WARUNKI EMISJI (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) i określa prawa i obowiązki emitenta obligacji oraz obligatariuszy. WARUNKI EMISJI (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. DEFINICJE Agent Emisji oznacza Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; 1.2. Akcje oznaczają akcje zwykłe na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda i łącznej wartości nominalnej do (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych emitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 14/ z dnia 17 maja 2011 r.; 1.3. BONDSPOT S.A. oznacza BondSpot Spółka Akcyjna w Warszawie; 1.4. Cena Emisyjna - oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt. 6.2 Warunków Emisji; 1.5. Cena Zamiany - oznacza cenę, po jakiej uprawniony Obligatariusz nabywa Akcje w drodze zamiany Obligacji na Akcje, zgodnie z pkt. 20 Warunków Emisji; 1.6. Data Emisji - oznacza dzień nabycia Obligacji przez Obligatariuszy, poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w Ewidencji, zgodnie z pkt i 14.8 Warunków Emisji; 1.7. Data Wykupu - oznacza dzień, w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane z wykupem Obligacji, określony w pkt. 16 Warunków Emisji; 1.8. Data Zamiany - oznacza dni, w którym Obligatariusz jest uprawniony złożyć oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje, zgodnie z pkt. 20 Warunków Emisji; 1

2 1.9. Depozyt oznacza depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późniejszymi zmianami), w ramach którego na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez dane firmy inwestycyjne zapisane są Obligacje; Dzień Płatności Odsetek - oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego z zastrzeżeniem, że Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Dniem Płatności Odsetek będzie pierwszy Dzień Roboczy przypadający po pierwotnym Dniu Płatności Odsetek; Dzień Roboczy - oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, w którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji; Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń pieniężnych przewidzianych w pkt. 15 Warunków Emisji, przepadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek lub Datą Wykupu, za wyjątkiem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji z inicjatywy Obligatariuszy; Emisja - oznacza emisję Obligacji; Emitent - oznacza podmiot wskazany w pkt. 3 Warunków Emisji; Ewidencja - oznacza ewidencję Obligacji i stanu ich posiadania prowadzoną przez Agenta Emisji na podstawie art. 5a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.); Formularz Oferty Nabycia Obligacji - oznacza załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji stanowiący wzór Oferty Nabycia Obligacji; GPW S.A. - oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; KDPW S.A. - oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; Należność Główna - oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji; Obligacje - oznaczają obligacje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 110 (sto dziesięć) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) złotych, zamiennych na Akcje, emitowane przez Emitenta na mocy Uchwał i na zasadach określonych w Uchwałach i niniejszych Warunkach Emisji; Obligatariusz - oznacza podmiot ujawniony w Ewidencji, jako posiadacz Obligacji albo podmiot ujawniony w Depozycie, jako posiadacz Obligacji oznacza podmiot, na którego rachunku papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późniejszymi zmianami) i w ramach Depozytu, zapisane są Obligacje; Odsetki, Oprocentowanie - oznacza świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt niniejszych Warunków Emisji; Oferta Nabycia Obligacji - oznacza ofertę nabycia Obligacji, złożoną Emitentowi w odpowiedzi na jego Propozycję Nabycia Obligacji; 2

3 1.24. Okres Odsetkowy - oznacza okres, o którym mowa w pkt. 18 niniejszych Warunków Emisji; Propozycja Nabycia Obligacji - oznacza propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 10 Ustawy o Obligacjach, będącą załącznikiem do Uchwały nr 2011/06/01/1 Zarządu Emitenta z dnia r. w sprawie emisji Obligacji, a do której załącznik nr 1 stanowią niniejsze Warunki Emisji, składaną przez Emitenta lub Agenta Emisji w imieniu Emitenta; Stopa Procentowa - oznacza stopę procentową, o której mowa pkt. 19 Warunków Emisji; Subskrybent - oznacza podmiot, który złożył Emitentowi Ofertę Nabycia Obligacji; Uchwały o Emisji Obligacji - oznacza Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 14/ z dnia 17 maja 2011 r. i Uchwałę nr 2011/06/01/1 Zarządu Emitenta z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie emisji Obligacji; Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późniejszymi zmianami); Ustawa o obligacjach - oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.); Warunki Emisji - oznacza niniejsze warunki emisji Obligacji. 3

4 2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI. Emisja Obligacji następuje na podstawie przepisów Ustawy o Obligacjach oraz Uchwał o Emisji Obligacji. 3. EMITENT. Emitentem Obligacji jest MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80, Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS NAZWA OBLIGACJI. Nazwa Obligacji brzmi: Obligacje serii A MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 5. LICZBA, SERIA I NUMERY OBLIGACJI. Emitent emituje (czterdzieści sześć tysięcy) zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej symbolem A oraz kolejnymi numerami w ramach tej serii począwszy od numeru WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 110,00 (sto dziesięć) złotych Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji. 7. WIELKOŚĆ EMISJI. W ramach Emisji emitowanych jest do (czterdzieści sześć tysięcy) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej do (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) złotych. 8. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI. Cel Emisji Obligacji, w rozumieniu Ustawy o obligacjach, nie został określony. 9. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach. 10. TREŚĆ OBLIGACJI. Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń, określonych w pkt. 15 poniżej, w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji. 11. FORMA OBLIGACJI. EWIDENCJA I DEPOZYT OBLIGACJI Obligacje nie mają formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują Obligatariuszowi. 4

5 11.3. Ewidencję Obligacji prowadzić będzie Agent Emisji, zgodnie z jego właściwymi regulaminami, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności. W Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji ujawniane będą w szczególności poniższe dane: Imię i nazwisko albo firma Obligatariusza, jego adres zamieszkania lub siedziba, a także - jeśli taki wskaże adres - do doręczeń, Liczba i numery Obligacji, które przysługują danemu Obligatariuszowi, Numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą przez Emitenta płatności z tytułu realizacji świadczeń z Obligacji, Adnotację o obciążeniach Obligacji. Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania do Ewidencji wszelkich zmian danych, o których mowa powyżej Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji Emitent podejmie starania zmierzające do zarejestrowania Obligacji w Depozycie. Wraz z rejestracją Obligacji w Depozycie wygasają zapisy dokonane w Ewidencji, a prawa inkorporowane w Obligacjach wynikają z zapisów dokonanych w Depozycie i na funkcjonujących w jego ramach rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez dane firmy inwestycyjne Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie, na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW S.A. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania Obligacji po raz pierwszy w Depozycie i na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Do powstawania i przenoszenia praw z Obligacji stosuje się przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych oraz regulacje KDPW S.A. i regulaminy instytucji prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy Depozyt będzie prowadzony do chwili umorzenia ostatniej z Obligacji. 12. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji. Zapisu, o którym mowa powyżej dokonuje się na wniosek nabywcy Obligacji złożony w formie pisemnej do podmiotu prowadzącego Ewidencję W przypadku, gdy nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w ewidencji jest dokonywany na żądanie ich nabywcy, złożone do podmiotu prowadzącego Ewidencję We wniosku o dokonanie zapisu w Ewidencji winny być pod rygorem bezskuteczności - wskazane dane, o których mowa w pkt Warunków Emisji, a także winny być dołączone do niego: Dokumenty wykazujące upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu nabywcy Obligacji, o ile podpisująca wniosek osoba nie jest nabywcą Obligacji oraz Dokumenty potwierdzające zbycie Obligacji na rzecz ich nabywcy, albo ich poświadczone notarialnie kopie Podmiot prowadzący Ewidencję nie jest zobowiązany do badania prawdziwości podpisów złożonych na dokumentach o których mowa w pkt powyżej. 5

6 12.6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji Emitent podejmie działania mające na celu wprowadzenie Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w alternatywnym systemie obrotu, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowanym przez GPW S.A. oraz ewentualnie BONDSPOT S.A Do przenoszenia praw z Obligacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych Przenoszenie praw z Obligacji będzie odbywać się zgodnie z przepisami KDPW S.A., GPW S.A. i ewentualnie BONDSPOT S.A. regulującymi obrót w alternatywnym systemie obrotu. 13. NIEDOJŚCIE EMISJI DO SKUTKU. Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku jeżeli w terminie wskazanym w pkt Agent Emisji nie otrzyma żadnej skutecznej Oferty Nabycia Obligacji lub Emitent nie przydzieli żadnemu Subskrybentowi ani jednej obligacji zgodnie z pkt TRYB EMISJI OBLIGACJI Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach Objęcie Obligacji i powstanie praw z obligacji nastąpi po dokonaniu ostatniej ze wskazanych poniżej czynności w ramach Emisji: skierowaniu Propozycji Nabycia Obligacji do indywidualnie wybranych adresatów w liczbie nie większej, niż 99 osób, złożeniu Emitentowi przez Subskrybentów Ofert Nabycia Obligacji i dokonanie przez każdego z Subskrybentów wpłaty kwoty, o której mowa w pkt poniżej; podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji; Ujawnieniu w Ewidencji Subskrybentów, którym przydzielono Obligacje Ofertę Nabycia Obligacji może złożyć Emitentowi wyłącznie podmiot, do którego Emitent skierował Propozycję Nabycia Obligacji. Oferta Nabycia Obligacji winna - pod rygorem bezskuteczności być złożona w formie pisemnej na Formularzu Oferty Nabycia Obligacji Oferty Nabycia Obligacji należy składać Agentowi Emisji w terminie od dnia 8 czerwca 2011 r. do dnia 14 czerwca 2011 r. do godz na adres jego siedziby, określony w pkt Oferta złożona po upływie wskazanego terminu lub na inny adres poczytywana będzie za bezskuteczną. W ofercie nabycia Obligacji należy obligatoryjnie wskazać numer rachunku papierów wartościowych i nazwę podmiotu go prowadzącego, na którym mają zostać zarejestrowane Obligacje Nie dopuszcza się składania Ofert Nabycia Obligacji przez kilka podmiotów działających łącznie, na zasadach współwłasności. Oferty Nabycia Obligacji złożone w sprzeczności z powyższym postanowieniem poczytuje się za bezskuteczne Subskrybent jest związany Ofertą Nabycia Obligacji od daty jej złożenia do dnia przydziału Obligacji albo niedojścia Emisji do skutku. 6

7 14.7. Najpóźniej w ostatnim dniu terminu wyznaczonego powyżej na składanie Ofert Nabycia Obligacji do godziny 16:00, Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby Obligacji subskrybowanych w Ofercie Nabycia Obligacji złożonej przez tego Subskrybenta. Kwota powyższa winna być płatna na rachunek bankowy Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa nr z adnotacją w tytule przelewu Obligacje MEW. Za dzień i godzinę wpłaty poczytuje się dzień uznania wskazanego wyżej rachunku bankowego. Oferty Nabycia Obligacji złożone przez Subskrybentów, którzy nie dokonają powyższej wpłaty lub dokonają wpłaty bez zachowania terminu poczytuje się za bezskuteczne Następnego Dnia Roboczego po upływie terminu do składania Ofert Nabycia Obligacji wskazanego w pkt powyżej, tj. 15 czerwca 2011 r. Zarząd Emitenta podejmie uchwałę o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji. Niezwłocznie po podjęciu powyższej uchwały Emitent powiadomi Agenta Emisji o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji oraz przekaże Agentowi Emisji listę Subskrybentów w celu dokonania zapisów w Ewidencji. Zapisy w Ewidencji zostaną dokonane w dniu przydziału Obligacji, tj. w dniu 15 czerwca 2011 r Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Subskrybentom Obligacji według własnego uznania, w liczbie wskazanej przez Subskrybenta w Ofercie Nabycia Obligacji, mniejszej liczbie lub nie przydzielenia takiemu Subskrybentowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Subskrybenta do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Przyjęcie Oferty Nabycia Obligacji przez Emitenta w części, tj. w liczbie mniejszej niż wskazana przez Subskrybenta w Ofercie Nabycia Obligacji, nie będzie się poczytywać jako nowej oferty. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Obligacje kilku Subskrybentom łącznie W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została subskrybowana przez danego Subskrybenta, różnica pomiędzy kwotą wpłaconą zgodnie z pkt a łączną Ceną Emisyjną przydzielonych danemu Subskrybentowi Obligacji, zostanie mu zwrócona w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia przydziału Obligacji, przelewem na rachunek wskazany w Ofercie Nabycia Obligacji. 15. ŚWIADCZENIA EMITENTA Obligacje uprawniają do świadczeń pieniężnych wskazanych w pkt i świadczenia niepieniężnego wskazanego w pkt Obligacje uprawniają do następujących świadczeń pieniężnych: wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16 i 21 Warunków Emisji oraz zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt Warunków Emisji. 7

8 15.3. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt będą Obligatariusze, którzy będą mieli zapisane Obligacje w Depozycie w Dniu Ustalenia Praw. Świadczenia będą spełniane za pośrednictwem KDPW S.A. i firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Obligacje, na rachunki inwestycyjne Obligatariuszy W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach określonych w pkt Warunków Emisji (w szczególności w przypadku zmian regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali inne Dni Ustalenia Praw w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, chyba że takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa Jakiekolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności Obligacje uprawniają do świadczenia niepieniężnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje na warunkach i terminach i na zasadach przedstawionych w pkt WYKUP OBLIGACJI Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z Obligatariuszy Należności Głównej za każdą Obligację, w dniu 14 czerwca 2013 roku. W Dacie Wykupu, Emitent postawi do dyspozycji KDPW S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty Należności Głównej. Wraz z Należnością Główną Emitent wypłaci również Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy Dniem Ustalenia Praw do Należności Głównej będzie 6 czerwca 2013 roku Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 17. WYPŁATA ODSETEK Emitent zobowiązuje się dokonać zapłaty Odsetek za Obligacje. Odsetki będą płatne w Dniu Płatności Odsetek, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt. 18 Warunków Emisji. W Dniu Płatności Odsetek, Emitent postawi do dyspozycji KDPW S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty Odsetek. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Dniem Płatności Odsetek będzie pierwszy Dzień Roboczy przypadający po pierwotnym Dniu Płatności Odsetek Dni Ustalenia Praw do Odsetek wskazane są w tabeli zamieszczonej w pkt. 18 Warunków Emisji. 18. OKRES ODSETKOWY Okresy Odsetkowe wynoszą 6 miesięcy. 8

9 18.2. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dacie Emisji, tj 15 czerwca 2011 r. (włącznie) i kończy 14 grudnia 2011 r. (włącznie). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od zakończenia poprzedniego Okresu Odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego Okresu Odsetkowego i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem) Okresy Odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach i terminach wskazanych w poniższej tabeli: Numer Okresu Odsetkowego Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego Liczba Dni w danym Okresie Odsetkowym Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek Śr Śr Wt Śr Cz Cz Śr Cz Pt Pt Cz Pt Sb Pt Cz Pt 9

10 19. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 12 % w skali roku Przy naliczaniu Odsetek za dany Okres Odsetkowy Oprocentowanie będzie naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni w danym Okresie Odsetkowym podzielona przez 365 albo 366, zależnie od liczby dni w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany Okres Odsetkowy Z zastrzeżeniem pkt powyżej obliczanie Oprocentowania będzie następować według następującego wzoru: KO = SP x WN x LD/ D gdzie: KO oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji, SP oznacza ustaloną Stopę Procentową, WN oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym, D oznacza rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym Obliczona kwota Odsetek będzie podlegała zaokrągleniu do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę) Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Daty Emisji - 15 czerwca 2011 r. (włącznie) do Daty Wykupu (włącznie). 20. ZAMIANA OBLIGACJI NA AKCJE Każdemu Obligatariuszowi w Dacie Zamiany przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje. Prawo to jest wykonywane przez złożenie w Dacie Zamiany oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje. Oświadczenia o zamianie można składać w ciągu 3 kolejnych dni roboczych poprzedzających upływ 24 miesięcy od Daty Emisji, z tym że ostatnie oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje może być złożone nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem 24 miesięcznego okresu od Daty Emisji. Oświadczenia będzie zatem można składać w dniach maja 2013 r. Oświadczenie może opiewać na dowolną liczbę Obligacji Cena emisyjna jednej Akcji, która jest tożsama z Ceną Zamiany wynosi 5,50 złotych (pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Liczba Akcji, jaka przysługuje do nabycia Obligatariuszowi z jednej Obligacji stanowi iloraz ceny nominalnej Obligacji 110 (sto dziesięć) złotych i Ceny Zamiany i wynosi 20. W związku ze złożeniem oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Obligatariusze nie dokonują żadnych wpłat środków pieniężnych na Akcje. Środki pieniężne wpłacone tytułem nabycia Obligacji zostają zaliczone na poczet wpłaty na nabycie Akcji. 10

11 20.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje wygasa uprawnienie Obligatariusza do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci kwoty Należności Głównej, zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji. Obligatariuszowi przysługuje natomiast prawo do otrzymania kwoty Odsetek narosłych od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje (z wyłączeniem tego dnia). Emitent podejmie starania, aby wyplata Odsetek nastąpiła niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje, jednak dokładny termin wynikać będzie z obowiązujących aktualnie regulacji KDPW Oświadczenie o zamianie Obligacji na Akcje Obligatariusz składa w odpowiedniej placówce firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych w ramach Depozytu, na którym w Dacie Zamiany zapisane są Obligacje, w formie pisemnej lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami stosowanymi przez tę firmę inwestycyjną. Następnie firma inwestycyjna przekazuje oświadczenie Emitentowi. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Propozycji Nabycia Obligacji. Obligatariusz ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie i złożenie formularza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje. Zaleca się Obligatariuszowi uprzedni kontakt z firmą inwestycyjną w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w tym zakresie Wraz ze złożeniem oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje firma inwestycyjna przyjmująca oświadczenie ustanawia na rachunku papierów wartościowych blokadę Obligacji w liczbie objętej oświadczeniem. Tym samym wyłączona zostaje możliwość przenoszenia własności Obligacji Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Emitent podejmie działania zmierzające do wydania Akcji obejmowanych w zamian za Obligacje. Nabycie Akcji następuje poprzez ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane były Obligacje. Wraz z zapisaniem Akcji następuje wyrejestrowanie z Depozytu Obligacji. Do powstawania i przenoszenia praw z Akcji stosuje się przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych oraz regulacje KDPW S.A. i regulaminy instytucji prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje W przypadku przekształcenia Emitenta w inną spółkę handlową lub jego likwidacji wszystkie Obligacje podlegać będą przedterminowemu wykupowi niezwłocznie odpowiednio po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zarejestrowaniu przekształcenia Emitenta lub po otwarciu jego likwidacji. Dokładny termin wykupu będzie zgodny z obowiązującymi aktualnie regulacjami KDPW. Wraz z kwotą wykupu wypłacone zostaną Odsetki narosłe od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia odpowiednio uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu przekształcenia Emitenta lub do dnia otwarcia jego likwidacji (z wyłączeniem tego dnia). Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta przed wykonaniem przez Obligatariusza prawa do objęcia Akcji odpowiedniej, proporcjonalnej zmianie ulegnie Cena Zamiany, a co za tym idzie liczba nabywanych Akcji. 11

12 20.9. Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji może w określonych okolicznościach podlegać obowiązkom zawartym w określonych przepisach, w tym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Jeżeli więc odpowiednie przepisy prawa wiążą z nabywaniem Akcji taki wymóg, Obligatariusz ma obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym właściwym organom zamiaru nabycia Akcji, pod rygorem sankcji wynikających z niedopełnienia obowiązków przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 21. OBLIGATORYJNY, PRZEDTERMINOWY WYKUP Z INICJATYWY EMITENTA Emitentowi przysługuje prawo przeprowadzenia obligatoryjnego wykupu części lub wszystkich Obligacji przed Datą Wykupu. Przedterminowy wykup nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z Obligatariuszy Należności Głównej za każdą wykupowaną Obligację Wraz z wypłatą Należności Głównej Emitent wypłaci także Odsetki narosłe od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia przedterminowego wykupu (włącznie z tym dniem) O decyzji Emitenta w sprawie wcześniejszego wykupu Obligacji oraz o dacie wcześniejszego wykupu i liczbie wykupowanych Obligacji Emitent powiadomi Obligatariuszy na co najmniej 30 dni przed wykupem w formie raportu bieżącego, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od Daty Emisji, tj. w terminie od 15 czerwca 2012 r. do 14 lipca 2012 r. Emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny wykup Obligacji W przypadku przeprowadzenia wykupu części Obligacji, Obligacje będą wykupowane od Obligatariuszy proporcjonalnie do ich stanu posiadania przez poszczególnych Obligatariuszy. Ułamkowe części Obligacji nie będą wykupowane - w przypadku gdyby ze stosunku ogólnej liczby wykupowanych Obligacji i liczby Obligacji posiadanych przez poszczególnych Obligatariuszy wynikało, że wykupowi podlega ułamkowa cześć Obligacji. Szczegółowe zasady wykupu, w tym postępowania z ułamkowymi częściami Obligacji wynikać będą z aktualnie obowiązujących regulacji KDPW Począwszy od pierwszego dnia po upływie 13 miesiąca od Daty Emisji do ostatniego dnia 23 miesiąca od Daty Emisji, tj. w terminie od 15 lipca 2012 r. do 14 maja 2013 r. Emitent może przeprowadzić jednorazowy, pełny wykup Obligacji niewykupionych w terminie, o którym mowa w pkt PRZESŁANKI DO PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZY Jeżeli przed Datą Wykupu nastąpi jakiekolwiek z poniższych zdarzeń: - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy, - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podejmie uchwałę o zmianie przedmiotu działalności przez Emitenta, - Emitent zdecyduje o skupie akcji własnych, - dojdzie do sprzedaży przez Emitenta elektrowni MEW3 w Cieszynie 12

13 Obligatariusz ma prawo przedstawić Emitentowi żądanie przedterminowego wykupu Obligacji Niezwłocznie po zajściu któregokolwiek ze zdarzeń wyszczególnionych w pkt Emitent wyśle do wiadomości publicznej odpowiedni raport bieżący, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Oświadczenie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligatariusz składa w odpowiedniej placówce firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych w ramach Depozytu, na którym w chwili złożenia oświadczenia zapisane są Obligacje, w formie pisemnej lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami stosowanymi przez tę firmę inwestycyjną. Następnie firma inwestycyjna przekazuje oświadczenie Emitentowi. Zaleca się Obligatariuszowi uprzedni kontakt z firmą inwestycyjną w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w tym zakresie Wraz ze złożeniem oświadczenia z żądaniem przedterminowego wykupu firma inwestycyjna przyjmująca oświadczenie ustanawia na rachunku papierów wartościowych blokadę Obligacji w liczbie objętej oświadczeniem. Tym samym wyłączona zostaje możliwość przenoszenia własności Obligacji Emitent dokona wykupu Obligacji wraz z Odsetkami narosłymi od początku ostatniego Okresu Odsetkowego do dnia przedterminowego wykupu (włącznie z tym dniem). Emitent podejmie starania, aby wyplata Odsetek nastąpiła niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji. jednak dokładny termin wynikać będzie z obowiązujących aktualnie regulacji KDPW Jeżeli w związku z oświadczeniem z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji terminy określone w regulacjach KDPW uniemożliwią przeprowadzenie przedterminowego wykupu przed Datą Wykupu, wówczas wykup wszystkich Obligacji nastąpi w terminie Wykupu. 23. UDOSTĘPNIENIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA. Tak długo, jak ostatnia Obligacja nie zostanie wykupiona, Emitent zobowiązuje się, że będzie udostępniał Obligatariuszowi w swojej siedzibie oraz na swej stronie internetowej swoje roczne sprawozdania finansowe za każdy rok, wraz z opinią biegłego rewidenta, zgodnie z Art. 10 ust. 4 Ustawy o obligacjach. 24. PRZEDAWNIENIE. Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 25. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta. 13

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd Rodan Systems S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii E o łącznej wartości 45.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY WAŁBRZYCH SERIA B12

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY WAŁBRZYCH SERIA B12 WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY WAŁBRZYCH SERIA B12 I. EMITENT Gmina Wałbrzych ( Emitent ) z siedzibą w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, REGON: 890718490, NIP: 886-258-40-03. II. OBLIGACJE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII BPS0718 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII BPS0718 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 58/02/A/DSK/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS0718 WARUNKI EMISJI

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu 17 września 2012 roku

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu 17 września 2012 roku Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu 17 września 2012 roku UCHWAŁA NR 01/NWZ/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii F o łącznej wartości 40.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.gnb.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 08 kwietnia 2013 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 08 kwietnia 2013 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice (sporządzana

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B

ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 500 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. EMITENT Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku ul. Strzelecka 2, Barlinek

NOTA INFORMACYJNA. EMITENT Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku ul. Strzelecka 2, Barlinek NOTA INFORMACYJNA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII GBS0721 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W RAMACH CATALYST EMITENT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej.

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej. Uchwała nr 06/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii [ ] zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący numer: 18/2012 Wysogotowo, r.

Raport bieżący numer: 18/2012 Wysogotowo, r. Raport bieżący numer: 18/2012 Wysogotowo, 03.04.2012 r. Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 roku Zarząd PBG S.A. publikuje uchwały podjęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS S.A. w dniu 23 maja 2013 roku. UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS S.A. w dniu 23 maja 2013 roku. UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁY PODJĘTE na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS S.A. w dniu 23 maja 2013 roku UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent:

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent: Nota Informacyjna Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł Emitent: GANT Development Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Rynek 28 59-220 Legnica Oferujący: Wrocław, 29 lipca 2010 roku 1 Gant Development

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. UCHWAŁA Numer w sprawie: wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy.

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: EUROCASH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: EUROCASH KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-07-04 Skrócona nazwa emitenta: EUROCASH Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki i tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent ) NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 34 UST. 1 USTAWY O OBLIGACJACH Z DNIA 15 STYCZNIA 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2014 r. UCHWAŁY PODJĘTE przez NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Polimex-Mostostal S.A. w dniu 31 lipca 2014 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Polimex - Mostostal S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Polimex - Mostostal S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Polimex - Mostostal S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 31 lipca 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników (oraz Współpracowników) Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2017

RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2017 Miejsce wystawienia: Data wystawienia: Kożuszki Parcel 14 lipca 2017 roku RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2017 Temat: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. 7 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. 7 PAŹDZIERNIKA 2011 r. NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII PBS1021 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2019 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 STYCZNIA 2019 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr z dnia 30 maja 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA 690 OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PLAC GRZYBOWSKI 10 LOKAL 31, 00-104 WARSZAWA O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku Akcjonariusz: imię i nazwisko / firma Akcjonariusza PESEL / KRS Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Plac Powstańców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA PRZEZ TIM SPÓŁKĘ AKCYJNĄ AKCJI SPÓŁKI ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA PRZEZ TIM SPÓŁKĘ AKCYJNĄ AKCJI SPÓŁKI ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA PRZEZ TIM SPÓŁKĘ AKCYJNĄ AKCJI SPÓŁKI ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. z dnia 21 marca 2017 r. do Memorandum Informacyjnego Waimea Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

Aneks nr 1. z dnia 21 marca 2017 r. do Memorandum Informacyjnego Waimea Holding S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 z dnia 21 marca 2017 r. do Memorandum Informacyjnego Waimea Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 10.000 Obligacji na okaziciela serii M o wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4 z dnia [ ] 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4 z dnia [ ] 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 z dnia [ ] 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. Uchwała wchodzi w życie z chwilą

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1) trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0618, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 9/2018 Ministra

1) trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0618, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 9/2018 Ministra LIST EMISYJNY nr 35/2018 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie emisji premiowych dziesięciomiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. W wyniku rozliczenia w dniu 26 kwietnia 2016 roku transakcji nabycia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza.

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU zwołanym na dzień 10 marca 2016 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

W imieniu podmiotu pośredniczącego:

W imieniu podmiotu pośredniczącego: Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak" Spółka Akcyjna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim w drodze przymusowego wykupu Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: ELDORADO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 kwietnia 2005 roku Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na NWZA zwołane na dzień 10. października 2011r.

Projekty Uchwał na NWZA zwołane na dzień 10. października 2011r. Projekty Uchwał na NWZA zwołane na dzień 10. października 2011r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. dnia 29 marca 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. dnia 29 marca 2016 roku Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. dnia 29 marca 2016 roku Uchwała nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 27 czerwca 2011 r.

Nota Informacyjna AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 27 czerwca 2011 r. Nota Informacyjna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BSC0621 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz Repertorium A numer 1936/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego (28.07.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed

Bardziej szczegółowo

OFERTA PUBLICZNA OD DO AKCJI SERII D RUNMEGEDDON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT OFERTOWY

OFERTA PUBLICZNA OD DO AKCJI SERII D RUNMEGEDDON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT OFERTOWY OFERTA PUBLICZNA OD 50.000 DO 5 198 860 AKCJI SERII D RUNMEGEDDON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT OFERTOWY Spółka pod firmą RUNMAGEDDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000786001), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo