Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE:"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetweg hallux.pl 1. DEFINICJE: 1. Sklep internetwy pd adresem hallux.pl (dalej również zwany e-sklep, sklepem internetwym) jest własnścią Sftmedix Jan Paradwski z siedzibą w Krakwie ul. Szymanwskieg 4/8, NIP , REGON (dalej również zwany Sprzedającym) i prwadzi sprzedaż twarów, za pśrednictwem sieci Internet. 2. Klient - sba fizyczna psiadająca pełną zdlnść d czynnści prawnych, sba prawna lub jednstka rganizacyjna nie psiadająca sbwści prawnej, ale psiadająca zdlnść prawną, krzystająca z sklepu internetweg. 3. Regulamin niniejszy Regulamin sklepu internetweg pd adresem hallux.pl 4. Knsument za knsumenta uważa się sbę fizyczną dknującą z Sprzedającym czynnści prawnej niezwiązanej bezpśredni z jej działalnścią gspdarczą lub zawdwą. 2. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Regulamin kreśla zasady krzystania z sklepu internetweg, w tym składania zamówień na twary raz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za prdukty, uprawnienia Knsumenta d dstąpienia d umwy raz tryb pstępwania reklamacyjneg. 2. Dane: Sftmedix Jan Paradwski, NIP: , REGON: , telefn kntaktwy: , adres 3. Umwa świadczenie usługi załżenia i prwadzenia knta w e-sklepie zstaje zawarta z chwilą wypełnienia przez klienta frmularza rejestracyjneg, p zaakceptwaniu Regulaminu i wyrażeniu zgdy na przetwarzanie przez Sprzedająceg danych sbwych raz ptwierdzenia wli utwrzenia knta pprzez naciśnięcie przycisku Zarejestruj. Z chwilą rejestracji knta, umwę świadczenie usługi załżenia i prwadzenia knta w e-sklepie uważa się za zawartą. Przed zarejestrwaniem knta, Klient pwinien uważnie zapznać się z treścią niniejszeg Regulaminu. Klient mże się w każdym czasie usunąć knt z sklepu internetweg. W celu usunięcia knta należy skntaktwać się z administratrem na adres Pprzez usunięcie knta Klienta następuje rzwiązanie umwy świadczenie usług udstępnienia Klientwi indywidualneg knta w sklepie internetwym. 4. Klient winien dchwać należytej starannści w zdefiniwaniu bezpieczneg hasła i zachwaniu w pufnści hasła dstępu d swjeg knta w e-sklepie. Sprzedający nie pnsi dpwiedzialnści za skutki ujawnienia przez Klienta danych lgwania sbm trzecim. 5. P załżeniu knta Klienta w e-sklepie, każdrazwe lgwanie dbywa się przy użyciu danych pdanych w frmularzu rejestracyjnym. Dane mgą być zmienine przez Klienta p zalgwaniu przez Klienta na knt Klienta 6. Ceny wszystkich widcznych na strnach sklepu internetweg twarów są cenami brutt (zawierają pdatek VAT) i są wyrażne w złtych plskich, nie zawierają ksztów dstawy. 7. Ceny widniejące na strnach internetwych sklepu internetweg, jak również pisy twarów stanwią jedynie infrmację handlwą, a nie fertę w rzumieniu kdeksu cywilneg. Charakter wiążący - na ptrzeby zawarcia knkretnej umwy sprzedaży - zyskują ne dpier z chwilą ptwierdzenia przyjęcia zamówienia d realizacji przez Sprzedająceg.

2 8. Sprzedający zastrzega sbie praw zmiany cen twarów prezentwanych na strnach sklepu internetweg, zamieszczania infrmacji nwych twarach, przeprwadzenia i dwłania akcji prmcyjnych na strnach sklepu, wyprzedaży bądź wprwadzenia w nich zmian. Uprawnienie, którym mwa w pprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złżne przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji prmcyjnych lub wyprzedaży. 9. Sprzedający świadcza, że twary sprzedawane za pśrednictwem sklepu internetweg są fabrycznie nwe, bjęte gwarancją prducenta raz psiadają wszelkie wymagane przez plskie praw atesty. 10. Sprzedający dłży wszelkich starań, aby twary prezentwane na strnach sklepu internetweg pkrywały się z bieżącymi stanami magazynwymi Sprzedająceg. W przypadku niedstępnści całści lub części twaru bjęteg zamówieniem, Sprzedający niezwłcznie zawiadmi tym Klienta i, w przypadku dknania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą trzymaną d nieg sumę pieniężną. 11. W przypadku sprzedaży prmcyjnej raz wyprzedaży, na które przeznaczna jest graniczna liczba twarów, realizacja zamówienia następwać będzie według klejnści wpływania ptwierdznych zamówień na te twary, aż d wyczerpania zapasów bjętych tymi frmami sprzedaży. 3. ZAMÓWIENIA 1. Klient, który załżył knt w e-sklepie mże krzystać z całeg zakresu funkcjnalnści e- sklepu, w tym w szczególnści składać zamówienia na prdukty. 2. W celu złżenia zamówienia, klient dknuje wybru prduktów (ddaje prdukty d kszyka), spsbu i adresu dstawy, ewentualnie adresu na jaki ma być wystawina faktura raz spsbu płatnści, zgdnie ze wskazówkami pdawanymi na klejnych etapach składania zamówienia. 3. Klient mże składać zamówienia za pśrednictwem e-sklepu przez cały tydzień 24h/dbę, realizacja zamówień dbywa się d pniedziałku d piątku w gdzinach d 8:00-16: P trzymaniu przez Sprzedająceg, drgą elektrniczną kmunikatu trzymaniu zamówienia, e-sklep wysyła d Klienta z infrmacją trzymaniu zamówienia złżneg przez Klienta. 5. Przesłanie zamówienia d Sprzedająceg stanwi złżenie przez Klienta ferty zawarcia umwy sprzedaży zamówineg prduktu. 6. P trzymaniu zamówienia d Klienta pracwnik e-sklepu weryfikuje zamówienie w szczególnści: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zstały pdane w frmularzu zamówienia, ustala czy zamówiny twar jest dstępny w sprzedaży internetwej. P dknaniu weryfikacji zamówienia pracwnik e-sklepu infrmuje Klienta ( w frmie ) przyjęciu zamówienia d realizacji lub dmwie przyjęcia zamówienia d realizacji. 7. Ptwierdzenie przez Sprzedająceg przyjęcia zamówienia d realizacji jest świadczeniem sprzedająceg przyjęciu ferty, której mwa w pkt. 5 pwyżej. 8. Klient mże dknywać zmian swjeg zamówienia, anulacji zamówienia d chwili wysyłki zamówienia wysyłając z infrmacją zmianie zamówienia, anulacji zamówienia. Jeżeli Klient rezygnuje z zamówienia za które dknał zapłaty, Sprzedający zwróci należnści niezwłcznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankwy, a w razie jeg niewskazania, w frmie przekazu pcztweg na adres Klienta pdany przy składaniu zamówienia.

3 9. Cena pdana przy twarach jest wiążąca w chwili złżenia zamówienia przez Klienta. 10. Kszty dstawy zależą d spsbu dstarczenia twarów raz d wielkści i wagi zamówienia i Klient jest nich infrmwany przy wybrze spsbu dstawy. D kwty zamówienia wlicza się wszystkie twary bjęte zamówieniem. 11. Ewentualne zmiany cen twarów będą bwiązywały d mmentu wprwadzenia ich d systemu infrmatyczneg e-sklepu i nie dtyczą zamówień złżnych przed ich wprwadzeniem. 12. Przeprwadzane akcje prmcyjne przez Sprzedająceg nie pdlegają łączeniu, chyba że c inneg wynika z regulaminu danej prmcji. 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA. 1. Rzpczęcie realizacji zamówienia rzpcznie się w najbliższy dzień rbczy następujący bezpśredni p dniu: uznania rachunku Sprzedająceg w przypadku wybrania pcji przelew na knt. 2. Zamówine twary są dstarczane wyłącznie na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej. 3. Czas dstarczenia zamówienia zależy d wybranej przez Klienta pcji dstawy i wynsi dpwiedni w przypadku dstarczenia: za pśrednictwem firmy kurierskiej d 14 dni rbczych, W przypadku niemżliwści dstarczenia w wyżej wymieninym czasie, Klient zstanie tym niezwłcznie pinfrmwany przez Sprzedająceg. 4. Dstawa twaru realizwana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedająceg firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sbie praw zmiany firmy kurierskiej, także p złżeniu przez Klienta zamówienia. 5. Kszty dstawy twaru w całści pkrywa Klient. 6. Zaleca się, aby Klient cenił stan twaru i jeg zgdnści z zamówieniem w mmencie dstawy przez Kuriera i w jeg becnści. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkdzenia twaru zaleca się w becnści Kuriera sprządzić prtkół reklamacyjny (druk teg prtkłu zbwiązany jest psiadać kurier), zawierający pis uszkdzenia. Reklamwany twar, należy wraz z fakturą/paragnem sprzedaży zwrócić Kurierwi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden twar, należy zwrócić je wszystkie. Kszt transprtu pnsi Sprzedający. Kiedy twar znajdzie się pnwnie u Sprzedająceg zstanie wymieniny na nwy, a nwa przesyłka zstanie wysłana na kszt Sprzedająceg. W przypadku stwierdzenia uszkdzenia twaru w czasie późniejszym należy pstępwać z gdnie z prcedurą reklamacyjną pisaną w rzdziale "Reklamacje i zwrty". 7. Kszt dstawy twaru jest uzależniny d bjętści twarów, wagi twarów i widczny jest w chwili składania zamówienia. Kszt dstawy jest wiążący w mmencie składania zamówienia. 8. W mmencie przyjęcia twaru Klient zbwiązany jest ptwierdzić jeg dbiór. Od tej pry twar staje się własnścią Klienta. 9. Termin realizacji zamówienia nie mże przekrczyć 30 dni d złżenia zamówienia przez Klienta.

4 10. Jeżeli z pwdu niedstępnści twarów bjętych zamówieniem Sprzedający nie mże zrealizwać zamówienia w całści, Sprzedający zawiadmi tym Klienta niezwłcznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni d zawarcia umwy i zwróci wpłacne śrdki na wskazany przez Klienta rachunek bankwy, a w razie jeg niewskazania, w frmie przekazu pcztweg na adres Klienta pdany przy składaniu zamówienia. Zawiadmienie zstanie wysłane na adres pczty elektrnicznej pdany w frmularzu zamówienia. 11. Jeżeli z pwdu niedstępnści części twarów bjętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemżliwiających realizację całści zamówienia w terminie, Sprzedający nie mże zrealizwać zamówienia w części, mże zaprpnwać Klientwi: anulwanie całeg zamówienia zgda Klienta znacza zwlnienie Sprzedająceg z bwiązku realizacji całeg zamówienia; anulwanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznacznym terminie nie jest mżliwa - zgda Klienta znacza bwiązek Sprzedająceg realizacji zamówienia w części raz zwlnienie Sprzedająceg z bwiązku realizacji zamówienia w pzstałym zakresie; pdział zamówienia na części i kreślenie nweg terminu dstawy dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwtnym terminie nie jest mżliwa (w tym przypadku Klient nie będzie pnsił ddatkwych ksztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach). Zawiadmienie zstanie wysłane niezwłcznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni d zawarcia umwy, na adres pczty elektrnicznej pdany w frmularzu zamówienia. Jeśli Użytkwnik dknał zapłaty za anulwane zamówienie bądź jeg część, Sprzedający zwróci należnść niezwłcznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankwy, a w razie jeg niewskazania, w frmie przekazu pcztweg na adres Klienta pdany przy składaniu zamówienia. 12. Jeśli Klient nie pdejmie decyzji w przypadku, którym mwa w pkt. 10 pwyżej lub brak jest mżliwści nawiązania kntaktu z Klientem z przyczyn nie leżących p strnie Sprzedająceg, Sprzedający dstarczy Klientwi twary, c d których realizacja zamówienia jest mżliwa w terminie, zaś w pzstałym zakresie zamówienie zstanie anulwane. Sprzedający pwiadmi tym niezwłcznie Klienta na adres pczty elektrnicznej pdany w frmularzu zamówienia. Jeśli Użytkwnik dknał zapłaty za zamówienie, Sprzedający zwróci dpwiednią część należnści na wskazany przez Klienta rachunek bankwy, a w razie jeg niewskazania, w frmie przekazu pcztweg na adres Klienta pdany przy składaniu zamówienia. W tej sytuacji Klient jest uprawniny d dstąpienia d umwy na zasadach kreślnych w 7 Regulaminu. W przypadku dstąpienia d umwy Sprzedający zwraca także kszty zwrtu Prduktu. 13. Pstanwienia 4 ust. 9, 10, 11, 12 Regulaminu mają zastswanie wyłącznie d Klientów będących Knsumentami. 5. PŁATNOŚĆ. 1. Za zamówiny twar Klient mże dknać wybru następujących spsbów płatnści: przelewem na rachunek bankwy Sprzedająceg; pprzez płatnść internetwą PayU.

5 2. Zamówienia płacane w pcji przelew na rachunek bankwy Sprzedająceg raz płatnść PayU zstaną anulwane p 14 dniach w przypadku niedntwania płatnści na kncie Sprzedająceg. Termin ten liczny jest d dnia złżenia zamówienia przez Klienta. 6. REKLAMACJE 1. Sprzedający zbwiązany jest d dstarczenia zakupinych przez Kupująceg twarów bez wad. Regulacja dpwiedzialnści Sprzedająceg za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kdeksu cywilneg. 2. Jeżeli p przejściu własnści twaru na Kupująceg stwierdzi n, że twar psiada wady fizyczne, Kupujący wedle własneg wybru mże: skrzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpśredni w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprwadzić prcedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pśrednictwem Sprzedająceg ( dtyczy twarów bjętych gwarancją), złżyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękjmi za wady (pdstawa prawna Kdeks cywilny). 3. Różnice pmiędzy wyglądem twaru prezentwaneg na strnach e-sklepu, a wyglądem twaru dstarczneg d Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu kmputerweg użyteg przez Klient pdczas składania zamówienia (np. dcień klru twaru, prprcje twaru, itp.), nie stanwią pdstawy d reklamacji zakupineg twaru. 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW 1. O ile nic inneg nie wynika z niniejszeg Regulaminu pstanwienia niniejszeg paragrafu mają zastswanie jedynie d Klientów będących Knsumentami. W zakresie nieuregulwanym w niniejszym paragrafie d umów zawartych pmiędzy Sprzedającym, a Knsumentem zastswanie mają pstanwienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach knsumenta (Dz. U. z 2014 pz. 827), zwanej dalej ustawą Z zastrzeżeniem ust. 10 Knsumentwi przysługuje praw dstąpienia d umwy bez pdawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu d dstąpienia d umwy rzpczyna się: dla umwy, w wyknaniu której Sprzedający wydaje twar, będąc zbwiązany d przeniesienia jeg własnści - d bjęcia twaru w psiadanie przez Knsumenta lub wskazaną przez nieg sbę trzecią inną niż przewźnik, a w przypadku umwy, która: bejmuje wiele twarów, które są dstarczane sbn, partiami lub w częściach - d bjęcia w psiadanie statnieg twaru, partii lub części, plega na regularnym dstarczaniu Prduktów przez czas znaczny - d bjęcia w psiadanie pierwszeg z prduktów; dla pzstałych umów - d dnia zawarcia umwy. 3. Knsument mże dstąpić d umwy, składając w frmie pisemnej Sprzedającemu świadczenie dstąpieniu d umwy. D zachwania terminu wystarczy wysłanie świadczenia przed jeg upływem (wzór świadczenia znajduje się na strnie internetwej Sprzedająceg).

6 4. Sprzedający ma bwiązek niezwłcznie, nie później niż w terminie 14 dni d dnia trzymania świadczenia Knsumenta dstąpieniu d umwy, zwrócić Knsumentwi wszystkie dknane przez nieg płatnści, w tym kszty dstarczenia twaru. Sprzedający dknuje zwrtu płatnści przy użyciu takieg sameg spsbu zapłaty, jakieg użył Knsument, chyba że Knsument wyraźnie zgdził się na inny spsób zwrtu, który nie wiąże się dla nieg z żadnymi ksztami. 5. Jeżeli Sprzedający nie zaprpnwała, że sama dbierze rzecz d Knsumenta, mże wstrzymać się ze zwrtem płatnści trzymanych d Knsumenta d chwili trzymania Prduktu z pwrtem lub dstarczenia przez Knsumenta dwdu jeg desłania, w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Jeżeli Knsument wybrał spsób dstarczenia Prduktu inny niż najtańszy zwykły spsób dstarczenia ferwany przez Sprzedająceg, Sprzedający nie jest zbwiązana d zwrtu Knsumentwi pniesinych przez nieg ddatkwych ksztów. 7. Knsument ma bwiązek zwrócić twar Sprzedającemu lub przekazać g sbie upważninej przez Sprzedająceg d dbiru niezwłcznie, jednak nie później niż 14 dni d dnia, w którym dstąpił d umwy, chyba że Sprzedający zaprpnwał, że sam dbierze twar. D zachwania terminu wystarczy desłanie twaru przed jeg upływem. Knsument pnsi tylk bezpśrednie kszty zwrtu twaru, chyba że Sprzedający zgdziła się je pnieść lub nie pinfrmwał Knsumenta kniecznści pniesienia tych ksztów. Knsument pnsi dpwiedzialnść za zmniejszenie wartści twaru będące wynikiem krzystania z nieg w spsób wykraczający pza knieczny d stwierdzenia charakteru, cech i funkcjnwania twaru. Kszty zwrtu prduktu d Sprzedająceg (desłanie rzeczy, dstarczenie sbiście rzeczy przez Knsumenta d siedziby Sprzedająceg) pnsi Knsument. 8. Praw dstąpienia d umwy nie przysługuje Knsumentwi w dniesieniu d umów, których mwa w art. 38 ustawy, a w szczególnści d umów: w której przedmitem świadczenia jest rzecz nieprefabrykwana, wyprdukwana według specyfikacji knsumenta lub służąca zaspkjeniu jeg zindywidualizwanych ptrzeb; w której przedmitem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatnści d użycia; w której przedmitem świadczenia jest rzecz dstarczana w zapieczętwanym pakwaniu, której p twarciu pakwania nie mżna zwrócić ze względu na chrnę zdrwia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakwanie zstał twarte p dstarczeniu; 9. Knsument ma mżliwść skrzystania z pzasądweg spsbu rzpatrywania reklamacji i dchdzenia rszczeń przed Stałym Plubwnym Sądem Knsumenckim przy Wjewódzkim Inspektrze Inspekcji Handlwej w Warszawie. Infrmacje spsbie dstępu d ww. trybu i prcedur rzstrzygania sprów, znajdują się pd następującym adresem: w zakładce Rzstrzyganie sprów knsumenckich. 10. Knsument ma praw d złżenia reklamacji w ciągu sześciu miesięcy d daty wydania mu Prduktu. 11. Zgłszenie reklamacyjne, pwinn zawierać pis reklamacji raz dkument ptwierdzający nabycie reklamwaneg Prduktu w e-sklepie (kpia faktury, paragnu, ptwierdzenie przelewu z rachunku bankweg, etc.). Reklamacja mże być przesłana pcztą elektrniczną

7 na adres: lub pisemnie na adres Sftmedix Kraków ul. Szymanwskieg 4/ Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzwych ustsunkuje się d reklamacji Knsumenta i pwiadmi g spsbie dalszeg pstępwania. 13. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni reklamwany twar na pzbawiny wad lub jeżeli wymiana nie będzie mżliwa zwróci należnść za reklamwany twar wraz z ksztami związanymi z desłaniem reklamwaneg twaru w ciągu 14 dni d daty rzpatrzenia reklamacji. 14. P pzytywnym rzpatrzeniu reklamacji Sprzedający dsyła twar pzbawiny wad na swój kszt na adres pdany przez Knsumenta. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Administratrem danych sbwych jest Jan Paradwski prwadzący działalnść gspdarczą pd firmą Sftmedix, NIP: , REGON: Przy składaniu zamówienia raz zakładaniu knta, Klient wyraża zgdę na przetwarzanie przez Sprzedająceg swich danych sbwych. Pdanie danych sbwych przez Użytkwnika jest dbrwlne, jednakże brak zgdy na przetwarzanie danych sbwych przez Sprzedająceg mże uniemżliwiać dknywanie przez Klienta zakupów. Klient pnsi dpwiedzialnść za pdanie nieprawdziwych danych sbwych. 3. Sprzedający przetwarza dane sbwe Klienta w celu zawierania z Klientem i wyknywania umów sprzedaży twarów zamówinych przez Klienta w e-sklepie. Sprzedający infrmuje, że dane sbwe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mgą być przekazywane firmm kurierskim lub innym pdmitm pśredniczącym w dstarczeniu zakupinych twarów d Klientów. 4. Sprzedający zapewnia, iż dane sbwe przetwarzane będą zgdnie z zasadami kreślnymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych (tekst jednlity Dz. U. z 2014, pz. 1182), wyłącznie dla celów kreślnych w pkt. 3 pwyżej. 5. W przypadkach i na zasadach kreślnych przez pwszechnie bwiązujące przepisy prawa Klient ma praw żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprstwania danych sbwych, czasweg lub stałeg wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są ne niekmpletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zstały zebrane z naruszeniem prawa alb są już zbędne d realizacji celu, dla któreg zstały zebrane, a także ma praw wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jeg danych sbwych. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. W sprawach nieuregulwanych w Regulaminie stsuje się przepisy prawa plskieg, a w szczególnści Kdeksu Cywilneg, Ustawy prawach knsumenta (Dz. U. 2014, pz. 827). 2. Wszelkie spry wynikające z umów zawartych na pdstawie niniejszeg Regulaminu pmiędzy Sprzedającym, a Klientami nie będącymi Knsumentami będą rzstrzygane przez sądy pwszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. 3. Niniejszy Regulamin dstępny jest w wersji elektrnicznej na strnie internetwej Sprzedająceg pd adresem 4. D złżenia zamówienia w e-sklepie raz d załżenia knta knieczna jest akceptacja niniejszeg Regulaminu.

8 5. Sprzedający zastrzega sbie praw zmiany niniejszeg Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchdzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedająceg, nie krótszym niż 7 dni d daty udstępnienia ich na strnie hallux.pl. Zamówienia złżne przed datą wejścia w życie zmian d Regulaminu są realizwane na pdstawie zapisów regulaminu bwiązująceg w dniu złżenia zamówienia. 6. Pstanwienia niniejszeg Regulaminu bwiązują d dnia i dtyczą umów zawieranych nie wcześniej niż d tej daty.

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin LITERIA.pl

Regulamin LITERIA.pl Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, zarejestrwaną

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU Uprzejmie infrmujemy, że zmianie uległ Regulamin Sklepu. Pniżej znajduje się nwy, aktualny regulamin bwiązujący d dnia 25.12.2014r. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.DOMIOGROD-TARNOW.PL REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.12.2014 1. Właścicielem sklepu internetweg www.sklep.dmigrd-tarnw.pl jest F.H. Dm i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg działająceg pd dmeną: www.lalill.pl. Jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin jest dstępny d pbrania TUTAJ Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetweg Niniejszy regulamin kreśla zasady dknywania zakupów w sklepie internetwym prwadznym przez Sprzedająceg pd adresem www.gnz.cm.pl. Pdmitem dknującym sprzedaży za pśrednictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl 1 Pstanwienia gólne 1. Niniejszy regulamin kreśla zasady krzystania z serwisu www.paczkers.pl 2. Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łdzi, przy ul. Rlniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24.12.2014. prowadzonego pod adresem www.maxlazienki.pl

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24.12.2014. prowadzonego pod adresem www.maxlazienki.pl Regulamin sklepu internetweg bwiązujący d 24.12.2014 prwadzneg pd adresem www.maxlazienki.pl Właścicielem i administratrem sklepu jest firma: Dane rejestrwe: Nazwa firmy: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik: Regulamin Przed krzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać pniższy Regulamin. Krzystanie z serwisu jest równznaczne z tym, że Użytkwnik: - Zapznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgdę na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów biurwych, druków, materiałów eksplatacyjnych d drukarek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Numer głszenia: 233000-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Świadczenie usług pcztwych w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dstawa energii elektrycznej dla Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: dstawa materiałów eksplatacyjnych d drukarek - według 2 pakietów Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.fsd.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.fsd.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.fsd.pl Strzelce Krajeńskie: Kmplekswa dstawa gazu ziemneg d budynków administracyjnych Starstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsk-Biała: Świadczenie usług pcztwych dtyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: cul.cm.pl/pages/zamwienia-publiczne Warszawa: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Definicje. 4. Użytkownik niezarejestrowany -podmiot, który korzysta z Usługi natomiast nie posiada zarejestrowanego konta w Serwisie.

Definicje. 4. Użytkownik niezarejestrowany -podmiot, który korzysta z Usługi natomiast nie posiada zarejestrowanego konta w Serwisie. 1 Definicje W niniejszym regulaminie wykrzystywane są następujące definicje : 1. Tanienadanie.pl/Zlecenibirca/Operatr serwis internetwy, któreg właścicielem jest firma Stitn Rafał Lachwicz zarejestrwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7 (34 220) MAKÓW PODHALAŃSKI. Numer głszenia: 397484-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrd.radm.pl Radm: Dstawa paliwa d pjazdów służbwych Wjewódzkieg Ośrdka Ruchu Drgweg w Radmiu. Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz Regulamin Knkursu: I. Organizatrzy knkursu 1.1 Organizatrem Knkursu Artystyczneg UNLTD., zwaneg dalej Knkursem, jest Grayling Pland Sp. z.. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lk. 10A, 00-175

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo