Dokument zawierający kluczowe informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument zawierający kluczowe informacje"

Transkrypt

1 Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem. Materiał ten ma pomóc w zrozumieniu charakteru produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami. Produkt Nazwa produktu: Rachunek dodatkowy Nazwa twórcy produktu: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (MetLife) Organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego Dane kontaktowe: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) Data sporządzenia dokumentu: 30 listopada 2017 roku Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. Co to za produkt? Rodzaj Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką dodatkową. Umowa dodatkowa o charakterze inwestycyjnym, zawierana dobrowolnie, ze składką opłacaną doraźnie przez cały okres obowiązywania umowy dodatkowej. Cele Ochrona życia Ubezpieczonego oraz gromadzenie i inwestowanie oszczędności w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Główne czynniki, od których zależy zwrot z inwestycji, to okres ubezpieczenia oraz osiągnięte wyniki inwestycyjne bazowego wariantu inwestycyjnego. Bazowy wariant inwestycyjny MetLife inwestuje aktywa na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w wybrany/e przez Ubezpieczającego ubezpieczeniowy/e fundusz/e kapitałowy/e (bazow-y/e wariant/y inwestycyjny/e), które inwestują 100% swoich środków w jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Zwrot dla Klienta jest równy wartości rachunku dodatkowego w relacji do wpłaconych składek. Docelowy inwestor indywidualny to osoba wnioskująca o lub posiadająca jedną z umów podstawowych wymienionych w części Inne istotne informacje, poszukująca możliwości gromadzenia i inwestowania oszczędności w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz ochrony na wypadek śmierci, akceptująca minimum 5 letni zalecany okres obowiązywania umowy dodatkowej. Rodzaj docelowego inwestora indywidualnego zależy od wybranego bazowego wariantu inwestycyjnego, przy czym wybór ten powinien być dostosowany do: wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania, w szczególności w odniesieniu do funduszy o wskaźniku ryzyka 4 i wyżej, akceptowalnego poziomu ryzyka inwestycyjnego (akceptowalnej straty), preferowanego horyzontu inwestycji tego inwestora indywidualnego i możliwej zmienności wyników inwestycyjnych dla wybranego wariantu inwestycyjnego w tym okresie. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Umowa przewiduje następujące świadczenia: Zdarzenie ubezpieczeniowe Śmierć Ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy Świadczenie wartość rachunku dodatkowego według cen jednostek na dzień zdarzenia Kto otrzyma Uposażony Ubezpieczonego Prezentowane w niniejszym dokumencie scenariusze wyników oraz informacje o poziomie i strukturze kosztów zostały przygotowane dla przykładowej umowy dodatkowej, niezależnie od wieku osoby zawierającej umowę dodatkową, na minimum 5 lat ze składką PLN, opłaconą jednorazowo. MetLife nie pobiera opłat z tytułu ryzyka biometrycznego (koszt ochrony z tytułu śmierci). Przykładowe wartości świadczeń ubezpieczeniowych dla każdego bazowego wariantu inwestycyjnego zostały wskazane w części Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?. Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony równy okresowi obowiązywania umowy podstawowej, nie krócej jednak niż na 5 lat (w prezentowanym przykładzie 5 lat). MetLife nie jest uprawnione do jednostronnego rozwiązania umowy. Umowa dodatkowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych: z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy podstawowej lub z dniem kończącym okres, w którym Ubezpieczający zgodnie z OWU umowy podstawowej jest zobowiązany do opłacania składek za umowę podstawową, lub z dniem śmierci Ubezpieczonego.

2 Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Tobie pieniędzy. Sklasyikowaliśmy ten produkt w przedziale od 3 do 4 w skali od 1 do 7. Wskaźnik ryzyka różni się w zależności od wybranego wariantu inwestycyjnego. Informacje o wskaźniku ryzyka dla każdego bazowego wariantu inwestycyjnego zostały wskazane w części Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia Tobie przez MetLife należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji. Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. część Co się stanie, jeśli MetLife nie ma możliwości wypłaty? ). Ochrona ta nie jest uwzględniona we wskaźniku przedstawionym powyżej. Ryzyka o charakterze istotnym, nieuwzględnione w sposób należyty we wskaźniku ryzyko inlacji stopa zwrotu z bazowego wariantu inwestycyjnego może być niższa od stopy inlacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza zainwestowanych środków, ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku zmiany kursu waluty krajowej, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez depozytariusza funduszu/subfunduszu, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego, ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyikowaniu lokat funduszu/subfunduszu, w który lokowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego i w rezultacie spadku wartości lokat funduszu/subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat funduszu/subfunduszu lub rynku, ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania funduszem/subfunduszem, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego, alokacji aktywów funduszu/subfunduszu, spadku cen lokat funduszu/subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez fundusz/subfundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat funduszu/subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których inwestor indywidualny nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji funduszu/subfunduszu, w który lokowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego lub przejęcia zarządzania funduszem/subfunduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zmianę depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego fundusz/subfundusz, połączenie funduszu/subfunduszu z innym lub zmianę polityki inwestycyjnej funduszu/subfunduszu, ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec funduszu/subfunduszu, w który lokowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec funduszu/subfunduszu, ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez fundusz/subfundusz, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez fundusze/subfundusze są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących bazowego wariantu inwestycyjnego lub funduszu/subfunduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji, ryzyko rozliczenia pomiędzy bazowym wariantem inwestycyjnym a funduszem/subfunduszem, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego ryzyko nie wywiązania się lub wywiązania się z opóźnieniem funduszu/subfunduszu, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego ze zobowiązań wobec bazowego wariantu inwestycyjnego wynikających z nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa funduszu, ryzyko zawieszenia na czas określony odkupień lub wyceny jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przez fundusz/subfundusz, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego. Zawieszenie odkupień przez fundusz/subfundusz może skutkować przejściową utratą płynności inansowej przez bazowy wariant inwestycyjny, ryzyko zawieszenia na czas określony lub nieokreślony zbywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przez fundusz/subfundusz, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego. Zawieszenie zbywania przez fundusz/subfundusz może wystąpić w przypadku osiągnięcia przez fundusz/subfundusz docelowej wartości aktywów netto (tzw. masa krytyczna) lub w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U poz t.j.), ryzyko zaprzestania zbywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przez fundusz/subfundusz, w który inwestowane są środki bazowego wariantu inwestycyjnego, w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U poz t.j.).

3 e dotyczące wyników Wyniki produktu zależą od wybranego bazowego wariantu inwestycyjnego. e dotyczące wyników poszczególnych bazowych wariantów inwestycyjnych znajdują się w Załączniku do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Co się stanie, jeśli MetLife nie ma możliwości wypłaty? Możesz ponieść stratę w następujących sytuacjach: ogłoszenia upadłości albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek MetLife nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej MetLife możesz skorzystać z rekompensaty Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych EUR, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej, zawieszenia odkupowania jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, bądź likwidacji funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, w który inwestowane są środki w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych brak możliwości uzyskania rekompensaty. Jakie są koszty? (koszty w czasie oraz struktura kosztów) dla inwestora indywidualnego różnią się w zależności od wybranego bazowego wariantu inwestycyjnego. Informacje na temat kosztów dla każdego bazowego wariantu inwestycyjnego znajdują się w Załączniku do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? Rekomendowany okres utrzymywania umowy dodatkowej wynosi 5 lat. Okres ten pozwala na zgromadzenie kapitału oraz ograniczanie wahań wartości gromadzonych środków przed zmianami koniunkturalnymi w przypadku wyboru bazowego wariantu inwestycyjnego o najwyższym wskaźniku ryzyka. Możesz zakończyć umowę dodatkową poprzez odstąpienie od niej w początkowych dniach umowy lub poprzez wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie jej obowiązywania. Jako Ubezpieczający możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni, zaś będąc przedsiębiorcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, a MetLife wypłaci Tobie wartość rachunku dodatkowego według cen jednostek na dzień realizacji wniosku o odstąpienie od niniejszej umowy dodatkowej. Dodatkowo przysługuje Tobie prawo do odstąpienia od umowy dodatkowej w terminie 60 dni od daty otrzymania po raz pierwszy informacji rocznej o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu tej umowy, w tym informacji o wartości świadczenia całkowitego wykupu. W tym przypadku MetLife wypłaci Tobie wartość rachunku dodatkowego według cen jednostek na dzień otrzymania przez MetLife wniosku o odstąpienie od niniejszej umowy dodatkowej. Możesz również wypowiedzieć umowę dodatkową w dowolnym momencie jej obowiązywania i wówczas MetLife wypłaci Tobie wartość rachunku dodatkowego według cen jednostek obowiązujących w dniu umorzenia jednostek. Jak mogę złożyć skargę? Jako Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z Umowy możesz złożyć reklamację: pisemnie na adres: MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, Warszawa, elektronicznie na adres telefonicznie pod numerem , (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), osobiście w biurze głównym MetLife lub w jednej z Agencji MetLife. Aktualna lista Agencji MetLife dostępna jest na stronie internetowej MetLife Inne istotne informacje Umowa dodatkowa może zostać zakupiona wraz z lub dokupiona do następujących umów podstawowych ubezpieczenia: MetLife na Życie, MetLife Gwarantowana Ochrona, Gwarantowana Emerytura+, MetLife Start55 oraz Zostańmy Razem. Przed podpisaniem wniosku o zawarcie umowy dodatkowej sprawdź, czy otrzymałeś/otrzymałaś: Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Tabelę Opłat i Limitów, aktualny Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Kartę Produktu. Aktualna treść dokumentów znajduje się na stronie internetowej MetLife Jakakolwiek decyzja o zawarciu umowy dodatkowej powinna być podejmowana po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami zawartymi w ww. dokumentacji ubezpieczeniowej. Dokument zawierający kluczowe informacje nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument zawierający kluczowe informacje nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy uzgodnionej indywidualnie, jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących ubezpieczenia. Wszelkie podatki związane z umową dodatkową powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego. Szczegółowe informacje na temat każdego bazowego wariantu inwestycyjnego, w tym informacje na temat wskaźnika ryzyka oraz scenariusze wyników znajdują się w Załączniku do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje i prezentowane są na stronie internetowej MetLife e wyników są przygotowane przy założeniu jednorazowego opłacenia składki dodatkowej w podane wysokości. Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o dane inwestycyjne do dnia 31 października 2017 roku. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku. MetLife TUnŻiR S.A., 2018

4 Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Dokument zawierający szczegółowe informacje na temat bazowego wariantu inwestycyjnego (ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) UFK MetLife Akcji Amerykańskich, oferowanego w ramach Produktu: Rachunek dodatkowy Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką dodatkową. Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. Nazwa bazowego wariantu inwestycyjnego: UFK MetLife Akcji Amerykańskich Data sporządzenia Załącznika do dokumentu: 30 listopada 2017 roku Bazowy wariant inwestycyjny: UFK MetLife Akcji Amerykańskich UFK MetLife UFK MetLife Akcji Amerykańskich inwestuje 100% swoich środków w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (grupa: fundusze akcyjne), oferowanego w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, utworzony i zarządzany przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cele Celem inwestycyjnym subfunduszu MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich inwestuje co najmniej 80% w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Do 20% aktywów Subfunduszu lokowane jest w środki płynne. W zależności od oceny ryzyka walutowego przez Zarządzającego Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określony region geograiczny, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego bazowego wariantu inwestycyjnego w porównaniu z innymi. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Tobie pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten bazowy wariant inwestycyjny jako 4 w skali od 1 do 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia Tobie pieniędzy. Ten bazowy wariant inwestycyjny nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. e dotyczące wyników W tabeli poniżej pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 5 lat w różnych scenariuszach przy założeniu, że inwestujesz PLN jednorazowo. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych bazowych wariantów inwestycyjnych. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na danych z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu. warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Tobie pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

5 Składka ubezpieczeniowa 0,00 PLN Okres utrzymywania 1 rok 3 lata 5 lat (zalecany) e w przypadku dożycia warunków skrajnych ,51 PLN -57,10% ,89 PLN -15,78% ,62 PLN -12,72% niekorzystny ,83 PLN -2,90% ,56 PLN 3,70% ,09 PLN 5,82% umiarkowany ,72 PLN 13,49% ,04 PLN 13,46% ,64 PLN 13,45% korzystny ,27 PLN 32,47% ,92 PLN 24,08% ,14 PLN 21,60% Łącznie zainwestowana kwota w przypadku śmierci Ubezpieczonego Śmierć Ubezpieczonego Jaki zwrot mogą otrzymać Twoi beneicjenci po odliczeniu kosztów ,72 PLN ,04 PLN ,64 PLN Łączna składka ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. Kwoty przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania dla scenariusza umiarkowanego. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. W kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty warunkowe tj. takie, które mogą ale nie muszą wystąpić. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że w trakcie obowiązywania umowy inwestujesz PLN jednorazowo. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. w czasie Osoba sprzedająca Tobie ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Tobie informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. W przypadku spieniężenie po 1 roku 3 latach 5 latach Łączne koszty 1 198,97 PLN 4 102,04 PLN 7 837,97 PLN Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,17% 3,09% 3,01% Struktura kosztów Tabela poniżej pokazuje: wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym, znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe Koszt wejścia Koszt wyjścia Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności bieżące Koszt transakcji portfelowych Pozostałe koszty bieżące 0,02% 2,99% Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów ryzyka biometrycznego dodatkowe Opłaty za wyniki Premie motywacyjne Wpływ opłat za wyniki Wpływ premii motywacyjnych MetLife TUnŻiR S.A., 2018

6 Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Dokument zawierający szczegółowe informacje na temat bazowego wariantu inwestycyjnego (ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) UFK MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, oferowanego w ramach Produktu: Rachunek dodatkowy Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką dodatkową. Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. Nazwa bazowego wariantu inwestycyjnego: UFK MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich Data sporządzenia Załącznika do dokumentu: 30 listopada 2017 roku Bazowy wariant inwestycyjny: UFK MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich UFK MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich inwestuje 100% swoich środków w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (grupa: fundusze akcyjne), oferowanego w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, utworzony i zarządzany przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cele Celem inwestycyjnym subfunduszu MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy i subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich inwestuje co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji. Do 20% aktywów Subfunduszu jest lokowane w środki płynne. W zależności od oceny ryzyka walutowego przez Zarządzającego Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na kontynent azjatycki, przede wszystkim Chiny i Indie, a także Hong-Kong, Tajwan, Koreę oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej. Subfundusz nie inwestuje w Japonii. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego bazowego wariantu inwestycyjnego w porównaniu z innymi. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Tobie pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten bazowy wariant inwestycyjny jako 4 w skali od 1 do 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia Tobie pieniędzy. Ten bazowy wariant inwestycyjny nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. e dotyczące wyników W tabeli poniżej pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 5 lat w różnych scenariuszach przy założeniu, że inwestujesz PLN jednorazowo. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych bazowych wariantów inwestycyjnych. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na danych z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu. warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Tobie pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

7 Składka ubezpieczeniowa 0,00 PLN Okres utrzymywania 1 rok 3 lata 5 lat (zalecany) e w przypadku dożycia warunków skrajnych ,43 PLN -66,03% ,68 PLN -15,82% ,52 PLN -12,79% niekorzystny ,56 PLN -4,96% ,29 PLN 1,61% ,09 PLN 3,72% umiarkowany ,31 PLN 11,41% ,53 PLN 11,33% ,59 PLN 11,31% korzystny ,65 PLN 30,13% ,33 PLN 21,84% ,03 PLN 19,38% Łącznie zainwestowana kwota w przypadku śmierci Ubezpieczonego Śmierć Ubezpieczonego Jaki zwrot mogą otrzymać Twoi beneicjenci po odliczeniu kosztów ,31 PLN ,53 PLN ,59 PLN Łączna składka ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. Kwoty przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania dla scenariusza umiarkowanego. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. W kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty warunkowe tj. takie, które mogą ale nie muszą wystąpić. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że w trakcie obowiązywania umowy inwestujesz PLN jednorazowo. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. w czasie Osoba sprzedająca Tobie ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Tobie informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. W przypadku spieniężenie po 1 roku 3 latach 5 latach Łączne koszty 1 402,40 PLN 4 699,98 PLN 8 784,03 PLN Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,68% 3,56% 3,46% Struktura kosztów Tabela poniżej pokazuje: wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym, znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe Koszt wejścia Koszt wyjścia Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności bieżące Koszt transakcji portfelowych Pozostałe koszty bieżące 0,01% 3,45% Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów ryzyka biometrycznego dodatkowe Opłaty za wyniki Premie motywacyjne Wpływ opłat za wyniki Wpływ premii motywacyjnych MetLife TUnŻiR S.A., 2018

8 Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Dokument zawierający szczegółowe informacje na temat bazowego wariantu inwestycyjnego (ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) UFK MetLife Akcji Małych Spółek, oferowanego w ramach Produktu: Rachunek dodatkowy Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką dodatkową. Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. Nazwa bazowego wariantu inwestycyjnego: UFK MetLife Akcji Małych Spółek Data sporządzenia Załącznika do dokumentu: 30 listopada 2017 roku Bazowy wariant inwestycyjny: UFK MetLife Akcji Małych Spółek UFK MetLife Akcji Małych Spółek inwestuje 100% swoich środków w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek (grupa: fundusze akcyjne), oferowanego w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, utworzony i zarządzany przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cele Celem inwestycyjnym subfunduszu MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Polityka inwestycyjna Subfundusz MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek inwestuje przede wszystkim w akcje małych spółek wchodzących w skład indeksu swig80. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu swig80 stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej aktywów Subfunduszu. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na krótkoterminowych lokatach bankowych. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany notowań składników portfela, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego bazowego wariantu inwestycyjnego w porównaniu z innymi. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Tobie pieniędzy. Sklasyikowaliśmy ten bazowy wariant inwestycyjny jako 3 w skali od 1 do 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia Tobie pieniędzy. Ten bazowy wariant inwestycyjny nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. e dotyczące wyników W tabeli poniżej pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 5 lat w różnych scenariuszach przy założeniu, że inwestujesz PLN jednorazowo. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych bazowych wariantów inwestycyjnych. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na danych z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu. warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Tobie pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

9 Składka ubezpieczeniowa 0,00 PLN Okres utrzymywania 1 rok 3 lata 5 lat (zalecany) e w przypadku dożycia warunków skrajnych ,10 PLN -56,17% ,66 PLN -14,89% ,08 PLN -11,96% niekorzystny ,68 PLN -8,27% ,51 PLN -2,49% ,83 PLN -0,64% umiarkowany ,47 PLN 6,14% ,84 PLN 6,02% ,17 PLN 5,99% korzystny ,68 PLN 22,11% ,04 PLN 15,05% ,57 PLN 12,94% Łącznie zainwestowana kwota w przypadku śmierci Ubezpieczonego Śmierć Ubezpieczonego Jaki zwrot mogą otrzymać Twoi beneicjenci po odliczeniu kosztów ,47 PLN ,84 PLN ,17 PLN Łączna składka ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. Kwoty przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania dla scenariusza umiarkowanego. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. W kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty warunkowe tj. takie, które mogą ale nie muszą wystąpić. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że w trakcie obowiązywania umowy inwestujesz PLN jednorazowo. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. w czasie Osoba sprzedająca Tobie ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Tobie informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. W przypadku spieniężenie po 1 roku 3 latach 5 latach Łączne koszty 1 471,06 PLN 4 681,28 PLN 8 285,32 PLN Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 3,78% 3,64% 3,53% Struktura kosztów Tabela poniżej pokazuje: wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym, znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe Koszt wejścia Koszt wyjścia Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności bieżące Koszt transakcji portfelowych Pozostałe koszty bieżące 0,09% 3,44% Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów ryzyka biometrycznego dodatkowe Opłaty za wyniki Premie motywacyjne Wpływ opłat za wyniki Wpływ premii motywacyjnych MetLife TUnŻiR S.A., 2018

10 Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Dokument zawierający szczegółowe informacje na temat bazowego wariantu inwestycyjnego (ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) UFK MetLife Akcji Nowa Europa, oferowanego w ramach Produktu: Rachunek dodatkowy Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką dodatkową. Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. Nazwa bazowego wariantu inwestycyjnego: UFK MetLife Akcji Nowa Europa Data sporządzenia Załącznika do dokumentu: 30 listopada 2017 roku Bazowy wariant inwestycyjny: UFK MetLife Akcji Nowa Europa UFK MetLife Akcji Nowa Europa inwestuje 100% swoich środków w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu MetLife Akcji Nowa Europa (grupa: fundusze akcyjne), oferowanego w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, utworzony i zarządzany przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cele Celem inwestycyjnym subfunduszu MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji Europy Centralnej. Polityka inwestycyjna Subfundusz MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa inwestuje w instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji Europy Centralnej, w szczególności Warszawy, Budapesztu, Pragi oraz Rosji i Turcji. W skład instrumentów dających ekspozycję na rynki akcji wchodzą: akcje, exchange-traded fund (ETF) na indeksy akcji, kwity depozytowe, prawa do akcji, kontrakty terminowe na indeksy akcji. Poziom zaangażowania w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji nie może być mniejszy niż 66%. Do 10% aktywów inwestowane jest w środki płynne, natomiast całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe, nie może przekraczać 34% zgromadzonych aktywów. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe lub walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany notowań składników portfela lub kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są w szczególny sposób ukierunkowane na rynki Europy Środkowej: polski, węgierski, czeski, a także rynek rosyjski i turecki. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego bazowego wariantu inwestycyjnego w porównaniu z innymi. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Tobie pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten bazowy wariant inwestycyjny jako 4 w skali od 1 do 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia Tobie pieniędzy. Ten bazowy wariant inwestycyjny nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. e dotyczące wyników W tabeli poniżej pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 5 lat w różnych scenariuszach przy założeniu, że inwestujesz PLN jednorazowo. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych bazowych wariantów inwestycyjnych. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na danych z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu. warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Tobie pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

11 Składka ubezpieczeniowa 0,00 PLN Okres utrzymywania 1 rok 3 lata 5 lat (zalecany) e w przypadku dożycia warunków skrajnych ,16 PLN -57,59% ,99 PLN -18,66% ,37 PLN -15,18% niekorzystny ,98 PLN -17,00% ,03 PLN -10,17% ,91 PLN -7,96% umiarkowany ,85 PLN 0,15% ,25 PLN 0,09% ,70 PLN 0,08% korzystny ,39 PLN 20,49% ,96 PLN 11,41% ,31 PLN 8,75% Łącznie zainwestowana kwota w przypadku śmierci Ubezpieczonego Śmierć Ubezpieczonego Jaki zwrot mogą otrzymać Twoi beneicjenci po odliczeniu kosztów ,85 PLN ,25 PLN ,70 PLN Łączna składka ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. Kwoty przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania dla scenariusza umiarkowanego. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. W kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty warunkowe tj. takie, które mogą ale nie muszą wystąpić. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że w trakcie obowiązywania umowy inwestujesz PLN jednorazowo. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. w czasie Osoba sprzedająca Tobie ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Tobie informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. W przypadku spieniężenie po 1 roku 3 latach 5 latach Łączne koszty 1 649,35 PLN 4 951,04 PLN 8 256,72 PLN Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,12% 3,96% 3,82% Struktura kosztów Tabela poniżej pokazuje: wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym, znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe Koszt wejścia Koszt wyjścia Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności bieżące Koszt transakcji portfelowych Pozostałe koszty bieżące 0,03% 3,79% Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów ryzyka biometrycznego dodatkowe Opłaty za wyniki Premie motywacyjne Wpływ opłat za wyniki Wpływ premii motywacyjnych MetLife TUnŻiR S.A., 2018

12 Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Dokument zawierający szczegółowe informacje na temat bazowego wariantu inwestycyjnego (ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) UFK MetLife Akcji Polskich, oferowanego w ramach Produktu: Rachunek dodatkowy Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką dodatkową. Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu. Nazwa bazowego wariantu inwestycyjnego: UFK MetLife Akcji Polskich Data sporządzenia Załącznika do dokumentu: 30 listopada 2017 roku Bazowy wariant inwestycyjny: UFK MetLife Akcji Polskich UFK MetLife Akcji Polskich inwestuje 100% swoich środków w jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu MetLife Akcji Polskich (grupa: fundusze akcyjne), oferowanego w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, utworzony i zarządzany przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cele Celem inwestycyjnym subfunduszu MetLife Akcji Polskich jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Polityka inwestycyjna Subfundusz MetLife Akcji Polskich inwestuje w akcje polskich spółek. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% zgromadzonych aktywów. Zaangażowanie Subfunduszu w akcje spółek mających siedzibę w Polsce nie może być mniejsze niż 66% aktywów. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% zgromadzonych aktywów. Pozostała część środków lokowana jest zwykle na krótkoterminowych lokatach bankowych. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań składników portfela. Bazą stosowanych instrumentów pochodnych są zwykle polskie indeksy rynku akcji. W zależności od oceny atrakcyjności inwestycji przez Zarządzającego Subfunduszem i w ramach wytycznych inwestycyjnych określonych w statucie, w skład portfela Subfunduszu mogą wchodzić instrumenty ETF lub kontrakty terminowe dotyczące wybranych regionów lub sektorów. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? Wskaźnik ryzyka Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego bazowego wariantu inwestycyjnego w porównaniu z innymi. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Tobie pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten bazowy wariant inwestycyjny jako 4 w skali od 1 do 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia Tobie pieniędzy. Ten bazowy wariant inwestycyjny nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. e dotyczące wyników W tabeli poniżej pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 5 lat w różnych scenariuszach przy założeniu, że inwestujesz PLN jednorazowo. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych bazowych wariantów inwestycyjnych. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na danych z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu. warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Tobie pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

13 Składka ubezpieczeniowa 0,00 PLN Okres utrzymywania 1 rok 3 lata 5 lat (zalecany) e w przypadku dożycia warunków skrajnych ,00 PLN -52,03% ,74 PLN -16,87% ,12 PLN -13,63% niekorzystny ,90 PLN -13,30% ,85 PLN -6,84% ,88 PLN -4,76% umiarkowany ,11 PLN 2,85% ,90 PLN 2,78% ,47 PLN 2,76% korzystny ,22 PLN 21,57% ,96 PLN 13,25% ,80 PLN 10,80% Łącznie zainwestowana kwota w przypadku śmierci Ubezpieczonego Śmierć Ubezpieczonego Jaki zwrot mogą otrzymać Twoi beneicjenci po odliczeniu kosztów ,11 PLN ,90 PLN ,47 PLN Łączna składka ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN Jakie są koszty? Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. Kwoty przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania dla scenariusza umiarkowanego. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wyjście z inwestycji. W kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty warunkowe tj. takie, które mogą ale nie muszą wystąpić. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że w trakcie obowiązywania umowy inwestujesz PLN jednorazowo. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. w czasie Osoba sprzedająca Tobie ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Tobie informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. W przypadku spieniężenie po 1 roku 3 latach 5 latach Łączne koszty 1 624,57 PLN 5 008,38 PLN 8 580,03 PLN Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 4,11% 3,95% 3,81% Struktura kosztów Tabela poniżej pokazuje: wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym, znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym jednorazowe Koszt wejścia Koszt wyjścia Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Wpływ kosztów wliczono już w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności bieżące Koszt transakcji portfelowych Pozostałe koszty bieżące 0,04% 3,78% Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów ryzyka biometrycznego dodatkowe Opłaty za wyniki Premie motywacyjne Wpływ opłat za wyniki Wpływ premii motywacyjnych MetLife TUnŻiR S.A., 2018

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Data sporządzenia dokumentu: 19-12-2017 Ogólne informacje o dokumencie Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B Masz zamiar kupić produkt, który nie jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES

Bardziej szczegółowo

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM XXI - GRUPA Data sporządzenia dokumentu: 05-08-2019 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH:

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje DODATKOWE UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM W RAMACH: GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTA EKSTRABIZNES

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Dokument Broszura Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitalowych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Dokument Broszura Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitalowych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Premia (dla umów, w których dokonano wyboru zakresu podstawowego UFK) Cel Poniższy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by

BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK. Wealth Insuring. powered by BROSZURA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UFK Wealth Insuring powered by Broszura ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ufk Nazwa UFK: NOVIS ETF Akcyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"

Dokument zawierający kluczowe informacje o UFK NN Akcji Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 27.11.2018 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji"

Dokument zawierający kluczowe informacje o UFK NN Akcji Dokument zawierający kluczowe informacje o "UFK NN Akcji" Data srządzenia / ostatniej zmiany: 08.04.2019 r. Ostrzeżenie: Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 2019 R.

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 2019 R. DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH STYCZEŃ 219 R. UBEZPIECZENIE START W ŻYCIE profil KONSERWATYWNY z opcją Gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek profil KONSERWATYWNY

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje KID-PRO-180629-ZA-180629 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW Nazwa UFK: NOVIS ETF Akcyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nazwa twórcy: NOVIS Towarzystwo Ubezpieczeniowe (NOVIS Poisťovňa a.s.) Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r.

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r. Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) zawierana z umową ubezpieczenia Twoje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r.

Nazwa UFK: Data sporządzenia dokumentu: Fundusz Akcji r. Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) zawierana z umową ubezpieczenia Twoje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniszy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo Ten dokument dotyczy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z

Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z Dokument zawierający kluczowe informacje do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT wraz z Załącznikiem 2 Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Rachunek dodatkowy. 2. Charakterystyka/mechanizm funkcjonowania ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia

Rachunek dodatkowy. 2. Charakterystyka/mechanizm funkcjonowania ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia Rachunek dodatkowy Karta Produktu W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o umowie dodatkowej Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką dodatkową Rachunek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie ochronno-oszczędnościowym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

CEL DOKUMENTU UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM CO TO ZA PRODUKT? 1. RODZAJ 2. CELE PRODUKTU

CEL DOKUMENTU UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM CO TO ZA PRODUKT? 1. RODZAJ 2. CELE PRODUKTU CEL DOKUMENTU DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DLA UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UMOWĄ DODATKOWĄ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Poniższy dokument zawiera kluczowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Wewnętrzny numer referencyjny: CE1468WX URL: http://kid.bnpparibas.com/xs1732556912- PL.pdf Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Protokół zmian z dnia 17 kwietnia 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. CEL DOKUMENTU DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DLA UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UMOWĄ DODATKOWĄ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Poniższy dokument zawiera kluczowe

Bardziej szczegółowo

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3

Co to za produkt? Rodzaj. Cele. Docelowy inwestor indywidualny. Świadczenia ubezpieczeniowe i koszty Świadczenia. Koszty. str. 1/3 Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Wewnętrzny numer referencyjny: CE1520WX URL:http://kid.bnpparibas.com/XS17544710 57-PL.pdf Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Warszawa, 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/3/2017

Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo