Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata"

Transkrypt

1 Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata Certus Partnerzy Sp. z o. o. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Przedmiot KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Przebieg konsultacji społecznych Podsumowanie złożonych uwag, formularzy konsultacyjnych i wyników ankiet ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR ANKIETY

3 1. Wprowadzenie Partycypacja społeczna to świadome i aktywne uczestnictwo obywateli w procesach zarządzania publicznego. Stanowi niezbędny element procedury sporządzania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji (zwanego również GPR). Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz ze zm.) w sposób jednoznaczny przesądza o zakresie, jak i sposobie konsultacji społecznych. Gmina Oświęcim opracowując projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zapewniła udział w konsultacjach społecznych możliwie szerokiemu gronu interesariuszy (w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji), włączając w proces przygotowania przedmiotowego dokumentu przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe, samorząd wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, podmioty gospodarcze oraz inne osoby fizyczne i prawne, których zaangażowanie w ten proces miało istotny wpływ na ostateczny kształt Gminnego Programu Rewitalizacji. Udział interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na przedstawienie racji różnych grup w nim uczestniczących, wzbogacenie dokumentu o dodatkowe elementy, w tym potencjały i zagrożenia występujące na obszarach rewitalizacji, a także dał możliwość wychwycenia aktualnych oczekiwań i potrzeb, tworząc tym samym rozwiązania w pełni akceptowalne przez lokalną społeczność. Przedmiotem Raportu jest dostarczenie informacji z przebiegu procesu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata

4 2. Przedmiot KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata Dokument ten w ostatecznym kształcie będzie podstawowym narzędziem realizacji procesów rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim, zapewniającym kompleksowość i koordynację prowadzonych przez Urząd Gminy działań rewitalizacyjnych w ścisłej korelacji ze społecznością lokalną i interesariuszami. Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm. ) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata Ministra Rozwoju. 4

5 3. Przebieg konsultacji społecznych Konsultacje społeczne projektu dokumentu GPR prowadzone były w terminie od r. do r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone OBWIESZCZENIEM WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 lutego 2017r.w sprawie harmonogramu oraz form przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy Oświęcim. Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Oświęcim dla podobszaru rewitalizacji Dwory Drugie odbyło się w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 16:00. W warsztatach wzięło udział 13 osób. Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Oświęcim dla podobszaru rewitalizacji Babice odbyło się w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 16:00. W warsztatach wzięło udział 29 osób. Spotkania poprzedzone były kampanią informacyjną poprzez następujące kanały: informacja na stronie Gminy Oświęcim: gminaoswiecim.pl informacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oświęcim informacja na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oświęcim oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych obszarem rewitalizacji ulotki informacyjne przekazywane bezpośrednio mieszkańcom obszaru rewitalizacji (przez sołtysów i radnych). Zbieranie uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata odbywało się za pomocą Formularza zgłoszeniowego oraz Ankiety, zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Oświęcim - (zakładka Rewitalizacja ). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć od dnia r. do dnia r. do Urzędu Gminy Oświęcim drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną na adres a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Oświęcim. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, Formularz zgłoszeniowy (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do 5

6 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata oraz Ankieta były dostępne od dnia r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Oświęcim - (zakładka Rewitalizacja ). Formularz zgłoszeniowy oraz Ankietę można było również pobrać w pokoju 33 Urzędu Gminy Oświęcim w godzinach pracy Urzędu. KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZEPROWADZONO W FORMIE: 1. SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostały założenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy dla Gminy Oświęcim na lata oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych: - Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Oświęcim dla podobszaru rewitalizacji Dwory Drugie odbyło się w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 16:00 w Domu Ludowym, ul. Oświęcimska 28, Dwory Drugie. W warsztatach wzięło udział 13 osób. - Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Oświęcim dla podobszaru rewitalizacji Babice odbyło się w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 16:00 w Domu Ludowym, ul. Topolowa 10, Babice. W warsztatach wzięło udział 29 osób. Warsztaty zorganizowane na obszarze rewitalizacji odbywały się według następujących założeń: Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji nowe podejście do rewitalizacji, podstawa prawna, Omówienie form partycypacji społecznej przewidzianych w ramach trwających konsultacji dokumentu GPR Gminy Oświęcim, Prezentacja elementów Gminnego Programu Rewitalizacji: sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska i lokalne potencjały delimitacja obszaru wizja/cele szczegółowe/kierunki działań wstępna lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Dyskusja panelowa w oparciu o modele/narzędzia: dyskusja interaktywna/metaplan/burza mózgów Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia dokumentu GPR. 2. DEBATY PUBLICZNEJ Debaty publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Oświęcim. Debata odbyła się w dniu r. o godz. 15:00, w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, Oświęcim (Sala Sesyjna). W debacie wzięło udział 6 osób. 6

7 Debata publiczna odbywała się wg założeń: Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji nowe podejście do problematyki rewitalizacji, podstawa prawna, Omówienie form partycypacji społecznej przewidzianych w ramach trwających konsultacji dokumentu GPR Gminy Oświęcim Prezentacja elementów Gminnego Programu Rewitalizacji: sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska i lokalne potencjały delimitacja obszaru wizja/cele szczegółowe/kierunki działań lista zaproponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poszerzona o propozycje zgłaszane podczas spotkań warsztatowych, Podsumowanie wypracowanych wspólnie rozwiązań w ramach odbywających się warsztatów na podobszarach rewitalizacji, Dyskusja panelowa w oparciu o modele/narzędzia: dyskusja interaktywna/metaplan/burza mózgów, Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia dokumentu GPR. 3. DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH - poza Urzędem Gminy Oświęcim, zorganizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których pracownicy Urzędu Gminy omawiali założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także zbierali uwagi ustne do nich i odpowiadali na pytania zainteresowanych osób. Harmonogram dyżurów konsultacyjnych: 22 marca w godzinach 14:00 16:00 w Dworach Drugich (Dom Ludowy, ul. Oświęcimska 28, Dwory Drugie) 24 marca w godzinach 14:00 16:00 w Babicach (Gminna Biblioteka Publiczna, Filia w Babicach, ul. Topolowa 10) Uwagi i opinie do projektu GPR można było zgłaszać poprzez formularz zgłaszania uwag możliwy do pobrania na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy. Formularz zgłaszania uwag można było również pobrać w pokoju 33 Urzędu Gminy Oświęcim w godzinach pracy Urzędu. Uzupełniony formularz zgłaszania uwag można było dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do r. do Urzędu Gminy drogą korespondencyjną, drogą elektroniczną na adres a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Oświęcim. Dodatkowo, uwagi 7

8 można było zgłosić w formie ustnej podczas spotkań warsztatowych, dyżurów konsultacyjnych oraz debaty publicznej. W toku konsultacji społecznych zbierane były również ankiety. Ankieta możliwa do pobrania zamieszczona została na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy. Ankietę można było również pobrać w pokoju 33 Urzędu Gminy Oświęcim w godzinach pracy Urzędu. Uzupełnioną ankietę można było dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do r. do Urzędu Gminy drogą korespondencyjną drogą elektroniczną na adres a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Oświęcim. PODSUMOWANIE SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH: r. godz. 16:00 Dom Ludowy, ul. Oświęcimska 28, Dwory Drugie - spotkanie warsztatowe dotyczące obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru Dwory Drugie. Zjawiska kryzysowe wskazane przez interesariuszy: Duże zagrożenie powodziowe. Fetor - występowanie nieprzyjemnych zapachów. Zamknięta kładka na śluzie Wisły - brak połączenia ze ścieżkami rowerowymi po drugiej stronie Wisły. Potencjał podobszarów wskazany przez interesariuszy: 8

9 Aktywna organizacja społeczna - Koło Gospodyń Wiejskich. Ścieżki rowerowe. Proponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Interesariusze obecni na spotkaniu potwierdzili konieczność realizacji projektów w kształcie zapisanym w projekcie GPR dla Gminy Oświęcim na lata Zgłoszono również w formie ustnej propozycję o rozszerzenie projektu nr 8: - stworzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Dworach Drugich - doposażenie OSP (sprzęt przeciwpożarowy) - Internet dla OSP i Domu Ludowego - doposażenie zespołu Dworzanki Ponadto, zasygnalizowano, by projekt nr 1 był zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Babicach oraz Domu Ludowym w Dworach Drugich - uwagę uwzględniono. Uczestnicy spotkania warsztatowego zostali poinformowani o terminie debaty publicznej dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji, która odbędzie się 27 marca o godz. 15:00 w UG Oświęcim. Interesariusze zostali również poproszeni o wypełnienie ankiet i otrzymanych formularzy zgłaszania uwag i projektów do GPR. 9

10 r. godz. 16:00 Dom Ludowy, ul. Topolowa 10, Babice - spotkanie warsztatowe dotyczące obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru Babice Zjawiska kryzysowe wskazane przez interesariuszy: Występowanie nieprzyjemnych zapachów. Wysokie zanieczyszczenie powietrza. Występowanie szkód górniczych (pękanie ścian domów) Brak chodników przy drogach dojazdowych do szkół. Niewydolna kanalizacja deszczowa. Potencjał podobszarów wskazany przez interesariuszy: Dom Ludowy w Babicach Bliskość Miasta Oświęcim Organizacja imprez integrujących mieszkańców. Tereny przystosowane pod zabudowę mieszkaniową. Proponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Interesariusze obecni na spotkaniu potwierdzili konieczność realizacji projektów w kształcie zapisanym w projekcie GPR dla Gminy Oświęcim na lata Zgłoszono również w formie ustnej propozycję o rozszerzenie projektu nr 8: 10

11 - doposażenie Domu Ludowego w Babicach, wsparcie organizacji korzystających z Domu Ludowego w Babicach oraz projektu nr 7: - stworzenie chodników, parkingów przy szkole podstawowej Uczestnicy spotkania warsztatowego zostali poinformowani o terminie debaty publicznej dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji, która odbędzie się 27 marca o godz. 15:00 w UG Oświęcim. Interesariusze zostali również poproszeni o wypełnienie ankiet i otrzymanych formularzy zgłaszania uwag i projektów do GPR. DEBATA REWITALIZACYJNA - PODSUMOWANIE Debata publiczna dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Oświęcim, która odbyła się w dniu r. o godz. 15:00, w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, Oświęcim (Sala Sesyjna). Debata publiczna odbywała się wg założeń: Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rewitalizacji nowe podejście, podstawa prawna Formy partycypacji społecznej przewidziane w GPR Gminy Oświęcim Prezentacja Gminnego Programu Rewitalizacji: sfery/wskaźniki/negatywne zjawiska delimitacja obszaru wizja/cele szczegółowe/kierunki działań wstępna lista projektów/ propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych Podsumowanie wspólnie rozwiązań w ramach odbywających się warsztatów na podobszarach rewitalizacji Dyskusja panelowa w oparciu o modele/narzędzia: dyskusji interaktywnej/metaplan/burzy mózgów Zachęcenie interesariuszy rewitalizacji do aktywnego współtworzenia dokumentu GPR oraz przypomnienie terminów konsultacji społecznych. W debacie uczestniczyło 6 mieszkańców Gminy Oświęcim. Wśród obecnych byli mieszkańcy gminy, a także przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Gminy. Po prezentacji będącej wstępem do dyskusji głos zabrali uczestniczący w debacie interesariusze. Podkreślano znaczenie procesów rewitalizacji rozwoju dla Gminy Oświęcim. Podczas dyskusji interesariusze obecni na spotkaniu zgodzili się z kształtem proponowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na

12 Ponadto przedstawiciele wykonawcy i pracownicy Gminy informowali i zachęcali do składania uwag/ankiet na dostępnych formularzach. DYŻURY KONSULTACYJNE PODSUMOWANIE marca w godzinach 14:00 16:00 w Dworach Drugich (Dom Ludowy, ul. Oświęcimska 28, Dwory Drugie Obecni na konsultacjach przedstawiciele organizacji społecznych działających w Dworach Drugich (Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka) zgodzili się z kształtem proponowanych przedsięwzięć oraz zaproponowali uszczegółowienia poszczególnych zadań marca w godzinach 14:00 16:00 w Babicach (Gminna Biblioteka Publiczna, Filia w Babicach, ul. Topolowa 10) Obecni na konsultacjach mieszkańcy zgodzili się z kształtem proponowanych przedsięwzięć oraz zaproponowali uszczegółowienia zadań. Udzielono także odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego zakresu działań i ich zasięgu. 12

13 4. Podsumowanie złożonych uwag, formularzy konsultacyjnych i wyników ankiet Formularz konsultacyjny W trakcie konsultacji zgłoszono 2 uwagi w formie pisemnej. Nie wpłynął żaden formularz przedsięwzięcia rewitalizacyjnego: Nazwisko Lp. Data wpływu i Imię, Treść uwagi Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Oświęcim ws. uwagi r. Stanisław Nowotarski, Sołtys Dworów Drugich - dodanie dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej - instalacja czterech punktów dostępowych - Internet na terenie Domu Ludowego - doposażenie świetlicy (urządzenia i sprzęt do prowadzenia zajęć dla dzieci) - w zakresie doposażenia OSP Dwory Drugie - dopisać doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy - wymiana stołów (blatów roboczych) - uzupełnienie strojów - Dworzanki - oświetlenie drogi wejściowej KGW i OSP (1 punkt) r. Gabriela Buchała, Sołtys Babic - w ramach zadania nr 7 związanego ze szkołą - zwrócenie uwagi na wykonanie bezpiecznego dojazdu do szkoły, stworzenie miejsc parkingowych przy szkole - zwracamy się o umieszczenie w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez UG Oświęcim przedsięwzięcia związanego ze wsparciem działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Babicach przez doposażenie Domu Ludowego (aneks kuchenny, nagłośnienie) Uwzględniono Uwzględniono

14 4.2 Ankiety Zgłoszone Ankiety: W trakcie konsultacji wpłynęło 6 ankiet. Poniżej prezentuje się wyniki ankiet: Pytanie ankietowe: Proszę o zaznaczenie znakiem X w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć społecznych - miękkich w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Oświęcim Ankieta zdecydowanie się raczej się zdecydowanie się nie Uwagi nr zgadzam zgadzam nie mam zdania raczej się nie zgadzam zgadzam 1 X Brak 2 X Brak 3 X Brak 4 X Brak 5 X Brak 6 X Brak Suma Brak Pytanie ankietowe: Proszę o zaznaczenie znakiem X w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć inwestycyjnych - twardych w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Oświęcim Ankieta zdecydowanie się raczej się zdecydowanie się nie Uwagi nr zgadzam zgadzam nie mam zdania raczej się nie zgadzam zgadzam 1 X Brak 2 X Brak 3 X Brak 4 X Brak 5 X Brak 14

15 6 X Suma Brak Podsumowanie wyników ankiet. Na pytanie ankietowe nr 1 wszystkie osoby wypełniające ankietę opowiedziały się za realizacją przedsięwzięć społecznych - miękkich (odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam, raczej się zgadzam ). Na pytanie ankietowe nr 2 wszystkie osoby wypełniające ankietę opowiedziały się za realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych - twardych (odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam, raczej się zgadzam ). 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA Formularz stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR ANKIETY Ankieta stanowi odrębny załącznik do raportu z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Gmina Stryszawa Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszawa na lata 2016-2023 Spis treści Wstęp... 2 1. Konsultacje społeczne... 4 2. Uwagi, opinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Przedmiot konsultacji: Projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 1. Organizacja i przebieg Konsultacje społeczne odbyły się

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych nad projektem "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata "

Raport z konsultacji społecznych nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata Raport z konsultacji społecznych nad projektem "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022" Bliżyn marzec 2017 1 Przebieg i formy konsultacji społecznych W ramach działań związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINA BOLESŁAW

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINA BOLESŁAW RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINA BOLESŁAW SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWY PRAWNE 3 3. PRZEBIEG KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016-2023 Spis treści 1. Wprowadzenie..3 2. Przedmiot konsultacji...3 3. Podstawa prawna..3 4. Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja

Raport z konsultacji społecznych. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja Raport z konsultacji społecznych m Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Osoby/podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych... 4 Termin

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gmina Rytro Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Rytro, 22 marca 2016 Spis treści 1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum Opracował zespół S t r o n a 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA KOŚCIERZYNA W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, marzec

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji Strona Gminy Kłobuck https://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/prg_rwt/printpdf Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 Uchwała Nr 280/XXX/2017 w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 1 Spis treści 1. Wprowadzenie..3 2. Przedmiot konsultacji...3 3. Podstawa prawna..3 4. Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

I. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CZERNICE BOROWE NA LATA 2016-2024 I. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE Przedmiot konsultacji: Projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchowola. WSTĘP Gmina Suchowola

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Miasto Radomsko Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska 2016-02-04 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata dla Gminy Szydłowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata dla Gminy Szydłowo Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Szydłowo 1. Wprowadzenie Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. konsultacje projektu. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina

ZAPROSZENIE. konsultacje projektu. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ZAPROSZENIE konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina 2016-2022 Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szydłowo Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego. Program Rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego. Program Rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego Program Rewitalizacji m Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Osoby/podmioty uprawnione do udziału

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gdów na lata

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gdów na lata Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gdów na lata 2016-2020 Kraków, 2017 r. Opracowanie: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60 30-394 Kraków Telefon: +48 12

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Wielka Wieś, 27 czerwca 2017 r. 1. WPROWADZENIE Partycypacja społeczna odgrywa istotną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT KONSULTACJI...

PRZEDMIOT KONSULTACJI... Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2015-2022 Łącko, 2016 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025 Kraków 2017 Opracowanie: Future Green Innovations S.A. Ul. Podole 60

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Gmina Trzciel Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzciel Trzciel, 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata (wersja ostateczna dokumentu)

Raport z konsultacji społecznych. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata (wersja ostateczna dokumentu) Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 (wersja ostateczna dokumentu) Łącko, wrzesień 2016 rok Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Miechów

Gmina i Miasto Miechów Gmina i Miasto Miechów Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany uchwały nr XIX/282/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szydłowo Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 Wójta Gminy Olesno z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 Wójta Gminy Olesno z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Olesno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH ORAZ OBSZARÓW REWITALIZACJI

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH ORAZ OBSZARÓW REWITALIZACJI Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry Dokument przygotowano w ramach realizacji projektu pn.: Wzrost potencjału

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata

Raport z konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata Raport z konsultacji społecznych m Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 Zamawiający: Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 Wysoka Wykonawca: Grupa BST

Bardziej szczegółowo

MIASTO RUDA ŚLĄSKA. Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel , fax

MIASTO RUDA ŚLĄSKA. Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, tel , fax Opracowanie przygotowane w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów

Bardziej szczegółowo

przeprowadzonych w terminie od 23 lutego 2018 r. do 25 marca 2018 r. Grybów, r.

przeprowadzonych w terminie od 23 lutego 2018 r. do 25 marca 2018 r. Grybów, r. Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2017 2025 oraz projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska

Opracowanie: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020 oraz ze środków budżetu państwa Raport z konsultacji społecznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z konsultacji społecznych

RAPORT. z konsultacji społecznych RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów Stryszów, 31.08.2016 r. 1 I. Wstęp Gmina Stryszów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z konsultacji społecznych w sprawie: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata FRYSZTAK STYCZEŃ str.

RAPORT. z konsultacji społecznych w sprawie: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata FRYSZTAK STYCZEŃ str. RAPORT z konsultacji społecznych w sprawie: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022 FRYSZTAK STYCZEŃ 2018 str. 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Przedmiot konsultacji...

Bardziej szczegółowo

społeczne odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu

społeczne odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu Gmina Lisia Góra Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały nr w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/152/2016 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERNIE GMINY RASZYN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERNIE GMINY RASZYN Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 sierpnia 2016 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RASZYN W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr../ /17 Rady Gminy w Łącku z dnia xx.xx 2017 roku

UCHWAŁA Nr../ /17 Rady Gminy w Łącku z dnia xx.xx 2017 roku UCHWAŁA Nr../ /17 Rady Gminy w Łącku z dnia xx.xx 2017 roku Projekt w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 14/XIX/2016 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata

Wójt Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2015.1777 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa Siemiatycze

Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa Siemiatycze RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIATYCZE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA SIEMIATYCZE Urząd Miasta Siemiatycze ul.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedmiot Raportu. Cel konsultacji społecznych

Wprowadzenie. Przedmiot Raportu. Cel konsultacji społecznych Gmina Miasto Łańcut Raport z konsultacji społecznych projektów dokumentów strategicznych pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Kęty, 05.04.2017 r. Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023. 1. Przedmiot i podmiot konsultacji Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Łańcut. Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu strategicznego pn.: Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata

Gmina Miasto Łańcut. Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu strategicznego pn.: Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata Gmina Miasto Łańcut Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu strategicznego pn.: Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 1 Wprowadzenie Łańcut, 2016 W dniach od 5 stycznia do 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gmina Trzyciąż. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Gmina Trzyciąż. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gmina Trzyciąż Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Trzyciąż, 20 września 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata Gmina Tuchów Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-2023 Tuchów, 12 stycznia 2017 S t r o n a 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy wraz z analizą ruchu Podsumowanie konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Rabka-Zdrój Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Gmina Rabka-Zdrój Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gmina Rabka-Zdrój Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Rabka-Zdrój, 23 marca 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY STALOWA WOLA NA LATA

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY STALOWA WOLA NA LATA RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY STALOWA WOLA NA LATA 2017-2023 Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji

Bardziej szczegółowo

Pomorski Port Kreatywności

Pomorski Port Kreatywności Załącznik nr 1 do uchwały Nr 282/316/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 roku Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń Projekt z dnia 22 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

Bardziej szczegółowo

Ankieta ewaluacyjna budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2016 rok

Ankieta ewaluacyjna budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2016 rok Ankieta ewaluacyjna budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2016 rok Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Pabianic! Za nami pierwsza edycja budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic - narzędzia umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów. Łochów, wrzesień 2017 r.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów. Łochów, wrzesień 2017 r. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów Łochów, wrzesień 2017 r. SPIS TREŚCI 2 Informacje wstępne... 2 2.1 Akcja informacyjna... 2

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 Raport z konsultacji społecznych Myślenice, 2017 r. Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Bardziej szczegółowo

Gmina Ryglice Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata

Gmina Ryglice Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata Gmina Ryglice Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016-2023 Ryglice, 30 stycznia 2017 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot konsultacji... 3 1.2. Podstawa prawna... 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice Certus Partnerzy Sp. z o. o. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu

Raport z konsultacji społecznych projektu Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 Certus Partnerzy Sp. z o. o. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedlińsk Na podstawie art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Malbork 10. 11. 2016 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

- PREZENTACJA OBSZARU REWITALIZOWANEGO 12 LIPCA 2016

- PREZENTACJA OBSZARU REWITALIZOWANEGO 12 LIPCA 2016 PRZYGOTOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY BRZESZCZE DO ROKU 2023 - PREZENTACJA OBSZARU REWITALIZOWANEGO 12 LIPCA 2016 dr Joanna Kurowska-Pysz Definicja rewitalizacji Obszar zdegradowany /

Bardziej szczegółowo

luty-czerwiec 2010 r.

luty-czerwiec 2010 r. Konsultacje społeczne: wspólne z mieszkańcami przygotowanie aktu prawa miejscowego - uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. luty-czerwiec 2010 r. Cel projektu

Bardziej szczegółowo

Gmina Pleśna. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Gmina Pleśna. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gmina Pleśna Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Pleśna, 9 marca 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 9 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 9 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 61.2018 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Jeziorko Na podstawie art. 5a ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCI ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ DLA STRATEGII TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO

PROJEKT CZĘŚCI ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ DLA STRATEGII TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO PROJEKT CZĘŚCI ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ DLA STRATEGII TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 16.12.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Załącznik do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1 1.Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 00+ - podsumowanie Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 00+, których celem było zebranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA Koniecpol, dn. 22.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA 2016-2026 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom. Strzegom r.

Prezentacja projektu Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom. Strzegom r. Prezentacja projektu Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom Strzegom 07.04.2016 r. We wrześniu 2015 roku Rada Miejska w Strzegomiu podjęła uchwałę rozpoczynająca proces rewitalizacji gminy

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka Certus Partnerzy Sp. z o. o. Instytut Rozwoju Miast

Bardziej szczegółowo

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów ZAPYTANIE OFERTOWE NA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY NAMYSŁÓW NA LATA 2016-2023 Postępowanie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: Wyznaczenia granic dla jednostek pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: Wyznaczenia granic dla jednostek pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: Wyznaczenia granic dla jednostek pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa Górnicza 2019 WPROWADZENIE Na wniosek Komisji Prawno Organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 416/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 416/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 416/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 września 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 2026 Gdańsk, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Przedmiot konsultacji...3

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów RAPORT

Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów RAPORT Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów RAPORT z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA GMINY SUŁOSZOWA Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

REWITALIZACJA GMINY SUŁOSZOWA Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji REWITALIZACJA GMINY SUŁOSZOWA Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji mgr inż. Zuzanna Potępa-Błędzińska IGO Sp. z o.o. Kraków Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. ZE SPOTKANIA OTWARTEGO W DNIU r.

PROTOKÓŁ. ZE SPOTKANIA OTWARTEGO W DNIU r. PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA OTWARTEGO W DNIU 16.08.2018 r. przeprowadzonego w ramach konsultacji społecznych dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY O OBSZARZE ZDEGRADOWANYM I OBSZARZE REWITALIZACJI GMINY WOŁOMIN

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY O OBSZARZE ZDEGRADOWANYM I OBSZARZE REWITALIZACJI GMINY WOŁOMIN RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY O OBSZARZE ZDEGRADOWANYM I OBSZARZE REWITALIZACJI GMINY WOŁOMIN Dotyczy przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołomin. 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów RAPORT

Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów RAPORT Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów RAPORT z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT W PRZEDMIOCIE W TRYBIE. uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. KRAKÓW, PAŹDZIERNIK

RAPORT W PRZEDMIOCIE W TRYBIE. uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. KRAKÓW, PAŹDZIERNIK RAPORT z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W PRZEDMIOCIE Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 8 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 8 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2016 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z

Bardziej szczegółowo

Partycypacja na etapie opracowywania programu rewitalizacji. Dorota Bazuń

Partycypacja na etapie opracowywania programu rewitalizacji. Dorota Bazuń Partycypacja na etapie opracowywania programu rewitalizacji Dorota Bazuń Plan wystąpienia 1.Co na temat konsultacji mówi ustawa o rewitalizacji? 2.Ramy czasowe procesu konsultacyjnego 3.Informowanie o

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gmina Rabka-Zdrój Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Rabka-Zdrój, 22 marca 2016 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017 BRG/ZRiDK/Kw_1412/ASW/2017 Gdańsk, 22 sierpnia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017 Biuro Rozwoju Gdańska występuje z prośbą o złożenie oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej w

Bardziej szczegółowo

Gmina Mszana Dolna. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Mszana Dolna na lata

Gmina Mszana Dolna. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Mszana Dolna na lata Gmina Mszana Dolna Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023 Mszana Dolna, 27 lutego 2017 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 38/VI/2015

UCHWAŁA Nr 38/VI/2015 UCHWAŁA Nr 38/VI/2015 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto Na podstawie art. 5a ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 29 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 29 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLV/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji Opracowanie: Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINY ŁAPSZE NIŻNE

PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINY ŁAPSZE NIŻNE PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINY ŁAPSZE NIŻNE W ramach projektu: 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 czerwca 2017 r. Poz. 3018 UCHWAŁA NR XLIII/367/17 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie z zgłaszania i pozycjonowania projektów rewitalizacyjnych w dniach r.

Podsumowanie z zgłaszania i pozycjonowania projektów rewitalizacyjnych w dniach r. Podsumowanie z zgłaszania i pozycjonowania projektów w dniach 17.06.-16.07.2016 r. W dniach 17.06-16.07.2016 r. poddano do zaopiniowania mieszkańcom Gminy Kołaczyce oraz interesariuszom GPR proponowaną

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025

SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025 SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025 Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski: do poniedziałku czekamy na Wasze pomysły

Budżet Obywatelski: do poniedziałku czekamy na Wasze pomysły Budżet Obywatelski: do poniedziałku czekamy na Wasze pomysły Rozejrzyj się po swojej dzielnicy lub pomyśl o Gdyni jako o całości. Zrób burzę mózgów, porozmawiaj z sąsiadami. Czego brakuje, czego powinno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. III edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska

REGULAMIN. III edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska Załącznik do uchwały nr 1091/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r. REGULAMIN III edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska Konkurs Aktywna Wieś Wielkopolska jest elementem realizacji

Bardziej szczegółowo