Nr 994. Uprawnienia rodzicielskie pracowników w Polsce. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 994. Uprawnienia rodzicielskie pracowników w Polsce. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Uprawnienia rodzicielskie pracowników w Polsce Listopad 2003 Bożena Kłos Informacja Nr 994 W opracowaniu przedstawiono przepisy prawne regulujące uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. W latach uprawnienia te zostały rozszerzone w wyniku dokonanych nowelizacji Kodeksu pracy, m.in. nadano pracownikom-ojcom szereg uprawnień, które przysługiwały tylko pracownicom-matkom. Omówiono uprawnienia związane z ochroną zdrowia pracownic w okresie ciąży i karmienia piersią, ułatwieniami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz szczególną ochroną stosunku pracy. Uwagę skupiono na takich uprawnieniach rodzicielskich: jak urlop macierzyński i zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy i zasiłek wychowawczy oraz zasiłek opiekuńczy.

2 BSiE 1 Ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa w polskim prawie pracy została wzmocniona poprzez nowelizacje ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jedn. tekst Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dokonane w latach Zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem były głównie podyktowane wymogiem dostosowania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego. 2 Ogólnie rzecz ujmując, zmiany przepisów spowodowały większą ochronę zdrowia pracownic w ciąży i pracownic karmiących piersią oraz nadały pracownikom-ojcom szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, które przysługiwały wcześniej tylko pracownicom-matkom. Tytuł działu VIII Kodeksu pracy został zmieniony z Ochrona pracy kobiet na Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Uprawnienia rodzicielskie wskazane w Kodeksie pracy dotyczą trzech grup zagadnień: - ochrony zdrowia pracownic w okresie ciąży i karmienia piersią; - ułatwień w sprawowaniu opieki nad dzieckiem; - szczególnej ochrony stosunku pracy. Poniżej zostaną omówione przepisy regulujące te zagadnienia oraz konsekwencje naruszania przepisów o ochronie trwałości stosunku pracy. 1. Ochrona zdrowia pracownic w okresie ciąży i karmienia piersią Podstawę do korzystania przez pracownicę z uprawnień związanych z ciążą stanowi zaświadczenie lekarskie (art k.p.). Ochrona zdrowia pracownic w okresie ciąży i karmienia piersią w polskim prawie pracy od wielu lat opiera się na następujących zasadach: - Zakazie zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 k.p.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545), wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, przy których istnieniu lub przekroczeniu praca będzie uznawana za pracę zabronioną wszystkim kobietom, kobietom w ciąży i kobietom w okresie karmienia. Zakaz obejmuje kobiety bez względu na podstawę prawną nawiązania stosunku pracy oraz charakter zakładu pracy (państwowy, prywatnym spółdzielczy). - Zakazie pracy kobiet w ciąży w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art k.p.). Zakaz ten ma charakter bezwzględny nie jest dopuszczalne zatrudnienie przy tych pracach nawet za zgodą pracownicy. Odmowa wykonania pracy wzbronionej przez pracownicę nie może być uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych. - Prawie do zwolnienia od pracy na badania lekarskie związane z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy (art k.p.). Za czas zwolnienia od pracy pracownicy przysługuje wynagrodzenie obliczone jak wynagrodzenie za urlop. 1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1405); ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 154, poz. 1805); ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146). 2 Dyrektywa 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków niosących poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły lub karmią piersią (OJ 1992 L 380/1); dyrektywa 96/34/WE zawierająca porozumienie ramowe w sprawie urlopów rodzicielskich, zawarte przez UNICE, CEEP i ETUC (OJ 1996 L 145).

