RAPORT. Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku"

Transkrypt

1 RAPORT uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku Misters Audytor Spółka z o.o. Warszawa, kwiecień 2007 roku

2 Część ogólna raportu 2 I. Informacje wstępne 2 II. Podstawowe informacje o działalności Grupy Kapitałowej 3 III. Pozostałe informacje 6 IV. Analiza finansowa Grupy Kapitałowej 9 Część szczegółowa raportu 17 I. Księgi rachunkowe 17 II. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 17 III. Metoda konsolidacji 17 IV. Wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia 16 V. Metody konsolidacji kapitałów i ustalenia kapitałów mniejszości 17 VI. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków 16 VII. Wyłączenia obrotów wewnętrznych 16 VIII. Pozostałe wyłączenia konsolidacyjne 16 IX. Dodatkowe informacje i objaśnienia 17 X. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych 19 XI. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 19

3 Część ogólna raportu I. Informacje wstępne 1. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 08 sierpnia 2006 roku, zawartej pomiędzy PROCHEM S.A. a firmą Misters Audytor Sp. z o.o., mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Migdałowej 4 lok.43. Powyższą umowę zawarto na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. 2. Misters Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych; 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych; 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych; 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę tys. złotych; 5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dokumentacja konsolidacyjna za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, na podstawie których sprawozdanie to sporządzono. Do sprawozdania załączone zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Zarząd jednostki dominującej złożył w dniu 26 kwietnia 2007 roku oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz o nie zaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany. 4. W trakcie badania jednostka udostępniła wskazane przez biegłego rewidenta dane, informacje, wyjaśnienia i oświadczenia, niezbędne dla potrzeb badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5. Misters Audytor Sp. z o.o. jest niezależna od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A., a zakres planowanej i wykonywanej przez nas pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego przez nas badania wynika ze sporządzonej i przechowywanej przez Misters Audytor Sp. z o.o. dokumentacji rewizyjnej z badania. 6. Nierozłączną częścią niniejszego raportu jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku. Misters Audytor Sp. z o.o. 2

4 II. Podstawowe informacje o działalności Grupy Kapitałowej 1. Jednostka dominująca Spółka działa pod firmą PRCHEM S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul.powązkowska 44 C. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego, sporządzonym przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie,w dniu 14 czerwca 1991 r. (Rep. A.nr 5038/91). Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Spółek prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółka działa na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych. 2. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: - Prochem S.A. jednostka dominująca - Prochem Inwestycje Sp. z o.o. zależna - Irydion Sp.z o.o. zależna - ASI Polska Sp.z o.o. zależna pośrednio - Prochem Serwis Sp.z o.o. zależna pośrednio - Predom Sp. z o.o. zależna pośrednio - PRO-INHUT Sp.z o.o. zależna pośrednio - Prochem Zachód Sp. z o.o. zależna - Pro-Organika S.A. zależna - Elektromontaż Kraków S.A. zależna - PROTADE Sp. z o.o. zależna pośrednio - ELPRO Sp. z o.o. Kraków zależna pośrednio - TEOMA S.A. stowarzyszona - PROMIS Sp. z o.o. stowarzyszona - ATUTOR Integracja Cyfrowa Sp.z o.o. stowarzyszona - PRO PLM Sp. z o.o. stowarzyszona - PROZACH Sp. z o.o. Oświęcim stowarzyszona - ITEL Sp. z o.o. Gdynia stowarzyszona - QTECH Sp. z o.o. stowarzyszona pośrednio Podmioty wyłączone z konsolidacji ze względu na niepodjęcie prowadzenia działalności gospodarczej: 1. PASTEREX Sp.z o.o. - zależna pośrednio przez Prochem Inwestycje Sp.z o.o. 2 Iryt Sp.z o.o. Warszawa -zależna pośrednio przez Prochem Inwestycje Sp. z o.o. 3. Prochem RPI Sp.z o.o. stowarzyszona pośrednio Prochem Inwestycje Sp.z o.o. Wartość udziałów tych spółek została objęta odpisem aktualizującym. 3. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej a) Przedmiotem działalności jednostki dominującej zgodnie z wypisem z KRS jest: 1. 45,21, Realizacja w kraju i za granicą kompletnych obiektów przemysłowych i instalacji przemysłowych, obiektów budownictwa ogólnego i komunalnego oraz obiektów i urządzeń środowiska, wykonywanie remontów i konserwacji zabytków, 2. 74,20, Wykonywanie prac projektowych i robót budowlano-montażowych związanych z budową i modernizacją zakładów, obiektów, instalacji i urządzeń, o których mowa w pkt 1, a także innych prac projektowych i robót budowlano montażowych, Misters Audytor Sp. z o.o. 3

5 3. 74,20, Świadczenie usług związanych z obsługą inwestycji, w zakresie organizacji budowy i koordynacji robót, kompletacji maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprawowanie nadzoru technicznego i autorskiego nad wykonywanymi robotami, obsługi geodezyjnej, geotechnicznej oraz innych, 4. 74,30.Z, Wykonywanie opinii, ekspertyz i badań technicznych dotyczących budownictwa, bezpieczeństwa przeciw wybuchowego oraz dopuszczenia do pracy importowanych urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem, 5. 74,30,Z, Wykonywanie ekspertyzy z naukowo-badawczych oraz prac badawczorozwojowych w zakresie technologii i inżynierii chemicznej oraz ochrony środowiska, 6. 74,20, Wdrażanie nowych technologii oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 7. Produkcja elementów budowlanych, 8. 51,24, Świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa firm zagranicznych i świadczenie usług. b) Głównym przedmiotem działalności jednostek zależnych zgodnie z wypisem z KRS są: Prochem Inwestycje Sp. z o.o ,13, Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 2. 65,22, Pozostałe formy udzielania kredytów, 3. 70,11, Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 4. 70,20, Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 5. 70,12, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6. 72,10, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 7. 72,20 Działalność w zakresie oprogramowania, 8. 72,30, Przetwarzanie danych, 9. 72,40, Działalność związana z bazami danych, ,60, Pozostała działalność związana z informatyką, ,20, Działalność w zakresie architektury, inżynierii, ,14, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ,15, Działalność związana z zarządzaniem holdingami, ,30, Badania i analizy techniczne, ,40, Reklama ,83, Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, ,84, Działalność związana z organizacją targów i wystaw, ,14, Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. - Irydion Sp. z o.o , Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, 2. 70,11, Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 3. 70,12, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 4. 70,20, Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 5. 70,32, Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. -ASI Polska Sp. z o.o ,14, Świadczenie usług doradztwa osobom fizycznym i prawnym prowadzącym działalność gospodarczą, 2. 74,14,A, Świadczenie usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i wyceny majątku przedsiębiorstw, 3. 72,20,Z, Doradztwo i usługi konsultingowe w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i przetwarzania danych, 4. 74,30,Z, Usługi inżynieryjne i mechaniczne, doradztwo techniczne, badania i analizy techniczne, Misters Audytor Sp. z o.o. 4

6 1. 74,14,A, Prowadzenie rozruchów i prób instalacji i linii produkcyjnych, 2. 74,14,A, Prowadzenie instalacji i minii produkcyjnych, 3. 29,24,B, Prowadzenie obsługi technicznej, w tym konserwacji i remontów pracujących linii produkcyjnych oraz infrastruktury, 4. 74,84,B, Usługi pośrednictwa, przedstawicielskie agencyjne i szkoleniowe, 5. 74,20,A, Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, 6. 74,20,A, Powiernictwo inwestycyjne. - Prochem Serwis Sp. z o.o ,32,A, Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, 2. 65,23,Z, Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 3. 74,12,Z, Działalność rachunkowo-księgowa, 4. 74,13,Z, Badanie rynku i opinii publicznej, 5. 74,40,Z, Reklama, 6. 74,30,Z, Badanie i analizy techniczne, 7. 80,42,Z, Pozaszkolne formy kształcenia, 8. 01,41,B, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 9. 29,24,B, Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, ,21,F, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, ,52,Z, Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, ,00,A, Wywóz śmieci i odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. - PREDOM Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inzynieryjne Sp. z o.o ,20, Działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewnego doradztwa technicznego, 2. 70,20,Z, Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 3. 70,32, Zarządzanie nieruchomościami. - PRO-INHUT Sp. z o.o ,20,A, Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 2. 45,11, Z, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 3. 74,20,C, Działalność geodezyjna i kartograficzna 4. 60,30,Z, Transport rurociągowy, 5. 90,00,A, Wywóz śmieci i odpadów, 6. 51,13,Z, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 7. 70,11,Z, Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 8. 65,23,Z, Pozostałe pośrednictwo finansowe, 9. 74,15,Z, Działalność związana z zarządzaniem holdingami. - Prochem Zachód Sp. z o.o ,84,B, Działalność marketingowa, 2. 45,21,A, Świadczenie usług budowlanych, 3. 74,20,A, Świadczenie usług projektowych, 4. 51,... Handel, 5. 63,40,C, Spedycja. Misters Audytor Sp. z o.o. 5

7 - PRO- ORGANIKA S.A , Wykonywanie prac projektowych budynków i instalacji prac konstrukcyjnych, usługi techniczne i administracyjne, 2. 51, Prowadzenie działalności handlowej w kraju i za granicą, 3 51, Prowadzenie prac w kraju i za granicą w zakresie sprzedaży dóbr przemysłowych. - PROTRADE Sp. z o.o. 1. prowadzenie działalności handlowej i usługowej w dziedzinie: - budownictwo - handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, - handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wyposażenie artykułów użytku osobistego i domowego, - informatyka - Elektromontaż Kraków SA 1. 45,21, wykonywanie robót i usług budowlano-montażowo-instalacyjnych w kraju i zagranicą łącznie z projektowaniem, 2. wykonywanie robót elektromontażowych i produkcja, 3. prace regulacyjno-pomiarowe i rozruchowe, 4. wykonywanie usług konserwacyjnych instalacji i urządzeń energetycznych, 5. wykonywanie usług sprzętowo- transportowych i spedycyjnych w kraju i zagranicą, 6. najem i dzierżawa składników majątkowych, 7. prowadzenie usług socjalnych, 8. akwizycja i pośrednictwo w pracach budowlano-montażowych i usługach, 9. eksport import towarów przemysłowych, maszyn i urządzeń, materiałów i sprzętu, 10. handel hurtowy artykułami przemysłowymi, maszynami, urządzeniami, 11. handel detaliczny artykułami przemysłowymi, maszynami, urządzeniami, materiałami, sprzętem produkcji krajowej i z importu 4. Kapitał podstawowy jednostki dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 wynosił 3903 tys. złotych i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 5. Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. 6. W roku 2006 w skład Zarządu jednostki dominującej wchodzili: - Prezes Zarządu - Garliński Marek Tadeusz - Wiceprezes Zarządu - Stępniewski Jarosław - Członek Zarządu - Kiersznicki Marek Józef III. Pozostałe informacje 1. Działalność Grupy Kapitałowej w 2005 roku zamknęła się zyskiem netto przypadający na jednostkę dominującą w kwocie tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 zostało zbadane przez podmiot uprawniony Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany na listę KIBR pod nr 63 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem następującej treści: Nie zgłaszając zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, informuję, że sprawozdania finansowe 5 jednostek zależnych i 5 jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności, których udział w Misters Audytor Sp. z o.o. 6

8 sumie bilansowej wynosi 5,7 %, a w wyniku finansowym 2, nie były badane przez biegłego rewidenta. Zgodnie z postanowieniami art.64 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe za rok 2005 tych Jednostek nie podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. 2. Walne Zgromadzenie zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 rok odbyło się w dniu roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu roku oraz ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 370 z dnia roku. 3. Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2005 został wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku Celem badania sprawozdania finansowego za 2006 rok było wyrażenie pisemnej opinii, uzupełnionej o raport o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej PROCHEM SA. 5. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu jednostki dominującej PROCHEM SA. Oznacza to, że Zarząd wziął odpowiedzialność za prawidłowość rachunkowości, jak również za stwierdzenie, że Jednostka dominująca w sposób prawidłowy stosowała zasady rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków Zarządu wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. 6. Informacje o badanych sprawozdaniach jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Jednostka dominująca Biegły rewident PROCHEM SA Jadwiga Kaźmierczak Biegły rewident Nr 6062/1120 Opinia bez zastrzeżeń. Jednostki zależne PROCHEM INWESTYCJE Sp.z o.o. Biegły rewident Nie podlegało badaniu IRYDION Sp. z o.o. Nie podlegało badaniu Misters Audytor Sp. z o.o. 7

9 ASI Polska Sp. z o.o. Opinia bez zastrzeżeń. Barbara Misterska - Dragan Biegły rewident Nr ewid. 2581/117 PROCHEM SERWIS Sp. z o.o. PREDOM Sp.z o.o. PRO-INHUT Sp.z o.o. Prochem - Zachód Sp.z o.o. Pro-Organika S.A. PROTRADE Sp. z o.o. Elektromontaż Kraków S.A. Opinia bez zastrzeżeń Nie podlegało badaniu Nie podlegało badaniu Nie podlegało badaniu Nie podlegało badaniu Podlega badaniu przez biegłego rewidenta,. Brak zakończonego badania sprawozdania finansowego za rok Nie podlegało badaniu Jadwiga Kaźmierczak Biegły rewident Nr ewid. 6062/1120 Misters Audytor Sp. z o.o. 8

10 I V. Analiza finansowa Grupy Kapitałowej Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego BILANS w tysiącach złotych AKTYWA % sumy bilansowej % sumy bilansowej AKTYWA TRWAŁE DŁUGOTERMINOWE Rzeczowe aktywa trwałe ,66% ,44% Wartości niematerialene ,72% ,79% Nieruchomości inwestycyjne Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych ,67% ,50% Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności ,84% ,48% Aktywa długoterminowe ,77% 14 0,01% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,68% ,77% Pozostałe aktywa długoterminowe 110 0,06% Aktywa długoterminowe, razem ,97% ,19% AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) Zapasy ,46% ,82% Należności handlowe oraz pozostałe należności ,52% ,65% Pozostałe aktywa krótkoterminowe i inne ,89% ,78% Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ,16% ,56% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), razem ,03% ,81% SUMA AKTYWÓW ,00% ,00% Misters Audytor Sp. z o.o. 9

11 PASYWA % sumy bilansowej % sumy bilansowej Kapitał własny Kapitał zakładowy ,00% ,53% Kapitał zapasowy ,88% ,03% Kapitał z aktualizacji wyceny ,77% ,56% Pozostałe kapitały rezerwowe ,24% ,00% Zysk (strata) z lat ubiegłych ,32% ,23% Zysk (strata) netto ,96% ,68% Kapitał własny jednostki dominującej ,54% ,59% Kapitał mniejszości ,50% Kapitał własny, razem ,06% Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,76% ,52% Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,68% 420 0,16% Pozostałe rezerwy Pozostałe zobowiązania długoterminowe ,09% 588 0,23% Zobowiązania długoterminowe, razem ,64% ,22% Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki ,89% Zobowiązania handlowe ,78% ,86% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 395 0,20% ,48% Pozostałe zobowiązania ,20% ,60% Przychody przyszłych okresów ,38% ,90% Zobowiązania krótkoterminowe, razem ,60% ,72% SUMA PASYWÓW ,00% ,00% Wartość księgowa Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,29 18,73 Misters Audytor Sp. z o.o. 10

12 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KALIKULACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT % przychodów ze sprzedaży % przychodów ze sprzedaży Przychody Przychody netto ze sprzedaży produktów ,97% ,37% Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,03% ,63% ,00% ,00% Koszt własny sprzedaży Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,10% ,90% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,77% ,48% ,87% ,38% Zysk/ (Strata) brutto na sprzedaży ,13% ,62% Pozostałe przychody ,42% ,05% Koszty ogólnego zarządu ,81% ,04% Pozostałe koszty ,84% ,75% Zysk z kontynuowanej działalności operacyjnej przed uwzględnieniem podatku dochodowego i kosztów finansowych ,90% ,88% Przychody finansowe ,05% ,25% Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych 60 0,02% ,28% Koszty finansowe ,01% ,30% Udział w zysku jednostek stowarzyszonych ,09% Misters Audytor Sp. z o.o. 11

13 Zysk przed opodatkowaniem ,10% ,20% Podatek dochodowy (obciążenie/przychód) ,99% ,93% - część bieżąca ,24% ,08% - część odroczona ,25% ,15% Zysk (strata) z działalności kontynuowanej ,27% Zysk (strata) z zaniechanej działalności ,10% Zysk ( strata) netto ,11% ,17% Z tego przypisany na: Akcjonariuszy Jednostki Dominującej Akcjonariuszy mniejszościowych Razem Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,48 6,34 * - udział procentowy poszczególnych przychodów w sumie przychodów ogółem, udział poszczególnych kosztów w sumie kosztów ogółem, udział wyniku z poszczególnych rodzajów działalności w sumie przychodów ogółem ** - udział procentowy podatku dochodowego i pozostałych obciążeń w zysku brutto Misters Audytor Sp. z o.o. 12

14 Wybrane wskaźniki finansowe WSKAŹNIKI DO RAPORTU DLA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W WERSJI KALKULACYJNEJ (bez uwzględnienia wpływu inflacji) A EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Rentowność działalności podstawowej wynik na sprzedaży x 100% przychody ze sprzedaży produktów % 2,60% 5,32% Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100% aktywa % 9,74% 5,31% Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100% kapitał własny % 33,99% 12,49% Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100% przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów % 4,18% 4,11% Rentowność brutto sprzedaży wynik finansowy brutto x 100% przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów % 5,11% 5,10% Szybkość obrotu należności należności handlowe x 360 dni przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów dni B FINANSOWANIE Wskaźnik zadłużenia zobowiązania ogółem x 100% aktywa % 70,80% 52,25% Płynność I aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe 1,30 1,58 Płynność II aktywa obrotowe - zapasy zobowiązania krótkoterminowe 1,28 1,53 C WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO Wskaźnik zysku na jedną akcję zysk netto ilość emitowanych akcji zł 6,34 2,48 Wartość księgowa aktywów netto na jedną akcję kapitał własny ilość emitowanych akcji zł 18,73 21,29 Misters Audytor Sp. z o.o. 13

15 Interpretacja wskaźników Rentowność działalności podstawowej W roku 2006 znacząco zwiększyła się rentowność działalności podstawowej w porównaniu do roku 2005 i wynosi 5,32 %. Wskaźnik rentowności działalności podstawowej 6,00% 5,00% Wartość 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Wskaźnik rentowności działalności podstawowej 0,00% Rok Szybkość obrotu należnościami W roku 2006 wskaźnik szybkości obrotu należnościami wynosi 102 dni i wykazuje zmniejszenie w stosunku do roku 2005 o 7 dni. Szybkość obrotu należności Wartość Szybkość obrotu należności Rok Misters Audytor Sp. z o.o. 14

16 Stopa zadłużenia Wskaźnik zadłużenia w roku 2006 wynosił około 52,2 % i uległ zmniejszeniu w stosunku do roku 2005 o 19 punktów procentowych. Wskaźnik zadłużenia 80,00% 60,00% Wartość 40,00% Wskaźnik zadłużenia 20,00% 0,00% Rok Wskaźnik płynności Wskaźnik płynności bieżącej nieznacznie wzrósł w stosunku do roku 2005 i wynosi w 2006 roku 1,58. Wskaźnik płynności I Wartość 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Rok Wskaźnik płynności I Misters Audytor Sp. z o.o. 15

17 Rentowność kapitału własnego Wskaźnik rentowności kapitału własnego zmniejszył się w stosunku do roku 2005 o 21,5% i wynosił w 2006 roku 12,49 %. Wskaźnik rentowności kapitału własnego 40,00% Wartość 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Rok Wskaźnik rentowności kapitału własnego Misters Audytor Sp. z o.o. 16

18 Część szczegółowa raportu I. Księgi rachunkowe Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. II. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r.nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna, sporządzona na podstawie wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U.z 2001 r., nr 152, poz.1729),obejmująca w szczególności: sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją, korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obliczenie wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej wyliczenie wartości firmy jednostek podporządkowanych, ustalenie kapitałów własnych akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych. III. Metoda konsolidacji Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego włączone zostały sprawozdania finansowe jednostek zależnych Spółki PROCHEM S.A., kontrolowanych bezpośrednio przez jednostkę dominującą lub pośrednio przez jednostki zależne zgodnie z metodą konsolidacji pełnej Jednostki współzależne oraz jednostki stowarzyszone objęte zostały konsolidacją metodą praw własności. W pierwszej kolejności zsumowano kwoty poszczególnych pozycji bilansów, rachunków zysków i strat jednostki dominującej i jednostek zależnych. Po dokonaniu sumowań, o których mowa powyżej, przeprowadzono korekty i wyłączenia konsolidacyjne. IV. Wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia. Zgodnie z MSSF z dniem przejścia na MSSF należy zaprzestać amortyzacji wartości firmy. Wartość firmy podlegać będzie corocznym testom na utratę wartości. Misters Audytor Sp. z o.o. 17

19 V. Metody konsolidacji kapitałów i ustalenia kapitałów mniejszości Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej w kwocie 3903 tysięcy złotych. Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających udziałowi jednostki dominującej we własności jednostki zależnej według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę dominującą. Wyliczenie kapitału własnego akcjonariuszy mniejszościowych w jednostce zależnej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie procentowego udziału tych akcjonariuszy w kapitale własnym jednostki zależnej według stanu na dzień bilansowy. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Grupy Kapitałowej na dzień r. wynosi tys.zl. VI. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących rozrachunków wewnątrz Grupy Kapitałowej na kwotę tys.zł. Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych PROCHEM S.A. i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. VII. Wyłączenia obrotów wewnętrznych Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących sprzedaży dokonanej pomiędzy Spółką dominującą a jednostkami zależnymi objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień rok w kwocie tys.zł. Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych PROCHEM S.A. i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. VIII. Pozostałe wyłączenia konsolidacyjne W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje powodujące powstanie nie zrealizowanych wyników zawartych w wartości aktywów. Nie wystąpiła także sprzedaż całości lub części udziałów/akcji w jednostkach zależnych. W roku obrotowym 2006 zmienił się stan Grupy Kapitałowej i stopień zależności jednostek podporządkowanych od jednostki dominującej. - objęte zostały udziały w kapitale spółki PROZACH Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Zgodnie z zawartą umową Prochem S.A. posiada 150 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 25,1 % udziału w kapitale i głosach; - sprzedano szt akcji spółki TEOMA S.A. w Warszawie, każda o wartości nominalnej 100 zł. co stanowi 6 % udziału w kapitale i głosach. Po transakcji sprzedaży akcji udział w kapitale i głosach wynosi 11,9 %; - objęto nowe udziały w spółce ITEL Sp. z o.o. z Gdyni w ilości 25 szt o wartości nominalnej 3 500,00 zł każdy. Po zmianie udział w kapitale i głosach wynosi 35,2 %. Misters Audytor Sp. z o.o. 18

20 - Spółka nabyła szt akcji spółki ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A., każda o wartości nominalnej 5 zł. Po zmianie udział w kapitale i głosach wynosi 50,6 % a Spółka ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. zmienia status ze stowarzyszonej na zależną, konsolidowaną metodą pełną. IX. Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez jednostkę dominującą kompletnie i prawidłowo. Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. X. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych został sporządzony prawidłowo i w powiązaniu ze skonsolidowanym bilansem i skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat. Został on sporządzony poprzez: sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływu środków pieniężnych jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym metodą pełną i Spółki dominującej, dokonanie korekt konsolidacyjnych, polegających na wyłączeniu wszelkich przepływów pieniężnych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. XI. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej sporządzonym przez Zarząd jednostki dominującej PROCHEM SA są zgodne ze sporządzonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Jadwiga Kaźmierczak Barbara Misterska - Dragan Biegły Rewident / Prezes Zarządu Nr 2581/ Biegły Rewident Nr 6062/ w imieniu Misters Audytor Spółki z o.o. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania pod pozycją 63 ul. Migdałowa 4 lok Warszawa Warszawa, dnia 26 kwietnia 2007 roku Misters Audytor Sp. z o.o. 19

RAPORT. Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku

RAPORT. Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku RAPORT uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku Misters Audytor Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. ABCD Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A. GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 Kraków, marzec 2016 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2 I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej Na dzień 31.12.2015 w skład Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A, wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio) oraz współzależne: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Kraków, marzec 2015 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MAGELLAN S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 roku ul. Żurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Interferie Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA AGORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. OPINIA

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Grupa Kapitałowa Vedia S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 4 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Gdańsk, maj 2008 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 (dawniej Euroin i Partnerzy Audytorzy i Konsultanci Sp. z o.o.) KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP:

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. Poznaniu. z siedzibą w

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. Poznaniu. z siedzibą w OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy kończący się w dniu

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 www.groundfrost.pl 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015-31.12.2015 Grupa Kapitałowa DEKPOL S.A.

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015-31.12.2015 Grupa Kapitałowa DEKPOL S.A. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015-31.12.2015 Grupa Kapitałowa DEKPOL S.A. HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABS Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 09:55:03 Numer KRS: 0000345558

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 09:55:03 Numer KRS: 0000345558 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 09:55:03 Numer KRS: 0000345558 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000489949

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000489949 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000489949 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOM DEVELOPMENT S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 55 / V /08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2016 godz. 05:25:24 Numer KRS: 0000126744

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2016 godz. 05:25:24 Numer KRS: 0000126744 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 05:25:24 Numer KRS: 0000126744 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo