Compensa IKZE RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Compensa IKZE RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO"

Transkrypt

1 Compensa IKZE RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO

2

3 SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Karta produktu do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 5 kapitałowym COMPENSA IKZE o symbolu BRP-1416 Informacje dotyczące Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 13 kapitałowym COMPENSA IKZE o symbolu BRP-1416 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym COMPENSA IKZE 15 o symbolu BRP Postanowienia ogólne Definicje Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności Towarzystwa Zasady zawarcia Umowy ubezpieczenia Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia po otrzymaniu pierwszej informacji o wartości środków zgromadzonych na Rachunku 17 Oszczędzającego 7. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia Uposażeni Początek i koniec odpowiedzialności Towarzystwa Zawieszenie odpowiedzialności Towarzystwa Zasady funkcjonowania Umowy ubezpieczenia po dokonaniu Wypłaty transferowej Składka Opłaty Alokacja Składki funduszowej Wyceny Jednostek Zasady zamiany Składki funduszowej na Jednostki Funduszu Przyjmowanie na Rachunek przeznaczony do wpłat Składek innych kwot niż Składka Zasady Konwersji Jednostek Dopuszczalne opóźnienia i ograniczenia operacji na Rachunku Likwidacja Funduszu, zawieszenie sprzedaży Jednostek i zmiana nazwy Funduszu Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie dokonywania operacji na Rachunku Oszczędzającego Ryzyko inwestycyjne, ryzyko kursowe, przechowywanie pieniędzy Oszczędzającego Wypłata Świadczenia z tytułu śmierci Oszczędzającego Wypłata Wypłata transferowa na rzecz Oszczędzającego oraz Wypłata transferowa na rzecz Uprawnionego 24 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa NIP , Kapitał zakładowy: ,00 zł opłacony w całości Compensa Kontakt: ,

4 27. Zwrot Akty prawne stosowane w sprawach nieuregulowanych w OWU Opodatkowanie Wypłat z Rachunku Dokonywanie zmian, zawiadomień i składanie oświadczeń Dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia, składanie Reklamacji przez Oszczędzającego, Uposażonego lub osobę 26 uprawnioną do Świadczenia będących osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej) 32. Informacja o wypłacalności i kondycji finansowej Data wejścia w życie OWU 27 Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 28 COMPENSA IKZE o symbolu BRP-1416 Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 29 COMPENSA IKZE o symbolu BRP-1416 Aneks nr 2 do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 30 COMPENSA IKZE o symbolu BRP-1416 Wykaz Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 32 Regulaminy Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 33 2

5 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 162, Warszawa), (dalej jako Administrator ). Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres telefonicznie pod numerem lub pisemnie na adres Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, Warszawa). CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie obsługa zgłoszonego roszczenia, w tym wypłata świadczenia oraz obsługa wykupu wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wypełnianie przez Administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym reasekuracja ryzyk przekazywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w celu marketingu produktów i usług Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych (dalej jako IOD ) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez lub pisemnie na adres Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, Warszawa). Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie: PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; zgoda na przetwarzanie danych (szczególne kategorie danych osobowych) zgoda na przetwarzanie danych (szczególne kategorie danych osobowych) niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing własnych produktów i usług Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych zgoda na przetwarzanie danych zgoda na przetwarzanie danych niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałania i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka ubezpieczeniowego, związanego z zawieraną umową ubezpieczenia zgoda na przetwarzanie danych 3

6 Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym mowa poniżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień, zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji ludzkiej. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano powyżej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, podejmowane będą decyzje oparte na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in. wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, informacji o przedmiocie ubezpieczenia, w tym informacji o stanie zdrowia, informacji o wykonywanym zawodzie. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji we własnych celach marketingowych Administratora, decyzje te będą dotyczyły kierowania do Pani/Pana określonych komunikatów marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług Administratora dostosowanych do Pani/Pana potrzeb. Decyzje będą podejmowane na podstawie następujących danych: daty urodzenia, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów, historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 4

7 KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE. Karta produktu została przygotowana przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group na podstawie Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń wydanych w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Karta produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia, materiałem marketingowym ani ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Karta produktu ma pokazać kluczowe informacje o produkcie i pomóc klientowi w zrozumieniu cech produktu. Decyzję o zakupie ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z pełną dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi warunkami indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE o symbolu BRP-1416 (zwanymi dalej OWU) oraz Regulaminem funduszy, w którym znajdują się szczegółowe i kompletne informacje o ubezpieczeniu. Terminy oraz nazwy używane w niniejszej karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w OWU. UWAGA! Jeśli nie rozumiesz cech produktu Compensa IKZE zawartych w niniejszej karcie produktu albo nie jesteś pewien czy produkt Compensa IKZE odpowiada twoim potrzebom, poproś o dodatkowe informacje i wyjaśnienia lub zrezygnuj z zawarcia Umowy ubezpieczenia Compensa IKZE. 5

8 UBEZPIECZYCIEL: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, dalej: Towarzystwo. I. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ wystąpienie okoliczności umożliwiających dokonanie przez Towarzystwo Wypłaty w przypadku: osiągnięcia przez Oszczędzającego wieku 65 lat (pod warunkiem dokonywania wpłat na Rachunek, co najmniej w pięciu latach kalendarzowych) albo na wniosek Uposażonego lub uprawnionego (w przypadku śmierci Oszczędzającego), śmierć Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia. II. FUNKCJA/CEL UBEZPIECZENIA oszczędnościowa oszczędzanie oraz gromadzenie kapitału na emeryturę, ochronna zapewnienie ochrony na wypadek śmierci Oszczędzającego. III. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZENIA Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawierane na czas nieokreślony. W ramach Umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU Towarzystwo zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.) prowadzi na rzecz Oszczędzającego Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (zwane dalej IKZE). Składka funduszowa wpłacana na produkt Compensa IKZE jest inwestowana w Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (wykaz Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w produkcie Compensa IKZE wskazany jest w niniejszej karcie produktu w pkt XV oraz w OWU. Polityka inwestycyjna Funduszu, częstotliwość i metoda Wycen Jednostek danego Funduszu określona jest w Regulaminie funduszu. Aktualny Wykaz funduszy oferowanych przez Towarzystwo do Umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU zamieszczony jest na stronie internetowej Towarzystwa UWAGA! rekomendowany okres trwania umowy IKZE zależy od wieku Oszczędzającego i związany jest z możliwością skorzystania z ulgi podatkowej (ukończenie 65 roku życia przez Oszczędzającego, wpłaty na IKZE w co najmniej pięciu latach kalendarzowych), inwestycje w Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe mogą przynieść znaczące zyski, ale obarczone są ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym wyłącznie przez Oszczędzającego mogą przynieść straty lub wypracować zyski niższe niż oczekiwane, po stronie Oszczędzającego pozostaje ryzyko kursowe zmiany walut wszelkie zmiany walut dokonywane są po kursach kupna i sprzedaży walut, stosowanych przez bank, w którym prowadzony jest w chwili zmiany rachunek bankowy przeznaczony do wnoszenia wpłat Składek funduszowych. Do zmiany waluty polskiej na walutę obcą stosuje się kurs sprzedaży, a do zmiany waluty obcej na walutę polską stosuje się kurs kupna. IV. MECHANIZM FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIA Oszczędzający opłaca Składkę. Na Składkę składają się Składka funduszowa lub/i Składka ochronna: 1) Składka funduszowa część Składki, która po potrąceniu opłaty dystrybucyjnej (zgodnie z pkt XIII niniejszej karty produktu oraz Tabelą opłat, pkt 1, Załącznik nr 1 do OWU) przeznaczana jest na zakup Jednostek Funduszu, 2) Składka ochronna część Składki, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo. Wysokość Składki ochronnej wskazana jest w niniejszej karcie produktu w pkt VI oraz w Tabeli limitów, pkt 2, Załącznik nr 1 do OWU. Składka ochronna pobierana jest za okresy 12 miesięcy z góry i nie jest zamieniana na Jednostki Funduszu. Z Indywidualnego rachunku Oszczędzającego (Rachunku) Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie funduszami, która jest należna za każdy dzień prowadzenia Rachunku. Wysokość opłaty wskazana jest w pkt XIII niniejszej karty produktu oraz w Tabeli opłat, pkt 2, Załącznik nr 1 do OWU). W każdym czasie Oszczędzający ma prawo: zmienić Alokację Składki funduszowej, dokonać Konwersji Jednostek. Możliwe Wypłaty transferowe: 1) Wypłata transferowa na rzecz Oszczędzającego wypłata polegająca na przeniesieniu przez Oszczędzającego środków zgromadzonych na Rachunku do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE, 2) Wypłata transferowa na rzecz Uposażonego albo uprawnionego wypłata polegającą na przeniesieniu przez Uposażonego albo uprawnionego, zgodnie z 9 ust. 7 OWU, środków zgromadzonych na Rachunku zmarłego Oszczędzającego na rachunek IKZE Uposażonego. V. ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI LUB INNYM OSOBOM Z UMOWY UBEZPIECZENIA, ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA, CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZMIANĘ WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA Zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpienie okoliczności umożliwiających dokonanie przez Towarzystwo Wypłaty w formie jednorazowej lub w ratach w przypadku: osiągnięcia przez Oszczędzającego wieku 65 lat (pod warunkiem dokonywania wpłat na Rachunek, co najmniej w pięciu latach kalendarzowych) na wniosek Uposażonego albo uprawnionego zgodnie z 9 ust. 7 OWU (w przypadku śmierci Oszczędzającego) śmierć Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia Świadczenie Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku w formie jednorazowej lub w ratach suma ubezpieczenia na wypadek śmierci równa PLN VI. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA: WYSOKOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA, ZASADY ZWIĘKSZANIA I ZMNIEJSZANIA Składka opłacana jest przez Oszczędzającego, Oszczędzający nie ma obowiązku regularnego opłacania Składek, Składka składa się ze Składki funduszowej lub/i Składki ochronnej: 1) Składka funduszowa po potrąceniu opłaty dystrybucyjnej przeznaczana jest na zakup Jednostek Funduszu, 6

9 2) Składka ochronna w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo. Wysokość Składki ochronnej wskazanej w Tabeli limitów, pkt 2, Załącznik nr 1 do OWU, nie podlega indeksacji i jest niezmienna przez cały Okres ubezpieczenia, minimalna wysokość Pierwszej Składki funduszowej wynosi 500 PLN, wysokość Składki ochronnej wynosi 4 PLN za okres 12 miesięcy, pierwsza wpłacona przez Oszczędzającego Składka nie może być mniejsza niż suma następujących wartości: 1) minimalnej wysokości Pierwszej Składki funduszowej równej 500 PLN, 2) Składki ochronnej w wysokości 4 PLN. Każda Składka funduszowa wniesiona przez Oszczędzającego w trakcie Roku ubezpieczenia, po przekroczeniu kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone jest zwracana Oszczędzającemu, na rachunek bankowy Oszczędzającego wskazany we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Oszczędzający ma prawo wskazać inny rachunek bankowy do dokonywania zwrotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie i dostarczenia go do Siedziby Towarzystwa. Niniejsza zasada nie dotyczy Wypłaty transferowej przyjmowanej na Rachunek. Towarzystwo nie pobiera Składki ochronnej po ukończeniu przez Oszczędzającego 65 roku życia. VII. WYSOKOŚĆ SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ ZASADY I PRZESŁANKI JEJ EWENTUALNEJ ZMIANY Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi PLN. VIII. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, ZASADY KONTYNUACJI LUB WZNAWIANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony, początek i koniec odpowiedzialności Towarzystwa określony jest w 10 OWU, zawieszenie i wznowienie odpowiedzialności Towarzystwa: 1) jeżeli Oszczędzający nie opłaci w danym Roku ubezpieczenia żadnej Składki, która umożliwiałaby Towarzystwu przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres zgodnie z 13 ust. 6 pkt 2) OWU, Towarzystwo na co najmniej 30 dni przed końcem okresu, za który została zapłacona Składka ochronna zwraca się do Oszczędzającego na piśmie z informacją, iż w celu przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne 12 miesięcy konieczne jest opłacenie kolejnej Składki ochronnej, w terminie przed upływem ostatniego dnia okresu, za który zapłacona została Składka ochronna. W piśmie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Towarzystwo poinformuje Oszczędzającego o skutkach nie zapłacenia Składki ochronnej, 2) jeżeli Oszczędzający nie opłaci w wyznaczonym terminie Składki ochronnej, odpowiedzialność Towarzystwa ulega zawieszeniu z upływem ostatniego dnia okresu, za który opłacono poprzednią Składkę ochronną, 3) odpowiedzialność Towarzystwa zostaje wznowiona po okresie zawieszenia w następnym dniu roboczym po opłaceniu przez Oszczędzającego Składki ochronnej. IX. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA Brak X. REZYGNACJA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (PRAWO I SPOSÓB REZYGNACJI, SKUTKI REZYGNACJI, KOSZTY ZWIĄZANE Z REZYGNACJĄ) Odstąpienie Odstąpienie po otrzymaniu pierwszej informacji o wartości środków zgromadzonych na rachunku Wypowiedzenie prawo Oszczędzającego Oszczędzającego Oszczędzającego termin 30 dni od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia 60 dni licząc od daty otrzymania od Towarzystwa po raz pierwszy informacji o wartości środków zgromadzonych na Rachunku w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia sposób rezygnacji pisemne oświadczenie pisemne oświadczenie pisemne oświadczenie skutki rezygnacji rozwiązanie Umowy ubezpieczenia rozwiązanie Umowy ubezpieczenia rozwiązanie Umowy ubezpieczenia wypłacana kwota w przypadku rezygnacji kwota Zwrotu (lub kwota Wypłaty bądź kwota Wypłaty transferowej, jeśli zachodzą przesłanki) powiększona o proporcjonalną część Składki ochronnej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej oraz wartość pobranej opłaty dystrybucyjnej kwota Zwrotu (lub kwota Wypłaty bądź kwota Wypłaty transferowej, jeśli zachodzą przesłanki) pomniejszona o opłatę transakcyjną z tytułu Zwrotu oraz podatek, o ile jest należny oraz powiększona o proporcjonalną część Składki ochronnej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej kwota Zwrotu (lub kwota Wypłaty bądź kwota Wypłaty transferowej, jeśli zachodzą przesłanki) pomniejszona o opłatę transakcyjną z tytułu Zwrotu (jeżeli zwrot jest dokonywany w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia) oraz powiększona o proporcjonalną część Składki ochronnej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej 7

10 XI. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO I REKLAMACJI zasady i tryb zgłaszania Zdarzenia ubezpieczeniowego śmierć Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia: 1) Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić niezwłocznie, 2) na wniosku o wypłatę Świadczenia, 3) do wniosku o wypłatę Świadczenia należy dołączyć dokumenty wskazane w 24 ust. 3 OWU, 4) Towarzystwo może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów uzasadniających wypłatę Świadczenia, 5) każda z osób uprawnionych do wypłaty Świadczenia składa wniosek o wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci Oszczędzającego w swoim imieniu. zasady i tryb zgłaszania Zdarzenia ubezpieczeniowego dokonanie Wypłaty: 1) na wniosku o dokonanie Wypłaty, 2) do Wniosku o dokonanie Wypłaty należy dołączyć dokumenty wskazane w 25. ust. 1 OWU zasady i tryb zgłaszania Reklamacji: 1) prawo złożenia Reklamacji przysługuje Oszczędzającemu, Uposażonemu lub osobie uprawnionej do Świadczenia będącymi osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej), jak również Oszczędzającemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej będącymi osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do złożenia reklamacji, przy czym w przypadku ww. osób fizycznych przez reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do Towarzystwa, w którym osoba wnosząca reklamację zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, 2) reklamacja może zostać złożona w każdej Jednostce Towarzystwa, w której zakresie jest obsługa osób wskazanych powyżej, 3) reklamację można złożyć w formie: pisemnej (osobiste złożenie pisma w jednostce, o której mowa w ust. 2) powyżej lub Siedzibie Towarzystwa albo listownie); ustnej (telefonicznie na numer telefonu ); ustnej (osobiście w jednostce, o której mowa w ust. 2) powyżej do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 2) powyżej lub Siedzibie Towarzystwa lub elektronicznej na adres wyłącznie w przypadku Oszczędzającego, Uposażonego oraz osoby uprawnionej do Świadczenia będących osobą fizyczną (w tym również osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej). XII. PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA Zdarzenie ubezpieczeniowe Podmiot uprawniony do otrzymania Świadczenia wystąpienie okoliczności umożliwiających dokonanie przez Towarzystwo Wypłaty: a) osiągnięcie przez Oszczędzającego Oszczędzający wieku 65 lat (pod warunkiem dokonywania wpłat na Rachunek, co najmniej w pięciu latach kalendarzowych) b) śmierć Oszczędzającego Uposażony albo uprawniony zgodnie z 9 ust. 7 OWU śmierć Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia Uposażony albo uprawniony zgodnie z 9 ust. 7 OWU Prawo wskazania Uposażonego na wypadek swojej śmierci przysługuje Oszczędzającemu. Zmiana lub odwołanie Uposażonego może nastąpić w każdym momencie trwania Umowy ubezpieczenia. Szczegółowe zasady wskazywania Uposażonego określone są w 9 OWU. 8

11 XIII. KOSZTY Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA (WYSOKOŚĆ, TERMINY UISZCZANIA, SPOSÓB NALICZANIA, CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA, ZASADY ZWIĘKSZANIA I ZMNIEJSZANIA KOSZTÓW) Tytuł opłaty L.p. Sposób pobierania i wysokość opłaty opłata dystrybucyjna opłata za zarządzanie funduszami opłata za ryzyko (ochronę ubezpieczeniową) jest pobierana od pierwszej wpłaconej przez Oszczędzającego Składki funduszowej przed dokonaniem jej zamiany na Jednostki Funduszy, a jej wysokość wynosi 10% pierwszej wpłaconej przez Oszczędzającego Składki funduszowej, nie mniej niż 350 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). jest należna za każdy dzień prowadzenia Rachunku. Opłata jest pobierana przed wykonaniem każdej operacji na Rachunku oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, za te dni, za które tej opłaty nie pobrano. Wysokość opłaty wynosi 1,9% wartości aktywów zgromadzonych na Rachunku w skali roku, przy czym rok oznacza 365 dni. Opłata jest równa Składce ochronnej wpłacanej przez Oszczędzającego. Wysokość składki ochronnej za 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej wskazana jest w Tabeli limitów, pkt 2, Załącznik nr 1 do OWU oraz w niniejszej karcie produktu w pkt VI. opłaty transakcyjne: z tytułu dokonania Wypłaty transferowej z tytułu dokonania Zwrotu opłata pobierana jest z wartości kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Funduszu w celu dokonania Wypłaty transferowej. Wysokość opłaty wynosi 4% od wartości kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Funduszu w celu dokonania Wypłaty transferowej. Niniejszej opłaty transakcyjnej nie pobiera się jeżeli Wypłata transferowa dokonywana jest po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia. opłata pobierana jest z wartości kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Funduszu w celu dokonania Zwrotu. Wysokość opłaty wynosi 4% od wartości kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Funduszu w celu dokonania Zwrotu. Niniejszej opłaty transakcyjnej nie pobiera się, jeżeli Zwrot dokonywany jest po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia. XIV. PRZEPISY REGULUJĄCE OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ przepisy z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.): art. 26 ust. 1 pkt 2b; art. 30c ust. 2; art. 30c ust. 3; art. 20 ust. 1; art. 21 ust. 1 pkt 58b; art. 30 ust. 1 pkt 14; art. 30 ust. 3. W sytuacjach, gdy Towarzystwo w związku z Wypłatą, Wypłatą transferową albo Zwrotem jest zobowiązane z mocy obowiązujących przepisów prawa do pobrania i odprowadzenia do właściwych instytucji kwot na poczet zobowiązań lub należnych podatków, kwoty te zostaną pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo pomniejszając kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego albo Uposażonego na podstawie Umowy ubezpieczenia. opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa regulują przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 9

12 XV. WYKAZ UBEZPIECZENIOWCYH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH DOSTĘPNYCH W UBEZPIECZENIU COMPENSA IKZE (stan na dzień 1 grudnia 2018 r.) L.p. Fundusze Waluta Wycena Akcyjne 1. UFK Santander Akcji Polskich PLN Dzienna 2. UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN Dzienna 3. UFK Skarbiec Akcja PLN Dzienna 4. UFK ESALIENS Akcji PLN Dzienna 5. UFK UniKorona Akcje PLN Dzienna 6. UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) PLN Dzienna 7. UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych PLN Dzienna 8. UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) PLN Dzienna Zrównoważone 9. UFK Santander Zrównoważony PLN Dzienna 10. UFK ESALIENS Strateg PLN Dzienna 11. UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) PLN Dzienna Bezpieczne 12. UFK Santander Stabilnego Wzrostu PLN Dzienna 13. UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego PLN Dzienna 14. UFK NN Obligacji PLN Dzienna 15. UFK Santander Obligacji Skarbowych PLN Dzienna 16. UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) PLN Dzienna Gwarantowane 17. UFK Gwarantowany Compensa PLN Dzienna Aktualny wykaz Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Towarzystwo do Umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU, zamieszczony jest na stronie 10

13 XVI. PROFIL RYZYKA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH DOSTĘPNYCH W UBEZPIECZENIU COMPENSA IKZE Fundusz UFK Santander Akcji Polskich UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK Skarbiec Akcja UFK ESALIENS Akcji UFK UniKorona Akcje UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) UFK Santander Zrównoważony UFK ESALIENS Strateg UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) Profil UFK Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, rynek pieniężny oraz instrumenty pochodne. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, rynek pieniężny. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, rynek pieniężny. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, rynek pieniężny. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, rynek pieniężny. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. 11

14 Fundusz UFK Santander Stabilnego Wzrostu UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK NN Obligacji UFK Santander Obligacji Skarbowych UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) UFK Gwarantowany Compensa Profil UFK Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, akceptujących jedynie w ograniczonym zakresie ryzyko związane z inwestowaniem środków finansowych. Fundusz skierowany jest do osób planujących oszczędzanie średnio i długoterminowe, akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wysokich zysków, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz inwestuje głównie w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe, akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wzrostów wyższych od lokat bankowych, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusz jest przeznaczony dla klientów oczekujących wzrostów wyższych od lokat bankowych, jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje. Fundusz wskazany jest dla osób planujących oszczędzanie długoterminowe i akceptujących wahania kursu jednostki oraz ewentualną stratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Portfel jest przeznaczony dla klientów oczekujących gwarantowanej stopy zwrotu. 12

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia 3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 4. Wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 2, 3, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27 2, 4, 11, 12 6 ust. 4, 14, 15 ust. 5, 19 ust. 5, 26 ust.5, 27 ust. 5 25, 26, 27 13

16

17 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE o symbolu BRP-1416 (zwane dalej OWU), stosuje się w Umowach ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 162, zwanym dalej Towarzystwem, a Oszczędzającymi, w ramach których, zgodnie z Ustawą Towarzystwo prowadzi na rzecz Oszczędzających Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (zwane dalej IKZE). 2. DEFINICJE Terminy oraz nazwy użyte w OWU, Potwierdzeniu zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz innych dokumentach oznaczają: 1. Agent ubezpieczeniowy (Agent) przedsiębiorca, który wykonuje działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem i wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 2. Alokacja Składki określony przez Oszczędzającego procentowy podział Składki funduszowej wskazujący, jaką część Składki funduszowej należy przekazać na zakup Jednostek wybranego Ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, uwzględniany przy zakupie Jednostek poszczególnych Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wybranych w danej Umowie ubezpieczenia. 3. Cena Jednostki cena ustalona podczas cyklicznych Wycen Jednostek poszczególnych UFK określonych w Regulaminach UFK. 4. Dane osobowe Oszczędzającego pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. 5. Dzień początku odpowiedzialności dzień potwierdzony w Potwierdzeniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Oszczędzającego, pod warunkiem, że została opłacona Pierwsza Składka funduszowa oraz Składka ochronna. Dzień początku odpowiedzialności jest zawsze pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego. W odniesieniu do wniosków o zawarcie Umowy ubezpieczenia, które zostaną dostarczone do Towarzystwa w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego, Dzień początku odpowiedzialności określony jest na zasadach, o których mowa w 10 ust. 3 i 4 OWU. 6. Dzień wznowienia odpowiedzialności dzień, w którym wznowiona zostaje odpowiedzialność Towarzystwa po okresie zawieszenia odpowiedzialności, zgodnie z zasadami, o których mowa w 11 ust. 3 OWU. 7. Dzień Wyceny dzień, w którym ustalana jest Cena Jednostki danego UFK, zgodnie z Regulaminem tego UFK. 8. Dzień zakupu Jednostki Dzień Wyceny, na której ustalono Cenę Jednostki danego UFK, po jakiej dokonano zakupu Jednostki danego UFK, zgodnie z Regulaminem danego UFK. 9. Dzień umorzenia Jednostki Dzień Wyceny, na której ustalono Cenę Jednostki danego UFK, po jakiej dokonano umorzenia Jednostki danego UFK, zgodnie z Regulaminem danego UFK. 10. Dzień zapłaty Składki dzień, w którym na rachunku bankowym Towarzystwa przeznaczonym do dokonywania wpłat Składek uznano wpłaconą Składkę. 11. Jednostka Funduszu (Jednostka) wyodrębniona, proporcjonalna część wartości aktywów danego Funduszu. 12. Konwersja Jednostek zamiana Jednostek danego UFK na Jednostki innych UFK, polegająca na umorzeniu Jednostek wskazanego przez Oszczędzającego Funduszu (Funduszy) oraz zakupie za uzyskane w ten sposób środki finansowe Jednostek innego Funduszu (Funduszy) wskazanego przez Oszczędzającego na zasadach, o których mowa w 19 OWU. 13. Minimalna wysokość pierwszej Składki funduszowej (Pierwsza Składka funduszowa) kwota pierwszej Składki funduszowej opłaconej przez Oszczędzającego, która nie może być niższa niż wskazana w Tabeli limitów, pkt 3, Załącznik nr 1 do OWU. 14. Okres ubezpieczenia okres obejmowania Oszczędzającego ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo na podstawie OWU, liczony od dnia potwierdzonego w Potwierdzeniu zawarcia Umowy ubezpieczenia jako Dzień początku odpowiedzialności do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem okresów zawieszenia odpowiedzialności określonych w 11 OWU. 15. Oszczędzający osoba fizyczna, która jest uprawniona do dokonywania wpłat na rachunek bankowy Towarzystwa. 16. Polisa z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie IKZE (Potwierdzenie zawarcia Umowy ubezpieczenia) dokument ubezpieczenia wystawiony przez Towarzystwo, potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia i jej warunki; ilekroć w OWU jest mowa o wersji Polisy z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie IKZE, rozumie się przez to dokument wystawiony przez Towarzystwo dla potwierdzenia zmiany warunków tej samej Umowy ubezpieczenia, której zawarcie i warunki potwierdza Polisa z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie IKZE. 17. Indywidualny rachunek Oszczędzającego (Rachunek) wyodrębniony i prowadzony przez Towarzystwo dla każdej Umowy ubezpieczenia indywidualny Rachunek Jednostek służący do ewidencjonowania Jednostek Funduszu, które zakupione zostały: 1) ze Składki funduszowej do wysokości limitu przewidzianego w Ustawie, 2) z Wypłaty transferowej. 18. Reklamacja wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez będącego osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej) Oszczędzającego, Uposażonego, uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo. 19. Regulamin funduszu (Regulamin) dokument określający politykę inwestycyjną danego Funduszu, częstotliwość i metodę Wycen Jednostek, Dzień Wyceny Jednostek Funduszu oraz wysokość opłat za zarządzanie Funduszem pobieranych ze środków Funduszu; Regulamin funduszu stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. 20. Rok ubezpieczenia rok kalendarzowy; pierwszy Rok ubezpieczenia kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę ubezpieczenia. 21. Siedziba Towarzystwa Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa. Z zachowaniem postanowień 30 ust. 9 OWU, ilekroć w OWU mowa jest o doręczaniu określonych oświadczeń lub zawiadomień do Siedziby Towarzystwa, rozumie się przez to również doręczenie Agentowi ubezpieczeniowemu. 22. Składka kwota należna z tytułu Umowy ubezpieczenia wpłacona 15

18 przez Oszczędzającego na rachunek bankowy Towarzystwa, na którą składają się Składka funduszowa lub/i Składka ochronna. 23. Składka funduszowa część Składki, która po potrąceniu opłaty dystrybucyjnej przeznaczana jest na zakup Jednostek Funduszu. 24. Składka ochronna część Składki, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo. Wysokość Składki ochronnej wskazana jest w Tabeli limitów, pkt 2, Załącznik nr 1 do OWU. Składka ochronna pobierana jest za okresy 12 miesięcy z góry i nie jest zamieniana na Jednostki Funduszu. 25. Świadczenie przewidziana Umową ubezpieczenia kwota pieniężna wypłacana przez Towarzystwo na podstawie OWU z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 26. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK, Fundusz kapitałowy, Fundusz) wyodrębniona część aktywów Towarzystwa o polityce inwestowania i poziomie ryzyka określonych w Regulaminie funduszu, podzielona na równe części, zwane Jednostkami Funduszu. Towarzystwo może oferować różne Fundusze do różnych Umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU. 27. Umowa ubezpieczenia umowa indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawarta pomiędzy Towarzystwem a Oszczędzającym na podstawie OWU, w ramach której Towarzystwo prowadzi na rzecz Oszczędzającego Rachunek stanowiący Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Oszczędzającego. 28. Uposażony osoba fizyczna wskazana przez Oszczędzającego, jako uprawniona do otrzymania Świadczenia z tytułu śmierci Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia. 29. Ustawa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.). 30. Wiek różnica pomiędzy danym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia Oszczędzającego. 31. Wycena ustalenie Ceny Jednostki danego Funduszu, zgodnie z Regulaminem tego Funduszu. 32. Wykaz funduszy wykaz Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Towarzystwo, w Jednostki których mogą być lokowane Składki funduszowe wpłacane na podstawie OWU. Aktualny Wykaz funduszy oferowanych przez Towarzystwo do Umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU, zamieszczony jest na stronie Wypłata wypłata środków zgromadzonych na Rachunku w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w 3 ust. 4 OWU oraz w Ustawie. Wypłata z Rachunku może zostać zrealizowana w formie jednorazowej lub w ratach. 34. Wypłata transferowa wypłata polegająca na: 1) przeniesieniu środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na Rachunku do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE, 2) przeniesieniu środków zgromadzonych na Rachunku na IKZE osoby uprawnionej. 35. Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa, którego zajście powoduje powstanie roszczenia o wypłatę Świadczenia. 36. Zwrot wypłata środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędzającego w razie wypowiedzenia przez Oszczędzającego Umowy ubezpieczenia lub odstąpienia przez Oszczędzającego od Umowy ubezpieczenia, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłat lub Wypłaty transferowej. 37. Załącznik nr 1 dokument określający wysokość opłat, limity związane z Umową ubezpieczenia i inne informacje zgodnie z odwołaniami zawartymi w OWU, stanowiący integralną część OWU. 38. Załącznik nr 2 dokument wskazujący przepisy dotyczące opodatkowania Wypłat z Rachunku IKZE, stanowiący integralną część OWU. Określenia pisane wielka literą, a niezdefiniowane w OWU, mają znaczenie nadane im w Ustawie. 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia. 2. Zakresem odpowiedzialności Towarzystwa objęte są następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) wystąpienie okoliczności umożliwiających dokonanie przez Towarzystwo Wypłaty, o której mowa w ust. 4 poniżej, 2) śmierć Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia. 3. W przypadku śmierci Oszczędzającego w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaci Uposażonym, każdemu w części ustalonej przez Oszczędzającego albo osobom wskazanym w 9 ust. 7 OWU, zgodnie z zasadami określonymi w 9 ust. 7 OWU Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w Tabeli limitów, pkt 1, Załącznik nr 1 do OWU. 4. Towarzystwo zobowiązane jest do dokonania Wypłaty w następujących okolicznościach: 1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na Rachunek, co najmniej w pięciu latach kalendarzowych, albo 2) na wniosek Uposażonego albo uprawnionego zgodnie z 9 ust. 7 OWU w przypadku śmierci Oszczędzającego. 5. Towarzystwo zobowiązane jest do dokonania Wypłaty transferowej w następujących okolicznościach: 1) na wniosek Oszczędzającego, do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE, 2) na wniosek Uposażonego albo uprawnionego zgodnie z 9 ust. 7 OWU w przypadku śmierci Oszczędzającego, z Rachunku zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uposażonego albo uprawnionego zgodnie z 9 ust. 7 OWU. 6. Towarzystwo zobowiązane jest do dokonania Zwrotu w razie wypowiedzenia przez Oszczędzającego Umowy ubezpieczenia lub odstąpienia przez Oszczędzającego od Umowy ubezpieczenia, jeżeli nie zachodzą przesłanki do dokonania Wypłaty albo Wypłaty transferowej, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej. 4. ZASADY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma ukończony 16 rok życia i ma nie więcej niż 60 lat, z zastrzeżeniem że osoba małoletnia ma prawo do dokonywania wpłat na Rachunek tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, 2) osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie poprawnie, kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Oszczędzającego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia na formularzu Towarzystwa. Podpis umieszczony na wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia stanowi wzorzec podpisu Oszczędzającego. 4. We wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Oszczędzający: 1) składa oświadczenia wymagane zgodnie z Ustawą, 2) proponuje Dzień początku odpowiedzialności, który, z zastrzeżeniem sytuacji, 16

KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE

KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE

KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

KARTA PRODUKTU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym KARTA PRODUKTU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o dodatkowym indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu) Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel):

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

KARTA PRODUKTU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym KARTA PRODUKTU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o dodatkowym indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA PRODUKTU LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ KARTA PRODUKTU LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Lepsza Przyszłość. Karta

Bardziej szczegółowo

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej.

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej. KARTA PRODUKTU W niniejszej karcie produktu, zwanej dalej Kartą produktu, zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Lepsza Przyszłość

Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Lepsza Przyszłość Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Lepsza Przyszłość Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu) Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel):

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA DANE OSOBY, NA RZECZ KTÓREJ WYKONANO ŚWIADCZENIA: nazwa Pracodawcy/Ubezpieczającego UBEZPIECZONY PESEL adres do korespondencji data urodzenia - - adres e-mail nr telefonu komórkowego Wniosek o wypłatę

Bardziej szczegółowo

Lepsza Przyszłość RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD

Lepsza Przyszłość RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD Lepsza Przyszłość RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA PRODUKTU LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ KARTA PRODUKTU LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Lepsza Przyszłość. Karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia

Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia Masz pytania? Napisz do nas: ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław Zadzwoń na infolinię 801 500 300* 71 36 92 887 w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Bełchatów SWU

Elektrownia Bełchatów SWU Elektrownia Bełchatów SWU RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH BRP-1918 RODZAJ INFORMACJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH BRP-1918 RODZAJ INFORMACJI INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH BRP-1918 RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: Al.

Bardziej szczegółowo

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. D D M M R R R R

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. D D M M R R R R FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO PESEL Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO IDD

RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO IDD Flexi Plus RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus

Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu) Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel):

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R. Ulica Nr domu Nr lokalu

D D M M R R R R. Ulica Nr domu Nr lokalu FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO PESEL Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Centrum Rozliczeniowe ul. Rydygiera 21A; 01-793 Warszawa Warszawa, dnia 05.09.2018 ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DANYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO Niniejszym dokonuję zmian danych i wnoszę o wprowadzenie danych wskazanych poniżej do Rejestru PKO DFE

ZMIANA DANYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO Niniejszym dokonuję zmian danych i wnoszę o wprowadzenie danych wskazanych poniżej do Rejestru PKO DFE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych danych

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus

Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus Ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu) Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel):

Bardziej szczegółowo

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe.

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO PESEL Numer rachunku IKE

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS

KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus Karta produktu została

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zgłoszenie na egzamin. Nazwisko... Nr telefonu... Adres ...

Kwestionariusz osobowy zgłoszenie na egzamin. Nazwisko... Nr telefonu... Adres  ... Załącznik nr 1 do Regulaminu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie dla PZU SA czynności agencyjnych lub dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń Kwestionariusz osobowy zgłoszenie na egzamin I. Dane

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Imię i nazwisko Klienta mocodawcy:... Adres korespondencyjny:.. Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:...

PEŁNOMOCNICTWO. Imię i nazwisko Klienta mocodawcy:... Adres korespondencyjny:.. Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... PEŁNOMOCNICTWO Imię i nazwisko Klienta mocodawcy:... Adres zamieszkania:... Adres korespondencyjny:.. Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Numer ewidencyjny PESEL/data urodzenia:... Oświadczam, że udzielam

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R WYPŁATA TRANSFEROWA DO INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ (DOTYCZY CAŁOŚCI NALEŻNYCH ŚRODKÓW)

D D M M R R R R WYPŁATA TRANSFEROWA DO INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ (DOTYCZY CAŁOŚCI NALEŻNYCH ŚRODKÓW) FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO PESEL Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Flexi Plus RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD

Flexi Plus RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD Flexi Plus RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu) Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel): Compensa TU

Bardziej szczegółowo

Branża pracodawcy** Osobowość prawna** PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL) Kraj urodzenia (w przypadku braku PESEL) Miejscowość, Kraj

Branża pracodawcy** Osobowość prawna** PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL) Kraj urodzenia (w przypadku braku PESEL) Miejscowość, Kraj Płeć* PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL) Branża pracodawcy** Osobowość prawna** Kraj urodzenia (w przypadku braku PESEL) Miejscowość, Kraj Miejscowość, Kraj Obywatelstwo v5-2018-05-28 -

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: Telefon komórkowy: Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl InterRisk Kontakt 22 575 25 25 Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 055147 potwierdzająca zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. zwana dalej Umową DI, zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z Klientem niebędącym Konsumentem. Cześć I - Karta Informacyjna

Załącznik 1. do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z Klientem niebędącym Konsumentem. Cześć I - Karta Informacyjna Załącznik 1 do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych Cześć I - Karta Informacyjna Dane Klienta (nazwa, adres) Dane osoby reprezentującej Klienta (imię i nazwisko) Nr CIF:... 1. Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R Data urodzenia

D D M M R R R R Data urodzenia FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKOIKE/2) Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Godne Pożegnanie (składka jednorazowa)

Godne Pożegnanie (składka jednorazowa) Godne Pożegnanie (składka jednorazowa) RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 2 Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe.

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO PESEL Numer rachunku IKE I K E DYSPOZYCJA

Bardziej szczegółowo

Dobry Plan na Przyszłość

Dobry Plan na Przyszłość Dobry Plan na Przyszłość RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE SUPER NETTO BRP , 15

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE SUPER NETTO BRP , 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE SUPER NETTO BRP-1818 RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO zwana dalej Umową, zawarta w dniu.. w.. pomiędzy: Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia (kod: 2018_DII_04_v.01) na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DUO INVEST zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/01/18 z dnia 04.01.2018 r., zmieniony

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY Spis treści Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance Prawny 2 Postanowienia ogólne 3 Ubezpieczenie na cudzy rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Centrum Rozliczeniowe ul. Rydygiera 21A; 01-793 Warszawa Warszawa, dnia 05.09.2018 ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA w InterRisk S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 1 sierpnia 2017 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. Ogólne

Bardziej szczegółowo

*Q054* Dane dotychczasowego Ubezpieczającego. Dane nowego Ubezpieczającego firma, działalność gospodarcza

*Q054* Dane dotychczasowego Ubezpieczającego. Dane nowego Ubezpieczającego firma, działalność gospodarcza *Q054* Wniosek dotyczący zmiany/dodania Ubezpieczającego oraz wskazujący dane beneficjentów rzeczywistych oraz dane osób reprezentujących Ubezpieczającego (zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Obowiązują od 10 kwietnia 2019 roku generali.pl 2 Generali PTE S.A. OWU o

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

Godne Pożegnanie (składka regularna)

Godne Pożegnanie (składka regularna) Godne Pożegnanie (składka regularna) RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych oosobowych 2 Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. D D M M R R R R

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. D D M M R R R R FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO PESEL Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS

KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus Karta produktu została

Bardziej szczegółowo

Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania. Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie i dożycie Super Netto

Ubezpieczenie na życie i dożycie Super Netto Super netto Ubezpieczenie na życie i dożycie Super Netto Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS

KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS KARTA PRODUKTU FLEXI PLUS W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus Karta produktu została

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO IDD

RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO DO RO IDD Gwarancja Komfort RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO RODO IDD SPIS TREŚCI Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 3 Dokument zawierający informacje o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia

Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia Oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia Masz pytania? Napisz do nas: na Życie ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław Zadzwoń na infolinię 801 500 300* 71 36 92 887 w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, RATOWNICTWA ORAZ TRANSPORTU W PODRÓZY ZAGRANICZNEJ UBEZPIECZYCIEL: SOGESSUR S.A.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, RATOWNICTWA ORAZ TRANSPORTU W PODRÓZY ZAGRANICZNEJ UBEZPIECZYCIEL: SOGESSUR S.A. ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, RATOWNICTWA ORAZ TRANSPORTU W PODRÓZY ZAGRANICZNEJ UBEZPIECZYCIEL: SOGESSUR S.A. ODDZIAŁ W POLSCE Prosimy o dokładne wypełnienie formularza drukowanymi

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Cardina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Informacja jest przekazywana na postawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość + Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z opcją IKE/IKZE Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele,

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE CEL Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Edu Plus Kluczowe informacje o ubezpieczeniu szkolnym. DUOiZ, DPr, DLS

Edu Plus Kluczowe informacje o ubezpieczeniu szkolnym. DUOiZ, DPr, DLS Edu Plus Kluczowe informacje o ubezpieczeniu szkolnym 8.2018 1 Jakie ważne informacje? 1 ważny jest odpowiedni wybór wariantu ubezpieczenia Edu Plus 2 ubezpieczenie Edu Plus dostępne jest online 3 ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i zgłosi Pani/Pan chęć wzięcia udziału w przetargu (dalej jako: Dostawca ) lub działa Pani/Pan w charakterze pełnomocnika Dostawcy (dalej jako: Pełnomocnik ) lub jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Polisa dla Ciebie

Ubezpieczenie na życie Polisa dla Ciebie polisa dla ciebie Ubezpieczenie na życie Polisa dla Ciebie Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Polisa dla Ciebie

Ubezpieczenie na życie Polisa dla Ciebie polisa dla ciebie Ubezpieczenie na życie Polisa dla Ciebie Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Telefon komórkowy: ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE:

Telefon komórkowy: ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE: Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl InterRisk Kontakt 22 575 25 25 Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 056639 potwierdzająca zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

KARTA PRODUKTU INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KARTA PRODUKTU INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym terminowym ubezpieczeniu na życie Kredytobiorców.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POLISA DLA CIEBIE BRP-1418

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POLISA DLA CIEBIE BRP-1418 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POLISA DLA CIEBIE BRP-1418 RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁASZCZOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁASZCZOWIE KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁASZCZOWIE Działając na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo