(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)"

Transkrypt

1 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

2 SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne... 4 Część II. Tryb i warunki zawierania Umowy... 6 Rozdział I. Postanowienia wstępne... 6 Rozdział II. Zawarcie Umowy lub Umowy Produktowej... 7 Rozdział III. Zawieranie Umów lub Umów Produktowych z podmiotami krajowymi... 8 Rozdział IV. Zawieranie Umów lub Umów Produktowych z podmiotami zagranicznymi... 8 Rozdział V. Zawarcie Umowy w formie elektronicznej... 9 Rozdział VI. Zawarcie kolejnej Umowy lub Umowy Produktowej w Bankowości Elektronicznej Rozdział VII. Karta Wzorów Podpisów Rozdział VIII. Pełnomocnictwa Posiadacza Rachunku Rozdział IX. Wypowiadanie i rozwiązywanie Umowy lub Umowy Produktowej oraz zamykanie i likwidowanie Rachunków Część III. Dyspozycje Część IV. Transakcje płatnicze Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział II. Zlecenia płatnicze i wykonywanie transakcji płatniczych Rozdział III. Odwołanie i wycofanie zgody Rozdział IV. Postanowienia szczególne Część V. Rachunek Oszczędnościowy Część VI. Rachunek Lokaty Część VII. Bankowość Elektroniczna Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział II. Bankowość Internetowa Rozdział III. Bankowość Telefoniczna Rozdział IV. Zasady bezpieczeństwa usług Bankowości Elektronicznej Rozdział V. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze Część VIII. Debetowa Karta Płatnicza Rozdział I. Postanowienia wstępne i wznowienie Karty Rozdział II. Bezpieczeństwo i ochrona Karty Rozdział III. Używanie Karty Rozdział IV. Autoryzacja transakcji płatniczych Rozdział V. Rozliczenie operacji Rozdział VI. Zastrzeżenie i zablokowanie Karty Rozdział VII. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze Kartą Część IX. Inne usługi Rozdział I. Zabezpieczenie na wierzytelnościach posiadanych na Rachunkach Rozdział II. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, zwrot kosztów pogrzebu Rozdział III. Rachunki osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych Rozdział IV. Usługa skanowania kodów QR MobiPay... 33

3 Część X. Postanowienia inne Rozdział I. Prowizje i opłaty Rozdział II. Oprocentowanie Rozdział III. Kursy walutowe Rozdział IV. Ochrona depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny Rozdział V. Wyciągi i kontrola salda na Rachunku Rozdział VI. Reklamacje Rozdział VII. Odpowiedzialność Banku Rozdział VIII. Tryb wprowadzania zmian w Regulaminie Rozdział IX. Postanowienia końcowe... 40

4 Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych, określa zasady i warunki: a) otwierania, prowadzenia i zamykania na rzecz klientów indywidualnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych polskich, w szczególności rachunków Konto Idealne oraz Konto Oszczędnościowe. b) wykonywania transakcji płatniczych, c) świadczenia usług bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji w postaci bankowości internetowej oraz bankowości telefonicznej, d) wydawania i używania debetowych kart płatniczych oraz rozliczania operacji dokonanych z ich użyciem, e) realizowania innych czynności wskazanych w niniejszym regulaminie. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3. Organem nadzorującym prowadzenie działalności bankowej przez Idea Bank S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Użytym w Regulaminie następującym określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) Autoryzacja zgoda na wykonanie transakcji płatniczej wyrażona w sposób przewidziany w Regulaminie; 2) Bank Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości PLN opłacony w całości, NIP , REGON , 3) Bankowość Elektroniczna Bankowość Internetowa lub Bankowość Telefoniczna; 4) Bankowość Internetowa oznacza usługę świadczoną przez Bank, zapewniającą dostęp do Rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Bank, umożliwiającą w szczególności składanie Wniosków, Dyspozycji lub uzyskiwanie informacji o Rachunkach, produktach i usługach oferowanych przez Bank; 5) Bankowość Telefoniczna oznacza usługę świadczoną przez Bank zapewniającą dostęp do Rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Bank umożliwiającą w szczególności składanie Wniosków, Dyspozycji lub uzyskiwanie informacji o Rachunkach, produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego IVR; 6) BIC ciąg znaków jednoznacznie określający dostawcę usług płatniczych (kod BIC Banku:IEEAPLPA ); 7) Certyfikat Rezydencji Podatkowej zaświadczenie o miejscu zamieszkania Posiadacza Rachunku do celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji miejsca zamieszkania Posiadacza Rachunku; 8) Dostępne Środki - stan środków pieniężnych na Rachunku, którymi może dysponować Posiadacz Rachunku (saldo Rachunku powiększone o przyznane limity kredytowe i pomniejszone o środki pieniężne zablokowane z tytuły przyjętych do realizacji Dyspozycji i ustanowionych blokad); 9) Dzień Roboczy dzień w godzinach pracy Banku, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka Banku wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Umowy lub Regulaminu odwołującym się do określenia Dzień Roboczy. Informacja o Dniach Roboczych znajduje się na Stronie Internetowej; 10) Dyspozycja zlecenie płatnicze lub inna dyspozycja skierowana do Banku; 11) EOG państwa członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 12) Hasło internetowe ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza Rachunku w Bankowości Internetowej; Strona 4 z 41

5 13) Hasło telefoniczne ciąg znaków cyfrowych służących do identyfikacji Posiadacza Rachunku w Bankowości Telefonicznej; 14) IBAN ciąg znaków ustalony zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych, szczegółowo określony na podstawie odrębnych przepisów. W Banku na IBAN składa się dwuliterowy skrót PL oraz NRB; 15) Karta debetowa karta płatnicza dla klientów indywidualnych wydawana przez Bank na podstawie Umowy Kartę Posiadaczowi Rachunku lub osobie wskazanej przez Posiadacza Rachunku we Wniosku; 16) Karta Wzorów Podpisów karta zawierająca wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem wraz z cechami ich dokumentów tożsamości (rodzaj, numer) oraz numerem PESEL (jeśli osoby te posiadają taki numer); 17) Kod PIN poufny, czterocyfrowy numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; 18) Kod Autoryzacji ciąg znaków przekazany w wiadomości SMS, którego podanie jest wymagane do złożenia niektórych Dyspozycji, w tym służący do Autoryzacji niektórych transakcji płatniczych, za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz służący do zatwierdzenia zawieranych Umów lub Umów Produktowych; 19) Kraj terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 20) Login ciąg znaków identyfikujący Posiadacza Rachunku w Bankowości Elektronicznej; 21) Nierezydent osoba fizyczna nie mająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegająca obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy); 22) NRB ciąg cyfr ustalony zgodnie z polskim systemem numeracji rachunków, składający się z 26 cyfr, określony na podstawie odrębnych przepisów; 23) Oddział jednostka organizacyjna Banku przeznaczona do bezpośredniej obsługi Posiadacza Rachunku; 24) Okres Umowny okres przechowywania środków pieniężnych na Rachunku Lokaty; 25) Osoba Uprawniona Posiadacz Rachunku lub inna osoba uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Rachunku czynności faktycznych, czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności pełnomocnik (zgodnie z posiadanym zakresem uprawnień), przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny, kurator); 26) Posiadacz Rachunku osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna która ma ograniczoną zdolności do czynności prawnych (małoletni oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo), osoba fizyczna która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoba ubezwłasnowolniona całkowicie), będący konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, będący stroną zawartej z Bankiem Umowy o Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, Umowy o Rachunek Oszczędnościowy lub Umowy o Rachunek Terminowej Lokaty Oszczędnościowej; 27) Rachunek Rachunek Oszczędnościowy oraz Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy oraz Rachunek Lokaty prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku; 28) Rachunek Lokaty rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych polskich (PLN) o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, służący do przechowywania środków pieniężnych; 29) Rachunek Oszczędnościowy rachunek oszczędnościowy w złotych polskich (PLN) o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, służący do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania niektórych rozliczeń pieniężnych, w tym niektórych transakcji płatniczych; 30) Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych polskich (PLN) o oprocentowaniu stałym lub zmiennym albo nieoprocentowany, prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, służący do przechowywania środków pieniężnych oraz wykonywania rozliczeń pieniężnych, w tym transakcji płatniczych; 31) Regulamin niniejszy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych ; 32) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów Strona 5 z 41

6 życiowych) lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym; 33) Rok podatkowy rok kalendarzowy przyjęty do celów podatkowych; 34) Status Podatkowy status Posiadacza Rachunku określony na podstawie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej lub oświadczenia Posiadacza Rachunku w przypadku gdy brak jest Certyfikatu Rezydencji Podatkowej; 35) Strona Internetowa strona internetowa Banku 36) Tabela Kursów Walut tabela określająca obowiązujące w Banku kursy wymiany walut obcych dostępna w Oddziałach oraz na Stronie Internetowej; 37) Tabela Opłat i Prowizji tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank od Posiadacza Rachunku za poszczególne czynności wykonane na podstawie Umowy; 38) Tabela Oprocentowania tabela oprocentowania poszczególnych produktów bankowych oferowanych na podstawie Umowy, dostępna na Stronie Internetowej oraz w Oddziałach; 39) Umowa jedna z następujących umów pomiędzy klientem indywidualnym a Bankiem: a) Umowa o Rachunek Oszczędnościowy umowa, na podstawie której Bank prowadzi dla Posiadacza Rachunku Rachunek Oszczędnościowo, b) Umowa o Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy umowa, na podstawie której Bank prowadzi dla Posiadacza Rachunku Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, c) Umowa o Rachunek Terminowej Lokaty Oszczędnościowej umowa, na podstawie której Bank prowadzi dla Posiadacza Rachunku Rachunek Lokaty, d) Umowa o Kartę Umowa o debetową kartę płatniczą, na podstawie której Bank wydaje Karty oraz rozlicza operacje Kartą w ciężar Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego, e) Umowa o Bankowość Elektroniczną Umowa o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, na podstawie której Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku możliwość korzystania z Bankowości Elektronicznej; 40) Umowa Produktowa inna niż określona w pkt. 39 niniejszego paragrafu umowa pomiędzy Posiadaczem Rachunku a Bankiem, przedmiotem której są produkty lub usługi oferowane przez Bank; 41) Użytkownik Karty Posiadacz Rachunku, dla którego została wydana Karta, lub osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza Rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz określonych w Umowie operacji Kartą, dla której została wydana Karta; 42) Wniosek oświadczenie klienta indywidualnego wyrażające wolę zawarcia Umowy lub Umowy Produktowej na zasadach określonych przez Bank; 43) Wyciąg zbiorcze, miesięczne zestawienie informacji o saldzie oraz operacjach na Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym lub Rachunku Oszczędnościowym, w tym o operacjach Kartą. Część II. Rozdział I. Tryb i warunki zawierania Umowy Postanowienia wstępne Bank, zawierając Umowę o Rachunek Oszczędnościowy, zobowiązuje się wobec Posiadacza Rachunku do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania niektórych rozliczeń pieniężnych, w tym niektórych transakcji płatniczych. 2. Bank, zawierając Umowę o Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, zobowiązuje się wobec Posiadacza Rachunku do przechowywania środków pieniężnych oraz wykonywania rozliczeń pieniężnych, w tym transakcji płatniczych. 3. Bank, zawierając Umowę o Rachunek Terminowej Lokaty Oszczędnościowej, zobowiązuje do zapłaty oprocentowania od wniesionego wkładu w zamian za gotowość Posiadacza Rachunku do powstrzymania się od wykonania uprawnienia do podjęcia wkładu przez czas określony w Umowie o Rachunek Lokaty. 4. Bank, zawierając Umowa o Bankowość Elektroniczną określa zasady i zakres świadczenia na rzecz Posiadaczy Rachunku usług bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji w postaci Bankowości Internetowej oraz Bankowości Telefonicznej. 5. Bank, zawierając Umowa o Kartę określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych Idea Bank SA oraz rozliczania operacji dokonanych z ich użyciem. 6. Bank otwiera i prowadzi Rachunki indywidualne. Strona 6 z 41

7 Rozdział II. Zawarcie Umowy lub Umowy Produktowej Bank zawiera Umowę lub Umowę Produktową w formie pisemnej lub w formie równoważnej z formą pisemną (umowa w formie elektronicznej)na podstawie prawidłowo złożonego Wniosku przez klienta indywidualnego oraz po dostarczeniu do Banku wymaganych dokumentów. 2. Wniosek może być: a) wypełniony i złożony w Oddziale Banku, b) wypełniony za pośrednictwem Strony Internetowej i podpisany w obecności kuriera dostarczającego Wniosek i odbierającego go od Posiadacza Rachunku, c) wypełniony w trakcie rozmowy z konsultantem (przy użyciu numerów telefonu wskazanych przez Bank na Stronie Internetowej), i podpisany w obecności kuriera dostarczającego Wniosek i odbierającego go od Posiadacza Rachunku, d) wypełniony wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej Umowa zostaje zawarta: a. w wypadku, o którym mowa w 4 ust. 2 lit. a), z chwilą podpisania Umowy przez upoważnionego pracownika Banku, b. w wypadku, o którym mowa w 4 ust. 2 lit. b) i c), z chwilą podpisania Umowy przez Posiadacza Rachunku w obecności kuriera, po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera tożsamości osób podpisujących Umowę w imieniu Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem ust 3, c. w innym momencie uzgodnionym pomiędzy Posiadaczem Rachunku a Bankiem, d. w wypadku, o którym mowa w 4 ust. 2 lit. d) z chwilą otrzymania przez Posiadacza Rachunku Umowy wygenerowanej elektronicznie na wskazany we Wniosku adres , chyba że Bank wskaże inny termin. 2. W wypadku określonym w 4 ust. 2 lit. b) i c), po złożeniu Wniosku lub po potwierdzeniu przez Posiadacza Rachunku warunków Umowy przez telefon, Bank sporządza 2 egzemplarze Umowy w formie papierowej, podpisuje Umowę oraz dostarcza ją Posiadaczowi Rachunku pocztą kurierską na adres wskazany przez Posiadacza Rachunku. Posiadacz Rachunku w obecności Kuriera podpisuje oba egzemplarze Umowy. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Posiadacza Rachunku, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i poświadczenia podpisu złożonego przez Posiadacza Rachunku pod treścią Umowy. 3. O udostępnieniu Systemów, Bank informuje Posiadacza Rachunku, wysyłając wiadomość SMS pod wskazany we Wniosku numer telefonu komórkowego, zawierającą Hasło internetowe oraz Hasło telefoniczne natomiast na wskazany we Wniosku adres , Posiadacz Rachunku otrzymuje Login. 4. Do czasu otrzymania przez Bank prawidłowo podpisanej Umowy i dostarczenia wymaganych przez Bank dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy, w wypadkach, o których mowa w 4 ust. 2 lit. b) i c), Posiadacz Rachunku nie będzie mógł składać Dyspozycji przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (w szczególności wpłacać i wypłacać środków pieniężnych na Rachunek). O otrzymaniu przez Bank prawidłowo podpisanej Umowy i dostarczeniu wymaganych przez Bank dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy, Bank poinformuje Posiadacza Rachunku, przesyłając wiadomość na wskazany przez niego we Wniosku adres Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku o każdej zmianie danych zawartych we Wniosku oraz w składanych dokumentach i oświadczeniach, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. W razie niespełnienia przez Posiadacza Rachunku wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Bank przesyła korespondencję na adres podany w Umowie. 2. Zmiana danych może nastąpić: a) w Oddziale Banku, b) za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej, w zakresie określonym w Umowie o Bankowość Elektroniczną. 3. Zmiana danych może nastąpić z wykorzystaniem formularza zmiany danych zawartego na Stronie Internetowej Banku. Strona 7 z 41

8 4. Bank zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Posiadaczem Rachunku w celu potwierdzenia zmiany danych. Rozdział III. Zawieranie Umów lub Umów Produktowych z podmiotami krajowymi Podmiot będący Rezydentem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przy zawieraniu Umowy lub Umowy Produktowej jest zobowiązany oprócz złożenia Wniosku do okazania osobie upoważnionej przez Bank dokumentu stwierdzającego tożsamość. 2. Dodatkowo przy zawieraniu Umowy lub Umowy Produktowej Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w sprawie beneficjenta rzeczywistego, gdy jest wymagane, a także do złożenia wzoru podpisu na Karcie Wzorów Podpisów. 3. Bank może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Banku o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Przedkładane w Banku dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie lub poświadczonych przez pracownika Banku lub inną osobę upoważnioną przez Bank do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem. Bank może odstąpić od obowiązku okazania przez podmiot wnioskujący oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na zapoznaniu się z kserokopiami takich dokumentów. 5. Bank zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Bank uzna, że są niezbędne do zawarcia Umowy. 6. Dokumenty składane przez Posiadacza Rachunku (odpisy, zaświadczenia) powinny być aktualne, nie starsze niż trzy miesiące, licząc od daty ich wystawienia. Rozdział IV. Zawieranie Umów lub Umów Produktowych z podmiotami zagranicznymi Podmiot będący Nierezydentem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązany oprócz złożenia Wniosku okazać osobie upoważnionej przez Bank dokument stwierdzający tożsamość oraz inne dokumenty wymagane przez Bank. 2. Dodatkowo przy zawieraniu Umowy lub Umowy Produktowej Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w sprawie beneficjenta rzeczywistego, gdy jest wymagane, a także do złożenia wzoru podpisu na Karcie Wzorów Podpisów. 3. Bank może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Banku o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Dodatkowo Posiadacz Rachunku, o którym mowa w ust. 1, w celu stosowania wobec jego dochodów stawki podatku wynikającej z umowy międzynarodowej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, jest zobowiązany okazać osobie upoważnionej przez Bank oryginał (lub uwierzytelnioną notarialnie kopię) Certyfikatu Rezydencji Podatkowej. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie lub poświadczonych przez pracownika Banku lub inna osobę uprawnioną przez Bank do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem. Bank może odstąpić od obowiązku okazania przez Posiadacza Rachunku oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na zapoznaniu się z kserokopiami takich dokumentów. 6. Bank zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów lub Bank uzna, że są niezbędne do zawarcia Umowy. 7. Dokumenty składane przez Posiadacza Rachunku (odpisy, zaświadczenia) powinny być aktualne, nie starsze niż trzy miesiące, licząc od daty ich wystawienia. 8. Bank może zażądać (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na e- mail Posiadacza Rachunku), aby oświadczenia lub dokumenty pochodzące od osób zagranicznych albo od urzędów lub organów państw obcych, zostały uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną z klauzulą apostille, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała Kraj, stanowi inaczej. Strona 8 z 41

9 9. Bank może zażądać (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na e- mail Posiadacza Rachunku), aby dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, zostały przetłumaczone, na koszt Posiadacza Rachunku, na język polski przez tłumacza przysięgłego. Rozdział V. Zawarcie Umowy w formie elektronicznej Bank udostępnia możliwość zawierania wskazanych przez Bank Umów w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku, na podstawie złożonego Wniosku zawartego na Stronie Internetowej. 2. Podczas składania Wniosku o zawarcie Umowy, Bank udostępnia Posiadaczowi Rachunku w wersji elektronicznej niespersonalizowane wzorce zawieranych Umów wraz z odpowiednim regulaminem, odpowiednią Tabelą Opłat i Prowizji oraz Tabelą Oprocentowania w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 3. Warunkiem zawarcia Umowy w trybie opisanym w niniejszym paragrafie jest posiadanie przez Posiadacza Rachunku, rachunku bankowego w innym banku, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym rachunek ten nie może być rachunkiem wspólnym prowadzonym jednocześnie na rzecz Posiadacza Rachunku i osób trzecich. 4. Zawarcie Umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku odbywa się w następujący sposób: a) Posiadacz Rachunku składa Wniosek o zawarcie Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej, w którym wskazuje m.in. adres swojej poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz rachunek bankowy, z którego dokona przelewu do Banku, w przypadku zawierania Umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego. Dane wskazane we Wniosku muszą być zgodne z danymi Posiadacza Rachunku, wskazanymi w innym banku, z którego zostanie wykonany przelew. b) Po złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy Bank przesyła Posiadaczowi Rachunku na podany we Wniosku adres wiadomość, w której potwierdza złożenie Wniosku, w tym wskazuje instrukcję dalszego postępowania informując m.in. o numerze rachunku bankowego, na który Posiadacz Rachunku powinien dokonać przelewu środków z rachunku podanego we Wniosku. c) Posiadacz Rachunku w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Bank wiadomości , o której mowa w lit. b powyżej, lub w innym terminie określonym przez Bank w przypadku Rachunku Lokaty, dokonuje przelewu środków w wysokości co najmniej 0,01 PLN (jeden grosz) w przypadku Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego, natomiast w przypadku Rachunku Lokaty co najmniej minimalną kwotę lokaty określą przez Bank. d) Po otrzymaniu przez Bank przelanych środków pieniężnych, Bank weryfikuje zgodność danych podanych we Wniosku z danymi zawartymi w przelewie przychodzącym z innego Banku. e) W przypadku niewykonania przez Posiadacza Rachunku przelewu w ustalonym terminie lub w ustalonej wysokości albo w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podanych we Wniosku z danymi wynikającymi z przelewu przychodzącego z innego banku, Bank dokona zwrotu środków na rachunek bankowy nadawcy przelewu, a rachunek wskazany przez Bank zostanie zamknięty z upływem 30 dni. Oznacza to, że Umowa nie została zawarta. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, która to niezgodność danych w ocenie Banku jest nieistotna, Bank może, także po dokonaniu dodatkowych czynności wyjaśniających, uznać dane podane we Wniosku za zweryfikowane pozytywnie. f) Po pozytywnej weryfikacji danych, o których mowa w lit. d powyżej, Bank wyśle na wskazany we Wniosku zawartą z Posiadaczem Rachunku zindywidualizowaną Umowę wraz z właściwym regulaminem, Tabelą Opłat i Prowizji i Tabelą Oprocentowania oraz w przypadku zawieranej Umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego dokona zwrotu środków wpłaconych Bankowi przez Posiadacza Rachunku w wysokości 0,01 PLN (jeden grosz). Kwota ewentualnej nadwyżki otrzymanej przez Bank zostanie zaksięgowana na otwartym przez Bank Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowym. g) W przypadku Umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego Bank prześle: (i) Login do Bankowości Internetowej na wskazany we Wniosku, (ii) pierwszą część Hasła Internetowego na wskazany we Wniosku telefon komórkowy, a drugą część Hasła Internetowego w treści przelewu zwrotnego na rachunek bankowy nadawcy przelewu. Strona 9 z 41

10 h) W przypadku Umowy Rachunku Terminowej Lokaty Oszczędnościowej Bank wyśle na wskazany we Wniosku adres Login do Bankowości Internetowej, a na wskazany we Wniosku telefon komórkowy Hasło Internetowe oraz Hasło Telefoniczne. 5. Zawarcie Umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego oraz Umowy o Bankowość Elektroniczną lub Umowy o Kartę zawieranych jednocześnie z Umową Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w formie elektronicznej następuje po pozytywnym zweryfikowaniu danych, o których mowa w ust. 4 lit. d powyżej, w dniu wysłania przez Bank Posiadaczowi Rachunku ww. Umów, na wskazany we Wniosku adres . Z chwilą zawarcia Umowy rachunek wskazany przez Bank w wiadomości staje się Rachunkiem Oszczędnościowo-Rozliczeniowym Posiadacza Rachunku. 6. Zawarcie Umowy Rachunku Terminowej Lokaty Oszczędnościowej oraz Umowy o Bankowość Elektroniczną zawieranej jednocześnie z Umową Rachunku Terminowej Lokaty Oszczędnościowej w formie elektronicznej następuje po pozytywnym zweryfikowaniu danych, o których mowa w ust. 4 lit. d powyżej, w dniu otrzymania przez Bank środków przeznaczonych na założenie lokaty w wymaganej wysokości. 7. Zawarcie Umowy w formie elektronicznej może nastąpić wyłącznie przez osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. 8. Bank i Posiadacz Rachunku potwierdzają, że do zawarcia Umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem przelewu z innego banku nie stosuje się przepisu art kodeksu cywilnego. 9. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do złożenia wzoru podpisu na Karcie Wzorów Podpisów. Do czasu złożenia przez Posiadacza Rachunku wzoru podpisu nie może składać Dyspozycji w Oddziale. Rozdział VI. Zawarcie kolejnej Umowy lub Umowy Produktowej w Bankowości Elektronicznej Zawarcie Umowy lub Umowy Produktowej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej wymaga zawarcia z Bankiem Umowy o Bankowość Elektroniczną. 2. Zawarcie Umowy lub Umowy Produktowej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej następuje w postaci elektronicznej zgodnie z art. 7 Prawa bankowego, a Umowę lub Umowę Produktową uważa się za zawartą z chwilą zatwierdzenia treści Umowy lub Umowy produktowej Kodem Autoryzacji lub w inny sposób wskazany przez Bank. 3. Posiadacz Rachunku może wnioskować o zmianę Umowy lub Umowy Produktowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej wykorzystując odpowiedni formularz elektroniczny, o ile taki formularz zostanie udostępniony przez Bank. Zmiana Umowy lub Umowy Produktowej dokonana w formie elektronicznej obowiązuje z chwilą zatwierdzenia zmian Kodem Autoryzacji przez Posiadacza Rachunku. Bank poinformuje Posiadacza Rachunku za pośrednictwem Bankowości Internetowej o dokonaniu zmiany Umowy lub Umowy Produktowej. Rozdział VII. Karta Wzorów Podpisów Bank wykonuje Dyspozycje złożone w Oddziale po uprzednim złożeniu przez Osobę Uprawnioną czytelnego wzoru podpisu na Karcie Wzorów Podpisów. 2. Podpis Osoby Uprawnionej składany jest na Karcie Wzorów Podpisów w obecności osoby upoważnionej przez Bank lub notariusza, chyba że Bank oraz Posiadacz Rachunku uzgodnią inny sposób potwierdzania podpisu Osoby Uprawnionej. 3. Osoba Uprawniona składając wzór podpisu na Karcie Wzorów Podpisów obowiązana jest okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. 4. Do czasu złożenia przez Osobę Uprawnioną wzoru podpisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Bank może odmówić wykonania jakiejkolwiek Dyspozycji złożonej przez tę osobę w Oddziale Banku. 5. Karta Wzorów Podpisów będzie się odnosiła do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku. 6. Jeżeli wzór podpisu danej Osoby Uprawnionej jest nieczytelny lub okazany dokument tożsamości jest zastrzeżony lub nie stwierdza tożsamości danej osoby, Bank nie odbiera wzoru podpisu. 7. W wypadku braku zgodności podpisu złożonego na Karcie Wzorów Podpisów z podpisem złożonym na Dyspozycji, Bank jest uprawniony do odmowy wykonania Dyspozycji. Strona 10 z 41

11 8. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank na piśmie pod rygorem nieważności o wygaśnięciu uprawnień Osoby Uprawnionej. 9. Z chwilą otrzymania przez Bank zawiadomienia o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, traci ważność wzór podpisu złożony przez osobę której zawiadomienie dotyczy. Rozdział VIII. Pełnomocnictwa Posiadacza Rachunku Posiadacz Rachunku może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. 2. W imieniu Posiadacza Rachunku, będącego podmiotem krajowym, Umowę może zawrzeć pełnomocnik Posiadacza Rachunku, przy czym takie pełnomocnictwo zostanie uwzględnione przez Bank tylko i wyłącznie, gdy ma formę aktu notarialnego lub formę pisemną z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie oraz zawiera umocowanie dla pełnomocnika do zawarcia w imieniu Posiadacza Rachunku Umowy. 3. W imieniu Posiadacza Rachunku, będącego podmiotem zagranicznym, Umowę może zawrzeć pełnomocnik Posiadacza Rachunku, przy czym takie pełnomocnictwo udzielane poza granicami Kraju powinno być opatrzone klauzulą apostille bądź potwierdzone przez polski konsulat generalny w danym kraju oraz zawiera umocowanie dla pełnomocnika do zawarcia w imieniu Posiadacza Rachunku Umowy. W wypadku zaś państw, które nie są stroną konwencji haskiej, pełnomocnictwo powinno zostać potwierdzone przez polski konsulat generalny w kraju, w którym udzielone zostało pełnomocnictwo. W wypadku udzielenia przez podmiot zagraniczny pełnomocnictwa na terenie Kraju stosuje się odpowiednio postanowienia ust Posiadacz Rachunku może udzielić pełnomocnictwa do składania w imieniu Posiadacza Rachunku oświadczeń woli w zakresie Umowy. 2. Pełnomocnik nie będzie posiadał dostępu do Bankowości Elektronicznej Posiadacza Rachunku. 3. Posiadacz Rachunku nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na formularzu ustalonym przez Bank, a Bank może zaakceptować również pełnomocnictwo udzielone w innym dokumencie, jeżeli: a) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie, b) w pełnomocnictwie został jasno określony co najmniej jego zakres, jak i osoba pełnomocnika, c) Bank uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika do składania w imieniu Posiadacza Rachunku oświadczeń w zakresie Umowy, przy czym Posiadacz Rachunku jest zobowiązany zamieścić w dokumencie pełnomocnictwa: a) imię i nazwisko pełnomocnika, jego adres zamieszkania, numer PESEL (o ile pełnomocnik posiada taki numer), rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty wydany w Kraju, karta pobytu wydana w Kraju lub paszport) w wypadku udzielania pełnomocnictwa osobie fizycznej, b) nazwę (firmę), siedzibę i adres, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna (jeśli wpis został dokonany) w wypadku udzielania pełnomocnictwa osobie prawnej. 4. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 5, może być udzielone przez Posiadacza Rachunku w formie: a) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Bank, poświadczającej autentyczność podpisu Posiadacza Rachunku, b) pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu Posiadacza Rachunku udzielającego pełnomocnictwa, przy czym Bank, w wypadku pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: i) notarialnego uwierzytelnienia dokumentu przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikował Kraj, stanowi inaczej, ii) przetłumaczenia, na koszt Posiadacza Rachunku lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego, c) pełnomocnictwa notarialnego, przy czym Bank, w wypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: i) notarialnego uwierzytelnienia dokumentu przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikował Kraj, stanowi inaczej, Strona 11 z 41

12 ii) przetłumaczenia, na koszt Posiadacza Rachunku lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika, przy czym pełnomocnik będzie mógł korzystać z takiego pełnomocnictwa po przekazaniu do Banku: a) pisemnego oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykonywania udzielonego pełnomocnictwa, b) wzoru podpisu pełnomocnika złożonego na Karcie Wzorów Podpisów w obecności notariusza lub osoby upoważnionej przez Bank. 6. Bank może ustalić inny, niż określony w ust. 3, sposób udzielania pełnomocnictwa. 7. Bank po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa ocenia, czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w razie stwierdzenia wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów może, wskazując stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Posiadacza Rachunku lub pełnomocnika (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na Posiadacza Rachunku) do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Posiadacza Rachunku pełnomocnictwa w całości lub w części Posiadacz Rachunku może ustanowić pełnomocnictwo do składania w imieniu Posiadacza Rachunku oświadczeń w zakresie Umowy jako: a) pełnomocnictwo rodzajowe, na którego podstawie pełnomocnik jest umocowany do wykonywania wszelkich czynności w zakresie Umowy w takim samym zakresie jak Posiadacz Rachunku, w tym także do złożenia Dyspozycji zamknięcia Rachunku oraz podjęcia środków zgromadzonych na Rachunku. Pełnomocnik nie jest upoważniony ustanawiania dalszych pełnomocników dla Posiadacza Rachunku. b) pełnomocnictwo szczególne, w którym Posiadacz Rachunku określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności w zakresie Umowy. 2. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia pełnomocnika składane do Banku powinny zawierać dane wymagane do Dyspozycji, wniosków i oświadczeń Posiadacza Rachunku, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika. Bank po otrzymaniu Dyspozycji, wniosku lub oświadczenia pełnomocnika, może zażądać od pełnomocnika (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na Posiadacza Rachunku) uzupełnienia Dyspozycji, wniosku lub oświadczenia o dodatkowe informacje dotyczące pełnomocnika (w szczególności numer PESEL lub inne dane identyfikujące pełnomocnika) albo okazania przez pełnomocnika osobie upoważnionej przez Bank dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, karty pobytu lub paszportu) potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, do którego jest wpisany pełnomocnik Pełnomocnictwo, o którym mowa w Regulaminu, może być w każdej chwili zmienione lub odwołane, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany lub odwołania tego pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio 7 (w wypadku Posiadacza Rachunku będącego podmiotem krajowym) lub 8 (w wypadku Posiadacza Rachunku będącego podmiotem zagranicznym) Regulaminu, z tym że Posiadacz Rachunku może odwołać pełnomocnictwo lub ograniczyć jego zakres na podstawie Dyspozycji złożonej osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Bank, chyba że Bank ustali również inny tryb przekazywania takich oświadczeń przez Posiadacza Rachunku. 2. Zmiana zakresu pełnomocnictwa polega na odwołaniu dotychczasowego pełnomocnictwa i złożeniu nowego. 3. Odwołanie pełnomocnictwa jest dokonywane w formie pisemnej w Placówce Banku. 4. Odwołanie pełnomocnictwa dotyczy wszystkich Rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza Rachunku. 5. Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem jest skuteczne z chwilą złożenia w Oddziale Banku pisemnego zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa. 6. Pełnomocnictwo udzielone do Rachunku wspólnego może być odwołane przez każdego z Posiadaczy Rachunku wspólnego. 7. Udzielone pełnomocnictwo wygasa wskutek odwołania lub upływu terminu, na jaki zostało udzielone, lub z chwilą śmierci Posiadacza Rachunku, chyba że przepis prawa stanowi inaczej. Strona 12 z 41

13 8. Bank do czasu otrzymania pisemnej informacji, potwierdzającej odwołanie pełnomocnictwa lub śmierć Posiadacza Rachunku nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą odwołania lub śmierci Posiadacza Rachunku. 9. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia odwołania pełnomocnictwa w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości lub autentyczności. 10. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o każdym przypadku wypowiedzenia bądź wygaśnięcia pełnomocnictwa. Rozdział IX. Wypowiadanie i rozwiązywanie Umowy lub Umowy Produktowej oraz zamykanie i likwidowanie Rachunków Umowa lub Umowa Produktowa może ulec rozwiązaniu za porozumieniem stron lub na skutek jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi: a) miesiąc w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Rachunku, b) dwa miesiące w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank. 2. Wypowiedzenie Umowy lub Umowa Produktowa lub jej rozwiązanie za porozumieniem wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Oświadczenie o wypowiedzenie Umowy lub Umowa Produktowa Posiadacz Rachunku: a) składa osobiście w Oddziale, b) przesyła na adres Banku. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przesłane na adres Banku powinno zawierać podpis zgodny z jego wzorem zamieszczonym na Karcie Wzorów Podpisów. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub Umowa Produktowa Bank przesyła na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza Rachunku. 5. Przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy Rachunku Posiadacz Rachunku jest zobowiązany przekazać Bankowi instrukcje dotyczące sposobu zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku, w szczególności Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku, na który mają być przelane przez Bank środki pieniężne. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji Bank, po upływie okresu wypowiedzenia, zamknie Rachunek, a znajdujące się tam środki przeksięguje na wewnętrzne, nieoprocentowane konta rozrachunkowe. 6. Umowa lub Umowa Produktowa ulega rozwiązaniu z dniem określonym w porozumieniu Posiadacza Rachunku i Banku albo wraz z upływem okresu wypowiedzenia. 7. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich roszczeń Banku wobec Posiadacza Rachunku z tytułu Umowy. 8. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego, do którego została wydana Karta, Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Bankowi wszystkich Kart wydanych do tego Rachunku. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego, Bank dokonuje zastrzeżenia wszystkich Kart wydanych do tego Rachunku Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Regulaminu oraz innych uregulowań lub uzgodnień obowiązujących pomiędzy Bankiem i Posiadaczem Rachunku, Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, to jest w przypadku: a) rażącego naruszenia przez Posiadacza Rachunku postanowień Umowy lub postanowień Regulaminu, a w szczególności uchylania się Posiadacza Rachunku od terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Banku, b) podejmowania przez Posiadacza Rachunku działań lub czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Banku, c) podania przez Posiadacza Rachunku, podczas zawierania Umowy lub później, danych lub informacji nieprawdziwych albo niezgodnych ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mogłyby skłonić Bank do niezawierania danej Umowy, d) posłużenia się przez Posiadacza Rachunku, podczas zawierania Umowy lub później, dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę, Strona 13 z 41

14 e) gdy przez 6 kolejnych miesięcy na Rachunku bankowym Posiadacza Rachunku brak jest środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pokrycie zaległych i bieżących opłat za prowadzenie Rachunku za okres ich pobierania, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, f) gdy przez 6 kolejnych miesięcy saldo Rachunku wykazuje wartość zerową lub na Rachunku występuje niedopuszczalne saldo debetowe, g) nieuiszczenia należnych Bankowi opłat i prowizji naliczonych na Rachunku przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy, h) uzyskania przez Bank informacji uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstw przez Osobę Uprawnioną, w tym przestępstwa z wykorzystaniem Rachunku lub przestępstwa na szkodę Banku, i) rezygnacji przez Bank z prowadzenia danego rodzaju rachunku, w tym z przyczyn uniemożliwiających Bankowi wykonywanie umowy zgodnie z przepisami prawa. 2. Bank po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy zamyka i likwiduje Rachunek. 3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego w ciężar którego ma być wykonany przelew w ramach zlecenia określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonania przelewu lub w ramach stałego zlecenia, którego uzgodniony termin wykonania przypada po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego, przelew taki nie zostanie wykonany. Część III. Dyspozycje Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Regulaminu oraz innych uregulowań lub uzgodnień obowiązujących pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku, Bank wykonuje operacje na podstawie Dyspozycji składanych w Oddziale przez Osobę Uprawnioną. W przypadku zawarcia przez Posiadacza Rachunku: a. Umowy o Bankowość Elektroniczną, Bank wykonuje operację również na podstawie Dyspozycji składanych przez Posiadacza Rachunku za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej, b. Umowy o Kartę Bank wykonuje operacje również na podstawie Dyspozycji składanych przy użyciu Karty. 2. Dyspozycje składane w Oddziale powinny być opatrzne własnoręcznym podpisem Osoby Upoważnionej zgodnym z jej wzorem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów. Złożenie podpisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi Autoryzację transakcji płatniczej. 3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy, Regulaminu oraz innych uregulowań i uzgodnień obowiązujących między Bankiem a Posiadaczem Rachunku w przypadku Dyspozycji składanych w Oddziale: a. złożenie podpisu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno nastąpić w obecności pracownika Banku, b. Osoba Upoważniona składając Dyspozycję zobowiązana jest okazać pracownikowi Banku dokument stwierdzający tożsamość tej osoby. 4. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy, Regulaminu oraz innych uregulowań lub uzgodnień obowiązujących pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku, Posiadacz Rachunku może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku. 5. Posiadacz Rachunku zobowiązuje się, iż kwoty operacji nie przekroczą wysokości Dostępnych Środków. 6. O kolejności wykonywania Dyspozycji przez Bank decyduje: a. chwila otrzymania przez Bank prawidłowo złożonego dokumentu Dyspozycji, w przypadku Dyspozycji złożonych w Oddziale, b. chwila wprowadzenia do systemu Bankowości Elektronicznej prawidłowo złożonej Dyspozycji, w przypadku Dyspozycji składanych za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej, c. chwila otrzymania przez Bank od agenta rozliczeniowego informacji o Dyspozycji, w przypadku Dyspozycji składanych przy użyciu Karty. 7. Bank może żądać od Posiadacza Rachunku dodatkowych ustnych lub pisemnych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów w zakresie niezbędnym do wykonania Dyspozycji. 8. Bank jest uprawniony do żądania dodatkowej Autoryzacji transakcji płatniczych, w szczególności telefonicznej pod wskazanym Bankowi numerem telefonu. Wezwanie do dodatkowej autoryzacji jest równoznaczne z odmową wykonania zlecenia przez Bank. Strona 14 z 41

15 Bank przyjmuje do realizacji poprawnie sporządzone i przekazane Bankowi Dyspozycje. Bank może odmówić wykonania Dyspozycji niespełniającej wymogów określonych w Umowie, Regulaminie, odrębnych uzgodnieniach lub uregulowaniach obowiązujących pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek odmowy. Bank może odmówić wykonania Dyspozycji w szczególności w następujących przypadkach: a) na Rachunku brak jest wystarczającej ilości Dostępnych Środków, b) w treści Dyspozycji występują nieprawidłowości, uniemożliwiające jego realizację, c) podany unikatowy identyfikator jest nieprawidłowy, d) blokady Rachunku uniemożliwiającej obciążanie Rachunku, e) w przypadkach określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, oraz w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy, Regulaminu oraz innych uregulowań lub uzgodnień obowiązujących pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku. 2. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego, Bank, powiadomi Posiadacza Rachunku o odmowie w najbliższym możliwym terminie oraz - jeżeli to możliwe - o przyczynach odmowy i o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. Bank informuje o odmowie wykonania zlecenia płatniczego w jeden w poniższych sposobów: osobiście w Oddziale, na numer telefonu wskazany przez Posiadacza Rachunku Bankowi, na adres wskazany przez Posiadacza Rachunku Bankowi, wiadomością sms na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza Rachunku Bankowi, za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej o ile Posiadacz Rachunku zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną lub komunikatem systemowym terminala, w którym została użyta Karta, chyba że powiadomienie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa. W przypadku zlecenia płatniczego złożonego w Oddziale informacja o odmowie wykonania transakcji płatniczej jest przekazywana osobiście Osobie Upoważnionej. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego i następnie usunięcia przez Posiadacza Rachunku przyczyn, które spowodowały odmowę, w tym dokonania dodatkowej Autoryzacji określonej w 17 ust. 8 Regulaminu, za moment otrzymania zlecenia przez Bank uznaje się moment otrzymania poprawionego zlecenia lub dodatkowo autoryzowanego zlecenia, z zastrzeżeniem 20 ust. 2-4 Regulaminu. Część IV. Transakcje płatnicze Rozdział I. Postanowienia ogólne Bank wykonuje następujące rodzaje transakcji płatniczych: a) wpłaty gotówki i wypłaty gotówki, b) przelewy, w tym przelewy w ramach stałych zleceń oraz przelewy w ramach zleceń płatniczych określających przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu, c) polecenia zapłaty. 2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy, Regulaminu oraz innych uregulowań lub uzgodnień obowiązujących pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku, Bank wykonuje transakcje płatnicze w złotych polskich (PLN), euro (EUR) oraz walutach wymienionych w Tabeli Kursów Walut. 3. Unikatowym identyfikatorem jednoznacznie identyfikującym odbiorcę lub jego rachunek płatniczy jest: a) w przypadku przelewu krajowego - numer rachunku bankowego odbiorcy (NRB), b) w przypadku przelewu międzynarodowego - numer rachunku bankowego odbiorcy, w tym IBAN, oraz numer BIC dostawcy odbiorcy, jeżeli dostawca posługuje się takim oznaczeniem, c) w przypadku polecenia zapłaty łącznie: (i) numer Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego (NRB) (ii) identyfikator płatności, (iii) identyfikator odbiorcy. Strona 15 z 41

16 Rozdział II. Zlecenia płatnicze i wykonywanie transakcji płatniczych Momentem otrzymania zlecenia płatniczego jest moment, w którym zlecenie płatnicze przekazane bezpośrednio przez Osobę Uprawnioną, pośrednio przez odbiorcę albo za pośrednictwem odbiorcy zostało otrzymane przez Bank. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego dla transakcji Kartą, jest moment przedstawienia Bankowi transakcji płatniczej do rozliczenia. 2. Zlecenia płatnicze otrzymane poza godzinami Dnia Roboczego uważa się za otrzymane następnego Dnia Roboczego. Zlecenia płatnicze przelewu zleconego w euro (EUR) otrzymane po godzinie Dnia Roboczego lub poza godzinami Dnia Roboczego uważa się za otrzymane następnego Dnia Roboczego. 3. W przypadku zleceń płatniczych określających przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu, zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane, w rozumieniu ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, w dniu uzgodnionym jako data rozpoczęcia wykonywania przelewu, a jeśli dzień ten przypada poza godzinami Dnia Roboczego następnego Dnia Roboczego po tym dniu. W przypadku niezapewnienia przez Posiadacza Rachunku środków na wykonanie przelewu w ramach zlecenia płatniczego określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu na koniec Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień rozpoczęcia wykonywania przelewu, zlecenie płatnicze uważa się otrzymane, w rozumieniu ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, w Dniu Roboczym zapewnienia przez Posiadacza Rachunku środków na wykonanie przelewu. 4. W przypadku stałych zleceń, zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane, w rozumieniu ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, w każdorazowo uzgodnionym dniu rozpoczęcia wykonywania przelewu, a jeśli dzień ten przypada poza godzinami Dnia Roboczego następnego Dnia Roboczego po tym dniu. W przypadku niezapewnienia przez Posiadacza Rachunku środków na wykonanie przelewu w ramach zlecenia stałego na koniec Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień rozpoczęcia wykonywania przelewu, zlecenie płatnicze uważa się otrzymane, w rozumieniu ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w Dniu Roboczym zapewnienia przez Posiadacza Rachunku środków na wykonanie przelewu. 5. Zlecenia płatnicze: a) przelewu wykonywanego w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich (PLN); lub b) przelewu w złotych polskich (PLN) w obrocie z państwami należącymi do EOG podlegające wykonaniu z Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego lub Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego w złotych polskich (PLN); lub c) przelewu w euro (EUR) w obrocie z państwami należącymi do EOG, w tym wewnątrzkrajowego przelewu w EUR, podlegające wykonaniu z Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego lub Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego w złotych polskich (PLN); Bank wykonuje poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu otrzymania zlecenia. Jeśli zlecenie zostało otrzymane w formie dokumentu papierowego, termin wykonania zlecenia przedłuża się o jeden Dzień Roboczy, z wyjątkiem transakcji płatniczych wykonywanych w całości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w złotych polskich (PLN), dotyczących należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa lub Wspólnotowego Kodeksu Celnego. 6. Zlecenie płatnicze przelewów innych niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu Bank wykonuje poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy nie później niż w czwartym Dniu Roboczym po dniu otrzymania zlecenia. 7. Bank wykonuje transakcje płatnicze Kartą oraz inne transakcje płatnicze inicjowane za pośrednictwem odbiorcy, poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora bankomatu, lub innego odbiorcy, nie później niż w terminie 30 Dni Roboczych od momentu otrzymania zlecenia płatniczego. 8. Bank wykonuje wypłatę gotówki z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego lub Rachunku Oszczędnościowego niezwłocznie, nie później niż w Dniu Roboczym otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego wypłaty gotówki. 9. Kwoty transakcji płatniczych otrzymywanych przez Bank dla Posiadacza Rachunku na Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy lub Rachunek Oszczędnościowy udostępniane są na tych Rachunkach, niezwłocznie po uznaniu kwotą transakcji rachunku Banku. W przypadku wpłaty gotówki w Banku na Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy lub Rachunek Oszczędnościowy, w walucie tego Rachunku, wpłata udostępniana jest na Rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków, nie później jednak niż w Dniu Roboczym otrzymania środków przez Bank. Pozostałe wpłaty gotówki w Banku na Rachunek Strona 16 z 41

17 Oszczędnościowo-Rozliczeniowy lub Rachunek Oszczędnościowy udostępniane są na tym Rachunku niezwłocznie po otrzymaniu środków przez Bank. 10. Dla prawidłowego wykonania transakcji płatniczej wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora. Osoba składające zlecenia płatnicze zobowiązana jest podać informacje wskazane w Regulaminie. 11. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli zostało wykonane przez Bank zgodnie z unikatowym identyfikatorem wskazanym w treści zlecenia płatniczego bez względu na dostarczone przez Osobę Uprawnioną lub będące w posiadaniu Banku lub innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zlecenia inne informacje dodatkowe. 12. Bank jest uprawniony do udostępniania Posiadaczowi Rachunku kwot otrzymanych transakcji płatniczych pomniejszonych o opłaty lub prowizje należne w związku z ich wykonaniem. 13. W przypadku zlecanych przez Osobę Uprawnioną transakcji płatniczych w obrocie z państwami należącymi do EOG, w tym transakcji wewnątrzkrajowych, w walucie jednego z tych państw, w tym w EUR lub PLN, w których waluta zlecenia płatniczego jest tożsama z walutą Rachunku Posiadacza Rachunku, z którego realizowana jest transakcja płatnicza, opłaty i prowizje z tytułu wykonania zlecenia należne Bankowi pokrywa Posiadacz Rachunku, a pozostałe opłaty i prowizje z tytułu wykonania zlecenia, w tym należne instytucją pośredniczącym w wykonaniu zlecenia oraz dostawcy usług płatniczych odbiorcy, pokrywa odbiorca (opcja SHA). W pozostałych transakcjach płatniczych dopuszcza się dodatkowo następujące warianty: a) wszelkie prowizje i opłaty z tytułu wykonania zlecenia, w tym należne Bankowi, instytucją pośredniczącym w wykonaniu zlecenia oraz dostawcy usług płatniczych odbiorcy, pokrywa Posiadacz Rachunku (opcja OUR), b) wszelkie prowizje i opłaty z tytułu wykonania zlecenia, w tym należne Bankowi, instytucją pośredniczącym w wykonaniu zlecenia oraz dostawcy usług płatniczych odbiorcy, pokrywa odbiorca (opcja BEN), przy czym jeżeli Osoba Uprawniona nie wskaże wyraźnie jednego z powyższych wariantów, Bank realizuje zlecenie w opcji SHA. W przypadku zlecenia przez Osobę Uprawnioną transakcji płatniczej lub otrzymania dla Posiadacza Rachunku transakcji płatniczej z opcją OUR lub BEN niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisów o usługach płatniczych Bank jest uprawniony do zmiany opcji na SHA. 14. Posiadacz Rachunku może wnosić o zwrot kwoty wykonanej i autoryzowanej transakcji płatniczej inicjowanej za pośrednictwem odbiorcy, w tym transakcji płatniczej Kartą, jeżeli: a) w momencie Autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej, oraz b) kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz Rachunku mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji, postanowienia Umów, Regulaminu i innych uregulowań oraz uzgodnień obowiązujących między Bankiem a Posiadaczem Rachunku oraz istotne dla sprawy okoliczności. Wnosząc o zwrot Osoba Upoważniona nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą walut. 15. Posiadacz Rachunku wnosząc o zwrot, o którym mowa ust. 14 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Wniosek o zwrot, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, należy złożyć w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia Rachunku, a w przypadku gdy ze względu na specyfikę transakcji jej wykonanie nie skutkuje obciążeniem Rachunku, od dnia wykonania transakcji płatniczej. Wniosek o zwrot należy złożyć w Oddziale poprzez złożenie stosowanej Dyspozycji oraz za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej o ile Posiadacz Rachunku zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną. Rozdział III. Odwołanie i wycofanie zgody Posiadacz Rachunku nie może odwołać otrzymanego przez Bank zlecenia płatniczego ani wycofać zgody na wykonanie otrzymanego przez Bank zlecenia płatniczego. 2. Posiadacz Rachunku może odwołać zlecenie płatnicze określające przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu lub wycofać zgodę na wykonanie przelewu w ramach zlecenia płatniczego określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu, jeśli Bank otrzyma odwołanie lub wycofanie zgody do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodnioną datę rozpoczęcia wykonywania przelewu. Strona 17 z 41

18 3. Posiadacz Rachunku może odwołać zlecenie stałe lub wycofać zgodę na wykonanie przelewu w ramach zlecenia stałego, jeśli Bank otrzyma odwołanie lub wycofanie zgody do końca Dnia Roboczego poprzedzającego najbliższą uzgodnioną datę rozpoczęcia wykonywania przelewu w ramach zlecenia stałego. 4. Ustanowienie lub zmiana zlecenia płatniczego określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu powinny być dokonane do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodnioną datę rozpoczęcia wykonywania przelewu. W przypadku ustanowienia lub zmiany zlecenia płatniczego określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu po terminach określonych w zdaniu poprzedzającym, Bank jest uprawniony do odmowy wykonania zlecenia lub do nieuwzględnienia zmiany takiego zlecenia. 5. Ustanowienie lub zmiana zlecenia stałego powinny być dokonane do końca Dnia Roboczego poprzedzającego najwcześniejszą uzgodniona datę rozpoczęcia wykonywania przelewu. W przypadku ustanowienia lub zmiany zlecenia stałego po terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Bank jest uprawniony do uwzględnienia ustanowienia lub zmiany od następnego kolejnego terminu rozpoczęcia wykonywania przelewu. 6. W przypadku transakcji płatniczych inicjowanych przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, w tym transakcji Kartą, Posiadacz Rachunku nie może odwołać zlecenia płatniczego oraz wycofać zgody na wykonanie transakcji płatniczej, po przekazaniu zlecenia płatniczego odbiorcy lub po udzieleniu zgody odbiorcy na wykonanie transakcji. Wycofanie zgody na obciążanie Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowego kwotami polecenia zapłaty lub odwołanie zlecenia płatniczego transakcji płatniczej w ramach polecenia zapłaty jest skuteczne, jeśli Bank otrzyma wycofanie zgody lub odwołanie zlecenia do końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowego. 7. Wycofując zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w ramach zlecenia stałego lub na obciążanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego kwotami polecenia zapłaty Posiadacz Rachunku określa, czy wycofanie dotyczy jednego, niektórych czy wszystkich przyszłych wystąpień transakcji w ramach zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. 8. Odwołanie zlecenia płatniczego jest możliwe wyłącznie poprzez złożenie stosownej Dyspozycji w Oddziale lub za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej, o ile Posiadacz Rachunku zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną. Odwołanie zlecenia stałego oraz zlecenia płatniczego określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu jest możliwe wyłącznie poprzez złożenie stosownej Dyspozycji w Oddziale lub za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej o ile Posiadacz Rachunku zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną. Wycofanie zgody na wykonanie transakcji płatniczej, w tym wycofanie zgody na obciążanie Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego kwotami polecenia zapłaty, jest możliwe wyłącznie poprzez złożenie stosownej Dyspozycji w Oddziale lub za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej, o ile Posiadacz Rachunku zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną. 9. Po terminach określonych w ust. 1 6 powyżej odwołanie zlecenia płatniczego lub wycofanie zgody na wykonanie transakcji płatniczej jest skuteczne wyłącznie, jeśli nastąpi w drodze uzgodnienia między Bankiem a Posiadaczem Rachunku. W przypadku transakcji płatniczych inicjowanych przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem odwołanie zlecenia płatniczego lub wycofanie zgody na wykonanie transakcji płatniczej po terminach określonych w ust. 6 wymaga dodatkowo zgody odbiorcy. Rozdział IV. Postanowienia szczególne Wpłata gotówki Wpłata gotówki może być dokonana w Oddziale, który prowadzi obsługę kasową. Lista Oddziałów, które prowadzą obsługę kasową dostępna jest na Stronie Internetowej. 2. Wpłata gotówki mo być dokonana tylko na rachunku Prowadzone przez Bank 3. Wpłata gotówki może być dokonane jedynie w złotych polskich (PLN). 4. Osoba Uprawniona wpłacając gotówkę zobowiązana jest podać: a) unikatowy identyfikator, b) dane identyfikujące odbiorcę, tj. imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby odbiorcy, c) kwotę i walutę wpłaty, d) tytuł wpłaty. Wypłata gotówki Strona 18 z 41

19 Wypłata gotówki może być dokonana w Oddziale, który prowadzi obsługę kasową. Lista Oddziałów, które prowadzą obsługę kasową dostępna jest na Stronie Internetowej. 2. Wypłaty gotówki mogą być zlecane wyłączenie w złotych polskich (PLN). 3. Osoba Uprawniona wypłacając gotówkę zobowiązana jest podać: a) unikatowy identyfikator odbiorcy, z którego ma być dokonana wypłata gotówkowa, b) dane identyfikujące Posiadacza Rachunku, tj. Imię i Nazwisko/Nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby Odbiorcy, c) kwotę i walutę wpłaty, d) tytuł wypłaty. 4. Wypłata gotówki w kwocie powyżej ,00 złotych polskich (PLN) wymaga awizowania. W przypadku awizowania do godziny 12 Dnia Roboczego, gotówka udostępniana jest do wypłaty w Oddziale wskazanym przy awizowaniu w 2 Dniu Roboczym po Dniu Roboczym, w którym nastąpiło awizowanie. W przypadku awizowania po godzinie 12 Dnia Roboczego, gotówka udostępniana jest do wypłaty w Oddziale wskazanym przy awizowaniu w 3 Dniu Roboczym po Dniu Roboczym, w którym nastąpiło awizowanie. 5. W wypadku nieodebrania awizowanej wypłaty, Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. Przelew Polecenie przelewu stanowi udzieloną dostawcy usług płatniczych płatnika dyspozycję płatnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku odbiorcy. 2. Osoba Uprawniona zlecając przelew zobowiązana jest podać: a) unikatowy identyfikator, b) dane identyfikujące odbiorcę, tj. imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby odbiorcy, c) kwotę i walutę przelewu, d) tytuł przelewu. 3. Przelewy wewnętrzne (przelewy pomiędzy Rachunkami prowadzonymi prze Bank) Bank wykonuje wyłącznie w złotych polskich (PLN). 4. W przypadku zlecenia określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu, Posiadacz Rachunku jest zobowiązany zapewnić na Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym środki pieniężne wystarczające na wykonanie przelewu, na koniec dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień rozpoczęcia wykonywania przelewu lub w ciągu kolejnych 4 Dni Roboczych przypadających po tym Dniu Roboczym. 5. Bank rozpocznie wykonanie przelewu w ramach zlecenia płatniczego określające przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu w dniu, w którym zgodnie z postanowieniami 21 ust. 3 Regulaminu nastąpił moment otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank. 6. Gdy Posiadacz Rachunku nie zapewni środków na wykonanie przelewu w ramach zlecenia płatniczego określającego przyszłą datę rozpoczęcia wykonywania przelewu w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Bank jest uprawniony do odmowy wykonania przelewu. Stałe zlecenie Stałe zlecenie jest usługą płatniczą polegająca na wykonywaniu przez Bank przelewów na stałą kwotę w określonych przez płatnika odstępach czasu (cyklach płatności). 2. Bank realizuje przelewy w ramach zlecenia stałego wyłącznie w złotych polskich (PLN). 3. Osoba Uprawniona ustanawiając zlecenie stałe zobowiązana jest podać: a) unikatowy identyfikator, b) dane identyfikujące odbiorcę, tj. imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby odbiorcy, c) kwotę i walutę przelewu, d) tytuł przelewu, e) częstotliwość lub terminy wykonywania przelewów w ramach stałego zlecenia. Strona 19 z 41

20 4. Autoryzacja zlecenia płatniczego ustanawiającego stałe zlecenie jest równoznaczna z autoryzacją wszystkich przelewów wykonywanych w ramach stałego zlecenia. 5. W przypadku stałego zlecenia, Posiadacz Rachunku jest zobowiązany zapewnić na Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym środki pieniężne wystarczające na wykonanie przelewu, na koniec dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień rozpoczęcia wykonywania przelewu lub w ciągu kolejnych 4 Dni Roboczych przypadających po tym Dniu Roboczym. 6. Bank rozpocznie wykonanie przelewu w ramach stałego zlecenia w dniu, w którym zgodnie z postanowieniami 21 ust. 4 Regulaminu nastąpił moment otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank. 7. Gdy Posiadacz Rachunku nie zapewni środków na wykonanie przelewu w ramach stałego zlecenia w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Bank jest uprawniony do odmowy wykonania przelewu. Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody udzielonej przez płatnika. 2. Warunkiem udostępnienia usługi polecenia zapłaty jest posiadanie przez Posiadacza Rachunku w Banku Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego. 3. Bank wykonuje polecenie zapłaty z Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego pochodzące od dostawcy usług płatniczych, który zawarł z Bankiem porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty, na podstawie zgody udzielonej Bankowi, odbiorcy lub jego dostawcy usług płatniczych na formularzu ustalonym przez Bank własnoręcznie podpisanym przez Osobę Uprawnioną podpisem zgodnym z jego wzorem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów, co stanowi Autoryzację transakcji płatniczych w ramach polecenia zapłaty. Zgoda na obciążanie Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego musi być złożona w Banku albo dostarczona do Banku przez odbiorcę lub dostawcę usług płatniczych odbiorcy. 4. Bank nie wykonuje transakcji płatniczych w ramach polecenia zapłaty, w których Posiadacz Rachunku jest odbiorcą inicjującym poszczególne zlecenia płatnicze. 5. Bank realizuje polecenie zapłaty przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy w Dniu Roboczym otrzymania polecenia zapłaty przez Bank. 6. Zgoda na obciążanie Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego kwotami transakcji płatniczych w ramach polecenia zapłaty powinna zawierać: a) imię i nazwisko Posiadacza Rachunku, b) Numer Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego (NRB), c) Identyfikator odbiorcy określony przez odbiorcę, d) identyfikator płatności uzgodniony z odbiorcą. 7. Wyrażenie zgody na obciążanie rachunku jest równoznaczne z Autoryzacją wszystkich kolejnych transakcji płatniczych wykonywanych w ramach plecenia zapłaty. 8. Płatnik jest zobowiązany zapewnić na Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym środki pieniężne wystarczające na wykonywanie transakcji płatniczej w ramach polecenia zapłaty najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego. 9. Posiadacz Rachunku może wnosić o zwrot kwoty wykonanej i autoryzowanej transakcji płatniczej w ramach polecenia zapłaty. Dyspozycję zwrotu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, należy złożyć w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego kwotą transakcji: a) osobiście w Oddziale, b) przesyłając na adres Banku. Część V. Rachunek Oszczędnościowy Posiadacz Rachunku może posiadać nie więcej niż trzy Rachunki Oszczędnościowe. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Oszczędnościowym są wyżej oprocentowane. Strona 20 z 41

(obowiązuje od dnia 2 marca 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 2 marca 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości Wspieramy przedsiębiorczych. 1/13 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla osób

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.)

(obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla spółek (obowiązuje od dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/14

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/14 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/14 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej w Lion s Bank dla klientów indywidualnych

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej w Lion s Bank dla klientów indywidualnych Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej w Lion s Bank dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 15 maja 2013 r.) SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zawieranie Umów lub Umów Produktowych z podmiotami zagranicznymi...3

Rozdział IV. Zawieranie Umów lub Umów Produktowych z podmiotami zagranicznymi...3 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa Wykaz zmian w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 1) bank Płatnika bank, w którym Płatnik posiada

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/24. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/24. Część I. Postanowienia ogólne 1/24 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI

Duma Przedsiębiorcy 1/22. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Duma Przedsiębiorcy 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea BankU S.A. dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI

Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/23 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Duma Przedsiębiorcy 1/23 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Duma Przedsiębiorcy 1/23 REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH KART PŁATNICZYCH W IDEA BANKU S.A. DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku)

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne... 1 Część II. Tryb

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/25 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/25 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/25 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank SA dla klientów indywidualnych (wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/25. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI

Duma Przedsiębiorcy 1/25. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI 1/25 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea BankU S.A. dla klientów indywidualnych (wprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści: 1. Jaka jest rola słowniczka? 2 2. Co oznaczają pojęcia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW W IDEA BANK S.A. (wprowadzony w dniu r.)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW W IDEA BANK S.A. (wprowadzony w dniu r.) 1/5 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW W IDEA BANK S.A. (wprowadzony w dniu 01.07. 2018 r.) 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia rachunków wyodrębnionych wpływów

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/24 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/24 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/24 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Postanowienia ogólne 1 Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne Strzałkowo, październik 2018 r. Spis treści Spis treści... 2 Dział I. Postanowienia ogólne... 2 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI

Regulamin. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 KTO MOŻE BYĆ POSIADACZEM IKZE... 4 ROZWIĄZANIE UMOWY...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata 1. Nazwa Oferty Specjalnej Oferta Specjalna nosi nazwę: Wymarzona Lokata. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Organizatorem Oferty Specjalnej

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm 1/27

Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm 1/27 1/27 REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH KART PŁATNICZYCH W IDEA BANKU S.A. DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 3 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obsługa karty debetowej Dyspozycja Oddział Dzień Roboczy Okres Umowny Operacja Kartą Hasło Internetowe Hasło Telefoniczne IBAN Organizacja Płatnicza

Obsługa karty debetowej Dyspozycja Oddział Dzień Roboczy Okres Umowny Operacja Kartą Hasło Internetowe Hasło Telefoniczne IBAN Organizacja Płatnicza Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH Wronki, luty 2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy we Wronkach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/26 CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE SPIS TREŚCI

Duma Przedsiębiorcy 1/26 CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE SPIS TREŚCI Duma Przedsiębiorcy 1/26 REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH KART PŁATNICZYCH W IDEA BANK SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Obsługa karty debetowej Dyspozycja Oddział Dzień Roboczy Okres Umowny Operacja Kartą Hasło Internetowe Hasło Telefoniczne IBAN Organizacja Płatnicza

Obsługa karty debetowej Dyspozycja Oddział Dzień Roboczy Okres Umowny Operacja Kartą Hasło Internetowe Hasło Telefoniczne IBAN Organizacja Płatnicza Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne... 1 Część II. Tryb i warunki zawierania Umowy Produktowej...

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne... 1 Część II. Tryb i warunki zawierania Umowy Produktowej... Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania Regulamin prowadzenia rachunków bankowych świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm 1/27

Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm 1/27 1/27 REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH KART PŁATNICZYCH W IDEA BANKU S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo