Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie"

Transkrypt

1 Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, kartach pracy, zeszytach osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosuje cyfrowe oznaczenia opisów ocen: - celujący - wyrażony cyfrą 6 Osiągasz doskonałe wyniki Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! - bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5 Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! -dobry - wyrażony cyfrą 4 Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki. -dostateczny - wyrażony cyfrą 3 Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. -dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 byt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. -niedostateczny - wyrażony cyfrą 1 - Osiągasz niezadawalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: - testy- po zakończeniu poszczególnych działów z podręcznika, zapowiadane tydzień wcześniej,poprzedzone lekcją utrwalającą zdobyte wiadomości i umiejętności - kartkówki- z trzech ostatnich lekcji (od II klasy), mogą być nie zapowiadane W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe zgodnie ze statutem szkoły. Ocenie podlegają również:' projekt/zadanie domowe recytacja/piosenka

2 Prace pisemne oceniane są w zależności od uzyskanych punktów w przeliczeniu procentowym; 1)ocena celująca -100% -99%, 2)ocena bardzo dobra -98% -91%, 3)ocena dobra - 90% -75%, 4)ocena dostateczna -74% -51%, 5)ocena dopuszczająca - 50% -33%, 6)ocena niedostateczna 32% -0% W przypadku odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę wartość merytoryczną, płynność wypowiedzi i wymowę W przypadku recytacji/piosenki bierze się pod uwagę znajomość tekstu na pamięć, płynność, wymowę i przekaz artystyczny W przypadku projektu/zadania domowego nauczyciel określa szczegółowe kryteria sukcesu. W przypadku aktywności ocenia się udział ucznia w rozwiązywaniu zadań podczas lekcji ( samodzielnie, w parach lub w grupie) Ocena śródroczna i roczna przedstawiana jest w formie opisowej i wyraża postępy ucznia w zdaniu: Znakomicie/ W dużym stopniu/ Częściowo/ W minimalnym stopniu opanował/opanowała wymagania ujęte w podstawie programowej języka angielskiego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej II Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. Podstawą dokumentowania osiągnięć ucznia są oceny wpisywane do dziennika. Prace pisemne nauczyciel gromadzi w teczkach i przechowuje do końca etapu nauczania. Prace pisemne mogą być udostępnione rodzicom do wglądu w obecności nauczyciela. III Sposoby poprawiania ocen: ma prawo do poprawienia każdej oceny (ustnie lub pisemnie) w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3

4 IV. Wymagania programowe na poszczególne ocen oraz kryteria oceniania z języka angielskiego Klasa I HELLO! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA WIEDZA: znajomość środków językowych - zna i stosuje kilka podstawowych słów. - w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. - Częściowo poprawnie i własnych - zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - W większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty - Poprawnie stosuje poznane w zadaniach i własnych - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty - Poprawnie stosuje poznane w zadaniach i własnych 1. Przybory szkolne, 2. Zwroty na powitanie i pożegnanie, 3. Konstrukcja I m (Anna), 4. Kolory, 5. Polecenia i pytania dotyczące przyborów szkolnych i kolorów. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudności częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość przyborów szkolnych i kolorów zgodnie z usłyszanymi nazwami, Reaguje adekwatnie na powitanie i pożegnanie, W prosty sposób przedstawia się innym, nieliczne polecenia i pytania dotyczące Wskazuje przybory szkolne i kolory zgodnie z usłyszanymi nazwami, Reaguje adekwatnie na powitanie i pożegnanie, Przedstawia się innym, około połowę poleceń i pytań Z niewielką pomocą nauczyciela powtarza piosenki. Nazywa przybory szkolne i kolory, Wita się i żegna z innymi, Przedstawia się, większość poleceń i pytania dotyczące Mówi piosenki popełniając nieliczne błędy Nazywa przybory szkolne i kolory, Wita się i żegna z innymi, Przedstawia się, Poprawnie mówi piosenki. Bezbłędnie nazywa przybory szkolne i kolory, Wita się i żegna z innymi, Przedstawia się, Bezbłędnie mówi piosenki.

5 Z trudnością powtarza piosenki. MY FACE WIEDZA: znajomość środków językowych - zna i stosuje kilka podstawowych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów zwrotów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. -zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, 1. Części twarzy, 2. Kolory, 3. Słowa opisujące nastrój, 4. Przymiotniki: big, small, 5. Konstrukcja I m/she s/he s happy/sad, 6. 6.Polecenia i pytania dotyczące części twarzy, kolorów i przymiotników. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudności częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość części twarzy, kolorów i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Pojedynczymi słowami opisuje zabawkę, własny wygląd oraz innych osób, małe i duże przedmioty oraz nastroje Poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania dotyczące ma trudności z czytaniem poznanych słów, popełnia liczne błędy Wskazuje części twarzy, kolory i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Przy pomocy nauczyciela opisuje zabawkę, własny wygląd oraz innych osób, małe i duże przedmioty oraz nastroje około połowę poleceń i pytań dotyczących Częściowo poprawnie Z niewielką pomocą nauczyciela powtarza Nazywa większość części twarzy, kolorów i przymiotników, Opisuje zabawkę, własny wygląd oraz innych osób, małe i duże przedmioty oraz nastroje popełniając nieliczne błędy językowe większość poleceń i pytań dotyczących Z nielicznymi błędami czyta nazwy części twarzy i kolory, Mówi Nazywa części twarzy, kolory i przymiotniki, Opisuje zabawkę, własny wygląd oraz innych osób, małe i duże przedmioty oraz nastroje, poprawnie reaguje na Poprawnie czyta nazwy części twarzy i kolory, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa części twarzy, kolory i przymiotniki, Opisuje zabawkę, własny wygląd oraz innych osób, małe i duże przedmioty oraz nastroje stosując bogate słownictwo Poprawnie czyta nazwy części twarzy i kolory, Bezbłędnie mówi

6 Z trudnością powtarza historyjkę historyjkę historyjkę popełniając nieliczne błędy językowe

7 ANIMALS WIEDZA - zna i stosuje około 1/3 poznanych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, 1. Zwierzęta, 2. Kolory, 3. Liczby 1-5, 4. Przymiotniki: big, small, 5. Konstrukcja It s / It isn t, 6. Polecenia i pytania dotyczące zwierząt, kolorów i przymiotników. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudności częściowo poprawnie rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość zwierząt,, kolorów i przymiotników zgodnie z usłyszanymi nazwami, Pojedynczymi słowami opisuje zwierzęta, Rozumie liczby 1-5, niektóre polecenia i pytania dotyczące Popełnia liczne błędy przy czytaniu poznanych słów, Pisze po śladzie, Z trudnością powtarza Wskazuje zwierzęta, kolory i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Przy pomocy nauczyciela opisuje zwierzęta, Rozumie liczby 1-5, około połowę poleceń i pytań dotyczących Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Z niewielką pomocą nauczyciela powtarza Nazywa większość poznanych zwierząt, kolorów i przymiotników, Opisuje zwierzęta popełniając nieliczne błędy językowe, Zna i stosuje liczby 1-5, większość poleceń i pytań dotyczące Z nielicznymi błędami czyta nazwy zwierząt, kolorów i przymiotników, Z nielicznymi błędami mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa Nazywa zwierzęta, kolory i przymiotniki, Samodzielnie opisuje zwierzęta, Zna i stosuje liczby 1-5, Poprawnie czyta nazwy zwierząt, kolorów i przymiotników, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa zwierzęta, kolory i przymiotniki, Samodzielnie opisuje zwierzęta, stosuje bogate słownictwo Zna i stosuje liczby 1-5, bezbłędnie reaguje na Poprawnie czyta nazwy zwierząt, kolorów i przymiotników, Poprawnie mówi

8 MY TOYS - zna i stosuje kilka podstawowych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów zwrotów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. -zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, 1. Zabawki, 2. Kolory, 3. Liczby 1-10, 4. Figury geometryczne, 5. Przymiotniki: big, small, 6. Konstrukcja: It s, 7. Pytania Is it? 8. Polecenia i pytania dotyczące zabawek, kolorów i przymiotników. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudności częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość zabawek, kolorów, figur geometrycznych i przymiotników zgodnie z usłyszanymi nazwami, Rozumie liczby 1-10, Pojedynczymi słowami opisuje zabawki, niektóre polecenia i pytania dotyczące Popełnia liczne błędy przy czytaniu poznanych słów, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza Wskazuje zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Rozumie liczby 1-10, Przy pomocy nauczyciela opisuje zabawki, około połowę poleceń i pytania dotyczące Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Popełniając nieliczne błędy powtarza Nazywa większość zabawek, kolorów, figur geometrycznych i przymiotników, Z nielicznymi błędami opisuje zabawki, Zna i stosuje liczby 1-10, większość poleceń i pytania dotyczących Z nielicznymi czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, Mówi historyjkę popełniając nieliczne błędy językowe Nazywa zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki, Samodzielnie opisuje zabawki, Zna i stosuje liczby 1-10, poprawnie reaguje na Poprawnie czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki, Samodzielnie opisuje zabawki stosując bogate słownictwo, Zna i stosuje liczby 1-10, Bezbłędnie czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, Bezbłędnie mówi

9 FOOD - zna i stosuje kilka podstawowych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów zwrotów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. -zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, 1. Produkty spożywcze, 2. Konstrukcje I like, I don t like, 3. Pytania o preferencje Do you like? 4. Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudności częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość produktów spożywczych zgodnie z usłyszanymi nazwami, niektóre polecenia i pytania dotyczących Popełnia liczne błędy przy czytaniu poznanych słów, Pisze po śladzie, Z trudnością powtarza Wskazuje produkty spożywcze zgodnie z usłyszanymi nazwami, około połowę poleceń i pytań dotyczących Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Popełniając nieliczne błędy powtarza Nazywa większość produktów spożywczych, Z pomocą nauczyciela pyta o preferencje i opisuje preferencje, Z nielicznymi błędami czyta nazwy produktów spożywczych, Z nielicznymi błędami mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa Nazywa produkty spożywcze, Pyta o preferencje, Opisuje preferencje, Poprawnie czyta nazwy produktów spożywczych, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa produkty spożywcze, Pyta o preferencje, Opisuje preferencje, Bezbłędnie czyta nazwy produktów spożywczych, Bezbłędnie mówi MY BODY

10 - zna i stosuje kilka podstawowych słów, - w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów zwrotów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. -zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, 1. Części ciała, 2. Przymiotniki: big, small, long, short, 3. Konstrukcja: I ve got, 4. Pytania i polecenia dotyczące części ciała. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudności częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość części ciała zgodnie z usłyszanymi nazwami, Pojedynczymi słowami i zwrotami opisuje wygląd, niektóre polecenia i pytania dotyczące Popełnia liczne błędy pzry czytaniu poznanych słów, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza Wskazuje części ciała zgodnie z usłyszanymi nazwami, Z pomocą nauczyciela opisuje wygląd, Poprawnie reaguje na około połowę poleceń i pytań dotyczących Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Z problemami powtarza Nazywa większość części ciała, Z nielicznymi błędami opisuje wygląd i mówi o swoim ulubionym sporcie,, większość poleceń i pytań dotyczących Z nielicznymi błędami czyta nazwy części ciała i przymiotników, Mówi historyjkę popełniając nieliczne błędy językowe, Nazywa części ciała, Opisuje wygląd, Mówi o swoim ulubionym sporcie, Poprawnie czyta nazwy części ciała i przymiotników, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa części ciała, Opisuje wygląd stosując bogate słownictwo, Mówi o swoim ulubionym sporcie, Bezbłędnie czyta nazwy części ciała i przymiotników, Bezbłędnie mówi MY HOUSE WIEDZA: znajomość środków językowych - zna i stosuje kilka podstawowych słów, - W niewielkim stopniu - zna i stosuje około połowię poznanych słów zwrotów i zwrotów, -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty,

11 gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - częściowo poprawnie i własnych - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. 1. Miejsca w domu. 2. Przedmioty w domu, 3. Konstrukcje: It s, It isn t in, 4. Pytania i polecenia dotyczące miejsc i przedmiotów w domu. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudność. Częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość miejsca= i przedmiotów w domu zgodnie z usłyszanymi nazwami, Pojedynczymi wyrazami opisuje swój dom i pokój oraz miejsce położenia przedmiotów niektóre polecenia i pytania dotyczące Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Z problemami powtarza Wskazuje miejsca i przedmioty w domu zgodnie z usłyszanymi nazwami, Z pomocą nauczyciela opisuje swój dom i pokój oraz miejsce położenia przedmiotów niektóre polecenia i pytania dotyczące Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Popełniając nieliczne błędy powtarza Nazywa większość miejsc i przedmiotów w domu, Podaje miejsce położenia przedmiotów, Z nielicznymi błędami opisuje swój dom i pokój, Z nielicznymi błędami czyta nazwy miejsc i przedmiotów w domu, Z nielicznymi błędami pisze nazwy miejsc w domu, Mówi historyjkę Nazywa miejsca i przedmioty w domu, Podaje miejsce położenia przedmiotów, Opisuje swój dom i pokój, Poprawnie czyta nazwy miejsc i przedmiotów w domu, Poprawnie pisze nazwy miejsc w domu, Poprawnie mówi historyjkę Bezbłędnie nazywa miejsca i przedmioty w domu, Podaje miejsce położenia przedmiotów, Opisuje swój dom i pokój, stosując bogate słownictwo, Bezbłędnie czyta nazwy miejsc i przedmiotów w domu, Bezbłędnie pisze nazwy miejsc w domu, Bezbłędnie mówi MY CLOTHES WIEDZA: znajomość środków językowych - zna i stosuje kilka podstawowych słów. - w niewielkim stopniu - zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. - Częściowo poprawnie - zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - W większości poprawnie - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty - Poprawnie stosuje poznane w - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty - Poprawnie stosuje poznane w

12 gramatyczne. Popełnia liczne błędy. i własnych i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. zadaniach i własnych zadaniach i własnych 1. Ubrania, 2. Konstrukcja I m wearing, 3. Pytania i polecenia dotyczące ubrań. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudność. częściowo poprawnie rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość ubrań zgodnie z usłyszanymi nazwami, nieliczne polecenia i pytania dotyczące Popełnia liczne błędy przy czytaniu poznane słowa, Pisze po śladzie, Z trudnością powtarza Wskazuje ubrania zgodnie z usłyszanymi nazwami, około połowę poleceń i pytań dotyczących Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Popełniając nieliczne błędy śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę Poprawnie nazywa większości ubrań, Opisuje wybrana postać, popełniając nieliczne błędy językowe Opisuje pogodę, większość poleceń i pytania dotyczące Poprawnie czyta nazwy ubrań, Poprawnie pisze nazwy kolorów, Mówi historyjkę popełniając nieliczne błędy Nazywa ubrania, Opisuje wybrana postać, Opisuje pogodę, Poprawnie czyta nazwy ubrań, Poprawnie pisze nazwy kolorów, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa ubrania, Opisuje wybrana postać stosując bogate słownictwo, Bezbłędnie opisuje pogodę, Poprawnie, płynnie czyta nazwy ubrań, Poprawnie pisze nazwy kolorów, Poprawnie, płynnie mówi MY PARTY WIEDZA: znajomość środków językowych - zna i stosuje kilka podstawowych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów zwrotów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. -zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty,

13 1. Zwierzęta domowe, 2. Zwierzęta dzikie, 3. Konstrukcja I m, 4. Konstrukcja It s 5. Konstrukcja I m wearing, 6. Konstrukcja I like, 7. Konstrukcja I ve got, 8. Pytania i polecenia dotyczące zwierząt domowych i dzikich. UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Bezbłędnie Wskazuje większość zwierząt zgodnie z usłyszanymi nazwami, nieliczne polecenia i pytania dotyczące Częściowo poprawnie Popełnia liczne błędy pisząc nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Z trudnością powtarza Wskazuje zwierzęta zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie nazywa około połowę poznanych zwierząt Z pomocą nauczyciela opisuje zwierzęta około połowę poleceń i pytania dotyczące Częściowo poprawnie Częściowo poprawnie pisze nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Z niewielką pomocą nauczyciela powtarza historyjkę Poprawie nazywa większość zwierząt Opisuje zwierzęta popełniając nieliczne błędy językowe Podaje, które zwierzęta lubi, a których nie, Mówi o posiadaniu zwierząt, większość poleceń i pytania dotyczących Z nielicznymi błędami czyta nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Z nielicznymi błędami pisze zabawek i produktów spożywczych, Mówi historyjkę popełniając nieliczne błędy językowe. Poprawnie nazywa poznane zwierzęta, Opisuje zwierzęta Podaje, które zwierzęta lubi, a których nie, Mówi o posiadaniu zwierząt, Poprawnie czyta nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych,poprawnie pisze nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa zwierzęta, Opisuje zwierzęta, Podaje, które zwierzęta lubi, a których nie, Mówi o posiadaniu zwierząt, Poprawnie, płynnie czyta nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Poprawnie pisze nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Bezbłędnie, płynnie mówi

14

15 Klasa II OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA MY FAVOURITE THINGS WIEDZA: znajomość środków językowych zna około 1/3 podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste elementarne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalno -gramatyczne we wszystkich typach zadań. zna około połowę wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno -gramatycznych w trudniejszych zadaniach. zna około 3/4 wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,, W większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,, popełnia sporadyczne błędy leksykalno - gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. słowa i wyrażenia, bezbłędnie je zapisuje i wymawia,, bezbłędnie stosuje je w Ulubione rzeczy Kolory Liczby 1-15 Przymiotniki: big, small Konstrukcje It s a (bike), It isn t a (scooter) Pytanie Is it a (scooter)? Polecenia i pytania dotyczące ulubionych rzeczy i liczb. UMIEJĘTNOŚCI Wskazuje większość zabawek, kolorów, figur geometrycznych i przymiotników zgodnie z usłyszanymi nazwami, Poprawnie wymienia liczby 1-10, Pojedynczymi słowami opisuje zabawki, Popełnia liczne błędy przy czytaniu poznanych słów, Pisze po śladzie, Wskazuje zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Zna liczby 1-10 Przy pomocy nauczyciela opisuje zabawki,głównie odpowiadając na pytania, około połowę poleceń i pytania dotyczące Częściowo poprawnie Pisze po śladzie, Nazywa większość poznanych zabawek, kolorów, figur geometrycznych i przymiotników, Z nielicznymi błędami opisuje zabawki, Zna i stosuje liczby 1-10, większość poleceń i pytania dotyczących Z nielicznymi błędami czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, Nazywa poznane zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki, Samodzielnie opisuje zabawki, Zna i stosuje liczby 1-10, poprawnie reaguje na Poprawnie czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, Poprawnie mówi Bezbłędnie nazywa zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki, Samodzielnie opisuje zabawki stosując bogate słownictwo, Zna i stosuje liczby 1-10, Bezbłędnie czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, Bezbłędnie mówi

16 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTNOŚCI Z problemami powtarza historyjkę popełniając liczne błędy. zna około 1/3 podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste elementarne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalno -gramatyczne we wszystkich typach zadań. Popełniając nieliczne błędy powtarza Unit 2 MY FAMILY zna około połowę wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno -gramatycznych w trudniejszych zadaniach. Mówi historyjkę popełniając nieliczne błędy językowe zna około 3/4 wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,, W większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. Członkowie rodziny Zwierzęta Liczby 1-15 Ulubione rzeczy Konstrukcje I ve got/ I haven t got a (brother), This is. Polecenia i pytania dotyczące członków rodziny, zwierząt, liczb i ulubionych rzeczy Wskazuje większość członków rodziny zgodnie z usłyszanymi nazwami, Pojedynczymi słowami opisuje siebie i swoją rodzinę, niektóre polecenia i pytania dotyczące Popełnia liczne błędy przy czytaniu poznanych słów, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza wskazuje członków rodziny i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie reaguje na około połowę poleceń i pytań dotyczących częściowo poprawnie opisuje swoją rodzinę popełniając nieliczne błędy językowe, z problemami śpiewa. Poprawnie zapisuje nazwy ulubionych rzeczy i liczb, jeśli popełni błąd potrafi go samodzielnie poprawić. słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,, popełnia sporadyczne błędy leksykalno - gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Nazywa większość poznanych członków nazywa członków rodziny, rodziny, opisuje siebie i swoją Z nielicznymi błędami rodzinę, opisuje siebie i swoją rodzinę zna i stosuje liczby 1-15, większość poleceń i pytania dotyczących poprawnie reaguje na Z nielicznymi błędami czyta nazwy członków poprawnie czyta i pisze nazwy członków rodziny, rodziny, poprawnie śpiewa Mówi historyjkę popełniając nieliczne błędy językowe piosenkę i odgrywa Bezbłędnie zapisuje nazwy ulubionych rzeczy i liczb. słowa i wyrażenia, bezbłędnie je zapisuje i wymawia,, bezbłędnie stosuje je w bezbłędnie nazywa członków rodziny, opisuje siebie i swoją rodzinę stosując bogate słownictwo, zna i bezbłędnie stosuje liczby 1-15, poprawnie reaguje na poprawnie czyta i pisze nazwy członków rodziny bezbłędnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę

17 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTNOŚCI historyjkę popełniając liczne błędy. zna około 1/3 podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste elementarne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalno -gramatyczne we wszystkich typach zadań. UNIT 3 MY BODY AND FACE zna około połowę wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno -gramatycznych w trudniejszych zadaniach. 1. Części ciała 2. Przymiotniki: długi, krótki, duży, mały, silny 3. Konstrukcje: He s/she s got, He/She hasn t got 1. Pytania Has he/she got? 2. Polecenia i pytania dotyczące części ciała i przymiotników. Wskazuje większość zgodnie z usłyszanymi nazwami, Pojedynczymi słowami opisuje wygląd wybranych bohaterów/zwierząt niektóre polecenia i pytania dotyczące Popełnia liczne błędy przy czytaniu poznanych słów, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza historyjkę popełniając liczne błędy. wskazuje części ciała i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie reaguje na około połowę poleceń i pytań dotyczących częściowo poprawnie opisuje wygląd wybranych bohaterów/zwierząt popełniając nieliczne błędy językowe,. przy pomocy nauczyciela pisze opis postaci z filmu, z problemami śpiewa zna około 3/4 wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,, W większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,, popełnia sporadyczne błędy leksykalno - gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Nazywa większość poznanych części ciała i nazywa części ciała i przymiotniki, przymiotników, opisuje wygląd Z nielicznymi błędami wybranych opisuje wygląd wybranych bohaterów/zwierząt, bohaterów/zwierząt poprawnie reaguje na większość poleceń i pytań dotyczących poprawnie czyta i pisze Z nielicznymi błędami czyta nazwy części ciała nazwy części ciała i przymiotników, i przymiotników, pisze opis postaci z filmu, Mówi poprawnie śpiewa historyjkę popełniając piosenkę i odgrywa nieliczne błędy językowe Poprawnie czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, Poprawnie mówi bezbłędnie śpiewa piosenkę i odgrywa słowa i wyrażenia, bezbłędnie je zapisuje i wymawia,, bezbłędnie stosuje je w bezbłędnie nazywa części ciała i przymiotniki, opisuje wygląd wybranych bohaterów/zwierząt stosując bogate słownictwo, poprawnie reaguje na poprawnie czyta i pisze nazwy części ciała i przymiotników, bezbłędnie pisze opis postaci z filmu, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa

18 WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI zna około 1/3 podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste elementarne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalno -gramatyczne we wszystkich typach zadań. UNIT 4 MY ROOM zna około połowę wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno -gramatycznych w trudniejszych zadaniach. Przedmioty w domu Miejsca w domu Przyimki miejsca Liczby 1-20 Konstrukcje It is/ It isn t in Pytanie Where s? Pytania i polecenia dotyczące przedmiotów i miejsc w domu. Wskazuje większość przedmiotów zgodnie z usłyszanymi nazwami, wskazuje przedmioty i miejsca w domu, zgodnie z usłyszanymi Pojedynczymi słowami nazwami, opisuje wygląd rozumie liczby 1-20, wybranych bohaterów/zwierząt poprawnie reaguje na około połowę poleceń około 1/3 poleceń i pytań dotyczących i pytań dotyczących częściowo poprawnie Popełnia liczne błędy przy z problemami pyta o czytaniu poznanych słów, położenie przedmiotów, Pisze po śladzie, z problemami opisuje powtarza rymowankę, swój pokój, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę popełniając liczne błędy. z problemami śpiewa zna około 3/4 wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,, W większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia,, popełnia sporadyczne błędy leksykalno - gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. słowa i wyrażenia, bezbłędnie je zapisuje i wymawia,, bezbłędnie stosuje je w nazywa większość poznanych przedmiotów nazywa przedmioty i miejsca w domu, i miejsc w domu, pyta o położenie domu, pyta o położenie przedmiotów i odpowiada przedmiotów i odpowiada na takie pytania, na takie pytania poprawnie reaguje na popełniając nieliczne pytania, błędy językowe poprawnie reaguje na większość poleceń i poprawnie czyta i pisze słownictwo, pytań dotyczących nazwy przedmiotów i miejsc w domu oraz poprawnie czyta i pisze liczb, większość nazw poprawnie opisuje swój przedmiotów i miejsc w pokój, domu oraz liczb, poprawnie śpiewa poprawnie opisuje swój piosenkę i odgrywa pokój, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa bezbłędnie nazywa przedmioty i miejsca w bezbłędnie pyta o położenie przedmiotów i odpowiada na takie opisuje swój pokój stosując bogate poprawnie reaguje na poprawnie czyta i pisze nazwy przedmiotów i miejsc w domu, bezbłędnie śpiewa piosenkę i odgrywa

19 - zna i stosuje około 1/3 poznanych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. UNIT 5 I CAN JUMP - zna i stosuje około połowię poznanych słów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych 1. Czynności 2. Zwierzęta 3. Części ciała 4. Konstrukcje: I can/ can t 5. Pytanie Can you? 6. Pytania i polecenia dotyczące czynności, zwierząt i części ciała. w większości poprawnie słuchanie, wskazuje czynności, zwierzęta i części ciała, zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania dotyczące częściowo poprawnie z problemami opisuje zwierzęta, z problemami mówi i pyta o umiejętności, z problemami śpiewa historyjkę popełniając liczne błędy z problemami pisze swój opis uwzględniając wygląd i swoje umiejętności. wskazuje czynności, zwierzęta i części ciała, zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie reaguje na około połowę poleceń i pytań dotyczących częściowo poprawnie z problemami opisuje zwierzęta, z problemami mówi i pyta o umiejętności, z problemami śpiewa historyjkę, z problemami pisze swój opis uwzględniając wygląd i swoje umiejętności. UNIT 6 HE LIKES CHEESE -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. nazywa większość czynności, zwierząt i części ciała, poprawnie reaguje na większość poleceń i pytań dotyczących poprawnie czyta i pisze większość nazw czynności, zwierząt i części ciała, opisuje zwierzęta popełniając nieliczne błędy językowe, poprawnie mówi i pyta o umiejętności, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę popełniając nieliczne błędy językowe, pisze swój opis uwzględniając wygląd i swoje umiejętności popełniając nieliczne błędy językowe. - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, nazywa czynności, zwierzęta i części ciała, poprawnie reaguje na poprawnie czyta i pisze nazwy czynności, zwierząt i części ciała, opisuje zwierzęta, poprawnie mówi i pyta o umiejętności, poprawnie śpiewa historyjkę, poprawnie pisze swój opis uwzględniając wygląd i swoje umiejętności. -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, 1 bezbłędnie nazywa czynności, zwierzęta i części ciała, poprawnie reaguje na bezbłędnie czyta i pisze nazwy czynności, zwierząt i części ciała, opisuje zwierzęta, poprawnie mówi i pyta o umiejętności, poprawnie śpiewa historyjkę, poprawnie pisze swój opis uwzględniając wygląd i swoje umiejętności stosując bogate słownictwo

20 - zna i stosuje około 1/3 poznanych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych 1. Produkty spożywcze 2. Posiłki 3. Konstrukcje: He/She likes. He/She doesn t like 4. Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych i posiłków. - zna i stosuje około 1/3 poznanych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. wskazuje produkty spożywcze i posiłki zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania dotyczące częściowo poprawnie z problemami mówi i pyta o to, co je na wybrany posiłek, z problemami śpiewa historyjkę, z problemami pisze o upodobaniach kulinarnych innych osób. - zna i stosuje około połowię poznanych słów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych UNIT 7 OUR WORLD -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. nazywa większość produktów spożywczych i posiłków, poprawnie reaguje na większość poleceń i pytań dotyczących poprawnie czyta i pisze nazwy większości produktów spożywczych i posiłków, mówi i pyta o to, co je na wybrany posiłek popełniając nieliczne błędy językowe, poprawnie śpiewa historyjkę, pisze o upodobaniach kulinarnych innych osób popełniając nieliczne błędy językowe, -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, nazywa produkty spożywcze i posiłki, poprawnie reaguje na poprawnie czyta i pisze nazwy produktów spożywczych i posiłków, poprawnie mówi i pyta o to, co je na wybrany posiłek, poprawnie śpiewa historyjkę, poprawnie pisze o upodobaniach kulinarnych innych osób. - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, bezbłędnie nazywa produkty spożywcze i posiłki, bezbłędnie reaguje na poprawnie czyta i pisze nazwy produktów spożywczych i posiłków, poprawnie mówi i pyta o to, co je na wybrany posiłek, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę, bezbłędnie pisze o upodobaniach kulinarnych innych osób stosując bogate słownictwo. -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty,

21 i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. 1. Elementy krajobrazu 2. Środki transportu 3. Konstrukcje: There is, There are 4, Pytania i polecenia dotyczące elementów krajobrazu i środków transportu. w większości poprawnie słuchanie, wskazuje elementy krajobrazu i środki transportu zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania dotyczące częściowo poprawnie z problemami podaje miejsce położenia i ilość pojazdów, z problemami opisuje krajobraz, z problemami mówi o elementach krajobrazu mapy Polski, o ich położeniu, atrakcyjności i ważności, z problemami śpiewa historyjkę popełniając liczne błędy językowe w większości poprawnie słuchanie, wskazuje elementy krajobrazu i środki transportu zgodnie z usłyszanymi nazwami, poprawnie reaguje na niektóre polecenia i pytania dotyczące częściowo poprawnie z problemami podaje miejsce położenia i ilość pojazdów, z problemami opisuje krajobraz, z problemami mówi o elementach krajobrazu mapy Polski, o ich położeniu, atrakcyjności i ważności, z problemami śpiewa nazywa większość elementów krajobrazu i środków transportu, poprawnie reaguje na większość poleceń i pytań dotyczących czyta i pisze nazwy elementów krajobrazu i środków transportu popełniając nieliczne błędy w wymowie, podaje miejsce położenia i ilość pojazdów popełniając nieliczne błędy językowe, opisuje krajobraz popełniając nieliczne błędy językowe, mówi o elementach krajobrazu mapy Polski, o ich położeniu, atrakcyjności i ważności, śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę popełniając nieliczne błędy, nazywa elementy krajobrazu i środki transportu, poprawnie reaguje na poprawnie czyta i pisze nazwy elementów krajobrazu i środków transportu, poprawnie podaje miejsce położenia i ilość pojazdów, poprawnie opisuje krajobraz, poprawnie mówi o elementach krajobrazu mapy Polski, o ich położeniu, atrakcyjności i ważności, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę, bezbłędnie nazywa elementy krajobrazu i środki transportu, poprawnie reaguje na bezbłędnie czyta i pisze nazwy elementów krajobrazu i środków transportu, bezbłędnie podaje miejsce położenia i ilość pojazdów, bezbłędnie opisuje krajobraz stosując bogate słownictwo, poprawnie mówi o elementach krajobrazu mapy Polski, o ich położeniu, atrakcyjności i ważności stosując bogate słownictwo, bezbłędnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę, UNIT 8 WHAT S HE WEARING? - zna i stosuje około 1/3 poznanych słów, - W niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. - zna i stosuje około połowię poznanych słów i zwrotów, - częściowo poprawnie i własnych -zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. - w większości poprawnie - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty, -zna i bezbłędnie stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty,

22 i własnych Błędy nie zakłócają komunikacji. 1. Ubrania 2. Konstrukcje I m/he s/she s wearing 3. Pytania i polecenia dotyczące ubrań. - wskazuje większość ubrań zgodnie z usłyszanymi nazwami, - poprawnie reaguje na około połowę poleceń i pytań dotyczących poznanego - czyta poznane słowa popełniając błędy w wymowie, - krótko opisuje swój ubiór oraz wygląd i ubiór innych popełniając liczne błędy, - krótko opisuje zaprojektowany przez siebie mundurek szkolny wzorując się na schemacie, popełnia liczne błędy leksykalnogramatyczne, - śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę popełniając liczne błędy - wskazuje ubrania zgodnie z usłyszanymi nazwami, - poprawnie reaguje na około połowę poleceń i pytań dotyczących poznanego - czyta poznane słowa popełniając błędy w wymowie, - krótko opisuje swój ubiór oraz wygląd i ubiór innych, - krótko opisuje zaprojektowany przez siebie mundurek szkolny wzorując się na schemacie, popełnia błędy leksykalnogramatyczne, - śpiewa piosenkę czy powtarza - nazywa większość ubrań, - poprawnie reaguje na większość poleceń i pytań dotyczących poznanego - czyta i pisze nazwy ubrań, - opisuje swój ubiór oraz wygląd i ubiór innych popełniając nieliczne błędy, - opisuje zaprojektowany przez siebie mundurek szkolny popełniając nieliczne błędy - śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę popełniając nieliczne błędy, - rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. - nazywa ubrania, - poprawnie reaguje na dotyczące - poprawnie czyta i pisze nazwy ubrań, - poprawnie opisuje swój ubiór oraz wygląd i ubiór innych, - poprawnie opisuje zaprojektowany przez siebie mundurek szkolny, - poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę, - nazywa ubrania, - poprawnie reaguje na dotyczące - bezbłędnie czyta i pisze nazwy ubrań, - poprawnie opisuje swój ubiór oraz wygląd i ubiór innych stosując bogate słownictwo, - samodzielnie, bezbłędnie opisuje zaprojektowany przez siebie mundurek szkolny stosując bogate słownictwo, - bezbłędnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę,

23

24

25 KLASA III UNIT 1 Fantasy World CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Mówienie i reagowanie ustne - z trudnością wypowiada się na temat postaci ze świata fantazji, podaje nieliczne słowa związane ze światem fantazji, - reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując przy tym często niepoprawne zwroty, - Z trudnością powtarza piosenkę czy powtarza - wypowiada się na temat niektórych postaci ze świata fantazji, - usiłuje recytować wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewać piosenki z rozdziału 1 z nagraniem, - usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, popełnia liczne błędy językowe i fonetyczne, które częściowo zakłócają komunikację - wypowiada się na temat postaci ze świata fantazji oraz zamków; podaje nazwy i imiona legendarnych postaci, - reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując poprawne zwroty, opełnia nieliczne błędy językowe i/lub fonetyczne recytuje wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 1 z nagraniem, odgrywa rolę postaci z historyjki, popełnia nieliczne błędy językowe i/lub fonetyczne, które na ogół nie zakłócają komunikacji. - swobodnie wypowiada się na temat postaci ze świata fantazji pyta o imię postaci, - reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując płynnie poprawne zwroty, r - recytuje wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, -odgrywa rolę postaci z historyjki, nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji - swobodnie wypowiada się na temat postaci ze świata fantazji - reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując płynnie poprawne zwroty - bezbłędnie recytuje wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 1 - odgrywa rolę postaci z historyjki, nie popełnia błędów Słuchanie - rozumie nieliczne proste polecenia nauczyciela i na nie - wskazuje niektóre wyrazy i obrazki podczas słuchania nagrań, - rozumie pojedyncze słowa i zwroty z wypowiedzi nauczyciela i kolegów sporadycznie na te wypowiedzi - zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają uczniowi trudność. - rozumie proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować, - wskazuje nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas słuchania nagrań, - rozumie niektóre słowa i zwroty oraz pojedyncze zdania z wypowiedzi i pytania kolegów, nie zawsze poprawnie na nie - w połowie poprawnie rozwiązuje zadania ze słuchu. - rozumie większość prostych poleceń nauczyciela i właściwie na nie - na ogół rozumie wypowiedzi i pytania kolegów i poprawnie na nie - z nielicznymi błędami rozwiązuje zadana na - z łatwością rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie - wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i elementy ilustracji podczas słuchania nagrań; - rozumie wypowiedzi i pytania kolegów i poprawnie na nie reaguje; - poprawnie rozwiązuje zadania na - z łatwością rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie - wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i elementy ilustracji podczas słuchania nagrań; - rozumie wypowiedzi i pytania kolegów i poprawnie na nie reaguje; - bezbłędnie rozwiązuje zadania na

26 Słownictwo i struktury - rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa nieliczne postaci ze świata fantazji oraz elementy zamku, - z trudnością posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym strukturami He s/she s..his/her name is.. Is she/he? What s her/hisname? popełnia bardzo liczne błędy. - rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa około połowę postaci ze świata fantazji - nie zawsze poprawnie posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym strukturami He s/she s..his/her name is.. Is she/he? What s her/hisname?; popełnia liczne błędy. - z nielicznymi błędami wskazuje na obrazkach i nazywa postaci ze świata fantazji - posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym strukturami He s/she s..his/her name is.. Is she/he? What s her/hisname? popełniając nieliczne błędy. - poprawnie wskazuje na obrazkach i nazywa postaci ze świata fantazji - posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1 : He s/she s..his/her name is.. Is she/he? What s her/hisname? nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy - poprawnie wskazuje na obrazkach i nazywa postaci ze świata fantazji - bezbłędnie posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1 : He s/she s..his/her name is.. Is she/he? What s her/hisname? n Czytanie i pisanie - rozpoznaje nieliczne formy pisane poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami; - słabo rozumie krótkie teksty dotyczące przyjaciół; - z trudnością pisze lub przepisuje nazwy postaci ze świata fantazji, - z pomocą nauczyciela uzupełnia tekst o swoim przyjacielu; popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające komunikację, pisze bardzo niestarannie. - rozpoznaje niektóre formy pisane poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami, - rozumie z pomocą nauczyciela proste zdania; - częściowo rozumie krótkie teksty dotyczące przyjaciół oraz opis zamku; - pisze lub przepisuje nazwy postaci ze świata fantazji i dotyczące ich zdania z użyciem struktur z rozdziału 1, - uzupełnia tekst o swoim przyjacielu; popełnia liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację, nie zachowuje odpowiedniej staranności. - rozpoznaje większość form pisanych poznanych w rozdziale 1 wyrazów ilustrowanych obrazkami, - rozumie proste zdania; rozumie w większości krótkie teksty dotyczące przyjaciół oraz opis zamku; - pisze lub przepisuje nazwy postaci ze świata fantazji oraz zdania z użyciem słownictwa i struktur z rozdziału 1, - pisze tekst o swoim przyjacielu; popełnia nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, które na ogół nie zakłócają komunikacji, zachowuje staranność - z łatwością rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale 1 wyrazów ilustrowanych obrazkami, rozumie proste zdania; - rozumie treść krótkich tekstów dotyczących przyjaciół oraz treść opisu zamku; swobodnie pisze lub przepisuje imiona i nazwy postaci ze świata fantazji oraz zdania z użyciem słownictwa i struktur z rozdziału 1 - pisze tekst o swoim przyjacielu; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy językowe lub zapisu, zachowuje odpowiednią staranność. - z łatwością rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale 1 wyrazów ilustrowanych obrazkami, rozumie proste zdania; - rozumie treść krótkich tekstów dotyczących przyjaciół oraz treść opisu zamku; - swobodnie pisze lub przepisuje imiona i nazwy postaci ze świata fantazji oraz zdania z użyciem słownictwa i struktur z rozdziału 1 - pisze tekst o swoim przyjacielu stosując bogate słownictwo, zachowując poprawność językową UNIT 2 Hobby Mówienie i reagowanie ustne z trudnością wypowiada się na temat zajęć wykonywanych w czasie wolnym, podaje nieliczne nazwy zajęć w tym sportowych i artystycznych, przy pomocy nauczyciela z trudnością pyta o ulubione zajęcia i udziela odpowiedzi - z trudnością reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując przy tym często niepoprawne zwroty, - wypowiada się na temat hobby i zajęć wykonywanych w czasie wolnym, podaje nazwy zajęć, w tym sportowych i artystycznych, pyta na ogół poprawnie o ulubione zajęcia i udziela odpowiedzi - usiłuje recytować wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewać piosenki z rozdziału 2 z nagraniem, - usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, popełnia liczne błędy - wypowiada się na temat hobby i zajęć wykonywanych w czasie wolnym, podaje nazwy zajęć, w tym sportowych i artystycznych, pyta na ogół poprawnie o ulubione zajęcia i udziela odpowiedzi - reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując poprawne zwroty, popełnia nieliczne błędy językowe i/lub fonetyczne - swobodnie wypowiada się na temat hobby i zajęć wykonywanych w czasie wolnym, podaje nazwy zajęć w tym sportowych i artystycznych, pyta o ulubione zajęcia i udziela odpowiedzi, - reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując płynnie poprawne zwroty, r - recytuje wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewa piosenkę - swobodnie wypowiada się na tema hobby i zajęć wykonywanych w czasie wolnym, podaje nazwy zajęć w tym sportowych i artystycznych, pyta o ulubione zajęcia i udziela odpowiedzi, - reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując płynnie poprawne zwroty

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2 Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Klasa 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl.ii

Kryteria oceniania kl.ii Kryteria oceniania kl.ii Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. II ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas II. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2

Wymagania edukacyjne dla klas II. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne dla klas II z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA (Nie potrafisz, nie odrobiłeś zadania) POZIOM PODSTAWOWY PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Nr MEN: 680/2/2015 PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Autorka: Mariola Bogucka Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl. I

Kryteria oceniania kl. I Kryteria oceniania kl. I Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA I szkoły podstawowej podręcznik NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1 Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA (Nie potrafisz,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: New English Adventure 1 Klasa: 1 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch Kryteria oceniania - wymagania szczegółowe zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Nr MEN: 680/1/2015 PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Autorka: Mariola Bogucka Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II do podręcznika NEW ENGLISH ADVENTURE poziom 2 rok szk. 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II do podręcznika NEW ENGLISH ADVENTURE poziom 2 rok szk. 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II do podręcznika NEW ENGLISH ADVENTURE poziom 2 rok szk. 2018/2019 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

PZO OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika New English Adventure 1

PZO OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika New English Adventure 1 PZO OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I

Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 1 Rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie, rozumienie sensu historyjek

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 I. Założenia 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3. Kryteria oceniania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3. Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 3

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 3 Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Klasa 3 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3) Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa 2 Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP PODRĘCZ NIK New English Adventure 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CZYTANIE MÓWIENIE I REAGOWANIE USTNE SŁUCHANIE Kryteria ogólne Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA - zawsze rozumie polecenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 1 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów,

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Język Angielski

Wymagania edukacyjne - Język Angielski Wymagania edukacyjne - Język Angielski Język Angielski, klasa II, podręcznik Young Treetops 2 PROGRAMOWEJ Unit 1 ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Etap edukacyjny I Klasa III Zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w klasach I III stosuje się ocenę opisową. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Gold Sparks dla klasy I Nauczyciel: Angelika Łakomska Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie 1c w roku szkolnym 2018/2019

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 2018/2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Poziom opanowania umiejętności CELUJĄCY -6 BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo