Ancenis. Signes Fronton

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ancenis. Signes Fronton"

Transkrypt

1 Ancenis Signes Fronton Bonat Moskitiery Varades Clison Atesa

2 Wysokość profilu Grubość profilu Ilość listew na 1 m wysokości Masa 1 m 2 Max powierzchnia (SIGNES, BONAT, ATESA) Max szerokość (SIGNES, BONAT, ATESA) Prowadnice (SIGNES, BONAT, ATESA) Max szerokość (ANCENIS, FRONTON, CLISON) PROFIL PA 9 PROFIL PA 40 PROFIL PA 45 PROFIL PA 77 9 mm 9 mm 25,6 2,8 kg 6,0 m 2 0 mm PP mm 40 mm 8,7 mm 25, kg 7,0 m mm PP mm 45 mm 9 mm 22 2,9 kg 6,5 m mm PP mm 77 mm 18,5 mm 1 4,8 kg 15,0 m / 6000 mm PP89 / PP100 Nr Kolor RAL* PA 9 PA 40 PA 45 PA Srebrny Biały Szary Ciemny beż Beżowy 06 Ciemne drewno 07 Jasne drewno 08 Ciemny brąz Jasny brąz Żółty Czerwony 00 1 Zielony Niebieski Biel kremowa Kość słoniowa Zieleń jodłowa Stalowy niebieski Bordo 005 Czarny Ultrabiały Szary antracyt Mahoń 28 Orzech 0 Złoty dąb Jasny szary 7047 Bazaltowy szary Kwarcowy szary Betonowy szary Winchester Przedstawione powyżej próbki kolorystyczne mogą odbiegać od kolorystyki rzeczywistej kolor standardowy kolor niestandardowy kolor extra * kolory RAL oznaczają kolory najbardziej zbliżone do kolorów rzeczywistych

3 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Ogólne warunki sprzedaży INTRAX s.c. I. Cena 1. Wszystkie ceny w cenniku określone są w PLN. 2. Ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Jeśli strony nie ustaliły inaczej, to w cenę wliczony jest koszt transportu do miejsca ustalonego przy zamówieniu. II. Odbiór i dostawa towaru 1. Dostawy towaru będą miały miejsce tylko do siedziby firmy zamawiającego. 2. Jeżeli rolety mają być dostarczone w inne miejsce nie wynikające z faktury (budowa, magazyn) prosimy o pisemną informację.. W przypadku, gdy towar będzie odbierany przez osobę nie będącą właścicielem firmy, prosimy również o pisemne upoważnienie danej osoby zawierające numer dowodu osobistego. 4. Na dokumencie WZ wymagana jest pieczątka oraz wyraźny podpis osoby odbierającej. III. Wycena i zamówienie 1. Na podstawie zapytania ofertowego składanego w formie pisemnej sporządzana jest wycena, która zachowuje ważność 14 dni od daty sporządzenia dokumentu i staje się wiążąca w momencie złożenia pieczątki i podpisu potwierdzającego zlecenie zamówienia do produkcji. 2. Odwołanie lub zmiana zamówienia przez Kupującego może być przyjęta przez Sprzedającego bez żadnych skutków tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wyprodukowane. W razie odwołania przez Kupującego zamówienia już wyprodukowanego, zobowiązany jest on do zapłaty całej należności.. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do momentu uregulowania wymaganych należności. 4. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym Sprzedający otrzymał gotówkę, a w przypadku przelewu datę wpływu na rachunek Sprzedającego. 5. W razie przekroczenia przyznawanego terminu płatności, Sprzedający ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 6. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie oraz przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy. 7. Jeżeli Kupujący odbiera towar własnym transportem, zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynu Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 8. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie dokumentu dostawy (WZ). Podpisanie dokumentu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar przekazany został w ilości ujętej w dokumencie WZ i nie posiada wad jawnych. IV. Reklamacje 1. Sprawdzenie stanu zamówienia należy do Kupującego i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy lub magazynierowi pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu. 2. W przypadku braków ilościowych Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć brakujący towar.. Stwierdzenie wad jawnych powinno być zgłoszone w chwili odbioru towaru i zaznaczone w dokumencie odbioru. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony Sprzedającemu będzie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony i ponownie dostarczony Kupującemu. 4. Reklamacji nie podlegają zamówienia, które nie zostały złożone w formie pisemnej. 5. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia towaru w momencie odbioru, a wszelkie nieprawidłowości powinny być od razu zapisane w dokumencie zdawczo odbiorczym. Reklamacje dotyczące porysowanych, wgniecionych lub uszkodzonych elementów zgłaszane później nie będą uwzględniane. 6. Reklamacje dotyczące porysowanych, wgniecionych lub uszkodzonych elementów nie będą uwzględniane po zamontowaniu rolety, muszą być zgłoszone przed montażem. V. Gwarancja i reklamacje 1. Uprawnienia Kupującego z gwarancji wygasają w przypadku nieuregulowania płatności za zakupiony produkt w terminie. 2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia wystawienia faktury sprzedaży na napędy oraz rolety zewnętrzne i nadstawne.. Uprawnienia gwarancyjne powstają w momencie uregulowania wszelkich należności za dostarczony towar, a ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania płatności. 4. Gwarancja nie obejmuje skutków wynikających z nieprawidłowego montażu (podłączenia) zakupionych towarów, niewłaściwej eksploatacji, naturalnego zużycia materiałów. 5. Podczas mrozów rolety mogą przymarzać. Należy wtedy zachować szczególną ostrożność podczas ich użytkowania, stronić od gwałtownych ciągnięć, a przy mocno zamarzniętych roletach zrezygnować z ich zamykania, czy otwierania. Uszkodzenia powstałe na skutek niezastosowania się do powyższych zaleceń nie będą uwzględniane w gwarancji. 6. Gwarancja nie obejmuje: a. Produktów, w których dokonano przeróbek, zmian, napraw itp. b. Elementów podlegających naturalnemu zużyciu (przelotki, zwijacze itp.) c. Usterek powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych (substancje chemiczne, ogień, włamania), sił natury, klęsk żywiołowych, niewłaściwej obróbki elewacyjnej, nieodpowiedniego podłączenia pod instalację elektryczną, nieprawidłowego montażu stwierdzonego przez serwisanta Sprzedającego. d. Konserwacji i czyszczenia oraz regulacji produktu. 7. Każda reklamacja powinna być złożona niezwłocznie w formie pisemnej do Sprzedającego i zawierać opis usterki i okoliczności jej powstania oraz kopię dowodu zakupu. 8. Sprzedający zobowiązuje się dać odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 9. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedający powinien wypełnić możliwie szybko, jednak nie dłużej niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia, chyba że strony ustaliły inaczej, lub naprawa wymaga sprowadzenia nietypowego materiału. 10. Zwłoka w realizacji reklamacji nie ma miejsca w przypadku, gdy osoba upoważniona przez Sprzedającego zgłosi się u Klienta w umówionym terminie i nie jest w stanie przeprowadzić napraw z przyczyn leżących po stronie Klienta. Zostaje wówczas ustalony nowy termin naprawy, a czas zobowiązań gwarancyjnych ulega przedłużeniu. 11. W przypadku utrudnianego przez Klienta dostępu do wskazanej usterki, uważa się, że zrezygnował on z roszczeń reklamacyjnych, a reklamacja uznana jest za niezasadną. 12. Gwarancja obowiązuje na terenie kraju, gdzie INTRAX s.c. sprzedawał swoje wyroby bezpośrednio. 1. Serwis Sprzedającego dokonuje bezpłatnych napraw gwarancyjnych w uzasadnionych przypadkach. 14. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego, Kupujący zostanie obciążony kosztami naprawy i dojazdu do miejsca reklamacji. 15. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu reklamowane elementy produktów na wymianę. 16. Kupujący zobowiązuje się do wymiany we własnym zakresie reklamowanych elementów z jednoczesnym pokryciem kosztów ich wymiany (naprawy) oraz kosztów dojazdu do naprawy gwarancyjnej. 17. Wady ukryte tj. wady niemożliwe do wykrycia w momencie odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru. VI. Podjęcie współpracy i postanowienia końcowe 1. W celu podjęcia współpracy konieczne jest przedłożenie przez Kupującego następujących dokumentów: Zaświadczenia o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Zaświadczenia o nadaniu nr REGON Decyzji w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej NIP 2. Na prośbę Kupującego Sprzedający może zorganizować szkolenie w zakresie montażu, obsługi i napraw oferowanych wyrobów.. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych w przedstawionej ofercie katalogowej, o czym powinien powiadomić Kupującego. 4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 1

4 ANCENIS System obudowy PCV rewizja od dołu FRONTON System obudowy PCV rewizja od czoła SIGNES System obudowy aluminiowej 45 BONAT System obudowy aluminiowej półogrągła ATESA System obudowy aluminiowej podtynkowa CLISON System obudowy PCV rewizja od czoła VARADES System obudowy aluminiowej brama rolowana Moskitiera drzwiowa ramkowa 2

5 Roleta nakładana na okno ANCENIS System obudowy PCV, rewizja od dołu skrzynka PCV biała 02 prowadnice PCV białe 02 o szerokości 60mm pancerz w kolorach standardowych wał Ø40 z pierścieniami lub wał Ø60 kątownik tynkowy wewnętrzny aluminiowy w kolorach: biały 02 lub brąz 08 izolacja styropianowa aretaż bufory przy roletach ze zwijaczami i przy silnikach z detekcją przeszkód listwa dolna w kolorze standard zwijacz na taśmę w kolorze białym klapa rewizyjna w okleinie zwijacz i taśma w kolorze brązowym elementy montażowe RODZAJ SKRZYNKI PANCERZ 9 Ø 40 MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROLETY NADSTAWNEJ Z REWIZJĄ OD DOŁU PANCERZ 9 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø x x x UWAGA! STOSUJĄC WIESZAKI BLOKUJĄCE MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚCI ROLETY JAK Z RURĄ ø60 Maksymalne wysokości gotowych rolet z ociepleniem NEOPOR na stronie CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 9 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 40 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 45 OPCJE DODATKOWE DOPŁATA J.M. Obudowa PCV (profil zewnętrzny i rewizja) + prowadnica PCV w renolicie standard Obudowa PCV (profil zewnętrzny lub rewizja) + prowadnica PCV w renolicie standard Prowadnice PCV w renolicie standard Profil czołowy skrzynki, wewnętrzny Listwa dolna lakierowana: złoty dąb, orzech Listwa dolna okleina: mahoń, dąb ciemny, winchester Prowadnica aluminiowa surowa Teownik lub kątownik zewnętrzny w kolorze brąz lub biel Wzmocnienie stalowe profilu zewnętrznego skrzynki (czołowe) Wzmocnienie stalowe profilu okiennego (zalecane powyżej 1800mm szerokości, adaptacyjne) Moskitiera rolowana w skrzynce do 1,5m 2 Moskitiera rolowana w skrzynce powyżej 1,5m 2 Pancerz niestandardowy Izolacja NEOPOR tylko w skrzynce 5x255, wielkość nawoju do pobrania na stronie internetowej Konsola statyczna Kotwa montażowa Zwiększenie skrzynki o dwa rozmiary Stopki do prowadnic biel, brąz, karmel, antracyt, jasny beż, szary zł 10 zł 11 zł 28 zł 7 zł 5 zł 14 zł 150 zł 1 zł 10 zł 5 zł 1,5 zł 2,50 zł m 2 m 2 kpl Minimalny wymiar obliczeniowy wynosi 1,m² Szerokość moskitiery: Na życzenie klienta zamiana listwy dolnej w kolorach drewnopodobnych z lakierowanej na okleinowaną za dopłatą 5 minimalny 6 mm maksymalny mm KOLORY RENOLITÓW: kolor niestandardowy : standard +10 kolor extra : standard +25

6 FRONTON System obudowy PCV, rewizja od czoła Roleta nakładana na okno skrzynka PCV biała 02 prowadnice PCV białe 02 o szerokości 60mm pancerz w kolorach standardowych wał Ø40 z pierścieniami lub wał Ø60 izolacja styropianowa aretaż bufory przy roletach ze zwijaczami i przy silnikach z detekcją przeszkód listwa dolna w kolorze standard zwijacz na taśmę w kolorze białym klapa rewizyjna w okleinie zwijacz i taśma w kolorze brązowym elementy montażowe RODZAJ SKRZYNKI MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROLETY NADSTAWNEJ Z REWIZJĄ OD CZOŁA PANCERZ 9 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø x x UWAGA! STOSUJĄC WIESZAKI BLOKUJĄCE MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚCI ROLETY JAK Z RURĄ ø60 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 9 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 40 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 45 OPCJE DODATKOWE DOPŁATA J.M. Obudowa PCV (profil zewnętrzny i rewizja) + prowadnica PCV w renolicie standard Obudowa PCV (profil zewnętrzny lub rewizja) + prowadnica PCV w renolicie standard Prowadnice PCV w renolicie standard Listwa dolna lakierowana: złoty dąb, orzech Listwa dolna okleina: mahoń, dąb ciemny, winchester Prowadnica aluminiowa surowa Teownik lub kątownik zewnętrzny w kolorze brąz lub biel Wzmocnienie stalowe profilu zewnętrznego skrzynki Wzmocnienie stalowe profilu okiennego (zalecane powyżej 1800mm szerokości) Pancerz niestandardowy Izolacja NEOPOR tylko w skrzynce 5x215, wielkość nawoju do pobrania na stronie internetowej Kotwa montażowa stopki do prowadnic biel, brąz, karmel, antracyt, jasny beż, szary Minimalny wymiar obliczeniowy wynosi 1,m² zł 1 zł 28 zł 7 zł 5 zł 14 zł 10 zł 1,5 zł 2,50 zł kpl Na życzenie klienta zamiana listwy dolnej w kolorach drewnopodobnych z lakierowanej na okleinowaną za dopłatą 5 KOLORY RENOLITÓW: kolor niestandardowy : standard +10 kolor extra : standard +25 4

7 Roleta natynkowa SIGNES System obudowy aluminiowej 45 skrzynka aluminiowa ścięta pod kątem 45 kolor standard prowadnice aluminiowe 5mm kolor standard pancerz w kolorach standardowych wał Ø40 z pierścieniami lub wał Ø60 aretaż stopery boczne w listwie dolnej, bufory przy silnikach z detekcją przeszkód rygle automatyczne na życzenie klienta listwa dolna w kolorze standard zwijacz biały, taśma lub linka kolor szary zwijacz, taśma lub linka kolor brązowy na życzenie klienta elementy montażowe roleta z wyjściem B (wyjście A, C i D na życzenie klienta) RODZAJ SKRZYNKI PANCERZ 9 Ø 40 MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROLETY PANCERZ 9 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø Brak koloru mahoń w rozmiarze skrzynki 5 UWAGA! STOSUJĄC WIESZAKI BLOKUJĄCE MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚCI ROLETY JAK Z RURĄ ø60 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 9 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 40 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 45 OPCJE DODATKOWE DOPŁATA J.M. Skrzynka, prowadnice i listwa dolna kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Skrzynka i prowadnice kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Prowadnice i listwa dolna kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Prowadnice lub listwa dolna kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Boki skrzynki: złoty dąb, orzech, mahoń Prowadnica kątowa Moskitiera rolowana w skrzynce Odsadzenie do prowadnicy mm Pancerz niestandardowy Zwiększenie skrzynki o dwa rozmiary Skrzynka i boczki w kolorze Wenge oraz Winchester na specjalne zamówienie Minimalny wymiar obliczeniowy wynosi 1,m² zł 10 zł 90 zł 16 zł * kpl m 2 * Złoty dąb Ciemny dąb Mahoń Orzech Winchester Listwa dolna Prowadnice Skrzynka Lakierowana Lakierowana Lakierowana Okleina Okleina Okleina Okleina Lakierowana Lakierowana Lakierowana Lakierowana Okleina Okleina Boczki Lakierowana Okleina Lakierowana Na życzenie klienta zamiana prowadnic i listwy dolnej w kolorach drewnopodobnych z lakierowanej na okleinowaną za dopłatą 7 Szerokość moskitiery: minimalny 6 mm maksymalny mm 5

8 BONAT System obudowy aluminiowej, półokrągła Roleta natynkowa skrzynka aluminiowa półokrągła kolor standard prowadnice aluminiowe 5mm kolor standard, bez nakładek półokrągłych pancerz w kolorach standardowych wał Ø40 z pierścieniami lub wał Ø60 aretaż stopery boczne w listwie dolnej, bufory przy silnikach z detekcją przeszkód rygle automatyczne na życzenie klienta listwa dolna w kolorze standard zwijacz biały, taśma lub linka kolor szary zwijacz, taśma lub linka kolor brązowy na życzenie klienta elementy montażowe roleta z wyjściem B (wyjście A, C i D na życzenie klienta) RODZAJ SKRZYNKI PANCERZ 9 Ø 40 MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROLETY PANCERZ 9 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø UWAGA! STOSUJĄC WIESZAKI BLOKUJĄCE MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚCI ROLETY JAK Z RURĄ ø60 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 9 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 40 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 45 OPCJE DODATKOWE DOPŁATA J.M. Prowadnice i listwa dolna kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Prowadnice lub listwa dolna kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Nakładka półokrągła na prowadnicę w kolorach: srebrny 01, biały 02, szary 0, ciemny brąz 08, jasny brąz 09, antracyt 2 Prowadnica kątowa Moskitiera rolowana w skrzynce Odsadzenie do prowadnicy mm Pancerz niestandardowy Zwiększenie skrzynki o dwa rozmiary 6 11 zł 11 zł 90 zł 16 zł m 2 Minimalny wymiar obliczeniowy wynosi 1,m² Złoty dąb Ciemny dąb Mahoń Orzech Winchester Listwa dolna Lakierowana Okleina Okleina Lakierowana Okleina Prowadnice Lakierowana Okleina Okleina Lakierowana Okleina Na życzenie klienta zamiana prowadnic i listwy dolnej w kolorach drewnopodobnych z lakierowanej na okleinowaną za dopłatą 7 6 Szerokość moskitiery: minimalny 6 mm maksymalny mm

9 Roleta podtynkowa ATESA System obudowy aluminiowej, podtynkowa skrzynka: góra i boki aluminiowe nielakierowane rewizja kolor standard prowadnice aluminiowe 5mm kolor standard pancerz w kolorach standardowych wał Ø40 z pierścieniami lub wał Ø60 aretaż stopery boczne w listwie dolnej, bufory przy silnikach z detekcją przeszkód, rygle automatyczne na życzenie klienta listwa dolna w kolorze standard zwijacz biały, taśma lub linka kolor szary zwijacz, taśma lub linka kolor brązowy na życzenie klienta elementy montażowe roleta z wyjściem B (wyjście A, C i D na życzenie klienta) RODZAJ SKRZYNKI PANCERZ 9 Ø 40 MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROLETY PANCERZ 9 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø 60 Ø 40 Ø UWAGA! STOSUJĄC WIESZAKI BLOKUJĄCE MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚCI ROLETY JAK Z RURĄ ø60 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 9 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 40 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 45 OPCJE DODATKOWE DOPŁATA J.M. Rewizja (patrz tabelka poniżej) Prowadnice i listwa dolna kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Prowadnice lub listwa dolna kolory drewnopodobne (patrz tabelka poniżej) Prowadnica kątowa Moskitiera rolowana w skrzynce Odsadzenie do prowadnicy mm Pancerz niestandardowy Zwiększenie skrzynki o dwa rozmiary zł 90 zł 16 zł m 2 Minimalny wymiar obliczeniowy wynosi 1,m² Złoty dąb Ciemny dąb Mahoń Orzech Winchester Listwa dolna Prowadnice Rewizja (Integro) Lakierowana Lakierowana Okleina Okleina Okleina Okleina Okleina Okleina Lakierowana Lakierowana Okleina Okleina Okleina Okleina Na życzenie klienta zamiana prowadnic i listwy dolnej w kolorach drewnopodobnych z lakierowanej na okleinowaną za dopłatą 7 Szerokość moskitiery: minimalny 6 mm maksymalny mm 7

10 CLISON System obudowy PCV, rewizja od czoła Roleta nakładana na okno skrzynka PCV biała 02 prowadnica PCV biała 02 pancerz w kolorach standardowych wał Ø40 z pierścieniami lub wał Ø60 izolacja styropianowa aretaż bufory przy roletach ze zwijaczami i przy silnikach z detekcją przeszkód listwa dolna w kolorach standard zwijacz na taśmę w kolorze białym klapa rewizyjna w okleinie, zwijacz i taśma w kolorze brązowym elementy montażowe RODZAJ SKRZYNKI MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROLETY Ø 40 Ø 60 CENA NETTO ZA M 2 DOWOLNEJ POWIERZCHNI W PANCERZU 9 155/ /6 2/245 można stosować do okien typu HST OPCJE DODATKOWE DOPŁATA J.M. Obudowa PCV + prowadnica PCV w renolicie standard Obudowa PCV profil zewnętrzny + prowadnica PCV w renolicie standard Prowadnice PCV w renolicie standard Listwa dolna lakierowana: złoty dąb, orzech Listwa dolna okleina: mahoń, dąb ciemny, winchester Prowadnica aluminiowa surowa Wzmocnienie stalowe profilu okiennego (zalecane powyżej 1800mm szerokości) Moskitiera rolowana w skrzynce Moskitiera drzwiowa (przesuwna) Pancerz niestandardowy Profil pancerza: ciemne drewno 06, jasne drewno 07 Zwiększenie skrzynki o dwa rozmiary zł 1 zł 45 zł 26 zł 190 zł 260 zł 7 m 2 m 2 Minimalny wymiar obliczeniowy wynosi 1,m² Szerokość moskitiery: minimalny 6 mm maksymalny mm Na życzenie klienta zamiana listwy dolnej w kolorach drewnopodobnych z lakierowanej na okleinowaną za dopłatą 5 KOLORY RENOLITÓW: kolor niestandardowy : standard +10 kolor extra : standard +25 8

11 Brama garażowa rolowana VARADES System obudowy aluminiowej skrzynka aluminiowa, ścięta pod kątęm 45 w kolorze standard prowadnice aluminiowe o szerokości 89mm w kolorze standard wał stalowy Ø70 kolor standardowy: biały 02, ciemny brąz 08, jasny brąz 09 profile aluminiowe o wysokości krycia 77mm w kolorze standard aretaż wieszaki blokujące brak tylnej klapy w skrzynce 50 WIELKOŚĆ BEZ HAMULCA Z HAMULCEM INERCYJNYM do 6m 2 od 6 do 7,5m 2 powyżej 7,5m 2 Maksymalna szerokość Maksymalna powierzchnia Prowadnica 4700mm 15,0m 2 PP mm 15,0m 2 PP 110 Wyposażenie: napęd elektryczny SIMU z NHK awaryjne podnoszenie, korba do ręcznego podnoszenia, wieszaki blokada Wielkość skrzynek WYSOKOŚĆ GOTOWA RURA NAWOJOWA WIELKOŚĆ SKRZYNKI DODATKI do 2760mm ø Wieszaki blokujące od 100mm do 49mm ø Bez wieszaków 00mm ø Konsola i wieszaki blokujące 480mm ø Wieszaki WABO W bramach o szerokości przekraczającej 500mm lub powierzchni przekraczającej 7,5m 2 wymagany jest hamulec inercyjny! OPCJE DODATKOWE DOPŁATA J.M. Centralka z 2 pilotów (centralka obsługuje maksymalnie 12 pilotów) Prowadnica PP 110 (o średnicy 110mm) Rura ø 125 wraz z wieszkami blokującymi Dodatkowy pilot do centralki Przełącznik kluczykowy Korba 1500mm z hakiem Ośka z uchem prostym Lakierowanie prowadnic Przegub Cardana 45 Przegub Cardana 90 Przełącznik finder (sterowanie wielopunktowe jednego napędu) Pancerz drewnopodobny (orzech 28, złoty dąb 0) Lakierowanie puszki 00 Boczki do skrzynek 00 Lakierowanie puszki 50 Boczki do puszki zł 15 zł 5 zł 90 zł 85 zł 40 zł 0 zł zł 40 zł 60 zł 60 zł 60 zł 65 zł 25 zł 85 zł 5 zł kpl. kpl. kpl. 9

12 MOSKITO profil gięty kolor standard siatka z włókna szklanego kolor szary blaszki standardowe: 9 mm (roz mm) uszczelka i uchwyt koloru czarnego P A B Należy podać wymiary w świetle ramy okna A B A światło B zewnętrzny brzeg ramki P płetwa OPIS CENA DOTYCZY MB LICZONEGO PO OBWODZIE RAMKI KOLOR STANDARD biały, brąz, antracyt KOLOR DECOR złoty dąb, orzech, mahoń, winchester POPRZECZKA biała, ciemny brąz, karmel SIATKA 800, 1000, 1800 mm BLASZKI (1,,6,9,12,15,18,,25) mm 8 zł / 8 zł / m 2 40 gr / szt MOSKITIERA DRZWIOWA profil aluminiowy siatka zawiasy zamki magnetyczne uchwyt PROFIL TŁOCZONY LAKIER W KOLORZE: BIAŁY 900 CZEKOLADOWY BRĄZ 8017 ZŁOTY DĄB 800 CIEMNY BRĄZ 8022 ANTRACYT 7016 PROFIL TŁOCZONY STRUKTURA DREWNA: ZŁOTY DĄB* ORZECH* MAHOŃ* WINCHESTER* *Przy zakupie moskitiery w strukturze drewna należy dodać 0 do ceny wyjściowej. WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 1 cm RABAT 180 cm cm cm cm cm cm cm Cena podana w zł netto

13 Zamówienie w systemie: Zapytanie o wycenę w systemie: Wysogotowo ul. Szapragowa Przeźmierowo Dane Firmy Telefon kontaktowy tel , , fax kom Nr zlecenia Lp. Ilość Wymiary całkowite rolet (mm) Szerokość Rozmiar skrzynki Typ profilu pancerza Wyjście (taśmy, linki, kabla) nie dot. integro Typ prowadnic: zwykła, podwójna, kątowa Listwa dolna Kolorystyka Napędy Pancerz wg wzornika Wysokość Skrzynki Prowadnic Zwijacz Rewizji przy integro Boczki przy standardzie Linka biała lub brąz Taśma biała przy standardzie Zwijacz korbowy Sprężyna oraz zamek Korba z przegubem Cardana Uwagi, dodatkowe wyposażenie, szkice (widok od wewnątrz) itp. PISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI SIGNES natynkowa pod kątem 45 BONAT natynkowa półokrągła ATESA podtynkowa Data Miejsce wyjścia napędu C A D B Strona obsługi od wewnątrz Silnik zwykły Silnik radio Silnik zwykły z detekcją przeszkód Silnik radio z detekcją przeszkód L e w a a w a P r POTWIERDZAM DO PRODUKCJI Podpis i pieczątka M o s k e r a i t i

14 Zamówienie w systemie: Zapytanie o wycenę w systemie: ANCENIS z rewizją od dołu FRONTON z rewizją od czoła CLISON z rewizją od czoła Wysogotowo ul. Szapragowa Przeźmierowo Dane Firmy Telefon kontaktowy Data tel , , fax kom Nr zlecenia Lp. Ilość Wymiary całkowite rolet (mm) Szerokość Rozmiar skrzynki Typ profilu pancerza Strona Kolor skrzynki Kolorystyka Napędy obsługi od Wzmocnienie wewnątrz Listwa dolna Pancerz wg wzornika Wysokość Zew. Wew. Rewizji Prowadnic Zwijacza Zwijacz korbowy Korba z Taśma biała Sprężyna przegubem lub brąz oraz zamek Cardana Silnik zwykły Silnik radio Silnik zwykły Silnik radio z detekcją z detekcją przeszkód przeszkód L e w a P r a w a Czołowe Adaptacyjne M Zewnętrzny: o biel, brąz s Neopor k i T K nie t eo ąt dotyczy i w o e ni wn EXTE r i a k k Uwagi, dodatkowe wyposażenie, szkice (widok od wewnątrz) itp. PISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI POTWIERDZAM DO PRODUKCJI Podpis i pieczątka

15 Obudowy Aluminiowe Nr Kolor RAL* SIGNES BONAT ATESA Prowadnice Listwa dolna 01 Srebrny Biały Szary Beżowy 08 Ciemny brąz Jasny brąz Ultrabiały Antracyt Mahoń 28 Orzech 0 Złoty dąb 52R Winchester * 5R Dąb ciemny 6 Wenge * kolor standardowy kolor niestandardowy kolor extra * kolory RAL oznaczają kolory najbardziej zbliżone do kolorów rzeczywistych * wycena specjalna Kolory renolitów Ancenis, Fronton, Clison Nr Renolit Kolor Nr Renolit Kolor Mahoń Daglezja Złoty dąb Biel kremowa Orzech Sienna rosso Dąb bagienny Sienna noce Czekolada Szary Antracyt Palisander Winchester Antracyt gładki Bazaltowy szary Bazaltowy szary (gładki) Macore Ciemny dąb kolor standardowy kolor niestandardowy kolor extra Przedstawione powyżej próbki kolorystyczne mogą odbiegać od kolorystyki rzeczywistej

16 INTRAX S.C Sierosław, ul. Gipsowa 0, Tarnowo Podgórne T: , , M: , E:

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA

CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA Ok-Plast sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 2a 49-100 Niemodlin Tel. / (077) 460 83 28 NIP 747-17-33-579 www.ok-plast.pl str. 1 OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA 52 bez moskitiery

Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA 52 bez moskitiery Dane aktualne na dzień: 14-10-2019 14:32 Link do produktu: https://roleta.pl/roleta-zewnetrzna-elewacyjna-st2000-z-profilu-pa-52-bez-moskitiery-p-6.html Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL INTEGRO ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. 3. Kolory podstawowe skrzynek i prowadnic: biały, brąz jasny, brąz

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT www.aluplast.com.pl Rolety zewnętrzne aluplast. Dobry klimat. Atmosfera wnętrza Państwa domów to bardzo ważny element

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2018 wydanie pierwsze 20.08.2018 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39 i PA

Bardziej szczegółowo

Rolety Zewnętrzne. System Nadokienny. Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo

Rolety Zewnętrzne. System Nadokienny. Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo Rolety Zewnętrzne System Nadokienny Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo VR165 PVC wymiary: 165 x 240 mm maksymalna efektywna wysokość pancerza: do 182 cm montaż: adaptacja uniwersalna PVC otwieranie:

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2014 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH SPIS TREŚCI Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 8% dla osób fizycznych, 23% dla firm. MEGA MAKRO ANTYWŁAMANIOWYM WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Cennik rolet 09/2014

Cennik rolet 09/2014 rolet 09/2014 Spis treści Kolory do rolet naokiennych... 04 Kolory do rolet zewnętrznych... 05 Expert - R-IN_1... 06 Expert - R-IN_1 - Dane techniczne... 07 Expert - R-IN_1 (PA 39)... 08 Expert - R-IN_1

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 wydanie drugie 01.08.2017 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH SPIS TREŚCI Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z

Bardziej szczegółowo

rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów

rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów edycja VII_2015 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA CENA 1. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę (szt/kpl towaru (nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm R AMKOWA NA KOŁNIERZ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 40 45 47 50 52 57 59 62 64 67 70 72 76 79 60 50 53 55 58 63 65 68 71 74 77 79 84 86 80 57 60 63 66 70 73 76 79 82 85 88 92 95 100 62 65

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane

CENNIK. Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane CENNIK Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane 2014 Firma Andrzejczak s.c. ul. Piłsudskiego 3g 95-200 Pabianice NIP: 731-16-48-511 www.andrzejczak.pl info@andrzejczak.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2016 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39 i PA 45 ze względu

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie ZB ZAMEK BASKWILOWY W LISTWIE DOLNEJ + KOMPLET KLUCZY (2 szt.) ORAZ PŁYTKA MASKUJĄCA WYSTĘPUJĄCE W KOLORZE BIAŁYM,

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2017.01 Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2 0 1 7 1 2 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz 4 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz - drewnopodobna 5 MRM - Moskitiera na magnes 7 MRS - Moskitiera

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

Roleta nadstawna MX1200 KATALOG TECHNICZNY

Roleta nadstawna MX1200 KATALOG TECHNICZNY Roleta nadstawna MX1 KATALOG TECHNICZNY R SPIS TREŚCI: Cechy i zalety systemu MX1 2 Elementy skrzynki 3 Przekroje i wykaz części 4 Boki 12 Profile PVC 14 Pokrywy rewizyjne, zaślepki pokryw 16 Wkładki

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M CENNIK INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER Możliwość zastosowania w każdym budynku Wysoka jakość, solidność, piękno Odporność na zmienne warunki atmosferyczne MOSKITIERY PLISOWANE Moskitiera pozioma Informacje

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH. wydanie pierwsze

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH. wydanie pierwsze Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH 2019 wydanie pierwsze 15.03.2019 Nowoczesne żaluzje fasadowe idealnie sprawdzą się w budynkach z dużymi przeszkleniami. Ich głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Instytutu Domów Pasywnych

Certyfikat Instytutu Domów Pasywnych Datenblatt ALUPROF Werk in Opole, Unterputzrollladensystem SP / SP-E 165 Hersteller ALUPROF Werk in Opole ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, POLAND Tel.: +48 77 400 00 00 Datenblatt E-Mail: aluprof@aluprof.eu,

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm

Katalog elementów Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm Katalog elementów Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm VIII edycja:

Bardziej szczegółowo

2 9 Klapa rewizyjna, prowadnice kolor standard, pancerz PA 52 i listwa dolna kolor standard m 2 270,00

2 9 Klapa rewizyjna, prowadnice kolor standard, pancerz PA 52 i listwa dolna kolor standard m 2 270,00 1 L.P. C ENNIK R O LET A LUM I N I O WYCH C EN A ZŁ I. S ys te m A l upr o f A d ap tac y jn y ( SK ) J.M. N ETT O 1 Skrzynka i prowadnice kolor standard pancerz PA 39 i listwa dolna kolor standard m 2

Bardziej szczegółowo

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 33 Moskitiery drzwiowe 35 Wzór zamówienia na moskitiery drzwiowe Wymiarowanie moskitier drzwiowych Montaż moskitier drzwiowych

SPIS TREŚCI. 32 33 Moskitiery drzwiowe 35 Wzór zamówienia na moskitiery drzwiowe Wymiarowanie moskitier drzwiowych Montaż moskitier drzwiowych \ KATALOG ESIMA Jakub Wiśniewski 85-790 Bydgoszcz, ul. Wandy Siemaszkowej 23. Tel/fax 0-52 343-99-17 www.esima.pl, esima@esima.pl NIP 554-245-75-66 REGON 341318436 SPIS TREŚCI Rodzaje pancerzy, kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery. Producent Systemów Osłonowych

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery.  Producent Systemów Osłonowych Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery www.koboproducent.pl Producent Systemów Osłonowych Ogólne Warunki Sprzedaży 1.Wszystkie ceny w cenniku są wyrażone w złotówkach oraz są cenami netto (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

VIII. Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami

VIII. Vegas Mosquito - moskitiera drzwiowa. Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami Typ: moskitiera drzwiowa Sposób montażu: przykręcana rama z zawiasami Maksymalna szerokość ramki: 130 cm Maksymalna wysokość ramki: 240 cm VIII VIII 1 9 7 10 8 11 4 2 1 5 12 6 3 13 6 Nr Nazwa elementu

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2015 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH SPIS TREŚCI Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 50mm

ŻALUZJE DREWNIANE 50mm ŻALUZJE DREWNIANE 50mm Naturalne Żaluzje nadają wnętrzu niepowtarzalny klimat. Precyzyjnie regulują ilość światła przenikającego do wnętrza bez konieczności podnoszenia żaluzji. Wykonanie żaluzji ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian R ROLETY NADSTAWNE CLASSIC TERMOLU INTERLU NOWOŚĆ INTERLU Z MOSKITIERĄ Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 3 ROLETY NADSTAWNE - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK Pancerz

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. A B C D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus 25 % Taśma dwustronnie klejąca

Bardziej szczegółowo

Vegas Mix VI Edycja:

Vegas Mix VI Edycja: Vegas Mix VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 8. Redukcja Koła nawojowe Pierścień zwiększający

SPIS TREŚCI. 8. Redukcja Koła nawojowe Pierścień zwiększający 2 SPIS TREŚCI 1. Wieszaki.................................................................... 3 2. Stopery zewnętrzne..................................................... 4 3. Stopery wewnętrzne.................................................

Bardziej szczegółowo

ESIMA Jakub Wiśniewski Dobrcz, Trzeciewiec 38 Tel NIP REGON

ESIMA Jakub Wiśniewski Dobrcz, Trzeciewiec 38 Tel NIP REGON ESIMA Jakub Wiśniewski 86-022 Dobrcz, Trzeciewiec 38 Tel 516-484-552 www.esima.pl, esima@esima.pl NIP 554-245-75-66 REGON 341318436 SPIS TREŚCI Rodzaje pancerzy, kolorystyka rolet 5 Rodzaje pancerzy 6

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. ROLETY ZEWNĘTRZNE Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. Ścisła kooperacja

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Rolety DK-PROF wykonane są z najwyższej jakości komponentów i materiałów, gwarantujących długotrwałą satysfakcję z użytkowania.

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE OMNIcorp 32-800 BRZESKO LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO 15 TEL.: 14 685-33-31 WEW.58 TEL.KOM.: 730-941-674 533-902-589 E-MAIL: PARAPETY@OMNICORP.PL PARAPETY ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE DOSTAWA CAŁA POLSKA (2-3 DNI) W

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm ŻALUZJE DREWNIANE 25mm Wykaz listew drewnianych do żaluzji poziomych: Żaluzje drewniane to niezwykle nastrojowe i klimatyczne osłony, które komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach.

Bardziej szczegółowo

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 12:41 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-przemyslowa-3000x3000-p-95.html BRAMA PRZEMYSŁOWA 3000x3000 Cena Dostępność 3 360,00 zł Na zamówienie Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji

ROLETY ZEWNĘTRZNE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji ROLETY ZEWNĘTRZNE Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji DK-RZS ze skrzynką pięciokątną ROLETY ZEWNĘTRZNE Rolety zewnętrzne to rozwiązanie, które można stosować w nowo powstających budynkach oraz w

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Twojego komfortu

Nowy kształt Twojego komfortu ROLETY zewnętrzne Nowy kształt Twojego komfortu Roleta DK-RZS kolor: złoty dąb skrzynka: pięciokątna ROLETY DK-PROF CIEPŁO oszczędność energii w okresie grzewczym nawet do 30 % BEZPIECZEŃSTWO przeszkoda

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PVC WAŻNY OD: 14-08-2015 OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT www.aluplast.com.pl Rolety zewnętrzne aluplast. Dobry klimat. LEPSZA IZOLACJA OKIEN OBNIŻENIE HAŁASU REDUKCJA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ.

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. Cennik 2009 STOLARKA PCV system VEKA EFFECTLINE KARO PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. "KARO" Kamiński, Romanowski 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 8 karo-augustow@o2.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW GIERAK CENNIK PARAPETÓW (ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH) b r a m y, r o l e t y, p a r a p e t y

MIROSŁAW GIERAK CENNIK PARAPETÓW (ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH) b r a m y, r o l e t y, p a r a p e t y A & M MIROSŁAW GIERAK CENNIK PARAPETÓW (ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH) Ważny od 19.06.2012r b r a m y, r o l e t y, p a r a p e t y 51-166 WROCŁAW, UL.KRZYWOUSTEGO 97/99 TEL./FAX 71/325-37-25 MOBILE 601783178

Bardziej szczegółowo

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO SPIS TREŚCI strona RODZAJE MOSKITIER ROLOWANYCH VOLANDO MOSKITIERY PIONOWE

Bardziej szczegółowo

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII Vegas Cover / Cover Dzień i Noc VII ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU COVER Wariant wykonania rolety typu COVER VCO-25 VCO-DN-25 VCO-32 VCO-DN-32 Rodzaj pokrywy LAVCO-DN / PAVCO-DN LAVCO-DN / PAVCO-DN

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE. Systemy roletowe DK-PROF- Zalety ROLETY ELEWACYJNE. Kolorystyka pancerzy rolet elewacyjnych

ROLETY ZEWNĘTRZNE. Systemy roletowe DK-PROF- Zalety ROLETY ELEWACYJNE. Kolorystyka pancerzy rolet elewacyjnych ROLETY ZEWNĘTRZNE Rolety okienne zewnętrzne chronią prywatność, zabezpieczają przed nadmiernym hałasem oraz niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Systemy rolet zewnętrznych podnoszą także poziom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.8 INTERLU 3.9 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

Żaluzje zewnętrzne naokienne. Do produkcji żaluzji stosowane są najwyższej jakości profile firmy EXTE

Żaluzje zewnętrzne naokienne. Do produkcji żaluzji stosowane są najwyższej jakości profile firmy EXTE Żaluzje zewnętrzne naokienne Do produkcji żaluzji stosowane są najwyższej jakości profile firmy EXTE Pancerze żaluzji wyprodukowane są z wysokogatunkowego stopu aluminium, odpowiednio wyprofilowane i wypełnione

Bardziej szczegółowo

żaluzje fasadowe cennik produktów

żaluzje fasadowe cennik produktów żaluzje fasadowe cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CENA Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży wyrobów przez firmę Fart-Produkt z siedzibą w Toruniu przy ulicy Towarowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS 1. Ceny brutto za 1 m 2 zawierają 23% podatku VAT. 2. Minimalny wymiar to szer. 1m, wys. 1 m. 4. Czas oczekiwania do 3 dni roboczych. 5. W cenę detaliczną nie jest wliczony

Bardziej szczegółowo

KOLORYSTYKA OKLEIN antracyt gładki (nr KDB74-F7) 14 - biel kremowa (nr H ) 12 - antracyt (nr KDB74-Z8) 11 - palisander (nr H )

KOLORYSTYKA OKLEIN antracyt gładki (nr KDB74-F7) 14 - biel kremowa (nr H ) 12 - antracyt (nr KDB74-Z8) 11 - palisander (nr H ) KOLORYSTYKA OKLEIN 10 antracyt gładki (nr KDB74F7) 11 palisander (nr H465010) 1 antracyt (nr KDB74Z8) 14 biel kremowa (nr H4565015) Uwaga! Przedstawione powyżej próbki ystyczne mogą w pewnym stopniu odbiegać

Bardziej szczegółowo

W celu uzyskania informacji o wielkosci przyznanego rabatu. prosimy o kontakt z dzialem handlowym

W celu uzyskania informacji o wielkosci przyznanego rabatu. prosimy o kontakt z dzialem handlowym W celu uzyskania informacji o wielkosci przyznanego rabatu prosimy o kontakt z dzialem handlowym 2 Ogólne warunki wyceniania SYSTEM EFECTLINE PERFECTLINE SWINGLINE kolor Biały cena cennikowa cena cennikowa

Bardziej szczegółowo

Labona Vyměřanamontuj

Labona Vyměřanamontuj ROLETY ZEWNĘTRZNE Roleta montowana przed oknem Roleta montowana nad oknem Roleta podtynkowa 1. POMIAR ROLETY STANDARD ROZMIARY ZAMAWIANE TO CAŁKOWITE ROZMIARY ROLETY. Szerokość rolety = X Wysokość rolety

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bramy. Bramy garażowe segmentowe...4. Bramy garażowe rolowane...4. Bramy przemysłowe segmentowe...5. Tabela wyposażenia bram...

Spis treści. Bramy. Bramy garażowe segmentowe...4. Bramy garażowe rolowane...4. Bramy przemysłowe segmentowe...5. Tabela wyposażenia bram... Spis treści Bramy Bramy garażowe segmentowe...4 Bramy garażowe rolowane...4 Bramy przemysłowe segmentowe...5 Tabela wyposażenia bram...6 Rolety Rolety...7 Tabela kolorystyki rolet...8 Kolorystyka rolet...9

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 015 R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CC1000 3.4 TL1000 3.18 TP1000 3.19 TP1000 Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 ST000

Bardziej szczegółowo

Systemy rolet. ALU zewnętrzne PVC nadstawne

Systemy rolet. ALU zewnętrzne PVC nadstawne emy rolet - ALU zewnętrzne - PVC nadstawne Systemy rolet - ALU zewnętrzne - PVC n Systemy rolet ALU zewnętrzne PVC nadstawne SP-E podtynkowa roleta zewnętrzna - aluminiowa - kwadratowa w kolorze tylko

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Kolekcja KALEIDO FOIL. Odkryj kalejdoskop barw REHAU

Kolekcja KALEIDO FOIL. Odkryj kalejdoskop barw REHAU Kolekcja 2018 KALEIDO FOIL Odkryj kalejdoskop barw REHAU Folie do okleinowania profili okiennych i drzwiowych REHAU 100 % jakości REHAU to na 100 % najlepszy wybór Okna i drzwi to inwestycja na wiele lat.

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

Lakierowana ościeżnica regulowana drewniana

Lakierowana ościeżnica regulowana drewniana Dane aktualne na dzień: 17-11-2017 15:28 Link do produktu: https://www.rafael-drzwi.pl/lakierowana-oscieznica-regulowana-drewniana-p-166.html Lakierowana ościeżnica regulowana drewniana Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH

Wzornik paneli rezydencjonalnych. Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH Wzornik paneli rezydencjonalnych Bramy segmentowe FABRYKA BRAM SEGMENTOWYCH edycja: marzec 2012 Piękne wzornictwo inspirowane naturalnymi materiałami i modernistycznym designem PRZEWAGA KONKURENCYJNA BRAM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 2/2018/RPOWP Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż środków trwałych: Stacja robocza (szt. 3) wraz z wyposażeniem,

Bardziej szczegółowo

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 1. Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI - 2 szt wymiar 2690 x 2490, KOLOR: AW ANTRACYT struktura piasku sandrgine, panel bez przetłoczeń gładki, Typ:Sp sprężyny z przodu,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW

CENNIK DOPŁAT DODATKÓW CENNIK DOPŁAT DODATKÓW Kolory standardowe GRUPA I GRUPA II Zewnętrzny 22% 32% Wewnętrzny 25% 35% Dwustronny 40% 52% Dual kolor 60% 60% W II grupie kolorów występuje minimum ilościowe w wysokości 15 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja cennika 11.03.2011

Aktualizacja cennika 11.03.2011 Strona 1 OPIS PRODUKTU j.m. kolumna 1 Kolumna 2 kolumna 3 kolumna 4 okładziny GR1/GR1 Okładzina GR1/GR7 Okładzina GR1/GR8 Okładzina GR1/GR9 Drzwi antywłamaniowe dwuskrzydłowe typu ATDB z jednym lub dwoma

Bardziej szczegółowo

KALEIDO FOIL. Odkryj kalejdoskop barw REHAU

KALEIDO FOIL. Odkryj kalejdoskop barw REHAU Odkryj kalejdoskop barw REHAU Folie do okleinowania profili okiennych i drzwiowych REHAU 100 % jakości REHAU to na 100 % najlepszy wybór Okna i drzwi to inwestycja na wiele lat. Dlatego tak ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco

adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco wydanie 1/14 Przekroje stolarki PVC CLASSIC Uf = 1,4 W/m2K Uw = 1,3 W/m2K 1,0 W/m2 K) Uw= 1,0 W/m2K 0,6 W/m2K) 37 83 90 RONDO Uf = 1,4 W/m2K

Bardziej szczegółowo

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność. Rolety wolnowiszące Standardy wykonania 1. Rolety wolnowiszące MINI-T DZIEŃ NOC Skład rolety: MINI-T: Standard: - Mechanizm operacyjny MINI-T

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ www.aluplast.com.pl SOLIDNA KONSTRUKCJA bezpieczny dom Ciepło i spokój w Twoim garażu Bramy segmentowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: ZZ/22/E/2011r. Data publikacji: Kategoria: drzwi, okna drewniane

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: ZZ/22/E/2011r. Data publikacji: Kategoria: drzwi, okna drewniane Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: ZZ/22/E/2011r. Data publikacji: 24.01.2011 Kategoria: drzwi, okna drewniane Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB"

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB Dane aktualne na dzień: 31-08-2019 03:00 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-segmentowa-4500x2250-zloty-dab-orzech-antracyt-p-92.html Brama segmentowa 4500x2250 Złoty Dąb,Orzech Antracyt

Bardziej szczegółowo

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki już od 106 PLN patrz strona 4 model pełne SUPER CENY! KOLEKCJE 2013 Kolekcje drzwi do mieszkań marki nowość VERTE BASIC PLUS MODEL DUŻA I MAŁA RAMKA, DĄB MONACO 3 PEŁNE MAŁA RAMKA DUŻA RAMKA TRIO 122 150,06

Bardziej szczegółowo

Cennik okien i drzwi PCV (typowych) Encore

Cennik okien i drzwi PCV (typowych) Encore Cennik okien i drzwi PCV (typowych) Encore * Podane ceny są cenami brutto z montażem surowym. Okna w kolorze białym. Typ okna: O1 Wymiary okna (szerokość x wysokość) : 865 x 535 mm Cena: 220 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura nawojowa Rura

Bardziej szczegółowo

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome "25" kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome 25 kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł ŻALUZJE POZIOME 1. Ceny brutto, zawierają 23% podatku VAT. 2. Żaluzje 25 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 3. Żaluzje MIKRO 16 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 4. Żaluzje 16 i 25 zaciemniające do ceny należy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 19/2018/CBR Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Testera bezpieczeństwa elektrycznego wraz z wyposażeniem, dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

ROLETY KATALOG - CENNIK. 2015 www.portosrolety.pl

ROLETY KATALOG - CENNIK. 2015 www.portosrolety.pl ROLETY KATALOG CENNIK 015 www.portosrolety.pl KOLORYSTYKA OKLEIN ** ** ** ** ** ** ** ** ** 95 aluminum szczotkowane*** * Okleiny dostępne są w systemie CC1000 i TL1000 w skrzynce 160mm i 00mm termin realizacji

Bardziej szczegółowo