Regulamin organizacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01-17/01/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 1 1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, zwanej dalej Biblioteką, określa jej strukturę organizacyjną oraz zasady działania, w tym formy i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz system wzajemnych zależności i powiązań między nimi. 2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie: 1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 3) Statutu nadanego Uchwałą nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r., 4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Gdyni. Biblioteka została z dniem 3 stycznia 1994 r. wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem 1.

2 2. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt jej działalności. 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) określanie kierunków strategii działalności Biblioteki oraz formułowanie zasad i prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej Biblioteki; 2) planowanie i kontrola działalności Biblioteki; 3) prowadzenie polityki kadrowej Biblioteki; 4) planowanie kierunków rozwoju sieci bibliotecznej; 5) zapewnienie filiom i działom Biblioteki właściwych warunków działania; 6) nadzór nad sprawami finansowymi Biblioteki i czuwanie nad prawidłową realizacją wydatków; 7) nadzór nad realizacją i prowadzeniem dokumentacji całości spraw związanych z działalnością socjalną na rzecz pracowników, emerytów i rencistów MBP w Gdyni; 8) dokonywanie czynności w zakresie prawa pracy w imieniu pracodawcy, wobec wszystkich pracowników Biblioteki, w tym wybór Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych oraz nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora ds. Merytorycznych; 9) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych; 10) współpraca z władzami samorządowymi Gdyni, w szczególności z Prezydentem Miasta Gdyni, Komisją Kultury Rady Miasta Gdyni i Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gdyni. 4. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska: 1) Zastępca Dyrektora do Spraw Merytorycznych, 2) Główny Księgowy, 3) Dział Komunikacji Zewnętrznej, 4) Dział Administracji, 5) Dział Informatyzacji, 6) Gdyniateka, 7) Specjalista ds. kadr, 8) Specjalista ds. BHP.

3 5. Z upoważnienia Dyrektora lub w razie jego nieobecności, Biblioteką kieruje Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych lub inna upoważniona osoba. 6. Dyrektor ustala zakresy czynności dla Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych i Głównego Księgowego oraz kierowników działów bezpośrednio mu podległych. 7. Dyrektor może tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz likwidować istniejące. 8. Dyrektor może, w sprawach ważnych dla funkcjonowania Biblioteki, powoływać organy opiniodawcze Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych podlegają bezpośrednio następujące działy, stanowiska i jednostki organizacyjne: 1) Dział Współpracy i Promocji Czytelnictwa, 2) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, 3) Bibliotekarz Systemowy / specjalista ds. analiz statystycznych, 4) Biblioteka Składowa, 5) Filie Biblioteki. 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych należy w szczególności: 1) koordynacja pracy podległych działów oraz wydzielonych jednostek zgodnie ze schematem organizacyjnym, 2) prowadzenie polityki kształtowania zbiorów Biblioteki, 3) tworzenie strategii związanej z kulturą literacką i dziedzictwem kulturowym Gdyni, 4) koordynacja prac związanych z analizą działalności Biblioteki, 5) współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku w zakresie spraw merytorycznych.

4 4 1. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Księgowości. 2. Do zadań Głównego Księgowego, które uregulowane są odrębnymi przepisami, należy w szczególności: 1) koordynacja prac finansowo-księgowych; 2) nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów księgowych; 3) opracowanie analiz działalności finansowej Biblioteki oraz jej stanu majątkowego; 4) wykonywanie kontroli w zakresie określonym obowiązującymi przepisami; 5) kierowanie Działem Księgowości i odpowiedzialność za jego pracę; 6) prowadzenie rachunkowości Biblioteki; 7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 9) wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Biblioteki poprzez dostarczanie aktualnej i rzeczowej informacji o sytuacji finansowej Biblioteki, odstępstwach od zaplanowanego budżetu oraz przewidywanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych; 10) opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji; 11) ścisła współpraca z Działem Administracji w zakresie prowadzenia inwestycji. 5 Do zadań Działu Komunikacji Zewnętrznej należy w szczególności: 1) realizacja strategii promocyjnej Biblioteki; 2) kształtowanie spójnego wizualnie wizerunku Biblioteki; 3) promowanie Biblioteki i jej działalności; 4) prowadzenie strony internetowej Biblioteki i jej profili w mediach społecznościowych, 5) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gdyni;

5 6) współpraca z komórkami ds. promocji i marketingu Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz odpowiednimi działami gdyńskich instytucji kultury w zakresie promocji Biblioteki i czytelnictwa; 7) koordynacja działań promocyjnych w filiach Biblioteki; 8) współpraca z mediami; 9) pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność promocyjną Biblioteki; 10) badanie i analiza potrzeb użytkowników Biblioteki; 11) opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji; 12) przygotowanie merytoryczne i opieka praktyk studenckich, staży i wolontariatu; 13) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki. 6 Do zadań Działu Administracji należy w szczególności: 1) gospodarowanie nieruchomościami oraz bieżąca konserwacja i zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń technicznych należących do majątku Biblioteki; 2) opracowywanie projektów planów remontów i wymiany oraz modernizacji wyposażenia; 3) zlecanie i kontrola wykonania remontów bieżących oraz rozliczanie prac z wykonawcami; 4) nadzór i współpraca z podmiotami gospodarczymi obsługi techniczno-administracyjnej działającymi na rzecz Biblioteki; 5) zaopatrywanie filii, działów i samodzielnych jednostek organizacyjnych Biblioteki w sprzęt i materiały; 6) gospodarka środkami trwałymi, znajdującymi się w ewidencji ilościowo-wartościowej i ilościowej; 7) realizacja i prowadzenie dokumentacji całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi; 8) prowadzenie sekretariatu oraz koordynowanie czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Biblioteki; 9) prowadzenie terminarzy spraw ustalonych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora; 10) przyjmowanie interesantów; 11) piecza nad korespondencją i aktami; 12) organizowanie obiegu dokumentów zgodnie z dekretacją Dyrektora; 13) przygotowywanie pism, analiz i raportów zgodnie z poleceniami Dyrektora;

6 14) prowadzenie rejestru skarg i wniosków; 15) opracowywanie projektów zarządzeń Biblioteki w zakresie posiadanych kompetencji; 16) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki. 7 Do zadań Działu Informatyzacji należy w szczególności: 1) zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa pracy sieci komputerowej Biblioteki, między innymi poprzez ciągły monitoring jej funkcjonowania i sprawne jej działanie; 2) opracowywanie kierunków komputeryzacji Biblioteki; 3) budowa, integracja, konserwacja, modernizacja oraz bieżąca obsługa i administracja serwerami oraz siecią komputerową Biblioteki; 4) zabezpieczenie ciągłości pracy Biblioteki w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania; 5) bieżąca modernizacja i zabezpieczenie sprzętu komputerowego Biblioteki; 6) wdrażanie programów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki; 7) współpraca z Bibliotekarzem Systemowym w zakresie prac nad komputerowym programem obsługi zbiorów i czytelników; 8) zapewnienie parametrów i zasad funkcjonowania sieci i systemów komputerowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Biblioteki; 9) opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji; 10) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki. 8 Do zadań Gdyniateki należy w szczególności: 1) działalność informacyjna w oparciu o własne bazy danych oraz dostępne bazy instytucji regionalnych i ponadregionalnych; 2) działalność bibliograficzna w tym opracowywanie bibliografii Gdyni; 3) gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych przedmiotowo i podmiotowo z Gdynią (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe, DŻS-y); 4) koordynacja gromadzenia i udostępniania zbiorów regionalnych w filiach Biblioteki;

7 5) projektowanie i prowadzenie cyklicznych, tematycznych warsztatów na temat Gdyni oraz sesji naukowych poświęconych zagadnieniom istotnym dla historii i rozwoju miasta; 6) współpraca w zakresie popularyzacji wiedzy o Gdyni z Działami Współpracy i Promocji Czytelnictwa i Komunikacji Zewnętrznej Biblioteki oraz z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami kultury, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w Gdyni i województwie pomorskim; 7) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki. 9 Do zadań specjalisty ds. kadr należy w szczególności: 1) prowadzenie całokształtu spraw osobowych Biblioteki związanych ze stosunkiem pracy oraz umów cywilno-prawnych; 2) prowadzenie całokształtu spraw socjalnych; 3) prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy; 4) przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości; 5) prowadzenie archiwum zakładowego; 6) koordynowanie spraw związanych z bieżącą i okresową oceną pracowników; 7) badanie potrzeb kadrowych oraz szkoleniowych pracowników działów Biblioteki; 8) nadzór nad dyscypliną pracy i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; 9) prowadzenie kasy Biblioteki; 10) opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji; 11) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki. 10 Do zadań specjalisty do spraw BHP należy w szczególności: 1) działanie na rzecz zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. w filiach i pomieszczeniach Biblioteki; 2) organizacja i przeprowadzanie szkoleń w przedmiocie BHP; 3) opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji.

8 11 Do zadań Działu Współpracy i Promocji Literatury szczególności należy: 1) udzielanie pomocy merytorycznej pracownikom filii oraz prowadzenie metodyki bibliotecznej na rzecz filii; 2) wizytacje filii, raportowanie wizyt w formie ocen działalności filii i propozycji zmian; 3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności filii; 4) badanie potrzeb szkoleniowych pracowników filii i monitorowanie ich realizacji; 5) badanie i monitorowanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gdyni; 6) opracowywanie planów rocznych i perspektywicznych w zakresie rozwoju czytelnictwa w mieście oraz monitorowanie ich realizacji; 7) planowanie i nadzór nad okresową kontrolą księgozbioru (skontrum); 8) inicjowanie i organizowanie różnorodnych form promocji kultury literackiej dla mieszkańców Gdyni; 9) pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność związaną z promocją kultury literackiej oraz koordynowanie i zarządzanie projektami literackimi i aktywizującymi społeczność lokalną filii wokół książki; 10) współpraca z filiami i działami Biblioteki; 11) przygotowanie planów merytorycznych, ich wdrażanie i monitorowanie praktyk studenckich, staży i wolontariatu; 12) opracowywanie regulaminów, instrukcji, pomocy metodycznych i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji. 12 Do zadań Bibliotekarza Systemowego / specjalisty ds. analiz statystycznych należy w szczególności: 1) koordynowanie prac komputerowych między działami merytorycznymi i filiami Biblioteki w zakresie komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników; 2) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników w filiach Biblioteki; 3) prowadzenie szkoleń z zakresu komputeryzacji dla pracowników Biblioteki; 4) opracowywanie i wdrażanie instrukcji dotyczących pracy w komputerowym programie obsługi zbiorów i czytelników;

9 5) współpraca z Bibliotekarzem Systemowym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku w zakresie wdrażania komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników; 6) przygotowywanie zbiorów danych i analiz i zestawień statystycznych niezbędnych do realizacji działań Biblioteki; 7) opracowywanie regulaminów, instrukcji, pomocy metodycznych i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji; 8) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki. 13 Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności: 1) gromadzenie zbiorów Biblioteki; 2) opracowanie zbiorów wpływających do Biblioteki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 3) współpraca z filiami Biblioteki w zakresie przygotowania zbiorów do udostępniania, 4) prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 5) prenumerata czasopism i wydawnictw ciągłych dla Biblioteki; 6) opracowywanie projektów aktów normatywnych Biblioteki w zakresie posiadanych kompetencji; 7) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki. 14 Do zadań Biblioteki Składowej należy w szczególności: 1) działalność na rzecz prawidłowego wykorzystania wszelkiego rodzaju materiałów bibliotecznych w Filiach Biblioteki; 2) przyjmowanie zbiorów bibliotecznych wyselekcjonowanych z Filii Biblioteki, pozyskiwanych z bibliotek likwidowanych, darów itp. i przekazywanie ich bibliotekom publicznym i bibliotekom innych sieci; 3) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

10 15 1. Pracą komórek organizacyjnych wymienionych w 5-14, z wyłączeniem 9,10 i 12, kierują kierownicy Działów i jednostek organizacyjnych według zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy kierowanej komórki organizacyjnej. 2. W przypadku nieobecności w pracy kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez kierownika, a zaakceptowany przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora, pracownik komórki organizacyjnej, upoważniony do wykonywania obowiązków określonych w 15 pkt 3, w niezbędnym zakresie. 3. Do zadań kierowników Działów i jednostek organizacyjnych wymienionych w 15, pkt 1, należy: 1) planowanie, realizacja i/lub koordynowanie zadań, sprawowanie nadzoru i kierowanie działalnością Działu lub jednostki, w szczególności poprzez: a. przygotowywanie szczegółowych planów działania jednostki i wnioskowanie do Dyrektora o ich zatwierdzenie, b. aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu strategii i planu działalności Biblioteki, c. nadzór nad realizacją planów działania Działu lub jednostki i planu działalności Biblioteki w zakresie działania komórki organizacyjnej, d. prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji budżetu zadaniowego w zakresie zadań Działu lub jednostki organizacyjnej, e. składanie Dyrektorowi okresowych sprawozdań z działalności, f. ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa danych ustawowo chronionych, w szczególności danych osobowych, g. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki w zakresie realizacji zadań Działu lub jednostki, h. zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między działem a innymi komórkami Biblioteki oraz Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora, i. przekazywanie innym komórkom organizacyjnym Biblioteki spraw lub ich części, nie mieszczących się w zakresie zadań danego Działu lub jednostki; 2) zarządzanie zespołem w Dziale lub jednostce organizacyjnej, w szczególności poprzez: a. udzielanie pracownikom informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań, b. podział realizowanych zadań pomiędzy pracowników zgodnie z ich umiejętnościami i kompetencjami,

11 c. współdziałanie w procesie podnoszenia kompetencji pracowników poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i ustalenie planu szkoleń, d. dokonywanie okresowych i bieżących ocen pracowników Działu lub jednostki organizacyjnej, e. wnioskowanie o przyznanie nagród podległym pracownikom, f. wnioskowanie do Dyrektora o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami Działu lub jednostki organizacyjnej, g. wnioskowanie do Dyrektora o udzielanie kary regulaminowej pracownikowi; 3) oszczędne i gospodarne administrowanie majątkiem i środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi zasadami. 16 Do zadań filii Biblioteki należy w szczególności: 1) kształtowanie profilu zbiorów zgodnie z oczekiwaniem środowiska lokalnego i charakteru Biblioteki, 2) prowadzenie racjonalnego zakupu zbiorów w ramach przydzielonych środków we współpracy z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, 3) obsługa czytelników korzystających ze zbiorów placówki udzielanie porad, informacji i udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującymi regulaminami, 4) prowadzenie działalności promującej zbiory, czytelnictwo i Bibliotekę, 5) aktywizacja kulturalna społeczności lokalnej między innymi poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych, 6) współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, przedstawicielami samorządu na rzecz społeczności lokalnej, 7) organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym, 8) budowanie pozytywnego wizerunku sieci bibliotek miejskich w Gdyni, 9) współpraca z Działami Współpracy i Promocji Czytelnictwa oraz Komunikacji Zewnętrznej w zakresie doskonalenia usług świadczonych na rzecz czytelnika oraz promocji książki, czytelnictwa i Biblioteki Pracą filii Biblioteki kierują kierownicy filii według zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy kierowanej komórki organizacyjnej.

12 2. W przypadku nieobecności w pracy kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez kierownika, a zaakceptowany przez Dyrektora, pracownik komórki organizacyjnej, upoważniony do wykonywania obowiązków określonych w 17 pkt 3, w niezbędnym zakresie. 3. Do zadań kierowników Filii Biblioteki należy: 1) planowanie, realizacja zadań, sprawowanie nadzoru i kierowanie działalnością Filii, w szczególności poprzez: a. przygotowywanie szczegółowych planów działalności Filii, zgodnych ze strategią działania Biblioteki i wnioskowanie do Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych o ich zatwierdzenie, b. nadzór nad realizacją planu działania Filii Biblioteki, c. składanie zastępcy okresowych sprawozdań z działalności Filii, d. ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa danych ustawowo chronionych, w szczególności danych osobowych, e. inicjowanie i wnioskowanie do zastępcy w sprawach dotyczących usprawniania działalności Filii i Biblioteki, f. sporządzanie informacji dotyczących czytelnictwa i funkcjonowania Filii, g. inicjowanie współpracy, na rzecz rozwijania czytelnictwa i upowszechniania kultury, z innymi instytucjami i organizacjami sąsiadującymi z Filią i funkcjonującymi w środowisku lokalnym, h. organizowanie działań promujących książkę i czytelnictwo, i. zarządzanie zbiorami Filii zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi oraz regulaminami przyjętymi przez Bibliotekę, j. współkształtowanie profilu zbiorów zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece zasadami systemu zakupów, k. współpraca z Działami i innymi jednostkami organizacyjnymi Biblioteki w zakresie zadań Filii; 2) zarządzanie zespołem w filii, w szczególności poprzez: a. udzielanie pracownikom informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań; b. podział realizowanych zadań pomiędzy pracowników zgodnie z ich umiejętnościami i kompetencjami, c. współdziałanie w procesie podnoszenia kompetencji pracowników poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i proponowanie planu szkoleń, d. dokonywanie okresowych i bieżących ocen pracowników Filii,

13 e. wnioskowanie o przyznanie nagród podległym pracownikom, f. wnioskowanie do Dyrektora o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami Filii, g. wnioskowanie do Dyrektora o udzielanie kary regulaminowej pracownikowi; 3) oszczędne i gospodarne administrowanie majątkiem i środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi zasadami. 18 Do zadań Działu Księgowości w szczególności należy: 1) prowadzenie spraw finansowych Biblioteki, 2) opracowywanie planów finansowych, 3) ustalanie wysokości przychodów i rozchodów, 4) realizacja operacji budżetowych, 5) prowadzenie ewidencji na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, 6) dokonywanie wewnętrznej kontroli operacji finansowych, 7) terminowe dokonywanie wszelkich operacji kasowych i bankowych, 8) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, 9) prowadzenie analityki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 10) sporządzanie list płac i zasiłków, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczania podatków od osób fizycznych, 11) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki Spory kompetencyjne między Działami lub jednostkami równorzędnymi rozstrzyga Dyrektor. 2. Odwołania od decyzji kierowników podległych bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych pracownicy mogą kierować do Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych, a w dalszej kolejności do Dyrektora. 3. Odwołania od decyzji kierowników pozostałych Działów pracownicy kierują bezpośrednio do

14 Dyrektora Każdy pracownik Biblioteki otrzymuje indywidualny zakres obowiązków, który ustala jego bezpośredni przełożony, a akceptuje Dyrektor. 2. Indywidualny zakres obowiązków nie może być w sprzeczności z treścią zawartej z pracownikiem umowy o pracę. 21 Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Biblioteki, Dyrektor reguluje zarządzeniami wewnętrznymi. 22 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Rejestr zmian Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska Data wytworzenia informacji: Data udostępnienia informacji: Ostatnia aktualizacja: Źródło:

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora WiMBP w Gdańsku z dnia 25 marca 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Statut DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 17 lipca 2012 r.

Statut DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 17 lipca 2012 r. Statut DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2475 Elektronicznie podpisany przez: Jacek Karpiński; PUW Data: 2012-07-17 15:12:39 UCHWAŁA NR XXI/441/12 GMINY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Regulamin Organizacyjny Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Regulamin Organizacyjny Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w treści jest mowa o: 1. CNE należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017 dyr. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku z dnia 10 kwietnia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/ 2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach z dnia 15 listopada 2017 roku

Zarządzenie Nr 7/ 2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach z dnia 15 listopada 2017 roku Zarządzenie Nr 7/ 2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna stanowiący załącznik do zarządzenia.

1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna stanowiący załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 05/2009 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna z dnia 15 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU Załącznik do Zarządzenia NR 112014 Dyrektora PBP z dnia 07.11.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice". REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY W GDYNI 1 Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Kultury w Gdyni określa organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie z dnia 2 stycznia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRÓDMIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KRAKOWIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRÓDMIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KRAKOWIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRÓDMIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, zwanej dalej Biblioteką,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa: - cele i zadania biblioteki - zasady wykonywania funkcji kierowniczych - strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, zwanej dalej Biblioteką,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 417/2016 PREZYDENTA TCZEWA z dnia 27.12.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny określa strukturę wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Złocieniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej ZOK" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KAMERALNEJ im. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KAMERALNEJ im. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora naczelnego i artystycznego nr 9/2009 z dnia 31.12.2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KAMERALNEJ im. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

Regulamin organizacyjny. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Strona 1 z 17 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie 1 Postanowienia ogólne Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie działa na podstawie ustawy: 1. Dz.U. Nr 114 z dnia 25.10.1991 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/102/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 24 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/102/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 4111 UCHWAŁA NR XXXI/102/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH Rozdział I. Postanowienia wstępne. Rozdział II. Zarządzanie Biblioteką. Rozdział III. Struktura organizacyjna biblioteki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017 Kierownika MGOPS w Wieruszowie z dnia 3 kwietnia 2017 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku www.biblioteka.elk.pl Statut Załącznik do Uchwały Nr XXXI.297.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzy Biblioteka Główna.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzy Biblioteka Główna. Regulamin systemu biblioteczno informacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (na podstawie art. 88 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.126.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.09.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 219/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nowohucka Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z DR.011.2.2015 ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z 11.03.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta wprowadzonego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KAMERALNEJ im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KAMERALNEJ im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KAMERALNEJ im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnej Biblioteki Publicznej. w Opinogórze Górnej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnej Biblioteki Publicznej. w Opinogórze Górnej Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej z dnia 26 października 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 318/XXXVII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 kwietnia 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora GBP w Jaktorowie z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile

Regulamin Organizacyjny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile Regulamin Organizacyjny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną Biblioteki, zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle n.not.

Regulamin Organizacyjny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle n.not. Regulamin Organizacyjny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle n.not. 1 1) Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną Biblioteki, zadania komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku

Uchwała nr III/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku Uchwała nr III/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Piasecznie Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 6 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 6 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, zwane "SCK" jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/572/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 11 marca 2013 r. nadająca statut Bibliotece Elbląskiej im.

UCHWAŁA NR XXII/572/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 11 marca 2013 r. nadająca statut Bibliotece Elbląskiej im. UCHWAŁA NR XXII/572/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 11 marca 2013 r. nadająca statut Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, zwany dalej regulaminem określa organizację wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy I. Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Bibliotece rozumie się przez to Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 maja 2016 roku

Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 maja 2016 roku Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo