PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH Wydział: Nazwa kierunku studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Fizjoterapia jednolite studia magisterskie Poziom studiów: Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 Forma studiów: Profil studiów: Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: Studia jednolite magisterskie Stacjonarne Praktyczny Nauki o kulturze fizycznej Magister W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny: a) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwę dyscypliny wiodącej w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla tej dyscypliny w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. Nazwa dyscypliny wiodącej Punkty ECTS Liczba % udziału Nauki o kulturze fizycznej % b) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. Punkty ECTS Lp. Nazwa dyscypliny Liczba % udziału 1. Nauki medyczne % 2. Nauki o zdrowiu 15 5% 3. Pozostałe 21 7%

2 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r. O P I S Z A K Ł A D A N Y C H E F E K T Ó W U C Z E N I A S I Ę Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 Nazwa kierunku studiów: Poziom studiów: Profil studiów: FIZJOTERAPIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY Symbole kierunkowych efektów uczenia się K3F_W01 K3F _W02 K3F _W03 K3F _W04 K3F _W05 K3F _W06 K3F _W07 K3F _W08 Opis kierunkowych efektów uczenia się Odniesienie do charakterystyk PRK WIEDZA Absolwent zna i rozumie problematykę z zakresu dyscypliny naukowej nauki biologiczne w tym rozwój, budowę i P7U_W funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych P7S_WG i patologicznych. Absolwent zna i rozumie problematykę z zakresu dyscypliny naukowej nauki medyczne w tym etiologię, patome- P7U_W P7S_WG chanizm, objawy i przebieg najważniejszych chorób; Absolwent zna i rozumie problematykę z zakresu dyscyplin P7U_W naukowych psychologia, pedagogika i nauki socjologiczne; P7S_WK P7S_WG Absolwent zna i rozumie zasady oddziaływania sił mechanicznych na organizm człowieka zdrowego i chorego, P7U_W z różnymi dysfunkcjami i z różnymi chorobami w różnych P7S_WG warunkach; Absolwent zna i rozumie mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka oraz oddziaływanie zabiegów fizykalnych w leczeniu osób z różnymi chorobami i P7S_WG P7U_W dysfunkcjami w różnych warunkach; Absolwent zna i rozumie wskazania i przeciwskazania do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu, P7U_W kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod P7S_WG fizjoterapii; Absolwent zna i rozumie zalecenia do stosowania fizjoterapii w określonych stanach chorobowych; P7S_WG P7U_W Absolwent zna i rozumie zasady działania wyrobów me- P7U_W

3 K3F _W09 K3F _W10 K3F _W11 K3F _W12 K3F _W13 K3F _U01 K3F _U02 K3F _U03 K3F _U04 K3F _U05 K3F _U06 K3F _U07 K3F _U08 dycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych, i zasady ich stosowania w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami w różnych warunkach; Absolwent zna i rozumie specjalistyczne zagadnienia z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii; Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby fizjoterapii, programowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów; Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z kształtowaniem, podtrzymywaniem i przywracaniem sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, a także zasady promocji zdrowia; Absolwent zna i rozumie prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania podmiotów zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami; Absolwent zna i rozumie etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty. UMIEJĘTNOŚCI Absolwent potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu leczniczego, kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii; Absolwent potrafi interpretować wyniki badań klinicznych oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii i interpretować ich wyniki; Absolwent potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować programy fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji; Absolwent potrafi kontrolować efekty procesu fizjoterapii; Absolwent potrafi dobierać wyroby medyczne, w tym przedmioty ortopedyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz poinstruować pacjenta, jak z nich korzystać; Absolwent potrafi zastosować działania z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych dla programowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych form rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami; Absolwent potrafi zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób; Absolwent potrafi wykazać wysoką sprawność fizyczną niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania P7S_WG P7U_W P7S_WG P7U_W P7S_WG P7U_W P7S_WG P7U_W P7S_WG P7U_W P7S_WK P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW P7U_U P7S_UW

4 K3F _U09 K3F _U10 K3F _U11 K3F _U12 K3F _U13 K3F _K01 K3F _K02 K3F _K03 K3F _K04 K3F _K05 K3F _K06 K3F _K07 K3F _K08 K3F _K09 zabiegów z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności; Absolwent potrafi planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy; Absolwent potrafi inspirować inne osoby do uczenia się; Absolwent potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb chorego; Absolwent potrafi komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą; Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji fizjoterapii, także współpracując w zespole terapeutycznym. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent jest gotów do nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych; Absolwent jest gotów do wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzecz społeczności lokalnej i społeczeństwa; Absolwent jest gotów do prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty; Absolwent jest gotów do przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia, praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej; Absolwent jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych; Absolwent jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji; Absolwent jest gotów do wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym; Absolwent jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej; Absolwent jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności P7U_U P7S_UU P7U_U P7S_UO P7S_UU P7U_U P7S_UK P7U_U P7S_UO P7U_U P7S_UO P7U_K P7S_KR P7U_K P7S_KO P7U_K P7S_KO P7U_K P7S_KR P7U_K P7S_KK P7U_K P7S_KK P7U_K P7S_KK P7U_K P7S_KO P7U_K P7S_KO

5 zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób. Legenda: 1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla: kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6 7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2218) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 2. W przypadku realizacji programu studiów prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich, obok odniesień do charakterystyk efektów uczenia się z I części załącznika, należy uwzględnić odniesienia do charakterystyk efektów uczenia się zawartych w części III zakończonych sufixem (Inż.), np. P6S_WG(Inż.) 3. W kolumnie odniesień do charakterystyk PRK należy charakterystyki, dla danego efektu uczenia się, wpisywać jedna pod drugą

6 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r. TA B E L A S P Ó J N O Ś C I E F E K T Ó W U C Z E N I A S I Ę Nazwa kierunku studiów: Poziom studiów: Profil studiów: FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY Symbole kierunkowych efektów uczenia się K3F_W01 Opis kierunkowych efektów uczenia się Absolwent zna i rozumie problematykę z zakresu dyscypliny naukowej nauki biologiczne w tym rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych. Nazwa grupy / zgodna z programem studiów WIEDZA Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Medycyna fizykalna - balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie palia-

7 tywnej Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna Fizjologia wysiłku fizycznego Fizjologia bólu Podstawy turystyki aktywnej* Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii i transplantacji nerki Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i transplantacji nerki Neurologia funkcjonalna* Anatomia prawidłowa i funkcjonalna Anatomia palpacyjna i rentgenowska Biologia medyczna Biofizyka Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii Aqua aerobic* Medycyna fizykalna - odnowa biologiczna Kinezjologia Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrz-

8 K3F _W02 Absolwent zna i rozumie problematykę z zakresu dyscypliny naukowej nauki medyczne w tym etiologię, patomechanizm, objawy i przebieg najważniejszych chorób. nych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Podstawy logopedii* Analiza i synteza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych* Kinezyterapia Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Biochemia Genetyka Praktyka asystencka Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Medycyna fizykalna balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Pierwsza pomoc przedmedyczna Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna Fizjologia wysiłku fizycznego

9 Fizjologia bólu Zdrowie publiczne Farmakologia w fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Biologia medyczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Pływanie korekcyjne* Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Podstawy logopedii*

10 K3F _W03 Absolwent zna i rozumie problematykę z zakresu dyscyplin naukowych psychologia, pedagogika i nauki socjologiczne. Analiza i synteza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych* Kinezyterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Biochemia Genetyka Praktyka w pracowni kinezyterapii Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Żywienie człowieka Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Historia fizjoterapii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Komunikacja interpersonalna Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Zdrowie publiczne Demografia i epidemiologia Filozofia Zarządzanie i marketing Psychologia ogólna Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii Techniki relaksacyjne Choreoterapia* Pedagogika ogólna i specjalna

11 K3F _W04 Absolwent zna i rozumie zasady oddziaływania sił mechanicznych na organizm człowieka zdrowego i chorego, z różnymi dysfunkcjami i z różnymi chorobami w różnych warunkach. Dydaktyka fizjoterapii Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Socjologia ogólna i socjologia niepełnosprawności Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Żywienie człowieka Metody specjalne fizjoterapii Pierwsza pomoc przedmedyczna Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Podstawy turystyki aktywnej* Masaż Propedeutyka technik mięśniowo - powięziowych Terapia przeciwobrzękowa Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Podstawy pinopresury* Podstawy refleksoterapii* Biofizyka Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością Terapia manualna

12 Wyroby medyczne - zaopatrzenie ortopedyczne, protetyka i ortotyka Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Praktyka w pracowni kinezyterapii Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii K3F _W05 Absolwent zna i rozumie mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka oraz oddziaływanie zabiegów fizykalnych w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami w różnych warunkach. Medycyna fizykalna balneoklimatologia Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Wellness i SPA w fizjoterapii* Medycyna fizykalna - odnowa biologiczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii K3F _W06 Absolwent zna i rozumie wskazania i przeciwwska-zania do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii. Medycyna fizykalna balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie palia-

13 K3F _W07 Absolwent zna i rozumie zalecenia do stosowania fizjoterapii w określonych stanach chorobowych. tywnej Masaż Propedeutyka technik mięśniowo - powięziowych Terapia przeciwobrzękowa Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Podstawy pinopresury* Podstawy refleksoterapii* Terapia manualna Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu Pływanie korekcyjne* Kinezyterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Praktyka asystencka Praktyka w pracowni kinezyterapii Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Farmakologia w fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii i trans-

14 plantacji nerki Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i transplantacji nerki Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Propedeutyka technik mięśniowo - powięziowych Terapia przeciwobrzękowa Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Podstawy pinopresury* Podstawy refleksoterapii* Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii Terapia manualna Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Pływanie korekcyjne* Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych

15 K3F _W08 Absolwent zna i rozumie zasady działania wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych, i zasady ich stosowania w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami w różnych warunkach. Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Praktyka asystencka Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Farmakologia w fizjoterapii Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Wyroby medyczne - zaopatrzenie ortopedyczne, protetyka i ortotyka Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** K3F _W09 Absolwent zna i rozumie specjalistyczne zagadnienia z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii. Medycyna fizykalna balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii

16 Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Zarządzanie i marketing Propedeutyka technik mięśniowo - powięziowych Terapia przeciwobrzękowa Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Neurologia funkcjonalna* Podstawy pinopresury* Podstawy refleksoterapii* Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Kinezjologia Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych

17 Kinezyterapia Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** K3F _W10 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby fizjoterapii, programowa-nia postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów. Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Neurologia funkcjonalna* Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu

18 K3F _W11 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z kształtowaniem, podtrzymywaniem i przywracaniem sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, a także zasady promocji zdrowia. ruchu Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Kinezyterapia Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Praktyka fizjoterapeutyczna** Pracownia antropometryczna Trening zdrowotny Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Wychowanie fizyczne Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Podstawy turystyki aktywnej* Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii i transplantacji nerki Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym

19 Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i transplantacji nerki Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Psychologia ogólna Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Podstawy logopedii* Analiza i synteza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych* Kinezyterapia Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Praktyka fizjoterapeutyczna**

20 K3F _W12 Absolwent zna i rozumie prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania podmiotów zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna fizykoterapia Ekonomia i systemy ochrony zdrowia Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Praktyka fizjoterapeutyczna** K3F _W13 Absolwent zna i rozumie etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Historia fizjoterapii Komunikacja interpersonalna Podstawy prawa Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna fizykoterapia Bioetyka Podstawy turystyki aktywnej* Zarządzanie i marketing Neurologia funkcjonalna* Wellness i SPA w fizjoterapii* Pedagogika ogólna i specjalna Dydaktyka fizjoterapii Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Socjologia ogólna i socjologia niepełnosprawności K3F _U01 UMIEJĘTNOŚCI Absolwent potrafi wykonywać Medycyna fizykalna balneoklimatologia zabiegi Metody specjalne fizjoterapii z zakresu fizykoterapii Medycyna fizykalna fizykoterapia i masażu leczniczego, Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kar-

21 kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii. diochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Masaż Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Wellness i SPA w fizjoterapii* Medycyna fizykalna - odnowa biologiczna Terapia manualna Pływanie korekcyjne* Kinezyterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Praktyka w pracowni kinezyterapii Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** K3F _U02 Absolwent potrafi interpretować wyniki badań klinicznych oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii i interpretować ich wyniki. Metody specjalne fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Medycyna fizykalna fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medy-

22 cynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna Fizjologia wysiłku fizycznego Fizjologia bólu Podstawy diagnostyki laboratoryjnej Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Kinezyterapia Biochemia Patologia ogólna Praktyka asystencka

23 K3F _U03 Absolwent potrafi tworzyć, weryfikować i modyfiko-wać programy fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji. Praktyka w pracowni kinezyterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Medycyna fizykalna balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Medycyna fizykalna fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Podstawy turystyki aktywnej* Zarządzanie i marketing Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii i transplantacji nerki Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i transplantacji nerki Propedeutyka technik mięśniowo powięziowych Terapia przeciwobrzękowa Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Podstawy pinopresury*

24 Podstawy refleksoterapii* Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii Choreoterapia* Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Kinezyterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Socjologia ogólna i socjologia niepełnosprawności Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna**

25 K3F _U04 Absolwent potrafi kontrolować efekty procesu fizjoterapii. Żywienie człowieka Medycyna fizykalna balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Masaż Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Neurologia funkcjonalna* Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Medycyna fizykalna - odnowa biologiczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii

26 K3F _U05 Absolwent potrafi dobierać wyroby medyczne, w tym przedmioty ortopedyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz poinstruować pacjenta, jak z nich korzystać. Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Kinezyterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Medycyna fizykalna fizykoterapia Wyroby medyczne - zaopatrzenie ortopedyczne, protetyka i ortotyka Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** K3F _U06 Absolwent potrafi zastosować działania Animacja czasu wolnego* Arteterapia*

27 z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych dla programowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych form rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Wychowanie fizyczne Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością Kinezjologia K3F _U07 Absolwent potrafi zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Medycyna fizykalna - balneoklimatologia Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Fizjoterapia ogólna Zdrowie publiczne Podstawy turystyki aktywnej* Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii i transplantacji nerki Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i transplantacji nerki Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym

28 K3F _U08 Absolwent potrafi wykazać wysoką sprawność fizyczną niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością Techniki relaksacyjne Aqua aerobic* Pływanie korekcyjne* Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Socjologia ogólna i socjologia niepełnosprawności Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Żywienie człowieka Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Metody specjalne fizjoterapii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Masaż Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym

29 Propedeutyka technik mięśniowo powięziowych Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością Terapia manualna Kinezyterapia Praktyka asystencka Praktyka w pracowni kinezyterapii K3F _U09 Absolwent potrafi planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Historia fizjoterapii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Komunikacja interpersonalna Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Pierwsza pomoc przedmedyczna Fizjoterapia ogólna Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna Fizjologia wysiłku fizycznego Fizjologia bólu

30 Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Demografia i epidemiologia Ekonomia i systemy ochrony zdrowia Filozofia Bioetyka Podstawy diagnostyki laboratoryjnej Podstawy turystyki aktywnej* Zarządzanie i marketing Masaż Propedeutyka technik mięśniowo - powięziowych Terapia przeciwobrzękowa Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Podstawy pinopresury* Podstawy refleksoterapii* Biologia medyczna Biofizyka Techniki relaksacyjne Terapia manualna Pedagogika ogólna i specjalna Dydaktyka fizjoterapii Technologie informacyjne Kinezyterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Biochemia Genetyka Patologia ogólna Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski) - poziom B2+ Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

31 K3F _U10 Absolwent potrafi inspirować inne osoby do uczenia się. Praktyka asystencka Praktyka fizjoterapeutyczna** Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Metodologia badań naukowych ze statystyką Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Komunikacja interpersonalna Fizjoterapia ogólna Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Psychologia ogólna Pływanie korekcyjne* Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski) - poziom B2+ K3F _U11 Absolwent potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb chorego. Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Komunikacja interpersonalna Podstawy prawa Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym

32 Psychologia ogólna Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii Podstawy logopedii* Analiza i synteza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych* Kinezyterapia Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Socjologia ogólna i socjologia niepełnosprawności Praktyka fizjoterapeutyczna** K3F _U12 Absolwent potrafi komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą. Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Komunikacja interpersonalna Podstawy prawa Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Zarządzanie i marketing Farmakologia w fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii i transplantacji nerki Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i transplantacji nerki Anatomia prawidłowa i funkcjonalna Anatomia palpacyjna i rentgenowska Biologia medyczna Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Choreoterapia* Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii

33 K3F _U13 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji fizjoterapii, także współpracując w zespole terapeutycznym. Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Podstawy logopedii* Analiza i synteza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych* Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Praktyka w pracowni kinezyterapii Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Metodologia badań naukowych ze statystyką Historia fizjoterapii Medycyna fizykalna - balneoklimatologia Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Medycyna fizykalna fizykoterapia Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Podstawy turystyki aktywnej* Neurologia funkcjonalna* Anatomia prawidłowa i funkcjonalna Anatomia palpacyjna i rentgenowska Biologia medyczna Techniki relaksacyjne Wellness i SPA w fizjoterapii*

34 K3F _K01 Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu Pływanie korekcyjne* Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Pedagogika ogólna i specjalna Dydaktyka fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Socjologia ogólna i socjologia niepełnosprawności Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Metodologia badań naukowych ze statystyką KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent jest gotów Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie do nawiązania i utrzymania pełnego Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii szacunku kontaktu Animacja czasu wolnego* z pacjentem, a także Arteterapia* okazywania zrozumienia Komunikacja interpersonalna dla różnic światopoglądowych Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii Wychowanie fizyczne i kulturowych. Filozofia Podstawy turystyki aktywnej* Zarządzanie i marketing Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii

35 Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Propedeutyka technik mięśniowo - powięziowych Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Podstawy pinopresury* Podstawy refleksoterapii* Anatomia prawidłowa i funkcjonalna Anatomia palpacyjna i rentgenowska Biologia medyczna Biofizyka Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Psychologia ogólna Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością Medycyna fizykalna - odnowa biologiczna Terapia manualna Wyroby medyczne - zaopatrzenie ortopedyczne, protetyka i ortotyka Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Pływanie korekcyjne* Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii

36 K3F _K02 Absolwent jest gotów do wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzecz społeczności lokalnej i społeczeństwa. Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Podstawy logopedii* Analiza i synteza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych* Kinezyterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Podstawy prawa Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna - fizykoterapia Zdrowie publiczne Demografia i epidemiologia Ekonomia i systemy ochrony zdrowia Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Socjologia ogólna i socjologia niepełnosprawności Praktyka fizjoterapeutyczna**

37 K3F _K03 Absolwent jest gotów do prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Historia fizjoterapii Medycyna fizykalna - balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Wychowanie fizyczne Fizjoterapia ogólna Medycyna fizykalna fizykoterapia Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Podstawy turystyki aktywnej* Masaż Propedeutyka technik mięśniowo - powięziowych Terapia przeciwobrzękowa Propedeutyka terapii punktów spustowych Masaż w odnowie biologicznej Terapia zaburzeń o podłożu psychosomatycznym* Podstawy pinopresury* Podstawy refleksoterapii* Anatomia prawidłowa i funkcjonalna

38 K3F _K04 Absolwent jest gotów do przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia, praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej. Anatomia palpacyjna i rentgenowska Biologia medyczna Techniki relaksacyjne Choreoterapia* Aqua aerobic* Wellness i SPA w fizjoterapii* Medycyna fizykalna - odnowa biologiczna Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Pływanie korekcyjne* Biomechanika stosowana i ergonomia Biomechanika kliniczna Pedagogika ogólna i specjalna Dydaktyka fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii Kinezyterapia Fizjoterapia kliniczna w chirurgii Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Praktyka asystencka Praktyka w pracowni kinezyterapii Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Historia fizjoterapii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii Podstawy prawa Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii

39 K3F _K05 Absolwent jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, doko- Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Farmakologia w fizjoterapii Masaż Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Pedagogika ogólna i specjalna Dydaktyka fizjoterapii Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych Podstawy logopedii* Analiza i synteza zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych* Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej dzieci, osób dorosłych i fizykoterapii Żywienie człowieka Metodologia badań naukowych ze statystyką Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu Trening zdrowotny Medycyna fizykalna balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii

40 nywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Komunikacja interpersonalna Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna Fizjologia wysiłku fizycznego Fizjologia bólu Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Filozofia Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym Wyroby medyczne - zaopatrzenie ortopedyczne, protetyka i ortotyka Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu Biomechanika stosowana i ergonomia

41 K3F _K06 Absolwent jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji. Biomechanika kliniczna Technologie informacyjne Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii Działalność gospodarcza w fizjoterapii* Biochemia Genetyka Patologia ogólna Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski) - poziom B2+ Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia Praktyka asystencka Praktyka w pracowni kinezyterapii Praktyka fizjoterapeutyczna** Pracownia antropometryczna Żywienie człowieka Metodologia badań naukowych ze statystyką Medycyna fizykalna - balneoklimatologia Metody specjalne fizjoterapii Animacja czasu wolnego* Arteterapia* Komunikacja interpersonalna Podstawy rekreacji* Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach* Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW Zalecenia E, z/o, z godziny kontaktowe wykłady zajęcia praktyczne Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału 06.06.2017, korekta RW 19.09.2017 5 letnie studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia jest dyscypliną naukową dążącą do profesjonalizacji, czego dowodem jest powstanie akademickich jednostek organizacyjnych (katedr, instytutów),

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1.

Sporządzenie dokumentacji, opracowanie raportu. Obserwacja postawy i zachowania studenta Anatomia prawidłowa KF_W03 W, C C 1. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki I stopnia. Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych Metody weryfikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne 2018/2019 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Cykl kształcenia od roku akademickiego 06/07 Plan studiów II stopnia Studia stacjonarne Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Rektora z dnia 9 sierpnia 2019 r. PRZYPORZĄDKOWANIE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW DO ODPOWIEDNICH GRUP WYDZIAŁ: NAUK O ZDROWIU AWF W POZNANIU KIERUNEK: FIZJOTERAPIA LP.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH W Ć S I W Ć S I P W Ć S I W Ć S I P liczba godzin bezpośrednich 5 5 Genetyka liczba

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 dla I roku studiów Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY C/J/L/LS/S /P/PZ/

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia:

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: 2014-2017 KWALIFIKACJA formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn. tytuł, stopień utożsamiany z odpowiadającym mu dyplomem, świadectwem, itp.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia.

Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Tabela 2. Efekty kierunkowe w odniesieniu do metod realizacji modułów kształcenia dla kierunki Fizjoterapia II stopnia. Semestr I Lp. Przedmiot Symbol efektu Egzamin pisemny Egzamin umiejętności praktycznych

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia stacjonarne 2017/2018 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program studiów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program studiów Załącznik do Uchwały Nr II/79 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dnia 29 czerwca 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 40 0 30 Zo PW: Biologia medyczna / Genetyka z elementami genetyki człowieka ECTS 0 0 E 3 Fizjologia cz. / Fizjologia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. kod FIZJ4.A1.LJO 6 1,2,3,4, 5, FIZJ4.A2.TI FIZJ4.A3. Obowiązujący od roku akademickiego 018/019 dla I roku studiów Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego Technologia informacyjna 3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program studiów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program studiów Załącznik do Uchwały Nr II/33 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dnia 11 stycznia 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 60 0 60 140 15 2 15 2 15 2 15 2 2. Socjologia Z o 1 25 15 15 10 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 0 30 20 15 1 15 1 B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw.

3 semestr (14 tyg.) 4 semestr (14 tyg.) w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.+ ćw. PLAN 2-LETNICH STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - KIERUNEK FIZJOTERAPIA, REALIZOWANY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013, ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ W DNIU 30.05.2012 R.

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne.

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne. FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne wykłady ćwiczenia samina - PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30 30 2 Zzo PO Socjologia 15 15 15

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia Symbol Przedmiot u Forma zaliczenia FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne wykłady ćwiczenia samina - rium bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30 20 2 Zzo PO* Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały nr 37/III/2017 Senatu UJ z 29 marca 2017 roku Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE zal zal STUDIA I STOPNIA STACJONARNE KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; dziedzina nauk o zdrowiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej, dziedzina

Bardziej szczegółowo

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIU JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIU JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA Załącznik nr 1 do Uchwała Nr AR 001 6 IV/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2017 roku WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIU JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33 Senatu AWFiS z dnia 28.06.2017 r WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA AWFiS W GDAŃSKU I. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała nr /XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. PROJEKT Uchwała nr /XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia korekty w uchwale nr 37/III/2017 Senatu UJ z dnia 29 marca 2017 r. w zakresie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB NIESTACJONARNY KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal

PLAN NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII - TRYB STACJONARNY. 1,5 1, zal zal KIERUNEK : FIZJOTERAPIA I ROK rok akademicki: 2017/2018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE NAZWA SEMESTR I SEMESTR II I II O DW PZ O DW PZ I II W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ W S Ćw ZP BN PZ F-A-AF-01 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne

II stopień. Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ niestacjonarne W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 15 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 15 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 15 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Plan studiów II

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS - od 01-go października 2012 roku Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie - od 0-go października 0 roku Rok I, semestr I (zimowy) zaliczenia A. y ogólne Technologie informacyjne wykład zalicze Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016*

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH Wydział Fizjoterapii ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* s t u d i a s t a c j o n a r n e i n i e s t a c j o n a r n e Katowice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Formy zaliczenia przedmiotów studia stacjonarne jednolite magisterskie semestr zimowy rok I 2019/2020 Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia Koordynator/Prowadzący/ Egzaminator Anatomia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA.

semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI ETYKA PSYCHOLOGIA. 4. SOCJOLOGIA.. 5. BIOCHEMIA. 6. BIOLOGIA MEDYCZNA. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 studia stacjonarne I rok semestr 1 1. METODYKA STUDIOWANIA I METODOLOGIA NAUKI... 2. ETYKA... 3. PSYCHOLOGIA.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 Lp. Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek: FIZJOTERAPIA Rodzaj zajęć: I W/WS II 1 Lektorat języka obcego 2 Technologia informacyjna 3 Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIUJEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA AWFiS W GDAŃSKU I. Informacje ogólne o kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA*. 2. Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Rodzaj zajęć: I W/WS II C/J/L/LS/S /P/PZ/ E ZO Z 1 Lektorat języka obcego 0915-7FIZJ-A01-L 6 1,2,3,4, 180 315 13 5, 6 0915-7FIZJ-A02-2 Wychowanie fizyczne 1,2 WF 60 60 0 3 Technologia informacyjna 0915-7FIZJ-A03-TI

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5

II sem ECTS. Psychologia kliniczna i psychoterapia ,5 1,5 Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych _ stacjonarne 15.07.2014, korekta RW 19.05.2015 II stopień I rok II rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 60 60 40 30 2 30 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 0 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 36 36 64 18 2 18 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z 2

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii. I rok. 15 tyg ECTS. Grupa treści humanistycznych Przedmiot W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz W Ćw Egz Historia rehabilitacji 15 0,5 0,5 Filozofia człowieka 15 0,5 0,5 Bioetyka 15 0,5 0,5 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Ogółem godzin Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Neurorehabilitacja 30.06.2015 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg I sem W Ćw Egz W Ćw

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Informacje ogólne o kierunku studiów. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów Fizjoterapia Kod kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, , II stopień I rok Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w geriatrii_ stacjonarne, 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok Przedmiot I sem II sem III

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR 2016S

PLAN STUDIÓW NR 2016S 6. Promocja zdrowia i kultura fizyczna w rehabilitacji 45 45 45 PODSUMOANIE ARKUSZA 5 I II V godzin tygodniowo (semestr I - VI po 5 tygodni) P/S P/S P/S P/S P/S A. PRZEDMIOTY OGÓNE Technologia informacyjna.

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim

Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim Samokszt ałcenie Seminaria /lab. Ćwiczenia Wykłady PLAN STUDIÓW I STOPNIA RATOWNICTWO MEDYCZNE L.p. WYDZIAŁ MEDYCZNY, IPRM Katedra Ratownictwa Medycznego PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH ERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów Fizjoterapia Kod kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020 I ROK Anatomia człowieka 1 4,5 zaliczenie 60 15 15 30 Histologia 4 zaliczenie 50 5 15 30 Cytofizjologia 4,5 egzamin 60 15 15 30 Etyka

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo