Informator dla zlecających leczenie. LIXIANA (edoksaban) Produkt na licencji Daiichi Sankyo Europe GmbH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla zlecających leczenie. LIXIANA (edoksaban) Produkt na licencji Daiichi Sankyo Europe GmbH"

Transkrypt

1 Informator dla zlecających leczenie LIXIANA (edoksaban) Produkt na licencji Daiichi Sankyo Europe GmbH

2 PRZEGLĄD NINIEJSZY INFORMATOR JEST SKIEROWANY DO LEKARZY ZLECAJĄCYCH LECZENIE PRODUKTEM LECZNICZYM LIXIANA (EDOKSABAN). INFORMATOR ZAWIERA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: wskazania do stosowania zalecenia dotyczące dawkowania oraz zmniejszania dawki populacje o zwiększonym ryzyku krwawienia zmiana leczenia na produkt leczniczy LIXIANA oraz z produktu leczniczego LIXIANA na inny produkt leczniczy postępowanie okołooperacyjne tymczasowe przerwanie leczenia przedawkowanie powikłania krwotoczne badanie parametrów układu krzepnięcia. Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) w celu uzyskania pełnej informacji o leku. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. 1

3 KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA NALEŻY ZAPEWNIĆ, ABY KAŻDY PACJENT, KTÓREMU PRZEPISANO PRODUKT LECZNICZY LIXIANA, OTRZYMAŁ KARTĘ OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA. Pozwoli to na przekazanie lekarzom, stomatologom, farmaceutom oraz pozostałemu fachowemu personelowi medycznemu informacji na temat leczenia przeciwzakrzepowego pacjenta oraz danych kontaktowych w przypadku zagrożenia. Należy zachęcać pacjentów do noszenia karty ze sobą przez cały czas oraz pokazywania jej fachowemu personelowi medycznemu przed każdą konsultacją lub zabiegiem. Należy przypominać pacjentom o konieczności przestrzegania zaleceń dotyczących schematu leczenia i obserwacji w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych krwawienia oraz o sytuacjach wymagających zwrócenia się po pomoc lekarską. Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta jest dostępna pod adresem lub pod numerem telefonu

4 WSKAZANIA Wskazania produktu leczniczego LIXIANA (edoksaban) są następujące: zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wiek 75 lat, cukrzyca, przebyty udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny; leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych pacjentów. DAWKOWANIE ZALECANA DAWKA TO JEDNA TABLETKA 60 MG PRODUKTU LECZNICZEGO LIXIANA RAZ NA DOBĘ. Tabletka może być przyjmowana z wodą, z posiłkiem lub bez posiłku. W celu ułatwienia przestrzegania zaleceń należy zachęcać pacjentów do przyjmowania dawki o tej samej porze dnia. Leczenie produktem leczniczym LIXIANA pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków należy kontynuować długoterminowo. Należy indywidualnie dostosować okres leczenia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej (ŻChZZ) oraz zapobiegania nawrotowej ŻChZZ po oszacowaniu korzyści z leczenia w stosunku do ryzyka krwawienia. Krótkie cykle leczenia (przynajmniej 3 miesiące) należy stosować w przypadku wystąpienia tymczasowych czynników ryzyka (np. przebyty niedawno zabieg chirurgiczny, uraz, unieruchomienie np. po zabiegu chirurgicznym), natomiast dłuższe cykle leczenia należy stosować w przypadku trwałych czynników ryzyka lub idiopatycznej zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. 3

5 Dawka zalecana 60 mg ZMNIEJSZANIE DAWKI U niektórych pacjentów, należących do jednej lub kilku z poniższych grup, należy stosować dawkę 30 mg raz na dobę. Są to: Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ml/min) Mała masa ciała 60 kg Jednoczesne stosowanie inhibitorów glikoproteiny P (P gp) takich jak cyklosporyna, dronedaron, erytromycyna lub ketokonazol 30 mg W takim przypadku pacjent powinien przyjmować jedną tabletkę 30 mg raz na dobę o tej samej porze, z posiłkiem lub bez posiłku. 4

6 ROZPOCZĘCIE LECZENIA W leczeniu ŻChZZ pacjenci powinni otrzymać wstępne leczenie heparyną przez co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym LIXIANA. Takie postępowanie nie jest wymagane w przypadku rozpoczynania leczenia produktem leczniczym LIXIANA u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków w celu zapobiegania udarom mózgu i zatorowości systemowej. Informacje dotyczące zmiany leczenia na produkt leczniczy LIXIANA z innych schematów leczenia znajdują się na stronach 6-9. PACJENCI PODDAWANI KARDIOWERSJI Leczenie produktem leczniczym LIXIANA można rozpocząć lub kontynuować u pacjentów, którzy mogą wymagać kardiowersji. W przypadku wykonania przezprzełykowej echokardiografii poprzedzającej kardiowersję u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni lekami przeciwzakrzepowymi, leczenie produktem leczniczym LIXIANA powinno rozpocząć się co najmniej 2 GODZINY przed kardiowersją w celu zapewnienia odpowiedniej antykoagulacji. Kardiowersję należy wykonać nie później niż 12 godzin po podaniu produktu leczniczego LIXIANA w dniu zabiegu. W PRZYPADKU WSZYSTKICH PACJENTÓW PODDAWANYCH KARDIOWERSJI: przed kardiowersją należy uzyskać potwierdzenie, że pacjent przyjął produkt leczniczy LIXIANA zgodnie z zaleceniami lekarza. Decyzje dotyczące rozpoczęcia i okresu leczenia powinny być zgodne z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów poddawanych kardiowersji. POMINIĘCIE DAWKI Jeśli pacjent pominął dawkę produktu leczniczego LIXIANA, powinien ją jak najszybciej przyjąć, a następnego dnia kontynuować przyjmowanie raz na dobę, zgodnie z zaleceniami. Pacjent nie powinien przyjmować podwójnej przepisanej dawki tego samego dnia w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 5

7 ZMIANA LECZENIA NA PRODUKT LECZNICZY LIXIANA ORAZ Z PRODUKTU LECZNICZEGO LIXIANA NA INNY PRODUKT LECZNICZY Zmiana leczenia na produkt leczniczy Lixiana oraz z produktu leczniczego LIXIANA na inny produkt leczniczy odbywa się tak samo dla pacjentów z ŻChZZ oraz z niezastawkowym migotaniem przedsionków. Należy podkreślić, że po zmianie leczenia na produkt leczniczy LIXIANA, INR, czas protrombinowy (PT) oraz czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) nie są wiarygodnymi wskaźnikami działania przeciwzakrzepowego. ZMIANA Z DOUSTNEGO LEKU PRZECIWZAKRZEPOWEGO INNEGO NIŻ ANTAGONISTA WITAMINY K NA PRODUKT LECZNICZY LIXIANA Przerwać stosowanie doustnego leku przeciwzakrzepowego innego niż antagonista witaminy K i rozpocząć stosowanie produktu leczniczego LIXIANA w czasie przyjęcia kolejnej dawki doustnego leku przeciwzakrzepowego innego niż antagonista witaminy K. ZMIANA LECZENIA Z ANTAGONISTY WITAMINY K NA PRODUKT LECZNICZY LIXIANA Podczas zmiany leczenia z antagonisty witaminy K na produkt leczniczy LIXIANA należy przerwać stosowanie warfaryny lub innego antagonisty witaminy K i rozpocząć stosowanie produktu leczniczego LIXIANA, gdy wskaźnik INR osiągnie wartość 2,5. Odstawić warfarynę lub innego antagonistę witaminy K Kontrolować INR do wartości 2,5 Rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego LIXIANA raz na dobę, gdy wartość INR będzie 2,5 6

8 ZMIANA LECZENIA Z PRODUKTU LECZNICZEGO LIXIANA NA ANTAGONISTĘ WITAMINY K Z ZASTOSOWANIEM PRODUKTU LECZNICZEGO PODAWANEGO DOUSTNIE: Podczas zmiany leczenia z produktu leczniczego LIXIANA w dawce 60 mg na antagonistę witaminy K należy podawać dawkę 30 mg produktu leczniczego LIXIANA raz na dobę wraz z odpowiednią dawką antagonisty witaminy K. Podczas zmiany leczenia z produktu leczniczego LIXIANA w dawce 30 mg na antagonistę witaminy K należy podawać dawkę 15 mg produktu leczniczego LIXIANA raz na dobę wraz z odpowiednią dawką antagonisty witaminy K. Zmniejszyć dawkę produktu LIXIANA (30 mg lub 15 mg) Przerwać leczenie produktem LIXIANA Zaleca się co najmniej trzykrotny pomiar wartości INR w ciągu pierwszych 14 dni leczenia skojarzonego. Pomiar należy przeprowadzać na krótko przed podaniem dobowej dawki produktu leczniczego LIXIANA. Należy kontynuować leczenie skojarzone do osiągnięcia stabilnej wartości INR 2,0. W tym momencie należy przerwać leczenie produktem leczniczym LIXIANA i podawać tylko antagonistę witaminy K. U 85% pacjentów w badaniach klinicznych stabilna wartość INR 2,0 wystąpiła w ciągu 14 dni leczenia skojarzonego. Rozpocząć leczenie antagonistą witaminy K INR 2,0 Kontynuować leczenie antagonistą witaminy K Rozpocząć kontrolowanie INR Kontynuować kontrolowanie INR 7

9 Z ZASTOSOWANIEM PRODUKTU LECZNICZEGO PODAWANEGO POZAJELITOWO: Przerwać stosowanie produktu leczniczego LIXIANA i podać lek przeciwzakrzepowy pozajelitowo (podskórnie lub dożylnie) oraz antagonistę witaminy K w czasie przyjęcia kolejnej planowanej dawki produktu leczniczego LIXIANA. W momencie uzyskania stabilnej wartości INR 2,0 należy przerwać stosowanie leku przeciwzakrzepowego podawanego pozajelitowo i kontynuować stosowanie antagonisty witaminy K. Przerwać leczenie produktem leczniczym LIXIANA Dostosować dawkę leku przeciwzakrzepowego podawanego pozajelitowo Przerwać podawanie leku przeciwzakrzepowego podawanego pozajelitowo Rozpocząć leczenie antagonistą witaminy K INR 2,0 Kontynuować leczenie antagonistą witaminy K Rozpocząć kontrolę INR Kontynuować kontrolowanie INR 8

10 ZMIANA Z LEKU PRZECIWZAKRZEPOWEGO PODAWANEGO DOŻYLNIE LUB PODSKÓRNIE NA PRODUKT LECZNICZY LIXIANA Pacjenci przyjmujący w sposób ciągły lek podawany dożylnie, np. heparynę podawaną dożylnie: Przerwać stosowanie leku przeciwzakrzepowego podawanego pozajelitowo Odczekać 4 godziny Rozpocząć stosowanie produktu leczniczego LIXIANA raz na dobę Pacjenci przyjmujący stałą dawkę leku podawanego podskórnie, np. heparynę drobnocząsteczkową: Rozpocząć leczenie produktem leczniczym LIXIANA w czasie przyjęcia kolejnej planowanej dawki poprzednio stosowanego leku ZMIANA Z PRODUKTU LECZNICZEGO LIXIANA NA LEK PRZECIWZAKRZEPOWY PODAWANY DOŻYLNIE LUB PODSKÓRNIE Podać początkową dawkę leku przeciwzakrzepowego podawanego dożylnie lub podskórnie w czasie przyjęcia kolejnej planowanej dawki produktu leczniczego LIXIANA. Nie należy stosować produktu leczniczego LIXIANA jednocześnie z lekiem przeciwzakrzepowym podawanym dożylnie lub podskórnie. 9

11 PACJENCI Z POTENCJALNIE ZWIĘKSZONYM RYZYKIEM KRWAWIENIA Ponieważ produkt leczniczy LIXIANA jest lekiem przeciwzakrzepowym, może zwiększać ryzyko krwawienia. Dlatego pacjentów, którym przepisano produkt leczniczy LIXIANA, należy uważnie obserwować w kierunku wystąpienia objawów krwawienia. Produkt LIXIANA jest przeciwwskazany u następujących pacjentów: pacjenci z nadwrażliwością na substancję czynną pacjenci z istotnym klinicznie czynnym krwawieniem pacjenci z nieprawidłowościami lub stanami stanowiącymi znaczące ryzyko wystąpienia poważnych krwawień, takimi jak: czynne lub ostatnio przebyte owrzodzenia w obrębie przebyty ostatnio krwotok wewnątrzczaszkowy przewodu pokarmowego (ang. GI) podejrzewana lub stwierdzona obecność żylaków przełyku, nowotwór złośliwy z wysokim ryzykiem krwawienia żylno-tętnicze wady rozwojowe, tętniak naczyniowy przebyty ostatnio uraz mózgu lub kręgosłupa lub poważne nieprawidłowości w obrębie naczyń lub zabieg chirurgiczny wewnątrzrdzeniowych lub śródmózgowych przebyty ostatnio okulistyczny zabieg operacyjny pacjenci z chorobą wątroby przebiegającą z koagulopatią i istotnym klinicznie ryzykiem krwawienia pacjenci jednocześnie leczeni innymi produktami przeciwzakrzepowymi np. heparyną niefrakcjonowaną (ang. UHF), heparyną drobnocząsteczkową (enoksaparyna, dalteparyna itp.), pochodnymi heparyny (fondaparynuks itp.), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, eteksylan dabigatranu, rywaroksaban, apiksaban, itp.) z wyjątkiem przypadku zmiany leczenia przeciwzakrzepowego na produkt leczniczy LIXIANA lub z produktu leczniczego LIXIANA lub jeżeli heparyna niefrakcjonowana podawana jest w dawkach koniecznych do utrzymania drożności cewnika żył głównych lub tętnic kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia. Ponieważ produkt leczniczy LIXIANA jest również przeciwwskazany podczas karmienia piersią, należy zdecydować, czy przerwać leczenie, czy przerwać karmienie piersią pacjenci z niekontrolowanym, ciężkim nadciśnieniem tętniczym 10

12 SZCZEGÓLNE GRUPY PACJENTÓW U kilku grup pacjentów ryzyko krwawienia jest zwiększone; tych pacjentów należy uważnie obserwować w kierunku wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych powikłań krwawienia. Każda decyzja dotycząca leczenia musi opierać się na starannej ocenie korzyści z leczenia wobec ryzyka krwawienia. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Krańcowe stadium niewydolności nerek: dializa, niewydolność nerek (klirens kreatyniny (ang. CrCL) < 15 ml/min) Umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny (ang. CrCL) ml/min) Łagodne zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny (ang. CrCL) ml/min) Niezalecane Zmniejszenie dawki do 30 mg raz na dobę (patrz punkt Zmniejszanie dawki ) Nie jest wymagane zmniejszenie dawki 60 mg raz na dobę Przed rozpoczęciem przyjmowania produktu leczniczego LIXIANA oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach, należy zbadać czynność nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Choroba wątroby przebiegająca z koagulopatią i klinicznie istotnym ryzykiem krwawienia Łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby Ciężkie zaburzenia czynności wątroby Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT/AspAT > 2x GGN lub bilirubina całkowita 1,5x GGN Przeciwwskazane Nie jest wymagane zmniejszenie dawki 60 mg raz na dobę; stosować z zachowaniem ostrożności Niezalecane Stosować z zachowaniem ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego LIXIANA oraz podczas stosowania długoterminowego (> 1 rok) należy przeprowadzić badania oceniające czynność wątroby. 11

13 Pacjenci otrzymujący jednocześnie inne leczenie Inhibitory P gp: cyklosporyna, dronedaron, erytromycyna, ketokonazol Amiodaron, chinidyna lub werapamil Induktory P gp (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital lub ziele dziurawca) Substraty P gp (digoksyna) Leki wpływające na hemostazę takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy (ASA), inhibitory agregacji płytek krwi Przewlekłe stosowanie NLPZ Zmniejszenie dawki do 30 mg raz na dobę (patrz punkt Zmniejszanie dawki ) Nie jest wymagane zmniejszenie dawki 60 mg raz na dobę Stosować z zachowaniem ostrożności Nie jest wymagana zmiana dawki 60 mg raz na dobę Nie zaleca się stosowania. Produkt leczniczy LIXIANA może być jednocześnie stosowany z małymi dawkami ASA ( 100 mg/dobę) Niezalecane 12

14 POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE Gdy konieczne jest przeprowadzenie operacji lub innej inwazyjnej procedury (w tym usunięcia zęba), należy przerwać stosowanie produktu LIXIANA przynajmniej 24 godziny wcześniej i zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia. Okres półtrwania produktu LIXIANA wynosi godzin. Ponieważ produkt LIXIANA jest odwracalnym inhibitorem czynnika Xa, jego działanie przeciwzakrzepowe powinno zmniejszyć się w ciągu godzin od przyjęcia ostatniej dawki. Jeśli nie jest możliwe przerwanie stosowania produktu LIXIANA przynajmniej 24 godziny wcześniej, lub zabieg nie może być opóźniony, należy dokonać oceny klinicznej ryzyka krwawienia wobec konieczności pilnego przeprowadzenia zabiegu. TYMCZASOWE PRZERWANIE LECZENIA Jeśli jest to tylko możliwe, należy unikać przerw w leczeniu. Jeśli jednak tymczasowe przerwanie leczenia jest nieuniknione (np. przed zabiegiem chirurgicznym lub inną inwazyjną procedurą), stosowanie produktu LIXIANA należy wznowić tak szybko jak to jest możliwe. PRZEDAWKOWANIE Przedawkowanie produktu LIXIANA może prowadzić do krwotoku. Nie ma specyficznego antidotum, które znosiłoby farmakodynamiczne działanie produktu LIXIANA. W przypadku przedawkowania produktu LIXIANA można rozważyć wczesne podanie węgla aktywowanego w celu zmniejszenia wchłaniania. To zalecenie opiera się na standardowych schematach postępowania w przedawkowaniu leków oraz danych dotyczących podobnych związków. Program badań klinicznych produktu LIXIANA nie obejmował badania wpływu podania węgla aktywowanego na zmniejszenie wchłaniania produktu LIXIANA. 13

15 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWIKŁAŃ KRWOTOCZNYCH Jeśli wystąpią powikłania krwotoczne, należy opóźnić podanie kolejnej dawki lub przerwać leczenie, biorąc pod uwagę, że okres półtrwania produktu LIXIANA wynosi godzin. W przypadku wystąpienia krwawienia należy rozważyć zastosowanie poniższych środków. Leczenie objawowe, takie jak ucisk mechaniczny, interwencja chirurgiczna, podawanie płynów i zastosowanie wsparcia hemodynamicznego, przetoczenie produktów krwiopochodnych lub składników krwi. W przypadku zagrażających życiu krwawień, których opanowanie nie jest możliwe za pomocą środków wymienionych powyżej, podanie koncentratu 4 czynników zespołu protrombiny (PCC) w dawce 50 j.m./kg pozwala na zniesienie działania produktu LIXIANA w ciągu 30 minut od zakończenia infuzji. Hemodializa nie wpływa w istotny sposób na klirens produktu LIXIANA. RUTYNOWE BADANIA KRZEPNIĘCIA Leczenie produktem LIXIANA nie wymaga rutynowego monitorowania krzepnięcia. Produkt LIXIANA w wyniku hamowania czynnika Xa wydłuża czas krzepnięcia w standardowych testach, takich jak INR, czas protrombinowy (PT) oraz czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT). Zmiany obserwowane w tych testach krzepnięcia przy stosowaniu dawek terapeutycznych są niewielkie i w dużym stopniu silnie zróżnicowane. Dlatego nie zaleca się stosowania tych testów do oceny działania farmakodynamicznego produktu LIXIANA. Nie ma specyficznych testów ani oznaczeń dla produktu LIXIANA. 14

16 Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse Munich Niemcy NALEŻY ZGŁASZAĆ ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE. Formularz zgłoszenia oraz informacje można znaleźć na stronie Zdarzenia niepożądane należy również zgłaszać do Działu Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii firmy MSD Polska Sp. z o.o. pod numerem telefonu lub na adres dpoc_poland@merck.com MSD Polska Sp. z o.o.*, ul. Chłodna 51, Warszawa tel. (22) , fax (22) , Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr , NIP , Kapitał Zakładowy PLN * Filia Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA CARD wyd Produkt na licencji Daiichi Sankyo Europe GmbH

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku

Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Dr hab.n.med.barbara Małecka Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II 1 1. Leczenie przeciwzakrzepowe wiąże

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg).

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa eteksylan dabigatranu Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta. Aneks III Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta. Uwaga: Poszczególne punkty Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta są wynikiem zakończenia

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu) Substancje pomocnicze: każda

Bardziej szczegółowo

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 110 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Substancja(e) pomocnicza(e)

Bardziej szczegółowo

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC)

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) SUBSTANCJE CZYNNE Desogestrel GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. Kod ATC: G03AC09 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649 Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Kryterium Dane (jakie) Dane (źródło) Reguła Moduł wiek wiek pacjent/osoba > 18 lat (włączająca) kliniczne

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eliquis 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg apiksabanu. Substancje

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eliquis 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg apiksabanu. Substancje

Bardziej szczegółowo

Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde.

Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde. Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde. Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg lub 150 mg eteksylanu dabigatranu

Bardziej szczegółowo

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA Poprawki do CHPL oraz ulotki dla pacjenta są ważne od momentu zatwierdzenia Decyzji Komisji. Po zatwierdzeniu Decyzji Komisji,

Bardziej szczegółowo

PL.EDU.ELI PRZEWODNIK DLA LEKARZY

PL.EDU.ELI PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEWODNIK DLA LEKARZY Przewodnik dla Lekarzy Produkt leczniczy CERDELGA jest wskazany do długotrwałego leczenia dorosłych pacjentów z chorobą Gauchera typu 1, ze słabym (PM, ang. poor metaboliser), średnim

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe We wszystkich obecnie dyscyplinach zabiegowych obowiązuje standard profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyn (zwłaszcza drobnocząsteczkowych).

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie brygatynib Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie Imię i nazwisko pacjenta: Dane lekarza (który przepisał lek Alunbrig ): Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eliquis 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg apiksabanu. Substancje

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Beata Średniawa Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, SUM Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Grupa nowych doustnych antykoagulantów

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł

LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE. Dr n. med. Karolina Supeł LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWKRZEPLIWE Dr n. med. Karolina Supeł Skale oceny ryzyka stosowane do określenia optymalnego czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej PRECISE-DAPT DAPT OCENIANE

Bardziej szczegółowo

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 110 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) W PIERWOTNEJ PROFILAKTYCE ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO ZATOROWEJ

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) W PIERWOTNEJ PROFILAKTYCE ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO ZATOROWEJ PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) W PIERWOTNEJ PROFILAKTYCE ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO ZATOROWEJ Aktualizacja listopad 2017 r. Zalecenia przedstawione

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka

Bardziej szczegółowo

Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).

Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 150 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eliquis 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg apiksabanu. Substancje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta ależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum)

Bardziej szczegółowo

Leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz prewencja nawrotów ZŻG i ZP u dorosłych.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz prewencja nawrotów ZŻG i ZP u dorosłych. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 150 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).

Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 150 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Substancja(e) pomocnicza(e)

Bardziej szczegółowo

Aneks IV. Wnioski naukowe

Aneks IV. Wnioski naukowe Aneks IV Wnioski naukowe 1 Wnioski naukowe Od czasu dopuszczenia produktu Esmya do obrotu zgłoszono cztery przypadki poważnego uszkodzenia wątroby prowadzącego do transplantacji wątroby. Ponadto zgłoszono

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu. Substancja

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej

VI.2 Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej VI.2 Podsumowanie Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Nie dotyczy ogólnych zastosowań. VI.2.2 Podsumowanie korzyści wynikających

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i Leki przeciwkrzepliwe a anestezja regionalna Anestezja regionalna znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Clexane, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 80

Clexane, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 80 Clexane, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 80 mg/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 100 mg/1

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO RUTINOSAL C Salicis cortex + Rutosidum + Vitaminum C tabletka, 300 mg + 20 mg + 40 mg Skład tabletki: kora wierzby - 300 mg rutozyd

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu)

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) Aktualizacja styczeń 2016 r. Zalecenia dotyczą wyłącznie wskazania: prewencji udarów u pacjentów z migotaniem przedsionków

Bardziej szczegółowo

Krwotok urazowy u chorego leczonego nowoczesnymi doustnymi antykoagulantami

Krwotok urazowy u chorego leczonego nowoczesnymi doustnymi antykoagulantami Krwotok urazowy u chorego leczonego nowoczesnymi doustnymi antykoagulantami dr hab. n. med. Tomasz Łazowski I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawski Uniwersytet Medyczny 2017 Dabigatran

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg rywaroksabanu. Substancje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych Profilaktyka przeciwzakrzepowa Łukasz Krzych Czym jest profilaktyka p/zakrzepowa? Zapobieganie DVT / PE Element protokołu ERAS Postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa choremu w obliczu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Bezpośredni komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

Bezpośredni komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia Bezpośredni komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia Wersja 2, data zatwierdzenia przez URPL: 07.11.2016 Strona 1/7 Acytretyna (Neotigason): poważne ryzyko działania teratogennego oraz ryzyko

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0) Załącznik B.31. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0) A. Leczenie TNP u dorosłych 1. Leczenie I rzutu 1.1 Leczenie I rzutu sildenafilem 1.2 Leczenie I rzutu bosentanem 2.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 PROGRAM Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 09.00-10.30 NOWE/INNE NIŻ ANTAGONIŚCI WITAMINY K DOUSTNE LEKI PRZECIKRZEPLIWE (NOAC) konkurs który najlepszy? Pięciu bohaterów i głosowanie publiczności

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze, Warszawa, 21 marca 2018 r. Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze, w imieniu Boehringer Ingelheim International GmbH przekazujemy informacje o zmianach wprowadzonych przez Europejską Agencję Leków

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem A. Leczenie sildenafilem pacjentów

Bardziej szczegółowo

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 1/5 WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktów:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktów: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktów: Enoxaparin sodium, 100 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań VI.2 Wybrane aspekty Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu)

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) Aktualizacja listopad 2017 r. Zalecenia dotyczą wyłącznie wskazań: prewencji udarów u pacjentów z migotaniem przedsionków

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 738 Poz. 42 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 75 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 75 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 75 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 75 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Substancja(e) pomocnicza(e)

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 893 Poz. 133 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Symago (agomelatyna)

Symago (agomelatyna) Ważne informacje nie wyrzucać! Symago (agomelatyna) w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych Poradnik dla lekarzy Informacja dla fachowych pracowników ochrony zdrowia Zalecenia dotyczące: -

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Bendamustine Kabi, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Bendamustine Kabi, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Bendamustine Kabi, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Bendamustini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane Substancje czynne: tiaminy chlorku chlorowodorek / pirydoksyny

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neoparin, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml; roztwór do wstrzykiwań lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Runaplax, 15 mg, tabletki powlekane Runaplax, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Runaplax, 15 mg Każda tabletka

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Aneks III Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Uwaga: Zmiany wprowadzone w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów są efektem przeprowadzenia procedury przekazania

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 75 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 75 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 75 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 75 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Trudni chorzy na sali operacyjnej Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Anna Dylczyk-Sommer Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny Deklaruję brak

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 75 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 75 mg eteksylanu dabigatranu

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Załącznik B.31. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO A. Leczenie TNP u dorosłych ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki Molsidominum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo