w 1983 roku, Katowice 1987, s P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s. 98.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w 1983 roku, Katowice 1987, s P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s. 98."

Transkrypt

1 149 S t r o n a K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y Wstęp Orzeczenie nieważności małżeństwa to szczególny proces, który ustawodawca opisuje w kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego 1, uwzględniając przy tym ogół przepisów sądowych oraz przepisy zwyczajnego procesu spornego. Orzeczenie stwierdzające nieważność małżeństwa musi być oparte na konkretnym tytule prawnym, który dzieli się na trzy grupy: przeszkody, braki dotyczące formy kanonicznej i braki dotyczące zgody małżeńskiej. Do pierwszej zalicza się te, które wynikają z istnienia przeszkód kanonicznych w momencie zawierania związku małżeńskiego, od których nie udzielono dyspensy. Są to okoliczności, które uniezdalniają osobę do zawarcia ważnego związku małżeńskiego. Powodują nieważność małżeństwa stanowiąc prawo bez względu na to czy ich źródłem jest prawo Boże czy też wywodzą się z prawa kościelnego. W obowiązującym systemie prawnym wyróżnia się dwanaście przeszkód małżeńskich. Wiek młodociany Aby małżeństwo mogło zostać ważnie zawarte od nupturientów wymagana jest odpowiednia zdolność psychiczna i fizyczna 2. Do świadomego i dobrowolnego zawarcia nierozerwalnego węzła małżeńskiego niezbędna jest pewna dojrzałość człowieka, określana na podstawie rozwoju i dojrzewania osoby. Nie może ważnie zawrzeć małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed ukończeniem czternastego roku (kan KPK). Norma ta jest również zawarta w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich (kan ) 3. Przeszkoda wieku fundamentalnie jest przeszkodą wynikającą z prawa naturalnego, ale wymaga dookreślenia przez prawo pozytywne 4. Jest to przeszkoda ustanowiona przez Kościół. Prawo natury do zawarcia małżeństwa wymaga, aby osoba zawierająca małżeństwo była zdolna do wyrażenia zgody małżeńskiej, zdolna do aktów małżeńskich i posiadająca rozeznanie czym jest małżeństwo. Prawo rzymskie wymagało 14 lat dla chłopców i 12 lat dla dziewcząt 5. Na podstawie kan KPK, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że od 15 listopada 1998 roku, wiek 18 lat uznaje się za odpowiedni do godziwości zawarcia każdego czyli nie tylko konkordatowego małżeństwa. Zatem zgodnie z ustawodawstwem państwowym wyrażonym w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym (KRO) do godziwego zawarcia małżeństwa wymaga się ukończenia osiemnastego roku życia zarówno przez mężczyznę i przez kobietę (art KRO) 6. Ograniczenie wieku do 18 lat dla mężczyzny i kobiety wpływa jedynie na godziwość zawarcia małżeństwa, co zostało wyraźnie zaznaczone w kan i kan KPK. Sąd z ważnych przyczyn a za nim ordynariusz przez dyspensę - może zezwolić na zawarcie małżeństwa poniżej osiemnastu lat 7. Przeszkoda niemocy płciowej Małżeństwo ze swej natury nastawione jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego, uprzednia i trwała, czy mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury (kan KPK). Gdy zachodzi trwała, nieuleczalna przy pomocy dostępnych środków niezdolność do dokonania intymnego aktu małżeńskiego u choćby jednej ze stron - czyli brak możliwości ze strony mężczyzny erekcji, penetracji i ejakulacji w kobiecej pochwie oraz ze strony kobiety brak możliwości ejakulatu w pochwie - małżeństwo nie może zostać zawarte 8. Zdolność do małżeństwa nie może być określana wytryskiem nasienia powstałego w jądrach mężczyzny. Przeszkoda ta musi być uprzednią istnieć przed zawarciem małżeństwa, by stanowiła przeszkodę zrywającą, będącą podstawą do stwierdzenia o związku nieważnie 1 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus , AAS 1983, nr 75 II, Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Warszawa Dalej KPK. 2 P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, wyd. II, Tarnów 2000, s Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritatae Joannis Pauli II promulgatus, AAS 1990, nr 82, Teks polski: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin Dalej KKKW. 4 M.A. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Łacińskiego w 1983 roku, Katowice 1987, s P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s Instrukcja Episkopatu Polski z dnia 22 października 1998 roku, Biuletyn KAI , s , nr 8. 7 P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa, Warszawa 2000, s

2 K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y S t r o n a 150 zawartym 9. Niezdolność seksualna bez względu na płeć może mieć podłoże psychiczne, organiczne lub fizyczne, ale zawsze trzeba ja odróżnić od niepłodności niewzbraniającej zawarcia małżeństwa, ani nie powodującej jego nieważności (kan KPK). Podstawą istnienia tej przeszkody jest prawo Boże naturalne, dlatego Kościół nie udziela tu dyspensy 10. KRO nie przewiduje przeszkody impotencji (art ). Istniejący węzeł małżeński Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego (kan KPK). Ważne zawarcie przymierza małżeńskiego skutkuje powstaniem węzła małżeńskiego, który z woli Bożej pozostaje nierozerwalny. Rzeczywiście istniejący węzeł małżeński przez co zakłada się jego ważne powstanie i brak rozwiązania stanowi zrywającą przeszkodę małżeńską. Bigamia stanowi zjawisko sprzeczne z nauką Kościoła i z samą naturą człowieka oraz godzi w porządek prawny wypracowany przez społeczeństwa czerpiące z tradycji i nauk wiary chrześcijańskiej. Fundament rodziny stanowi związek mężczyzny i kobiety zasadę tą wyraża zarówno prawo kościelne jak i prawo cywilne wielu krajów. Bigamia jest przeszkodą wywodzącą się z prawa Bożego, dlatego niemożliwe jest uzyskanie od niej dyspensy 11. Węzeł małżeński w świetle prawa Bożego może ustać przez śmierć współmałżonka, dyspensę papieża od małżeństwa zawartego ale niedopełnionego, przywilej Pawłowy oraz w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa 12. Różność religii Zachodzi miedzy osobą ochrzczoną w Kościele katolickim lub do niego nawróconą a osobą nieochrzczoną. Przeszkoda ta ma swe korzenie w prawie kościelnym, związana jest pośrednio z prawem Bożym, które zakłada obowiązek wyznawania wiary katolickiej, dlatego prawodawca pozwala na udzielenie dyspensy od tej przeszkody odnosząc się od rękojmi strony katolickiej. Celem jest duchowe dobro małżonka wyznającego wiarę katolicką oraz dzieci zrodzonych w takim małżeństwie mieszanym 13. Małżeństwo mieszane stanowi dla strony katolickiej ryzyko i nakłada odpowiedzialność za zachowanie wiary, przyjęcie chrztu i wychowanie w duchu wiary dzieci z tego małżeństwa. Dyspensy od przeszkody różnych religii można udzielić, gdy strona katolicka spełni określone warunki: 1) złoży pisemne oświadczenie, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, a także 2) złoży szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby ich dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Strona niekatolicka powinna być powiadomiona o zobowiązaniach strony katolickiej. Obydwie strony mają być pouczone o celach i przymiotach małżeństwa istotnych i niewykluczanych przez żadną ze stron 14. Małżeństwo strony katolickiej ze stroną nieochrzczoną zawierane jest według specjalnego obrzędu i zawsze poza Mszą świętą 15. Świecenia Kodeks Jana Pawła II stanowi: Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia (kan KPK). Przeszkoda świeceń mówi o świeceniach przyjętych ważnie i dobrowolnie (kan KPK; kan KPK). Poprzez przyjęcie święceń duchowni czyli diakoni, prezbiterzy i biskupi, zobowiązują się do ścisłego przestrzegania celibatu. Diakoni stali są wyjęci spod przepisów o celibacie i zachowują prawo do życia w związku małżeńskim, z zastrzeżeniem, że po śmierci żony nie mogą powtórnie zawrzeć sakramentu małżeństwa (kan n. 1 KPK; por. kan KPK). Poprzez ustanowienie przeszkody Kościół chciał podkreślić znaczenie kapłańskiego celibatu. Udzielenie dyspensy zastrzeżone jest Stolicy Apostolskiej, z wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci (kan KPK). Duchowny usiłujący zawrzeć małżeństwo choćby cywilne zostaje pozbawiony urzędu (kan n. 3 KPK), a także zaciąga kary kościelne (kan KPK; kan n. 3 KPK; kan n. 3 KPK; kan KPK). Kościół pierwszych wieków nie miał ścisłego obowiązku zachowania celibatu przez duchownych, choć praktyka ta 9 P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s A. Sobczak, Wyrażenie zgody małżeńskiej w przypadku bigamii, Poznańskie Studia Teologiczne 2003, nr 14, s M.A. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s G. Dzierżon, Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym, Warszawa 2008, s , S. Pycior, P.M. Gajda, Czy każdy może ważnie zawrzeć małżeństwo?, [w:] Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, red. W. Szewczyk, wyd. IV, Marki 2009, s Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. III według drugiego wydania wzorcowego, Katowice 2004, nr 36, s. 21.

3 151 S t r o n a K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y miała miejsce (1 Kor 7, ) i od około 300 roku stała się nakazem. W Kościołach Wschodnich przyjęła się praktyka, według której po przyjęciu wyższych święceń nie można już zawrzeć małżeństwa 17. Ewentualne udzielenie dyspensy należy tylko do Biskupa Rzymskiego (kan. 291 KPK) 18. Śluby lub profesja zakonna Przeszkoda pochodzi z prawa kościelnego (kan KPK; kan. 805 KKKW). Osoby związane wieczystym ślubem czystości w instytucie zakonnym nie mogą zawrzeć ważnego związku małżeńskiego. Wieczysta i publiczna oraz ważna profesja zakonna jest oddaniem swej osoby na służbę Bogu, co następuje przez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dzisiejsza regulacja przeszkód pochodzących ze ślubów została znacznie uproszczona w porównaniu z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 r. (can CIC; can CIC) 19. Obowiązująca regulacja usuwa przeszkody tamujące i dlatego znika przeszkoda pochodząca ze ślubu zwykłego. Regulacja przeszkody pochodzącej ze ślubu zostaje zunifikowana i opiera się na rozróżnieniu miedzy ślubem publicznym i prywatnym (kan KPK) 20. Dyspensa udzielona przez Stolicę Apostolską wiąże się z odejściem z instytutu zakonnego 21. Uprowadzenie Jeśli mężczyzna chce zawrzeć małżeństwo z kobietą, niedopuszczalnym jest jej uprowadzenie czy choćby przetrzymywanie w celu zawarcia z nią małżeństwa. Czyny te stanowią przeszkodę uprowadzenia, która służy ochronie pełnej dobrowolności konsensusu małżeńskiego. Przeszkoda ta w przeciwieństwie do innych chroni kobietę i trwa przez cały czas, w jakim kobieta pozostaje pod władzą mężczyzny, nawet jeśli pod wpływem jakiegoś chwilowego uczucia zechciałaby zawrzeć z nim związek małżeński. Z założenia przeszkody wynika, ze mężczyzna jest jednostką na tyle silną, ze nawet uprowadzony przez kobietonie podda się naciskom kobiety. Uprowadzenie kobiety przez mężczyznę zawsze w Kościele stanowiło przeszkodę zrywającą i było karalne, ale nie zawsze powodowało nieważność małżeństwa zawartego z uprowadzoną 22. Przeszkoda ma za zadanie stać na straży konsensusu małżeńskiego, godności kobiety oraz samej instytucji małżeństwa. Dyspensa możliwa jest, gdy jest pewność, że decyzja kobiety o zawarciu związku z uprowadzającym jest od niego niezależna i swobodna 23. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy nie zna tej przeszkody. Konferencja Episkopatu Polski stwierdziła, że w praktyce na terenie kraju nie występuje przeszkoda uprowadzenia 24. Przeszkoda występku O przeszkodzie małżonkobójstwa mówi kan KPK i kan. 807 KKKW. Przeszkodę tą stanowi fakt występku, polegający na zabójstwie współmałżonka w celu zawarcia związku małżeńskiego z inną osobą. Ustawodawca mówi, ze nieważnie próbuje zawrzeć związek małżeński osoba, która zadaje śmierć współmałżonkowi własnemu lub tego, z kim chce zawrzeć umowę małżeńską. Nieważne jest również małżeństwo zawierane przez dwoje, którzy z premedytacją fizycznie lub moralnie brali udział w czynie, powodując śmierć współmałżonka któregokolwiek z nich. Ważne jest, by stwierdzając o zaistnieniu tej przeszkody wykazać intencję, że zabójstwo dokonano po to by wziąć ślub z inną osobą. Zatem najistotniejszym elementem przeszkody nie jest sam fakt dokonania haniebnego czynu zabójstwa lecz intencja z jaką czyn ten popełniono. Przeszkoda jest pochodzenia kościelnego i ma za zadanie pomóc w zachowaniu jedności małżeństwa, wierności małżeńskiej i bezpieczeństwa małżonków. Ustaje przez bardzo rzadko udzielana dyspensę zastrzeżoną Stolicy Apostolskiej. W Kościołach Wschodnich dyspensowanie zastrzeżone jest Patriarsze (kan KKKW) 25. Pokrewieństwo Pokrewieństwo stanowi bliski związek osób. Osoby spokrewnione czyli takie które pochodzą od siebie lub od wspólnych przodków. Prawo Mojżeszowe surowo zabraniało małżeństw miedzy krewnymi (Kpł 18, 6-18). 16 Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. Za: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. III poprawione, Poznań Warszawa P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom III. Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9 II (1917) Dalej CIC. 20 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, s A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Poznań 2011, s P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, s Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim ( ), Kraków 1990, nr P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s

4 K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y S t r o n a 152 Uzasadnieniem tej przeszkody jest wzgląd moralny: ochrona czystości ogniska domowego, oddalenie niebezpieczeństwa grzesznych kontaktów między członkami najbliższej rodziny, a także wzgląd na zdrowie ludzkiego gatunku. Kościelne przepisy odnośnie przeszkody pokrewieństwa pojawiają się w normach kanonicznych od V wieku 26. Pokrewieństwo może mieć różny wymiar. Obliczane jest przez linie i stopnie, które określają odległość krewnych od ich przodków jak i od nich samych. Osoby spokrewnione w linii prostej to takie które pochodzą od siebie: babcia, matka, syn, wnuczek, prawnuczek. Pokrewieństwo w linii bocznej oznacza natomiast pochodzenie osób od ich wspólnych przodków, na przykład rodzeństwo. Stopień pokrewieństwa jest miarą, która określa odległość osób spokrewnionych od ich wspólnego przodka. Kodeks Prawa Kanonicznego nie zezwala na zawarcie małżeństwa jeśli istnieje choćby wątpliwość, czy nupturienci nie są krewnymi w linii prostej lub w linii bocznej do czwartego stopnia włącznie 27. Powinowactwo Instytucja powinowactwa istniała w różnych systemach prawnych, dlatego też kościół od początku swego istnienia miał własne ujecie przeszkody powinowactwa, które znajduje swój wyraz w już ustawodawstwie synodu w Elwirze ( ) i w Neocezarei ( ) 28. Stosunek powinowactwa rodzi się w momencie ważnego zawarcia związku małżeńskiego i istnieje miedzy żoną a krewnymi jej męża oraz miedzy mężem a osobami spokrewnionymi z żoną (kan KPK). Przeszkoda powinowactwa powstaje z ważnego małżeństwa, nawet niedopełnionego i obejmuje wszystkie stopnie w linii prostej, a zatem zachodzi miedzy ojczymem i jego pasierbicą oraz jej babką i córką, miedzy macochą i pasierbem oraz jej dziadkiem i synem 29. Przeszkoda ta nie pozwala zawrzeć małżeństwa między spowinowaconymi w linii prostej we wszystkich stopniach. Dopuszczalne jest jednak małżeństwo np. z siostrą zmarłej żony, gdyż jest to stosunek spowinowacenia w linii bocznej. Możliwa jest dyspensa od ordynariusza miejsca dotycząca nupturientów spowinowaconych w linii bocznej. Przeszkoda przyzwoitości publicznej Przesłankami do przeszkody przyzwoitości publicznej są: wspólne życie, a także notoryczny lub publiczny konkubinat. Fakt tego pożycia musi być jawny, powszechnie znany i publiczny. Nieważnym jest małżeństwo zawarte pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy prowadzą wspólne pożycie pozamałżeńskie. Nie chodzi tu o szczególne rozgłaszanie istnienia takiego pożycia pozamałżeńskiego, ale wystarczy by o fakcie tym wiedziały osoby trzecie oraz by możliwe było jego zewnętrzne udowodnienie. Wówczas staje się to sprawą publiczną i uniemożliwia zawarcie związku małżeńskiego. Istotą przyzwoitości publicznej jest, by małżonek lub małżonka nie zawierała przymierza małżeńskiego z bliskimi krewnymi swojego współmałżonka, choćby przez śmierć czy zerwanie związku ustała między nimi wiążąca ich bliska relacja 30. Nieważność małżeństwa powoduje tylko pierwszy stopień linii prostej: miedzy mężczyzną i córką lub matka tej kobiety lub między kobietą i synem lub ojcem mężczyzny 31. Pokrewieństwo prawne Pokrewieństwo prawne powstaje w momencie adopcji i stanowi bliskość osób, której źródłem jest przysposobienie prawne. Jest ono formą zastępczą dla naturalnego stosunku rodzicielskiego, który jest w sensie prawnym zastąpiony przez przysposobienie. Ma on służyć dobru dziecka, by miało zapewnione normalne warunki życia rodzinnego (art KRO). Przysposobienie jest również wyrazem zaspokojenie godnych ochrony prawnej potrzeb rodzicielskich i opiekuńczych, a szczególnie w odniesieniu do osób, które nie mają i z różnych przyczyn nie mogą mieć własnych dzieci 32. Osoba adoptowana postawiona jest tu w roli dziecka, a adoptujący mają za zadanie jak najstaranniej pełnić rolę rodziców, zaś ich pozostałe dzieci o ile takowe są w tej rodzinie - mają pełnić rolę rodzeństwa dla adoptowanego 33. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego ma za zadanie stać na straży czystych relacji między osobami prawnie spokrewnionymi, dlatego Kodeks Prawa Kanonicznego nie zezwala na ważne zawarcie małżeństwa z osobą adoptowaną oraz jej rodzeństwem adopcyjnym (kan KPK). Przeszkoda może stracić ważność poprzez prawne rozwiązanie adopcji. Ustawodawca kościelny dopuszcza możliwość uzyskania dyspensy od tej przeszkody, do której udzielenia właściwym organem jest ordynariusz miejsca. 26 Tamże, s W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s M.A. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s S. Pycior, P.M. Gajda, Czy każdy może ważnie zawrzeć małżeństwo?, s S. Świaczny, Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych, Warszawa 2007, s S. Pycior, P.M. Gajda, Czy każdy może ważnie zawrzeć małżeństwo?, s B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym, Warszawa 1966, s S. Piechocki, Przysposobienie dziecka, Warszawa 1983, s. 9.

5 153 S t r o n a K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y Piotr Gajda omawiając przeszkody wymienia jeszcze trzynastą przeszkodę pokrewieństwa duchowego, która istniała w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. (can CIC), nie weszła do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, ale istnieje w normach Kościołów Wschodnich i obowiązuje katolików obrządku wschodniego: Nieważnym czyni małżeństwo przeszkoda pokrewieństwa duchowego, która pochodzi z chrztu i zachodzi pomiędzy chrzestnym a osobą ochrzczoną oraz jej rodzicami (kan KKKW). Przeszkoda ta nie wynika z chrztu udzielanego w sposób warunkowy, chyba, że ten sam chrzestny przy nim asystował (kan KKKW) 34. Podsumowanie Prawo kanoniczne stawia wymogi do zawarcia małżeństwa i od ich zachowania uzależnia ważność tego związku, dlatego istnieje możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa. Staje się ona faktem wówczas, gdy wprawdzie miała miejsce liturgiczna celebracja małżeństwa i wszystko wskazuje na to, że zostało ono rzeczywiście zawarte, lecz z powodu pominięcia jakiegoś wymogu prawa przypisanego do ważności związek de facto nie zaistniał, czyli małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Pojęcie nieważności małżeństwa przyjęte w prawie kanonicznym rożni się istotowo od pojęcia rozwodu czy unieważnienia funkcjonującego w prawie świeckim. Dodać należy, że brak u jednego lub obojga nupturientów świadomości pominięcia określonego wymogu przepisanego do ważności małżeństwa nie ma żadnego znaczenia prawnego dla waloru prawnego ich związku. Liczy się jedynie stan obiektywny istniejący w chwili zawierania małżeństwa. * * * Impediments to marriage is a circumstance which make people who want to enter into matrimony unable to enter into valid marriage. Such impediment may come from God s law or law established by the Church. Canon Law names twelve impediments: being too young, sexual inability, religious bond, different religion, holy orders, monastic vows or monastic profession, kidnaping a woman, misdeed, as well as impediment resulting from relationship and family connections, public decency and adoption. A candidate bound by impediment enters into invalid marriage because such impediment makes a candidate incapable of legal actions towards the very marriage. 34 P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, s. 127.

Przeszkody małżeńskie

Przeszkody małżeńskie Przeszkody małżeńskie 1 Przeszkody małżeńskie (Według Kodeksu Prawa Kanonicznego) Przeszkodą małżeńską w znaczeniu szerokim może być każda okoliczność, która mocą prawa Bożego lub ludzkiego nie pozwala

Bardziej szczegółowo

IV. spotkanie: Sakrament małżeństwa. Spotkanie: przeszkody do zawarcia sakramentu małżeństwa

IV. spotkanie: Sakrament małżeństwa. Spotkanie: przeszkody do zawarcia sakramentu małżeństwa IV. spotkanie: Sakrament małżeństwa. Spotkanie: przeszkody do zawarcia sakramentu małżeństwa I. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 1. Definicja sakramentu: WIDZIALNY ZNAK, NIEWIDZIALNEJ ŁASKI 2. Definicja sakramentu

Bardziej szczegółowo

Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I)

Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I) Ks. prof. zw. dr hab. WIESŁAW WENZ Pl. Katedralny 12/6, 50-329 Wrocław, telefax. 0-71/321-74-15 Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I) 1. Reprezentatywne próby

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

P R O T O K Ó Ł ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA Diecezja Włocławska Pieczęć parafii Formularz 29 L. p.... L.p. zapowiedzi... Data ślubu... godz.... P R O T O K Ó Ł ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA I. Dane personalne

Bardziej szczegółowo

K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y S t r o n a 240

K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y S t r o n a 240 K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y S t r o n a 240 Wstęp W prawie cywilne małżeństwo to sformalizowany i trwały (lecz nie nierozerwalny) związek kobiety i mężczyzny powstały z woli ich

Bardziej szczegółowo

Wykaz Formularzy i Aneksów

Wykaz Formularzy i Aneksów Wykaz Formularzy i Aneksów FORMULARZ 01 Wyznanie wiary przed objęciem urzędu kościelnego.................. 17 FORMULARZ 02 Przysięga wierności przy objęciu urzędu kościelnego.................. 18 FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej cyt.: KPK], kan KPK, kan n. 4 i 2.

przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej cyt.: KPK], kan KPK, kan n. 4 i 2. K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y S t r o n a 154 Wprowadzenie Na przełomie ostatnich lat znacznie zwiększył się napływ ludności niekatolickiej na teren Europy, a co za tym idzie mamy

Bardziej szczegółowo

Tytuł VII. MAŁŻEŃSTWO (Kan )

Tytuł VII. MAŁŻEŃSTWO (Kan ) Tytuł VII MAŁŻEŃSTWO (Kan. 1055-1165) Kan. 1055-1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH Seweryn Świaczny ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PISMA PROCESOWE 2. wydanie Warszawa 2012 Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r. Wydawca Anna Hara Redaktor

Bardziej szczegółowo

Przeszkody do zawarcia małżeństwa

Przeszkody do zawarcia małżeństwa Przeszkody do zawarcia małżeństwa 1. 1. Przeszkody wynikające z prawa kanonicznego Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku wprowadził wiele istotnych zmian odnośnie przeszkód małżeńskich. Nie uwzględniono

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

10 godz. wykładu 10 godz. ćwiczeń

10 godz. wykładu 10 godz. ćwiczeń I. Informacje ogólne. Nazwa modułu : Prawo kanoniczne (prawo małżeńskie) 2. Kod modułu 2-DDS43r 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne 5. Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Instrukcja w sprawie małżeństw zawieranych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej 1. Zgodnie z kan. 1108 1 KPK tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH Seweryn Świaczny ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PISMA PROCESOWE 2. wydanie Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział I. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA. KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA. Tytuł VII. MAŁŻEŃSTWO Kan. 1055 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I.

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I. Część A. Tablice Rozdział I. Małżeństwo Rozdział I. 1. Małżeństwo 1. Zawarcie małżeństwa Literatura: R. A. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. CHRZEST (Kan ) Rozdział I. SPRAWOWANIE CHRZTU

Tytuł I. CHRZEST (Kan ) Rozdział I. SPRAWOWANIE CHRZTU Tytuł I CHRZEST (Kan. 849-878) Kan. 849 - Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa mieszanego

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa mieszanego Przygotowanie do zawarcia małżeństwa mieszanego Barbara Imielska www.imielska.com Małżeństwo o różnej przynależności religijnej Kan. 1086 1. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. KODEKS RODZINNY i OPIEKUŃCZY

DZIAŁ PIERWSZY. KODEKS RODZINNY i OPIEKUŃCZY DZIAŁ PIERWSZY. KODEKS RODZINNY i OPIEKUŃCZY Rozdział I. Małżeństwo Część I. Zawarcie małżeństwa 1. Pojęcie małżeństwa. Małżeństwo jest to monogamiczny, oparty na zasadzie równouprawnienia stron, prawnie

Bardziej szczegółowo

2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. Tytuł VII MAŁŻEŃSTWO Kan. 1055-1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

a. gwarancje w wymiarze indywidualnym

a. gwarancje w wymiarze indywidualnym Prawo Kościelne i wyznaniowe 1. Porządek prawny Kościelny a) Prawo kanoniczne- każdy kościół i związek wyznaniowy posiada własne prawo wewnętrzne b) Źródło prawa: Prawo Boskie naturalne, Biblia, Kodeks

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ I PRAWO 3(16) 2014, nr 2, s Paweł Stasiuk UWAŻNIENIE W ZAWIĄZKU WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU (KAN.

KOŚCIÓŁ I PRAWO 3(16) 2014, nr 2, s Paweł Stasiuk UWAŻNIENIE W ZAWIĄZKU WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU (KAN. KOŚCIÓŁ I PRAWO 3(16) 2014, nr 2, s. 117-128 Paweł Stasiuk UWAŻNIENIE W ZAWIĄZKU WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU (KAN. 1161-1165) W systemie kanonicznego prawa małżeńskiego prawodawca zawarł

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO. Tytuł III INSTYTUTY ŚWIECKIE

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO. Tytuł III INSTYTUTY ŚWIECKIE KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Tytuł III INSTYTUTY ŚWIECKIE Kan. 710 -Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo - - Rzeczpospolita Polska USC/ZP/1 CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 1. Dane kobiety 2. Pole wyboru zaznaczaj

Bardziej szczegółowo

Katecheza 1 6 IX Temat: Lekcja organizacyjna, zapoznanie z zasadmi BHP, PSO i podziału materiałów. Katecheza 2 7 IX 2016

Katecheza 1 6 IX Temat: Lekcja organizacyjna, zapoznanie z zasadmi BHP, PSO i podziału materiałów. Katecheza 2 7 IX 2016 str. 1 Katecheza 1 6 IX 2016 Temat: Lekcja organizacyjna, zapoznanie z zasadmi BHP, PSO i podziału materiałów. Katecheza 2 7 IX 2016 Temat: Źródło powołania. 1. Namaszczenie w Starym Testamencie jest znakiem

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

I. Nowe ustawodawstwo polskie, wprowadzające w Ŝycie instytucję małŝeństwa konkordatowego

I. Nowe ustawodawstwo polskie, wprowadzające w Ŝycie instytucję małŝeństwa konkordatowego Instrukcja dla księŝy dotycząca małŝeństw konkordatowych W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małŝeństwa

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

KS. ALEKSANDER SOBCZAK. Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw mieszanych i im podobnych

KS. ALEKSANDER SOBCZAK. Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw mieszanych i im podobnych KS. ALEKSANDER SOBCZAK Aktualna dyscyplina Kościoła wobec małżeństw mieszanych i im podobnych Wprowadzenie Do niedawna kontakty z wyznawcami innych religii, czy pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Anna Bazan-Bulanda "Kościelne prawo małżeńskie : wydanie drugie poprawione i uzupełnione", Wojciech Góralski, Warszawa 2006 : [recenzja]

Anna Bazan-Bulanda Kościelne prawo małżeńskie : wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wojciech Góralski, Warszawa 2006 : [recenzja] Anna Bazan-Bulanda "Kościelne prawo małżeńskie : wydanie drugie poprawione i uzupełnione", Wojciech Góralski, Warszawa 2006 : [recenzja] Ius Matrimoniale 12 (18), 233-244 2007 Ius Matrimoniale 12 (18)

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, vol. 6 (1), 151 164 Iga Jaworska Uniwersytet Wrocławski Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim Annulment of the marriage

Bardziej szczegółowo

JAK WAŻNIE ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO?

JAK WAŻNIE ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO? KS. ROMAN SZEWCZYK STUDIA EŁCKIE 13(2011) JAK WAŻNIE ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO? Na przestrzeni wieków Kościół otacza małżeństwo szczególną opieką. Opieka ta przejawia się na wielu płaszczyznach, głównie zaś na

Bardziej szczegółowo

KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prawo Kanoniczne 55(2012) nr 3 KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE WYNIKAJĄCE Z WĘZŁA RELIGIJNEGO Treść: Wstęp. 1. Charakter i funkcja przeszkód

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PO REFORMIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PO REFORMIE PAPIEŻA FRANCISZKA ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PO REFORMIE PAPIEŻA FRANCISZKA Seweryn Świaczny 3. WYDANIE Warszawa 2016 Stan prawny na 1 lipca 2016 r. Wydawca Magdalena

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA KANONICZNEGO I KONKORDATOWEGO W STATUTACH I SYNODU DIECEZJI EŁCKIEJ * Zawarcie małżeństwa kanonicznego

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA KANONICZNEGO I KONKORDATOWEGO W STATUTACH I SYNODU DIECEZJI EŁCKIEJ * Zawarcie małżeństwa kanonicznego ТРИБУНА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ Waldemar Wardowski ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA KANONICZNEGO I KONKORDATOWEGO W STATUTACH I SYNODU DIECEZJI EŁCKIEJ * Zawarcie małżeństwa kanonicznego Formę zawarcia małżeństwa kanonicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S-062. Sakrament małżeństwa (cz. I)

S-062. Sakrament małżeństwa (cz. I) 1 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/t/ta/tap/malzenstwo1.html Ks. Stanisław Hołodok S-062. Sakrament małżeństwa (cz. I) W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że na chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii,

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Nowicka Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim

Aleksandra Nowicka Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim Aleksandra Nowicka Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim Instytucja małżeństwa Małżeństwo w każdej kulturze stanowi instytucję o niezwykłej,

Bardziej szczegółowo

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Marcin Gwizd, 5.10.2011 Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie ma określone indywidualnie potrzeby. Nie każdy jednak posiada własne środki na zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

Jacek Wilk Uwagi o zawarciu małżeństwa w formie kanonicznej według konkordatu. Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 44/1-2,

Jacek Wilk Uwagi o zawarciu małżeństwa w formie kanonicznej według konkordatu. Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 44/1-2, Jacek Wilk Uwagi o zawarciu małżeństwa w formie kanonicznej według konkordatu Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 44/1-2, 233-239 2001 Prawo Kanoniczne 44 (2001) nr 1-2 JACEK W ILK UWAGI O

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW KIERUNEK: PRAWO KANONICZNE. NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW KIERUNEK: PRAWO KANONICZNE. NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW KIERUNEK: PRAWO KANONICZNE NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału 12.05.2015 roku STUDIA STACJONARNE SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA ROK I SEMESTR I Antropologia

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Rozdział I. POWSTANIE ORDYNARIATÓW PERSONALNYCH DLA ANGLIKANÓW. Rozdział II. POZYCJA PRAWNA ORDYNARIUSZA ORDYNARIATU PERSONALNEGO

Spis Treści. Rozdział I. POWSTANIE ORDYNARIATÓW PERSONALNYCH DLA ANGLIKANÓW. Rozdział II. POZYCJA PRAWNA ORDYNARIUSZA ORDYNARIATU PERSONALNEGO Spis Treści WSTĘP... 5 Rozdział I. POWSTANIE ORDYNARIATÓW PERSONALNYCH DLA ANGLIKANÓW POWRACAJĄCYCH DO PEŁNEJ WSPÓLNOTY Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM... 11 1. Pastoral provision zapowiedzią ordynariatów dla anglikanów...

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO PRZY ZAWIERANIU MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO

KOMPETENCJE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO PRZY ZAWIERANIU MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO Łódzkie Studia Teologiczne 2010, 19 MAŁGORZATA CZURYK Akademia Obrony Narodowej w Warszawie MIROSŁAW KARPIUK Akademia Obrony Narodowej w Warszawie KOMPETENCJE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO PRZY ZAWIERANIU

Bardziej szczegółowo

Kodeks Prawa Kanonicznego o Sakramencie Chrztu

Kodeks Prawa Kanonicznego o Sakramencie Chrztu Kodeks Prawa Kanonicznego o Sakramencie Chrztu Część I SAKRAMENTY Kan. 840 Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami

Bardziej szczegółowo

Rodzina i jej społeczne znaczenie. Tomasz A. Winiarczyk

Rodzina i jej społeczne znaczenie. Tomasz A. Winiarczyk Rodzina i jej społeczne znaczenie Tomasz A. Winiarczyk 1 rodzina grupa społeczna złożona z osób połączonych stosunkiem małżeństwa (ewentualnie kohabitacyjnym) i krewniaczym (w tym rodzicielskim) oraz stosunkiem

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI SSO Maria Prusinowska WŁADZA RODZICIELSKA WEDŁUG KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Art. 93 1. Kro

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. [Pokrewieństwo] 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 2005 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania m ajątkowe m ałżonka Od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

WSKAZÓWKI DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA WSKAZÓWKI DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Drodzy Młodzi, przyjmijcie okres narzeczeństwa jako opatrznościowy czas dany Wam przez samego Boga. On sam chce być w Waszym życiu. Słuchajcie

Bardziej szczegółowo

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję 1 W odniesieniu do zagadnień omówionych w podręczniku Elementy Prawa w dziale Prawo Rodzinne proponuję do wykorzystania następującą dodatkową tematykę: I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu

Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu SAKRAMENTY - SAKRAMENT CHRZTU (KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

2. Przy sprawowaniu czyli udzielaniu sakramentaliów należy zachować obrzędy i formuły zatwierdzone przez władzę kościelną.

2. Przy sprawowaniu czyli udzielaniu sakramentaliów należy zachować obrzędy i formuły zatwierdzone przez władzę kościelną. Część II POZOSTAŁE AKTY KULTU BOŻEGO Tytuł I SAKRAMENTALIA Kan. 1166 - Sakramentalia są świętymi znakami, przez które na podobieństwo sakramentów, są oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła

Bardziej szczegółowo

oprac. Mateusz Popiel

oprac. Mateusz Popiel Prawo kościelne i wyznaniowe Materiały dydaktyczne ze strony Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ 1. Małżeństwo a. Przymioty małżeństwa... 2 b. Przygotowanie kandydatów. Zaręczyny. Zapowiedzi...2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Problematyka zawarcia małŝeństwa: prawo kanoniczne oraz prawo państwowe Materiały opracowane na podstawie aktów prawnych oraz monografii P.M.

Problematyka zawarcia małŝeństwa: prawo kanoniczne oraz prawo państwowe Materiały opracowane na podstawie aktów prawnych oraz monografii P.M. Problematyka zawarcia małŝeństwa: prawo kanoniczne oraz prawo państwowe Materiały opracowane na podstawie aktów prawnych oraz monografii P.M. Gajda, Prawo małŝeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2005.

Bardziej szczegółowo

Henryk Stawniak "Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego", Piotr Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Ius Matrimoniale 6 (12),

Henryk Stawniak Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Piotr Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Ius Matrimoniale 6 (12), Henryk Stawniak "Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego", Piotr Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Ius Matrimoniale 6 (12), 223-226 2001 lus M atrim oniale 6 (12) 2001 Ks. Piotr Mieczysław Gajda Prawo małżeńskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA:

INFORMACJE PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA: Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi

Bardziej szczegółowo

RADA PRAWNA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

RADA PRAWNA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI RADA PRAWNA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRO MEMORIA dotyczące relacji duszpasterskich Kościoła łacińskiego z katolikami Kościołów wschodnich Ojcowie Soboru Watykańskiego II w sposób uroczysty zdeklarowali:

Bardziej szczegółowo

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 48d. 3. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 48d. 3. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n Instrukcja Papieskiej Rady do spraw Tekstów Legislacyjnych Dignitas connubii, opublikowana w 2005 r. 1, na temat prowadzenia kanonicznych procesów o nieważność małżeństwa, we Wstępie zwraca uwagę, że godność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII MAŁŻEŃSTWA MIESZANE ORAZ IM PODOBNE

ROZDZIAŁ VII MAŁŻEŃSTWA MIESZANE ORAZ IM PODOBNE ROZDZIAŁ VII MAŁŻEŃSTWA MIESZANE ORAZ IM PODOBNE Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w sześciu kanonach (1124-1129) podaje normy prawne dotyczące zawierania małżeństw mieszanych 1. Określenie: małżeństwa

Bardziej szczegółowo

Marek Stokłosa Kolokwium habilitacyjne P. Dr Urszuli Nowickiej. Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 56/1,

Marek Stokłosa Kolokwium habilitacyjne P. Dr Urszuli Nowickiej. Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 56/1, Marek Stokłosa Kolokwium habilitacyjne P. Dr Urszuli Nowickiej Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 56/1, 201-204 2013 Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO 201 Prawo Kanoniczne 56 (2013) nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Podstawy moralności. Prawo moralne

Podstawy moralności. Prawo moralne Podstawy moralności Prawo moralne Po co mi prawo? Prawo drogowe (kodeks drogowy) chroni użytkowników pojazdów i dróg przed wypadkami. Prawo karne zabezpiecza przed przestępczością, a przynajmniej przed

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania duszpasterskiego w sprawach małżeństwa, rozwodu i powtórnego małżeństwa

Zasady postępowania duszpasterskiego w sprawach małżeństwa, rozwodu i powtórnego małżeństwa Zasady postępowania duszpasterskiego w sprawach małżeństwa, rozwodu i powtórnego małżeństwa I. MAŁŻEŃSTWO 1. Małżeństwo jest ustanowionym przez Boga duchowym i prawnym związkiem między mężczyzną i kobietą.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć związek małżeński. Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa

Jak zawrzeć związek małżeński. Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa Jak zawrzeć związek małżeński Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tj. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

DUSZPASTERZ WOBEC PRZYCZYN NIEWAŻNIE ZAWARTEGO MAŁŻEŃSTWA I KOŚCIELNEGO PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA Refleksje prawno-duszpasterskie

DUSZPASTERZ WOBEC PRZYCZYN NIEWAŻNIE ZAWARTEGO MAŁŻEŃSTWA I KOŚCIELNEGO PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA Refleksje prawno-duszpasterskie 8(2005) KS. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI DUSZPASTERZ WOBEC PRZYCZYN NIEWAŻNIE ZAWARTEGO MAŁŻEŃSTWA I KOŚCIELNEGO PROCESU O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA Refleksje prawno-duszpasterskie W dzisiejszych czasach daje się wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Od redaktora... XIII XV CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze... 4 2. Źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

NORMY MOTU PROPRIO «SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA» WPROWADZENIE HISTORYCZNE*

NORMY MOTU PROPRIO «SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA» WPROWADZENIE HISTORYCZNE* NORMY MOTU PROPRIO «SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA» WPROWADZENIE HISTORYCZNE* Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex iuris canonici KPK), promulgowany przez papieża Benedykta XV w 1917 r., stwierdzał, że osądzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom

2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 1. Na mocy sakramentu chrztu świętego wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskim, prorockim i królewskim

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I ROK I DZIEŃ GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA SALA FORMA ZAL. PUNKTY ECTS Poniedziałek

SEMESTR I ROK I DZIEŃ GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA SALA FORMA ZAL. PUNKTY ECTS Poniedziałek ROK I 10:30-11:15 Wstęp do prawoznawstwa p. dr M. Poniatowski 405 E 2 11:30-13:00 13:15-14:45 Antropologia filozoficzna i metafizyka ks. dr R. Tomanek 227 ZO 3 8:45-9:30 Powszechna historia prawa kanonicznego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Wstęp 1. W ostatnich latach w Polsce zauważa się wyraźny wzrost liczby próśb o zawarcie małżeństwa katolickiego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Wstęp 1. W ostatnich latach w Polsce zauważa się wyraźny wzrost liczby próśb o zawarcie małżeństwa katolickiego

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA CO WARTO WIEDZIEĆ?

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA CO WARTO WIEDZIEĆ? STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA CO WARTO WIEDZIEĆ? Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, rozwiązanie małżeństwa wszyscy domyślamy się, co kryje się pod tymi hasłami, kiedy coraz częściej padają

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II Zakres zdolności do czynności prawnych zależy od Wieku Ubezwłasnowolnienia Wiek a zdolność do czynności prawnych Brak zdolności do czynności prawnych do ukończenia 13

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne PORADNIK PRAWNY Nr 2/2019 Prawo rodzinne CZY WIESZ ŻE? Prawo rodzinne jest to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Reguluje m.in. obowiązek zachowania wierności małżeńskiej

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1 Spis treści Kan. Księga I. Normy ogólne........................... 1 203 Tytuł I. Ustawy kościelne........................ 7 22 Tytuł II. Zwyczaj..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

SĄD METROPOLITALNY LUBELSKI

SĄD METROPOLITALNY LUBELSKI SĄD METROPOLITALNY LUBELSKI ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin, tel. 81-532-36-33; fax 81-534-61-41; e-mail: tribunal@diecezja.lublin.pl Lublin, dn. 16 grudnia 2015 roku Pro memoria dla

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane postawy Uwagi

Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane postawy Uwagi Rozkład materiału do podręcznika W rodzinie dla 3 klasy liceum oraz 4 technikum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-4-01/10 (liceum) oraz AZ-6-01/10 (technikum) Grupa tematyczna Tytuł jednostki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XVII Rozdział I. Małżeństwo... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci przygotowany przez pełnomocnika... 3 2. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

M OŻLIW OŚCI I SKUTKI ZA W A R C IA M A Ł Ż E Ń ST W A M IM O ISTNIENIA PR ZESZK Ó D W PRAW IE KAN O N ICZN Y M I POLSKIM

M OŻLIW OŚCI I SKUTKI ZA W A R C IA M A Ł Ż E Ń ST W A M IM O ISTNIENIA PR ZESZK Ó D W PRAW IE KAN O N ICZN Y M I POLSKIM ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom VIII - 1998 C Y PR IA N SU C H O C K I Lublin M OŻLIW OŚCI I SKUTKI ZA W A R C IA M A Ł Ż E Ń ST W A M IM O ISTNIENIA PR ZESZK Ó D W PRAW IE KAN O N ICZN Y M I POLSKIM W związku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska?

ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska? Marlena Dawidowicz, Robert Cisek Recenzja: dr Grzegorz Trojanowski ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM Rozwód jako trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego skutkuje nie tylko zmianą sytuacji między samymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo