Projektowane zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowane zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2009 z dnia 25 września 2009 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Projektowane zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów L.p i 1.2 Etap,, Schemat Etap I Schemat I i III Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie Kompletność wniosku i załączników tj. oryginał i kopia zawierają wszystkie strony, wymagane załączniki + wersja elektroniczna wniosku i biznesplanu (płyta CD lub DVD). Wszystkie rubryki we wniosku i załącznikach są wypełnione. Kompletność wniosku, biznes-planu (część opisowa i finansowa) i załączników (oryginał + 2 kopie oraz tożsama wersja elektroniczna wniosku i biznesplanu płyta CD/DVD). Wszystkie rubryki we wniosku i biznes-planie są wypełnione 1. poprawy umożliwi większej liczbie wnioskodawców możliwość poprawy i da , ,1.2 Etap I, Schemat II Etap I, I Kompletność wniosku i załączników tj. oryginał i kopia zawierają wszystkie strony, wymagane załączniki + wersja elektroniczna wniosku i biznesplanu (płyta CD lub DVD). Wszystkie rubryki we wniosku i załącznikach są wypełnione. Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu minimum 3 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Kompletność wniosku, biznes-planu i załączników (oryginał + 2 kopie oraz tożsama wersja elektroniczna wniosku i biznesplanu płyta CD/DVD). Wszystkie rubryki we wniosku i biznes-planie są wypełnione Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu minimum 3 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. poprawy spowoduje, iż większa liczba wnioskodawców otrzyma możliwość poprawy i poprawy spowodowana jest zmianą. 12 ust. 1 rozporządzenia MRR w 1 Nie dotyczy pól w których Wnioskodawca ze względu na realizowany rodzaj projektu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi NIE DOTYCZY.

2 4. 1.1, , , Etap I,, Schemat I,III Etap I,, Schemat II Etap I,, Schemat I,II,III Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. Spójność informacji zawartych we wniosku z informacjami w załącznikach. Strona 2 z 24 Wniosek, biznesplan (część opisowa i finansowa) i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. Wniosek, biznesplan i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej. sprawie udzielenia regionalnej [pomocy inwestycyjnej w ramach rpo dotyczącego terminu rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji.. Spowoduje, iż większa liczba wnioskodawców otrzyma możliwość poprawy i Konieczność zmian podyktowana jest faktem nadania innego statusu biznes-planowi gdyż stanowi on dokument, który jest dokumentem sprawdzanym podobnie jak wniosek w oparciu o kryteria formalne Konieczność zmian podyktowana jest faktem nadania innego statusu biznes-planowi gdyż stanowi on dokument, który jest dokumentem sprawdzanym podobnie jak wniosek w oparciu o kryteria formalne Zmiana treści kryterium da większą możliwość weryfikacji spójności informacji zawartych w samym wniosku W przypadku Działania zarówno na Etapie I (preselekcja, Schemat I,II), jaki i Etapie III (Przesłanie przez, Schemat I,II) odstąpiono od nadawania kryteriom charakteru dopuszczającego. Wszystkie kryteria dla wymienionych etapów oceny mają charakter kryteriów możliwych do poprawy (w przypadku ich niespełnienia)., Projekt zgodny z celami działania. Wniosek złożono do właściwego działania/schematu (właściwy

3 ,,, Beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Beneficjent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z poźn. zm.) Pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i równe cel, rodzaj projektu). Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Wykreślenie kryterium Pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (w szczególności Zmiana treści kryterium umożliwia bardziej precyzyjną ocenę projektu. Zmiana treści kryterium wynika z konieczności zaprowadzenia spójności stosowanego nazewnictwa. Kryterium zostało wykreślone, ponieważ weryfikacja, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z poźn. zm.), dokonywana jest na podstawie kryterium: Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Strona 3 z 24

4 ,,,, szanse). Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na objęte, projektowane lub potencjalne obszary NATURA Wniosek złożono we właściwej instytucji. Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie. zrównoważony rozwój i równe szanse). Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na objęte, projektowane lub potencjalne obszary NATURA Wniosek złożono we właściwej instytucji. Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie. Strona 4 z 24

5 ,,,,, Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu Zgodność okresu realizacji z okresem programowym (tj. max do 30 czerwca 2015 r.) Kwalifikowalność wydatków Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia trwałości projektu. Właściwy okres realizacji projektu Wykreślenie kryterium Zgodność okresu realizacji projektu z okresem programowym (koszty będą poniesione w dopuszczalnym terminie tj. maks. do 30 czerwca 2015 roku ). Prawidłowa kwalifikowalność wydatków projektu. Wnioskodawca zobowiązał się do zapewnienia trwałości projektu. Wykreślenie kryterium Kryterium podlega wykreśleniu, gdyż mieści się ono w ramach kryterium: Kompletność wniosku i załączników. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością doprecyzowania przedmiotu oceny dokonywanej na jego podstawie. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością bardziej precyzyjnego określenia przedmiotu, którego dotyczy oraz zakresu oceny dokonywanej na jego podstawie. Zmiana treści kryterium wynika z konieczności zaprowadzenia spójności stosowanego nazewnictwa. Kryterium zostaje wykreślone, ponieważ prawidłowość wskazanego przez wnioskodawcę okresu realizacji projektu oceniana jest na podstawie kryterium: Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. 21., Brak kryteriów na etapie preselekcji wniosku Wprowadzenie wymienionych kryteriów Strona 5 z 24

6 ,,,,,,, Wniosek spełnia określone warunki (wartość i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu) Zgodność z linią demarkacyjną, z innymi programami (jeżeli dotyczy) Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt. Projekt jest realizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest nową inwestycją (jeżeli dotyczy). Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia w WRPO. Wskazano źródła finansowania projektu. Prawidłowość wyliczeń we wniosku. Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. Prawidłowa wartość dofinansowania projektu i wartość całkowita projektu. spowodowane jest koniecznością zaprowadzenia zbieżności dokonywanej oceny projektów z wymogami zawartymi w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, wytycznych i innych dokumentach programowych, a także ich dostosowaniem do specyfiki i zakresu projektów przewidzianych w ramach Działania. Umożliwi ono ponadto, bardziej sprawne i precyzyjne przeprowadzenie oceny składanych projektów. Kryterium podzielono na trzy odrębne kryteria celem bardziej przejrzystego przedstawienia wymogów, jakie spełnić będą musieli wnioskodawcy, a także ułatwienia dokonywania oceny projektów. Strona 6 z 24

7 , Schemat I Wskaźniki adekwatne do typu projektu (przynajmniej jeden wskaźnik z listy wskaźników IZ) Projekt wpisuje się w cele działania Prawidłowy procentowy poziom wsparcia projektu. Wszystkie wskaźniki są adekwatne do typu projektu. Wskaźniki wybrano z listy IZ WRPO (wybrano przynajmniej jeden wskaźnik produktu i jeden rezultatu). Konieczność zmian podyktowana jest faktem, iż uprzedni zapis kryterium uniemożliwiał właściwą weryfikację projektów, które zawierają wskaźniki niepochodzące z listy wskaźników IZ i/lub nieadekwatne do typu projektu. Ponadto w przedmiotowym zapisie brakowało wyraźnego wskazania, iż wnioskodawca zobowiązany jest wybrać zarówno wskaźnik produktu, jak i rezultatu. powyższego kryterium, ponieważ jest ono badane na etapie oceny formalnej. 31. Schemat I Projekty gotowe do realizacji Realne jest osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku Wszystkie planowane wydatki są konieczne do osiągnięcia celów projektu Uzasadniona wysokość wydatków kwalifikowanych Uzasadniona wysokość wydatków na crossfinancing powyższego kryterium z uwagi na dopasowanie kryteriów do typów projektów, które obecnie występują. Strona 7 z 24

8 Beneficjent posiada potencjał finansowy do realizacji projektu Przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest realny i spójny, wynika z logicznie zaplanowanych działań Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym (poziom dofinansowania, koszty kwalifikowane, itp.) Właściwy poziom dofinansowania (dochodowość, pomoc publiczna) Beneficjent posiada zdolność do sprawnej realizacji projektu (struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację) Strona 8 z 24

9 32. Etap I preselekcja - Schemat I Beneficjent lub partner posiada doświadczenie w realizacji podobnych działań jak te zawarte w przedmiotowym projekcie powyższego kryterium, z uwagi na obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego, które umożliwia uczestnictwo podmiotom, które rozpoczynają działalność, w związku z tym nie mogą posiadać wymaganego doświadczenia. 33. Etap I preselekcja - Schemat I Partnerstwo przy realizacji projektu: - konsorcjum 4 partnerów i więcej 9 pkt. - konsorcjum 3 partnerów 6 pkt. - konsorcjum 2 partnerów 3 pkt. - brak partnerstwa 0 pkt. powyższego kryterium ze względu na fakt, że pomoc publiczna przyznawana jest konkretnym podmiotom. Wyklucza to możliwość ponoszenia wydatków i otrzymywania dotacji przez inne podmioty (partnerów) , Schemat I,II, Schemat I,II Spójność informacji zawartych we wniosku z informacjami w załącznikach Kwalifikowalność kosztów. Właściwy okres realizacji projektu Spójność informacji zawartych w. Prawidłowa kwalifikowalność wydatków projektu. Wykreślenie kryterium Zmiana treści kryterium da większą możliwość weryfikacji spójności informacji zawartych w samym wniosku. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością bardziej precyzyjnego określenia przedmiotu, którego dotyczy oraz zakresu oceny dokonywanej na jego podstawie. Kryterium zostaje wykreślone, ponieważ prawidłowość wskazanego przez wnioskodawcę Strona 9 z 24

10 , Schemat I,II, Schemat I,II, Schemat I,II Zapisy dotyczące zakresu rzeczowego zgodne z zapisami harmonogramu finansowego Wniosek spełnia określone warunki (wartość i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania, całkowita wartość projektu). Zgodność z linią demarkacyjną, z innymi programami (jeżeli dotyczy) Wykreślenie kryterium Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. Prawidłowa wartość dofinansowania projektu i całkowita wartość projektu. okresu realizacji projektu oceniana jest na podstawie kryterium: Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. Kryterium zostaje wykreślone, ponieważ zgodność zapisów dotyczących zakresu rzeczowego z zapisami harmonogramu finansowego, oceniania jest na podstawie kryteriów: Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową oraz Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektu. Kryterium podzielono na trzy odrębne kryteria celem bardziej przejrzystego przedstawienia wymogów, jakie spełnić będą musieli wnioskodawcy, a także ułatwienia dokonywania oceny projektów. 39., Schemat I,II Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku. Strona 10 z 24 Prawidłowy procentowy poziom wsparcia projektu. Prawidłowość wyliczeń we wniosku. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością bardziej precyzyjnego określenia przedmiotu, którego dotyczy oraz zakresu oceny dokonywanej na jego

11 , Schemat I,II, Schemat I,II Schemat I Brak kryteriów na etapie preselekcji wniosku Studium wykonalności przygotowane zgodnie z instrukcją Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. Studium wykonalności/ biznesplan przygotowane zgodnie z instrukcją podstawie. Wynika również z konieczności zaprowadzenia spójności stosowanego nazewnictwa. Wprowadzenie wymienionych kryteriów spowodowane jest koniecznością zaprowadzenia zbieżności dokonywanej oceny projektów z wymogami zawartymi w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, wytycznych i innych dokumentach programowych, a także ich dostosowaniem do specyfiki i zakresu projektów przewidzianych w ramach Działania. Umożliwi ono ponadto, bardziej sprawne i precyzyjne przeprowadzenie oceny składanych projektów. Zmiana tego kryterium związana jest z brakiem konieczności przygotowywania studium wykonalności. Związane jest to z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w oparciu o które będzie wspierane projekty w działaniu. Strona 11 z 24

12 43. Schemat I Właściwie przygotowana analiza ekonomiczno - finansowa powyższego kryterium w związku z brakiem obowiązku wyliczania luki finansowej na podstawie obowiązującego rozporządzenia MRR. 44. Schemat I Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności i w dokumentacji technicznej Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności/biznesplanie i w dokumentacji technicznej Możliwość oparcia analizy finansowej na biznes planie związana jest z brakiem obowiązku wyliczania luki finansowej na podstawie obowiązującego rozporządzenia MRR. 45. Schemat I Właściwy poziom dofinansowania (analiza luki finansowej, pomoc publiczna) powyższego kryterium. Kryterium związane jest z pomocą publiczną. MRR wydało rozporządzenie w sprawie pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych Schemat I Etap I Preselekcja Schemat II Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym,(koszty kwalifikowane, itp.) Projekt wpisuje się w cele działania powyższego kryterium. Kryterium dotyczy pomocy publicznej. Koszty kwalifikowane badane są na etapie oceny formalnej. powyższego kryterium, ponieważ jest ono badane na etapie oceny formalnej. Strona 12 z 24

13 Etap I Preselekcja Schemat II Schemat II Schemat II Schemat II Partnerstwo przy realizacji projektu: - konsorcjum 4 partnerów i więcej 9 pkt. - konsorcjum 3 partnerów 6 pkt. - konsorcjum 2 partnerów 3 pkt. - brak partnerstwa 0 pkt. Studium wykonalności przygotowane zgodnie z instrukcją Właściwie przygotowana analiza ekonomiczno - finansowa Właściwy udział cross - financingu Studium wykonalności/biznesplan przygotowane zgodnie z instrukcją Uzasadniona wysokość wydatków na cross-financing powyższego kryterium ze względu na fakt, że pomoc publiczna przyznawana jest konkretnym podmiotom. Wyklucza to możliwość ponoszenia wydatków i otrzymywania dotacji przez inne podmioty (partnerów). Zmiana tego kryterium związana jest z brakiem konieczności przygotowywania studium wykonalności. Związane jest to z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w oparciu o które będą wspierane projekty w działaniu. powyższego kryterium w związku z brakiem obowiązku wyliczania luki finansowej na podstawie obowiązującego rozporządzenia MRR. Proponuje się zmianę brzmienia powyższego kryterium z uwagi na ujednolicenie kryteriów ze schematem I. Udział crossfinancingu badany jest na etapie oceny formalnej, na etapie oceny merytorycznej istotna jest jego wysokość. Strona 13 z 24

14 Schemat II Schemat II Schemat II Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności i w dokumentacji technicznej Właściwy poziom dofinansowania (analiza luki finansowej, pomoc publiczna) Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym (koszty kwalifikowane, itp.) Strona 14 z 24 Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności/biznesplanie i w dokumentacji technicznej Możliwość analizy finansowej opartej na biznes planie związana jest z brakiem obowiązku wyliczania luki finansowej na podstawie obowiązującego rozporządzenia MRR. powyższego kryterium ponieważ dotyczy pomocy publicznej. MMR wydało rozporządzenie w sprawie pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. powyższego kryterium. Kryterium dotyczy pomocy publicznej. Koszty kwalifikowane badane są na etapie oceny formalnej. W związku ze zmianami w IW IZ WRPO projektów składanych w ramach Działania dokonywana będzie w trybie jednostopniowym. Spowodowało to zmianę kryteriów i odstąpienie od kryteriów preselekcyjnych. Jednocześnie odstąpiono od nadawania kryteriom charakteru dopuszczającego. Wszystkie kryteria dla etapów oceny mają charakter kryteriów możliwych do poprawy (w przypadku ich niespełnienia). Etap I Projekt zgodny z celami działania. Wniosek złożono do właściwego działania/schematu (właściwy cel, rodzaj projektu). Zmiana treści kryterium umożliwia bardziej precyzyjną ocenę projektu.

15 Etap I Etap I Etap I Etap I Beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Beneficjent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z poźn. zm.) Pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i równe szanse). Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na objęte, Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Wykreślenie kryterium Pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne (w szczególności zrównoważony rozwój i równe szanse). Projekt zakłada pozytywny lub Zmiana treści kryterium wynika z konieczności zaprowadzenia spójności stosowanego nazewnictwa. Kryterium zostało wykreślone, ponieważ weryfikacja, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z poźn. zm.), dokonywana jest na podstawie kryterium: Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Strona 15 z 24

16 Etap I Etap I Etap I Etap I projektowane lub potencjalne obszary NATURA Wniosek złożono we właściwej instytucji. Kryterium preselekcyjne dopuszczające: Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. poprawy ( Przesłanie przez dokumentacji): Dokumentację złożono w terminie Wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie. neutralny wpływ na objęte, projektowane lub potencjalne obszary NATURA Wniosek złożono we właściwej instytucji. Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie. Wykreślenie kryterium W związku z jednostopniowym konkursem wprowadza się jedno kryterium. Zmiana kryterium dopuszczającego na Kryterium podlega wykreśleniu, gdyż mieści Strona 16 z 24

17 Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu Zgodność okresu realizacji z okresem programowym (tj. max do 30 czerwca 2015 r.) Kryterium preselekcyjne możliwe do Kwalifikowalność wydatków poprawy ( Przesłanie przez dokumentacji): Kwalifikowalność kosztów Kryterium preselekcyjne możliwe do Kompletność wniosku i załączników poprawy ( Przesłanie przez dokumentacji): Dokumentacja jest kompletna Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia trwałości projektu. Brak kryteriów Zgodność okresu realizacji projektu z okresem programowym (koszty będą poniesione w dopuszczalnym terminie tj. maks. do 30 czerwca 2015 roku ). Prawidłowa kwalifikowalność wydatków projektu. Kompletność wniosku i załączników Wnioskodawca zobowiązał się do zapewnienia trwałości projektu. Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa Wielkopolskiego. się ono w ramach kryterium: Kompletność wniosku i załączników. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością doprecyzowania przedmiotu oceny dokonywanej na jego podstawie. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością bardziej precyzyjnego określenia przedmiotu, którego dotyczy oraz zakresu oceny dokonywanej na jego podstawie. Wprowadzono jedno kryterium dotyczące kompletności dokumentacji w związku z tym, że konkurs przeprowadzany będzie w trybie jednostopniowym. Zmiana treści kryterium wynika z konieczności zaprowadzenia spójności stosowanego nazewnictwa. Wprowadzenie wymienionych kryteriów spowodowane jest koniecznością zaprowadzenia zbieżności dokonywanej oceny projektów z wymogami zawartymi w aktualnie Strona 17 z 24

18 Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Zgodność zakresu rzeczowego w zakresie wartości wskaźników produktu (dopuszczalna wartość odchyleń do 15 % w porównaniu z wnioskiem preselekcyjnym) Wniosek spełnia określone warunki (wartość i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu). Zgodność z linią demarkacyjną, z innymi programami (jeżeli dotyczy) Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt. Projekt jest realizowany na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest nową inwestycją (jeżeli dotyczy). Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia w WRPO. Wykreślenie kryterium Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. Prawidłowa wartość dofinansowania projektu i wartość całkowita projektu. obowiązujących przepisach prawa, wytycznych i innych dokumentach programowych, a także ich dostosowaniem do specyfiki i zakresu projektów przewidzianych w ramach Działania. Umożliwi ono ponadto, bardziej sprawne i precyzyjne przeprowadzenie oceny składanych projektów. Kryterium podlega wykreśleniu z uwagi na wprowadzenie jednostopniowego trybu wyborów wniosków. Kryterium podzielono na trzy odrębne kryteria celem bardziej przejrzystego przedstawienia wymogów, jakie spełnić będą musieli wnioskodawcy, a także ułatwienia dokonywania oceny projektów. Strona 18 z 24

19 Etap I Etap I Etap I poprawy ( Przesłanie przez dokumentacji): Wniosek spełnia określone warunki (wartość i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu). Zgodność z linią demarkacyjną, z innymi programami (jeżeli dotyczy) Wskaźniki adekwatne do typu projektu (przynajmniej jeden wskaźnik z listy wskaźników IZ) Spójność informacji zawartych we wniosku z informacjami w załącznikach Spójność informacji zawartych we wstępnym wniosku i we wniosku złożonym po wyborze projektu do wsparcia Kwalifikowalność kosztów. Prawidłowy procentowy poziom wsparcia projektu. Wszystkie wskaźniki są adekwatne do typu projektu. Wskaźniki wybrano z listy IZ WRPO (wybrano przynajmniej jeden wskaźnik produktu i jeden rezultatu). Spójność informacji zawartych w. Wykreślenie kryterium Prawidłowa kwalifikowalność Konieczność zmian podyktowana jest faktem, iż uprzedni zapis kryterium uniemożliwiał właściwą weryfikację projektów, które zawierają wskaźniki niepochodzące z listy wskaźników IZ i/lub nieadekwatne do typu projektu. Ponadto w przedmiotowym zapisie brakowało wyraźnego wskazania, iż wnioskodawca zobowiązany jest wybrać zarówno wskaźnik produktu, jak i rezultatu. Zmiana treści kryterium da większą możliwość weryfikacji spójności informacji zawartych w samym wniosku. Kryterium wykreślono, ponieważ w trybie jednostopniowym konkursu wnioskodawcy nie składają dwóch wniosków. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością bardziej Strona 19 z 24

20 Etap I Etap I Etap I Etap II Właściwy okres realizacji projektu Zapisy dotyczące zakresu rzeczowego zgodne z zapisami harmonogramu finansowego Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku. Projekt wpisuje się w cele działania wydatków projektu. Wykreślenie kryterium Wykreślenie kryterium Prawidłowość wyliczeń we wniosku. precyzyjnego określenia przedmiotu, którego dotyczy oraz zakresu oceny dokonywanej na jego podstawie. Kryterium zostaje wykreślone, ponieważ prawidłowość wskazanego przez wnioskodawcę okresu realizacji projektu oceniana jest na podstawie kryterium: Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową. Kryterium zostaje wykreślone, ponieważ zgodność zapisów dotyczących zakresu rzeczowego z zapisami harmonogramu finansowego, oceniania jest na podstawie kryteriów: Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową oraz Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektu. Zmiana treści kryterium podyktowana jest koniecznością bardziej precyzyjnego określenia przedmiotu, którego dotyczy oraz zakresu oceny dokonywanej na jego podstawie. powyższego kryterium, ponieważ jest ono badane na etapie oceny formalnej Strona 20 z 24

21 85. Etap II W sieci/ kooperacji/ powiązaniu co najmniej 50% uczestników stanowią przedsiębiorcy Realne jest osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku W planowanej sieci/kooperacji/powiązaniu co najmniej 50% uczestników będą stanowić przedsiębiorcy (w wyniku realizacji projektu) Proponuje się modyfikację kryterium, z uwagi na to, że jest to działanie ukierunkowane na rozwój klastrów w związku z tym powinno się brać pod uwagę % przedsiębiorstw, które będą uczestniczyły w projektach powyższego kryterium z uwagi na przystosowanie kryteriów do typów projektów, które obecnie występują. Wszystkie planowane wydatki są konieczne do osiągnięcia celów projektu 86. Etap II - Projekty gotowe do realizacji Uzasadniona wysokość wydatków kwalifikowanych Uzasadniona wysokość wydatków na cross-financing Beneficjent posiada potencjał finansowy do realizacji projektu Przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest realny i spójny, wynika z logicznie zaplanowanych działań Strona 21 z 24

22 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym (poziom dofinansowania, koszty kwalifikowane, itp.) Właściwy poziom dofinansowania (dochodowość, pomoc publiczna) Beneficjent posiada zdolność do sprawnej realizacji projektu pod względem technicznym, kadrowym i organizacyjnym 87. Etap II - Komplementarność projektu z innymi realizowanymi od 2004 r.: 0 pkt, gdy projekt nie jest komplementarny 1 pkt, gdy projekt jest komplementarny powyższego kryterium, z uwagi na obowiązujące rozporządzenie MRR, które określa, że Beneficjentem może być jednostka, która dopiero rozpoczyna działalność, w związku z tym nie mogłaby wykazać komplementarności z projektami, które realizowała wcześniej. Strona 22 z 24

23 Etap II - Etap II - Etap II - Etap II - Przewidywana liczba podmiotów tworzących sieć/kooperację/powiązania lub liczba podmiotów już istniejących w sieci/kooperacji/powiązaniu: - ponad pkt. - od 8 do 10-6 pkt. - od 5 do 7-4 pkt. - poniżej 5-0 pkt. Studium wykonalności przygotowane zgodnie z instrukcją Właściwie przygotowana analiza ekonomiczno - finansowa Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności i w dokumentacji technicznej Liczba podmiotów, tworzących sieć / kooperację /powiązania (w momencie złożenia wniosku): - ponad pkt. - od 8 do 10-6 pkt. - od 5 do 7-4 pkt. - poniżej 5-0 pkt. Studium wykonalności/biznesplan przygotowane zgodnie z instrukcją Zbieżność informacji zawartych w studium wykonalności/biznesplanie i w dokumentacji technicznej Proponuje się zmianę powyższego kryterium ze względu na fakt, że zgodnie z programem pomocowym pomoc publiczna przyznawana jest konkretnym podmiotom. W związku z tym na moment złożenia wniosku powinno istnieć już powiązanie kooperacyjne w formie osoby prawnej, które jest wnioskodawcą działania. Zmiana tego kryterium związana jest z brakiem konieczności przygotowywania studium wykonalności. Związane jest to z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w oparciu o które będą wspierane projekty w działniu. powyższego kryterium w związku z brakiem obowiązku wyliczania luki finansowej na podstawie obowiązującego rozporządzenia MRR. Możliwość analizy finansowej opartej na biznes planie związana jest z brakiem obowiązku wyliczania luki finansowej na obowiązującego rozporządzenia MRR. podstawie Strona 23 z 24

24 Etap II - Etap II - Właściwy poziom dofinansowania (analiza luki finansowej, pomoc publiczna) Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym,(koszty kwalifikowane, itp.) powyższego kryterium ponieważ dotyczy pomocy publicznej. MMR wydało rozporządzenie w sprawie pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. powyższego kryterium. Kryterium dotyczy pomocy publicznej. Koszty kwalifikowane badane są na etapie oceny formalnej. Strona 24 z 24

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, wrzesień 2009 r. 1 2 2 3 SPIS TREŚCI PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 r. 1 S trona 2 S trona SPIS

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu nr 2.5/2014/ŁRFP KRYTERIA WYBORU POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH I KRYTERIA FORMALNE Lp. Kryterium Opis kryterium 1 2 3 Poprawność złożenia Wniosku o dopuszczenie do konkursu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 1 Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Kryteria Oceny Formalnej Małgorzata Groch Pracownik Działu Priorytetów

Bardziej szczegółowo

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2015 r. 2 3 SPIS TREŚCI PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 1 KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD 2007-2013 KRYTERIA OCENY FORMALNEJ Leszek Dudzik Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 6, 7, 8 oraz ZPORR Wydział WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 1 KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD 2007-2013 KRYTERIA OCENY FORMALNEJ Joanna Gańcza-Pawełczyk Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 3,4 i 9 oraz ZPORR Wydział WdraŜania Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kryteria horyzontalne oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Kryteria horyzontalne oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Kryteria horyzontalne oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 1 L.p. Nazwa kryterium Szczegółowy opis/treść kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.6/2015/FPJWW Kryteria wyboru pośredników finansowych Produkt finansowy Pożyczka Globalna ETAP I OCENA FORMALNA Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 1 Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Kryteria Oceny Formalnej Iwona Czajka Pracownik Działu Priorytetów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD 2007-2013 KRYTERIA OCENY FORMALNEJ - DZIAŁANIE 9.2 (dotyczy również

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 1 KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH W RAMACH RPO WD 2007-2013 KRYTERIA OCENY FORMALNEJ Joanna Gańcza-Pawełczyk Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 3,4 i 9 oraz ZPORR Wydział WdraŜania Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-043/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych Kryteria wyboru Pośredników Finansowych Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna Etap 1. Ocena formalna Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych Kryteria wyboru Pośredników Finansowych Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna Etap 1. Ocena formalna Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny. A. Kryteria formalne

Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny. A. Kryteria formalne Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne A.1. Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE. DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO (w ramach EFS)

KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE. DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO (w ramach EFS) KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (w ramach EFS) Kryteria formalne uniwersalne (TAK/NIE) LP Nazwa Źródło informacji 1. Wnioskodawca uprawniony

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH Załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH (przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 25 września 2015

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów/ działanie 6.2b

Kryteria wyboru projektów/ działanie 6.2b Na podstawie Uchwały nr 466 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Kryteria wyboru projektów/ działanie 6.2b OŚ. PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 6.2 Rozwój obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 9/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 9/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 9/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE nr i nazwa działania Działanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 1 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny formalno-merytorycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r. Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy. Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji?

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy. Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji? Załącznik do Uchwały Nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 16 października 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Załącznik do Uchwały nr 10/II/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2015 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. A. bon na specjalistyczne doradztwo

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. A. bon na specjalistyczne doradztwo Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 przyjęty Uchwałą Nr 77/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016. nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 8 października 2018 r.

Uchwała Nr 38/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 8 października 2018 r. Uchwała Nr 38/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów oceny projektów pozakonkursowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP Załącznik do uchwały Nr 51/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH ETAPU OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH EFS

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH ETAPU OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH EFS KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH ETAPU OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH EFS NR NABORU: NUMER WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA WNIOSKODAWCY:...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 PROJEKT ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

W rozdziale I. Ogólny opis RPO WiM oraz głównych warunków realizacji, pkt 1, Status dokumentu, usuwa się słowo horyzontalnych.

W rozdziale I. Ogólny opis RPO WiM oraz głównych warunków realizacji, pkt 1, Status dokumentu, usuwa się słowo horyzontalnych. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/397/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tak / nie (niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) Tak / nie / nie

Tak / nie (niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku) Tak / nie / nie Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 4/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 16 maja 2016 r. W Kryteriach wyboru projektów stanowiących załącznik

Bardziej szczegółowo

WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ

WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ 2014-2020 1. Wymogi formalne Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II VI Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY

OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 232/216/17 z dnia 2 marca 2017 roku WYCIĄG z kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIA 6.2

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIA 6.2 Załącznik nr 7.1 do Regulaminu naboru KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIA 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA (przyjęte

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały Nr 52/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. Poddziałanie 1.4.1 Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /18

Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /18 Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 Załącznik do Uchwały Nr 47/18 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 4 lipca 2018 r. nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ

WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ 2014-2020 1. Wymogi formalne Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu VI Rynek Pracy 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu nr RPMP IP /19

Załącznik nr 4 do Regulaminu nr RPMP IP /19 Załącznik nr 4 do Regulaminu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19 Załącznik do Uchwały Nr 3/19 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów

Bardziej szczegółowo

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj ocena formalna

nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj ocena formalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 do Uchwały Nr 28/19 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 14 czerwca 2019 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ

WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 RPOWŚ 2014-2020 1. Wymogi formalne Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r. KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE DLA DZIAŁANIA 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 11 lutego 2019 r.

Olsztyn, 11 lutego 2019 r. Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014-2020 Olsztyn, 11 lutego 2019 r. Zmiany Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Gdańsk, dn. 12 październik 2015 rok PROCES OCENY I WYBORU PROJEKTÓW ZŁOŻENIE UPROSZCZONEGO

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały Nr 2/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Poddziałanie 1.4.1 Promocja

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie: 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Oś Priorytetowa: 4 Region przyjazny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP Załącznik do uchwały Nr 24/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2018 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 77/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.

Uchwała nr 77/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 21 października 2016 r. Uchwała nr 77/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH Załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /16

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /16 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 Załącznik do Uchwały Nr 50/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2016 r. nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)*

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)* Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16( ) z. 2016 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)*

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)* Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16( ) z.. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r. Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 6.1/2016/ZFPJ

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 6.1/2016/ZFPJ ETAP I Ocena formalna Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 6.1/2016/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013 Załącznik nr 4 Załącznik 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia- Karta oceny wniosku i wyboru operacji zgodnie z celami LSR i zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego 5.2/2015/ZFPJ/ KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE A. 1. Podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ Wzór Karty Oceny Merytorycznej dla Działania 2.4 RPOWŚ 214-22 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWŚ 214-22 PRIORYTET INWESTYCYJNY: 3b. Opracowywanie i wdrażanie nowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II VI Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian kryteriów lokalnych do konsultacji społecznych

Projekt zmian kryteriów lokalnych do konsultacji społecznych KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR Przedsięwzięcie 3.1.2 Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców LSR Źródło finansowania: RPO WK-P 2014-2020 (oś 11) Procedura grantowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO - L2020

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO - L2020 Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO - L2020 KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 10/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr 10/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Typu

Bardziej szczegółowo