OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH"

Transkrypt

1 OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

2 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI PISEMNYCH Praca nieczytelna lub całkowicie niezgodna z poleceniem lub niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) nie podlega ocenie. Praca odtworzona z podręcznika lub innego źródła nie jest uznawana za wypowiedź samodzielnie sformułowaną przez zdającego. Fragmenty na zupełnie inny temat wyuczone na pamięć lub przepisane przez zdającego z innych źródeł oraz fragmenty pracy całkowicie niezgodne z treścią zadania, nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające spójność i logikę tekstu są zakreślane i nie są brane pod uwagę przy liczeniu słów i ocenie poprawności językowej oraz bogactwa językowego. W punktacji wypowiedzi uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię zdającego (błędy ortograficzne podkreślane są w pracy, ale nie są oznaczane na marginesie i nie są liczone przy ocenie poprawności językowej). POZIOM PODSTAWOWY UWAGI DOTYCZĄCE KRÓTKIEGO TEKSTU UŻYTKOWEGO (KTU) DŁUŻSZEGO TEKSTU UŻYTKOWEGO (DTU) TREŚĆ Przy ocenianiu informacji trzymamy się słowa pisanego, nie interpretujemy tekstu i nie odgadujemy intencji autora. Informacja jest nieczytelna, jeśli musimy się jej domyślać. W kryterium treści oceniamy każdą z czterech informacji oddzielnie. Kolejność informacji przekazanych przez zdającego nie musi pokrywać się z kolejnością, w jakiej zostały one określone w poleceniu. Wymagany jest przekaz informacji zgodny z poleceniem, ale nie spodziewamy się, że zdający przetłumaczy wyrażenia użyte w poleceniu dosłownie na język obcy. Każda kropka lub jej część wymaga oddzielnego odniesienia się do niej w pracy. Ten sam element pracy nie może być realizacją różnych części polecenia. Zaznaczamy w wypowiedzi zdającego i oznaczamy na marginesie pracy błędy językowe (czyli gramatyczne i leksykalne) oraz błędy ortograficzne. Aby ocenić poprawność językową liczymy oznaczenia błędów na marginesie oraz wyrazy w tekście i wyliczamy proporcje wg wzoru: liczba błędów x 100 liczba wyrazów Następnie przyznajemy odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny danego zadania. Oceniając prace w kryterium poprawności językowej, nie mamy możliwości przyznania połówek punktów. 2

3 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KRÓTKI TEKST UŻYTKOWY (5 pkt.) TREŚĆ Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA liczba pkt RAZEM liczba wyrazów:. liczba błędów:... % błędów: Przy ocenie tego zadania bierze się pod uwagę głównie komunikatywność, a w mniejszym stopniu ocenia się poprawność językową. Przyznaje się 1 pkt. za każdą informację zgodną z poleceniem. Jeżeli brak jest informacji lub błędy językowe uniemożliwiają jej zrozumienie, przyznaje się 0 pkt. za tę informację. Nie ma możliwości przyznania 0,5 punktu. Jeżeli tekst jest poprawny pod względem językowym, tzn. nie zawiera błędów lub zawiera błędy, stanowiące nie więcej niż 25% liczby wszystkich wyrazów w tekście, przyznaje się 1 pkt za poprawność językową. Jeżeli tekst zawiera błędy językowe (gramatyczne i leksykalne) i błędy ortograficzne stanowiące więcej niż 25% liczby wszystkich wyrazów w tekście, przyznaje się 0 pkt. za poprawność językową. Punkt za poprawność językową przyznaje się, jeśli tekst zawiera więcej niż połowę wymaganych informacji (minimum 3 punkty za treść) a błędy stanowią nie więcej niż 25% liczby wszystkich wyrazów w tekście 3

4 DŁUŻSZY TEKST UŻYTKOWY (10 pkt.) liczba punktów TREŚĆ Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 FORMA BOGACTWO JĘZYKOWE POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 0-0, , , , (egzaminator rozpisuje formę, np. 2,1,2) RAZEM liczba wyrazów:. liczba błędów:... % błędów: TREŚĆ Ponieważ informacje w liście są dwuczęściowe przyznajemy: 1 punkt za informację, jeśli zdający przekazał w tekście obydwie jej części. 0,5 punktu, jeśli zdający przekazał tylko jedną część. 0 punktów, jeśli brakuje obydwu części informacji lub błędy językowe uniemożliwiają ich zrozumienie. FORMA 2 pkt. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą, - układ tekstu spójny, logiczny, - objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 10 % ( , wyrazów), 1 pkt - wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą, - układ tekstu częściowo spójny, logiczny, - objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 15 % ( , wyrazów), 0 pkt. - układ tekstu niespójny, chaotyczny, - objętość pracy przekracza podane granice ponad ± 15% (do 101 wyrazów, od 173 wyrazów). - praca jest niezgodna z wymaganą formą lub zawiera więcej niż 200 słów (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). Oceniając dłuższy tekst użytkowy w kryterium formy, bierzemy pod uwagę trzy podkryteria i rozpatrujemy każde z nich oddzielnie. Oceniamy: w jakim stopniu list jest zgodny z wymaganą formą (pierwsze podkryterium) spójność i logikę tekstu (drugie podkryterium) objętość pracy (trzecie podkryterium) Każde z trzech wyżej wymienionych podkryteriów może być spełnione na poziomie 0, 1 lub 2 punktów. 4

5 Za wymaganą formę (pierwsze podkryterium) przyznajemy 2 pkt., jeśli zdający zawarł w liście pięć elementów obligatoryjnych, zaznaczonych w tabeli pogrubioną czcionką. Przy ocenie pierwszego podkryterium nie są brane pod uwagę elementy nieobligatoryjne oznaczone kursywą, bez względu na to, czy są zawarte w pracy zdającego, czy nie. Nie uwzględniamy ich również przy liczeniu wyrazów i nie zaznaczamy w nich błędów. forma List prywatny List formalny pełna realizacja formy (2 pkt) data, zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, typowy dla listu prywatnego, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwrot grzecznościowy kończący list, typowy dla listu prywatnego, podpis. data, zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, typowy dla listu formalnego, wstęp, w którym określony jest cel listu, rozwinięcie, w którym omówiony jest temat; na ogół każdy nowy aspekt w osobnym akapicie, zakończenie, w którym na ogół wyrażone jest jakieś życzenie, zwrot grzecznościowy kończący list, typowy dla listu formalnego, podpis, informacje o załącznikach. częściowa realizacja formy (1 pkt) list zawiera trzy lub cztery z pięciu obligatoryjnych elementów (w tym rozwinięcie). list zawiera trzy lub cztery z pięciu obligatoryjnych elementów (w tym rozwinięcie). Jeśli zdający użyje zwrotu grzecznościowego rozpoczynającego lub kończącego list, który nie jest adekwatny do listu prywatnego lub listu formalnego, nie podkreślamy tego zwrotu i nie traktujemy jako błąd językowy. Uwzględniamy to w wymaganej formie, tzn. nie zaliczamy danego elementu z pięciu obligatoryjnych w ocenie zgodności z formą. (np. zwrotu grzecznościowego rozpoczynającego list). JEŻELI LIST ZAWIERA MNIEJ NIŻ 3 Z 5 OBLIGATORYJNYCH ELEMENTÓW, TO PRACA JEST NIEZGODNA Z WYMAGANĄ FORMĄ (PIERWSZE PODKRYTERIUM) I NIEZALEŻNIE OD STOPNIA REALIZACJI POZOSTAŁYCH PODKRYTERIÓW (SPÓJNOŚĆ I OBJĘTOŚĆ) OCENIANA JEST W ZAKRESIE KRYTERIUM FORMY NA 0 PUNKTÓW. 5

6 Przykład 1. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą 2 pkt. - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt. - górny limit słów przekroczony o 20 słów, czyli ok. 13% 1 pkt Łączna ocena formy: 2 pkt. Przykład 2. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą 2 pkt. - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt. - górny limit słów przekroczony o 32 słowa, czyli ponad 15% 0 pkt. Łączna ocena formy: 1 pkt Przykład 3. - wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą np.: brak zwrotu kończącego list 1 pkt - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt. - dolny limit słów przekroczony o 17 słów, czyli ok. 14% 1 pkt Łączna ocena formy: 1 pkt Przykład 4. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą 2 pkt. - układ tekstu częściowo spójny i logiczny 1 pkt - górny limit słów przekroczony o 32 słowa, czyli ponad 15% 0 pkt. Łączna ocena formy: 1 pkt Przykład 5. - wypowiedź niezgodna z wymaganą formą, tzn. zawiera mniej niż trzy elementy z pięciu obligatoryjnych 0 pkt. - układ tekstu częściowo spójny, logiczny 1 pkt - objętość pracy w granicach normy 2 pkt. Łączna ocena formy: 0 pkt. Przykład 6. - wypowiedź zgodna z wymaganą formą 2 pkt. - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt - wypowiedź zawiera więcej niż 200 słów 0 pkt. Łączna ocena formy: 0 pkt. Przykład 7. - wypowiedź niezgodna z wymaganą formą, tzn. zawiera mniej niż trzy z pięciu obligatoryjnych 0 pkt. - układ tekstu spójny i logiczny 2 pkt - objętość pracy w granicach normy 2 pkt. Łączna ocena formy: 0 pkt. 6

7 BOGACTWO JĘZYKOWE 2 pkt. - zróżnicowane struktury gramatyczne, - urozmaicone słownictwo i frazeologia, 1 pkt - mało zróżnicowane struktury gramatyczne, - mało urozmaicone słownictwo i frazeologia, 0 pkt. - niezróżnicowane struktury gramatyczne, - bardzo ubogie słownictwo i frazeologia, - praca liczy mniej niż 60 słów, czyli 50% wymaganego limitu (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) - zdający przekazał mniej niż połowę informacji, czyli uzyskał mniej niż 2 punkty za treść (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). Do bogactwa językowego zaliczamy struktury użyte we właściwym kontekście. Dopuszczalne są drobne błędy niezakłócające komunikacji (np. błędy ortograficzne). Oceniając list w kryterium bogactwa językowego powinniśmy pamiętać, że jest to zadanie odpowiadające wymaganiom dla poziomu podstawowego. 2 punkty można przyznać za pracę, która charakteryzuje się zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi oraz urozmaiconym słownictwem na poziomie podstawowym. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 2 pkt. - błędy językowe (gramatyczne i leksykalne) i błędy ortograficzne, stanowiące od 0 do 15% liczby wszystkich wyrazów, 1 pkt - błędy językowe (gramatyczne i leksykalne) i błędy ortograficzne, stanowiące powyżej 15%, nie więcej jednak niż 25% liczby wszystkich wyrazów, 0 pkt. - błędy językowe (gramatyczne i leksykalne) i błędy ortograficzne stanowiące powyżej 25% liczby wyrazów, - praca liczy mniej niż 60 słów, czyli 50% wymaganego limitu, (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów), - zdający przekazał mniej niż połowę informacji, czyli uzyskał mniej niż 2 punkty za treść (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). 7

8 POZIOM ROZSZERZONY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ (tabele z kryteriami oceniania znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnym od 2008 r.) Jako materiał pomocniczy do oceny prac dołączone zostało uszczegółowienie kryteriów oceniania. Podkryterium objętości pracy w kryterium kompozycji: pracę oceniamy na poziomie B: przekroczenie do 10% dolnego limitu słów występuje w pracy liczącej słów, przekroczenie do 10% górnego limitu, występuje w pracy liczącej słów, pracę oceniamy na poziomie C: przekroczenie o ponad 10% dolnego limitu występuje w pracy liczącej poniżej 180 słów, przekroczenie o 10%-20% górnego limitu występuje w pracy liczącej od 275 do 300 słów. W przypadku prac liczących powyżej 300 słów (ponad 20% górnego limitu) zdający otrzymuje 0 punktów za kompozycję pracy (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). Jeśli praca liczy mniej niż 100 słów, przyznajemy 0 punktów w kryterium poprawności językowej i kryterium bogactwa językowego. Konsekwencja w układzie graficznym pracy oznacza podział na akapity zgodny z treścią pracy (np. oddzielne akapity na argumenty za i przeciw w rozprawce). Do bogactwa językowego zaliczamy struktury użyte we właściwym kontekście. Dopuszczalne są drobne błędy niezakłócające komunikacji (np. błędy ortograficzne). Oceniając wypowiedź pisemną w kryterium bogactwa językowego, powinniśmy pamiętać, że jest to zadanie odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego. 5 punktów może otrzymać praca, która charakteryzuje się zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi oraz urozmaiconym słownictwem na poziomie rozszerzonym. 8

9 W kryterium kompozycji, bogactwa językowego i poprawności językowej wyodrębnione zostały podkryteria główne i drugorzędne (podkryteria drugorzędne podano w tabelach kursywą). Podkryteria główne mają dwukrotnie większą wagę niż podkryteria drugorzędne. Oceniając pracę w kryterium kompozycji stosujemy podkryteria główne i drugorzędne w następujący sposób, np.: zdający 1. tworzy wypowiedź częściowo spójną, harmonijną, zachowuje pewną logikę w tekście, a więc w tym podkryterium kwalifikujemy pracę na poziomie B, 2. realizuje fragmentarycznie wstęp lub zakończenie, ale zachowuje w miarę właściwe proporcje między częściami pracy, a zatem w tym podkryterium również kwalifikujemy pracę na poziomie B, 3. nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy, czyli w tym podkryterium kwalifikujemy pracę na poziome C, 4. przekracza podane granice objętości pracy ponad 10%, czyli w tym podkryterium również kwalifikujemy pracę na poziomie C. Wartość pierwszych dwóch podkryteriów liczymy podwójnie: 1. BB 2. BB 3. C 4. C Podobnie postępujemy stosując kryterium bogactwa językowego, np. zdający 1. stosuje urozmaicone słownictwo i frazeologię na poziomie zaawansowanym poziom A, 2. stosuje mało urozmaicone struktury składniowe na poziomie średniozaawansowanym poziom B, 3. posługuje się nieporadnym stylem, lecz praca jest zrozumiała poziom C. Wartość dwóch pierwszych podkryteriów liczymy podwójnie i zapisujemy w następujący sposób: 1. AA 2. BB 3. C Oceniając pracę w kryterium treści, kompozycji i bogactwa językowego określamy tylko poziom, zapisując A, B lub C przy każdym podkryterium. Treść: Rozprawka 4 podkryteria Opowiadanie 5 podkryteriów Opis 4 podkryteria Recenzja 5 podkryteriów Kompozycja 4 podkryteria (dwa główne, dwa drugorzędne) Bogactwo językowe 3 podkryteria (dwa główne, jedno drugorzędne) 9

10 Po wpisaniu odpowiedniego poziomu (w kryteriach głównych wpisujemy go dwa razy), liczymy średnią w następujący sposób: na poziomie A bierzemy maksymalną wartość (5 w treści, 4 w kompozycji, 5 w bogactwie), na poziomie B, ponieważ tu mamy więcej niż jedną wartość, wpisujemy średnią (3 w treści, 2,5 w kompozycji, 3 w bogactwie językowym), na poziomie C wpisujemy 1, ale jeżeli nie ma np. podsumowania lub tezy to liczymy jako C 0, a nie C 1. Następnie sumujemy i sumę dzielimy przez liczbę podkryteriów (jeżeli są podkryteria główne to liczymy je podwójnie) i potem ewentualnie zaokrąglamy (od 2,5 zaokrąglamy w górę do trzech, od 1,5 do dwóch, itd.). Przykład 1.: Treść (rozprawka) 1. C (1) 2. C (1) 3. B (3) 4. B (3) 2 pkt. 8 : 4 = 2 Kompozycja: 1. BB (2,5 + 2,5) 2. BB (2,5 + 2,5) 3. A (4) 4. A (4) 3 pkt. 18 : 6 = 3 Bogactwo językowe: 1. BB (3 + 3) 2. BB (3 + 3) 3. A (5) 3 pkt. 17 : 5 = 3,4 Przykład 2.: Treść (opowiadanie) 1. A (5) 2. B (3) 3. A (5) 4. B (3) 5. B (3) 4 pkt. 19 : 5 = 3,8 Kompozycja: 1. BB (2,5 + 2,5) 2. BB (2,5 + 2,5) 3. C (1) 4. C (1) 2 pkt. 12 : 6 = 2 Bogactwo językowe: 1. BA (3 + 5) 2. BB (3 + 3) 3. A (5) 4 pkt. 19 : 5 = 3,8 Oceniając pracę w kryterium poprawności językowej obliczamy procent błędów w wypowiedzi zdającego. Stosujemy podkryteria główne oraz podkryteria drugorzędne, których waga jest o połowę mniejsza. Przy liczeniu błędów bierzemy pod uwagę błędy językowe (gramatyczne i leksykalne), błędy ortograficzne oraz błędy interpunkcyjne, przy czym błąd ortograficzny i interpunkcyjny liczone są jako 0,5 błędu. 10

11 Sumujemy te błędy i porównujemy z liczbą wyrazów w pracy, a następnie przyznajemy odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami podanymi poniżej: 4 pkt. błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów, 3 pkt. błędy stanowiące powyżej 5%, nie więcej jednak niż 10% liczby wszystkich wyrazów, 2 pkt. błędy stanowiące powyżej 10%, nie więcej jednak niż 15% liczby wszystkich wyrazów, 1 pkt błędy stanowiące powyżej 15%, nie więcej jednak niż 20% liczby wszystkich wyrazów, 0 pkt. błędy stanowiące powyżej 20% wszystkich wyrazów. np. błędy językowe 10 błędy ortograficzne 5 : 2 2,5 błędy interpunkcyjne 3 : 2 1,5 Razem: 14 błędów W pracy liczącej 220 słów, 14 błędów to ponad 6%, co oznacza, że zdający otrzymuje 3 punkty za poprawność językową. 11

12 KLASYFIKACJA BŁĘDÓW POZIOM PODSTAWOWY (PP) I ROZSZERZONY (PR) Rodzaje błędów 1. błędy merytoryczne a) błędy rzeczowe b) błędy logiczne 2. błędy gramatyczne a) fleksyjne b) składniowe 3. błędy leksykalne a) słownikowe (wyrazowe) b) frazeologiczne c) słowotwórcze 4. błędy zapisu Oznaczenie w tekście linia falista podkreślająca błędny wyraz lub fragment linia prosta podkreślająca błędny wyraz lub fragment Oznaczanie na marginesie PP nie oznaczamy błędów merytorycznych na marginesie. PR meryt. ortografia linia prosta podkreślająca błędny ort. wyraz 5. brak wyrazu np. jęz. 6. powtórzenie każdego rodzaju błędu 7. błędy zapisu interpunkcja jęz. podkreślenia błędów jak wyżej np. jęz. POZIOM ROZSZERZONY linia prosta podkreślająca błędny znak interpunkcyjny brak znaku interpunkcyjnego int. 8. błędy w realizacji tematu nie na temat [ ] tem. 9. błędy stylistyczne linia falista podkreślająca błędny wyraz lub fragment Powtórzony błąd to błąd identyczny popełniony w tym samym wyrazie lub konstrukcji wyrażonej tymi samymi słowami. Błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu (np. sea / see, bread / broad) lub formę gramatyczną (np. come zamiast came) traktowane są jako błędy językowe. Na poziomie podstawowym nie oznaczamy i nie liczymy błędów: stylistycznych, interpunkcyjnych i merytorycznych. int. styl. 12

13 UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU OZNACZANIA BŁĘDÓW Jeśli dany fragment tekstu można ocenić w różny sposób, przyjmujemy wersję, w której oznaczymy mniej błędów. Za błędne uznajemy zapisy poprawione przez zdającego w taki sposób, że nie można stwierdzić, która wersja została ostatecznie wybrana przez zdającego oraz podanie dwóch wersji do wyboru dla egzaminatora. Błędy gramatyczne i leksykalne są oznaczane jako językowe (jęz.). Bez względu na to, czy w wyrazie popełniony został jeden błąd, czy więcej błędów, zawsze podkreślamy cały wyraz. Nie oznaczamy błędów w dacie w nagłówku listu. Zapis liczby cyframi nie jest błędem. Jeśli jest błąd w szyku, podkreślamy wyraz lub wyrażenie, które znajduje się w złym miejscu. Błąd obejmujący dłuższy fragment tekstu zaznaczamy w linijce, gdzie błąd się kończy. W zakresie poprawności uznajemy zarówno brytyjską jak i amerykańską odmianę języka angielskiego. Nie jest wymagana konsekwencja. Powtórzony wyraz (np. my my) jest błędem merytorycznym (logicznym). Słowa zbędne, np. to w won t to go oznaczamy jako błąd językowy. Jeśli w jednym wyrazie zostały popełnione różne błędy, np. gramatyczny i leksykalny podkreślamy wyraz jeden raz, wprowadzamy oznaczenie jęz. na marginesie, i liczymy jako jeden błąd, np. I maked a photo. jęz. Jeśli w jednym wyrazie zostały popełnione dwa błędy tego samego rodzaju, podkreślamy wyraz jeden raz i na marginesie oznaczamy jeden błąd, np. imediatelly ort. Jeśli w jednym wyrazie pojawią się błąd językowy i błąd ortograficzny liczone są jako jeden błąd, ale oznaczane jako jęz./ort. bez względu na liczbę błędów, np. I writte just now. Przy ocenie poprawności językowej taki błąd traktujemy jako błąd językowy. Jeżeli zdający pisze drukowanymi literami w języku angielskim, nie oznaczamy wynikających z tego błędów ortograficznych. W pracach z poziomu podstawowego błędy rzeczowe i logiczne są oznaczane tylko w tekście linią falistą jako błędy merytoryczne. Jednocześnie, w podkreślonym fragmencie, podkreślane są linią prostą poszczególne słowa błędne. Nie oznaczamy błędów merytorycznych na marginesie. Na poziomie rozszerzonym brak znaku interpunkcyjnego oznaczamy znakiem w tekście i znakiem int. na marginesie. Błędny znak interpunkcyjny zaznaczamy podkreśleniem w tekście i znakiem int. na marginesie. 13

14 Na poziomie rozszerzonym błędy merytoryczne podkreślamy w tekście i oznaczamy na marginesie. Nie są one liczone przy ocenie poprawności językowej. Błędy logiczne uwzględniamy w kompozycji, błędy rzeczowe w treści. Jednocześnie, w podkreślonym fragmencie, podkreślane są linią prostą poszczególne słowa błędne. Na poziomie rozszerzonym zdanie źle sformułowane stylistycznie, w którym są dodatkowo błędy, podkreślamy w całości linią falistą, na marginesie zaznaczamy styl. i wprowadzamy oznaczenia wszystkich błędów. UWAGI DOTYCZĄCE ZASAD LICZENIA SŁÓW Liczymy wyrazy oddzielone spacją. Formy skrócone (np. isn t, don t, he s) traktujemy jako jeden wyraz. Słowa oddzielone myślnikiem traktujemy jako jedno słowo, np. driving-licence. Jeżeli w tekście występują oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter stanowią one jedno słowo, np. BBC = 1 słowo, NATO = 1 słowo. Jeżeli w tekście występują liczby, cyfry stanowią one jedno słowo, np = 1 słowo. Pełen zapis słowny traktujemy jak wyżej, np. three hundred and five = 4 słowa. Nie liczymy daty ani adresu napisanych w nagłówku oraz podpisu. Jeżeli data pojawi się w tekście, to zapisana słownie, np. 10 stycznia 1999 liczona jest jako trzy wyrazy. Data pisana cyframi ( ) to jeden wyraz. Adres mailowy oraz numer telefonu liczymy jako jeden wyraz. Nie uznajemy i nie liczymy symboli graficznych używanych w Internecie (np. buźki ). NAZWY WŁASNE Użycie nazw własnych w oryginale (np. po polsku) wymaga wprowadzenia w języku obcym tak, aby było to komunikatywne dla odbiorcy. Nazwy własne napisane w języku polskim podkreślamy i traktujemy jako błąd językowy, chyba, że zostały one objaśnione w języku angielskim (np. Matura exam, famous church Katedra św. Jana). 14

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 1 OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRYTERIA OCENIANIA: KRÓTKI TEKST UŻYTKOWY DŁUŻSZY TEKST UŻYTKOWY WYPOWIEDŹ PISEMNA Przedstawiony materiał zawiera szczegółowe uwagi dotyczące oceniania prac pisemnych z

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH

OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH OCENIANIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI PISEMNYCH NA PP i PR 2 2. POZIOM PODSTAWOWY 3 2.1. Uwagi dotyczące zadań otwartych 3 2.2. Krótka forma użytkowa - szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ VI KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ VI KRYTERIA OCENIANIA 1 ARKUSZ VI KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 15 Proszę zaznaczyć w tabeli przyznaną liczbę punktów i zsumować wynik. Kryteria oceniania znajdują się na następnych stronach. Maksimum 36 punktów. ZADANIE 16 Treść

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJW-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2019 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJF-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA. L.p. Kryteria oceny Punktacja

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA. L.p. Kryteria oceny Punktacja KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA L. Kryteria oceny Punktacja Realizacja tematu 1 Zgodność całości tekstu z tematem 0 2 Kompozycja 2 Zachowanie spójności tekstu Język i styl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJW-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

wypowiedź zawiera nieliczne krótkie fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie na temat

wypowiedź zawiera nieliczne krótkie fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie na temat 22 Informator o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2014/2015 1.3.7. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym Zgodność z poleceniem (Elementy treści i formy)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2017 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJH-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2018 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. случае 1.2. частью

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. cautiously 1.2. Zdający stosuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. моет 1.2. исключением 1.3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. fotografia 1.2. rilassante 1.3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. marché 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) 1.1. llegara / llegase Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2017 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. foreigners 1.2. Zdający stosuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka włoskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt)

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWNI ODPOWIEDZI ZDNI OTWRTE Zadanie 1. Poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. изобрёл/изобрел 1.2. её/ее 1.3. Zdający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZMIN MTURLNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMT PUNKTOWNI MJ 2014 ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. diffuso 1.2. discesa 1.3. Zdający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie I. Na ocenę semestralną / końcoworoczną składają się oceny z krótkich odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. hubiera llovido, hubiera sido por la lluvia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Poziom rozszerzony Język niemiecki Język niemiecki. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 3. 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA OPOWIEZI ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu Zadanie 2. Przetwarzanie tekstu 1.1. mala que sea, mal

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 2012 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 2012 ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. пяти 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJF-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) 1.1. leichtes und schnelles Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2019 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWNI ODPOWIEDZI ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. improvement 1.2. resistant 1.3. Zdający stosuje zmiany

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Reagowanie językowe 1.1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) 1.2. da 1.3. Zdający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJN-R1 MAJ 2018 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 2012 JĘZYK NGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJH-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I rosyjski KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi. W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język niemiecki. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język niemiecki KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi. W tego typu zadaniach należy również

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P2 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) FP Zadanie 2. (0 1) B Zadanie 3. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 2011 JĘZYK FRNCUSKI POZIOM ROZSZERZONY MJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka francuskiego poziom rozszerzony ZDNI OTWRTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceny I TREŚĆ (0 4) 1. Treść: a) próba realizacji tematu 1p. b) ubogie, niepełne rozwinięcie tematu 2p. c) bogate, pełne rozwinięcie tematu.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1. Zdający rozumie wypowiedzi ustne [ ] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru 1.1. 1.2. 2.1. Zdający

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu 1.1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) ont été réduites

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 Zadanie 1. 1.1. B 1.2. B 1.3. C 1.4. A Zadanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA 1. Krótka forma użytkowa 1.1. Kryteria oceniania 1.2. Uściślenie kryteriów oceniania Treść Poprawność językowa 2. Dłuższa forma użytkowa

Bardziej szczegółowo

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaj e się 0 pkt.

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaj e się 0 pkt. Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi w klasach 7-8 szkoły podstawowej 1. Realizacja tematu wypowiedzi wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Cele konkursu 1. Poznawanie i zrozumienie przez wychowanków podstawowych zasad funkcjonowania języka. 2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI LISTENING COMPREHENSION (ROZUMIENIE ZE SŁUCHU) Zadanie 1. 1.1. C 1.2. D 1.3. A 1.4. E 1.5. B 1.6.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. influenzano

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJR-R1 MAJ 2015 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018 Kryteria Oceniania Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język niemiecki Język niemiecki. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. B 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu KRYTERI OENINI OPOWIEZI POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1. Zdający rozumie wypowiedzi ustne [ ] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. Zdający

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. B 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK FRNCUSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWNI ZDŃ ZDNI OTWRTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu 1.1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) qu elle avait emprunté 1.2. manquiez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA orginalne, ciekawe i samodzielne ujęcie tematu materiał literacki wykracza poza treści programowe wnikliwa, pogłębiona interpretacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH 1. Uczeń w trakcie nauki języka obcego powinien: a) wykazać się umiejętnością

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJR-R1 MAJ 2016 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY GIELDAMATURALNA.PL ODIERZ KOD DOSTĘPU* - Twój indywidualny klucz do wiedzy! *Kod na końcu klucza odpowiedzi Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. Zdający rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY GIELDAMATURALNA.PL ODIERZ KOD DOSTĘPU* - Twój indywidualny klucz do wiedzy! *Kod na końcu klucza odpowiedzi Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. Zdający rozumie

Bardziej szczegółowo

2 p. 1 p. 0 p. 2 p. 1 p. 0 p.

2 p. 1 p. 0 p. 2 p. 1 p. 0 p. Treść W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Za wypowiedź przyznaje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK FRANCUSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 Zadanie 1. 1.1. A 1.2. C 1.3. B 1.4. A Zadanie 2. 2.1. D

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) 1.1. Entscheide, / Triff

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1. 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 2. Nauczanie języka obcego w Gimnazjum nr 1 odbywa się zgodnie

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych

Bardziej szczegółowo