użytkownika, zweryfikuj dane, wydrukuj wniosek do podpisu a następnie utwórz profil zaufany jeśli weryfikacja będzie pozytywna lub odrzuć wniosek gdy weryfikacja negatywna Zadanie 4. Użytkownik Anna Nowak, która reprezentuje firmę X, podaje identyfikator epuap swojej firmy oraz przedkłada dokumenty uprawniające do reprezentowania podmiotu, prosząc o utworzenie profilu zaufanego. Wyszukaj wniosek podmiotu, uwierzytelnij użytkownika, zweryfikuj dane, wydrukuj wniosek do podpisu a następnie utwórz profil zaufany jeśli weryfikacja będzie pozytywna lub odrzuć wniosek gdy weryfikacja negatywna

47 Ćwiczenia 3. Zakładanie konta epuap z profilem zaufanym Zadanie 5. Użytkownik Jan Kowalski nie posiada konta epuap. Składa wniosek o założenie konta epuap z profilem zaufanym w jego imieniu. Na podstawie wniosku i dowodu osobistego użytkownika załóż konto epuap a następnie profil zaufany użytkownika Jan Kowalski

48 Zarządzanie profilem zaufanym w imieniu właściciela Obywatel 1. Wnioskuje o: Weryfikację, Przedłużenie lub Unieważnienie profilu zaufanego 2. Przedkłada dowód tożsamości Osoba potwierdzająca 3. Uwierzytelnia petenta 4. Dokonuje czynności: Weryfikacji, Przedłużenia lub Unieważnienia profilu zaufanego 48

49 1. Wyszukiwanie profilu zaufanego 1. Zaloguj się do epuap 2. Wybierz Moje Konto/ Administracja systemem/ Administracja ZP/ Lista profili zaufanych użytkowników 3. Wybierz Wyszukiwanie 4. Wybierz jeden ze sposobów wyszukiwania Szukaj po : po identyfikatorze podmiotu po zestawie danych: Nazwa instytucji, nr REGON i ewentualnie nr NIP 5. Wpisz dane wybierz Wyszukaj

50 2. Weryfikacja profilu zaufanego Weryfikacja profilu zaufanego użytkownika polega na możliwości sprawdzenia i weryfikacji informacji przechowywanych w zaufanym profilu. Osoba Potwierdzająca może weryfikować profil zaufany użytkownika tylko na jego żądanie. Procedura Szczegóły profilu Wybierz Weryfikuj Sprawdź wyświetlony wynik weryfikacji Zamknij okno, klikając OK

51 3. Przedłużanie profilu zaufanego Okres ważności profilu zaufanego użytkownika/podmiotu jest ograniczony i wynosi 3 lata. Osoba Potwierdzająca może przedłużyć profil zaufany użytkownika tylko w obecności właściciela ZP i na jego pisemny wniosek. Przez przedłużanie to rozumie się unieważnienie ważnego ZP i utworzenie nowego Procedura Szczegóły profilu Wybierz Przedłuż ważność profilu/zmień ustawienia autoryzacji Uzupełnij metodę i parametr autoryzacji Wybierz Podpisz nowy profil zaufany Wybierz Podpisz profilem zaufanym a następnie użyj do podpisu profilu zaufanego podmiotu Wybierz Potwierdź tożsamość osobistym ZP Wpisz kod autoryzacyjny i wybierz Zatwierdź Wybierz Przedłuż profil zaufany a następnie zaakceptuj Tak

52 4. Unieważnianie profilu zaufanego Unieważnienie profilu zaufanego polega na zmianie jego statusu z Ważny na Unieważniony co spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł więcej przeprowadzić żadnych operacji przy użyciu swojego profilu zaufanego użytkownika lub podmiotu. Osoba Potwierdzająca może unieważnić profil zaufany użytkownika tylko w obecności właściciela ZP i na jego pisemny wniosek. Procedura: Szczegóły profilu Wybierz Unieważnij Wpisz powód unieważnienia Wybierz Unieważnij

53 Ćwiczenia 4. Weryfikacja profilu zaufanego Zadanie 1. Użytkownik Jan Kowalski zgłasza się do punktu potwierdzającego, prosząc o zweryfikowanie jego profilu. Na podstawie identyfikatora epuap oraz dowodu osobistego wnioskującego zweryfikuj jego profil zaufany Zadanie 2. Użytkownik Anna Nowak, która reprezentuje firmę X, zgłasza się do punktu potwierdzającego, prosząc o zweryfikowanie profilu zaufanego jej przedsiębiorstwa. Na podstawie identyfikatora epuap oraz dowodu osobistego wnioskującego zweryfikuj jego profil zaufany

54 Ćwiczenia 5. Przedłużanie profilu zaufanego Zadanie 1. Użytkownik Jan Kowalski zgłasza się do punktu potwierdzającego, wnioskując o przedłużenie jego profilu zaufanego. Na podstawie wniosku i dokumentu tożsamości wnioskującego przedłuż jego profil zaufany Zadanie 2. Użytkownik Anna Nowak, która reprezentuje firmę X, wnioskując o przedłużenie profilu zaufanego swojej firmy. Na podstawie wniosku i dokumentu tożsamości wnioskującego przedłuż profil zaufany organizacji X

55 Ćwiczenia 6. Unieważnianie profilu zaufanego Zadanie 1. Użytkownik Jan Kowalski zgłasza się do punktu potwierdzającego, wnioskując o unieważnienie jego profilu zaufanego. Na podstawie wniosku i dokumentu tożsamości wnioskującego przedłuż jego profil zaufany Zadanie 2. Użytkownik Anna Nowak, która reprezentuje firmę X, wnioskując o unieważnienie profilu zaufanego swojej firmy. Na podstawie wniosku i dokumentu tożsamości wnioskującego unieważnij profil zaufany organizacji X

56 Dziękuję za uwagę

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5554 Poz. 547 547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r.

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego Portal e-urząd. Kielce r. Świętokrzyskiego Portal e-urząd Kielce r. Profil Zaufania -Rozporządzenie MSWiA z dn. 27.04.2011 w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2.205 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 205 r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miejskim w Radłowie Spis treści: Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Płocka Bezpieczeństwo informacji w Strona Spis treści: Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 Informacje charakteryzujące działanie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Płocka...

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: epuap 2-10 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 12 luty 2014 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego

Funkcjonowanie Profilu Zaufanego Materiały szkoleniowe Funkcjonowanie Profilu Zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Instrukcja osoby potwierdzającej profil zaufany 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr do Zarządzenia nr 59/4 Starosty Kłodzkiego z dnia 0 września 204 Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Spis treści. Użyte pojęcia i skróty... 3 2. Podstawa prawna... 4 3. Informacje charakteryzujące działanie Punktu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 maja 2015 r. z dnia r.

Projekt z dnia 14 maja 2015 r. z dnia r. Projekt z dnia 14 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia.... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/14 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 września 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27.04.2015r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania i unieważniania Profili Zaufanych epuap w Urzędzie Gminy Secemin

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania profili zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania profili zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania profili zaufanych epuap Spis treści Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Tychy

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Tychy Załącznik do Zarządzenia Nr 120/ 25 /11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2011 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Tychy 1 / 14 Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Krakowa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...4..

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO POTWIERDZANIA, PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI I UNIEWAŻNIANIA PROFILI ZAUFANYCH EPUAP W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 Starosty Lęborskiego

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku Załącznik nr do Zarządzenia nr 29/205 Starosty Lęborskiego z dnia 23..205 r Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego epuap w Urzędzie Miasta Tychy

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego epuap w Urzędzie Miasta Tychy Załącznik do Zarządzenia Nr 120/39/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120/25/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2011 r. Procedura nadawania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy epuap

Wykorzystanie platformy epuap Wykorzystanie platformy epuap Emil Walczyk Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 13 marca 2012 r. Akty prawne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa prawna... 4 1. Potwierdzanie Profilu Zaufanego epuap... 8 1.1. Schemat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 899/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 899/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 899/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 2.12.2016 r. Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją oraz nadawaniem uprawnień do potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 /WFE/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 4 /WFE/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2018 roku Zarządzenie nr 4 /WFE/208 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 208 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 08/5 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 8 września 205 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 08.09.2016 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. w Urzędzie Miasta Krakowa

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. w Urzędzie Miasta Krakowa Załącznik do zarządzenia Nr 2340/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.10.2011 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Krakowa Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. UŻYTE POJĘCIA I SKRÓTY...3 2. PODSTAWA PRAWNA...4 3. WPROWADZENIE...4

1. UŻYTE POJĘCIA I SKRÓTY...3 2. PODSTAWA PRAWNA...4 3. WPROWADZENIE...4 załącznik nr do Zarządzenia nr 0050.Z.08.204 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia września 204r. Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi w Urzędzie Miasta Nowy Targ Spis treści. UŻYTE POJĘCIA I SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Łukta

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Łukta Załącznik do Zarządzenia Nr.. Wójta Gminy Łukta z dnia.. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Łukta PositiveProSp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 218/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy

Bardziej szczegółowo

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Redzie

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Redzie Ą ľ ľ ľ ą ľ ľ ľ ľ ĺ ń ľ ł żĺ ż ś ż ĺ ľ ę ľ ą őź ą ď ź ą ĺ ż ół ó ĺ ó ł ć ł żą ý żý ő ą ę ę ę ą ęď ę ą ľ ĺ ę ą ą łą ľ ľ í ń ľ ĺ Ł ż ĺ Ż ś Ż ę í ą ą łą ľ ą ĺ ą ż ą ą ą ą ż ł ś ę ę ą ĺ ľ ń ą Ĺł ł ł Ż Załącznik

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania Orzeskiego Centrum Aktywności Cyfrowej punkt potwierdzania profilu zaufanego epuap.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Dubiecko

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Dubiecko Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 20.10.2016 Dubiecko 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Tychy

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta Tychy Załącznik do Zarządzenia Nr 20/39/6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 206 roku Załącznik nr do Zarządzenia Nr 20/25/ Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 20 r. Procedura zarządzania profilami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 28 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 07.10.2016 Kraków 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap, 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego, 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego. 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: Zarządzenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nr 61/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.109.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 26 listopada 2014r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Unisław Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Pleśna

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Pleśna Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 3/205 Wójta Gminy Pleśna z dnia 26 stycznia 205 r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Gminy Pleśna Spis treści. Użyte pojęcia i skróty... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/208 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 23 maja 208 r. Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją związaną z potwierdzaniem, przedłużaniem i unieważnianiem

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2.2015 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie 0 Spis treści: 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do eurzędu za pośrednictwem mbanku S.A. obowiązuje od 14 września 2019 r.

Regulamin dostępu do eurzędu za pośrednictwem mbanku S.A. obowiązuje od 14 września 2019 r. Regulamin dostępu do eurzędu za pośrednictwem mbanku S.A. obowiązuje od 14 września 2019 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Pojęcia używane w Regulaminie... 3 III. Jaką rolę pełnimy w dostępie do

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... O Autorach... Wstęp... XXIII

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... O Autorach... Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... O Autorach... Wstęp... XXIII Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do eurzędu za pośrednictwem mbanku S.A. obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Regulamin dostępu do eurzędu za pośrednictwem mbanku S.A. obowiązuje od 25 maja 2018 r. Regulamin dostępu do eurzędu za pośrednictwem mbanku S.A. obowiązuje od 25 maja 2018 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Pojęcia używane w Regulaminie... 3 III. Jaką rolę pełnimy w dostępie do usług

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia A. Informacje ogólne

cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia A. Informacje ogólne cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia STRONA 1 A. Informacje ogólne Co to jest Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia? Jest to regionalna platforma elektronicznych usług publicznych województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Burmistrza Opoczna. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Miejskim w Opocznie ZARZĄDZENIE NR 277 /15 Burmistrza Opoczna w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Miejskim w Opocznie Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja elektronicznego podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu zaufanego

Instrukcja elektronicznego podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu zaufanego Instrukcja elektronicznego podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu zaufanego Podpis elektroniczny załóż profil zaufany Czym jest profil zaufany Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpocznie swoje funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo