REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania, wypłaty i rozliczania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Lubelska akademia przedsiębiorczości. 2. Projekt Lubelska akademia przedsiębiorczości o numerze POKL /13 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia: a) wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, b) wsparcie pomostowe (podstawowe) 5. Warunkiem ubiegania się o wsparcie uwzględnione w ust. 4 niniejszego Regulaminu jest uczestnictwo we wsparciu doradczo-szkoleniowym oraz doradztwie Indywidualny Plan Działań, w zakresie i w czasie określonym przez Beneficjenta, potwierdzone dokumentem jego ukończeniu. 6. Każdy Uczestnik projektu uprawniony jest do ubiegania się o dwie formy wsparcia wymienione w ust. 4 niniejszego Regulaminu. 7. Wsparcie udzielane Beneficjentowi pomocy, w ramach środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe, stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z zasadą de minimis. 8. Wzory dokumentów dotyczących projektu dostępne są na stronie internetowej oraz Biurze projektu. 1

2 2 Definicje 1. Beneficjent (Realizator projektu, Projektodawca) jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do instytucji przyjmującej wnioski o dofinansowanie projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Beneficjent pomocy) otrzymają wsparcie; należy przez to rozumieć Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich. 2. Uczestnik projektu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która bierze udział w projekcie, tym samym ubiega się o uzyskanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego. 3. Beneficjent pomocy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która otrzymała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe. 4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) (IW/IP2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację części Priorytetów Programu Operacyjnego na podstawie porozumienia z Instytucją Pośredniczącą; należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, Lublin. 5. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - należy przez to rozumieć Komisję powoływaną przez Beneficjenta w celu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia pomostowego. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Beneficjenta, IW/IP2 oraz dwóch ekspertów zewnętrznych. 6. Pomoc de minimis należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z ). 7. Przedsiębiorca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). 8. Spółdzielnia - należy przez to rozumieć dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. 2

3 9. Spółdzielnia socjalna - należy przez to rozumieć zrzeszenie osób, w przeważającej liczbie zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wspólnie, w oparciu o osobistą pracę, prowadzą przedsiębiorstwo i realizują cele społecznej oraz zawodowej reintegracji. 3 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zasady ogólne 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości otrzyma maksymalnie 45 Beneficjentów pomocy którzy spełnią wszystkie warunki uwzględnione w niniejszym Regulaminie. 2. Beneficjent w ramach projektu zapewnia możliwość skorzystania jednorazowo ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości śr ,00 zł brutto/osobę (do wyczerpania środków finansowych uwzględnionych w szczegółowym budżecie projektu), a w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej ,00 zł brutto/osobę o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie. 3. Wnioskowana wysokość środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z uruchomieniem działalności, jednakże nie może przekroczyć ,00 zł/osobę. 4. Ze środków finansowych skorzysta Uczestnik projektu, który ukończy wsparcie doradczoszkoleniowe realizowane w projekcie (uzyska odpowiednie zaświadczenie), złoży Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zarejestruje działalność gospodarczą (uzyska wpis do CEIDG lub KRS), wniesie odpowiednie zabezpieczenie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz podpisze Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości służyć będą pokryciu wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez beneficjenta pomocy (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty drobnych prac remontowych i budowlanych). 6. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, promocja, ubezpieczenia). 7. Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są 3

4 płatnikami podatku VAT, czy też nie. Jednocześnie istnieje obowiązek przeznaczania całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Beneficjenta pomocy będącego płatnikiem podatku VAT i dotyczy on zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego. 8. Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę, stanowi podstawę do rozwiązania przez Beneficjenta Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 4 Procedura składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostanie przyznane Uczestnikowi projektu na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może być złożony przez Uczestnika projektu po zakończeniu wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz doradztwa Indywidualny Plan Działań, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 3. Opracowanie i przygotowanie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowi jeden z elementów wsparcia doradczo-szkoleniowego. 4. Uczestnik projektu pobiera Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z Biura projektu ( ) lub ze strony internetowej 5. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć następujące dokumenty: a) potwierdzenie wykonania min. 80 % godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz doradztwa Indywidualny Plan Działań (zaświadczenie wydane przez Beneficjenta), b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), c) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (w tym spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 4

5 d) zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), e) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), f) formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in.: oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis (załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), g) oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego (załącznik nr 7a do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) / Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową (załącznik nr 7b do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) / Oświadczenie o pozostawaniu w orzeczonej sądownie separacji (załącznik nr 7c do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) / Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (załącznik nr 7d do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 9. Uczestnik projektu składa Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 10. Każdy egzemplarz Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: a) jest wypełniony elektronicznie w języku polskim, b) jest podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie, c) ma ponumerowane strony, d) jest trwale spięty. 11. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie na każdej stronie klauzuli za zgodność z oryginałem, bieżącej daty oraz podpisu osoby potwierdzającej. 5

6 12. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dostarczyć do Biura projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: a) Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika projektu, b) Adres Biura projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Nałęczowska 30, Lublin, c) Dopisek: Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości. 13. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy przesłać za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej bądź złożyć osobiście w Biurze projektu. W przypadku złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości osobiście bądź za pośrednictwem kuriera, decyduje data jego wpływu do Biura projektu, natomiast w przypadku wysłania go drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru nie będą brane pod uwagę. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie będą zwracane. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera. 14. Informacja o terminie naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zamieszczona będzie na stronie internetowej oraz w Biurze projektu na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 5 Procedura oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Każdy złożony Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podlega ocenie formalnej w oparciu o Kartę oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ocenie podlega prawidłowe wypełnienie i kompletność Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2. Oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dokonują pracownicy Beneficjenta w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej wszystkich złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent sporządza wstępny protokół z listą 6

7 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz listą Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ocenionych negatywnie. 4. W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej, Beneficjent informuje Uczestnika projektu o wynikach oceny formalnej. 5. W przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w informacji o wyniku oceny wskazanej w ust. 2, Beneficjent informuje Uczestnika projektu o możliwości jednokrotnego uzupełnienia uchybień formalnych w terminie nie później niż 5 roboczych dni od dnia otrzymania wyników oceny formalnej. 6. Brak uzupełnienia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości we wskazanym terminie, błędne uzupełnienie lub uzupełnienie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wykraczające poza uchybienia wskazane w piśmie, powoduje odrzucenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z przyczyn formalnych. 7. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ponowne jego rozpatrzenie. 8. Z oceny formalnej sporządzony zostaje protokół końcowy, uwzględniający również wyniki powtórnej oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 9. O wynikach powtórnej oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od sporządzenia protokołu końcowego. 10. Tylko Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poprawny pod względem formalnym zostaje przekazany do oceny merytorycznej. 6 Procedura oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dokonuje Komisja Oceny Wniosków, którą powołuje Beneficjent w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zakończenia składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Uczestników projektu. 7

8 2. Dwóch członków KOW losowo wskazanych przez przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, dokonuje szczegółowej oceny Biznesplanu, który jest integralną częścią Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na podstawie Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 3. Każdy Biznesplan może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 4. Każdemu Wnioskowi o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 5 w zgodzie z następującymi wskazaniami: 1=bardzo słabo zgodny, 2=słabo zgodny, 3=zasadniczo zgodny, 4=spójny, 5=zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach w Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 5. Pozytywna ocena KOW stanowi warunek udzielenia wsparcia finansowego tj. uzyskanie ze średniej arytmetycznej dokonanych ocen co najmniej 60 punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40 % punktów. 6. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić co najmniej 60 punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40 % punktów), Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, również wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 7. Osoba oceniająca Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej oraz kwoty dofinansowania (w miejscu przeznaczonym w Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 8. Członek Komisji Oceny Wniosków dokonujący oceny merytorycznej, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). 9. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wszystkich złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KOW sporządza wstępny protokół z listą Wniosków 8

9 o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów (wskazując Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które otrzymają wsparcie finansowe), oraz listą Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ocenionych negatywnie tj. nie spełniających warunków określonych w ust. 5 niniejszego Regulaminu. 10. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika projektu o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym i kwotą dofinansowania poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy zachowaniu zasady anonimowości osób Oceniających) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od sporządzenia protokołu wstępnego. 11. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, bądź zmniejszenia kwoty dofinansowania Uczestnikowi projektu przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny merytorycznej. 12. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia pisma o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Ocena powtórnie złożonego Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 13. O wynikach powtórnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od sporządzenia protokołu uwzględniającego wyniki powtórnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Powtórna ocena Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje Odwołanie. 14. Z posiedzenia KOW sporządzony zostaje protokół końcowy, uwzględniający również wyniki powtórnej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia sporządzenia, przekazany jest do IW/IP2 w celu akceptacji. IW/IP2 zatwierdza protokół końcowy lub podejmuje decyzję o nie udzieleniu wsparcia finansowego Uczestnikowi projektu w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od otrzymania protokołu od Beneficjenta. 9

10 15. Beneficjent informuje Uczestnika projektu o decyzji podjętej przez IW/IP2 w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zatwierdzenia protokołu z posiedzenia KOW przez IW/IP2 oraz zamieszcza informację o ostatecznych wynikach w Biurze projektu i na stronie internetowej Po zatwierdzeniu przez IW/IP decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem projektu Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego, która określa w szczególności wartości i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. 17. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do zarejestrowania swojej działalności najpóźniej dzień przed dniem złożenia zabezpieczenia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, o którym mowa w 8. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej kopię odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego. 18. Podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o podjętej decyzji. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach. 19. Beneficjent w dniu zawarcia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z Beneficjentem pomocy zobowiązany jest do wydania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minmis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.). 20. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno Beneficjenta pomocy i Beneficjenta w związku z przyznaniem wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości określa Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego. 7 Komisja Oceny Wniosków 1. Komisja Oceny Wniosków pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2. KOW dokonuje oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z zachowaniem zasady bezstronności. 3. Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania IW/IP2 o terminie i miejscu posiedzenia KOW w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac KOW. IW/IP2 deleguje swojego 10

11 przedstawiciela do prac Komisji, w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosku. 4. Przedstawiciel IW/IP2 występuje w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 8 Zabezpieczenie wsparcia finansowego 1. Beneficjent pomocy musi złożyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 2. Forma zabezpieczenia musi zostać określona w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Brak określenia zabezpieczenia w umowie skutkuje jej nieważnością. 3. Preferowaną przez Beneficjenta formą zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych przez Beneficjenta pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest weksel z poręczeniem wekslowym. Suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami i kosztami dochodzonych roszczeń. Formami zabezpieczenia mogą również być: gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika wprost z tego aktu. 4. Zabezpieczenie w postaci poręczenia wekslowego powinno spełniać następujące warunki: a) dwóch poręczycieli o dochodach brutto minimum 1600,00 zł brutto każdy, b) poręczyciel musi być zatrudniony na czas nieokreślony lub określony (nie krótszy niż 2 lata od dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego), c) zakład pracy poręczyciela nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, d) poręczycielem może zostać osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, e) poręczycielem nie może być współmałżonek pozostający z beneficjentem pomocy w małżeńskiej wspólności majątkowej. 5. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia: a) oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, albo b) oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim). 11

12 6. Najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego Beneficjent pomocy zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących poręczycieli: a) dane osobowe z dowodu osobistego poręczyciela i wnioskodawcy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, data wydania dowodu osobistego i przez kogo wydany, numer i seria dowodu osobistego), b) w przypadku poręczyciela zatrudnionego w zakładzie pracy, Beneficjent pomocy powinien dostarczyć zaświadczenie poręczyciela o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia (ważne 1 miesiąc od dnia wydania) wraz ze wzmianką o tym, że, zakład pracy poręczyciela nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, c) w przypadku poręczyciela prowadzącego własną działalność gospodarczą należy dostarczyć: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzję nadania NIP i REGON, zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego (średnia z ostatnich 3 miesięcy), zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego i o nie zaleganiu w opłacaniu składek z ZUS-u oraz PIT 2 z ostatniego roku. 7. Beneficjent zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia od osób, które są już poręczycielami zobowiązań albo względem, których jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna. 8. Zabezpieczenie wykonania umowy w postaci, zastawu na prawach i rzeczach powinno stanowić wartość nie mniejszą niż kwota udzielonego wsparcia finansowego. Wartość przedmiotów bądź praw, na których ustanowiono prawo zastawu sporządza rzeczoznawca. Wycenę rzeczy lub praw sporządzoną przez rzeczoznawcę należy dostarczyć najpóźniej dzień przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 9. Zabezpieczenie wykonania umowy w postaci blokady rachunku bankowego, gwarancji bankowej i aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika powinno stanowić wartość nie mniejszą niż 100% kwoty udzielonego wsparcia finansowego. 10. Koszty związane z zabezpieczeniem wykonania umowy ponosi Beneficjent pomocy. 11. Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Beneficjenta pomocy po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia tej działalności. 12. Beneficjent pomocy, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia 12

13 otrzymania środków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego jeżeli: a) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji gdy zakupiono towary lub usługi zostały nieujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości, e) naruszy inne istotne warunki Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 13. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej z finansowaniem działalności z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 14. Jeżeli Uczestnik projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność z innych takich źródeł, to w razie przyznania mu wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, chcąc je otrzymać, musi zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 9 Wypłata i rozliczenie wsparcia finansowego 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacone zostaną Beneficjentowi pomocy jednorazowo w całości, po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wniesieniu zabezpieczeń prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 2. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego Beneficjent pomocy ponosi na własne ryzyko. Beneficjent dopuszcza możliwość zrefundowania wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) przed otrzymaniem przez Beneficjenta pomocy środków finansowych. Wydatki takie mogą być uznane za refundowane dopiero po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 13

14 3. Wypłata wsparcia następuje na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy, którego numer wskazany jest w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Rachunek ten powinien być wykorzystywany do obsługi wsparcia finansowego i pomostowego. 4. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach przyznanego wsparcia (w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowiący załącznik do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego) powinny zostać poniesione w okresie dwóch miesięcy od dnia podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Beneficjent pomocy ma obowiązek rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe. W tym celu przedkłada: a) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, b) oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem. Beneficjent pomocy może również wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wniosku Beneficjenta pomocy informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 6. Wzory dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego Regulaminu Beneficjent pomocy pobiera z Biura projektu lub strony internetowej 7. Rozliczenie poniesionych wydatków na rozwój przedsiębiorczości musi nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków finansowych określonego w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 8. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy, złożony do Beneficjenta nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 9. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta nieprawidłowości formalnych w zestawieniu lub dokumentach wzywa on (pisemnie) Beneficjenta pomocy do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie braków w terminie powoduje wstrzymanie refundacji do czasu złożenia uzupełnienia. 14

15 10. Uporczywe uchylanie się Beneficjenta pomocy od realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem wsparcia finansowego stanowi przesłankę do rozwiązania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego bez wypowiedzenia. 10 Podstawowe wsparcie pomostowe zasady ogólne 1. Podstawowe wsparcie pomostowe otrzyma maksymalnie 45 Beneficjentów pomocy, którzy zakończyli wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz doradztwo Indywidualny Plan Działań, zarejestrowali działalność gospodarczą i otrzymali środki finansowe na jej rozwój przedsiębiorczości. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe zostanie udzielone w formie: a) indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystywania dotacji 6 godzin/osobę, b) finansowego wsparcia pomostowego (podstawowe) - pomoc kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji w kwocie śr. 1000,00 zł/osobę. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe ma na celu wzmocnić funkcjonowanie działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach jej prosperowania oraz zapewnić dostęp do wsparcia doradczego. 4. Za wypłatę podstawowego wsparcia pomostowego odpowiedzialny jest Beneficjent. 5. Podstawowe wsparcie pomostowe realizowane jest na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego podpisanej z Beneficjentem pomocy. 6. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego. 7. Doradztwo udzielane jest na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych. 11 Procedura składania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wsparcie pomostowe udzielane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonego przez Uczestnika projektu. 15

16 2. Uczestnik projektu pobiera Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z Biura projektu ( ) lub ze strony internetowej 3. Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty: a. potwierdzenie wykonania usługi doradczo-szkoleniowej (zaświadczenie wydane przez Beneficjenta), b. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (załączony dopiero przed popisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego), c. kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy (załączona dopiero przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego), d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego), e. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS/KRUS (załączona dopiero przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego), f. zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego), g. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego), h. formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w którym zawarte są m.in.: oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego). 4. Uczestnik projektu składa Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 5. Każdy egzemplarz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: a. jest wypełniony elektronicznie w języku polskim, 16

17 b. jest podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie, c. ma ponumerowane strony, d. jest trwale spięty. 6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie na każdej stronie klauzuli za zgodność z oryginałem, bieżącej daty oraz podpisu osoby potwierdzającej. 7. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy dostarczyć do Biura projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: a. Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika projektu, b. Adres Biura projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Nałęczowska 30, Lublin, c. Dopisek: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości. 8. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy przesłać za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej bądź złożyć osobiście w Biurze projektu. W przypadku złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego osobiście bądź za pośrednictwem kuriera, decyduje data jego wpływu do Biura projektu, natomiast w przypadku wysłania Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru nie będą brane pod uwagę. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie będą zwracane. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera. 9. Informacja o terminie naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zamieszczona będzie na stronie internetowej oraz w Biurze projektu na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 12 Procedura oceny formalnej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Każdy złożony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego podlega ocenie formalnej w oparciu o Kartę oceny formalnej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. Ocenie podlega prawidłowe wypełnienie i kompletność Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 17

18 2. Oceny formalnej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonują pracownicy Beneficjenta w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej wszystkich złożonych Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego KOW sporządza wstępny protokół z listą Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, oraz listą Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ocenionych negatywnie. 4. Po ocenie formalnej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej, Beneficjent informuje Uczestnika projektu o wynikach oceny formalnej. 5. W przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, w informacji o wyniku oceny wskazanej w ust. 2, Beneficjent informuje Uczestnika projektu o możliwości jednokrotnego uzupełnienia uchybień formalnych w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny formalnej. 6. Brak uzupełnienia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego we wskazanym terminie, błędne uzupełnienie lub uzupełnienie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, wykraczające poza uchybienia wskazane w piśmie, powoduje odrzucenie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z przyczyn formalnych. 7. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny formalnej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego o ponowne jego rozpatrzenie. 8. O wynikach powtórnej oceny formalnej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od sporządzenia protokołu końcowego. 9. Z oceny formalnej sporządzony zostaje protokół końcowy, uwzględniający również wyniki powtórnej oceny formalnej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 10. Tylko Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, poprawny pod względem formalnym zostaje przekazany do oceny merytorycznej. 13 Procedura oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków zgodnie z terminem posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. 2. KOW pracuje zgodnie w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 18

19 3. KOW dokonuje oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z zachowaniem zasady bezstronności. 4. Dwóch członków KOW dokonuje oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 5. Każdy Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 6. Każdemu Wnioskowi o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 5 w zgodzie z następującymi wskazaniami: 1=bardzo słabo zgodny, 2=słabo zgodny, 3=zasadniczo zgodny, 4=spójny, 5=zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach w Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Pozytywna ocena merytoryczna KOW stanowi warunek udzielenia wsparcia finansowego tj. uzyskanie ze średniej arytmetycznej dokonanych ocen co najmniej 60 punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40 % punktów. 8. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić co najmniej 60 punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40 % punktów), Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, również wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 9. Osoba oceniająca Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej oraz kwoty dofinansowania (w miejscu przeznaczonym w Karcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego). 10. Członek Komisji Oceny Wniosków dokonujący oceny merytorycznej, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). 11. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wszystkich złożonych Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego KOW sporządza wstępny protokół z listą Wniosków 19

20 o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów (wskazując Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które otrzymają wsparcie pomostowe) oraz listą Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ocenionych negatywnie tj. niespełniających warunków określonych w ust. 7 niniejszego Regulaminu. 12. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania Uczestnika projektu o wynikach oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym i kwotą dofinansowania poprzez przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, przy zachowaniu zasady anonimowości osób Oceniających) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od sporządzenia protokołu wstępnego. 13. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, bądź zmniejszenia kwoty dofinansowania Uczestnikowi projektu przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny merytorycznej. 14. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia pisma o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Ocena powtórnie złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 15. Z posiedzenia KOW sporządzony zostaje protokół końcowy, uwzględniający również wyniki powtórnej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia sporządzenia, przekazany jest do IW/IP2 w celu akceptacji. IW/IP2 zatwierdza protokół końcowy lub podejmuje decyzję o nie udzieleniu wsparcia pomostowego Uczestnikowi projektu w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od otrzymania protokołu od Beneficjenta 16. O wynikach powtórnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od sporządzenia protokołu końcowego. Powtórna ocena Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje Odwołanie. 20

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Umowa o przyznanie wsparcia finansowego UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wzór UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Działania 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WF/10.4.2/. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

UMOWA NR WF/10.4.2/. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach UMOWA NR WF/10.4.2/. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4. - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. Definicje

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. Definicje REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1 Definicje Realizator u jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Projektu Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach. Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy

UMOWA NR. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach. Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Tytuł projektu: Moja Firma Moja Przyszłość Nr umowy: RPSW.10.04.01-26-0043/17-00 Nazwa Beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Lider Projektu Partner Projektu: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

a..., (imię i nazwisko Uczestnika/czki) zamieszkałym/ą..., (adres) PESEL:..., zwane dalej Stronami. Strony uzgodniły, co następuje:

a..., (imię i nazwisko Uczestnika/czki) zamieszkałym/ą..., (adres) PESEL:..., zwane dalej Stronami. Strony uzgodniły, co następuje: Załącznik nr 14 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa nr... na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wiedza + dotacja = SUKCES!

Wiedza + dotacja = SUKCES! Strona 1 Umowa o udzieleniu przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego nr /PWP/6.3.1/2017 w ramach projektu Wiedza+dotacja=SUKCES! nr umowy o dofinansowanie: RPLB.06.03.01-08-0107/16-00 w ramach REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta w dniu:... w...

Umowa nr... o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta w dniu:... w... Załącznik nr 8 do Regulaminu projektu Umowa nr... o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego zawarta w dniu:... w... pomiędzy: Fundacją Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b/8, 02-520 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. zawarta w dniu:.. w Łodzi

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. zawarta w dniu:.. w Łodzi Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego zawarta w dniu:.. w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, posiadającym NIP 725 002 89 02,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Zał. 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój (ścieżka 1 A)

Zał. 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój (ścieżka 1 A) Zał. 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój (ścieżka 1 A) UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI fundusz SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejherowo, dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP UMOWA NR.. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP UMOWA NR.. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Strona 1 z 8 Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez AP UMOWA NR.. O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /CNB/WPF/2018 O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

UMOWA NR /CNB/WPF/2018 O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO UMOWA NR /CNB/WPF/2018 O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w r a m a c h p r o j e k t u C z a s n a B i z n e s. D o t a c j e n a r o z w ó j f i r m y d l a o s ó b p o w y ż e j 2 9 r o k

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach

UMOWA NR... O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Załączmik nr 16 UMOWA NR... O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach 1 Młodość to atut nie przeszkoda 2 Nr projektu: POWR.01.02.01-24-0067 3 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 4 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA NR. współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 10 wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - dotacja UMOWA NR O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO NR.

UMOWA O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO NR. UMOWA O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO NR. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości projekt:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór UMOWA NR* O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór UMOWA NR* O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wzór UMOWA NR* O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy

Bardziej szczegółowo

nr Umowy o dofinansowanie projektu UM_SE zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: 1 Zakres umowy

nr Umowy o dofinansowanie projektu UM_SE zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: 1 Zakres umowy Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w projekcie

Bardziej szczegółowo