Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 L 48/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOISJI (UE) 2019/290 z dnia 19 lutego 2019 r. określające format rejestrowania i sprawozdawczości w rejestrze w odniesieniu do producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ( 1 ), w szczególności jej art. 16 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Ujednolicona struktura i ujednolicony format danych na potrzeby rejestrowania i sprawozdawczości w odniesieniu do producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) we wszystkich państwach członkowskich przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych producentów prowadzących działalność na poziomie Unii lub na poziomie kilku państw członkowskich. (2) W celu zharmonizowania praktyk stosowanych przez państwa członkowskie w zakresie rejestrowania i sprawozdawczości format rejestrowania i sprawozdawczości powinien być stosowany przez wszystkich producentów, w tym producentów będących dostawcami EEE za pomocą środków porozumiewania się na odległość, lub przez autoryzowanych przedstawicieli, jeżeli zostali wyznaczeni, oraz we wszystkich rejestrach sporządzonych w państwach członkowskich zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE. (3) ormat rejestrowania i sprawozdawczości powinien określać główne elementy wymagane przy rejestracji i składaniu sprawozdań przez producentów lub autoryzowanych przedstawicieli, jeżeli zostali oni wyznaczeni, zgodnie z art. 16 ust. 2 i załącznikiem X do dyrektywy 2012/19/UE. Powinien on również umożliwiać zażądanie przez państwo członkowskie, w którym producent jest zarejestrowany i składa sprawozdania, dostarczenia ograniczonych dodatkowych. W celu uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych takie żądanie dotyczące dodatkowych powinno odnosić się wyłącznie do pozycji wcześniej określonych jako takie w ramach danego formatu. (4) Chociaż zgodnie z częścią B.5 załącznika X do dyrektywy 2012/19/UE każdy producent lub autoryzowany przedstawiciel, jeżeli został wyznaczony, ma obowiązek składania sprawozdania w odniesieniu do ilości zużytego EEE zebranego selektywnie, poddanego recyklingowi (w tym, przygotowanego do ponownego użycia), odzyskowi i unieszkodliwionego w danym państwie członkowskim lub przemieszczonego wewnątrz Unii lub poza Unię, odpowiednie informacje, które mają być przekazane Komisji, są zbierane w państwach członkowskich z różnych źródeł. W tym kontekście harmonizacja formatów sprawozdawczości mogłaby spowodować wzrost obciążenia administracyjnego dla producentów, przy czym nie byłaby konieczna w odniesieniu do celu obecnego rozporządzenia wykonawczego. (5) Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie od daty, która pozwoli na dokonanie niezbędnych ustaleń praktycznych w odniesieniu do rejestrów i producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli, i powinny mieć zastosowanie od początku roku kalendarzowego. (6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( 2 ), PRZYJUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 ormat rejestrowania 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w rejestrach sporządzonych zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE: a) stosowano format określony w załączniku I część A w odniesieniu do rejestrowania producentów; b) stosowano format określony w załączniku I część B w odniesieniu do rejestrowania autoryzowanych przedstawicieli. ( 1 ) Dz.U. L 197 z , s. 38. ( 2 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z , s. 3).

2 L 48/7 2. Państwa członkowskie wymagają przedłożenia głównych elementów określonych jako takie w formatach określonych w załączniku I. Państwa członkowskie mogą wymagać przedłożenia dodatkowych elementów określonych jako takie w formatach określonych w załączniku I. Artykuł 2 ormat przedkładania w rejestrze państwa członkowskiego danych dotyczących EEE wprowadzonego do obrotu w tym państwie 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w rejestrach sporządzonych zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE stosowano format określony w załączniku II w odniesieniu do przedkładania w rejestrze przez producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli, jeżeli zostali wyznaczeni na podstawie art. 17 dyrektywy 2012/19/UE, danych dotyczących EEE wprowadzonego do obrotu w tych państwach. 2. Państwa członkowskie wymagają przedłożenia głównych elementów określonych jako takie w formacie określonym w załączniku II. Państwa członkowskie mogą wymagać przedłożenia dodatkowych elementów określonych jako takie w formacie określonym w załączniku II. Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2019 r. W imieniu Komisji Jean-Claude JUNCKER Przewodniczący

3 L 48/8 ZAŁĄCZNIK I ormat rejestrowania w państwie członkowskim Główne elementy są oznaczone literą. Informacje, które zależą od zastosowania filtra, oznaczone literą, są częścią głównych elementów, ale mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wybrano określoną odpowiedź w ramach poprzedniego elementu. Dodatkowe elementy są oznaczone znakiem. CZĘŚĆ A ormat rejestrowania producenta Nazwa producenta: Jeżeli producent jest osobą prawną (przedsiębiorstwem), należy podać nazwę Jeżeli producent jest osobą fizyczną, należy podać: Imię Nazwisko Nazwa handlowa producenta Adres siedziby producenta: Oficjalna nazwa producenta powiązana z krajowym numerem identyfikacji podatkowej lub numerem/kodem identyfikacyjnym podanym przy rejestracji w rejestrze handlowym w danym państwie członkowskim. Nazwa, jaką producent stosuje w celach reklamy i sprzedaży, która różni się od nazwy prawnej w jego akcie założycielskim lub innych dokumentach urzędowych. Oficjalny adres producenta. Ulica Numer domu Kod pocztowy iejscowość Województwo Gmina Adres strony internetowej (jeżeli istnieje) Kategorie rocznego obrotu EEE Określenie rocznych obrotów producenta. Państwa członkowskie wymagające tego elementu muszą przedstawić różne kategorie rocznego obrotu EEE, tak aby producent mógł wybrać odpowiednią kategorię. Osoba wyznaczona do kontaktów przez producenta Osoba powiązana z producentem, wyznaczona jako punkt kontaktowy. Jest to osoba fizyczna, która została wybrana jako początkowy lub regularny punkt kontaktowy danego producenta. Imię Nazwisko

4 L 48/9 Numer telefonu Telefon służbowy. Adres Służbowy adres . Adres Adres służbowy osoby wyznaczonej do kontaktów. Ulica Numer domu Kod pocztowy iejscowość Województwo Gmina Krajowy kod identyfikacyjny/kod rejestracyjny Krajowy numer identyfikacji podatkowej Inne informacje służące identyfikacji Kategoria/kategorie EEE Podkategoria lub podkategorie EEE Typ EEE (sprzęt gospodarstwa domowego lub inny niż gospodarstwa domowego) Nazwa marki EEE Odpowiedzialność producenta Producent ustanowił indywidualny system zgodności. W przypadku odpowiedzi Tak proszę podać dodatkowe informacje dotyczące indywidualnego systemu zgodności. W przypadku producentów, którzy są osobami prawnymi, kod/numer identyfikacyjny podany przy rejestracji w rejestrze handlowym w danym państwie członkowskim. Numer identyfikacji podatkowej producenta w danym państwie członkowskim. W przypadku producentów mających siedzibę w państwach trzecich, urzędowy numer/kod rejestracyjny. jednej lub kilku kategorii EEE, jakie producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim według punktów określonych w załączniku III do dyrektywy 2012/19/UE. jednej lub kilku podkategorii EEE, jakie producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim, które są stosowane w tym państwie. W przypadku każdej z kategorii lub, w stosownych przypadkach, podkategorii EEE, jakie producent wprowadza do obrotu w danym państwie członkowskim, oznaczenie sprzętu gospodarstwa domowego lub innego niż gospodarstwa domowego. W przypadku każdej z kategorii lub, w stosownych przypadkach, podkategorii EEE, jakie producent wprowadza do obrotu w danym państwie członkowskim, arbitralnie przyjęta nazwa, którą producent nadał sprzętowi EEE w celu wyróżnienia go jako produkowanego lub sprzedawanego przez tego producenta i która może być stosowana i chroniona jako znak towarowy. Informacje dotyczące tego, jak producent wypełnia obowiązki określone w dyrektywie 2012/19/UE w danym państwie członkowskim. Jeżeli ten sam producent ustanowił indywidualny system zgodności w odniesieniu do niektórych kategorii EEE i przystąpił do zbiorowego systemu zgodności w odniesieniu do innych kategorii, należy wskazać oba systemy. dodatkowych, jakie producent przedłoży w odniesieniu do indywidualnego systemu zgodności.

5 L 48/10 Producent przystąpił do zbiorowego systemu zgodności/zbiorowych systemów zgodności. Odpowiedzialność finansowa: Informacje na temat formy gwarancji, jaką każdy producent przedłożył w momencie wprowadzania produktu do obrotu w państwie członkowskim zgodnie z art. 12 dyrektywy 2012/19/UE. Producent uczestniczy w jednym zbiorowym systemie zgodności lub większej ich liczbie. Producent przedłożył recyklingu. ubezpieczenie Producent zapewnił zablokowane konto bankowe. Inne (proszę określić) Sprzedaż na odległość Producent stosuje sprzedaż na odległość w celu sprzedaży EEE bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe w innym państwie członkowskim. Wykaz państw członkowskich, w których producent sprzedaje EEE na odległość Nazwa/imię i nazwisko autoryzowanego przedstawiciela w państwie członkowskim, w którym producent sprzedaje EEE na odległość Oświadczenie Oświadczam(-y), że podane informacje są prawdziwe i dokładne w odniesieniu do wyżej wymienionego producenta oraz dokładnie odzwierciedlają typ sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w (podać nazwę państwa członkowskiego) przez wyżej wymienionego producenta. Jeżeli gwarancja finansowa w danym państwie członkowskim nie ma żadnej z postaci określonych powyżej, producent musi opisać formę gwarancji. Producent z siedzibą w państwie członkowskim określa, czy w momencie rejestracji sprzedaje EEE również za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe w innym państwie członkowskim. Jeżeli producent z siedzibą w państwie członkowskim sprzedaje EEE za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe w innym państwie członkowskim, musi podać nazwę tego państwa członkowskiego. Jeżeli producent z siedzibą w państwie członkowskim sprzedaje EEE za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe w innym państwie członkowskim, musi podać nazwę/imię i nazwisko autoryzowanego przedstawiciela w tym państwie członkowskim. Oświadczenie producenta lub, w stosownych przypadkach, osoby trzeciej działającej w imieniu producenta, że przekazane informacje są prawdziwe i dokładne. W przypadku formularzy elektronicznych należy potwierdzić oświadczenie (zaznaczając pole wyboru).

6 L 48/11 CZĘŚĆ B ormat rejestrowania autoryzowanego przedstawiciela Nazwa autoryzowanego przedstawiciela: Jeżeli autoryzowany przedstawiciel jest osobą prawną (przedsiębiorstwem), należy podać nazwę Jeżeli autoryzowany przedstawiciel jest osobą fizyczną, należy podać: Imię Nazwisko Adres siedziby autoryzowanego przedstawiciela: Oficjalna nazwa autoryzowanego przedstawiciela powiązana z krajowym numerem identyfikacji podatkowej lub numerem/kodem identyfikacyjnym podanym przy rejestracji w rejestrze handlowym w danym państwie członkowskim. Oficjalny adres autoryzowanego przedstawiciela: Autoryzowany przedstawiciel ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego. Ulica Numer domu Kod pocztowy iejscowość Województwo Gmina Adres strony internetowej (jeżeli istnieje) Osoba wyznaczona do kontaktów przez autoryzowanego przedstawiciela: Osoba powiązana z autoryzowanym przedstawicielem, wyznaczona jako punkt kontaktowy. Jest to osoba fizyczna, która została wybrana jako początkowy lub regularny punkt kontaktowy danego autoryzowanego przedstawiciela. Osoba wyznaczona do kontaktów ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego. Imię Nazwisko Numer telefonu Telefon służbowy. Adres Służbowy adres . Adres Adres służbowy osoby wyznaczonej do kontaktów. Ulica Numer domu Kod pocztowy iejscowość Województwo Gmina Krajowy kod identyfikacyjny/kod rejestracyjny W przypadku autoryzowanych przedstawicieli, którzy są osobami prawnymi, kod/numer identyfikacyjny podany przy rejestracji w rejestrze handlowym w danym państwie członkowskim.

7 L 48/12 Krajowy numer identyfikacji podatkowej Nazwa reprezentowanego producenta (reprezentowanych producentów): Jeżeli producent jest osobą prawną (przedsiębiorstwem), należy podać nazwę Jeżeli producent jest osobą fizyczną, należy podać: Imię Nazwisko Dane kontaktowe reprezentowanego producenta (reprezentowanych producentów): Numer identyfikacji podatkowej autoryzowanego przedstawiciela w danym państwie członkowskim. Oficjalna nazwa producenta reprezentowanego przez autoryzowanego przedstawiciela powiązana z krajowym/europejskim numerem identyfikacji podatkowej producenta lub numerem/kodem identyfikacyjnym podanym przy rejestracji w rejestrze handlowym w państwie członkowskim, w którym producent ma siedzibę. Jeżeli autoryzowany przedstawiciel reprezentuje więcej niż jednego producenta, a państwo członkowskie przewiduje, że autoryzowany przedstawiciel rejestruje się tylko raz, autoryzowany przedstawiciel podaje oddzielnie nazwę i dane kontaktowe każdego z producentów, których reprezentuje. Oficjalne dane kontaktowe każdego producenta reprezentowanego przez upoważnionego przedstawiciela. Numer telefonu Adres Adres Ulica Numer domu Kod pocztowy iejscowość Państwo Adres strony internetowej (jeżeli istnieje) Kategorie rocznych obrotów EEE reprezentowanego producenta. Kategoria/kategorie EEE Określenie rocznych obrotów reprezentowanego producenta. Państwa członkowskie wymagające tego elementu muszą przedstawić różne kategorie rocznego obrotu EEE, tak aby reprezentowany producent mógł wybrać odpowiednią kategorię. Jeżeli autoryzowany przedstawiciel reprezentuje więcej niż jednego producenta, a państwo członkowskie przewiduje, że autoryzowany przedstawiciel rejestruje się tylko raz, autoryzowany przedstawiciel podaje oddzielnie, w odniesieniu do każdego reprezentowanego producenta, kategorię rocznego obrotu EEE. jednej lub kilku kategorii EEE, jakie reprezentowany producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim według punktów określonych w załączniku III do dyrektywy 2012/19/UE. Jeżeli autoryzowany przedstawiciel reprezentuje więcej niż jednego producenta, a państwo członkowskie przewiduje, że autoryzowany przedstawiciel rejestruje się tylko raz, autoryzowany przedstawiciel podaje oddzielnie, w odniesieniu do każdego reprezentowanego producenta, kategorie EEE, jakie ten producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim.

8 L 48/13 Podkategoria lub podkategorie EEE jednej lub kilku podkategorii EEE, jakie producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim, które są stosowane w tym państwie. Jeżeli autoryzowany przedstawiciel reprezentuje więcej niż jednego producenta, a państwo członkowskie przewiduje, że autoryzowany przedstawiciel rejestruje się tylko raz, autoryzowany przedstawiciel podaje oddzielnie, w odniesieniu do każdego reprezentowanego producenta, podkategorie EEE, jakie ten producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim. Typ EEE (sprzęt gospodarstwa domowego lub inny niż gospodarstwa domowego) W przypadku każdej z kategorii lub, w stosownych przypadkach, podkategorii EEE, jakie reprezentowany producent wprowadza do obrotu w danym państwie członkowskim, oznaczenie sprzętu gospodarstwa domowego lub innego niż gospodarstwa domowego. Nazwa marki EEE W przypadku każdej z kategorii lub, w stosownych przypadkach, podkategorii EEE, jakie reprezentowany producent wprowadza do obrotu w danym państwie członkowskim, arbitralnie przyjęta nazwa, którą producent nadał sprzętowi EEE w celu wyróżnienia go jako produkowanego lub sprzedawanego przez tego producenta i która może być stosowana i chroniona jako znak towarowy. Odpowiedzialność producenta: Informacje dotyczące tego, jak reprezentowany producent wypełnia obowiązki określone w dyrektywie 2012/19/UE w danym państwie członkowskim. Jeżeli ten sam producent lub autoryzowany przedstawiciel w imieniu producenta ustanowił indywidualny system zgodności w odniesieniu do niektórych kategorii EEE i przystąpił do zbiorowego systemu zgodności w odniesieniu do innych kategorii, należy wskazać oba systemy. Jeżeli autoryzowany przedstawiciel reprezentuje więcej niż jednego producenta, a państwo członkowskie przewiduje, że autoryzowany przedstawiciel rejestruje się tylko raz, autoryzowany przedstawiciel podaje oddzielnie, jak każdy reprezentowany producent wypełnia obowiązki określone w dyrektywie 2012/19/UE w danym państwie członkowskim. Producent lub autoryzowany przedstawiciel w imieniu producenta ustanowił indywidualny system zgodności w państwie członkowskim. W przypadku odpowiedzi Tak proszę podać dodatkowe informacje dotyczące indywidualnego systemu zgodności. dodatkowych, jakie producent lub autoryzowany przedstawiciel w imieniu producenta przedłoży w odniesieniu do indywidualnego systemu zgodności. Producent lub autoryzowany przedstawiciel w imieniu producenta przystąpił do zbiorowego systemu zgodności/zbiorowych systemów zgodności w państwie członkowskim.

9 L 48/14 Odpowiedzialność finansowa: Producent lub autoryzowany przedstawiciel w imieniu producenta uczestniczy w jednym zbiorowym systemie zgodności lub większej ich liczbie. Producent lub autoryzowany przedstawiciel w imieniu producenta przedłożył ubezpieczenie recyklingu. Producent lub autoryzowany przedstawiciel w imieniu producenta zapewnił zablokowane konto bankowe. Inne (proszę określić) Oświadczenie Oświadczam(-y), że wyżej wymieniony autoryzowany przedstawiciel został wyznaczony na podstawie pisemnego mandatu przez reprezentowanego producenta (reprezentowanych producentów) zgodnie z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oświadczenie Oświadczam(-y), że podane informacje są prawdziwe i dokładne w odniesieniu do wyżej wymienionego autoryzowanego przedstawiciela oraz dokładnie odzwierciedlają typ sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w (podać nazwę państwa członkowskiego) przez producenta reprezentowanego przez wyżej wymienionego autoryzowanego przedstawiciela. Informacje na temat formy gwarancji, jaką każdy reprezentowany producent przedłożył w momencie wprowadzania produktu do obrotu w państwie członkowskim zgodnie z art. 12 dyrektywy 2012/19/UE. Jeżeli gwarancja finansowa w danym państwie członkowskim nie ma żadnej z postaci określonych powyżej, autoryzowany przedstawiciel musi opisać formę gwarancji. Oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela lub, w stosownych przypadkach, osoby trzeciej działającej w imieniu autoryzowanego przedstawiciela, że autoryzowany przedstawiciel został wyznaczony na podstawie pisemnego mandatu zgodnie z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku formularzy elektronicznych należy potwierdzić oświadczenie (zaznaczając pole wyboru). Oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela lub, w stosownych przypadkach, osoby trzeciej działającej w imieniu autoryzowanego przedstawiciela, że przekazane informacje są prawdziwe i dokładne. W przypadku formularzy elektronicznych należy potwierdzić oświadczenie (zaznaczając pole wyboru).

10 L 48/15 ZAŁĄCZNIK II ormat przedkładania w rejestrze państwa członkowskiego sprawozdań dotyczących EEE wprowadzonego do obrotu w tym państwie Główne elementy są oznaczone literą. Informacje, które zależą od zastosowania filtra, oznaczone literą, są częścią głównych elementów, ale mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wybrano określoną odpowiedź w ramach poprzedniego elementu. Dodatkowe elementy są oznaczone znakiem. Nazwa producenta lub autoryzowanego przedstawiciela lub organizacji realizującej w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta: Jeżeli producent lub autoryzowany przedstawiciel jest osobą prawną (przedsiębiorstwem), należy podać nazwę Jeżeli producent lub autoryzowany przedstawiciel jest osobą fizyczną, należy podać: Imię Nazwisko Jeżeli państwo członkowskie umożliwia, aby sprawozdanie było składane przez organizację realizującą w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, należy podać nazwę tej organizacji i nazwy producentów lub autoryzowanych przedstawicieli, w imieniu których przedkłada się informacje. Krajowy kod identyfikacyjny/kod rejestracyjny Krajowy numer identyfikacji podatkowej Okres sprawozdawczy Oficjalna nazwa producenta lub autoryzowanego przedstawiciela lub organizacji realizującej w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta powiązana z krajowym numerem identyfikacji podatkowej lub numerem/kodem identyfikacyjnym podanym przy rejestracji w rejestrze handlowym w danym państwie członkowskim. W przypadku producentów lub autoryzowanych przedstawicieli, którzy są osobami prawnymi, lub organizacji realizujących w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, kod/numer identyfikacyjny podany przy rejestracji w rejestrze handlowym w danym państwie członkowskim. Numer identyfikacji podatkowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela lub organizacji realizującej w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w państwie członkowskim. Producent lub autoryzowany przedstawiciel lub, w stosownych przypadkach, organizacja realizująca w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, podaje stosowny okres sprawozdawczy.

11 L 48/16 Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie sprawozdawczości: Osoba powiązana z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem, lub, w stosownych przypadkach, organizacją realizującą w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wyznaczona jako punkt kontaktowy w zakresie sprawozdawczości w rejestrze. Imię Nazwisko Numer telefonu Telefon służbowy. Adres Służbowy adres . Ilość EEE wprowadzonego do obrotu w państwie członkowskim (w tonach): w podziale na kategorie EEE w podziale na podkategorie EEE w podziale na typ EEE (sprzęt gospodarstwa domowego lub inny niż gospodarstwa domowego). Oświadczenie Oświadczam(-y), że podane informacje są prawdziwe i dokładnie odzwierciedlają typ i ilość sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w (podać nazwę państwa członkowskiego) przez wyżej wymienionego producenta (wyżej wymienionych producentów). Każdy producent lub autoryzowany przedstawiciel podaje wagę EEE wprowadzonego do obrotu w państwie członkowskim, w tonach, zgodnie z definicją w art. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/699. Jeżeli państwo członkowskie zezwala, aby informacje te dostarczała organizacja realizująca w imieniu producentów obowiązki w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, należy określić, czy informacje te są przedkładane dla każdego reprezentowanego producenta i autoryzowanego przedstawiciela indywidualnie czy łącznie dla wszystkich reprezentowanych producentów i autoryzowanych przedstawicieli. asa EEE, który producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim w podziale na kategorie EEE zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2012/19/UE, przy czym panele fotowoltaiczne należy podać oddzielnie. asa EEE, który producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim w podziale na podkategorie EEE stosowane w państwie członkowskim. asa EEE, który producent wprowadza do obrotu w państwie członkowskim w podziale na typ sprzętu (sprzęt gospodarstwa domowego lub inny niż gospodarstwa domowego ) Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela lub, w stosownych przypadkach, osoby trzeciej działającej w imieniu producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, że przekazane informacje są prawdziwe i dokładne. W przypadku formularzy elektronicznych należy potwierdzić oświadczenie (zaznaczając pole wyboru).

ZAŁĄCZNIKI. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE).../... z dnia XXX r.

ZAŁĄCZNIKI. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE).../... z dnia XXX r. KOISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.2.2019 r. C(2019) 1113 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOISJI (UE).../... z dnia XXX r. określającego format rejestrowania i sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2017 r. C(2017) 8871 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 20.12.2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2017 r. C(2017) 7845 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 29.11.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.12.2017 L 351/55 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie

Bardziej szczegółowo

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym.

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym. L 318/28 4.12.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2246 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych mającego zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 194/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2017 r. C(2017) 8874 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 20.12.2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.6.2018 L 160/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/895 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.4.2017 L 103/17 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/699 z dnia 18 kwietnia 2017 r. ustanawiające wspólną metodę obliczania masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) wprowadzanego do

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.4.2019 r. C(2019) 2859 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 17.4.2019 r. w sprawie informacji technicznych niezbędnych do badania zdatności do ruchu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 171/100 26.6.2019 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1084 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do harmonizacji wykazu zatwierdzonych lub zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 146/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 29.12.2017 L 348/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/2454 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 73/20 15.3.2019 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/410 z dnia 29 listopada 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szczegółów i struktury informacji przekazywanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2019 C(2019) 873 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 12.2.2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.1.2016 L 3/41 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249/3 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2019 L 42/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.6.2016 L 160/23 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/959 z dnia 17 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne badań rynku w odniesieniu do rozwiązań i wzorów formularzy powiadomienia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 18.12.2015 L 332/19 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 11.3.2016 PL L 65/49 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających i ich

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.10.2018 C(2018) 6560 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 11.10.2018 r. ustanawiająca metodykę monitorowania i zasady przekazywania przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 5.6.2015 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.10.2017 PL L 275/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1940 z dnia 13 lipca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. C(2019) 3448 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 13.5.2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 25.10.2018 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rejestrów pojazdów, o których mowa w art. 47

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 87/382 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/586 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych

Bardziej szczegółowo

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43

28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/43 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2017 r. C(2017) 3890 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 12.6.2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 12.10.2018 L 256/103 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.7.2017 r. C(2017) 4675 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 11.7.2017 r. w sprawie wzoru opisu krajowych systemów i procedur dopuszczania organizacji do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 109. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 109. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 26 kwietnia 2017 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.10.2018 C(2018) 6549 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 11.10.2018 r. ustanawiająca wspólny format krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 21/74 PL ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/105 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie bifenyl-2-ol jako istniejącej czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2018 C(2018) 3120 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 28.5.2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.3.2019 r. C(2019) 2082 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 14.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.4.2019 L 112/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.3.2019 C(2019) 2266 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 28.3.2019 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2020,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 L 302/26 PL 22.10.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiające format i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 221/4 26.8.2017 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1502 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w celu ich dostosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.6.2016 L 173/47 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.4.2019 r. C(2019) 2962 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 25.4.2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 301/14 18.11.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 185/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1136 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR.../2010. z dnia [...]

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR.../2010. z dnia [...] KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR.../2010 z dnia [...] zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji

Bardziej szczegółowo

(4) Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty co rozporządzenie (UE) 2016/2031.

(4) Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty co rozporządzenie (UE) 2016/2031. L 331/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.9.2015 L 235/37 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 818

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 818 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 818 Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie Na podstawie art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 10.11.2015 L 293/15 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1973 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.11.2015 L 293/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 12.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.3.2018 PL L 60/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/308 z dnia 1 marca 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 26.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201/31 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do pozycji dotyczących dobrostanu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2017 r. C(2017) 3519 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 2.6.2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2016 r. C(2016) 2775 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 18.5.2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE 10.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/5 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 27.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.9.2019 r. C(2019) 7066 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do aktualizacji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

L 335/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ]

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ] PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ] zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.12.2015 L 334/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2017 r. C(2017) 6337 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.9.2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu projekt rozporządzenia Komisji na wyżej wymieniony temat.

Delegacje otrzymują w załączeniu projekt rozporządzenia Komisji na wyżej wymieniony temat. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 października 2016 r. (OR. en) 13896/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 27 października 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D047383/01 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 16.4.2018 L 96/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/573 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie głównych elementów umów w sprawie przechowywania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 25/48 PL 2.2.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/131 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie C(M)IT/MIT (3:1) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D045385/06.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D045385/06. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 sierpnia 2019 r. (OR. en) 11556/19 AGRILEG 141 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 30 lipca 2019 r. Do: Nr dok. Kom.: D045385/06 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.3.2017 r. C(2017) 1703 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 20.3.2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2018 r. C(2018) 1392 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 8.3.2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 321/12 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2256 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1983/2003 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.6.2016 r. C(2016) 3917 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 29.6.2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.2.2019 r. C(2019) 904 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 13.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 291/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.11.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. C(2019) 793 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2017 r. C(2017) 2417 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 20.4.2017 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 26.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 56/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 174/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA 3.4.2018 L 87/3 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/519 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.10.2014 L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1112/2014 z dnia 13 października 2014 r. określające wspólny format sprawozdań do celu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.5.2015 r. COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej na forum Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2018 C(2018) 8876 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 18.12.2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 129/28 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) 10588/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: MI 444 ENT 133 COMPET 333 DELACT 84 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo