OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH"

Transkrypt

1 OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI PISEMNYCH NA PP i PR 2 2. POZIOM PODSTAWOWY Uwagi dotyczące zadań otwartych Krótka forma użytkowa - szczegółowe kryteria oceniania Dłuższa forma użytkowa - szczegółowe kryteria oceniania 4 3. POZIOM ROZSZERZONY Wypowiedź pisemna - szczegółowe kryteria oceniania Zasady stosowania kryteriów na PR Klasyfikacja błędów w zadaniach otwartych Uwagi dodatkowe dotyczące sposobu oznaczania błędów 16

2 2 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 1. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI PISEMNYCH NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM 1. Wypowiedź pisemna jest niezgodna z poleceniem, jeśli zdający nie napisał pracy zgodnej z formą i/lub tematem wskazanymi w poleceniu; praca nie jest sprawdzana. Po konsultacji z PZE pod pracą powinna zostać umieszczona uwaga: praca niezgodna z poleceniem. Na pasku pod pracą oraz na karcie odpowiedzi zaznaczamy 0 punktów w każdym kryterium. 2. Jeśli praca jest nie na temat, nie sprawdzamy jej. Po konsultacji z PZE pod pracą piszemy uwagę praca nie na temat. Na pasku pod pracą oraz na karcie odpowiedzi zaznaczamy 0 punktów w każdym kryterium. 3. Jeśli praca jest nieczytelna, nie sprawdzamy jej. Po konsultacji z PZE pod pracą powinna zostać umieszczona uwaga: praca nieczytelna. Na pasku pod pracą oraz na karcie odpowiedzi zaznaczamy 0 punktów w każdym kryterium. 4. Jeśli praca jest niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie), nie sprawdzamy jej. Po konsultacji z PZE pod pracą powinna zostać umieszczona uwaga: praca niekomunikatywna. Na pasku pod pracą oraz na karcie odpowiedzi zaznaczamy 0 punktów w każdym kryterium. 5. Praca odtworzona z podręcznika lub innego źródła nie jest uznawana za wypowiedź samodzielnie sformułowaną przez zdającego. Egzaminator sprawdza ją zgodnie z kryteriami, a praca zostaje unieważniona przez Dyrektora OKE na wniosek koordynatora przedmiotu. 6. Fragmenty na zupełnie inny temat wyuczone na pamięć lub przepisane przez zdającego z innych źródeł oraz fragmenty pracy całkowicie niezgodne z treścią zadania, nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające spójność i logikę tekstu są zakreślane i nie są brane pod uwagę przy liczeniu słów i ocenie poprawności językowej oraz bogactwa językowego. 7. W punktacji wypowiedzi uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię zdającego ( ortograficzne i interpunkcyjne podkreślane są w pracy, ale nie są oznaczane na marginesie i nie są liczone przy ocenie poprawności językowej). 8. W punktacji zadań gramatyczno-leksykalnych również uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię zdającego. 9. Prace uczniów, którzy mieli sekretarza, traktujemy jak prace dyslektyków (nie liczymy błędów ortograficznych). 10. Prace napisane ołówkiem nie są sprawdzane. Na pasku pod pracą oraz na karcie odpowiedzi zaznaczamy 0 punktów w każdym kryterium. 11. Jeżeli słowo Brudnopis zostało przekreślone i napisane Czystopis wówczas prace sprawdzamy. 12. Cała praca napisana w brudnopisie bez adnotacji, że chodzi o czystopis nie jest sprawdzana. Na pasku pod pracą oraz na karcie odpowiedzi zaznaczamy 0 punktów w każdym kryterium. 13. Jeżeli zdający umieścił w pracy napis ciąg dalszy w brudnopisie i oznaczył, którą część należy sprawdzać, to tę część sprawdzamy.

3 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 3 POZIOM PODSTAWOWY UWAGI DOTYCZĄCE ZADAŃ OTWARTYCH TREŚĆ Przy ocenianiu informacji trzymamy się słowa pisanego, nie interpretujemy tekstu i nie odgadujemy intencji autora. Informacja jest nieczytelna, jeśli musimy się jej domyślać. W kryterium treści oceniamy każdą z czterech informacji oddzielnie. Kolejność informacji przekazanych przez ucznia nie musi pokrywać się z kolejnością, w jakiej zostały one określone w poleceniu. Wymagany jest przekaz informacji zgodny z poleceniem, ale nie spodziewamy się, że uczeń przetłumaczy wyrażenia użyte w poleceniu dosłownie na język obcy. Każda kropka lub jej część wymaga oddzielnego odniesienia się do niej w pracy. Ten sam element pracy nie może być realizacją różnych części polecenia. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA Zaznaczamy w wypowiedzi ucznia i oznaczamy na marginesie pracy językowe (czyli gramatyczne i leksykalne) oraz ortograficzne. W oznaczaniu błędów i ocenie zadań podstawowym nie uwzględnia się błędów interpunkcyjnych i stylistycznych. Błędy merytoryczne są zaznaczane w pracy, ale nie są oznaczane na marginesie ani liczone przy ocenie poprawności językowej pracy. Aby ocenić poprawność językową liczymy oznaczenia błędów na marginesie oraz wyrazy w tekście i wyliczamy proporcje wg wzoru liczba błędów x 100. liczba Następnie przyznajemy odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny danego zadania. Oceniając prace w kryterium poprawności językowej, nie mamy możliwości przyznania połówek punktów. KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA (5 pkt.) TREŚĆ Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA liczba pkt RAZEM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przy ocenie tego zadania bierze się pod uwagę głównie komunikatywność, a w mniejszym stopniu ocenia się poprawność językową. Przyznaje się 1 pkt. za każdą informację zgodną z poleceniem. Jeżeli brak informacji lub językowe uniemożliwiają jej zrozumienie, przyznaje się 0 pkt. za tę informację. Nie ma możliwości przyznania 0,5 punku. Jeżeli tekst jest poprawny pod względem językowym, tzn. nie zawiera błędów lub zawiera, nie niż 25% liczby w tekście, przyznaje się 1 pkt za poprawność językową. Jeżeli tekst zawiera językowe (gramatyczne i leksykalne) i ortograficzne, niż 25% liczby w tekście, przyznaje się 0 pkt. za poprawność językową. 1 punkt za poprawność przyznaje się, jeśli tekst zawiera niż połowę wymaganych informacji (minimum 3 punkty za przekazanie informacji).

4 4 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA (10 pkt.) liczba punktów TREŚĆ Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 FORMA BOGACTWO JĘZYKOWE POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 0-0, , , , RAZEM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przy ocenie tego zadania bierze się pod uwagę treść, formę, bogactwo językowe i poprawność językową. Treść: Ponieważ informacje w liście są dwuczęściowe przyznajemy: 1 punkt za informację, jeśli zdający przekazał w tekście obydwie jej części. 0,5 punktu jeśli zdający przekazał tylko jedną część. 0 punktów jeśli brakuje obydwu części informacji lub językowe uniemożliwiają ich zrozumienie. Forma: Oceniając dłuższy tekst użytkowy w kryterium formy, bierzemy pod uwagę trzy podkryteria i rozpatrujemy każde z nich oddzielnie. Oceniamy: w jakim stopniu list jest zgodny z wymaganą formą (pierwsze podkryterium) spójność i logikę tekstu (drugie podkryterium) objętość pracy (trzecie podkryterium) Każde z trzech wyżej wymienionych podkryteriów może być spełnione 0, 1 lub 2 punktów. 2 pkt. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą, - układ tekstu spójny, logiczny, - objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 10 % ( , słów), 1 pkt - wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą, - układ tekstu częściowo spójny, logiczny, - objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 15 % ( , słów), 0 pkt. - praca jest niezgodna z wymaganą formą (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów), - układ tekstu niespójny, chaotyczny, - objętość pracy przekracza podane granice ponad ± 15% (do 101 słów, od 173 słów). Jeśli list będzie zawierał ponad 200 słów, przyznajemy 0 punktów za jego formę. Za pierwsze podkryterium (zgodność z wymaganą formą) przyznajemy 2 pkt., jeśli zdający zawarł w liście pięć elementów obligatoryjnych, zaznaczonych w tabeli tłustym drukiem. Przy ocenie formy nie są brane pod uwagę elementy nieobligatoryjne oznaczone kursywą, bez względu na to, czy są zawarte w pracy zdającego, czy nie. Nie liczymy ich do ilości słów i nie zaznaczamy w nich błędów. forma List prywatny pełna realizacja formy (2pkt) data, zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, typowy dla listu prywatnego, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwrot grzecznościowy kończący list, typowy dla listu prywatnego, podpis częściowa realizacja formy (1 pkt) list zawiera trzy lub cztery z pięciu obligatoryjnych elementów (w tym rozwinięcie) brak realizacji formy (0 pkt) lista zawiera mniej niż trzy elementy obligatoryjne

5 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 5 List formalny data, zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, typowy dla listu formalnego, wstęp, w którym określony jest cel listu, rozwinięcie, w którym omówiony jest temat; na ogół każdy nowy aspekt w osobnym akapicie, zakończenie, w którym na ogół wyrażone jest jakieś życzenie, zwrot grzecznościowy kończący list, typowy dla listu formalnego, podpis, informacje o załącznikach. list zawiera trzy lub cztery z pięciu obligatoryjnych elementów (w tym rozwinięcie) lista zawiera mniej niż trzy elementy obligatoryjne Jeśli zdający użyje zwrotu grzecznościowego rozpoczynającego lub kończącego list, który nie jest adekwatny do danego rodzaju listu (prywatny, formalny), nie podkreślamy tego zwrotu i nie zaznaczamy na marginesie błędu stylistycznego. Uwzględniamy to w pierwszym podkryterium, tzn. nie zaliczamy danego elementu z pięciu obligatoryjnych w ocenie zgodności z formą (np. zwrotu grzecznościowego rozpoczynającego list). JEŻELI LIST ZAWIERA MNIEJ NIŻ 3 Z 5 OBLIGATORYJNYCH ELEMENTÓW, TO PRACA JEST NIEZGODNA Z WYMAGANĄ FORMĄ (PIERWSZE PODKRYTERIUM) I NIEZALEŻNIE OD STOPNIA REALIZACJI POZOSTAŁYCH PODKRYTERIÓW (SPÓJNOŚĆ I OBJĘTOŚĆ) OCENIANA JEST W ZAKRESIE KRYTERIUM FORMY NA 0 PUNKTÓW. Przykłady łącznej oceny kryterium formy Przykład 1. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą 2 pkt. - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt. - górny limit słów przekroczony, np. o 20 słów, czyli ok. 13% 1 pkt Łączna ocena formy: 2 pkt. Przykład 2. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą 2 pkt. - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt. - górny limit słów przekroczony, np. o 32 słowa, czyli ponad 15% 0 pkt. Łączna ocena formy: 1 pkt Przykład 3. - wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą np.: brak zwrotu kończącego list 1 pkt - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt. - dolny limit słów przekroczony, np. o 17 słów, czyli ok. 14% 1 pkt Łączna ocena formy: 1 pkt Przykład 4. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą 2 pkt. - układ tekstu częściowo spójny i logiczny 1 pkt - górny limit słów przekroczony, np. o 32 słowa, czyli ponad 15% 0 pkt. Łączna ocena formy: 1 pkt Przykład 5. - wypowiedź niezgodna z wymaganą formą, tzn. zawiera tylko dwa elementy z pięciu obligatoryjnych 0 pkt. - układ tekstu częściowo spójny, logiczny 1 pkt - objętość pracy w granicach normy 2 pkt. Łączna ocena formy: 0 pkt.

6 6 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych Bogactwo językowe 2 pkt. - zróżnicowane struktury gramatyczne, - urozmaicone słownictwo i frazeologia, 1 pkt - mało zróżnicowane struktury gramatyczne, - mało urozmaicone słownictwo i frazeologia, 0 pkt. - niezróżnicowane struktury gramatyczne, - bardzo ubogie słownictwo i frazeologia, - praca liczy mniej niż 60 słów, czyli 50% wymaganego limitu (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) - zdający przekazał mniej niż połowę informacji, czyli uzyskał mniej niż 2 punkty za treść (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). Do bogactwa językowego zaliczamy struktury użyte we właściwym kontekście. Dopuszczalne są drobne niezakłócające komunikacji (np. ortograficzne). Oceniając list w kryterium bogactwa językowego powinniśmy pamiętać, że jest to zadanie odpowiadające wymaganiom dla poziomu podstawowego. 2 punkty można przyznać za pracę, która charakteryzuje się zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi oraz urozmaiconym słownictwem na poziomie podstawowym. Oceniając list w kryterium bogactwa językowego nie mamy możliwości przyznania połówek punktów. Poprawność językowa 2 pkt. - językowe (gramatyczne i leksykalne) i ortograficzne, od 0 do 15% liczby, 1 pkt - językowe (gramatyczne i leksykalne) i ortograficzne, 15%, nie 25% liczby, 0 pkt. - językowe (gramatyczne i leksykalne) i ortograficzne 25% liczby, - praca liczy mniej niż 60 słów, czyli 50% wymaganego limitu, (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów), - zdający przekazał mniej niż połowę informacji, czyli uzyskał mniej niż 2 punkty za treść (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). Przykład zapisu pod paskiem wynikowym TREŚĆ Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 FORMA BOGACTWO JĘZYKOWE POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA liczba punktów 0-0, , , , RAZEM 1. 1 pkt 2. 2 pkt 3. 2 pkt liczba słów:. liczba błędów... % błędów: Jak wyliczyć % błędów: liczba błędów x 100. liczba

7 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 7 POZIOM ROZSZERZONY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDŹ PISEMNA (18 pkt.) ZADANIE Treść Kompozycja Maksymalna liczba punktów Bogactwo językowe Poprawność językowa Poziom A B C A B C A B C A B C Liczba uzyskanych punktów Razem 18 Ocena kryterium treści zgodnie z modelem odpowiedzi Ocena kryterium kompozycji: 1. Podkryterium objętości pracy: pracę oceniamy B: przekroczenie do 10% dolnego limitu słów występuje w pracy liczącej słów, przekroczenie do 10% górnego limitu, występuje w pracy liczącej słów, pracę oceniamy C: przekroczenie o ponad 10% dolnego limitu występuje w pracy liczącej poniżej 180 słów, przekroczenie o 10% - 20% górnego limitu występuje w pracy liczącej od 275 do 300 słów. W przypadku prac liczących 300 słów (ponad 20% górnego limitu) zdający otrzymuje 0 punktów za kompozycję pracy (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). Jeśli praca liczy mniej niż 100 słów, przyznajemy 0 punktów w kryterium poprawności językowej i kryterium bogactwa językowego. 2. Konsekwencja w układzie graficznym pracy oznacza podział na akapity zgodny z treścią pracy (np. oddzielne akapity na argumenty za i przeciw w rozprawce). Ocena kryterium bogactwa językowego: Do bogactwa językowego zaliczamy struktury użyte we właściwym kontekście. Dopuszczalne są drobne niezakłócające komunikacji (np. ortograficzne). Oceniając wypowiedź pisemną w kryterium bogactwa językowego, powinniśmy pamiętać, że jest to zadanie odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego. 5 punktów może otrzymać praca, która charakteryzuje się zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi oraz urozmaiconym słownictwem rozszerzonym. Ocena kryterium poprawności językowej: Oceniając poprawność językową, bierzemy pod uwagę językowe (gramatyczne i leksykalne), ortograficzne i interpunkcyjne. Oceniając poprawność językową, obliczamy procent błędów w wypowiedzi zdającego. Stosujemy podkryteria główne oraz podkryteria drugorzędne, których waga jest o połowę mniejsza. Przy liczeniu błędów błąd językowy (gramatyczny lub leksykalny) liczony jest jako 1 błąd, błąd ortograficzny / interpunkcyjny liczony jest jako 0,5 błędu. Sumujemy te i porównujemy ich ilość z liczbą w pracy liczba błędów x 100. liczba, a następnie przyznajemy odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami podanymi poniżej:

8 8 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 4 pkt.- od 0 do 5% liczby, 3 pkt.- 5%, nie 10% liczby, 2 pkt.- 10%, nie 15% liczby, 1 pkt- 15%, nie 20% liczby, 0 pkt.- 20%. np. 10 błędów językowych, 5 błędów ortograficznych i 3 interpunkcyjne w pracy = 14 błędów. W pracy liczącej 220 słów, 14 błędów to ponad 6%, co oznacza, że zdający otrzymuje 3 punkty za poprawność językową. UWAGA: Błędy merytoryczne rzeczowe bierzemy pod uwagę przy ocenie treści, a logiczne przy ocenie kompozycji. Błędy stylistyczne bierzemy pod uwagę przy ocenie bogactwa językowego.

9 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 9 POZIOM MERYTORYCZNY POZIOM KOMPOZYCJI POZIOM JAKOŚ CI JĘ ZYKA ROZPRAWKA Kryterium oceny A B C zdający: zdający: zdający: zdający: I. TREŚĆ rozumie wybrany temat, dostosowuje treść do formy wypowiedzi: formułuje tezę, omawia temat, podsumowuje temat, zna realia danego obszaru językowego (kryterium to wprowadzamy, jeżeli temat wymaga ich znajomości). zgodną z tematem, 2. prawidłowo formułuje tezę/ antytezę adekwatną do tematu, 3. omawia temat, trafnie dobierając argumenty za i przeciw, 4. podsumowuje temat, 5. poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego. częściowo zgodną z tematem, 2. formułuje tezę/antytezę pozostającą w związku z tematem, 3. omawia temat, częściowo trafnie dobierając argumenty za i/lub przeciw, 4. podejmuje próbę podsumowania tematu, 5. na ogół poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego znacznie odbiegającą od tematu, 2. nieudolnie formułuje tezę/ antytezę lub nie formułuje jej, 3. omawia temat, często nietrafnie dobierając lub pomijając argumenty za i/lub przeciw, 4. podsumowanie nie wynika z tekstu rozprawki lub nie podsumowuje tematu, 5. popełnia dość liczne logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego II. KOMPOZYCJA: tworzy spójny tekst, uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie), zachowuje proporcje między częściami pracy, graficznie wyodrębnia główne części pracy, zachowuje określoną w zadaniu objętość pracy. 1. tworzy wypowiedź w pełni spójną, harmonijną, podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej, 2. uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie), zachowując właściwe proporcje między nimi, 3. wykazuje pełną konsekwencję w układzie graficznym pracy, 4. zachowuje objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. 1. tworzy wypowiedź częściowo spójną, harmonijną, zachowuje pewną logikę w tekście, 2. pomija wstęp lub zakończenie lub realizuje je fragmentarycznie zachowując w miarę właściwe proporcje między częściami pracy, 3. wyodrębnia graficznie niektóre części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy do 10%. 1. tworzy wypowiedź w dużym stopniu niespójną, niekonsekwentną, 2. pomija dwie części pracy lub realizuje je fragmentarycznie, nie zachowuje właściwych proporcji między częściami pracy, 3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy o ponad ± 10%. PUNKTACJA 4 pkt III. BOGACTWO JĘZYKOWE: stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie stosuje struktury składniowe zgodnie dostosowuje styl do formy wypowiedzi. 1. stosuje urozmaicone słownictwo i frazeologię zaawansowanym, 2. stosuje urozmaicone struktury składniowe na poziomie zaawansowanym, 3. zachowuje jednorodny styl, adekwatny do treści i formy. stosuje nieliczne powtórzenia, 2. stosuje mało urozmaicone struktury składniowe 3. zachowuje poprawny styl z niewielkimi uchybieniami. podstawowym, stosuje liczne powtórzenia, 2. posługuje się zakresem struktur składniowych podstawowym, stosuje liczne powtórzenia 3. posługuje się nieporadnym stylem, lecz praca jest zrozumiała. IV. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA: stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne, zasady ortografii, i interpunkcji. od 0 do 5% liczby 5%, nie 10% liczby, 10%, nie 15% liczby 15%, nie 20% liczby 20%. PUNKTACJA 4 pkt

10 10 POZIOM JAKOŚCI JĘZYKA POZIOM KOMPOZYCJI POZIOM MERYTORYCZNY Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych RECENZJA Kryterium oceny A B C zdający: zdający: zdający: zdający: I. TREŚĆ rozumie wybrany temat, dostosowuje treść do formy wypowiedzi: podaje informacje o recenzowanej pozycji, podaje informacje o zawartości treściowej recenzowanej pozycji, ocenia, poleca bądź nie, podając przyczyny, zna realia danego obszaru językowego (kryterium to wprowadzamy, jeżeli temat wymaga ich znajomości). zgodną z tematem, 2. podaje pełną informację o recenzowanej pozycji (twórca, okoliczności powstania dzieła, okoliczności odbioru), 3. podaje krótką informację o zawartości treściowej recenzowanej pozycji (np. skrót fabuły, prezentacja głównych postaci, problematyki), 4. dokonuje pełnej, wieloaspektowej oceny (np. fabuły, akcji, pracy reżysera, gry aktorów, scenografii, opracowania muzycznego, sposobu ekspozycji obiektów na wystawie), 5. poleca bądź odradza, wskazując na walory/wady recenzowanej pozycji, 6. poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego. częściowo zgodną z tematem 2. podaje częściową informację o recenzowanej pozycji lub pomija niektóre istotne informacje, 3. podaje zbyt szczegółową lub zbyt ogólną informację o zawartości treściowej utworu, 4. dokonuje niepełnej oceny uwzględniając niektóre elementy, 5. poleca bądź odradza, nie wskazując na walory/wady recenzowanej pozycji, 6. na ogół poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego znacznie odbiegającą od tematu, 2. podaje ogólnikową, mało konkretną informację o recenzowanej pozycji lub pomija większość informacji, 3. streszcza utwór lub nie przedstawia zawartości treściowej recenzowanej pozycji, 4. dokonuje bardzo pobieżnej oceny lub nie dokonuje oceny, 5. nie poleca ani nie odradza recenzowanej pozycji, 6. popełnia dość liczne logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego II. KOMPOZYCJA: tworzy spójny tekst, uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie), zachowuje proporcje między częściami pracy, graficznie wyodrębnia główne części pracy, zachowuje określoną w zadaniu objętość pracy. 1. tworzy wypowiedź w pełni spójną, harmonijną, podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej, 2. uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie), zachowując właściwe proporcje między nimi, 3. wykazuje pełną konsekwencję w układzie graficznym pracy, 4. zachowuje objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. 1. tworzy wypowiedź częściowo spójną, harmonijną, zachowuje pewną logikę w tekście, 2. pomija wstęp lub zakończenie lub realizuje je fragmentarycznie zachowując w miarę właściwe proporcje między częściami pracy, 3. wyodrębnia graficznie niektóre części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy do 10%. 1. tworzy wypowiedź w dużym stopniu niespójną, niekonsekwentną, 2. pomija dwie części pracy lub realizuje je fragmentarycznie, nie zachowuje właściwych proporcji między częściami pracy, 3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy o ponad ± 10%. PUNKTACJA 4 pkt III. BOGACTWO JĘZYKOWE: stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie stosuje struktury składniowe zgodnie dostosowuje styl do formy wypowiedzi. 1. stosuje urozmaicone słownictwo i frazeologię zaawansowanym, uwzględniając specjalistyczne słownictwo z danej dziedziny sztuki, 2. stosuje urozmaicone struktury składniowe na poziomie zaawansowanym, 3. zachowuje jednorodny styl, adekwatny do treści i stosuje nieliczne powtórzenia, 2. stosuje mało urozmaicone struktury składniowe 3. zachowuje poprawny styl z niewielkimi podstawowym, stosuje liczne powtórzenia, 2. posługuje się zakresem struktur składniowych na poziomie podstawowym, stosuje liczne powtórzenia, 3. posługuje się nieporadnym stylem, lecz praca jest zrozumiała. formy. uchybieniami. IV. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA: stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne, zasady ortografii i interpunkcji od 0 do 5% liczby 5%, nie 10% liczby, 10%, nie 15% liczby 15%, nie 20% liczby 20%. PUNKTACJA 4 pkt

11 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 11 POZIOM MERYTORYCZNY POZIOM KOMPOZYCJI POZIOM JAKOŚ CI JĘ ZYKA OPOWIADANIE Kryterium oceny A B C zdający: zdający: zdający: zdający: I. TREŚĆ rozumie wybrany temat, dostosowuje treść do formy: określa tło akcji, odtwarza wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego, przedstawia wydarzenie główne, opisuje reakcje ludzi, przedstawia wnioski i konsekwencje wydarzenia, zna realia danego obszaru językowego (kryterium to wprowadzamy, jeżeli temat wymaga ich znajomości). zgodną z tematem, 2. określa czas, miejsce wydarzeń i bohaterów, 3. logicznie odtwarza wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego, 4. szczegółowo przedstawia wydarzenie główne, 5. przekonująco opisuje reakcje ludzi, lub/i przedstawia wnioski i konsekwencje wydarzenia, 6. poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego. częściowo zgodną z tematem 2. określa tylko dwa z trzech elementów (czas, miejsce wydarzeń, bohaterów), 3. nie zawsze logicznie odtwarza wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego, 4. niezbyt szczegółowo przed- stawia wydarzenie główne, 5. nie w pełni przekonująco opisuje reakcje ludzi, lub/i przedstawia wnioski i konsekwencje wydarzenia, 6. na ogół poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego znacznie odbiegającą od tematu, 2. określa tylko jeden z trzech elementów (czas, miejsce wydarzeń, bohaterów) lub nie określa ich, 3. przedstawia wydarzenia nie tworzące logicznego ciągu, 4. nie przedstawia wydarzenia głównego, 5. nie opisuje reakcji ludzi, lub/i nie przedstawia wniosków i konsekwencji wydarzeń, 6. popełnia dość liczne logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego II. KOMPOZYCJA: tworzy spójny tekst, uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie), zachowuje proporcje między częściami pracy, graficznie wyodrębnia główne części pracy, zachowuje określoną w zadaniu objętość pracy. 1. tworzy wypowiedź w pełni spójną, harmonijną, podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej, 2. uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie), zachowując właściwe proporcje między nimi, 3. wykazuje pełną konsekwencję w układzie graficznym pracy, 4. zachowuje objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. 1. tworzy wypowiedź częściowo spójną, harmonijną, zachowuje pewną logikę w tekście, 2. pomija wstęp lub zakończenie lub realizuje je fragmentarycznie zachowując w miarę właściwe proporcje między częściami pracy, 3. wyodrębnia graficznie niektóre części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy do 10%. 1. tworzy wypowiedź w dużym stopniu niespójną, niekonsekwentną, 2. pomija dwie części pracy lub realizuje je fragmentarycznie, nie zachowuje właściwych proporcji między częściami pracy, 3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy o ponad ± 10%. PUNKTACJA 4 pkt III. BOGACTWO JĘZYKOWE: stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie stosuje struktury składniowe zgodnie dostosowuje styl do formy wypowiedzi. 1. stosuje urozmaicone słownictwo i frazeologię zaawansowanym, 2. stosuje urozmaicone struktury składniowe na poziomie zaawansowanym, 3. zachowuje jednorodny styl, adekwatny do treści i formy. stosuje nieliczne powtórzenia, 2. stosuje mało urozmaicone struktury składniowe na poziomie 3. zachowuje poprawny styl z niewielkimi uchybieniami. podstawowym, stosuje liczne powtórzenia, 2. posługuje się zakresem struktur składniowych podstawowym, stosuje liczne powtórzenia, 3. posługuje się nieporadnym stylem, lecz praca jest zrozumiała. IV. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA: stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne, zasady ortografii i interpunkcji od 0 do 5% liczby 5%, nie 10% liczby, 10%, nie 15% liczby 15%, nie 20% liczby 20%. PUNKTACJA 4 pkt

12 12 POZIOM JAKOŚ CI JĘ ZYKA POZIOM KOMPOZYCJI POZIOM MERYTORYCZNY Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych OPIS Kryterium oceny A B C zdający: zdający: zdający: zdający: I. TREŚĆ rozumie wybrany temat, dostosowuje treść do formy: przedstawia informacje na temat opisywanej osoby/ miejsca, zdarzenia, opisując zachowuje logiczny porządek, np. zasadę od ogółu do szczegółu, przedstawia swoje opinie na temat opisywanej osoby/ miejsca / zdarzenia, zna realia danego obszaru językowego (kryterium to wprowadzamy, jeżeli temat wymaga ich znajomości). zgodną z tematem, 2. przedstawia istotne informacje na temat opisywanej osoby / miejsca / zdarzenia, 3. opisuje, zachowując logiczny porządek, np. od ogółu do szczegółu, 4. przedstawia swoje opinie i uzasadnia je, 5. poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego obszaru językowego. częściowo zgodną z tematem, 2. przedstawia ogólne informacje na temat opisywanej osoby / miejsca / zdarzenia, 3. opisuje, zachowując w przeważającej części pracy logiczny porządek, np. od ogółu do szczegółu, 4. przedstawia swoje opinie, częściowo uzasadnia je, 5. na ogół poprawnie posługuje się wiedzą dotyczącą realiów danego znacznie odbiegającą od tematu, 2. przedstawia zbyt mało informacji na temat opisywanej osoby / miejsca / zdarzenia, 3. opisuje najczęściej nie zachowując logicznego porządku, 4. przedstawia swoje opinie lecz nie uzasadnia ich lub nie przedstawia swoich opinii, 5. popełnia dość liczne logiczne i/lub rzeczowe dotyczące realiów danego II. KOMPOZYCJA: tworzy spójny tekst, uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie), zachowuje proporcje między częściami pracy, graficznie wyodrębnia główne części pracy, zachowuje określoną w zadaniu objętość pracy. 1. tworzy wypowiedź w pełni spójną, harmonijną, podporządkowaną wyraźnej myśli przewodniej, 2. uwzględnia wszystkie rozwinięcie, zakończenie) zachowując właściwe proporcje między nimi, 3. wykazuje pełną konsekwencję w układzie graficznym pracy, 4. zachowuje objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. 1. tworzy wypowiedź częściowo spójną, harmonijną, zachowuje pewną logikę w tekście, 2. pomija wstęp lub zakończenie lub realizuje je fragmentarycznie, zachowując w miarę właściwe proporcje między częściami pracy, 3. wyodrębnia graficznie niektóre części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy do 10%. 1. tworzy wypowiedź w dużym stopniu niespójną, niekonsekwentną, 2. pomija dwie części pracy lub realizuje je fragmentarycznie, nie zachowuje właściwych proporcji między częściami pracy, 3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy, 4. przekracza podane granice objętości pracy o ponad ± 10%. PUNKTACJA 4 pkt III. BOGACTWO JĘZYKOWE: stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie stosuje nieliczne powtórzenia, stosuje struktury składniowe zgodnie dostosowuje styl do formy wypowiedzi. 1. stosuje urozmaicone słownictwo i frazeologię zaawansowanym, (np. przymiotniki, przyimki, przysłówki miejsca, czasowniki dynamiczne), 2. stosuje urozmaicone struktury składniowe zaawansowanym, 3. zachowuje jednorodny styl, adekwatny do treści i formy. 2. stosuje mało urozmaicone struktury składniowe 3. zachowuje poprawny styl z niewielkimi uchybieniami. podstawowym, stosuje liczne powtórzenia, 2. posługuje się zakresem struktur składniowych na poziomie podstawowym, stosuje liczne powtórzenia, 3. posługuje się nieporadnym stylem, lecz praca jest zrozumiała. IV. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA: stosuje zgodnie z normą struktury morfosyntaktyczne, zasady ortografii i interpunkcji od 0 do 5% liczby 5%, nie 10% liczby, 10%, nie 15% liczby 15%, nie 20% liczby 20%. PUNKTACJA 4 pkt

13 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 13 ZASADY STOSOWANIA KRYTERIÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM I. OKREŚLANIE POZIOMU PRACY W KOLEJNYCH PODKRYTERIACH W kryterium kompozycji, bogactwa językowego i poprawności językowej wyodrębnione zostały podkryteria główne i drugorzędne (podkryteria drugorzędne podano w tabelach kursywą). Podkryteria główne mają dwukrotnie większą wagę niż podkryteria drugorzędne. Egzaminator rozpoczyna ocenę pracy od określenia poziomów (A, B lub C) w kolejnych podkryteriach. Przykład: Oceniając pracę w kryterium kompozycji, stosujemy podkryteria główne i drugorzędne w następujący sposób: Zdający: 1. tworzy wypowiedź częściowo spójną, harmonijną, zachowuje pewną logikę w tekście, a więc w tym podkryterium kwalifikujemy pracę B, 2. realizuje fragmentarycznie wstęp lub zakończenie, ale zachowuje w miarę właściwe proporcje między częściami pracy, a zatem w tym podkryterium kwalifikujemy pracę również B, 3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy, czyli w tym podkryterium kwalifikujemy pracę na poziome C, 4. przekracza podane granice objętości pracy ponad 10%, czyli w tym podkryterium kwalifikujemy pracę również C. Podkryteria główne zapisujemy i liczymy podwójnie: 1. BB, 2. BB, 3. C, 4. C II. PRZYPORZĄDKOWYWANIE WARTOŚCI LICZBOWYCH KOLEJNYM PODKRYTERIOM 1. Literom przyporządkowujemy wartości liczbowe wg poniższych tabel (szare pola). 2. Dodajemy wartości liczbowe i sprawdzamy, w którym przedziale liczbowym znajduje się wyliczona przez nas suma. Poł owy punktów zaokrą glamy na korzyść zdają cego w górę. Wytłuszczona liczba w prawej kolumnie jest oceną punktową za dane kryterium. ROZPRAWKA / OPIS TREŚĆ BOGACTWO JĘZYKOWE KOMPOZYCJA A 5 pkt B 3 pkt C 1 pkt (lub 0) A 4 pkt B 2,5 pkt C 1 pkt (lub 0) PUNKTACJA PUNKTACJA PUNKTACJA RECENZJA / OPOWIADANIE TREŚĆ / BOGACTWO JĘZYKOWE A 5 pkt B 3 pkt C 1 pkt (lub 0) PUNKTACJA KOMPOZYCJA A 4 pkt B 2,5 pkt C 1 pkt (lub 0) PUNKTACJA

14 14 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych III. PRZYKŁAD ZAPISU POD PASKIEM WYNIKOWYM np. ROZPRAWKA/OPIS Maksymalna liczba punktów Treść Kompozycja Bogactwo językowe Poprawność językowa Poziom A B C A B C A B C A B C Liczba uzyskanych punktów Razem 1. A 5 2. A 5 3. A 5 4. B BB 2,5+2,5 2. BB 2,5+2,5 3. A 4 4. A BB BB B 3 15 liczba słów.. bł. jęz... + [(bł. ort.+ bł. int.) 2] =... % błędów...

15 Język włoski materiał pomocniczy do oceniania wypowiedzi pisemnych 15 KLASYFIKACJA BŁĘDÓW W ZADANIACH OTWARTYCH Rodzaje błędów 1. merytoryczne Oznaczenie w tekście a) rzeczowe linia falista podkreślająca błąd lub błędny fragment b) logiczne linia falista podkreślająca błąd lub błędny fragment 2. stylistyczne linia falista podkreślająca błąd lub błędny fragment 3. gramatyczne Sposób oznaczania na marginesie meryt. styl. a) fleksyjne linia prosta podkreślająca błąd b) składniowe linia prosta podkreślająca błąd lub błędny fragment 4. leksykalne a) słownikowe (wyrazowe) linia prosta podkreślająca błąd lub błędny fragment b) frazeologiczne linia prosta podkreślająca błąd lub błędny fragment c) słowotwórcze linia prosta podkreślająca błąd lub błędny fragment 5. zapisu a) ortografia linia prosta podkreślająca błąd ort. b) interpunkcja linia prosta podkreślająca błąd int. c) grafia (wyraz lub fragment nieczytelny dla egzaminatora) 6. w realizacji tematu linia prosta podkreślająca nieczytelny wyraz lub fragment nie na temat [ ] tem. 7. brak wyrazu, znaku interpunkcyjnego np. jęz., int. 8. powtórzenie każdego rodzaju np. jęz. podkreślenia błędów jak wyżej błędu jęz. graf. Błędy oznaczamy zawsze na prawym marginesie.

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 1 OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRYTERIA OCENIANIA: KRÓTKI TEKST UŻYTKOWY DŁUŻSZY TEKST UŻYTKOWY WYPOWIEDŹ PISEMNA Przedstawiony materiał zawiera szczegółowe uwagi dotyczące oceniania prac pisemnych z

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI PISEMNYCH Praca nieczytelna lub całkowicie niezgodna z poleceniem lub niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) nie podlega

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ VI KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ VI KRYTERIA OCENIANIA 1 ARKUSZ VI KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 15 Proszę zaznaczyć w tabeli przyznaną liczbę punktów i zsumować wynik. Kryteria oceniania znajdują się na następnych stronach. Maksimum 36 punktów. ZADANIE 16 Treść

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJW-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2019 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJF-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWNI ODPOWIEDZI ZDNI OTWRTE Zadanie 1. Poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. изобрёл/изобрел 1.2. её/ее 1.3. Zdający

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. случае 1.2. частью

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Reagowanie językowe 1.1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) 1.2. da 1.3. Zdający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA OPOWIEZI ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu Zadanie 2. Przetwarzanie tekstu 1.1. mala que sea, mal

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. моет 1.2. исключением 1.3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie I. Na ocenę semestralną / końcoworoczną składają się oceny z krótkich odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 2012 JĘZYK NGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJW-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. fotografia 1.2. rilassante 1.3.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZMIN MTURLNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMT PUNKTOWNI MJ 2014 ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. diffuso 1.2. discesa 1.3. Zdający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. cautiously 1.2. Zdający stosuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka włoskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt)

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. foreigners 1.2. Zdający stosuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. marché 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) 1.1. leichtes und schnelles Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. hubiera llovido, hubiera sido por la lluvia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) 1.1. llegara / llegase Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 2012 ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. пяти 1.2.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWNI ODPOWIEDZI ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. improvement 1.2. resistant 1.3. Zdający stosuje zmiany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2017 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2017 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJH-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania 1. Ocena informuje ucznia o opanowaniu konkretnych umiejętności i postępach w nauce oraz brakach w przyswojeniu wiedzy.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2019 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 2011 JĘZYK FRNCUSKI POZIOM ROZSZERZONY MJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJF-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2018 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu 1.1. (0,5 pkt) effortless

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJH-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. influenzano

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu 1.1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) ont été réduites

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) 1.1. Entscheide, / Triff

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK FRNCUSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWNI ZDŃ ZDNI OTWRTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu 1.1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) qu elle avait emprunté 1.2. manquiez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2018 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

III. MATURA 2010 W PYTANIACH UCZNIÓW

III. MATURA 2010 W PYTANIACH UCZNIÓW III. MATURA 2010 W PYTANIACH UCZNIÓW 1. Co mi daje egzamin maturalny? 2. Jakie są podstawowe zasady egzaminu maturalnego? 3. Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo zdawać na maturze? 4. Z jakich przedmiotów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA. L.p. Kryteria oceny Punktacja

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA. L.p. Kryteria oceny Punktacja KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA L. Kryteria oceny Punktacja Realizacja tematu 1 Zgodność całości tekstu z tematem 0 2 Kompozycja 2 Zachowanie spójności tekstu Język i styl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I rosyjski KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi. W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P2 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) FP Zadanie 2. (0 1) B Zadanie 3. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJR-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJR-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język niemiecki. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język niemiecki KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi. W tego typu zadaniach należy również

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język niemiecki Język niemiecki. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie maturalnym

Informator o egzaminie maturalnym Informator o egzaminie maturalnym 2008 roku od 2008 Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Podstawy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1. Zdający rozumie wypowiedzi ustne [ ] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru 1.1. 1.2. 2.1. Zdający

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI LISTENING COMPREHENSION (ROZUMIENIE ZE SŁUCHU) Zadanie 1. 1.1. C 1.2. D 1.3. A 1.4. E 1.5. B 1.6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018 Kryteria Oceniania Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Klasa pierwsza: OCENA CELUJĄCA Bezbłędnie rozumie polecenia nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH 1. Uczeń w trakcie nauki języka obcego powinien: a) wykazać się umiejętnością

Bardziej szczegółowo

wypowiedź zawiera nieliczne krótkie fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie na temat

wypowiedź zawiera nieliczne krótkie fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie na temat 22 Informator o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2014/2015 1.3.7. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym Zgodność z poleceniem (Elementy treści i formy)

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka angielskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka angielskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka angielskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 2018/19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 2018/19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 2018/19 KRYTERIA OCENIANIA Struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe obowiązujące w poszczególnych klasach podają programy nauczania oraz rozkłady materiałów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu KRYTERI OENINI OPOWIEZI POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1. Zdający rozumie wypowiedzi ustne [ ] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. Zdający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL. 8 Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III

Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie planów wynikowych nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej, które realizuje

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceny I TREŚĆ (0 4) 1. Treść: a) próba realizacji tematu 1p. b) ubogie, niepełne rozwinięcie tematu 2p. c) bogate, pełne rozwinięcie tematu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA orginalne, ciekawe i samodzielne ujęcie tematu materiał literacki wykracza poza treści programowe wnikliwa, pogłębiona interpretacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Poziom rozszerzony Język niemiecki Język niemiecki. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 3. 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,, przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje

Bardziej szczegółowo