3 2 BSiE Nowe mechanizmy ochrony zdrowia pracownic ciężarnych i karmiących piersią zostały wprowadzone do art. 179 k.p. ustawą nowelizującą z dnia 24 sierpnia 2001 r. O dnia 1 stycznia 2002 r. obowiązują następujące zasady: - w przypadku zatrudnienia przy pracach wzbronionych bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne pracodawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy do przeniesienia pracownicy do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe - zwolnić ją na niezbędny czas z obowiązku świadczenia pracy; - jeżeli pracownica jest zatrudniona przy pracy, która jest wzbroniona tylko wtedy, gdy przy jej wykonywaniu zostały przekroczone określone parametry wyznaczające granice nieszkodliwości dla zdrowia i bezpieczeństwa, pracodawca w pierwszym rzędzie zobowiązany jest dostosować odpowiednio warunki pracy lub ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy, a gdy jest to niemożliwe lub niecelowe pracodawca zobowiązany jest przenieść pracownicę do innej pracy, a gdy i to jest niemożliwe - zwolnić na niezbędny czas pracownicę z obowiązku świadczenia pracy; - pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany warunków pracy, skrócenia czasu pracy, przeniesienia do innej pracy bądź zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownicy, która przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy, chociaż praca ta nie figuruje w ogóle w wykazie prac wzbronionych kobietom w ciąży lub karmiącym; - jeżeli zmiana warunków pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy; - pracownica zwolniona z obowiązku pracy zachowuje prawo do dotychczasowego zatrudnienia; - po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy, zmianę warunków pracy lub skrócenie czasu pracy pracodawca jest zobowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonym w umowie o pracę. Wskazane zmiany nakładają na pracodawcę obowiązek monitorowania z własnej inicjatywy warunków pracy pracownic ciężarnych lub pracownic karmiących i wprowadzają nowy rodzaj urlopu ze względu na ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracownic ciężarnych lub karmiących. 2. Ułatwienia w sprawowaniu opieki nad dzieckiem Uprawnienia związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem obejmują matkę i ojca. Wyłączne uprawnienie matek związane jest z karmieniem piersią: na mocy art. 187 k.p. pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy, a pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko do dwóch 45 minutowych przerw (przerwy można skumulować w jedną). Gdy czas pracy wynosi mniej niż 4 godziny dziennie przerwa nie przysługuje, zaś w przypadku czasu pracy nie przekraczającego 6 godzin dziennie przysługuje jedna przerwa. Z tytułu rodzicielstwa pracownik (matka i ojciec) ma następujące uprawnienia: - prawo do urlopu macierzyński i zasiłku macierzyńskiego (art. 180, 180 1, 181, 182, 184 k.p.) - prawo do urlopu z tytułu przysposobienia dziecka i zasiłku macierzyńskiego (art. 183 k.p.), - prawo do urlopu wychowawczego i zasiłku wychowawczego (art. 186 k.p.), - prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, gdy wychowuje co najmniej jedno dziecko do lat 14 (art. 188 k.p.),

4 BSiE 3 - prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, tj. do zasiłku opiekuńczego (art. 189 k.p.), - nie można rodzica opiekującego się dzieckiem w wieku do czterech lat bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy (art , k.p.), - nie można zastosować wobec pracownicy lub pracownika opiekujących się dzieckiem do lat 4 - bez jej/jego zgody - rozkładu pracy przewidującego podwyższony wymiar czasu pracy oraz równoważnego czasu pracy przewidującego dobowy wymiar czasu pracy przekraczający 8 godzin (art , k.p.), - przez okres 3 miesięcy z urlopu wychowawczego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka (art k.p.). Na podstawie art k.p. niektóre uprawnienia zostały obwarowane warunkiem, że jeśli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, to z tych uprawnień może korzystać jedno z nich. Przepis ten dotyczy: - prawa do urlopu wychowawczego i zasiłku wychowawczego, - prawa do zwolnienia od pracy na 2 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, - prawa do zasiłku opiekuńczego, - zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, - stosowania rozkładu pracy przewidującego podwyższony wymiar czasu pracy oraz równoważnego czasu pracy przewidującego dobowy wymiar czasu pracy przekraczający 8 godzin. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni i równocześnie korzystają przez okres 3 miesięcy z urlopu wychowawczego to zasiłek wychowawczy może otrzymać tylko jedno z nich. Dokładniej zostaną scharakteryzowane zasady nabywania uprawnień do najważniejszych instrumentów ochrony rodzicielstwa, tj. do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego i zasiłku wychowawczego oraz zasiłku opiekuńczego. Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński Urlop macierzyński przysługuje z mocy prawa każdej pracownicy, która urodziła dziecko w czasie trwania stosunku pracy bez względu na staż pracy i wymiar czasu pracy, jak również bez względu na rodzaj zakładu pracy. Zgodnie z przepisami art k.p. urlop macierzyński przysługuje: - przez 16 tygodni (112 dni) przy pierwszym porodzie, - przez 18 tygodni (126 dni) przy każdym następnym porodzie, - przez 26 tygodni (182 dni) w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. 3 Pracownikowi, który wychowuje dziecko przysposobione, przysługuje urlop w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie. 3 Obowiązujący obecnie wymiar urlopu macierzyńskiego został określony przez ustawę z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 154, poz. 1805) i oznacza powrót do stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 1999 r. W 2000 r. wymiar urlopu macierzyńskiego wynosił 20 i 30 tygodni, a w 2001 r i 39 tygodni.

5 4 BSiE Co najmniej 2 tygodnie (14 dni) urlopu pracownica może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje urlop macierzyński aż do wyczerpania przysługującego wymiaru tego urlopu. Pracownica, która wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni (98 dni) urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej nie wykorzystanej części tego urlopu i tę część urlopu może wykorzystać ojciec. Wymiar urlopu macierzyńskiego pracownika ojca nie może być krótszy niż różnica pomiędzy wymiarem urlopu macierzyńskiego określonym w Kodeksie pracy (16, 18 lub 26 tygodni), a wymiarem urlopu wykorzystanego przez matkę. Warunkiem skutecznej rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego jest dołączenie do wniosku w tej sprawie złożonego najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy - zaświadczenia pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca potwierdzającego termin rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego wskazany we wniosku. Wymagane jest bowiem, aby wskazany przez ojca termin przypadł bezpośrednio po terminie rezygnacji przez matkę z części urlopu urlop macierzyński, musi być wykorzystany przez oboje rodziców w sposób nieprzerwany. Ojciec, aby skorzystać z prawa do urlopu macierzyńskiego, musi mieć status pracownika i ponadto musi być osobą wychowującą dziecko (nie może być pozbawiony praw rodzicielskich) oraz przez okres urlopu powinien sprawować rzeczywistą opiekę nad dzieckiem. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego. Przepisy Kodeksu pracy ustanawiają też minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego po porodzie w wymiarze 8 tygodni w sytuacjach szczególnych, takich jak: - urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka w okresie pierwszych 8 tygodni życia (pracownicy przysługuje urlop macierzyński po porodzie w wymiarze 8 tygodni, ale nie krócej niż 7 dni od dnia zgonu dziecka); - urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni (56 dni) urlopu macierzyńskiego, pozostałą część urlopu może wykorzystać po wyjściu dziecka ze szpitala; - jeśli matka zrezygnuje z wychowania dziecka i odda je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego po dniu oddania dziecka, jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może być krótszy niż 8 tygodni. Ponadto w przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownica, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, jest uprawniona do urlopu macierzyńskiego w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu. W przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka pracownicy przysługuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 16 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Jeżeli pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 1 roku, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje także pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje także pracownikowiojcu.

6 BSiE 5 Zgodnie z art. 184 Kodeksu pracy i art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.) przez okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownica-matka i pracownik-ojciec mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Według obecnie obwiązujących przepisów zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: - urodziła dziecko, - przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienia, - przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego. Ponadto zasiłek macierzyński przysługuje również w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia przysługuje też ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu (na podstawie art k.p.). Oprócz pracowników zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: - członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, - osobom wykonującym pracę nakładczą, - osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym, - osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom z nimi współpracującym, - osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, - duchownym. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem od wielu lat ustabilizowanym na poziomie 100% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się na zasadach przewidzianych dla ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie wypłaconego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc przejścia na urlop lub za okres 12 miesięcy, gdy wynagrodzenie ulega znacznemu wahaniu ze względu na charakter pracy lub zasady wynagrodzenia. Dla ubezpieczonych nie będących pracownikami podstawę wymiaru stanowi przychód z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc przejścia na urlop macierzyński. Uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego nie jest uzależnione od okresu wyczekiwania tak jak w przypadku prawa do zasiłku chorobowego (przy ubezpieczeniu obowiązkowym 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego; przy ubezpieczeniu dobrowolnym po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia). W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem (ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego, natomiast inny członek rodziny nie może w takim przypadku korzystać z urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński będąc np. na urlopie bezpłatnym).

7 6 BSiE Urlop wychowawczy i zasiłek wychowawczy Art Kodeksu pracy stanowi, że na wniosek pracownicy pracodawca jest obowiązany udzielić jej urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Zgodnie z delegacją zawartą w art k.p. zasady udzielania urlopów wychowawczych i zakres uprawnień osób korzystających z tych urlopów reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 277 ze zm.), które zastąpiło obowiązujące poprzednio Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 1981 r. Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu z 1996 r. było zrównanie uprawnień do urlopu wychowawczego mężczyzn i kobiet będących rodzicami lub opiekunami dziecka. W przypadku, gdy oboje rodziców lub opiekunów pracuje, to prawo do urlopu przysługuje w zasadzie jednemu z nich. Rodzice sami podejmują decyzję, które z nich skorzysta z urlopu, a rodzic/opiekun nie mający zamiaru brać urlopu wychowawczego sporządza oświadczenie, które jest dołączane przez drugiego rodzica do jego wniosku o udzielenie urlopu. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje osobie pozostającej w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy i sprawującej opiekę nad dzieckiem w wieku do 4 lat. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi co do zasady 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. W przypadku opieki nad dzieckiem specjalnej troski po wykorzystaniu urlopu w wymiarze 3 lat przed ukończeniem przez dziecko 4 lat, urlop może być udzielony ponownie w wymiarze 3 lat przed ukończeniem przez dziecko 18 lat. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownicy/pracownikowi urlopu wychowawczego w terminie wskazanym przez pracownicę/pracownika, jeżeli pracownica/pracownik złoży wniosek co najmniej na 2 tygodnie przed wskazanym terminem. Pracownica/pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest zawiadomić pracodawcę najpóźniej 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy. Na mocy przepisu wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. istnieje możliwość jednoczesnego wychowywania dziecka i świadczenia pracy. Osoba uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mogłaby skorzystać z urlopu wychowawczego. Pracodawca jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić. Obowiązujące przepisy dotyczące zasiłków wychowawczych zawarte są w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (jedn. tekst Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Prawo do zasiłku wychowawczego zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. jest to kwota 548 zł na jedną osobę w rodzinie (dochód netto). Zasiłek wychowawczy przysługuje przez okres urlopu wychowawczego: przez 24 miesiące, przez 36 miesięcy dla osób samotnie wychowujących dziecko oraz w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka lub przez 72 miesiące w przypadkach wymagających sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem specjalnej troski.

8 BSiE 7 Wysokość zasiłku w okresie zasiłkowym 1 czerwca 2002 r. 31 grudnia 2003 r., wynosi 318,10 zł, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz dla osoby wychowującej trzecie i każde następne dziecko - 505,50 zł. 4 Urlop opiekuńczy i zasiłek opiekuńczy Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Szczegółowe zasady korzystania z urlopu opiekuńczego oraz wypłaty zasiłku opiekuńczego określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.). Zasiłek przysługuje z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w przypadku: - nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, - porodu lub choroby małżonka pracownika stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, - pobytu małżonka pracownika stale opiekującego się dzieckiem w zakładzie opieki zdrowotnej. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku: - choroby dziecka w wieku do lat 14, - choroby dziecka w wieku powyżej 14 lat i choroby innego członka rodziny. - Okres wypłaty zasiłku wynosi 60 dni w razie opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14. W przypadku zwolnienia na starsze dziecko lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje w wymiarze 14 dni. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru, a więc tyle ile wynosi zasiłek chorobowy. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu, ale zasiłek wypłacany jest tylko jednemu z rodziców (temu, który wystąpił z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres). Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny. Przepis ten nie dotyczy opieki sprawowanej nad dzieckiem do 2 lat. 3. Szczególna ochrona stosunku pracy Zgodnie z przepisami art , 2 i 3 k.p. pracownica w ciąży i na urlopie macierzyńskim oraz pracownik ojciec w okresie urlopu macierzyńskiego podlegają ochronie szczególnej. Mamy tu do czynienia z tzw. szczególną ochroną trwałości stosunku pracy polegającą na ustanowieniu zakazu wypowiedzenia oraz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą/pracownikiem. Zakaz wypowiadania oraz rozwiązywania umowy o pracę ma charakter bezwzględny. Okres ochronny przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę zaczyna się od pierwszego dnia ciąży do ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego. Dla ochro- 4 Według ustawy o świadczeniach rodzinnych, która została przekazana do Senatu, zasiłek wychowawczy ulega likwidacji z dniem 1 maja 2004 r. i zostanie zastąpiony dodatkiem do zasiłku rodzinnego dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków będą miały rodziny o dochodzie na jedną osobę nie przekraczającym kwoty 504 zł lub kwoty 583 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ma wynosić 400 zł miesięcznie.

9 8 BSiE ny istotny jest sam fakt, że pracownica w dniu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę jest w ciąży (niezależnie od tego, czy sama pracownica o tym wiedziała i czy pracodawca wiedział o stanie ciąży pracownicy). Jeśli pracodawca dowiedział się, że w dniu rozwiązania umowy o pracę pracownica była w ciąży, powinien wycofać swoje oświadczenie o wypowiedzeniu umowy i dopuścić pracownicę do świadczenia pracy. W przypadku, gdy pracodawca tego nie zrobi, pracownica może domagać się przed sądem pracy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeśli umowa została już rozwiązana zażądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Pracownica podlega ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której została zatrudniona. Pracodawca może wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę jedynie w przypadku pracownicy w ciąży lub korzystającej z urlopu macierzyńskiego, która jest zatrudniona na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca. Umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy oraz umowa o pracę na okres próbny powyżej 1 miesiąca z mocy prawa ulegają przedłużeniu do dnia porodu. Umowa o pracę ulega przedłużeniu pod warunkiem, że w dniu w którym umowa miała się rozwiązać zgodnie z określonym w niej terminem, pracownica była w ciąży przekraczającej trzeci miesiąc. Przedłużona umowa o pracę rozwiązuje się w dniu porodu i tym samym po rozwiązaniu umowy o pracę kobieta nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego (nie pozostaje w stosunku pracy), ale ma prawo do zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje także zakaz wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego jest możliwe na mocy przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980). Pracodawca może zastosować wypowiedzenie zmieniające, jeżeli z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi nie jest możliwe dalsze zatrudnianie pracownicy na dotychczasowym stanowisku pracy z tym, że wypowiedzenie może dotyczyć tylko stanowiska pracy (bez zmian np. w zakresie wymiaru czasu pracy lub miejsca pracy pracownicy). W przypadku obniżenia wynagrodzenia na skutek wypowiedzenia zmieniającego, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę odnosi się również do rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia, tzw. rozwiązania bezzwłocznego (natychmiastowego), w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku (art k.p.). Wyjątkiem od reguły ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę są przyczyny określone w art k.p. uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, popełnienie przestępstwa, utrata uprawnień). Wymaga to jednak zgody zakładowej organizacji związkowej. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem nie dotyczy jedynie sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art k.p.). Pracownicy, która została zwolniona w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a po urodzeniu dziecka ma prawo do za-

10 BSiE 9 siłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, jaki przypada po porodzie. Okres pobierania zasiłku do dnia porodu wliczany jest do okresu zatrudnienia. Pracownica/pracownik po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego mają prawo do powrotu na to samo stanowisko pracy. W okresie urlopu wychowawczego stosunek pracy również podlega szczególnej ochronie, z tym że w przypadku świadczenia pracy w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy pracownica/pracownik nie są objęci ochroną przed wypowiedzeniem, przysługującą w razie urlopu wychowawczego. Pracownica/pracownik podejmujący pracę po zakończeniu urlopu wychowawczego nie zachowuje prawa do powrotu na stanowisko zajmowane przed urlopem. Pracodawca jest jednak zobowiązany zapewnić pracę na stanowisku równorzędnym lub innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym. 4. Sankcje za naruszenie praw pracowników Naruszenie zakazu wypowiadania umowy o pracę i rozwiązywania umowy o pracę w okresie ochronnym ze względu na macierzyństwo stanowi naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę. Pracownicy, z którą rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony przysługuje roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne bądź przywrócenie do pracy, bądź odszkodowanie (art. 45 k.p.). Tylko pracownica, która została zatrudniona na okres próbny nie może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy przysługuje jej prawo do odszkodowania. W sprawach niezgodnego z prawem ustania stosunku pracy podlegającego ochronie orzeka sąd pracy. Odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art k.p.). Dla żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę (art k. p.). W przypadku, gdy pracodawca naruszył przepisy prawa wypowiadając umowę o pracę, pracownicy, która podjęła pracę w wyniku orzeczenia sądu pracy o przywróceniu jej do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (art. 47 k.p.). Natomiast gdy pracownica nie zostaje przywrócona do pracy i sąd orzeka o odszkodowaniu, to wysokość odszkodowania zależy od rodzaju umowy o pracę: - umowa o pracę na czas nieokreślony przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy tj. od 2 tygodni do 3 miesięcy (art k.p. ); - umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, ale nie więcej niż za okres 3 miesięcy (art k.p.); - umowa o pracę zawarta na okres próbny - przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu którego umowa miała trwać (art k.p.). Gdy pracodawca naruszył przepisy prawa rozwiązując z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego umowę o pracę bez wypowiedzenia, pracownica może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Jeżeli pracownica podejmie pracę w wyniku przywrócenia do pracy przysługuje jej wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (art k.p.), a jeśli pracownica nie zostaje przywrócona do pracy przysługuje odszkodowanie wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

11 10 BSiE Pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub wykonywania określonej pracy przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, jeżeli upłynął termin do którego miała trwać umowa lub przywrócenie do pracy byłoby nie wskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu (art. 59 k.p.). W tych przypadkach odszkodowanie równe jest wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, ale nie więcej niż za 3 miesiące (art. 58 k.p.). Przedstawione przepisy obejmują także pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego. Naruszenie przepisów o ochronie trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego przez pracodawcę stanowi też wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zgodnie z art. 281 pkt 3 k.p. zagrożone jest sankcją grzywny. Przepis zawarty w artykule 281 pkt 5 k.p. wyraźnie stanowi, iż wykroczeniem przeciwko prawom pracownika jest też naruszanie przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem. Do wykroczeń przewidzianych w Kodeksie pracy stosuje się część ogólną Kodeksu wykroczeń z 20 maja 1971 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.), gruntownie znowelizowanego ustawą z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 717). W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika orzekają w pierwszej instancji sądy rejonowe. Wysokość grzywny wynosi obecnie od 20 zł do 5000 zł. Wniosek do sądu kieruje inspektor pracy, który w postępowaniu tym jest oskarżycielem publicznym. Inspektor może przeprowadzić czynności sprawdzające, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Może też zbierać dane niezbędne do sporządzenie takiego wniosku lub jego uzupełnienia. Inspektor pracy ma prawo sam nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego zamiast kierować sprawę do sądu, jeżeli uzna, że kara ta będzie wystarczająca. Na wniosek ukaranego może nastąpić uchylenie mandatu karnego przez sąd, jeżeli stwierdzono, że czyn nie był wykroczeniem. Nadzór nad postępowaniem mandatowym w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej sprawuje Główny Inspektor Pracy. Źródła: 1. J. Wratny, Kodeks Pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa B. Lenart, Szczególna ochrona pracy w związku z rodzicielstwem, Służba Pracownicza nr 3/2003, nr 4/2003, nr 5/2003.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

4. Zatrudnianie kobiet i młodocianych

4. Zatrudnianie kobiet i młodocianych 4. Zatrudnianie kobiet i młodocianych 4.1. Ochrona pracy kobiet 4.2. Zatrudnianie młodocianych Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki m.in. na Serwis PEN-Asystent BHP i Prawo pracy pendrive żółty.

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracujących kobiet

Ochrona pracujących kobiet Ochrona pracujących kobiet Szczególna ochrona pracy kobiet wynika z ich właściwości psychofizycznych oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy. Informator dla kobiet w ciąży

Egzemplarz bezpłatny. Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy. Informator dla kobiet w ciąży Egzemplarz bezpłatny Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Pracodawca polecił pracownicy w ciąży, aby ta została dłużej w pracy w związku z koniecznością przygotowania pilnego sprawozdania. Czy może ona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH Rodzaj świadczenia Zasiłek rodzinny PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DZISIAJ zasiłek przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego - rodzicom, opiekunowi

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Część I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN, zwany

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie 2016

Uprawnienia rodzicielskie 2016 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uprawnienia rodzicielskie 2016 Tylko kolejne zmiany czy prawdziwa rewolucja? Instrukcja obsługi nowych rozwiązań prawnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przysługuje on: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

Pracowników sezonowych można zatrudniać na podstawie terminowych umów o pracę, a w szczególności:

Pracowników sezonowych można zatrudniać na podstawie terminowych umów o pracę, a w szczególności: Zatrudnianie pracowników sezonowych Pracą sezonową jest taki rodzaj pracy, na który jest zapotrzebowanie wyłącznie przez pewien krótki okres związany z określoną porą roku (w prawie pracy nie ma definicji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE 1 WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA NA CZAS OKREŚLONY Jest to umowa terminowa zawarta na określony czas. Umowa na czas określony rozwiązuje się

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

TEST - Pracownicy Administracyjno-Biurowi i Nauczyciele

TEST - Pracownicy Administracyjno-Biurowi i Nauczyciele TEST - Pracownicy Administracyjno-Biurowi i Nauczyciele Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno biurowych. 1.Nadzór i kontrolę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Podstawa prawna PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta Żł obek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta zawarta w Poznaniu w dniu..., pomiędzy: imi ę i nazwisko (matki i ojca)... adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII XXIII Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 5 Art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Świdnik, dnia I. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka : Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Data urodzenia : PESEL W przypadku braku nr PESEL

Bardziej szczegółowo

2. Osoby bezrobotne posiadające oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia danej osoby po ukończonym szkoleniu.

2. Osoby bezrobotne posiadające oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia danej osoby po ukończonym szkoleniu. Powiatowy Urząd Pracy Szkolenia Powiatowy Urząd Pracy realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom uprawnionym pomocy w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.

Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r. Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r. W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U 82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. (055) 276-22-50, fax: (055) 276-33-74, gdsz@praca.gov.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Postanowienia wstępne 1. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, zwany

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ NAD MAŁYM DZIECKIEM

UDZIELANIE URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ NAD MAŁYM DZIECKIEM Dwutygodnik nr 24 (354) ISSN 1507-6962 10.12.2013 r. 23 UDZIELANIE URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ NAD MAŁYM DZIECKIEM Wstęp...str. 3 I. Podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński I na warunkach urlopu MACIERZYŃSKIego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo