Dziennik Urzędowy L 109. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia Wydanie polskie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzędowy L 109. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia Wydanie polskie."

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109 Wydanie polskie Legislacja Rocznik kwietnia 2017 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy, na których przedstawiane mają być informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych ( 1 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu ( 1 ) ( 1 ) Tekst mający znaczenie dla EOG. PL Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas. Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

2

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy, na których przedstawiane mają być informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt ( rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt ) ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012 stanowi, że państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykaz związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych uznanych przez ich właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia i realizujących co najmniej jeden program hodowlany zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia. Ponadto w rozporządzeniu (UE) 2016/1012 przewidziano, że państwa członkowskie podają ten wykaz do publicznej wiadomości. (2) W art. 7 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1012, a także w części 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do tego rozporządzenia określono informacje umieszczane w wykazie uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych. (3) Ponadto w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 przewiduje się, że państwa członkowskie zamieszczają również w wykazie uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych informacje o każdym właściwym organie realizującym program hodowlany zgodnie z art. 38 tego rozporządzenia. (4) W związku z tym konieczne jest ustanowienie wzorów formularzy stosowanych przez państwa członkowskie w celu sporządzenia wykazów związków hodowców w odniesieniu do zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz przedsiębiorstw hodowlanych w odniesieniu do mieszańców świń hodowlanych uznanych przez ich właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1012. (5) Biorąc pod uwagę rolę państw członkowskich w uznawaniu danej rasy za rasę zagrożoną, zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012, konieczne jest podanie tej informacji w wykazach uznanych związków hodowców, o których mowa we wspomnianym rozporządzeniu. (6) W celu ułatwienia handlu zwierzętami hodowlanymi oraz kontroli urzędowych przeprowadzanych przez właściwe organy, należy również podać w wykazie uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, przewidzianym w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1012, daty przyznania lub wycofania uznania, z uwzględnieniem przepisów art. 64 ust. 4 tego rozporządzenia, lub też daty zatwierdzenia, zawieszenia lub wycofania programu hodowlanego. ( 1 ) Dz.U. L 171 z , s. 66.

4 L 109/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (7) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 listopada 2018 r., zgodnie z datą rozpoczęcia stosowania przewidzianą w rozporządzeniu (UE) 2016/1012. (8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, przewidziane w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1012, przedstawia się zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2018 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia dnia 10 kwietnia 2017 r. W imieniu Komisji Jean-Claude JUNCKER Przewodniczący

5 ZAŁĄCZNIK I. Związki hodowców prowadzące księgi hodowlane dla zwierząt hodowlanych czystorasowych a) Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku bydła Państwo członkowskie (wpisać nazwę) Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 Wersja (wstawić dd.mm.rrrr) Związek hodowców lub właściwy organ Nazwa związku hodowców/właściwego organu Dane kontaktowe Data uznania związku hodowców Nazwa www ( 2 ) Data uznania: (dd.mm.rrrr) Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej ( 2 ) Program hodowlany ( 1 ) Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych Odstępstwa ( 3 ) Data zatwierdzenia programu hodowlanego (dd.mm.rrrr) Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie Data cofnięcia uznania związku hodowców ( 4 ) Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego ( 4 ) Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego ( 4 ) ( 1 ) Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców. ( 2 ) Jeśli istnieje. ( 3 ) W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw: 1 tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 2 odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 3 podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012); 4 dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012. ( 4 ) W stosownych przypadkach podać następujące informacje A dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); B dd.mm.rrrr w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); C dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); D dd.mm.rrrr w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/3

6 b) Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku świń Państwo członkowskie (wpisać nazwę) Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku świń, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 Wersja (wstawić dd.mm.rrrr) Związek hodowców lub właściwy organ Nazwa związku hodowców/właściwego organu Dane kontaktowe Data uznania związku hodowców Nazwa www ( 2 ) Data uznania: (dd.mm.rrrr) Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej ( 2 ) Program hodowlany ( 1 ) Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych Odstępstwa ( 3 ) Data zatwierdzenia programu hodowlanego (dd.mm.rrrr) Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie Data cofnięcia uznania związku hodowców ( 4 ) Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego ( 4 ) Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego ( 4 ) ( 1 ) Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców. ( 2 ) Jeśli istnieje. ( 3 ) W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw: 1 tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 2 odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 3 podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012); 4 dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012. ( 4 ) W stosownych przypadkach podać następujące informacje A dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); B dd.mm.rrrr w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); C dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); D dd.mm.rrrr w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego. L 109/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7 c) Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku owiec Państwo członkowskie (wpisać nazwę) Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku owiec, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 Wersja (wstawić dd.mm.rrrr) Związek hodowców lub właściwy organ Nazwa związku hodowców/właściwego organu Dane kontaktowe Data uznania związku hodowców Nazwa www ( 2 ) Data uznania: (dd.mm.rrrr) Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej ( 2 ) Program hodowlany ( 1 ) Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych Odstępstwa ( 3 ) Data zatwierdzenia programu hodowlanego (dd.mm.rrrr) Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie Data cofnięcia uznania związku hodowców ( 4 ) Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego ( 4 ) Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego ( 4 ) ( 1 ) Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców. ( 2 ) Jeśli istnieje. ( 3 ) W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw: 1 tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 2 odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 3 podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012); 4 dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012. ( 4 ) W stosownych przypadkach podać następujące informacje A dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); B dd.mm.rrrr w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); C dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); D dd.mm.rrrr w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/5

8 d) Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku kóz Państwo członkowskie (wpisać nazwę) Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku kóz, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 Wersja (wstawić dd.mm.rrrr) Związek hodowców lub właściwy organ Nazwa związku hodowców/właściwego organu Dane kontaktowe Data uznania związku hodowców Nazwa www ( 2 ) Data uznania: (dd.mm.rrrr) Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej ( 2 ) Program hodowlany ( 1 ) Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych Odstępstwa ( 3 ) Data zatwierdzenia programu hodowlanego (dd.mm.rrrr) Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie Data cofnięcia uznania związku hodowców ( 4 ) Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego ( 4 ) Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego ( 4 ) ( 1 ) Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców. ( 2 ) Jeśli istnieje. ( 3 ) W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw: 1 tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 2 odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 3 podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012); 4 dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012. ( 4 ) W stosownych przypadkach podać następujące informacje A dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); B dd.mm.rrrr w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); C dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); D dd.mm.rrrr w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego. L 109/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9 e) Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku koniowatych Państwo członkowskie (wpisać nazwę) Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku koniowatych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 Wersja (wstawić dd.mm.rrrr) Związek hodowców lub właściwy organ Nazwa związku hodowców/właściwego organu Dane kontaktowe Data uznania związku hodowców Nazwa www ( 2 ) UELN ( 2 ) ( 6 ) - Data uznania: (dd.mm.rrrr) Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym Dostęp do informacji na temat programu(- ów) hodowlanego(- ych) na stronie internetowej ( 2 ) Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych Program hodowlany ( 1 ) Odstępstwa ( 3 ) Data zatwierdzenia programu hodowlanego (dd.mm.rrrr) Księga hodowlana pochodzenia rasy ( 4 ) Nazwa związku hodowców/właściwego organu Dane kontaktowe Nazwa www ( 2 ) UELN ( 2 ) ( 6 ) - Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie Data cofnięcia uznania związku hodowców ( 5 ) Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego ( 5 ) Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego ( 5 ) ( 1 ) Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców. ( 2 ) Jeśli istnieje. ( 3 ) W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw: 1 tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 2 odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012); 3 dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012; 4 zakaz lub ograniczenie pobierania nasienia do sztucznego unasienniania lub pozyskiwania oocytów do wytwarzania zarodków lub pozyskiwania zarodków w celu ich transferu (art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012). ( 4 ) Podać informacje, jeżeli księga hodowlana jest utrzymywana przez związek hodowców/właściwy organ inny niż związek hodowców/właściwy organ określony w kolumnie 1. ( 5 ) W stosownych przypadkach podać następujące informacje A dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); B dd.mm.rrrr w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); C dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); D dd.mm.rrrr w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego. ( 6 ) Podać 3-cyfrowy kod kraju i 3-cyfrowy kod bazy danych, stosownie do potrzeb PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/7

10 II. Przedsiębiorstwa hodowlane utrzymujące rejestry hodowlane dla mieszańców świń Państwo członkowskie (wpisać nazwę) Wykaz przedsiębiorstw hodowlanych, uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 i realizujących programy hodowlane dotyczące mieszańców świń ( 1 ), o którym mowa w art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia Przedsiębiorstwo hodowlane Nazwa przedsiębiorstwa hodowlanego Dane kontaktowe Data uznania przedsiębiorstwa hodowlanego Nazwa www ( 3 ) Data uznania: (dd.mm.rrrr) 4 5 Program hodowlany ( 2 ) Nazwy ras, linii lub krzyżówek objętych zatwierdzonymi programami hodowlanymi/ Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej ( 3 ) Nazwa rasy lub linii czystorasowej Nazwa krzyżówki Obszar geograficzny każdego realizowanego programu hodowlanego ( 1 ) Zgodnie z definicją w art. 2 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2016/1012. ( 2 ) Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez przedsiębiorstwo hodowlane. ( 3 ) Jeśli istnieje. ( 4 ) W stosownych przypadkach podać następujące informacje A dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia uznania przedsiębiorstwa hodowlanego (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); B dd.mm.rrrr w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia programu hodowlanego (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); C dd.mm.rrrr w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012); D dd.mm.rrrr w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego. Wersja (wstawić dd.mm.rrrr) 6 7 Data zatwierdzenia programu hodowlanego (dd.mm.rrrr) Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie Data cofnięcia uznania przedsiębiorstwa hodowlanego ( 4 ) Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego ( 4 ) Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego ( 4 ) L 109/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt ( rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt ) ( 1 ), w szczególności jego art. 30 ust. 10, a także mając na uwadze, co następuje: (1) W rozporządzeniu (UE) 2016/1012 ustanowiono zootechniczne i genealogiczne zasady handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz zasady ich wprowadzania na terytorium Unii, w tym zasady wydawania świadectw zootechnicznych dla tych towarów. Art. 30 ust. 4 tego rozporządzenia stanowi, że w przypadku gdy zwierzęta hodowlane, które zostały wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane, lub ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu, są przedmiotem obrotu, oraz w przypadku gdy te zwierzęta hodowlane lub potomstwo wyprodukowane z tego materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, mają zostać wpisane do innej księgi hodowlanej lub zarejestrowane w innym rejestrze hodowlanym, tym zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu towarzyszą świadectwa zootechniczne. (2) Art. 30 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1012 stanowi także, że w przypadku gdy zwierzęta hodowlane, które zostały wpisane do księgi hodowlanej lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym, prowadzonych przez podmiot zajmujący się hodowlą ujęty w wykazie, o którym mowa w art. 34 tego rozporządzenia, lub materiał biologiczny tych zwierząt wykorzystywany do rozrodu wprowadza się na terytorium Unii oraz w przypadku gdy te zwierzęta hodowlane lub potomstwo wyprodukowane z tego materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane, tym zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu towarzyszą świadectwa zootechniczne. (3) Świadectwo zootechniczne, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1012, jest wydawane wyłącznie przez związek hodowców, przedsiębiorstwo hodowlane lub właściwy organ w miejscu wysyłki zwierząt hodowlanych lub ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, w przypadku gdy przesyłki te są przedmiotem obrotu na terytorium Unii, lub przez podmiot zajmujący się hodowlą lub urzędowe służby w państwie trzecim wysyłki, w przypadku gdy przesyłki te są wprowadzane na terytorium Unii. (4) Ponadto art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012 stanowi, że właściwe organy mogą zezwolić, aby materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu towarzyszyło świadectwo zootechniczne wydane, na podstawie informacji otrzymanych od związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego, przez centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia lub zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, zatwierdzone do celów wewnątrzunijnego handlu tym materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi zdrowia zwierząt. (5) W art. 30 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1012 określono, że świadectwa zootechniczne muszą zawierać informacje określone w odpowiednich częściach i rozdziałach załącznika V do tego rozporządzenia i być zgodne z odpowiednimi wzorami formularzy świadectw zootechnicznych przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję. ( 1 ) Dz.U. L 171 z , s. 66.

12 L 109/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (6) W związku z tym należy ustanowić wzory formularzy świadectw zootechnicznych, które muszą towarzyszyć przesyłkom zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, w przypadku gdy przesyłki te są przedmiotem obrotu na terytorium Unii lub w przypadku gdy są one wprowadzane do Unii. (7) Art. 31 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 przewiduje, że w przypadku gdy wyniki oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej są publicznie dostępne na stronie internetowej, zamiast podawać te wyniki na świadectwie zootechnicznym, można na nim wstawić odniesienie do strony internetowej, gdzie są one dostępne. Możliwość ta powinna zostać odzwierciedlona we wzorach formularzy świadectw zootechnicznych ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. (8) Art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012 stanowi, że w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych informacje określone w części 2 rozdział I załącznika V do tego rozporządzenia umieszcza się w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych oraz że Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące treści i formatu takich dokumentów identyfikacyjnych. W związku z tym nie ma konieczności ustanawiania w niniejszym rozporządzeniu wzoru formularza świadectwa zootechnicznego na potrzeby handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi z rodziny koniowatych. (9) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 listopada 2018 r. zgodnie z datą rozpoczęcia stosowania przewidzianą w rozporządzeniu (UE) 2016/1012. (10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Przedmiot i zakres stosowania Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się zasady dotyczące świadectw zootechnicznych na potrzeby handlu i wprowadzania na terytorium Unii zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, jak przewidziano w rozdziale VII rozporządzenia (UE) 2016/1012. Artykuł 2 Świadectwa zootechniczne na potrzeby handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz mieszańcami świń i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu 1. Na potrzeby handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu informacje określone w części 1 i 2 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2016/1012, które mają zostać zawarte w świadectwach zootechnicznych towarzyszących przesyłkom takich towarów, przedstawia się zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w poniższych sekcjach załącznika I do niniejszego rozporządzenia: a) sekcja A dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec i kóz; b) sekcja B dla nasienia zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych; c) sekcja C dla oocytów zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych; d) sekcja D dla zarodków zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych. 2. Na potrzeby handlu mieszańcami świń i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu informacje określone w części 1 i 3 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2016/1012, które mają zostać zawarte w świadectwach zootechnicznych towarzyszących przesyłkom takich towarów, przedstawia się zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w poniższych sekcjach załącznika II do niniejszego rozporządzenia: a) sekcja A dla mieszańców świń; b) sekcja B dla nasienia mieszańców świń; c) sekcja C dla oocytów mieszańców świń; d) sekcja D dla zarodków mieszańców świń.

13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/11 Artykuł 3 Świadectwa zootechniczne na potrzeby wprowadzania do Unii zwierząt hodowlanych czystorasowych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu oraz mieszańców świń i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu 1. W odniesieniu do wprowadzania do Unii zwierząt hodowlanych czystorasowych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu informacje określone w części 1 i 2 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2016/1012, które mają zostać zawarte w świadectwach zootechnicznych towarzyszących przesyłkom takich towarów, przedstawia się zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w poniższych sekcjach załącznika III do niniejszego rozporządzenia: a) sekcja A dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych; b) sekcja B dla nasienia zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych; c) sekcja C dla oocytów zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych; d) sekcja D dla zarodków zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych. 2. W odniesieniu do wprowadzania do Unii mieszańców świń i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu informacje określone w części 1 i 3 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2016/1012, które mają zostać zawarte w świadectwach zootechnicznych towarzyszących przesyłkom takich towarów, przedstawia się zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w poniższych sekcjach załącznika IV do niniejszego rozporządzenia: a) sekcja A dla mieszańców świń; b) sekcja B dla nasienia mieszańców świń; c) sekcja C dla oocytów mieszańców świń; d) sekcja D dla zarodków mieszańców świń. Artykuł 4 Wejście w życie i stosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2018 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 10 kwietnia 2017 r. W imieniu Komisji Jean-Claude JUNCKER Przewodniczący

14 L 109/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK I WZORY FORMULARZY ŚWIADECTW ZOOTECHNICZNYCH NA POTRZEBY HANDLU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI CZYSTORASOWYMI I ICH MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM WYKORZYSTYWANYM DO ROZRODU SEKCJA A Świadectwo zootechniczne na potrzeby handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi z gatunków bydła, świń, owiec i kóz

15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/13

16 L 109/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/15 SEKCJA B Świadectwo zootechniczne na potrzeby handlu nasieniem zwierząt hodowlanych czystorasowych

18 L 109/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/17

20 L 109/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SEKCJA C Świadectwo zootechniczne na potrzeby handlu oocytami zwierząt hodowlanych czystorasowych

21 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/19

22 L 109/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/21 SEKCJA D Świadectwo zootechniczne na potrzeby handlu zarodkami zwierząt hodowlanych czystorasowych

24 L 109/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/23

26 L 109/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/25 ZAŁĄCZNIK II WZORY FORMULARZY ŚWIADECTW ZOOTECHNICZNYCH NA POTRZEBY HANDLU MIESZAŃCAMI ŚWIŃ I ICH MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM WYKORZYSTYWANYM DO ROZRODU SEKCJA A Świadectwa zootechniczne na potrzeby handlu mieszańcami świń

28 L 109/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/27

30 L 109/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SEKCJA B Świadectwa zootechniczne na potrzeby handlu nasieniem mieszańców świń

31 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/29

32 L 109/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/31 SEKCJA C Świadectwo zootechniczne na potrzeby handlu oocytami mieszańców świń

34 L 109/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

35 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/33

36 L 109/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SEKCJA D Świadectwo zootechniczne na potrzeby handlu zarodkami mieszańców świń

37 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/35

38 L 109/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

39 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/37

40 L 109/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK III WZORY FORMULARZY ŚWIADECTW ZOOTECHNICZNYCH NA POTRZEBY WPROWADZANIA NA TERYTORIUM UNII ZWIERZĄT HODOWLANYCH CZYSTORASOWYCH I ICH MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKORZYSTYWANEGO DO ROZRODU SEKCJA A Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunków bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych

41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/39

42 L 109/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/41 SEKCJA B Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii nasienia zwierząt hodowlanych czystorasowych

44 L 109/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

45 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/43

46 L 109/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SEKCJA C Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii oocytów zwierząt hodowlanych czystorasowych

47 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/45

48 L 109/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

49 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/47 SEKCJA D Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii zarodków zwierząt hodowlanych czystorasowych

50 L 109/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

51 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/49

52 L 109/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

53 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/51 ZAŁĄCZNIK IV WZORY FORMULARZY ŚWIADECTW ZOOTECHNICZNYCH NA POTRZEBY WPROWADZANIA NA TERYTORIUM UNII MIESZAŃCÓW ŚWIŃ I ICH MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKORZYSTYWANEGO DO ROZRODU SEKCJA A Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii mieszańców świń

54 L 109/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

55 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/53

56 L 109/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SEKCJA B Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii nasienia mieszańców świń

57 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/55

58 L 109/56 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

59 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/57 SEKCJA C Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii oocytów mieszańców świń

60 L 109/58 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

61 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/59

62 L 109/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SEKCJA D Świadectwo zootechniczne na potrzeby wprowadzania na terytorium Unii zarodków mieszańców świń

63 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/61

64 L 109/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

65 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/63

66

67

68 ISSN (wydanie elektroniczne) ISSN (wydanie papierowe) PL

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.4.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.10.2017 PL L 275/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1940 z dnia 13 lipca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia 2019.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik kwietnia 2019. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 17 kwietnia 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek DYREKTYWA RADY. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek DYREKTYWA RADY. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.5.2009 KOM(2009) 235 wersja ostateczna 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Zmieniony wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/15

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/15 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 228/15 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 sierpnia 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Komisji (UE) 2018/1094 z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 3 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 7 stycznia 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/13

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2017 r. C(2017) 4565 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /... uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2017 r. C(2017) 4565 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 13.7.2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 171/100 26.6.2019 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1084 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do harmonizacji wykazu zatwierdzonych lub zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 7 lutego 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady (UE) 2018/180 z dnia 29 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 sierpnia 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.12.2017 L 351/55 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2017 r. C(2017) 8871 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 20.12.2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 172/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.2.2014 r. COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2017 r. C(2017) 7845 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 29.11.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 129/28 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/819 z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (90/427/EWG)

DYREKTYWA RADY z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (90/427/EWG) 1990L0427 PL 03.09.2008 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 26 czerwca 1990 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 i art. 43 ust.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 i art. 43 ust. L 171/66 29.6.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych

Bardziej szczegółowo

PE-CONS 3/1/16 REV 1 PL

PE-CONS 3/1/16 REV 1 PL UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Strasburg, 8 czerwca 2016 r. (OR. en) 2014/0032 (COD) LEX 1674 PE-CONS 3/1/16 REV 1 AGRI 36 VETER 8 AGRILEG 9 ANIMAUX 4 CODEC 108 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 100/60 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/604 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.6.2018 L 160/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/895 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D047924/07

Bardziej szczegółowo

A8-0288/ Handel zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym

A8-0288/ Handel zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym 8.4.2016 A8-0288/ 001-196 POPRAWKI 001-196 Poprawki złożyła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sprawozdanie Michel Dantin Handel zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym A8-0288/2015 (COM(2014)0005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 281/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.10.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 21/74 PL ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/105 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie bifenyl-2-ol jako istniejącej czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/6 20.3.2018 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/456 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie etapów procedury konsultacji w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283

Bardziej szczegółowo

***I SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0288/

***I SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0288/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0288/2015 15.10.2015 ***I SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2019 C(2019) 873 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 12.2.2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.12.2015 L 334/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 maja 2017 r. (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D050363/02 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2017 r. C(2017) 8874 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 20.12.2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2018 C(2018) 3120 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 28.5.2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 28.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/71 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 22 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z

Bardziej szczegółowo

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ]

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ] PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia [ ] zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.2.2017 r. COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 25.10.2018 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rejestrów pojazdów, o których mowa w art. 47

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 344. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom grudnia Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 344. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom grudnia Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1725-5139 L 344 Wydanie polskie Legislacja Tom 53 29 grudnia 2010 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym.

(1) Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym. L 318/28 4.12.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2246 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych mającego zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.10.2017 PL L 267/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1896 z dnia 17 października 2017 r. dotyczące na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 27.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014/0032(COD) 28.5.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 1 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 3 stycznia 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady (UE) 2019/3 z dnia 19 grudnia 2018

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 stycznia 2016 r. (OR. en) 5023/16 DENLEG 1 AGRI 2 SAN 2 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 23 grudnia 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D042507/03 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 5.6.2015 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 26.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201/31 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do pozycji dotyczących dobrostanu

Bardziej szczegółowo

(4) Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty co rozporządzenie (UE) 2016/2031.

(4) Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty co rozporządzenie (UE) 2016/2031. L 331/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.1.2016 L 8/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 85 I/11 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/494 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.4.2019 r. C(2019) 2859 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 17.4.2019 r. w sprawie informacji technicznych niezbędnych do badania zdatności do ruchu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148) 3.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148) (Tekst

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.2.2018 C(2018) 884 final DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) / z dnia 19.2.2018 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249/3 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.2.2019 C(2019) 595 final ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia 6.2.2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lipca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lipca 2017 r. (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 17 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D050237/03 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca

DECYZJE KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/846/WE) uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca L 333/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2017 L 135/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/880 z dnia 23 maja 2017 r. ustanawiające zasady stosowania maksymalnego limitu pozostałości ustalonego

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.9.2015 L 242/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1538 z dnia 23 czerwca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT KONTROLA OKRESOWA (wynikająca z planu rocznego) KONTROLA DORAŹNA w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2018 C(2018) 8876 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 18.12.2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 22.12.2006 KOM(2006) 910 wersja ostateczna 2006/0305 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2019 C(2019) 1786 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 8.3.2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące szczegółowych wymogów w zakresie szkolenia pracowników

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik czerwca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 8 czerwca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/845

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) 10588/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: MI 444 ENT 133 COMPET 333 DELACT 84 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2019 L 42/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2019 C(2019) 1866 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 12.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w odniesieniu do przywozu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7528/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT 54 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE)

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 10.7.2018 L 174/15 DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/970 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca załączniki II, III i V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ustanawiającej wymagania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29/24 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek z niektórych państw trzecich w związku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2019 r. C(2019) 4500 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 24.6.2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 18 grudnia 2002 r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec

DECYZJA KOMISJI. z dnia 18 grudnia 2002 r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2002 r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec (notyfikowana jako dokument C(2002) 5102) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.7.2018 C(2018) 4349 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 12.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2018 C(2018) 3304 final ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2018 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom stycznia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom stycznia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24 Wydanie polskie Legislacja Tom 59 30 stycznia 2016 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/124

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 166/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 96/26 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/561 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 16 polnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Dziennik Urzędowy

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 16 polnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Dziennik Urzędowy 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 16 polnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1725-5139 L 91 Wydanie polskie Legislacja Tom

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396/795 Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.10.2018 C(2018) 6549 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 11.10.2018 r. ustanawiająca wspólny format krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.1.2013 r. C(2013) 14 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 15.1.2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo