Klauzula dodatkowa Optymalny Wybór

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klauzula dodatkowa Optymalny Wybór"

Transkrypt

1 ubezpieczenia Klauzula dodatkowa Optymalny Wybór do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór indeks GKD/04/03/30

2 Spis treści Postanowienia ogólne 1 Klauzula dodatkowa 1 Przystąpienie do klauzuli dodatkowej 1 Okres obowiązywania klauzuli dodatkowej 1 Składka inwestycyjna 1 Składka doraźna 2 Opłacanie składek inwestycyjnych i doraźnych w okresie bezskładkowym umowy podstawowej 2 Fundusze 2 Alokacja składki 2 Przeniesienie jednostek uczestnictwa 3 Wypłata świadczeń z tytułu klauzuli dodatkowej 3 Uposażony Główny, Uposażony Zastępczy i Uprawniony 3 Wypłata wartości rachunków 3 Ubezpieczenie bezskładkowe 4 Kontynuacja indywidualna 4 Tabela limitów i opłat 4 Wypowiedzenie klauzuli dodatkowej 4 Rozwiązanie klauzuli dodatkowej 4 Postanowienia końcowe 4 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Optymalnego Inwestowania 5 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Stabilnego Wzrostu 8 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Aktywnego Inwestowania 11 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Wspólnego Zabezpieczenia 14 Tabela limitów i opłat dla grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór 17

3 Klauzula dodatkowa do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza klauzula dodatkowa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie zawieranych przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z Ubezpieczającymi na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór. 2. Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej Ubezpieczający może zobowiązać się do wpłacania składek inwestycyjnych, które są następnie lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Określenia użyte w niniejszej klauzuli dodatkowej, wniosku ubezpieczeniowym, polisie, dokumencie umowy ubezpieczenia, deklaracji uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie oraz innych dokumentach stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia, oznaczają: 1) Towarzystwo AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; 2) OWU Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór; 3) alokacja składki inwestycyjnej określony w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia procent składki inwestycyjnej przeliczany na jednostki uczestnictwa; 4) alokacja składki doraźnej określony w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia procent składki doraźnej przeliczany na jednostki uczestnictwa; 5) dzień wymagalności składki dzień, w którym zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia składka jest należna Towarzystwu; 6) fundusz wyodrębniona część aktywów Towarzystwa; 7) jednostki uczestnictwa części o równych wartościach, na które podzielony jest dany fundusz; 8) klauzula dodatkowa niniejsza klauzula dodatkowa; 9) rachunek podstawowy wyodrębniony dla każdego Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za środki Ubezpieczającego pochodzące ze składek inwestycyjnych oraz doraźnych; 10) rachunek dodatkowy wyodrębniony dla każdego Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za środki Ubezpieczonego pochodzące ze składek inwestycyjnych oraz doraźnych; 11) regulamin funduszu regulamin zawierający między innymi zasady określania lokowania środków funduszy; 12) rocznica polisy rocznica początku ochrony ubezpieczeniowej; 13) rok polisy okres rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej oraz w każdą rocznicę polisy i kończący się w dniu bezpośrednio poprzedzającym rocznicę polisy; 14) składka inwestycyjna kwota należna za wszystkich Ubezpieczonych, opłacana regularnie przez Ubezpieczającego przeznaczona na zainwestowanie w jednostki uczestnictwa; składka inwestycyjna pochodzi ze środków Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego; 15) składka inwestycyjna indywidualna kwota należna za danego Ubezpieczonego, opłacana regularnie przez Ubezpieczającego, przeznaczona na zainwestowanie w jednostki uczestnictwa, nie niższa niż kwota ustalana przez Towarzystwo jako minimalna składka inwestycyjna; składka inwestycyjna indywidualna pochodzi ze środków Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego; 16) składka doraźna kwota opłacana nieregularnie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przeznaczona na zainwestowanie w jednostki uczestnictwa, nie niższa niż kwota ustalana przez Towarzystwo jako minimalna składka doraźna; składka doraźna pochodzi ze środków Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego; 17) Tabela limitów i opłat tabela limitów i opłat dla grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór; 18) Ubezpieczający osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia; 19) Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, związana z Ubezpieczającym stosunkiem prawnym określonym w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia; 20) umowa podstawowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór; 21) wartość rachunku podstawowego iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym i ceny jednostki uczestnictwa; 22) wartość rachunku dodatkowego iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku dodatkowym i ceny jednostki uczestnictwa; 23) wiek emerytalny wiek, po osiągnięciu którego Ubezpieczony nabywa uprawnienia emerytalne, z zastrzeżeniem że dla Ubezpieczonych, którzy nabyli uprawnienia emerytalne przed datą objęcia ich ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy podstawowej, wiek emerytalny wynosi odpowiednio 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). 2. Określenia zdefi niowane w OWU i używane w klauzuli dodatkowej mają takie same znaczenia, chyba że tym samym określeniom nadano inne znaczenie w klauzuli dodatkowej. Klauzula dodatkowa 3 1. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia umowy podstawowej o klauzulę dodatkową może zostać dokonane jednocześnie z zawarciem umowy podstawowej lub w każdą rocznicę polisy. 2. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia następuje w trybie oraz na zasadach określonych w umowie podstawowej, z tym że nie mają zastosowania postanowienia dotyczące oceny ryzyka. Przystąpienie do klauzuli dodatkowej 4 1. W każdym czasie obowiązywania klauzuli dodatkowej może do niej przystąpić osoba, która przystąpiła do umowy podstawowej. 2. Ubezpieczający ma prawo określić dodatkowe warunki przystąpienia do klauzuli dodatkowej, które zawarte zostaną w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia. Okres obowiązywania klauzuli dodatkowej 5 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia umowy podstawowej o klauzulę dodatkową następuje na czas nieokreślony, nie dłużej niż do dnia rozwiązania umowy podstawowej. Składka inwestycyjna 6 1. Ubezpieczający wpłaca na rachunek bankowy Towarzystwa składkę inwestycyjną za wszystkich Ubezpieczonych na zasadach określonych w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia. 2. Składka inwestycyjna jest opłacana w tych samych terminach co składka podstawowa i stanowi element składki łącznej. 3. Składkę inwestycyjną uważa się za opłaconą z dniem zarejestrowania przez Towarzystwo składki łącznej, nie wcześniej jednak niż w dniu wymagalności składki łącznej. 1

4 Składka doraźna 7 1. Składki doraźne mogą być wpłacane na rachunek bankowy Towarzystwa w każdym czasie obowiązywania klauzuli dodatkowej, z wyjątkiem okresu ubezpieczenia bezskładkowego, w celu zainwestowania tych składek po alokacji w jednostki uczestnictwa. Jednocześnie z wpłatą składki doraźnej Towarzystwo powinno otrzymać pisemną informację o podziale wpłacanej składki doraźnej pomiędzy fundusze, z zastrzeżeniem Opłacenie składki doraźnej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki łącznej. 3. Składka doraźna opłacana przez Ubezpieczającego podlega zarejestrowaniu po otrzymaniu przez Towarzystwo pisemnej dyspozycji Ubezpieczającego o przeznaczeniu wpłaty oraz o podziale wpłacanej składki doraźnej pomiędzy fundusze. Opłacanie składek inwestycyjnych i doraźnych w okresie bezskładkowym umowy podstawowej 8 W okresie bezskładkowym umowy podstawowej składka inwestycyjna oraz doraźna nie są opłacane. Fundusze 9 1. Fundusze stanowią wyodrębnioną część aktywów Towarzystwa. Środki funduszy są wspólnie inwestowane, a dochody z nich osiągnięte powiększają wartość aktywów funduszu, zwiększając tym samym wartość jednostek uczestnictwa. Zmiana wartości aktywów funduszu ma wpływ na zmianę ceny jednostki uczestnictwa. 2. Każdy fundusz podzielony jest na jednostki uczestnictwa stanowiące udział w jego aktywach. 3. Towarzystwo dokonuje wyceny wartości aktywów funduszy w celu określenia wartości jednostki uczestnictwa nie rzadziej niż raz w tygodniu. 4. Regulamin funduszy oferowanych przez Towarzystwo stanowi integralną część klauzuli dodatkowej. 5. Wartość aktywów każdego funduszu otrzymuje się poprzez zsumowanie wartości wszystkich aktywów funduszu, pomniejszonych o wartość zobowiązań funduszu, koszty nabycia i umorzenia poszczególnych składników aktywów, inne koszty związane z obsługą funduszu oraz zobowiązania podatkowe wynikające z przepisów prawa. 6. Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie każdym funduszem, wyrażoną w procencie aktywów funduszu, w każdym dniu wyceny proporcjonalnie do części roku, jaka upłynęła od ostatniego dnia wyceny. 7. Wysokość pobieranej opłaty za zarządzanie Towarzystwo określa w regulaminie funduszu. 8. Jednostki uczestnictwa umarzane są (odliczane z rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego) po cenie jednostki uczestnictwa. 9. Jednostki uczestnictwa nabywane są po cenie nabycia jednostki uczestnictwa. W polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia określany jest wskaźnik marży transakcyjnej, na podstawie którego obliczana jest cena nabycia jednostki uczestnictwa. 10. Zasady ustalania ceny jednostki uczestnictwa oraz ceny nabycia jednostki uczestnictwa danego funduszu określone są w regulaminie tego funduszu Ubezpieczający dokonuje wyboru funduszy spośród zaproponowanych przez Towarzystwo w celu zainwestowania środków pochodzących ze składki inwestycyjnej i doraźnej opłacanych ze środków Ubezpieczającego oraz określa procentowy podział wpłacanych środków pomiędzy wybrane fundusze. 2. Ubezpieczający może przenieść uprawnienia określone w ust. 1 na Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony dokonuje wyboru funduszy spośród zaproponowanych przez Towarzystwo w celu zainwestowania środków pochodzących ze składki inwestycyjnej oraz doraźnej opłacanych ze środków Ubezpieczonego oraz określa procentowy podział wpłacanych środków pomiędzy wybrane fundusze. 4. Wybrane fundusze oraz procentowy podział wpłacanych środków pomiędzy wybrane fundusze, określony zgodnie z ust. 1 3, określone są w świadectwie uczestnictwa. 11 Jeżeli przy wpłacie składki doraźnej nie zostanie dokonany wybór funduszy lub podział wpłaconych środków, wówczas Towarzystwo dokona wyboru funduszy i podziału środków zgodnie z zasadami określonymi dla składki inwestycyjnej w 10. Alokacja składki Dla każdego Ubezpieczonego w dniu przystąpienia do klauzuli dodatkowej Towarzystwo otworzy rachunek podstawowy oraz rachunek dodatkowy, na których ewidencjonowane będą jednostki uczestnictwa nabyte za środki pochodzące ze składek inwestycyjnych oraz składek doraźnych. 2. Towarzystwo zainwestuje środki pochodzące z pierwszej składki inwestycyjnej w jednostki uczestnictwa w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu zarejestrowania pierwszej składki inwestycyjnej, nie wcześniej jednak niż w dacie początku obowiązywania klauzuli dodatkowej. 3. Towarzystwo zainwestuje środki pochodzące z kolejnej składki inwestycyjnej w jednostki uczestnictwa w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu zarejestrowania kolejnej składki inwestycyjnej. 4. Towarzystwo zainwestuje środki pochodzące ze składki doraźnej w jednostki uczestnictwa w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu zarejestrowania składki doraźnej, nie wcześniej jednak niż w dacie obowiązywania klauzuli dodatkowej. 5. Alokacja składki inwestycyjnej i składki doraźnej określone są w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia. 6. Towarzystwo dopisze do rachunku podstawowego taką liczbę jednostek uczestnictwa, jaka wyniknie z podzielenia alokowanej składki inwestycyjnej oraz składki doraźnej, pochodzącej ze środków Ubezpieczającego, przeznaczonej na każdy z funduszy, przez cenę nabycia jednostek uczestnictwa tych funduszy z dnia zainwestowania środków. 7. Towarzystwo dopisze do rachunku dodatkowego taką liczbę jednostek uczestnictwa, jaka wyniknie z podzielenia alokowanej składki inwestycyjnej oraz składki doraźnej, pochodzącej ze środków Ubezpieczonego, przeznaczonej na każdy z funduszy, przez cenę nabycia jednostek uczestnictwa tych funduszy z dnia zainwestowania środków W dniu rozpoczęcia każdego miesiąca polisy Towarzystwo naliczy każdemu Ubezpieczonemu, dla którego otwarto rachunek podstawowy lub rachunek dodatkowy, opłatę administracyjną w wysokości określonej w Tabeli limitów i opłat. 2. Opłata administracyjna pobierana jest przez odliczenie z rachunku podstawowego albo z rachunku dodatkowego odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa, proporcjonalnie do udziału każdego z funduszy w wartości tych rachunków; opłata potrącana jest w pierwszej kolejności z rachunku podstawowego, o ile taki istnieje. 3. Liczba odliczonych jednostek uczestnictwa jest wynikiem podzielenia wartości opłaty administracyjnej przez cenę jednostki uczestnictwa. 2

5 Klauzula dodatkowa do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór Przeniesienie jednostek uczestnictwa W każdą rocznicę polisy Ubezpieczający lub Ubezpieczony odpowiednio mogą dokonać zmiany funduszy, procentowego podziału wpłacanych środków z tytułu składki inwestycyjnej i składki doraźnej pomiędzy wybrane fundusze oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa między funduszami. 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony mogą przenieść do wybranych funduszy wszystkie lub część jednostek uczestnictwa znajdujących się na rachunku podstawowym lub rachunku dodatkowym, przy czym wartość przenoszonych jednostek nie może być niższa od wartości minimalnej określonej w Tabeli limitów i opłat. 3. Przeniesienie jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami następuje poprzez odpisanie jednostek uczestnictwa we wskazanym funduszu według ceny jednostki tego funduszu i dopisanie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu według ceny nabycia jednostki uczestnictwa tego funduszu z najbliższego dnia wyceny następującego po dniu rocznicy polisy. 4. Towarzystwo dokonuje zmian, o których mowa w ust. 1, na pisemny wniosek odpowiednio Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, skierowany do Towarzystwa najpóźniej na 1 miesiąc przed rocznicą polisy W każdym czasie Ubezpieczający lub Ubezpieczony odpowiednio mogą dokonać zmiany funduszu, procentowego podziału wpłacanych środków z tytułu składki inwestycyjnej i składki doraźnej oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami za potrąceniem opłaty za zmianę strategii inwestycyjnej określonej w Tabeli limitów i opłat. 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony mogą przenieść do wybranych funduszy wszystkie lub część jednostek uczestnictwa znajdujących się na rachunku podstawowym lub rachunku dodatkowym, przy czym wartość przenoszonych jednostek nie może być niższa od wartości minimalnej określanej w Tabeli limitów i opłat. 3. Przeniesienie jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami następuje poprzez odpisanie jednostek uczestnictwa we wskazanym funduszu według ceny jednostki tego funduszu i dopisanie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu według ceny nabycia jednostki uczestnictwa tego funduszu z najbliższego dnia wyceny następującego po dniu złożenia Towarzystwu wniosku o zmianę. 4. Towarzystwo dokonuje zmian, o których mowa w ust. 1, na pisemny wniosek odpowiednio Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego skierowany do Towarzystwa. Wypłata świadczeń z tytułu klauzuli dodatkowej W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie obowiązywania klauzuli dodatkowej Towarzystwo wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy wartości rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego, na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia, nawet jeżeli nie będzie przysługiwało świadczenie z tytułu umowy podstawowej. 2. Wartość rachunku podstawowego oraz wartość rachunku dodatkowego ustalane są według ceny jednostek uczestnictwa z najbliższego dnia wyceny następującego po dniu, w którym Uprawniony złożył wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wraz z kompletem dokumentacji koniecznej do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. 3. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego w okresie obowiązywania klauzuli dodatkowej Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy wartości rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego. 4. Ubezpieczony jednocześnie z wnioskiem o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia wieku emerytalnego obowiązany jest przedstawić Towarzystwu następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający tożsamość, 2) świadectwo uczestnictwa, 3) inne dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne do określenia zasadności i wysokości świadczenia. 5. Jeżeli umowa ubezpieczenia wyklucza w określonym czasie wypłatę z tytułu dożycia wieku emerytalnego części świadczenia odpowiadającej wartości rachunku podstawowego, wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia wieku emerytalnego może być złożony po upływie zastrzeżonego w umowie ubezpieczenia okresu. 6. Wartość rachunku podstawowego oraz wartość rachunku dodatkowego ustalane są według ceny jednostek uczestnictwa z najbliższego dnia wyceny następującego po dniu, w którym Ubezpieczony złożył wniosek o wypłatę świadczenia wraz z niezbędną dokumentacją. Uposażony Główny, Uposażony Zastępczy i Uprawniony 17 Uprawnionymi do świadczenia z tytułu klauzuli dodatkowej na wypadek śmierci Ubezpieczonego są Uposażeni Główni, Uposażeni Zastępczy albo Uprawnieni wskazani w umowie podstawowej i na zasadach w niej określonych. 18 Towarzystwo wypłaca Uprawnionemu świadczenie w terminach określonych w umowie podstawowej. Wypłata wartości rachunków Do chwili osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego przysługuje Ubezpieczającemu. 2. Ubezpieczający może przenieść prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego na Ubezpieczonego. 3. Prawo dysponowania wartością rachunku dodatkowego przysługuje wyłącznie Ubezpieczonemu. 4. Z chwilą osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego prawo dysponowania wartością rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego przysługuje wyłącznie Ubezpieczonemu na zasadach określonych w 16 ust W przypadku rozwiązania klauzuli dodatkowej lub wystąpienia danego Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia, a pozostania tego Ubezpieczonego w stosunku prawnym z Ubezpieczającym określonym w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 29 ust. 2, Towarzystwo: 1) na pisemny wniosek Ubezpieczającego wypłaci na wskazany rachunek bankowy wartość rachunku podstawowego pomniejszoną o opłatę operacyjną określoną w Tabeli limitów i opłat, 2) na pisemny wniosek Ubezpieczonego wypłaci Ubezpieczonemu wartość rachunku dodatkowego pomniejszoną o opłatę operacyjną określoną w Tabeli limitów i opłat. 2. W przypadku określonym w 19 ust. 2 Towarzystwo na pisemny wniosek Ubezpieczonego wypłaci Ubezpieczonemu sumę wartości rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego pomniejszoną o opłatę operacyjną określoną w Tabeli limitów i opłat. 21 W przypadku gdy przyczyną wystąpienia danego Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia jest rozwiązanie stosunku prawnego, łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym, określonego w polisie lub w dokumencie umowy 3

6 ubezpieczenia, przy dokonywaniu wypłaty wartości rachunków Towarzystwo nie pobiera opłaty operacyjnej, o której mowa w W przypadku gdy Ubezpieczający przeniósł prawo do dysponowania wartością rachunku podstawowego na Ubezpieczonego, do wypłaty środków Ubezpieczonemu stosuje się zasady wypłaty wartości rachunków określone w 20 i W każdym czasie obowiązywania klauzuli dodatkowej, z zastrzeżeniem 29 ust. 2, nie częściej jednak niż jeden raz w trakcie roku polisy, Towarzystwo na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem 19 ust. 2, wypłaci na wskazany rachunek bankowy część wartości rachunku podstawowego, nie mniej niż kwotę minimalną określoną przez Towarzystwo w Tabeli limitów i opłat, pod warunkiem że wartość pozostających na rachunku podstawowym środków będzie nie niższa niż kwota określona w Tabeli limitów i opłat. 2. W każdym czasie obowiązywania klauzuli dodatkowej Towarzystwo na wniosek Ubezpieczonego wypłaci Ubezpieczonemu część wartości rachunku dodatkowego, nie mniej jednak niż kwotę minimalną określoną w Tabeli limitów i opłat, pod warunkiem że wartość pozostających na rachunku dodatkowym środków będzie nie niższa niż kwota określona w Tabeli limitów i opłat Wartość rachunku podstawowego oraz wartość rachunku dodatkowego ustalane są według ceny jednostek uczestnictwa z najbliższego dnia wyceny następującego po dniu, w którym złożony został wniosek o wypłatę wartości rachunku lub jego części. 2. Towarzystwo wypłaca wnioskowaną wartość rachunku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wypłatę. Ubezpieczenie bezskładkowe Ubezpieczenie ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe: 1) z upływem 4 miesięcy od dnia wymagalności składki łącznej, która nie została opłacona, o ile umowa ubezpieczenia została rozszerzona o klauzulę dodatkową, 2) w przypadku nieopłacenia składki łącznej z upływem terminu określonego przez Towarzystwo przy zawieszeniu opłacania składki, o ile umowa ubezpieczenia została rozszerzona o klauzulę dodatkową. 2. Od dnia przekształcenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe Ubezpieczający nie opłaca składki łącznej i doraźnej, a Ubezpieczony nie opłaca składki doraźnej. 3. Od dnia przekształcenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe Towarzystwo wypłaca wyłącznie świadczenia określone w klauzuli dodatkowej. Kontynuacja indywidualna 26 Kontynuacja indywidualna klauzuli dodatkowej jest możliwa tyko przez osoby, które zawarły z Towarzystwem umowę o indywidualnej kontynuacji umowy podstawowej. Tabela limitów i opłat Wysokość opłat, o których mowa w klauzuli dodatkowej określona jest w tabeli limitów i opłat stanowiącej załącznik do klauzuli dodatkowej. 2. Zmiana wysokości opłat może nastąpić w każdą rocznicę w trybie zmiany warunków umowy podstawowej. 3. Wysokość limitów, o których mowa w niniejszej klauzuli dodatkowej, ustalona jest w Tabeli limitów i opłat, stanowiącej załącznik do klauzuli dodatkowej. 4. Towarzystwo może zmienić wysokość limitów w trakcie obowiązywania klauzuli dodatkowej, jednak nie częściej niż raz w roku w rocznicę polisy. 5. Towarzystwo obowiązane jest doręczyć Ubezpieczającemu na piśmie treść zmiany Tabeli limitów i opłat. Ubezpieczający będzie związany tą zmianą, jeśli nie wypowie klauzuli dodatkowej w najbliższym terminie wypowiedzenia. Wypowiedzenie klauzuli dodatkowej 28 Ubezpieczający może wypowiedzieć klauzulę dodatkową w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień roku polisy. Rozwiązanie klauzuli dodatkowej Klauzula dodatkowa ulega rozwiązaniu: 1) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy podstawowej; 2) z upływem ostatniego dnia roku polisy w przypadku wypowiedzenia klauzuli dodatkowej. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia wyklucza w określonym czasie wypłatę z tytułu dożycia wieku emerytalnego części świadczenia odpowiadającej wartości rachunku podstawowego i wypłaty wartości rachunku podstawowego, o których mowa w 20 i 23, a ostatni dzień zastrzeżonego w umowie ubezpieczenia okresu przypada na okres po rozwiązaniu klauzuli dodatkowej, Towarzystwo prowadzi rachunek podstawowy po dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia obowiązującymi w dacie jej rozwiązania, w szczególności w zakresie zasad zarządzania środkami i pobierania przez Towarzystwo wszystkich opłat przewidzianych umową ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 30 W sprawach nieuregulowanych w klauzuli dodatkowej mają zastosowanie postanowienia umowy podstawowej. 31 O wszelkich wymienionych w niniejszej klauzuli dodatkowej opłatach i limitach osoby zainteresowane mogą uzyskać informację także osobiście lub telefonicznie w siedzibie Towarzystwa Niniejszy wzór klauzuli dodatkowej został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr II z dnia 26 marca 2004 roku. 2. Niniejszy wzór klauzuli dodatkowej będzie stosowany przez Towarzystwo od dnia 30 marca 2004 roku. Prezes Zarządu Ireneusz Łuszczewski Członek Zarządu Maciej Szwarc 4

7 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Optymalnego Inwestowania ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 1. Poniższym terminom nadaje się następujące znaczenia: 1) cena jednostki uczestnictwa cena jednostki uczestnictwa ustalana na dzień wyceny jako iloraz wartości aktywów netto pomniejszonej o opłatę za zarządzanie i liczby jednostek uczestnictwa; 2) cena nabycia jednostki uczestnictwa cena jednostki uczestnictwa ustalana na dzień wyceny jako iloraz ceny jednostki uczestnictwa i współczynnika 1-X, gdzie X stanowi wskaźnik marży transakcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia; 3) dzień wyceny dzień roboczy, w którym jest dokonywana wycena aktywów Funduszu; 4) Fundusz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Optymalnego Inwestowania; 5) indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa rachunek jednostek uczestnictwa prowadzony odrębnie dla każdego Uczestnika Funduszu; 6) opłata za zarządzanie opłata za zarządzanie Funduszem pobierana przez Towarzystwo; 7) Regulamin niniejszy regulamin; 8) Towarzystwo AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 9) Uczestnik Funduszu Ubezpieczający lub Ubezpieczony, zależnie od umowy ubezpieczenia; 10) wartość aktywów brutto wartość aktywów Funduszu ustalana na dzień wyceny jako suma wartości wszystkich składników aktywów Funduszu; 11) wartość aktywów netto wartość aktywów Funduszu ustalana na dzień wyceny jako suma wartości wszystkich składników aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu. 2. Terminy niezdefi niowane w Regulaminie mają znaczenie wskazane w OWU. 2 Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania Funduszu związanego z umowami ubezpieczenia na życie oferowanymi przez Towarzystwo, gdzie ryzyko lokaty ponosi Ubezpieczający. 3 Fundusz stanowi wydzieloną część aktywów Towarzystwa, które są inwestowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. ROZDZIAŁ 2 Zasady zarządzania Funduszem 4 Aktywa Funduszu są inwestowane w celu zapewnienia stabilnego wzrostu wartości aktywów Funduszu. Pomimo umiarkowanego ryzyka lokat wartość Funduszu może ulegać istotnym zmianom w zależności od sytuacji rynkowej. 5 Zarządzający aktywami Funduszu, działając według swojej oceny w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i dążąc do osiągnięcia celów Funduszu, będzie zachowywać należytą staranność i lokować aktywa Funduszu w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności. 6 Fundusz lokuje swoje aktywa z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1) oceny perspektyw ekonomicznych danej spółki w przypadku inwestycji w emitowane przez nią akcje lub papiery dłużne, 2) oceny możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego, 3) oceny ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny, 4) płynności dokonywanej lokaty, w tym w relacji do płynności innych lokat Funduszu, 5) możliwości zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości, 6) ryzyka kursowego waluty w przypadku lokat zagranicznych, 7) zapewnienia dywersyfi kacji lokat Funduszu Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, aktywa Funduszu mogą być lokowane w następujące kategorie lokat na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: 1) akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, 2) papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, 3) papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, 4) bankowe papiery wartościowe, 5) depozyty bankowe, 6) jednostki uczestnictwa i certyfi katy inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub inne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania. 2. Aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z zasadami określonymi w zezwoleniu ogólnym, udzielonym przez ministra właściwego do spraw instytucji fi nansowych w drodze rozporządzenia, na uznawanie za 5

8 środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej. 8 Lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom: 1) ustala się następujące limity inwestycyjne dotyczące poszczególnych kategorii lokat: Minimalny Maksymalny udział w wartości udział w wartości Kategorie lokat aktywów brutto aktywów brutto Akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu 0% 40% Papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0% 100% Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego 0% 40% Bankowe papiery wartościowe 0% 40% Depozyty bankowe 0% 100% Jednostki uczestnictwa lub inne tytuły uczestnictwa, które są umarzane na żądanie 0% 100% Certyfi katy inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie 0% 30% Lokaty poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej 0% 10% 2) maksymalna wartość depozytów bankowych w jednym banku nie może przekraczać 50% wartości aktywów brutto. Ograniczenie to nie dotyczy banku-powiernika przechowującego aktywa Funduszu; 3) nie więcej niż 10% wartości aktywów brutto może być ulokowane w papierach dłużnych jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska; 4) nie więcej niż 5% wartości aktywów brutto może być ulokowane w akcjach jednego emitenta; 5) nie więcej niż 15% wartości aktywów brutto może być ulokowane w certyfi katach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne i w innych tytułach uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie, emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub tę samą instytucję wspólnego inwestowania. 9 W przypadku przekroczenia limitów określonych w 8 Towarzystwo zobowiązane jest do niezwłocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z tymi limitami. 10 Aktywa Funduszu nie mogą być lokowane w akcje, prawa poboru, prawa do akcji lub w papiery dłużne emitowane przez jednostki powiązane z Towarzystwem w rozumieniu przepisów o rachunkowości Środki pieniężne, papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa stanowiące aktywa Funduszu są zapisywane na rachunku Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający wydzielenie aktywów Funduszu. 2. Banki i podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prowadzące rachunki służące przechowywaniu i lokowaniu aktywów Funduszu, powinny spełniać następujące warunki: 1) zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych aktywów Funduszu, 2) sprawnie dokonywać operacji przelewów i rozliczeń pieniężnych, 3) sprawnie zawierać transakcje na rynku pieniężnym i kapitałowym. 12 Dochody z lokat Funduszu, w tym odsetki oraz dochody pochodzące z dywidend, powiększają wartość aktywów Funduszu Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1,90% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku. 2. Z aktywów Funduszu są pokrywane również wszelkie opłaty i prowizje związane z zarządzaniem Funduszem należne osobom trzecim, a w szczególności opłaty związane z zarządzaniem Funduszem przez osoby trzecie, przechowywaniem i lokowaniem aktywów Funduszu, pobierane przez banki i podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz podatki i opłaty wynikające z przepisów podatkowych i innych przepisów prawa. ROZDZIAŁ 3 Jednostki uczestnictwa 14 Jednostka uczestnictwa stanowi proporcjonalny udział w aktywach Funduszu. 15 Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane. 16 Towarzystwo zobowiązuje się do prowadzenia indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa dla każdego Uczestnika Funduszu, na którym będą ewidencjonowane jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa są nabywane na indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa, zależnie od umowy ubezpieczenia: 1) po cenie jednostki uczestnictwa albo 2) po cenie nabycia jednostki uczestnictwa. 2. Jednostki uczestnictwa są umarzane z indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa po cenie jednostki uczestnictwa. 3. Cena jednostki uczestnictwa oraz cena nabycia jednostki uczestnictwa są wyznaczane z dokładnością do jednego grosza. 4. Liczba jednostek uczestnictwa, nabywanych na indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa lub umarzanych z tego rachunku, jest zaokrąglana do pięciu miejsc po przecinku. 18 Przeniesienie jednostek uczestnictwa do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego dokonywane jest w drodze umorzenia jednostek uczest- 6

9 Klauzula dodatkowa do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór nictwa w Funduszu i nabycia ich w innym ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, z zastrzeżeniem postanowień 17 Regulaminu oraz Tabeli opłat i limitów. 19 Towarzystwo zastrzega sobie prawo połączenia lub podzielenia jednostek uczestnictwa Funduszu poprzez zwiększenie lub zmniejszenie liczby tych jednostek oraz odpowiednio ich cen. Operacja taka nie może wpłynąć na łączną wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień 17 ust. 3 i 4. ROZDZIAŁ 4 Wycena aktywów Funduszu 20 Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów Funduszu nie rzadziej niż raz w tygodniu Wartość aktywów brutto ustala się z uwzględnieniem następujących zasad: 1) instrumenty fi nansowe notowane na rynkach regulowanych są wyceniane według kursu zamknięcia na danym rynku, 2) cenę rynkową dłużnych papierów wartościowych wyraża się w procencie nominału tych papierów, 3) odsetki od dłużnych papierów wartościowych zwiększają wartość tych papierów bez względu na ich wymagalność w dniu wyceny, 4) dłużne papiery wartościowe nabywane z dyskontem lub premią wyceniane są z uwzględnieniem odpisów z tytułu odpowiednio amortyzacji dyskonta lub premii, 5) do czasu rozpoczęcia notowań na rynku regulowanym papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się według cen nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 6) wartość praw poboru uzyskanych z posiadanych akcji do czasu ich pierwszego notowania na giełdzie wyceniana jest według tzw. wartości teoretycznej, 7) niewykorzystane prawa poboru umarza się. 2. Wartość aktywów brutto jest wyznaczana z dokładnością do jednego grosza Wartość aktywów netto jest ustalana poprzez pomniejszenie wartości aktywów brutto o wartość zobowiązań Funduszu i jest wyznaczana z dokładnością do jednego grosza. 2. Wartość aktywów brutto jest pomniejszana w szczególności o zobowiązania wynikające z opłat i prowizji związanych z zarządzaniem Funduszem, które są należne osobom trzecim, a w szczególności opłat związanych z zarządzaniem Funduszem przez osoby trzecie, przechowywaniem i lokowaniem aktywów Funduszu, pobieranych przez banki i podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz podatków i opłat wynikających z przepisów podatkowych i innych przepisów prawa. ROZDZIAŁ 5 Postanowienia końcowe Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego. 2. Zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa. 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa uchwałą nr 1/12/08/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 roku. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 roku i zastępuje Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Optymalnego Inwestowania z dnia 29 grudnia 2003 roku. Prezes Zarządu Członek Zarządu Maciej Szwarc Janusz Arczewski 7

10 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Stabilnego Wzrostu ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 1. Poniższym terminom nadaje się następujące znaczenia: 1) cena jednostki uczestnictwa cena jednostki uczestnictwa ustalana na dzień wyceny jako iloraz wartości aktywów netto pomniejszonej o opłatę za zarządzanie i liczby jednostek uczestnictwa; 2) cena nabycia jednostki uczestnictwa cena jednostki uczestnictwa ustalana na dzień wyceny jako iloraz ceny jednostki uczestnictwa i współczynnika 1-X, gdzie X stanowi wskaźnik marży transakcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia; 3) dzień wyceny dzień roboczy, w którym jest dokonywana wycena aktywów funduszu; 4) Fundusz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Stabilnego Wzrostu; 5) indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa rachunek jednostek uczestnictwa prowadzony odrębnie dla każdego Uczestnika Funduszu; 6) opłata za zarządzanie opłata za zarządzanie funduszem pobierana przez Towarzystwo; 7) Regulamin niniejszy regulamin; 8) Towarzystwo AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 9) Uczestnik Funduszu Ubezpieczający lub Ubezpieczony, zależnie od umowy ubezpieczenia; 10) wartość aktywów brutto wartość aktywów Funduszu ustalana na dzień wyceny jako suma wartości wszystkich składników aktywów Funduszu; 11) wartość aktywów netto wartość aktywów Funduszu ustalana na dzień wyceny jako suma wartości wszystkich składników aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu. 2. Terminy niezdefi niowane w Regulaminie mają znaczenie wskazane w OWU. 2 Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania Funduszu związanego z umowami ubezpieczenia na życie oferowanymi przez Towarzystwo, gdzie ryzyko lokaty ponosi Ubezpieczający. 3 Fundusz stanowi wydzieloną część aktywów Towarzystwa, które są inwestowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. ROZDZIAŁ 2 Zasady zarządzania Funduszem 4 Aktywa Funduszu są inwestowane w celu zapewnienia stabilnego wzrostu wartości aktywów Funduszu. Pomimo umiarkowanego ryzyka lokat wartość Funduszu może ulegać istotnym zmianom w zależności od sytuacji rynkowej. 5 Zarządzający aktywami Funduszu, działając według swojej oceny w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i dążąc do osiągnięcia celów Funduszu, będzie zachowywać należytą staranność i lokować aktywa Funduszu w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności. 6 Fundusz lokuje swoje aktywa z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1) oceny perspektyw ekonomicznych danej spółki w przypadku inwestycji w emitowane przez nią akcje lub papiery dłużne, 2) oceny możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego, 3) oceny ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny, 4) płynności dokonywanej lokaty, w tym w relacji do płynności innych lokat Funduszu, 5) możliwości zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości, 6) ryzyka kursowego waluty w przypadku lokat zagranicznych, 7) zapewnienia dywersyfi kacji lokat Funduszu Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, aktywa Funduszu mogą być lokowane w następujące kategorie lokat na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: 1) akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, 2) papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej, a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, 3) papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, 4) bankowe papiery wartościowe, 5) depozyty bankowe, 6) jednostki uczestnictwa i certyfi katy inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub inne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania. 8

11 Klauzula dodatkowa do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór 2. Aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z zasadami określonymi w zezwoleniu ogólnym, udzielonym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia, na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej. 8 Lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom: 1) ustala się następujące limity inwestycyjne dotyczące poszczególnych kategorii lokat: Minimalny Maksymalny udział w wartości udział w wartości Kategorie lokat aktywów brutto aktywów brutto Akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu 0% 40% Papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej, a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0% 100% Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego 0% 40% Bankowe papiery wartościowe 0% 40% Depozyty bankowe 0% 100% Jednostki uczestnictwa lub inne tytuły uczestnictwa, które są umarzane na żądanie 0% 100% Certyfi katy inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie 0% 30% Lokaty poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej 0% 10% 2) maksymalna wartość depozytów bankowych w jednym banku nie może przekraczać 50% wartości aktywów brutto. Ograniczenie to nie dotyczy banku-powiernika przechowującego aktywa Funduszu; 3) nie więcej niż 10% wartości aktywów brutto może być ulokowane w papierach dłużnych jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej, a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska; 4) nie więcej niż 5% wartości aktywów brutto może być ulokowane w akcjach jednego emitenta; 5) nie więcej niż 15% wartości aktywów brutto może być ulokowane w certyfi katach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne i w innych tytułach uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie, emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub tę samą instytucję wspólnego inwestowania. 9 W przypadku przekroczenia limitów określonych w 8 Towarzystwo zobowiązane jest do niezwłocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z tymi limitami. 10 Aktywa Funduszu nie mogą być lokowane w akcje, prawa poboru, prawa do akcji lub w papiery dłużne emitowane przez jednostki powiązane z Towarzystwem w rozumieniu przepisów o rachunkowości Środki pieniężne, papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa stanowiące aktywa Funduszu są zapisywane na rachunku Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający wydzielenie aktywów Funduszu. 2. Banki i podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prowadzące rachunki służące przechowywaniu i lokowaniu aktywów Funduszu, powinny spełniać następujące warunki: 1) zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych aktywów Funduszu, 2) sprawnie dokonywać operacji przelewów i rozliczeń pieniężnych, 3) sprawnie zawierać transakcje na rynku pieniężnym i kapitałowym. 12 Dochody z lokat Funduszu, w tym odsetki oraz dochody pochodzące z dywidend, powiększają wartość aktywów Funduszu Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 2,25% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku. 2. Z aktywów Funduszu są pokrywane również wszelkie opłaty i prowizje związane z zarządzaniem Funduszem należne osobom trzecim, a w szczególności opłaty związane z zarządzaniem Funduszem przez osoby trzecie, przechowywaniem i lokowaniem aktywów Funduszu, pobierane przez banki i podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz podatki i opłaty wynikające z przepisów podatkowych i innych przepisów prawa. ROZDZIAŁ 3 Jednostki uczestnictwa 14 Jednostka uczestnictwa stanowi proporcjonalny udział w aktywach Funduszu. 15 Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane. 16 Towarzystwo zobowiązuje się do prowadzenia indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa dla każdego Uczestnika Funduszu, na którym będą ewidencjonowane jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa są nabywane na indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa, zależnie od umowy ubezpieczenia: 1) po cenie jednostki uczestnictwa albo 2) po cenie nabycia jednostki uczestnictwa. 2. Jednostki uczestnictwa są umarzane z indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa po cenie jednostki uczestnictwa. 3. Cena jednostki uczestnictwa oraz cena nabycia jednostki uczestnictwa są wyznaczane z dokładnością do jednego grosza. 4. Liczba jednostek uczestnictwa, nabywanych na indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa lub umarzanych z tego rachunku, jest zaokrąglana do pięciu miejsc po przecinku. 18 Przeniesienie jednostek uczestnictwa do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego dokonywane jest w drodze umorzenia jednostek uczest- 9

12 nictwa w funduszu i nabycia ich w innym ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, z zastrzeżeniem postanowień 17 Regulaminu oraz Tabeli opłat i limitów. 19 Towarzystwo zastrzega sobie prawo połączenia lub podzielenia jednostek uczestnictwa Funduszu poprzez zwiększenie lub zmniejszenie liczby tych jednostek oraz odpowiednio ich cen. Operacja taka nie może wpłynąć na łączną wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień 17 ust. 3 i 4. ROZDZIAŁ 4 Wycena aktywów Funduszu 20 Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów Funduszu nie rzadziej niż raz w tygodniu Wartość aktywów brutto ustala się z uwzględnieniem następujących zasad: 1) instrumenty fi nansowe notowane na rynkach regulowanych są wyceniane według kursu zamknięcia na danym rynku, 2) cenę rynkową dłużnych papierów wartościowych wyraża się w procencie nominału tych papierów, 3) odsetki od dłużnych papierów wartościowych zwiększają wartość tych papierów bez względu na ich wymagalność w dniu wyceny, 4) dłużne papiery wartościowe nabywane z dyskontem lub premią wyceniane są z uwzględnieniem odpisów z tytułu odpowiednio amortyzacji dyskonta lub premii, 5) do czasu rozpoczęcia notowań na rynku regulowanym papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się według cen nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 6) wartość praw poboru uzyskanych z posiadanych akcji do czasu ich pierwszego notowania na giełdzie wyceniana jest według tzw. wartości teoretycznej, 7) niewykorzystane prawa poboru umarza się. 2. Wartość aktywów brutto jest wyznaczana z dokładnością do jednego grosza Wartość aktywów netto jest ustalana poprzez pomniejszenie wartości aktywów brutto o wartość zobowiązań Funduszu i jest wyznaczana z dokładnością do jednego grosza. 2. Wartość aktywów brutto jest pomniejszana w szczególności o zobowiązania wynikające z opłat i prowizji związanych z zarządzaniem Funduszem, które są należne osobom trzecim, a w szczególności opłat związanych z zarządzaniem Funduszem przez osoby trzecie, przechowywaniem i lokowaniem aktywów Funduszu, pobieranych przez banki i podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz podatków i opłat wynikających z przepisów podatkowych i innych przepisów prawa. ROZDZIAŁ 5 Postanowienia końcowe Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego. 2. Zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa. 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa uchwałą nr 1/12/08/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 roku. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 roku i zastępuje Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Stabilnego Wzrostu z dnia 29 grudnia 2003 roku. Prezes Zarządu Członek Zarządu Maciej Szwarc Janusz Arczewski 10

13 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Aktywnego Inwestowania ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 1. Poniższym terminom nadaje się następujące znaczenia: 1) cena jednostki uczestnictwa cena jednostki uczestnictwa ustalana na dzień wyceny jako iloraz wartości aktywów netto pomniejszonej o opłatę za zarządzanie i liczby jednostek uczestnictwa; 2) cena nabycia jednostki uczestnictwa cena jednostki uczestnictwa ustalana na dzień wyceny jako iloraz ceny jednostki uczestnictwa i współczynnika 1-X, gdzie X stanowi wskaźnik marży transakcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia; 3) dzień wyceny dzień roboczy, w którym jest dokonywana wycena aktywów Funduszu; 4) Fundusz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywnego Inwestowania; 5) indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa rachunek jednostek uczestnictwa prowadzony odrębnie dla każdego Uczestnika Funduszu; 6) opłata za zarządzanie opłata za zarządzanie Funduszem pobierana przez Towarzystwo; 7) Regulamin niniejszy regulamin; 8) Towarzystwo AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 9) Uczestnik Funduszu Ubezpieczający lub Ubezpieczony, zależnie od umowy ubezpieczenia; 10) wartość aktywów brutto wartość aktywów Funduszu ustalana na dzień wyceny jako suma wartości wszystkich składników aktywów Funduszu; 11) wartość aktywów netto wartość aktywów Funduszu ustalana na dzień wyceny jako suma wartości wszystkich składników aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu. 2. Terminy niezdefi niowane w Regulaminie mają znaczenie wskazane w OWU. 2 Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania Funduszu związanego z umowami ubezpieczenia na życie oferowanymi przez Towarzystwo, gdzie ryzyko lokaty ponosi Ubezpieczający. 3 Fundusz stanowi wydzieloną część aktywów Towarzystwa, które są inwestowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. ROZDZIAŁ 2 Zasady zarządzania Funduszem 4 Aktywa Funduszu są inwestowane w celu zapewnienia stabilnego wzrostu wartości aktywów Funduszu. Pomimo umiarkowanego ryzyka lokat wartość Funduszu może ulegać istotnym zmianom w zależności od sytuacji rynkowej. 5 Zarządzający aktywami Funduszu, działając według swojej oceny w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i dążąc do osiągnięcia celów Funduszu, będzie zachowywać należytą staranność i lokować aktywa Funduszu w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności. 6 Fundusz lokuje swoje aktywa z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1) oceny perspektyw ekonomicznych danej spółki w przypadku inwestycji w emitowane przez nią akcje lub papiery dłużne, 2) oceny możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego, 3) oceny ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny, 4) płynności dokonywanej lokaty, w tym w relacji do płynności innych lokat Funduszu, 5) możliwości zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości, 6) ryzyka kursowego waluty w przypadku lokat zagranicznych, 7) zapewnienia dywersyfi kacji lokat Funduszu Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, aktywa Funduszu mogą być lokowane w następujące kategorie lokat na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: 1) akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, 2) papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej, a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, 3) papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, 4) bankowe papiery wartościowe, 5) depozyty bankowe, 6) jednostki uczestnictwa i certyfi katy inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub inne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania. 11

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/10/08/09 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mający zastosowanie do pracowniczych programów emerytalnych zarządzanych przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. I. Postanowienia wstępne. Wykaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Kod OWU: UB_OLIJ120

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Kod warunków: UB_OLIJ125 Kod Funduszu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Kod OWU: UB_OLIJ131 Kod Funduszu: FOLWD003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE HC1 Kod OWU: UB_OLIJ145 Kod Funduszu: FOLHC001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 55

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 30/06/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 30/06/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 827 796 794 4 316 332 460 1. Lokaty 4 767 753 806 4 312 408 809 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 701 681 7 392 477 1. Lokaty 4 701 681 7 392 477 Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 412_0617 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 5 120 593 732 4 631 475 058 1. Lokaty 5 120 593 732 4 630 252

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 589 790 13 210 432 1. Lokaty 7 589 790 13 210 432 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 183 130 561 471 527 544 1. Lokaty 183 130 561 469

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 1381_0116 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 400,567.45 859,403.86 1. Lokaty 400,565.51 853,817.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1.94 5,586.32 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 1.94

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2004

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2004 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/24 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU 31/12/23*) 31/12/24 I. Aktywa 1 46 54 1. Lokaty 1 46 54 Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 517,58 526,58 Lokaty 517,58 526,58 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień: 30 czerwca 2004 roku TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Kod OWU: UB_OLIJ111 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 1 907 997 1. Lokaty 0 1 907 997 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR126 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,144,454.28 1,846,027.47 1. Lokaty 1,144,316.13 1,846,027.47 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 138.15 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 184,718.40 834,755.25 1. Lokaty 184,718.40 834,755.25 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 71,539.23 3,960,594.22 1. Lokaty 71,539.23 3,960,594.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 1 635 437,29 1 304 088,61 2 667 491,60 2 667 491,60 3. Należności, w tym 331 348,68 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 2 238 810,99 2 147 769,48 6 454 670,10 6 454 670,10 3. Należności, w tym 91 041,51 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7,114,083.21 8,714,878.48 1. Lokaty 7,067,945.30 8,683,595.09 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 46,137.91 31,283.39 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 82,360.70 1,617,436.85 1. Lokaty 82,360.40 1,617,436.85 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.30 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,819.02 1,465,443.22 1. Lokaty 6,819.02 1,465,443.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 22 912 555,40 22 912 555,40 35 441 505,06 35 441 505,06 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 115 439,36 11 569 965,84 33 711 249,31 33 623 364,07 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 545

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku DB_Invest I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 855 938 0 1. Lokaty 3 855 938 0 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 565 347 4 887 279 1. Lokaty 6 564 15 4 861 238 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1 197 26 41 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 595 559 34 723 521 1. Lokaty 594 484 34 470 117 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1 075 253 404 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 8 164 745 9 7384 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 9 892 5 639 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 159 124 737 1 055 116 024 1. Lokaty 1 152 773 082 1 051 809 074 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 6 351 655 3 306 951 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto 4 INFORMACJA DODATKOWA O WYSOKOŚCI SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO POMNIEJSZONA O POTRĄCONE KOSZTY (w zł) Okres bieżący 1. Wysokość składki przypisanej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 182,86 2 228,13 1. Lokaty 6 182,86 2

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 10 154 373,85 11 574 115,34 1. Lokaty 10 154 373,85 11 574 115,34 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 835 307 992 377 115 011 1. Lokaty 826 448 302 377 115 011 2. Środki pieniężne 809 945 0 3. Należności, w tym 8 049 745 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,75 1. Lokaty

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,75 1. Lokaty Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 619 772,75

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2008 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Robeco 2 I. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. UniKorona Akcje

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. UniKorona Akcje Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UniKorona Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 37 447,43 16 142,76 1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo