RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA"

Transkrypt

1 RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu do kazania i sposobem rozwijania kazania ekspozycyjnego. Na tej sesji zastanowimy się nad różnymi rodzajami biblijnego zwiastowania. Chociaż może brakować im odpowiedniej mocy przekonywania i autorytetu dobrze przygotowanego i właściwie wygłoszonego kazania ekspozycyjnego, to jednak czasem są one bardziej odpowiednie dla jakiegoś zgromadzenia słuchaczy czy na jakąś szczególną okazję, a ponadto mogą one być czymś nowym i odświeżającym pod względem stylu. Przewidywalność zarówno pod względem formy jak i treści może przeszkadzać w komunikowaniu się. Tematem zwiastowania jest przekazywanie biblijnej prawdy w taki sposób, aby została ona usłyszana i wpływała na zmianę życia. Dlatego pomocne jest przy tym korzystanie z różnych form zwiastowania. I. Kazanie tekstowe Kazanie tekstowe to takie kazanie, w którym główne podziały pochodzą bezpośrednio z krótkiego tekstu Pisma Świętego. W przeciwieństwie do tego kazanie ekspozycyjne opiera się na dłuższym tekście biblijnym. W kazaniu

2 tekstowym tekst biblijny stanowi temat lub główne założenie kazania, a jego wewnętrzny podział wynika z tekstu, który wspiera lub rozwija ten temat. A. Przykład konspektu kazania tekstowego Temat lub tytuł: Boże posilenie dla zmęczonych Tekst: Izajasz 40,28-31 I. Jaki jest Bóg (w. 28) 1. On nigdy się nie zniechęca 2. On nigdy się nie męczy i nie ustaje 3. Jego mądrość jest niezgłębiona II. Co Bóg oferuje (ww. 29 i 30) 1. On daje siłę zmęczonemu 2. On pomnaża nasze siły III. Co Bóg chce dla nas dać (w. 31) 1. On daje nam siłę do wzniesienia się nad problemami (jak orły) 2. On pomaga nam biec i nie omdlewać 3. On pomaga nam iść i nie męczyć się B. Podstawowe zasady przygotowania tekstowego kazania

3 1. Tekstowy plan powinien koncentrować się na głównej myśli tekstu, a główny podział wynikać z podziału tekstu, aby w ten sposób wzmacniać i rozwijać temat. Przykład: Ciało ofiara (Rzymian 12,1-2) I. Motyw do ofiarowania: Wzywam was... przez miłosierdzie Boże II. Co ma być ofiarowane: abyście składali ciała swoje III. Warunki ofiarowania: jako ofiarę żywą... miłą Bogu IV. Obowiązek ofiarowania: taka winna być duchowa służba wasza 2. Główny podział wynika z prawd czy zasad zawartych w tekście biblijnym. 3. W danym tekście może być więcej tematów czy zagadnień, będzie to zależało od kaznodziei, ale tylko jeden główny temat powinien być przez niego rozwijany i pogłębiany w tym kazaniu. Przykład: Dwa tekstowe kazania na tekst Jana 3,16 Wielki dar Boży! Bóg daje nam życie wieczne! I. To dar miłości, Bóg tak umiłował I. Ten, który dał - Bóg II. To dar ofiarowany, On dał, bo kochał II. Dlaczego On dał bo ukochał III. Jest to wieczny dar... aby mieli życie III. Cena, jaką zapłacił dał swego Syna IV. Jest to dar uniwersalny... aby każdy IV. Nasz udział w nim - uwierzyć V. To dar uwarunkowany uwierzy V. Pewność jego posiadania nie zginie,

4 ale będzie miał życie wieczne 4. Główny podział powinien mieć logiczny lub chronologiczny porządek 5. Same słowa tekstu mogą stanowić główny podział planu kazania, jego części mają koncentrować się na jednej głównej myśli. 6. Kontekst, z którego pochodzi tekst, też musi być wzięty pod uwagę i ma odnosić się do tekstu. 7. Niektóre teksty zawierają porównania czy przeciwieństwa, trzeba zatem wskazać na ich celowe podobieństwa lub różnice. Np. w Ew. Mateusz 7 mówi się o budowaniu domu na piasku i na skale; Ps 1 porównuje osobę pobożną z bezbożną. C. Przykłady serii kazań tekstowych 1. Kazania na temat przypowieści Chrystusa 2. Kazania na temat cudów Chrystusa 3. Kazania na temat siedmiu słów Chrystusa na krzyżu 4. Kazania na temat powiedzeń Jezusa JAM JEST w Ewangelii Jana 5. Kazania na temat siedmiu listów z księgi Objawienia II. Kazanie tematyczne

5 Kazanie tematyczne charakteryzuje się tym, że jego poszczególne części koncentrują się raczej na temacie niż na samym tekście. W omawianych wcześniej kazaniach ekspozycyjnych czy tekstowych ich tematyka wynikała bezpośrednio z tekstu, natomiast temat kazania tematycznego nie zależy od jednego tekstu, opiera się on na wielu wybranych tekstach, które wspierają główny temat tego kazania. Temat kazania powinien być biblijnie uzasadniony, a wszystkie jego główne części muszą być solidnie wsparte przez tekst biblijne. A. Przykład konspektu kazania tematycznego Temat (Tytuł): Ataki szatana na rodzinę Cel: Rozpoznanie niektórych aspektów tego ataku (Ef. 6,10-18) I. Jego celem jest pożeranie (1 Ptr. 5,8, 9) II. Jego celem jest przesiewanie jak pszenicę (Łuk. 22,31-32) III. Jego metodą jest budowanie warowni (2 Kor. 10,3-5) IV. Jego celem jest prowadzenie do zniewolenia grzechem (2 Tym. 2,24-26) B. Podstawowe zasady w budowaniu kazań tematycznych 1. Jedność myśli Kazanie tematyczne zawiera nie wiele, lecz jeden główny temat. Cały konspekt musi ograniczać się do jednej, zawartej w temacie, głównej myśli i koncentrować się na celu samego poselstwa.

6 2. Pismo Święte jest głównym źródłem wszystkich tematów Pismo Święte porusza wszystkie aspekty ludzkiego życia i działalności. Objawia ono również Boże cele i Jego łaskę wobec ludzi w doczesności i w wieczności. A zatem Biblia posiada niewyczerpalne zasoby tematów, z których kaznodzieja może czerpać materiał dla tematycznych kazań, odpowiednich na każdą okazję i każde warunki, w jakich ludzie mogą się znaleźć. Przez ciągłe i uważne studium Słowa Bożego człowiek Boży wzbogaca swoją duszę drogocennymi skarbami Bożej prawdy. Jest wiele takich tematów jak: wpływanie na innych ku dobremu, jak Bóg wykorzystuje małe rzeczy, błędy dzieci Bożych, błogosławieństwa przychodzące przez cierpienie, skutki niewiary, fakty odnoszące się do modlitwy, znaczenie modlitwy, metody modlitwy, moc modlitwy, skutki modlitwy, kłamstwa szatana, zwycięstwa krzyża, cechy charakterystyczne chrześcijanina, chwała niebios, bogactwa chrześcijanina, moc Bożej miłości itp. 3. Wybór tematów Kaznodzieja zawsze musi przede wszystkim szukać przewodnictwa Pana. Wybór tematu kazania może zależeć od tego, że został on poproszony, aby dany temat poruszył albo jest to spowodowane specjalną okazją do wygłoszenia tego kazania. Specjalne sytuacje w zborze lub kalendarz (Wielkanoc, Boże Narodzenie itp.) mogą decydować o tym, jaki temat będzie odpowiednim do poruszenia w kazaniu.

7 C. Główne zasady w przygotowaniu konspektu tematycznego kazania 1. Główne punkty mają być ustawione w logicznym lub chronologicznym porządku. Przykład: Nadzieja człowieka wierzącego Temat: Cechy nadziei wierzącego I. Jest to nadzieja żywa ( 1 Ptr. 1,3) II. Jest to zbawcza nadzieja ( 1 Tes. 5,8) III. Jest to pewna nadzieja ( Hebr. 6,19) IV. Jest to dobra nadzieja (2 Tes. 2,16) V. Jest to ukryta nadzieja ( Rzym. 8,24) VI. Jest to błogosławiona nadzieja ( Tyt 2,13) VII. Jest to wieczna nadzieja (Tyt. 3,7) 1. Główny podział może wynikać z analizy tematu. Każda część konspektu wnosi swój wkład i dopełnia omawiany temat. 2. Główny podział może prezentować różne aspekty i dowody tematu. Przykład: Poznawanie Słowa Bożego Temat: Niektóre wartości w poznawaniu Słowa Bożego I. Poznawanie Słowa Bożego czyni nas mądrymi ku zbawieniu (2 Tym. 3,15) II. Poznawanie Słowa Bożego zachowuje nas od grzechu (Ps. 119,11) III. Poznawanie Słowa Bożego powoduje duchowy wzrost (1 Ptr. 2,2) IV. Poznawanie Słowa Bożego gwarantuje pomyślne życie (Joz. 2,7-8, Ps. 1)

8 4. Główny podział może uwzględniać porównanie lub przeciwieństwo wobec czegoś innego w Piśmie Świętym. Przykład: Skuteczne świadectwo Temat: Porównanie świadectwa wierzącego z solą I. Tak jak sól, świadectwo wierzącego powinno być roztropne (Kol. 4,6) II. Tak jak sól, świadectwo wierzącego powinno oczyszczać (1 Tes. 4,4) III. Tak jak sól, świadectwo wierzącego nie może być pozbawione mocy (Mat.5,13) IV. Tak jak sól, świadectwo wierzącego powinno wzmagać pragnienie (1 Ptr. 2,12) 5. Główne części kazania mogą być wyrażone pewnymi słowami czy zwrotami Pisma, które występują w całym konspekcie. Przykład: Możliwości Boga Temat: Pewne rzeczy, których Bóg może dokonać! I. Może On zbawić ( Hebr.7,25) II. Może On zachować (Judy 24) III. Może On pomóc ( Hebr. 2,18) IV. Może On poddać sobie (Fil. 3,21) V. Może On udzielić łaski (2 Kor. 9,8) VI. Może On uczynić więcej niż poprosimy czy pomyślimy (Ef. 3,20) 6. Główne punkty kazania mogą być poparte tym samym słowem czy zwrotem Pisma Świętego.

9 7. Główny plan może składać się z badania znaczenia słowa, wskazywania na różne znaczenia jakiegoś słowa czy pewnych słów w Piśmie Świętym ( takich jak studium imion Chrystusa czy imion Boga itp.). III. Nietradycyjne kazania Omawiane dotąd formy kazań : ekspozycyjne, tekstowe i tematyczne, są tradycyjnymi lub klasycznymi formami kaznodziejskimi. Są jeszcze inne formy, które mogą stać się użyteczne przy różnych okazjach lub mające na celu różne cele. Dotyczy to homilii. Chodzi tu o A. Homilię. Jest to komentowanie lub wyjaśnianie kolejnych wierszy Pisma Świętego. Często stosuje się tę metodę w czasie studiów biblijnych. B. Kazanie sytuacyjne. Zaczyna się ono od jakiejś życiowej sprawy i kończy znajdowaniem na nią odpowiedzi w Biblii. Jest to indukcyjna forma zwiastowania. C. Narracja czyli opowiadanie. Ten typ kazania składa się z opowiadania, zawierającego typową, skomplikowaną, sytuację oraz jej rozwiązanie. Przykładem tego rodzaju kazania może być mowa Szczepana w Dz. 7 i Podobieństwo o synu marnotrawnym w 15. rozdziale Ew. Łukasza.

10 E. Kazanie odcinkowe. Poszczególne punkty tego kazania mogą być wstępem do występu muzycznego, scenki rodzajowej czy krótkiego świadectwa innej osoby. F. Multimedia. Kazanie, w którym video czy PowerPoint odgrywa ważną rolę w przekazywaniu poselstwa. G. Kazanie dialogowe. Kaznodzieja występuje za kazalnicą z inną osobą, prowadzi z nią dialog lub prowadzi dialog ze zborem. E. Kazania zbudowane na prawdzie i przeżywaniu ustanowień chrztu i komunii (Wieczerzy Pańskiej). IV. Wskazówki do innowacyjnego zwiastowania A. Zaczynaj powoli z wprowadzaniem nowych form. B. Wybieraj nową formę zgodną ze swoją osobowością C. Wybierz formę, która odpowiada treści kazania D. Staraj się wprowadzać części nowych elementów do tradycyjnego kazania E. Przygotuj ludzi na zmiany F. Współpracuj ściśle z radą zborową i innymi liderami w zborze G. Unikaj wprowadzania takich dramatycznych lub rozrywkowych elementów, które sprawią, że zatraci się lub stępi duchowy wymiar poselstwa

11 H. Bądź wyczulony na reakcję słuchaczy. Ignorowanie odczuć ludzi nie da dobrych skutków. I. Bądź gotów na ryzyko popełnienia błędu w swoim szczerym poszukiwaniu własnej świeżości wobec Słowa. V. Podstawowe przekonania odnośnie zwiastowania Musimy przyznać, że jakąkolwiek obieramy formę zwiastowania, niezmienne pozostają pewne przekonania. To, w co naprawdę wierzymy, decyduje o tym, co robimy. To, w co wierzymy w swoim sercu odnośnie zwiastowania, zadecyduje o tym, jak będziemy zwiastować. W tym znaczeniu nic nie jest bardziej praktyczne od teologii zwiastowania. Dziewięć następujących zasad są fundamentalne dla biblijnego kaznodziejstwa. A. Ostatecznym celem zwiastowania jest podobanie się Bogu. Jest to podstawowe przekonanie o tym, że Bóg jest suwerenny i należy robić wszystko, aby Jemu się podobać. Podobanie się suwerennemu Stworzycielowi polega na odkrywaniu tego, czego On pragnie i w swojej łasce dokonuje. Zwiastowanie Słowa Bożego w Boży sposób powinno być celem wiernych kaznodziejów. Jako suwerenny, Bóg mówi nam, co mamy głosić i jak mamy to czynić. Słudzy Słowa nie mają prawa uchylać się od Jego pouczeń. Dlatego ludzkie pomysły i spekulacje powinny być obce kazalnicy. B. Zwiastowanie podoba się Bogu tylko wtedy, gdy odpowiada Pismu Świętemu. Chrześcijańskie kaznodziejstwo zaczyna się od Pisma Świętego. Zanim kaznodzieja nie będzie posiadał i zachowywał właściwej wiary i wynikającej z niej postawy odnośnie Pisma Świętego, nie będzie w stanie zwiastować w sposób, który podoba się Bogu. Skuteczność naszego zwiastowania nie zależy od liczby naszych słuchaczy czy liczby osób pokutujących, lecz od wierności poselstwu, do głoszenia którego zostaliśmy powołani. Ci, którzy nie zwiastują wiernie Słowa Bożego, mogą powoływać się na liczby i rzekomą ilość pokutujących. A niektórzy nie są w stanie pociągnąć za sobą tłumy. To suwerenny Bóg decyduje o skutkach. Gdy Izajasz zaczął głosić buntującym się ludziom, powiedziano mu, że rezultaty będą nikłe, ponieważ ludzie ci mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Dlatego brak zewnętrznych skutków nigdy nie może być wymówką dla nieskutecznego zwiastowania. Prawdziwe poselstwo pod każdym względem musi opierać się na Biblii. Kaznodzieja jest heroldem (keryks). Jego zadaniem jest przekazywanie Słowa

12 Bożego ludowi i wzywanie powołanych ze świata do Kościoła. Dlatego musimy wiedzieć o tym wymaganiu i sposobie jego realizacji. C. Pismo Święte jest nieomylnym, natchnionym, zapisanym Słowem Bożym. Wszyscy prawdziwi kaznodziejowie uznają Biblię za źródło poznania i zwiastowania Bożej prawdy. To, co czytają, przyjmują jako natchnione i nieomylne Boże poselstwo. Przez natchnienie (pojęcie to występuje w 2 Tym.3,16 i znaczy Boży oddech ) rozumieją oni, że słowa Pisma Świętego są takim samym Słowem Boga jak gdyby On sam je wypowiedział własnymi ustami. Gdyby ktoś teraz mógł usłyszeć Jego słowa, to nie usłyszałby czegoś innego niż to, co zostało napisane przez Jego apostołów i proroków. Pismo Święte jest zapisanym Słowem Boga D. Zwiastowanie jest świętą odpowiedzialnością Przekonanie to sprawia, że zwiastujący darzy szacunkiem tekst, który rozważa, a jednocześnie ma wielkie pragnienie dowiedzieć się, co dany tekst znaczy, by móc przekazać właściwe jego zrozumienie swoim słuchaczom. Ponadto solidni wykładowcy Pisma przyznają, że przekazują najważniejszą ze wszystkich informacji o życiu i dlatego starają się wiernie ją przekazać. Nie będziemy angażować się w powierzchowne studiowanie czy niedbałe przygotowanie poselstwa. Przyznamy, że we wszystkich swoich działaniach reprezentujemy Boga wszechświata, ale jeżeli źle zrozumiemy czy niewłaściwie będziemy głosić prawdę, wtedy nie będziemy Go dobrze reprezentować. Być wiernym tekstowi Słowa Bożego i Duchowi Świętemu, który sprawił jego napisanie, to nasze podstawowe zadanie. Dlatego świadomi swego powołania słudzy zawsze mają na uwadze słowa z 2. Listu do Tymoteusza 2,15. E. Pismo Święte zostało napisane nie tylko dla swoich pierwszych czytelników i słuchaczy, ale też dla ludzi czasów dzisiejszych. Jako heroldowie, którzy przekazują Boże poselstwo swoim słuchaczom, nie będziemy zadowalać się podejściem do tekstu biblijnego, który kiedyś i gdzieś był rozpowszechniony. Uważamy, że Pismo Święte odnosi się do wszystkich czasów i do wszystkich ludzi na całym świecie. Pamiętamy słowa Pawła, który powiedział, że to się stało (Stary Testament) dla nas wzorem... i jest napisane ku przestrodze dla nas (1 Kor.10,6.11). A zatem rozumiemy, że poselstwo tekstu jest przeznaczone dla zbudowania naszych słuchaczy tak samo jak tych, do których na początku było skierowane.

13 Wierząc w to, będziemy wyjaśniali tekst jako skierowany bezpośrednio do naszych słuchaczy. Będziemy kierowali słowa tekstu do naszego zboru jak gdyby zostały one napisane bezpośrednio do niego. Czynimy tak, ponieważ, jak powiada Paweł, tak właściwie jest. Dlatego nie będziemy robili wykładu na temat, co stało się z Amalekitami, a raczej powiemy co ich doświadczenie ma wspólnego z członkami naszego zboru. To znaczy nie będziemy mówili o Amalekitach, lecz o Bogu i Jego ludzie na podstawie dawnych opowiadań o postępowaniu Boga wobec Amalekitów. Wtedy nasze zwiastowanie będzie świeże i współczesne w swoim charakterze. Dzisiejsi kaznodziejowie, jak Pan, który w mocy napisał do siedmiu swoich zborów w drugim i trzecim rozdziałach księgi Objawienia, powinni dobrze znać swoje zbory, wtedy ich zwiastowanie spełni oczekiwania tych zborów. Chociaż zwiastowanie może być ekspozycyjne, gdy będzie się głosiło na podstawie jednej księgi, sam dobór odpowiedniej księgi biblijnej powinien być dokonany z myślą o potrzebach słuchaczy. F. Główna intencja tekstu sprawuje kontrolę nad jego poselstwem, kierowanym do dzisiejszych słuchaczy. Dobrzy kaznodziejowie ograniczają wielkość tekstów biblijnych kazania, kierując się głównym założeniem. Założenie to może odnosić się do telos lub celu tego tekstu. Każdy tekst może być różnie dobierany, ponieważ sam w sobie jest on pełnym poselstwem Bożym. Kazanie to może być częścią większej całości, ale jego skierowane do słuchacza poselstwo, aby uwierzył, zmienił swoją postawę lub uczynił coś, czego pragnie Bóg, przyczyni się do realizacji dwóch, zamierzonych przez Biblię celów dopomoże członkom naszego zboru lepiej kochać Boga i swoich bliźnich. Niestety, w czasie długiej historii kaznodziejstwa, często nie zwracano na to uwagi. Często ludzie wykorzystywali Pismo Święte raczej dla własnych celów niż dla celów, dla których zostało ono nam dane, i stąd w zwiastowaniu nie było właściwej dla niego mocy. Dlatego Ewangelia św. Jana bywa częściej od innych ksiąg biblijnych używana do prowadzenia ludzi ku zbawczemu poznaniu Jezusa Chrystusa ponieważ w tym celu została ona napisana. Duch, który sprawił napisanie Biblii, będzie błogosławił jej zastosowanie, gdy intencje kaznodziei będą pokrywały się z Jego intencjami. G. Tematem każdego poselstwa jest Bóg i Jego ludzie Współczesne kaznodziejstwo, zwiastujące Boże poselstwo Jego ludowi, zawsze ma osobisty charakter. To znaczy kaznodzieja nie będzie starał się robić z kazania wykładu. Powinniśmy unikać abstrakcyjnego języka i ogólnych pojęć. Nie będziemy mówili o Biblii, ale będziemy mówili o Bogu i Jego ludziach na

14 podstawie Biblii. Będziemy otwierali Pisma Święte tak jak czynił to Jezus (Łuk.24,32), informując swoich słuchaczy o ich treści, ale zawsze mając na uwadze aktualność dla nich biblijnego tekstu. Jesteśmy świadomi tego, że po prostu nie wygłaszamy jakiejś mowy, ale przemawiamy do ludzi i mówimy o ich osobistym stosunku do Boga i swoich bliźnich. Inaczej mówiąc, zwracamy się do swoich słuchaczy w drugiej osobie. Głównymi zaimkami nie będzie wtedy ja, on, ona, ono lecz ty, wy. W tym wypadku będziemy naśladowali zwiastowanie Jezusa w Kazaniu na Górze. H. Najważniejsza jest przejrzystość Aby skutecznie głosić, musimy stosować prosty, jasny sposób wypowiadania się, łatwo zrozumiały dla tych, którzy słuchają. Paweł uważał, że jego obowiązkiem jest wyrażać się jasno (Kol.4,4), a nawet prosił swoich czytelników o modlitwę, aby Bóg pomógł mu wypełnić ten obowiązek. Nie tylko sami powinniśmy się modlić o swoje zwiastowanie, ale też prosić o to swój zbór. Starając się stale mówić jasno, przejrzyście, powinniśmy unikać technicznego języka (lub wyjaśniać pewne słowa i zwroty). Powinniśmy też unikać kaznodziejskiej terminologii, przestarzałych zwrotów i frazeologii. Zwiastujmy Boże poselstwo bez dziwnego tonu, monotonnie czy jakoś inaczej, co zwróci uwagę raczej na to niż głoszoną prawdę. Starajmy się w miarę możności być jedynie tłem, stawiając Chrystusa na pierwszym miejscu swego poselstwa. Aby zwiastować jasno i przejrzyście, korzystajmy z ilustracji i przykładów, które pomogą słuchaczom pojąć treść kazania. Mają one pochodzić przede wszystkim ze współczesnych wydarzeń i wyjaśniać nie tylko to, o czym mówi tekst odnośnie codziennego życia w swoim praktycznym zastosowaniu, ale też to, jak Bóg oczekuje od słuchacza przyjęcia Jego prawdy. Boża prawda nie może być zagmatwana w zwiastowaniu. Winna ona koniecznie, od początku do końca, w logiczny sposób wynikać z kazania. A to oznacza, że pilny kaznodzieja poświęci wiele czasu na przemyślenie nie tylko zawartości kazania, ale też formy jego wygłoszenia. Dobrzy kaznodziejowie wiele pracują, by przekazać Bożą prawdę i prosty i jak najbardziej zrozumiały sposób (nie tracąc jej znaczenia), aby słuchacze mogli ją bez przeszkód przyswoić. I. Naszym obowiązkiem jest odważne zwiastowanie Skromni kaznodziejowie przypominają sobą apostoła Pawła, który prosił o modlitwę, aby mu dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii (Ef.6,19). Zawsze pamiętają oni o tym, co można byłoby nazwać modlitwą kaznodziei, w której uczeń modli się o to, aby z całą odwagą głosić Słowo (Dz. 4,29). Tacy kaznodziejowie wiedzą, że występujące tu i w całej Księdze Dziejów słowo na określenie odwagi, charakteryzującej nowotestamentowe zwiastowanie, oznacza swobodne wypowiadanie się bez obawiania się konsekwencji.

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2008/2009 17 18 II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2009 Dz 4,32-35 Ps 118 1 J 5,1-6 J 20,19-31

Bardziej szczegółowo

Ewangelia z wyspy Patmos

Ewangelia z wyspy Patmos Ewangelia z wyspy Patmos Lekcja 1 na 5. stycznia 2019 Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski (Objawienie 1:3)

Bardziej szczegółowo

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Lekcja organizacyjna Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Jezus przed swoim ukrzyżowaniem w modlitwie do Ojca wstawiał się za swoimi uczniami (i za nami).

Jezus przed swoim ukrzyżowaniem w modlitwie do Ojca wstawiał się za swoimi uczniami (i za nami). Lekcja 3 na 20 października 2018 A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli,

Bardziej szczegółowo

Bogate żniwo dusz w muzułmańskim kraju

Bogate żniwo dusz w muzułmańskim kraju 1972 2010 Bogate żniwo dusz w muzułmańskim kraju I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec (Mat. 24, 14) Żaden kraj i żaden lud

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 na 24. listopada 2018

Lekcja 8 na 24. listopada 2018 JEDNOŚĆ W WIERZE Lekcja 8 na 24. listopada 2018 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dzieje Ap. 4,12)

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

ODKRYWCZE STUDIUM BIBLIJNE

ODKRYWCZE STUDIUM BIBLIJNE ODKRYWCZE STUDIUM BIBLIJNE EWANGELI JANA 6:44-45 Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: I będą

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik modlitewny dla zabieganego człowieka

Przewodnik modlitewny dla zabieganego człowieka Przewodnik modlitewny dla zabieganego człowieka przykład modlącego się św. Pawła Spotkanie Wspólnotowe Poznań, 4 czerwca 2018 rok 1 2 Misja św. Pawła Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł,

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter, Żywa Księga)

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19)

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R.

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ IDŹ TY ZA MNIE

KOŚCIÓŁ IDŹ TY ZA MNIE SPOTKANIE 6 KOŚCIÓŁ Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: IDŹ TY ZA MNIE Pewien mężczyzna miał zwyczaj mówić w każdą

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte. Wierzymy, że Pismo Święte Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

Pismo Święte. Wierzymy, że Pismo Święte Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. Pismo Święte Wierzymy, że Pismo Święte Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. Pismo Święte składa świadectwo o Chrystusie, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE Pojęcie Sola Scriptura Sola scriptura - jedna z podstawowych zasad protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiet rekolekcyjnych. (w sumie ankietę wypełniło 110 oso b)

Podsumowanie ankiet rekolekcyjnych. (w sumie ankietę wypełniło 110 oso b) Podsumowanie ankiet rekolekcyjnych. (w sumie ankietę wypełniło 0 oso b) Czy sposób przeprowadzenia rekolekcji (cztery niedziele, zamiast czterech kolejnych dni) był lepszy od dotychczasowego? (=tak; =nie)

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 13. List do Efezjan 1,4. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 13. List do Efezjan 1,4. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 13. List do Efezjan 1,4 Andreas Matuszak InspiredBooks listopad 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de List do Efezjan 1,4 Andreas Matuszak InspiredBooks Miłość

Bardziej szczegółowo

Dlaczego chrześcijańskie wychowanie?

Dlaczego chrześcijańskie wychowanie? Dlaczego chrześcijańskie wychowanie? Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości Prz. 22,6 Rodzic w wychowaniu matka Anna poświęciła Samuela Bogu przed narodzeniem

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA: Doktryna Dyscyplina MISJA

ORGANIZACJA: Doktryna Dyscyplina MISJA Lekcja 12 na 22. grudnia 2018 Wierzący uznają Chrystusa za Głowę Kościoła. Niemniej jednak, pewien poziom ludzkiej organizacji jest niezbędny dla misji i jedności Kościoła. Przywódcy sprzyjają jedności

Bardziej szczegółowo

Carlo Maria MARTINI SŁOWA. dla życia. Przekład Zbigniew Kasprzyk

Carlo Maria MARTINI SŁOWA. dla życia. Przekład Zbigniew Kasprzyk Carlo Maria MARTINI SŁOWA dla życia Przekład Zbigniew Kasprzyk Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 WPROWADZENIE Każdego dnia wypowiadamy, słyszymy i czytamy wiele słów. Czujemy jednak, że niektóre

Bardziej szczegółowo

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Lekcja szkoły sobotniej Kazanie Spotkania biblijne w kościele, w domu, podczas wyjazdów

Lekcja szkoły sobotniej Kazanie Spotkania biblijne w kościele, w domu, podczas wyjazdów Lekcja szkoły sobotniej Kazanie Spotkania biblijne w kościele, w domu, podczas wyjazdów sprawia, że otwieramy się na działanie Ducha Świętego prowadzi do zmian jest często początkiem i nauką duchowego

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM WARSZAWA 2015 KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SEKRETARIAT EDUKACJI ul. FOKSAL 8 00-366

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte 2 Wstęp

Pismo Święte 2 Wstęp Pismo Święte 2 Wstęp Wiadomości wstępne o Biblii 1. Tytuł: Biblia 2. Autor: Duch Święty 3. Spis treści: S.T. i N.T. 4. Bohater: Jezus Chrystus 5. Cechy charakterystyczne 6. Co zrobić z Biblią? Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Sakramenty - pośrednicy zbawienia

Sakramenty - pośrednicy zbawienia Sakramenty - pośrednicy zbawienia SAKRAMENTY W Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo. ----------------------------------

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Jeden Pasterz i jedno stado. Jan 10,1-11. Jedna. Jedno ciało. 1 Koryntian 12: świątynia. 1 Koryntian 3, Jedna

Jeden Pasterz i jedno stado. Jan 10,1-11. Jedna. Jedno ciało. 1 Koryntian 12: świątynia. 1 Koryntian 3, Jedna Lekcja 6 na 10. listopada 2018 Biblia zawiera różne obrazy, które przedstawiają duchowe i teologiczne prawdy. Na przykład woda w Ewangelii Jana 7,38, wiatr w Ewangelii Jana 3,8 i filar w Liście do Tymoteusza

Bardziej szczegółowo

Kiedy przyjmujemy zbawienie, które Chrystus ofiarował na krzyżu, stajemy się zjednoczeni w Nim w przymierzu. Jesteśmy pojednani z Bogiem i ludźmi.

Kiedy przyjmujemy zbawienie, które Chrystus ofiarował na krzyżu, stajemy się zjednoczeni w Nim w przymierzu. Jesteśmy pojednani z Bogiem i ludźmi. Kiedy przyjmujemy zbawienie, które Chrystus ofiarował na krzyżu, stajemy się zjednoczeni w Nim w przymierzu. Jesteśmy pojednani z Bogiem i ludźmi. Nasze życie zostaje przekształcone. Wierzący jednoczą

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIM

DOŚWIADCZENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIM DOŚWIADCZENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIM Lekcja 5 na 3. listopada 2018 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dzieje Ap. 2,42) Wczesny Kościół jest

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo na drodze całego życia

Modlitwa o wstawiennictwo na drodze całego życia 3 Modlitwa o wstawiennictwo na drodze całego życia Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś Jezusa jako swojego Pana, że oddałeś Mu siebie na służbę aż do męczeńskiej śmierci. Proszę Cię, wspieraj

Bardziej szczegółowo

Materiały opracowane w ramach projektów:

Materiały opracowane w ramach projektów: Materiały opracowane w ramach projektów: Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem oraz wysoka jakość dydaktyki i wsparcia psychopedagicznego trzy główne

Bardziej szczegółowo

Ku przemienionemu człowiekowi

Ku przemienionemu człowiekowi 3 11 Wstęp Ku przemienionemu człowiekowi Chrześcijaństwo, które jest czymś więcej niż jedynie religią (doktryna, kult, moralność), musi być nieustannie na nowo odkrywane i zgłębiane. Ono jest drogą, na

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI

BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI Lekcja 1 na 7 czerwca 2018 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dzieje

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Blisko z Bogiem Program dla 13-latków

Plan wynikowy do podręcznika Blisko z Bogiem Program dla 13-latków Plan wynikowy do podręcznika Blisko z Bogiem Program dla 13-latków Dział programowy I. Zasady chrześcijańskiego życia Jednostka tematyczna 1. Wiara Jed. lek Cele kształcenia w ujęciu operacyjnym wraz z

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Klasa IV Królestwo Boże wśród nas

Klasa IV Królestwo Boże wśród nas PLAN WYNIKOWY DO Programu nauczania religii dla uczniów szkoły podstawowej KD/PR 02/2008. Klasa IV Królestwo Boże wśród nas Redakcja: Elżbieta Bednarz DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA TEMATYCZNA JEDNOSTKA LEKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r.

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r. Odpowiedzialne rodzicielstwo Strumienie, 20 XI 2010 r. Płodność miłości małżeńskiej (1) Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię» (Rdz 1, 26-18)

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje: Anna Gryglas Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Wydawnictwo WAM Fotografia z uroczystości Boże dary dla każdego Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje:

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Kościoła o małżeństwie i rodzinie

Dokumenty Kościoła o małżeństwie i rodzinie Dokumenty Kościoła o małżeństwie i rodzinie Kościół rzymskokatolicki zawsze otaczał małżeństwo i rodzinę szczególną troską. Wskazywał na ich niezastąpioną rolę w rozwoju człowieka i społeczeństwa. Genezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Rozdział I CZY PRZYJAŹNIĘ SIĘ Z PANEM JEZUSEM? - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa; - wymienia przykazania Dekalogu; - scharakteryzować znaki liturgiczne

Bardziej szczegółowo