UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R."

Transkrypt

1

2

3 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną sporządzenia zmiany planu finansowego NFZ na jest art. 124 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Prezes Funduszu może dokonać zmiany planu finansowego NFZ w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu. Zmiana planu finansowego NFZ następuje w trybie określonym dla zatwierdzania planu. OBOWIĄZUJĄCY PLAN FINANSOWY NFZ PRZED ZMIANĄ Obowiązujący plan finansowy NFZ na będący przedmiotem zmiany został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 12 września 2018 r., a następnie zmieniony: w trybie art. 124 ust. 1-2 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zmiana zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 19 kwietnia u; w trybie art. 124 ust. 4 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF ESZ; Ministrowi Finansów pismem nr DEF ESZ; zgodnie z informacją z dnia 29 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF MAZO; w trybie art. 124 ust. 5 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 30 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF MAZO; w trybie art. 124 ust. 7 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 10 maja 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF MAZO. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 1

4 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZAKRES ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ Przedmiotem zmiany planu finansowego NFZ na jest: 1. zwiększenie składki należnej brutto równej przypisowi składki, 2. zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek, 3. zwiększenie kosztów realizacji zadań, 4. zwiększenie kosztów administracyjnych. Poniższa tabela prezentuje syntetyczny zakres nowelizacji planu finansowego NFZ na 2019 rok w układzie kwotowym (główne pozycje). PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 2

5 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Tabela nr 1 Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia - główne pozycje Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie 1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki ( ) ,94% 1.1 od ZUS ,00% 1.2 od KRUS ,46% 2 owany odpis aktualizujący składkę należną ( ) 3 Przychody ze składek z lat ubiegłych ( ) ,00% 4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( ) ,06% 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS ,00% 4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS ,79% 5 A Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy Przychody netto z działalności ( ) + A1 + A2 + A3 + A ,00% ,71% B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + + B6) ,69% B1 Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną ,00% B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% ,25% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% ,00% C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) ,77% D Koszty administracyjne (D1 + + D8) ,37% D1 zużycie materiałów i energii ,89% D2 usługi obce ,96% D3 podatki i opłaty, z tego: ,49% D3.5 wpłaty na PFRON ,80% D4 wynagrodzenia, w tym: ,77% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,61% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,67% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,26% D5.4 pozostałe świadczenia ,58% D8 pozostałe koszty administracyjne ,54% E Pozostałe przychody ,00% F Pozostałe koszty (+ +F4) ,00% G Przychody finansowe (G1 + G2) ,00% H Koszty finansowe ,00% I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) ,00% J PRZYCHODY - ogółem ,69% K KOSZTY - ogółem ,65% PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 3

6 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pozycja 1.1 składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki od ZUS zwiększenie o tys. zł. Pozycja 1.2 składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki od KRUS zwiększenie o tys. zł. Przesłanką zmiany planowanych przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 jest aktualizacja prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na rok 2019 sporządzona na wstępnym etapie prac związanych z opracowaniem prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach, oparta na realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018 oraz na zaktualizowanych w części wskaźnikach makroekonomicznych (w zaktualizowanej części zgodnych z przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020), mająca potwierdzenie w realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-III 2019 r. oraz w prognozie realizacji przychodów w okresie IV-XII 2019 r. sporządzonej na podstawie struktury realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach Realizacja przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie I-III 2019 r. była wyższa od planowanej na podstawie trendu (opartego na strukturze realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ) o 573 mln zł. Realizację przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie I-III 2019 r., oraz ich prognozowaną realizację w okresie IV-XII 2019 r. (opartą na strukturze realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ) na tle ich planowanego rozkładu w trakcie roku, a także wykonanie w latach , prezentuje poniższy wykres. Przedmiotowa prognoza realizacji przychodów ze składek uwzględnia także przychody będące konsekwencją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), których skutki wg OSR zostały oszacowane na poziomie 971 mln zł, a zwiększone przychody z tego tytułu zostały uwzględnione w prognozowanych przychodach w V.2019 r. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 4

7 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK Pozycja 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS zwiększenie o tys. zł. Pozycja 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS zwiększenie o 232 tys. zł. Wysokość kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika z przepisu art. 88 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwane za pośrednictwem ZUS wynoszą 0,2% kwoty tej części składek przekazanych do NFZ, które zostały zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego) również w zakresie wysokości wpłat. Projektowane zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek jest konsekwencją ww. zwiększenia przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i uwzględnia przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zgodnie, z którym w roku 2019 koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwane za pośrednictwem ZUS wynoszą 0,175%. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 5

8 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ Pozycja B2 koszty świadczeń opieki zwiększenie o tys. zł, w tym zwiększenie w oddziałach wojewódzkich NFZ o tys. zł. Projekt zmiany planu finansowego na przewiduje zwiększenie nakładów na świadczenia opieki w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości tys. zł, co oznacza zwiększenie nakładów na świadczenia opieki w oddziałach wojewódzkich o 4,9%. Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia dokonano zgodnie z art. 124 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193 poz. 1495). Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim Funduszu prezentuje poniższa tabela. Lp. Tabela nr 2 Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia OW NFZ tys. zł Kwota wg algorytmu 2019 r. Udział % 1. Dolnośląski ,52% 2. Kujawsko-Pomorski ,35% 3. Lubelski ,59% 4. Lubuski ,54% 5. Łódzki ,82% 6. Małopolski ,75% 7. Mazowiecki ,62% 8. Opolski ,41% 9. Podkarpacki ,33% 10. Podlaski ,01% 11. Pomorski ,86% 12. Śląski ,07% 13. Świętokrzyski ,33% 14. Warmińsko-Mazurski ,49% 15. Wielkopolski ,01% 16. Zachodniopomorski ,31% RAZEM ,00% Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ, zgodnie z poniższym zestawieniem. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 6

9 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Tabela nr 3 Koszty świadczeń opieki w odziałach wojewódzkich - łącznie B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.14 refundacja, z tego: ,00% refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji ,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,25% Dokonany przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu podział środków pomiędzy poszczególne rodzaje kosztów świadczeń opieki uwzględnia konieczność zapewnienia finansowania: świadczeń opieki w zakresie podstawowej opieki, świadczeń opieki udzielanych przez ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (Dz.U. poz. 34), świadczeń opieki udzielanych w związku z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932), realizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), świadczeń opieki udzielanych przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (Dz. U. poz. 1681), PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 7

10 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach całkowitego budżetu na refundację, projektowanej, poczynając od dnia 1 lipca 2019 r., zmiany wyceny świadczeń opieki realizowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, związanej ze zwiększającymi się kosztami ich udzielania, w szczególności umożliwiającej zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu, indywidualnych zidentyfikowanych potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikających z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki. Pozycja B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy zwiększenie w Centrali Funduszu o tys. zł. owane zwiększenie środków w pozycji B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy planu finansowego Centrali NFZ jest konsekwencją przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym środki stanowiące różnicę między kwotą kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych za pośrednictwem ZUS obliczoną zgodnie z art. 88 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, a kwotą obliczoną zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na finansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH Pozycja D Koszty administracyjne zwiększenie o tys. zł, w tym zwiększenie w oddziałach wojewódzkich NFZ o tys. zł. Ww. zwiększenie kosztów administracyjnych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań nałożonych na Narodowy Fundusz Zdrowia przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Uwzględniając ww. zwiększenie kosztów administracyjnych ich udział w kosztach ogółem Funduszu wynosić będzie 0,92%, w tym w części dotyczącej wynagrodzeń 0,42%. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 8

11 Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie 1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki ( ) ,94% 1.1 od ZUS ,00% 1.2 od KRUS ,46% 2 owany odpis aktualizujący składkę należną ( ) 2.1 w stosunku do ZUS 2.2 w stosunku do KRUS 3 Przychody ze składek z lat ubiegłych ( ) ,00% 3.1 od ZUS ,00% 3.2 od KRUS 4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( ) ,06% 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS ,00% 4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS ,79% 5 A Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy Przychody netto z działalności ( ) + A1 + A2 + A3 + A ,00% ,71% A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji ,00% A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych ,00% A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy ,00% A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + + B6) ,69% B1 Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną ,00% B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.14 refundacja, z tego: ,00% refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji ,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% koszty świadczeń opieki w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art ,25% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% ,00% C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) ,77% 1

12 Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie D Koszty administracyjne (D1 + + D8) ,37% D1 zużycie materiałów i energii ,89% D2 usługi obce ,96% D3 podatki i opłaty, z tego: ,49% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,80% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,77% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,61% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,67% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,26% D5.4 pozostałe świadczenia ,58% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu ,00% D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,54% E Pozostałe przychody ,00% F Pozostałe koszty (+ +F4) ,00% ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% G Przychody finansowe (G1 + G2) ,00% G1 odsetki uzyskane z lokat ,00% G2 inne przychody finansowe ,00% H Koszty finansowe ,00% I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) ,00% J PRZYCHODY - ogółem ,69% K KOSZTY - ogółem ,65% 2

13 Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,0% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 leczenie szpitalne, w tym: B2.3.1 programy lekowe, w tym: B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi B2.3.2 chemioterapia, w tym: B leki stosowane w chemioterapii B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień B2.5 rehabilitacja lecznicza B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji B2.14 refundacja, z tego: B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji ,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,31% D1 zużycie materiałów i energii ,25% D2 usługi obce ,47% D3 podatki i opłaty, z tego ,01% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,84% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,57% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,16% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,40% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,87% D5.4 pozostałe świadczenia ,43% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu ,00% D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,17% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 3

14 Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,43% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,42% D1 zużycie materiałów i energii ,66% D2 usługi obce ,63% D3 podatki i opłaty, z tego ,39% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,62% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,65% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,52% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,56% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,16% D5.4 pozostałe świadczenia ,62% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,75% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 4

15 Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,88% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,38% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,87% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,61% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,00% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,15% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,03% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,38% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,43% B2.8 leczenie stomatologiczne ,56% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,26% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,34% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,15% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,38% D1 zużycie materiałów i energii ,15% D2 usługi obce ,59% D3 podatki i opłaty, z tego ,27% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,42% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,57% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,45% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,48% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,17% D5.4 pozostałe świadczenia ,49% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,97% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 5

16 Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,05% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,60% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,34% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,45% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,91% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,30% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,75% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,46% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,73% B2.8 leczenie stomatologiczne ,53% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,00% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,25% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,10% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,49% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,27% D1 zużycie materiałów i energii ,60% D2 usługi obce ,51% D3 podatki i opłaty, z tego ,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,56% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,82% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,67% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,73% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,19% D5.4 pozostałe świadczenia ,70% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,54% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 6

17 Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,03% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,74% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,11% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,02% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,00% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,10% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,31% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,14% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,03% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,44% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,63% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,93% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,83% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,65% D1 zużycie materiałów i energii ,47% D2 usługi obce ,06% D3 podatki i opłaty, z tego ,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,43% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,75% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,60% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,66% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,14% D5.4 pozostałe świadczenia ,64% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,51% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 7

18 Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,96% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,26% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,59% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,39% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,48% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,85% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,45% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,87% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,51% B2.8 leczenie stomatologiczne ,28% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,49% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,25% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,65% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,35% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,18% D1 zużycie materiałów i energii ,90% D2 usługi obce ,31% D3 podatki i opłaty, z tego ,22% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,38% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,41% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,19% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,28% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,56% D5.4 pozostałe świadczenia ,21% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,10% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 8

19 Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,99% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,58% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,44% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,16% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,99% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,24% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,23% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,85% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,29% B2.8 leczenie stomatologiczne ,49% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,51% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,99% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,10% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,39% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,39% D1 zużycie materiałów i energii ,82% D2 usługi obce ,52% D3 podatki i opłaty, z tego ,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,39% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,65% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,51% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,54% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,18% D5.4 pozostałe świadczenia ,58% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,69% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 9

20 Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,00% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,14% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,86% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,54% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,49% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,10% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,68% B2.8 leczenie stomatologiczne ,45% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,51% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,00% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,35% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,35% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,63% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,26% D1 zużycie materiałów i energii ,62% D2 usługi obce ,51% D3 podatki i opłaty, z tego ,40% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,00% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,49% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,38% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,40% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,09% D5.4 pozostałe świadczenia ,53% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,67% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 10

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2017 r. Poz. 1935

Warszawa, dnia 18 października 2017 r. Poz. 1935 Warszawa, dnia 18 października 2017 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2005r. Nr 104, poz.875 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz.1564 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 maja 2005 r.

Dz.U. z 2005r. Nr 104, poz.875 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz.1564 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 maja 2005 r. Dz.U. z 2005r. Nr 104, poz.875 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz.1564 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia16 września 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. 1735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 70/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia PROGNOZA KOSZTÓW NA LATA 2013-2015 PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POROZUMIENIU W POROZUMIENIU MINISTER ZDROWIA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce. Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r.

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce. Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r. Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r. 2 Podstawa prawna wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK SIERPIEŃ 2014 R. SPIS TREŚCI: 1. PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013 ROK... 4 1.1. PIERWOTNY PLAN FINANSOWY NFZ NA 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Podwyżki 2006 USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Wynagrodzenia Podwyżki 2006 USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przekazania w roku 2006 i 2007 środków

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie w praktyce przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną - statystyki

Funkcjonowanie w praktyce przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną - statystyki Funkcjonowanie w praktyce przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną - statystyki Departament Współpracy Międzynarodowej Centrala NFZ 8 sierpnia 216 r. 1 Inne instytucje 2 PROCES ZWROTU KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

art. 11 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 1 załącznika, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

art. 11 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 1 załącznika, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Dz.U.2006.149.1076 z dnia 2006.08.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 października 2007 r. Wejście w życie: 6 września 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

Świadczenia NFZ w 2017 r. woj. śląskie

Świadczenia NFZ w 2017 r. woj. śląskie Świadczenia NFZ w 2017 r. woj. śląskie Koszty świadczeń w województwie 9,2 mld zł 12% kosztów świadczeń NFZ Koszty świadczeń w Polsce (w mln zł) Koszty świadczeń w kolejnych latach 49,6% leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmieniającego OWU

Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmieniającego OWU Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmieniającego OWU Kod zakresu Nazwa zakresu Waga punktowa świadczenia Cena jednostki rozliczeniowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne>

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE PLANU FINANSOWEGO... 3 1.2. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO... 5 1.3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r. Dz.U.06.149.1076 2007.04.26 zm. Dz.U.2007.64.430 art. 1 2007.10.01 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 2007.10.16 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE PLANU FINANSOWEGO... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO... 6 1.3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/2015/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwała nr II/2015/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwała nr II/215/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 czerwca 215 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Poz. 923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2016 r.

Poz. 923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r.

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Województwo Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Plan finansowy WOW NFZ na 26 rok w wersji pierwotnej i ostatecznej oraz na 27 rok w wersji pierwotnej i aktualnej 3 8 3 6 91 538 3 4 395 34 tys. zł 3 2 3 2 8 87 279 44 763 Koszty ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób,

Ustawa z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, Ustawa z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 19 lipca 2018 r. Sygn.: 008970 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę Pana Piotra Watołę w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 13:05 w ramach abonamentu Przedmiot odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008, z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach Lp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. 29 czerwca 2011r. Z DNIA.

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. 29 czerwca 2011r. Z DNIA. ZARZĄD i.lowiatu w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 68/2011 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 29 czerwca 2011r. Z DNIA. Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w budŝetowej na 2011 r. ustawie III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH. materiał przygotowała Katarzyna Kamińska

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH. materiał przygotowała Katarzyna Kamińska OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH materiał przygotowała Katarzyna Kamińska Gdynia, 20.06.2017 OSSP. PKB i wydatki publiczne na zdrowie 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 4,4% 4,8% 5,1%

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Zbiorcza Informacje uzupełniające za spis treści Informacje uzupełniające wykazano ze szczegółowością wynikającą z potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś

Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś Postanowienia ogólne 1. Przedmiotowy dokument określa zasady korzystania z usługi ewuś, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 922. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 lipca 2019 PPWA KW. Pan Marek Kuchciński Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 09 lipca 2019 PPWA KW. Pan Marek Kuchciński Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 09 lipca 2019 PPWA.070.7.2019.KW Pan Marek Kuchciński Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszalku, W odpowiedzi na Interpelację nr 32061 Pani Aldony Młyńczak oraz Pani

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK Picture-Factory - stock.adobe.com Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, maj 2018 r. 01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? Kontrola, obejmująca lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Informacja dodatkowa za spis treści Zbiorcza 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a. rzeczowe aktywa trwałe środki

Bardziej szczegółowo

z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE Projekt 23.03.2018 r. MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zmiany do Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 29 (zatwierdzonego uchwałą nr 76/X/III/28 Rady Nadzorczej ZUS z dnia 18 grudnia 28r.). Warszawa, luty

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2013 r. (Opracowano

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2014 Wzrost nakładów finansowych na lecznictwo uzdrowiskowe w 2014 roku w stosunku do 2006 roku, kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7. SZflllAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO.c2iĘ l)łli!sow A DO ZESTAWIENIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. :)1J sanoomrerz. ul. Schlnzla 13- NA DZIEN' 30062014 ROKU.~ia33 :l6 09. tax ~5 832 35 75.:.15./7 7

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2008 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Hematologia. Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r.

Hematologia. Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r. Hematologia Mapy potrzeb zdrowotnych Krajowa Sieć Onkologiczna Rejestry Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 września 2018 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 2015 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Łódz ul Zielona 27 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2012 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 04-543 WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 687. Finansowanie ochrony zdrowia w 1999 r. przez Kasy Chorych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Informacja. Nr 687. Finansowanie ochrony zdrowia w 1999 r. przez Kasy Chorych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Finansowanie ochrony zdrowia w 1999 r. przez Kasy Chorych Październik 1999 Alicja Młynarska-Wichtowska Informacja Nr 687 W informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok Biuro Stowarzyszenia: ul. Z. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice tel. 32 255-38-69, fax: 32 44-123-20, e-mail: biuro@po-moc.pl KRS: 0000055205 Regon: 277651228 NIP: 954-23-92-573 konto bankowe: PKO BP S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2015 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2016 r.

Informacja dodatkowa za 2016 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2016 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo