Dokument zawierający kluczowe informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument zawierający kluczowe informacje"

Transkrypt

1 Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka,, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami. Produkt Nazwa: Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową Kod produktu: SPFM2 Twórca: Generali Życie T.U. S.A. Strona internetowa: generali.pl, Telefon kontaktowy: Organ sprawujący nadzór: Komisja Nadzoru Finansowego Data sporządzenia dokumentu: r. Data ostatniej zmiany: r. Co to za produkt? Rodzaj Cele Docelowy inwestor indywidualny Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową (w wysokości min zł) oraz możliwością opłacania składek dodatkowych (w wysokości min. 500 zł) w dowolnym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie ma charakter długoterminowy i jest dobrowolne. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1. śmierć ; 2. śmierć ; 3. chorobę śmiertelną, które wystąpiły w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony to osoba, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Celem produktu jest inwestowanie środków pochodzących ze składek w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (dalej fundusze ) oraz ochrona życia. Opłacona przez Ciebie składka nie jest dzielona na część ochronną i część inwestycyjną i jest w całości inwestowana w fundusze. Zwrot z inwestycji Twoich środków zależny jest od wybranych przez Ciebie funduszy oraz okresu, przez jaki będzie trwała Twoja umowa ubezpieczenia. W ramach produktu dostępne są fundusze: rynku pieniężnego, dłużne, mieszane, akcji oraz akcji/rynku surowców. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy oraz zwrotu jaki możesz uzyskać z inwestycji, w zależności od wybranych funduszy, znajdziesz w załączniku do niniejszego dokumentu. Produkt przeznaczony jest dla osób które: 1. chcą zainwestować środki w wysokości min zł; 2. są świadome ryzyk związanych z inwestowaniem w ten produkt oraz akceptują możliwość poniesienia straty części lub całości inwestycji; 3. są gotowe utrzymać produkt przez minimalny okres 4 lat. 4. poszukują ochrony ubezpieczeniowej. Docelowy inwestor różni się w zależności od wybranych funduszy. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy dostępnych w produkcie możesz znaleźć w Regulaminie lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych stanowiącym załącznik nr 3 do OWU oraz w załączniku do niniejszego dokumentu. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wypłacimy: 1. świadczenie z tytułu śmierci (świadczenie zmienne) przysługujące wskazanej przez Ciebie osobie uposażonej, a w przypadku umowy zawieranej na cudzy rachunek (tj. na rachunek ), osobie uposażonej wskazanej przez Ciebie za zgodą, równe wartości polisy w chwili śmierci powiększonej o 1% wartości polisy oraz o wartość dodatkową, o ile wartość dodatkowa istnieje. W celu wypłaty świadczenia obliczymy wartość polisy i wartość dodatkową, przyjmując liczbę jednostek uczestnictwa obowiązującą na dzień śmierci i cenę jednostki obowiązującą w najbliższym dniu roboczym następującym po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia; 2. świadczenie z tytułu śmierci (świadczenie stałe) przysługujące wskazanej przez Ciebie osobie uposażonej, a w przypadku umowy zawieranej na cudzy rachunek (tj. na rachunek ), osobie uposażonej wskazanej przez Ciebie za zgodą, równe zł; 3. świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej (świadczenie zmienne) przysługujące Tobie, a w przypadku umowy zawieranej na cudzy rachunek (tj. na rachunek ), ubezpieczonemu, równe 50% wartości polisy. W celu wypłaty świadczenia obliczymy wartość polisy przyjmując liczbę jednostek uczestnictwa i cenę jednostki obowiązujące w najbliższym dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez nas zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia. Wypłata świadczenia z tytułu choroby śmiertelnej stanowi przedpłatę świadczenia, które byłoby należne w przypadku śmierci. Szczegółowe wartości świadczeń określone są w załączniku. Na wysokość świadczeń zmiennych mogą mieć wpływ zmiana wartości jednostki uczestnictwa oraz częściowy wykup wartości polisy. W ramach ubezpieczenia pobierane są następujące opłaty: 1. Opłaty za ryzyko (z tytułu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej): 1) opłata za ryzyko śmierci (pobierana miesięcznie z góry poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa z rachunku podstawowego) uzależniona od wieku : Wiek Stawka opłaty (w skali roku) od sumy na ryzyku , , , , , , , , , , , , , , , , ) opłata za ryzyko śmierci (pobierana miesięcznie z góry poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa z rachunku podstawowego) określona jako 0,18 % (w skali roku) sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego. 2. Opłaty związane z zarządzaniem inwestycją (z tytułu zarządzania Twoją inwestycją): 1) opłata za zarządzanie funduszami (opłata zmienna) uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa; określona jako % wartości całego funduszu rocznie: UFK Generali Agresywny PLUS 2,75% Portfel Cyklu Koniunkturalnego 2,45% UFK Generali Global Absolute Return Fund 2,95% Portfel Polski Akcyjny 1,90% UFK Generali Gwarantowany PLUS 1,50% Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny 1,90% UFK Generali Mieszany PLUS 2,50% Portfel Zagraniczny Nieruchomości 1,90% UFK Generali Obligacji PLUS 1,30% Portfel Zagraniczny Surowcowy 1,90% 2) opłata uzależniona od osiąganych wyników funduszy (opłata zmienna) pobierana z wartości rachunku: UFK Generali Global Absolute Return Fund: dodatkowo 20% od zysku funduszu ponad benchmark opisany w załączniku nr 3 do OWU. 3. Opłaty związane z prowadzeniem umowy ubezpieczenia (z tytułu administrowania ubezpieczeniem): 1) opłata administracyjna za grupę funduszy (pobierana miesięcznie z wartości rachunku) określona jako % wartości jednostek uczestnictwa rocznie, uzależniona od wysokości składki j: Składka jednorazowa (w zł) % wartości jednostek uczestnictwa rocznie do ,00 1,70% od ,01 do ,00 1,50% ,01 lub więcej 1,30% str. 1/3

2 Czas trwania umowy Dodatkowe informacje o produkcie Okres ochrony ubezpieczeniowej Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Zgłaszanie zdarzeń ubezpieczeniowych Opodatkowanie 4. Opłata dystrybucyjna (z tytułu zawarcia ubezpieczenia) wskazana w części zatytułowanej Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?. 5. Opłaty transakcyjne (z tytułu zleconych przez Ciebie operacji): 1) opłata operacyjna za przeniesienie jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami (opłata stała): a. dokonane za pośrednictwem Konta Klienta: 0 zł b. dokonane poza Kontem Klienta: 10,89 zł/każda zmiana 2) opłata operacyjna za przekazanie informacji o wartości wykupu na Twój wniosek: 10,89 zł 3) opłata operacyjna za częściowy wykup wartości polisy: 10,89 zł 4) opłata operacyjna za częściowy wykup wartości j: 10,89 zł 5) opłata operacyjna za całkowity wykup wartości j: 10,89 zł Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 1. śmierci z upływem dnia, w którym nastąpiła śmierć ; 2. wypowiedzenia przez Ciebie umowy ubezpieczenia z dniem otrzymania przez nas oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia; 3. nieopłacenia przez Ciebie składki j w terminie, o którym mowa w 12 ust. 2 OWU z upływem dnia, w którym upływa wyznaczony termin; 4. gdy wartość polisy jest niewystarczająca na pokrycie opłat z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy poprzedzającego miesiąc polisy, w którym wartość polisy jest niewystarczająca na pokrycie opłat. Nie jesteśmy uprawnieni do jednostronnego rozwiązania umowy ubezpieczenia. 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia pod warunkiem otrzymania przez nas poprawnie złożonego przez Ciebie i wniosku oraz opłacenia składki j. 2. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wygasa z dniem: 1) rozwiązania umowy ubezpieczenia; 2) otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. 3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci wygasa z dniem: 1) rozwiązania umowy ubezpieczenia; 2) poprzedzającym rocznicę polisy następującą po ukończeniu przez 65 roku życia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wystąpienia u choroby śmiertelnej wygasa z dniem: 1) rozwiązania umowy ubezpieczenia; 2) wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u choroby śmiertelnej. Zwróć uwagę, iż zaistnieć mogą okoliczności ograniczające albo wyłączające naszą odpowiedzialność wskazane w 22 oraz 23 ust. 4 OWU. Zdarzenie ubezpieczeniowe może zostać zgłoszone: 1. pisemnie do naszej siedziby (Generali Życie T.U. S.A., Departament Likwidacji Szkód, ul. Postępu 15 B, Warszawa); 2. telefonicznie pod numerem Call Center Generali ; 3. poprzez formularz on-line dostępny na stronie szkodyzycie.generali.pl; 4. faksem pod numer (+48 22) Szczegółowe zasady zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego w tym niezbędne dokumenty wskazane są w 24 OWU. W przypadku jeżeli osoba występująca ze zgłoszeniem nie zgadza się z wysokością świadczenia lub odmową, ma prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub może zwrócić się do nas o ponowne rozpatrzenie sprawy. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Powyżej przedstawiono ogólny wskaźnik ryzyka wyznaczony na podstawie wahań stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 6 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Produkt oferuje fundusze o klasach ryzyka z przedziału między 1 a 5 na 7, co stanowi najniższą (klasa ryzyka 1), niską (klasa ryzyka 2), średnio niską (klasa ryzyka 3), średnią (klasa ryzyka 4) albo średnio wysoką (klasa ryzyka 5) klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako bardzo małe (klasa ryzyka 1), małe (klasa ryzyka 2), średnio małe (klasa ryzka 3), średnie (klasa ryzka 4) albo średnio duże (klasa ryzka 5), a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną (klasa ryzyka 1 oraz 2), prawdopodobnie nie wpłyną (klasa ryzka 3), mogą wpłynąć (klasa ryzyka 4) albo prawdopodobnie wpłyną (klasa ryzka 5) na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia Ci należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja Co się stanie, jeśli Generali Życie T.U. S.A. nie ma możliwości wypłaty? ). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Szczegółowe określenie wskaźnika ryzyka w odniesieniu do poszczególnych funduszy jakie możesz wybrać w ramach ubezpieczenia znajduje się w załączniku. Przebieg scenariuszy jest zależny od wyboru funduszu. Informacje na temat możliwych scenariuszy dostępne są w załączniku. W tabeli dotyczące w załączniku pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 1 roku, 3 i 6 lat w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz jednorazowo zł. Na potrzeby kalkulacji scenariuszy oraz prezentacji przyjęliśmy średni wiek ubezpieczonych wyników posiadających ten produkt, tj. 45 lat. Jeżeli ubezpieczony jest w innym wieku, wartości zwrotów oraz wysokości będą różniły się od zaprezentowanych w załączniku. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, jak również obejmują koszty Twojego doradcy lub dystrybutora. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Co się stanie, jeśli Generali Życie T.U. S.A. nie ma możliwości wypłaty? Możesz ponieść stratę w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego. W takich sytuacjach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązuje w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej (zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Może również nastąpić opóźnienie wypłaty spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego bądź likwidacją funduszu inwestycyjnego, w który inwestowane są Twoje środki w ramach funduszy. Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty, koszty bieżące i koszty. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz jednorazowo zł. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. w czasie Łączne koszty 1 998,80 zł ,45 zł 3 151,85 zł ,93 zł 4 623,44 zł ,06 zł 5,00% -10,44% 7,88% - 27,04% 11,56% - 60,40% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,97% - 11,12% 2,76% - 8,62% 2,14% - 8,06% str. 2/3

3 W poniższej tabeli przedstawiono: 1. wpływ poszczególnych rodzajów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym; 2. znaczenie poszczególnych kategorii. bieżące wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. transakcji 0,00% - 0,12% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby Pozostałe koszty bieżące 2,14% - 8,06% inwestycjami oraz innych wskazanych w sekcji Co to za produkt?. Szczegółowa prezentacja w czasie dla każdego z funduszy jakie możesz wybrać, znajduje się w załączniku. W poniższej tabeli znajdziesz informację o tym, jakie opłaty wchodzą w skład ponoszonych przez Ciebie jednorazowych, bieżących oraz dodatkowych. wyjścia Opłata dystrybucyjna bieżące transakcji Pozostałe koszty bieżące realizacji transakcji w portfelach funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzamy Opłata za ryzyko śmierci Opłata za ryzyko śmierci Opłata za zarządzanie funduszami Opłata administracyjna za grupę funduszy Opłaty za wyniki Opłata uzależniona od osiągniętych wyników funduszy (UFK Generali Global Absolute Return Fund) Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? Minimalny okres utrzymywania umowy ubezpieczenia to 4 lata. Wskazany powyżej minimalny okres utrzymywania umowy ubezpieczenia wynika z długości okresu, w jakim możemy pobrać opłatę dystrybucyjną. Zalecany okres utrzymywania umowy ubezpieczenia to 6 lat. Wskazany powyżej zalecany okres utrzymywania umowy ubezpieczenia wynika z jej długoterminowego charakteru. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie nam oświadczenia w tym względzie w terminie: 1. 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą albo dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną albo dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji o wartości wykupu oraz o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zwrócimy Ci kwotę stanowiącą wartość polisy i wartość dodatkową, o ile istnieje, ustaloną według ceny jednostki obowiązującej w dniu otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu, powiększoną o opłatę za ryzyko za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli od dnia opłacenia składki do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia nie nabędziemy za tę skadkę jednostek uczestnictwa, zwrócimy Ci opłaconą składkę. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, wypłacimy Ci wartość wykupu, tj. wartość polisy i wartość dodatkową, o ile istnieje, pomniejszone o opłatę dystrybucyjną i opłatę operacyjną za całkowity wykup wartości j. Szczegółowe zasady dotyczące odstąpienia od umowy ubezpieczenia znajdziesz w 10 OWU. Możesz również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym czasie poprzez złożenie oświadczenia w tym względzie. W takim przypadku wypłacimy Ci wartość wykupu ustaloną według ceny jednostki obowiązującej w dniu otrzymania przez nas Twojego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji gdy wypowiesz umowę ubezpieczenia przed upływem 4 roku polisy pobierzemy opłatę dystrybucyjną określoną jako % składki j albo % wartości polisy zgodnie z poniższą tabelą: Opłata dystrybucyjna pobierana w przypadku, gdy wartość polisy jest wyższa niż opłacona składka jednorazowa Rok polisy, w którym dokonywany jest całkowity wykup wartości polisy Opłata dystrybucyjna pobierana w przypadku, gdy wartość polisy jest niższa niż opłacona składka jednorazowa % składki j Rok polisy, w którym dokonywany jest całkowity wykup wartości polisy % wartości polisy 1 4,00% 1 4,00% 2 3,00% 2 3,00% 3 2,00% 3 2,00% 4 1,00% 4 1,00% Po upływie 4 roku polisy opłata dystrybucyjna nie jest pobierana. Masz także możliwość w dowolnym momencie dokonać częściowego lub całkowitego wykupu wartości j, a po upływie 4 roku polisy również częściowego wykupu wartości polisy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w 20 OWU. Jak mogę złożyć skargę? Skargi i zażalenia (dalej reklamacje ) dotyczące produktu lub świadczonych przez nas usług związanych z produktem możesz składać: 1) w formie pisemnej osobiście w naszej siedzibie, ul. Postępu 15 B, Warszawa, lub jednostce obsługującej Klientów albo przesyłać przesyłką pocztową; 2) ustnie telefonicznie pod nr tel albo osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w postaci papierowej lub na Twój wniosek w formie elektronicznej. Reklamacje rozpatrujemy w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie (szczególnie skomplikowane przypadki), poinformujemy o przyczynach opóźnienia, okolicznościach do ustalenia, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nie dłuższym niż 60 dni). Niezależnie od powyższego możesz składać reklamacje na naszą działalność do uprawnionych organów, np. Komisji Nadzoru Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną Klientów podmiotów rynku finansowego. Inne istotne informacje Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, m.in. o przedmiocie i zakresie oraz wyłączeniach odpowiedzialności, strategii inwestycyjnej poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, gwarancji albo braku gwarancji uzyskania zysku z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i wszystkich ryzykach związanych z inwestycją w ramach ubezpieczenia, a także o opłatach i limitach. W przypadku funduszy zewnętrznych (również wchodzących w skład portfeli modelowych) otrzymujemy od podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi wynagrodzenie w wysokości: 50%-72% od wysokości opłaty za zarządzanie. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej lub inny rodzaj wynagrodzenia, w tym premię uzależnioną od osiągniętych wyników lub nagrody rzeczowe. Informujemy, że w przypadku, gdy czynności dystrybucyjne wykonywane są przez pracowników Generali Życie T.U. S.A., w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie zasadnicze na zasadach ogólnych oraz wynagrodzenie zmienne. Wysokość wskaźnika dystrybucji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia wynosi 5,88%. Ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia, dostępne są na stronie generali.pl. 1) Wskaźnik ryzyka określony został zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów. str. 3/3

4 Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Poniższy materiał zawiera informacje dotyczące ryzyka, scenariuszy inwestycyjnych oraz, które bezpośrednio zależą od wyboru opcji inwestycyjnej. Informacje zawarte poniżej są uzupełnieniem Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OmniProfit Premium ze składką jednorazową. FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO UFK Generali Gwarantowany PLUS Celem inwestycyjnym funduszu jest długookresowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Fundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: 1. akceptują niski poziom ryzyka inwestycyjnego; 2. akceptują minimalnie roczny horyzont inwestycji; 3. oczekują zysków wyższych niż w przypadku krótkoterminowych depozytów bankowych. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Jeżeli wybierzesz fundusz Generali Gwarantowany PLUS, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 1 na 7, co stanowi najniższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako bardzo małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,19 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,05 zł ,04 zł ,23 zł Średni zwrot w każdym roku -6,70% -3,12% -2,32% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,35 zł ,59 zł ,15 zł Średni zwrot w każdym roku -4,14% -1,66% -0,92% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,94 zł ,31 zł ,36 zł Średni zwrot w każdym roku -3,71% -1,40% -0,74% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,15 zł ,24 zł ,21 zł Średni zwrot w każdym roku -3,27% -1,14% -0,55% ,22 zł ,11 zł ,03 zł ,22 zł ,11 zł ,03 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,58 zł ,42 zł ,68 zł : Łączne koszty 2 571,75 zł 4 897,32 zł 8 146,12 zł 6,43% 12,24% 20,37% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 6,48% 4,17% 3,50% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 3,50% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 1/51

5 FUNDUSZE DŁUŻNE UFK Generali Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged) Fundusz Generali Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged) jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Generali Corporate Bonds Fund PLN, Generali Invest CEE plc. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Jeżeli wybierzesz fundusz Generali Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged), to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,20 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,86 zł ,76 zł ,26 zł Średni zwrot w każdym roku -20,79% -5,66% -4,16% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,86 zł ,18 zł ,68 zł Średni zwrot w każdym roku -4,74% -1,35% -0,24% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,75 zł ,58 zł ,27 zł Średni zwrot w każdym roku -2,13% 0,22% 0,88% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,97 zł ,62 zł ,76 zł Średni zwrot w każdym roku 0,61% 1,82% 2,00% ,25 zł ,16 zł ,78 zł ,25 zł ,16 zł ,78 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,88 zł ,29 zł ,63 zł Łączne koszty 2 839,57 zł 5 760,94 zł ,09 zł 7,10% 14,40% 25,12% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,20% 4,86% 4,20% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,20% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 2/51

6 UFK Generali IPOPEMA Obligacji Fundusz Generali IPOPEMA Obligacji jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji kat B. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali IPOPEMA Obligacji, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,20 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,36 zł ,48 zł ,83 zł Średni zwrot w każdym roku -14,28% -5,02% -3,69% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,33 zł ,47 zł ,59 zł Średni zwrot w każdym roku -4,40% -1,13% -0,06% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,20 zł ,30 zł ,55 zł Średni zwrot w każdym roku -2,08% 0,25% 0,91% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,70 zł ,19 zł ,04 zł Średni zwrot w każdym roku 0,30% 1,65% 1,89% ,88 zł ,36 zł ,98 zł ,88 zł ,36 zł ,98 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,10 zł ,65 zł ,28 zł Łączne koszty 2 900,33 zł 5 946,50 zł ,25 zł 7,25% 14,87% 26,07% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,36% 5,02% 4,35% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,35% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 3/51

7 UFK Generali JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged) Fundusz Generali JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged) jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund PLN (hedged). Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged), to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,19 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,46 zł ,98 zł ,53 zł Średni zwrot w każdym roku -11,57% -4,86% -3,57% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,75 zł ,21 zł ,75 zł Średni zwrot w każdym roku -6,10% -2,80% -1,72% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,24 zł ,17 zł ,93 zł Średni zwrot w każdym roku -3,65% -1,34% -0,68% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,83 zł ,50 zł ,62 zł Średni zwrot w każdym roku -1,11% 0,14% 0,37% ,57 zł ,03 zł ,90 zł ,57 zł ,03 zł ,90 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,62 zł ,54 zł ,47 zł Łączne koszty 2 799,39 zł 5 576,73 zł 9 494,58 zł 7,00% 13,94% 23,74% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,06% 4,75% 4,09% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,09% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 4/51

8 UFK Generali NN Globalny Długu Korporacyjnego Fundusz Generali NN Globalny Długu Korporacyjnego jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny NN SFIO Subfundusz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali NN Globalny Długu Korporacyjnego, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,21 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,07 zł ,17 zł ,05 zł Średni zwrot w każdym roku -22,91% -7,71% -5,67% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,83 zł ,42 zł ,54 zł Średni zwrot w każdym roku -5,63% -1,39% 0,09% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,06 zł ,24 zł ,43 zł Średni zwrot w każdym roku -0,91% 1,44% 2,09% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,14 zł ,50 zł ,18 zł Średni zwrot w każdym roku 4,08% 4,34% 4,12% ,42 zł ,76 zł ,21 zł ,42 zł ,76 zł ,21 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,03 zł ,12 zł ,72 zł Łączne koszty 2 707,79 zł 5 413,88 zł 9 505,89 zł 6,77% 13,53% 23,76% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 6,88% 4,52% 3,87% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 3,87% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 5/51

9 UFK Generali Obligacji PLUS Celem inwestycyjnym funduszu jest długookresowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Fundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: 1. akceptują minimalnie dwuletni horyzont inwestycji; 2. nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, akceptują natomiast stosunkowo niskie ryzyko związane z inwestowaniem aktywów funduszu w dłużne papiery wartościowe. Jeżeli wybierzesz fundusz Generali Obligacji PLUS, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,20 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,17 zł ,11 zł ,97 zł Średni zwrot w każdym roku -13,47% -5,68% -4,17% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,12 zł ,32 zł ,01 zł Średni zwrot w każdym roku -6,00% -2,44% -1,25% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,31 zł ,65 zł ,75 zł Średni zwrot w każdym roku -2,93% -0,60% 0,07% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,24 zł ,78 zł ,84 zł Średni zwrot w każdym roku 0,33% 1,30% 1,40% ,58 zł ,45 zł ,33 zł ,58 zł ,45 zł ,33 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,65 zł ,83 zł ,37 zł Łączne koszty 2 746,54 zł 5 443,97 zł 9 297,28 zł 6,87% 13,61% 23,24% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 6,94% 4,61% 3,94% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 3,94% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 6/51

10 UFK Generali Santander Obligacji Skarbowych Fundusz Generali Santander Obligacji Skarbowych jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Santander FIO subfundusz Santander Obligacji Skarbowych. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Jeżeli wybierzesz fundusz Generali Santander Obligacji Skarbowych, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,20 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,83 zł ,68 zł ,22 zł Średni zwrot w każdym roku -15,57% -5,61% -4,12% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,56 zł ,09 zł ,77 zł Średni zwrot w każdym roku -5,55% -1,93% -0,71% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,33 zł ,31 zł ,78 zł Średni zwrot w każdym roku -2,34% -0,01% 0,66% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,14 zł ,54 zł ,66 zł Średni zwrot w każdym roku 1,04% 1,97% 2,04% ,96 zł ,22 zł ,79 zł ,96 zł ,22 zł ,79 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,66 zł ,65 zł ,39 zł Łączne koszty 4 058,51 zł 9 431,39 zł ,95 zł 10,15% 23,58% 43,57% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 10,43% 8,09% 7,42% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 7,42% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 7/51

11 UFK Generali Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Fundusz Generali Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,20 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,16 zł ,92 zł ,06 zł Średni zwrot w każdym roku -14,78% -5,54% -4,07% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,74 zł ,69 zł ,14 zł Średni zwrot w każdym roku -4,43% -1,00% 0,13% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,45 zł ,20 zł ,27 zł Średni zwrot w każdym roku -1,74% 0,60% 1,26% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,28 zł ,97 zł ,83 zł Średni zwrot w każdym roku 1,05% 2,23% 2,40% ,49 zł ,47 zł ,47 zł ,49 zł ,47 zł ,47 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,73 zł ,60 zł ,13 zł Łączne koszty 2 767,75 zł 5 560,61 zł 9 693,71 zł 6,92% 13,90% 24,23% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,02% 4,67% 4,01% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,01% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 8/51

12 UFK Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) Fundusz Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Templeton Global Bond Fund PLN-H1. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali Templeton Global Bond Fund (PLN hedged), to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,19 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,07 zł ,18 zł ,02 zł Średni zwrot w każdym roku -35,82% -13,61% -10,15% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,27 zł ,58 zł ,24 zł Średni zwrot w każdym roku -13,85% -7,84% -5,59% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,00 zł ,00 zł ,70 zł Średni zwrot w każdym roku -4,39% -2,11% -1,46% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,31 zł ,17 zł ,00 zł Średni zwrot w każdym roku 6,32% 4,04% 2,84% ,11 zł ,57 zł ,95 zł ,11 zł ,57 zł ,95 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,92 zł ,86 zł ,35 zł Łączne koszty 2 784,29 zł 5 505,79 zł 9 287,58 zł 6,96% 13,76% 23,22% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,01% 4,72% 4,06% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,06% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 9/51

13 UFK Generali Templeton Global Total Return Fund (USD) Fundusz Generali Templeton Global Total Return Fund (USD) jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny Templeton Global Total Return Fund USD. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali Templeton Global Total Return Fund (USD), to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,20 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,78 zł ,48 zł ,92 zł Średni zwrot w każdym roku -43,78% -16,99% -12,80% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,97 zł ,34 zł ,61 zł Średni zwrot w każdym roku -16,35% -8,78% -5,83% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,39 zł ,34 zł ,00 zł Średni zwrot w każdym roku -2,85% -0,52% 0,15% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,21 zł ,85 zł ,13 zł Średni zwrot w każdym roku 13,32% 8,66% 6,50% ,98 zł ,15 zł ,65 zł ,98 zł ,15 zł ,65 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,20 zł ,17 zł ,50 zł Łączne koszty 2 817,69 zł 5 661,52 zł 9 744,82 zł 7,04% 14,15% 24,36% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,13% 4,80% 4,13% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,13% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 10/51

14 UFK Generali UniObligacje Aktywny Fundusz Generali UniObligacje Aktywny jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali UniObligacje Aktywny, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,21 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,92 zł ,82 zł ,19 zł Średni zwrot w każdym roku -20,40% -7,48% -5,50% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,36 zł ,53 zł ,29 zł Średni zwrot w każdym roku -6,06% -1,78% -0,28% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,07 zł ,62 zł ,58 zł Średni zwrot w każdym roku -1,21% 1,13% 1,78% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,53 zł ,72 zł ,31 zł Średni zwrot w każdym roku 3,92% 4,12% 3,87% ,21 zł ,32 zł ,22 zł ,21 zł ,32 zł ,22 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,03 zł ,81 zł ,79 zł Łączne koszty 2 826,74 zł 5 763,80 zł ,93 zł 7,07% 14,41% 25,46% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,18% 4,83% 4,17% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,17% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 11/51

15 UFK Generali UniObligacje: Nowa Europa Fundusz Generali UniObligacje: Nowa Europa jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali UniObligacje: Nowa Europa, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,19 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,91 zł ,89 zł ,92 zł Średni zwrot w każdym roku -24,87% -9,37% -6,91% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,47 zł ,40 zł ,01 zł Średni zwrot w każdym roku -11,32% -6,24% -4,40% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,70 zł ,58 zł ,33 zł Średni zwrot w każdym roku -4,30% -2,02% -1,36% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,70 zł ,04 zł ,32 zł Średni zwrot w każdym roku 3,41% 2,44% 1,76% ,29 zł ,48 zł ,72 zł ,29 zł ,48 zł ,72 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,32 zł ,26 zł ,66 zł Łączne koszty 2 837,78 zł 5 667,35 zł 9 612,44 zł 7,09% 14,17% 24,03% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 7,15% 4,86% 4,20% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 4,20% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 12/51

16 FUNDUSZE MIESZANE UFK Generali - ESALIENS Strateg Fundusz Generali ESALIENS Strateg jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy inwestuje 100% środków w fundusz inwestycyjny ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Strateg. Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym tego funduszu, dostępnym na stronie internetowej Jeżeli wybierzesz fundusz Generali - ESALIENS Strateg, to zdecydujesz się na produkt sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. dotyczące wyników Składka ubezpieczeniowa (pierwszoroczna): 91,17 zł w przypadku całkowitego wykupu wartości polisy w przypadku śmierci w czasie Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,80 zł ,15 zł ,36 zł Średni zwrot w każdym roku -35,81% -12,80% -9,51% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,33 zł ,00 zł ,12 zł Średni zwrot w każdym roku -16,55% -10,74% -8,58% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,34 zł ,51 zł ,83 zł Średni zwrot w każdym roku -7,36% -5,19% -4,57% Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,58 zł ,49 zł ,36 zł Średni zwrot w każdym roku 2,82% 0,67% -0,43% ,35 zł ,13 zł ,86 zł ,35 zł ,13 zł ,86 zł Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu ,18 zł ,63 zł ,42 zł Łączne koszty 3 349,36 zł 7 022,16 zł ,26 zł 8,37% 17,56% 29,65% Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 8,40% 6,19% 5,56% wejścia 0,00% Wpływ ponoszonych przy wejściu w inwestycję. wyjścia 0,00% Wpływ wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności. bieżące transakcji 0,00% Pozostałe koszty bieżące 5,56% Wpływ kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby inwestycjami oraz przedstawionych w sekcji Co to za produkt?. str. 13/51

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM XXI - GRUPA Data sporządzenia dokumentu: 05-08-2019 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES

Bardziej szczegółowo

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Premia (dla umów, w których dokonano wyboru zakresu podstawowego UFK) Cel Poniższy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Dokument Broszura Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitalowych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r.

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r. Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) zawierana z umową ubezpieczenia Twoje

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 2019 R.

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 2019 R. DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 219 R. UBEZPIECZENIE START W ŻYCIE profil KONSERWATYWNY z opcją Gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek profil KONSERWATYWNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Dokument Broszura Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitalowych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r.

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r. Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) zawierana z umową ubezpieczenia Twoje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-PRO-180629-ZA-180629 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS ETF Akcyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW Nazwa UFK: NOVIS ETF Akcyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"

Dokument zawierający kluczowe informacje o UFK NN Akcji Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 08.04.2019 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"

Dokument zawierający kluczowe informacje o UFK NN Akcji Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 27.11.2018 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP//00/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu, numer statystyczny 00 Tabela limitów

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie ochronno-oszczędnościowym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu) Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel):

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/8/80018/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 8, numer statystyczny 8018 Tabela

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z

Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z Załącznikiem 2 Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Obowiązują od 10 stycznia 2017 roku generali.pl 2 Generali

Bardziej szczegółowo