GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A."

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

2 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, na które składa się wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za prawidłowość, rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości dokumentacji konsolidacyjnej, stanowiącej podstawę jego sporządzenia. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają dane finansowe oraz informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak również całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii. 1

3 Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo sporządzonej dokumentacji konsolidacyjnej i przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa. Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 powyższej ustawy oraz wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r., nr 139, poz z późniejszymi zmianami) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Biegły rewident nr 90046/7419 Za KPMG Audyt Sp. z o.o. Marcin Domagała, Członek Zarządu ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 90046/7419 Marcin Domagała, Członek Zarządu Warszawa, 12 kwietnia 2005 r. 2

4 GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

5 Spis treści 1 Część ogólna raportu Dane identyfikujące Grupę Kapitałową Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Dane identyfikujące biegłego rewidenta Podstawy prawne Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją 9 2 Analiza finansowa Grupy Kapitałowej Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wybrane wskaźniki finansowe Interpretacja wskaźników 12 3 Część szczegółowa raportu Zasady rachunkowości Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Metoda konsolidacji Wartość firmy z konsolidacji i/lub ujemna wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia Konsolidacja kapitałów i ustalenie kapitałów mniejszości Wyłączenia konsolidacyjne Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta 15 2

6 1 Część ogólna raportu 1.1 Dane identyfikujące Grupę Kapitałową Nazwa Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa Agora S.A Siedziba jednostki dominującej ul. Czerska 8/ Warszawa Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data: 7 listopada 2001 r. Numer rejestru: KRS Rejestracja jednostki dominującej w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: REGON: Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte konsolidacją: Jednostka dominująca: Agora S.A. Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną: Agora Poligrafia Sp. z o.o. KKK FM S.A. Elita Sp. z o.o. Radio Trefl Sp. z o.o. IM 40 Sp. z o.o. Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. O LE Sp. z o.o. Karolina Sp. z o.o. CITY Radio Sp. z o.o. 3

7 BARYS Sp. z o.o. Radio na Fali Sp. z o.o. (dawna ZUH UZNAM Sp. z o.o.) ROM Sp. z o.o. Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. Radio Pomoże Sp. z o.o. Twoje Radio Sp. z o.o. Wibor Sp. z o.o. Art Marketing Syndicate S.A. Adpol Sp. z o.o. Akcent Media Sp. z o.o. Radio Klakson Sp. z o.o. Radio Wanda Sp. z o.o. Multimedia Plus Sp. z o.o. Lokalne Radio w Opolu Sp. z o.o. Radio Lokalne Zielona Góra Sp. z o.o. Następujące jednostki zależne zostały objęte konsolidacją po raz pierwszy w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2004 r., w związku z objęciem kontroli nad tymi jednostkami przez jednostkę dominującą: Radio Klakson Sp. z o.o. jednostka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 19 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; Radio Wanda Sp. z o.o. jednostka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 30 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; Multimedia Plus Sp. z o.o. jednostka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 30 września 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; Lokalne Radio w Opolu Sp. z o.o. jednostka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 30 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; Radio Lokalne Zielona Góra Sp. z o.o. jednostka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 30 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r Jednostki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Jednostki stowarzyszone, wyceniane metodą praw własności: Inforadio Sp. z o.o., Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o., Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o., Radio Mazowsze Sp. z o.o., 4

8 Bis Media Sp. z o.o., Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o., Tres Sp. z o.o. Niżej wymienione jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie zostały objęte konsolidacją na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami): Radio Wawel Sp. z o.o. (spółka nie rozpoczęła działalności), Centrum Handlu Internetowego Sp. z o.o., Jamar Sp. z o.o., Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o., Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Aktis Media Sp. z o.o. w upadłości, Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. w likwidacji, Media System Sp. z o.o., Polskie Badania Outdooru Sp. z o.o. 1.3 Dane identyfikujące biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa KPMG Audyt Sp. z o.o. (do dnia 9 maja 2004 r. zarejestrowana pod firmą KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.) jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem Podstawy prawne Kapitał zakładowy jednostki dominującej Jednostka dominująca została założona zgodnie ze statutem Spółki z dnia 11 marca 1998 r. na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił ,00 złotych i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. 5

9 Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w jednostce dominującej istniała następująca struktura własnościowa: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów (w %) Wartość nominalna akcji zł'000 Udział w kapitale zakładowym (w %) Agora - Holding Sp. z o.o ,4% ,5 18,4% Cox Poland Investments, Inc ,0% 5 668,5 10,0% Deutsche Bank Trust ,4% 3 369,0 5,9% Pozostali ,2% ,0 65,7% ,0% ,0 100,0% Kierownik jednostki dominującej Funkcję kierownika jednostki dominującej sprawuje Zarząd. W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2004 r. wchodzili: Wanda Rapaczynski Piotr Niemczycki Zbigniew Bąk Jarosław Szaliński - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2004 r. Pan Jarosław Szaliński został powołany z dniem 15 lipca 2004 r. na Członka Zarządu jednostki dominującej. W dniu 13 sierpnia 2004 r. Pani Helena Łuczywo zrezygnowała z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa w Zarządzie jednostki dominującej Przedmiot działalności Przedmiotem działalności jednostki dominującej zgodnie ze statutem jest w szczególności: wydawanie gazet, książek, czasopism, wydawnictw periodycznych oraz pozostała działalność wydawnicza, drukowanie gazet, działalność poligraficzna, składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich oraz działalność usługowa związana z poligrafią pozostała, reklama, działalność radiowa i telewizyjna, wydawanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów i nagrań wideo, działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowotelewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem, przetwarzanie danych, działalność w zakresie oprogramowania, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, telefonia stacjonarna i telegrafia, transmisja danych i teleinformatyka, badanie rynku i opinii publicznej, działalność galerii i salonów wystawienniczych, 6

10 sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmiennych, działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, pozostała działalność związana ze sportem, pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, działalność związana z zarządzaniem holdingami, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, pozostałe formy udzielania kredytów, pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, działalność agencji informacyjnych, działalność związana z bazami danych, działalność archiwów, działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Głównym przedmiotem działalności jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest w szczególności: Agora Poligrafia Sp. z o.o. - prowadzenie działalności poligraficznej, Art Marketing Syndicate S.A. ( AMS ) i spółki z Grupy AMS - reklama, Spółki radiowe - nadawanie lokalnych programów radiowych. 1.5 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (zw. dalej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r. zostało zbadane przez KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agora S.A. w dniu 24 czerwca 2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 1 lipca 2004 r. oraz ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 1273 z 19 listopada 2004 r. Skonsolidowany bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2003 r. został prawidłowo uwzględniony w dokumentacji konsolidacyjnej jako skonsolidowany bilans otwarcia roku badanego. W bieżącym roku obrotowym Grupa dokonała zmiany zasad rachunkowości oraz zmiany sposobu prezentacji niektórych pozycji skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Szczegółowy zakres niniejszych zmian przedstawiono w dodatkowej nocie objaśniającej Nr 16. Załączone dane porównawcze za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r. zostały przekształcone, odpowiednio. 7

11 1.6 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, i dotyczy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na które składa się wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 października 1996 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy zgodnie z umową z dnia 20 września 2004 r. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie jednostki dominującej w okresie od 30 sierpnia 2004 r. do 17 września 2004 r. oraz od 9 marca 2005 r. do 25 marca 2005 r. Celem niezależnego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agora S.A. pisemnej opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z uzupełniającym ją raportem na temat zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd jednostki dominującej złożył w dniu 12 kwietnia 2005 r. oświadczenie o kompletności, rzetelności, jasności oraz prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd jednostki dominującej udostępnił nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu. KPMG Audyt Sp. z o.o., członkowie jej Zarządu i organów nadzorczych oraz inne osoby uczestniczące w badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spełniają wymóg niezależności od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji rewizyjnej, znajdującej się w siedzibie KPMG Audyt Sp. z o.o. 8

12 1.7 Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją Jednostka dominująca Agora S.A. Informacja na temat podmiotów uprawnionych do badania oraz rodzaju wydanych opinii Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 458, i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Pozostałe jednostki objęte konsolidacją Informacja na temat podmiotów uprawnionych do badania oraz rodzaju wydanych opinii Art Marketing Syndicate S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 458, i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Agora Poligrafia Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 458, i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Adpol Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 458, i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Inforadio Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 162. Na dzień niniejszego raportu badanie nie zostało zakończone. KKK FM S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 162. Na dzień niniejszego raportu badanie nie zostało zakończone. Sprawozdania finansowe pozostałych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie podlegały obowiązkowi badania 9

13 2 Analiza finansowa Grupy Kapitałowej 2.1 Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowany bilans AKTYWA % sumy % sumy zł '000 bilansowej zł '000 bilansowej Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne , ,6 Wartość firmy jednostek zależnych , ,9 Rzeczowe aktywa trwałe , ,5 Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe , ,2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,3 Aktywa obrotowe Zapasy , ,1 Należności krótkoterminowe , ,9 Inwestycje krótkoterminowe , ,2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,7 SUMA AKTYWÓW , ,0 PASYWA % sumy % sumy zł '000 bilansowej zł '000 bilansowej Kapitał własny Kapitał zakładowy , ,1 Kapitał zapasowy , ,8 Kapitał z aktualizacji wyceny Strata z lat ubiegłych (6 494) (0,4) (10 115) (0,7) Zysk netto , , , ,4 Kapitały mniejszości , ,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania , ,9 Zobowiązania długoterminowe , ,1 Zobowiązania krótkoterminowe , ,9 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,5 SUMA PASYWÓW , ,0 10

14 2.1.3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) % przychodów ze sprzedaży zł' % przychodów ze sprzedaży zł'000 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,0 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,0 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ) 55,1 ( ) 65,2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów (46 983) 4,7 (5 206) 0,6 ( ) 59,8 ( ) 65,8 Zysk brutto ze sprzedaży , ,2 Koszty sprzedaży ( ) 18,4 ( ) 18,5 Koszty ogólnego zarządu ( ) 10,8 ( ) 13,3 Zysk ze sprzedaży , ,4 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 926 0, Dotacje , ,1 Inne przychody operacyjne , , , ,8 Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (14 009) 1,4 (15 622) 1,8 Inne koszty operacyjne (19 062) 1,9 (11 651) 1,4 (33 071) 3,3 (27 273) 3,2 Zysk z działalności operacyjnej , ,0 Przychody finansowe Odsetki , ,0 Zysk ze zbycia inwestycji , ,2 Aktualizacja wartości inwestycji 630 0, ,3 Inne , , , ,2 Koszty finansowe Odsetki (9 498) 0,9 (10 059) 1,2 Aktualizacja wartości inwestycji (11 032) 1,1 (10 896) 1,3 Inne (3 689) 0,4 (7 744) 0,9 (24 219) 2,4 (28 699) 3,4 Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Zysk z działalności gospodarczej , ,8 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne - - (2) - Odpis wartości firmy jednostek zależnych (13 414) 1,4 (12 894) 1,5 Zysk (strata) brutto ,8 (4 973) 0,7 Podatek dochodowy (9 453) 1, ,1 Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (1 417) 0,1 (1 689) 0,2 Straty mniejszości (1 080) 0,1 (836) - Zysk netto , ,2 11

15 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe Rentowność sprzedaży netto zysk netto x 100% 6,6% 0,2% 6,7% przychody netto ze sprzedaży 2. Szybkość obrotu należności Średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni 59 dni 67 dni 66 dni przychody netto ze sprzedaży 3. Stopa zadłużenia mniejszości x 100% 22,2% 22,6% 25,8% suma pasywów 4. Wskaźnik płynności aktywa obrotowe 2,5 2,0 1,3 zobowiązania krótkoterminowe 5. Rentowność kapitału własnego zysk netto x 100% 6,3% 0,2% 5,2% kapitał własny - zysk netto Aktywa obrotowe nie zawierają należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem zobowiązań o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy oraz inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Przychody netto obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 2.3 Interpretacja wskaźników Rentowność sprzedaży oraz rentowność kapitału własnego Wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży i rentowności kapitału własnego wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysku netto wskutek poprawy sytuacji na rynku reklamy oraz zwiększonej aktywności promocyjnej i działań marketingowych. Szybkość obrotu należności Wskaźnik szybkości obrotu należności poprawił się w porównaniu z rokiem ubiegłym wskutek poprawy ściągalności należności. Stopa zadłużenia Stopa zadłużenia kształtuje się na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. Wskaźnik płynności Wzrost wskaźnika płynności w stosunku do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z wyższego salda aktywów obrotowych, w tym głównie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 12

16 3 Część szczegółowa raportu 3.1 Zasady rachunkowości Jednostka dominująca posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte w Grupie Kapitałowej zasady rachunkowości, zatwierdzone przez Zarząd jednostki dominującej. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości zostały przedstawione we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie wymaganym przepisami ustawy o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują jednakowe zasady rachunkowości, zgodne z zasadami stosowanymi przez jednostkę dominującą. Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. 3.2 Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna, spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. z 2001 r., nr 152, poz. 1729), obejmująca w szczególności: sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, obliczenia wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy i ich odpisów, w tym korygujących, obliczenia kapitałów mniejszości. 3.3 Metoda konsolidacji Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego konsolidacja jednostek zależnych została dokonana metodą pełną. 13

17 3.4 Wartość firmy z konsolidacji i/lub ujemna wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia. Sposób ustalenia i rozliczenia wartości firmy z konsolidacji i/lub ujemnej wartości firmy z konsolidacji został przedstawiony w nocie 24 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3.5 Konsolidacja kapitałów i ustalenie kapitałów mniejszości Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających procentowemu udziałowi jednostki dominującej w kapitale własnym jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę dominującą. Wyliczenia kapitału własnego akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie procentowego udziału tych akcjonariuszy/udziałowców w kapitale własnym jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. 3.6 Wyłączenia konsolidacyjne Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących rozrachunków wewnątrz Grupy Kapitałowej. Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych Agora S.A. (lub jednostek zależnych) i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących sprzedaży dokonanej pomiędzy jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Ponadto dokonano eliminacji konsolidacyjnych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych. Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych Agora S.A. (lub jednostek zależnych) i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. 3.7 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane zawarte w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez jednostkę dominującą kompletnie i prawidłowo. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowi integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 14

18 3.8 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej są zgodne ze sporządzonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 3.9 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r. wydaliśmy opinię niezależnego biegłego rewidenta bez zastrzeżeń Biegły rewident nr 90046/7419 Za KPMG Audyt Sp. z o.o. Marcin Domagała, Członek Zarządu ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 90046/7419 Marcin Domagała, Członek Zarządu Warszawa, 12 kwietnia 2005 r. 15

GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A. GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane

Bardziej szczegółowo

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. ABCD Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Grupa Kapitałowa Vedia S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 4 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 roku ul. Żurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MAGELLAN S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Kraków, marzec 2015 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Interferie Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 Kraków, marzec 2016 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 (dawniej Euroin i Partnerzy Audytorzy i Konsultanci Sp. z o.o.) KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP:

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. Poznaniu. z siedzibą w

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. Poznaniu. z siedzibą w OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy kończący się w dniu

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2 I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej Na dzień 31.12.2015 w skład Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A, wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio) oraz współzależne: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 www.groundfrost.pl 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABS Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Gdańsk, maj 2008 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku

RAPORT. Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku RAPORT uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku Misters Audytor Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015-31.12.2015 Grupa Kapitałowa DEKPOL S.A.

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015-31.12.2015 Grupa Kapitałowa DEKPOL S.A. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015-31.12.2015 Grupa Kapitałowa DEKPOL S.A. HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27,

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU AQUANET S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Aquanet S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego SOLAR COMPANY S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2012 godz. 02:05:13 Numer KRS: 0000246403

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2012 godz. 02:05:13 Numer KRS: 0000246403 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2012 godz. 02:05:13 Numer KRS: 0000246403 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku

RAPORT. Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku RAPORT uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku Misters Audytor Spółka z o.o. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA YAWAL w której jednostką dominującą jest spółka YAWAL SA ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby

GRUPA KAPITAŁOWA YAWAL w której jednostką dominującą jest spółka YAWAL SA ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA YAWAL w której jednostką dominującą jest spółka YAWAL SA ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo