wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety"

Transkrypt

1 wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety 9

2 10 vademecum prawne Geodety

3 I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2003 r. Nr 170, poz t.j., z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946). Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 t.j., Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz i Nr 201, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146 i Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857). Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz t.j., z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 18, poz. 96). Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz t.j. oraz z 2008 r. Nr 209, poz i Nr 225, poz. 1502, Nr 227, poz. 1505). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759, Nr 164, poz. 1365, Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074, Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 161, poz. 1277). Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 t.j.). Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 t.j., Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354). Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675). Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253, Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464, Nr 114, poz. 492, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, Nr 1229, Nr 123, poz. 1350, Nr 126, poz. 1384, z 2003 r. Nr 166 poz. 1612, z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399). Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 t.j., z 2007 r. Nr 25, poz. 162). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1306, Nr 214, poz i 1815 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 194, poz i 1907, Nr 218, poz. 2151, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578, z 2001 r. Nr 142, poz t.j., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1306, Nr 200, poz. 688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576, z 2001 r. Nr 142, poz t.j., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1306, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. vademecum prawne Geodety 11

4 Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1568, z 2007 r. Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675). Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552, Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 106, poz. 1149, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375). Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787). Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 99, poz. 631). Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230). Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603, Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182, z 2001 r. Nr 45, poz. 497). Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz i 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1350, Nr 125, poz. 1371, 126, poz i 1384, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 64, poz. 593, Nr 92, poz. 880, Nr 99, poz. 1001, Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1485, Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 98, poz. 634). Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 84, poz. 712 t.j., Nr 157, poz. 1241). Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826). Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492). Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1549). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1604). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz.U. Nr 110, poz. 1267). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. Nr 103, poz. 652, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2009 r. Nr 5, poz. 47 t.j., Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87). Postępowanie administracyjne Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz t.j., z 2001 r. Nr 49, poz. 509 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 41, poz. 400, Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230). 12 vademecum prawne Geodety

5 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz t.j., Nr 172, poz. 1438, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119, Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz i Nr 192, poz oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz i Nr 201, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 t.j., Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz i Nr 225, poz oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 142, poz. 961). Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. Nr 122, poz. 593, z 2001 Nr 79, poz. 856 t.j., Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 122, poz. 1020). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171, Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz i Nr 221, poz oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826). Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 36, poz. 196). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271, z 2002 r. Nr 240 poz. 2052, z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 128 poz. 1175, Nr 124 poz. 1151, Nr 124 poz. 1153, Nr 171, poz. 1663, Nr 192, poz. 1873, Nr 228, poz i poz. 2261, Nr 229, poz. 2275, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 221, poz. 1650). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9, poz. 106, z 2004 r. Nr 10, poz. 79). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 198 poz. 1925). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (Dz.U. Nr 46, poz. 291, z 1999 r. Nr 91, poz. 1030, z 2003 r. Nr 53, poz. 470, z 2007 r. Nr 212, poz. 1562, z 2008 r. Nr 78, poz. 466). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. Nr 221, poz. 2194). Granice, nazewnictwo i numeracja Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1441, Nr 138 poz. 1546, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817). Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 t.j.). Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Z 2010 r. Nr 33, poz. 179 t.j.). Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz t.j, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. vademecum prawne Geodety 13

6 Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857). Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Informacji Wizowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 165 poz. 1170, z 2008 r. Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531). Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu (Dz.U. Nr 273, poz. 2709). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach (Dz.U. Nr 177, poz. 1831). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości (Dz.U. Nr 229, poz. 2288). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego (Dz.U. Nr 229, poz. 2312). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 264, poz. 2208). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 234, poz. 1568). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1730). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Dz.U. Nr 75, poz. 850). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz.U. Nr 89, poz. 820). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100, Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 170, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359, z 2009 r. Nr 202, poz. 1558). II. Prawo karne Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz i Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz i Nr 206, poz oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626 i Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857). 14 vademecum prawne Geodety

7 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 t.j., Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355, Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 88, 583). Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U r. Nr 46, poz. 275 t.j., Nr 106, poz. 672). Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153 t.j.). Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417, Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 26 poz. 156, Nr 79, poz. 660, Nr 216, poz. 1676). Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 26, poz. 156 i poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz i Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 119, poz. 1250, Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 31, poz. 353, Nr 46, poz. 499, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 634, Nr 115, poz. 1229, Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 985, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, Nr 130, poz. 1188, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 169, poz. 1411, Nr 141, poz. 1149, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 98, poz. 626). Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 115, z 1982 r. Nr 35, poz. 228 i 230, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 37, poz. 288, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1997 r. Nr 111, poz. 724, Nr 60, poz. 369, z 2001 r. Nr 63, poz. 634, Nr 126, poz. 1384). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 46, poz. 254, z 1982 r. Nr 43, poz. 283, z 1986 r. Nr 30, poz. 154, z 1988 r. Nr 42, poz. 335, z 1989 r. Nr 66, poz. 405, z 1990 r. Nr 62, poz. 364, z 1991 r. Nr 81, poz. 357, z 1992 r. Nr 38, poz. 165, z 1994 r. Nr 31, poz. 115, z 2000 r. Nr 65, poz. 776, z 2001 r. Nr 16, poz. 181, Nr 54, poz. 566). Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445, z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z 2009 r. Nr 221, poz. 1739). III. Prawo cywilne Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 83, poz. 773, Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438, Nr 254, poz. 2138, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz i Nr 220, poz i 1431, Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075, Nr 215, poz 1675, Nr 218, poz. 1703, z 2010 r. Nr 40, poz. 222). Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 t.j., z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13). Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2009 r. Nr 115, poz. 960). vademecum prawne Geodety 15

8 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, 530). Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321, z 1991 r. Nr 101, poz. 444, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, z 2007 r. Nr 81, poz. 554). Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 107, poz. 464). Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1999 r. Nr 52, poz. 532). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 55 poz. 321, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, z 2007 r. Nr 170, poz. 1205). Postępowanie cywilne Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21, Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269, i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, Nr 98, poz. 1070, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74 poz. 676, Nr 84 poz. 764, Nr 126, poz. 1069, Nr 126, poz. 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 24, poz. 201, Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 109, poz. 1036, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11 poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356, Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413, Nr 169 poz. 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537, Nr 208, poz. 1540, Nr 226, poz i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz i Nr 247, poz oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz i Nr 216, poz oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684 i Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842). Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 t.j.). Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 t.j.). Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67, z 2006 r. Nr 120, poz. 824). Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843, z 2009 r. Nr 179, poz. 1843). Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1990 r. Nr 55, poz. 318, z 1996 r. Nr 43, poz. 189). 16 vademecum prawne Geodety

9 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 27, poz. 200, z 2010 r. Nr 65, poz. 419). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199, z 2008 r. Nr 84, poz. 517, z 2009 r. Nr 221, poz. 1747). Księgi wieczyste Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz.U. Nr 12, poz. 65). Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926, Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 63, poz. 635, Nr 110, poz. 1189, t.j. Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, z 2009 r. Nr 65, poz. 552, Nr 131, poz. 1075). Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 42, poz. 363). Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365, z 2008 r. Nr 116, poz. 733). Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz.U. Nr 11, poz. 67, z 1962 r. Nr 39, poz. 169, z 1968 r. Nr 3, poz. 13, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1989 r. Nr 10, poz. 55, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984). Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 t.j., z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152, Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571, Nr 181, poz i Nr 191, poz oraz z 2008 r. Nr 57, poz. 348, Nr 163, poz. 1012, z 2009 r. Nr 37, poz. 37, Nr 166. poz. 1317). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. Nr 162, poz. 1571, z 2005 r. Nr 119, poz. 1011). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz.U. Nr 95, poz. 843, Nr 176, poz. 1448, Nr 194, poz. 1637, z 2003 r. Nr 13, poz. 135, Nr 110, poz. 1050, Nr 219, poz. 2168, z 2004 r. Nr 127, poz. 1329, Nr 148, poz. 1560, Nr 214, poz. 2182, Nr 281, poz. 2800, z 2005 r. Nr 63, poz. 558, Nr 112, poz. 946, Nr 240, poz. 2022, z 2006 r. Nr 241, poz oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 336 i Nr 243, poz. 1790, Nr 228, poz. 1520, z 2009 r. Nr 102, poz. 851). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122, z 2003 r. Nr 176, poz. 1721). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz.U. Nr 28, poz. 141). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 162, poz. 1574, z 2006 r. Nr 49, poz. 355, z 2007 r. Nr 56, poz. 377, Nr 250, poz. 1881, z 2008 r. Nr 235, poz. 1609, z 2009 r. Nr 102, poz. 854). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych (Dz.U. Nr 162, poz. 1573). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz.U. Nr 17, poz. 109). vademecum prawne Geodety 17

10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz.U. Nr 162, poz. 1572, z 2009 r. Nr 29, poz. 188). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 162, poz. 1575, z 2006 r. Nr 49, poz. 354, z 2007 r. Nr 56, poz. 376, Nr 250, poz. 1880, z 2008 r. Nr 235, poz. 1607, z 2009 r. Nr 102, poz. 850). Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. Nr 66, poz. 410, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668). Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Nr 5, poz. 25). Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach wieczystych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Nr 39, poz. 233, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668). Przedsiębiorstwa Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 t.j., z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 154, poz. 791, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353). Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. Nr 64, poz. 446, z 2009 r. Nr 42, poz. 339). Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz t.j., Nr 240, poz. 2055, Nr 60, poz. 535, Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685). Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 60, poz. 535, Nr 80, poz. 720, Nr 86, poz. 789, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196, Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686). Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz t.j., z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620). Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 t.j., z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2009 r. Nr 18, poz. 99). Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 t.j., Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444, Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82, Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368, Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474, Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561, Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 123, poz. 777, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707). Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. Nr 17, poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, z 1990 r. Nr 17, poz. 99, z 1991 r. Nr 2, poz. 6, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 118, poz. 561, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, z 2006 r. Nr 79, poz. 550). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach (Dz.U. Nr 4, poz. 29). 18 vademecum prawne Geodety

11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa (Dz.U. Nr 269, poz. 2667). Ochrona dóbr osobistych i majątkowych, ochrona informacji Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110). Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509, Nr 100, poz. 1087, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 101, poz. 926 t.j., z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233). Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 196, poz t.j., z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t.j., Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662, Nr 166, poz. 1610, z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 21, poz. 164, Nr 66, poz. 474, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241). Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, Nr 173, poz. 1808, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 216, 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278). Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530). Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111 poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590). Ustawa z dna 30 czerwca 2001 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z Nr 49, poz. 508, M.P. Nr 10, poz. 160, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 216, poz. 1368, Nr 227, poz. 1505). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. Nr 171, poz. 1433). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz.U. Nr 205, poz. 1696). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. Nr 200, poz. 1650, z 2008 r. Nr 225, poz. 1491). Oświata i kultura Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 t.j., z 2009 r. Nr 168, poz. 1323). vademecum prawne Geodety 19

12 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 t.j., Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307, Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 47, poz. 278). Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. Nr 152, poz. 722, z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619). Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz i 1240 i Nr 180, poz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 202, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471 i Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 104, poz. 874, z 2007 r. Nr 233, poz. 1714). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 128, z 2005 r. Nr 252, poz. 2125, z 2006 r. Nr 153, poz. 1094). Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz.U. Nr 29, poz. 161, z 1999 r. Nr 50, poz. 513). Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz.U. Nr 44, poz. 269, z 2001 r. Nr 28, poz. 313, Nr 114, poz. 1219, z 2006 r. Nr 240, poz. 1742, z 2010 r. Nr 121, poz. 811). Inne Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 104, poz. 860). Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857). Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277). 20 vademecum prawne Geodety

13 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 t.j.). Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157, poz. 1241). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51 i Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 79). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 t.j., Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652). Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 68, poz. 575, Nr 161, poz. 1281, z 2010 r. Nr 26, poz. 133 t.j., Nr 127, poz. 857). Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632, Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 76, poz. 489). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz t.j., Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz i Nr 216, poz oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz i Nr 201, poz oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 107, poz. 679). Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963). Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675). Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97, poz. 1051, z 2003 r. Nr 113, poz. 1068). Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. Nr 6, poz. 36, Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175, Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18, poz. 74, Nr 80, poz. 406, z 1993 r. Nr 40, poz. 182, z 1994 r. Nr 68, poz. 294, Nr 90, poz. 419). Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 t.j., Nr 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590, Nr 179, poz. 1750, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2008 r. Nr 90, poz. 562). Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 t.j., z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r. Nr 112, poz. 766). Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz t.j., z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014, Nr 225, poz. 1503, z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz t.j., z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z 2005 r. Nr 75, poz. 664, z 2010 r. Nr 75, poz. 664). vademecum prawne Geodety 21

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety 9 10 vademecum prawne Geodety I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Bardziej szczegółowo

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety wykaz aktów prawnych 9 10 I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,

Bardziej szczegółowo

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety 9 10 vademecum prawne Geodety I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Bardziej szczegółowo

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety wykaz aktów prawnych 9 10 I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,

Bardziej szczegółowo

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety 9 10 vademecum prawne Geodety I. PRAWO ADMINISTRACYJNE Przepisy ogólne ADMINISTRACJA CENTRALNA I SAMORZĄDOWA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. I. Prawo administracyjne. Administracja centralna i samorządowa. vademecum prawne Geodety

Przepisy ogólne. I. Prawo administracyjne. Administracja centralna i samorządowa. vademecum prawne Geodety I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety 9 10 vademecum prawne Geodety I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowadowydaniasiódmego... Wykazskrótów...

Spis treści. Przedmowadowydaniasiódmego... Wykazskrótów... Przedmowadowydaniasiódmego... Wykazskrótów... XIII XV A. Tekst ustawy Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398).............. 3 B. Komentarz Ustawaokosztachsądowychwsprawachcywilnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Koszty postępowania cywilnego. 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia

Spis treści. I. Koszty postępowania cywilnego. 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)...... 1 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety

wykaz aktów prawnych vademecum prawne Geodety wykaz aktów prawnych 9 10 I. Prawo administracyjne Przepisy ogólne Administracja centralna i samorządowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Kodeks postępowania cywilnego 1a. 1b. 1c. 1d. 1e. 1f. 1g. 1h. 1i. 1j.

Spis treści 1. Kodeks postępowania cywilnego 1a. 1b. 1c. 1d. 1e. 1f. 1g. 1h. 1i. 1j. Wykaz skrótów...................................... VIII 1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296)........................... 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, o którym mowa w ust. 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 014 r. w sprawie uprawnień zawodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Kodeks cywilny 174 2009,2014 Kodeks cywilny 442idx1 2009,2011 Kodeks cywilny 449 2009,2013 Kodeks cywilny 593 2009,2015 Kodeks cywilny 944 2009,2012 Kodeks cywilny 304

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KARNYCH I SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KARNYCH I SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KARNYCH I SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH 2. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...11 Tytuł I. Przepisy ogólne...13 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Informacje o aktualnych przepisach dotyczących opłat sądowych Nazwa aktu miejsce publikacji rodzaj data aktu:

Informacje o aktualnych przepisach dotyczących opłat sądowych Nazwa aktu miejsce publikacji rodzaj data aktu: Nazwa aktu miejsce publikacji rodzaj data aktu: 1. Przepisy wspólne dla postępowania cywilnego i karnego Wysokość należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii

Bardziej szczegółowo

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Kodeks cywilny 16 2009, 2012, 2014 Kodeks cywilny 100 2009,2014 Kodeks cywilny 105 2009,2012 Kodeks cywilny 173 2009,2015 Kodeks cywilny 304 2009, 2010 Kodeks cywilny 723

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 16 2 k.c. 2. C art. 18 2 k.c. 3. B art. 25 k.c. 4.

Bardziej szczegółowo

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu

Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Nazwa aktu Artykuł Data egzaminu Kodeks cywilny 31 2009, 2010 Kodeks cywilny 50 2009,2011 Kodeks cywilny 94 2009,2011 Kodeks cywilny 543 2009,2011 Kodeks cywilny 927 2009,2012 Kodeks cywilny 16 2010,2015

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. A art. 16 2 k.k. 2. C art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C 2. A 3. A 4. C 5. C 6. A 7.

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2001 r.

Dz.U Nr 120 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 120 poz. 1299 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B art. 11 2 k.k. podstawa prawna 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział 1 600 700 2 60016 70005 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 0470 0750 Nazwa paragrafu 4 Pozostałe odsetki Nazwa działu rozdziału źródło Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 8 poz. 60. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 stycznia 2005 r.

Dz.U Nr 8 poz. 60. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 stycznia 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2005 Nr 8 poz. 60 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Ordynacja podatkowa 1.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1498; z 2018r. poz.138) Wymagana znajomość do:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1498; z 2018r. poz.138) Wymagana znajomość do: WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C art. 16 1 k.c. 2. B art. 42 1 k.c.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Postępowania wieczystoksięgowe w systemie postępowania cywilnego... 5 1. Uwagi wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 24 WRZEŚNIA 2011 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 24 WRZEŚNIA 2011 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 24 WRZEŚNIA 2011 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C art. 4 4 k.k. 2. B art. 9 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 43 5 3 k.c. 2. B art. 74 3 k.c. 3. C art. 27 k.c. 4.

Bardziej szczegółowo

5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie S. 2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O

5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie S. 2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do ustawy o rewitalizacji Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do ustawy o rewitalizacji Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XV XVII Część I. Komentarz do ustawy o rewitalizacji... 1 Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji... 3 Uwagi wstępne... 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 7 Art.

Bardziej szczegółowo

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Akty prawne stosowane w Wydziale Podatków i Opłat Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Podatek od nieruchomości 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r.

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 80 k.c. 2. C art. 103 1 k.c. 3. B art. 109 7 3 k.c. 4. A art. 390 3 k.c. 5. B

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dz.U poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/326 Dz.U. 2014 poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

w dniach listopada 2012 roku

w dniach listopada 2012 roku Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 13-16 listopada 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r. UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O

6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r. UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo o ustroju sądów powszechnych Prawo o ustroju sądów wojskowych...

Spis treści. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo o ustroju sądów powszechnych Prawo o ustroju sądów wojskowych... Spis treści Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej... 11 Ogólne wskazówki... 11 Liczba pytań testowych na egzaminach w ostatnich latach... 11 Artykuły z których pytania najczęściej występowały na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawo i postępowanie cywilne Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Część I. Prawo i postępowanie cywilne Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp Wykaz skrótów XI XIII Część I Prawo i postępowanie cywilne 1 1 Ustawa z 2341964 r Kodeks cywilny (tj DzU z 2018 r poz 1025 ze zm) 1 11 Test 1 12 Klucz odpowiedzi 98 13 Kazusy 105 2 Ustawa z 2521964

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186). WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460 Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH I roku aplikacji notarialnej (nabór 2018 r.) Rada Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2019 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH I roku aplikacji notarialnej (nabór 2018 r.) Rada Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2019 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH I roku aplikacji notarialnej (nabór 2018 r.) Rada Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2019 roku TERMINY ZAJĘĆ GODZINY LICZ BA JED NOS TEK SZK OLE NIO WYC H FORMA

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i wdrożyć narzędzia pomocy publicznej, które podniosą konkurencyjność samorządów lokalnych i pomogą pozyskać nowych inwestorów?

Jak zaprojektować i wdrożyć narzędzia pomocy publicznej, które podniosą konkurencyjność samorządów lokalnych i pomogą pozyskać nowych inwestorów? Jak zaprojektować i wdrożyć narzędzia pomocy publicznej, które podniosą konkurencyjność samorządów lokalnych i pomogą pozyskać nowych inwestorów? Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31 A Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podziały... 5 3. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH. Prowadzący: Artur Przyszło

ZMIANY W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH. Prowadzący: Artur Przyszło ZMIANY W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH Prowadzący: Artur Przyszło Ustawa z dna 10 lutego 2017r. o zmianie ustawy o finansach publicznych w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Organy wydające decyzje

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1)

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 7 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 7 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1250 USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł

Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł Plan dochodów budŝetu gminy na 2009 r. według źródeł projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej na 2009 r. w zł Lp. Źródło dochodów Dział Rozdział Planowane Wykonanie 2008 r. Plan na 2009 r. w tym dochody

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 40 4 01095 Pozostała działalność 102 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo