KOMUNIKAT nr XVI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT nr XVI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT nr XVI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. Spis treści: 1.Uchwała nr 227/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. 2.Uchwała nr 228/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. 3.Uchwała nr 229/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 3/KN/2015 Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPN. 4.Uchwała nr 230/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Rozwój Bukowiny Bukowina. 5.Uchwała nr 231/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Smyki Kwidzyn. 6.Uchwała nr 232/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Piki Gdańsk. 7.Uchwała nr 233/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Real Myszewo. 8.Uchwała nr 234/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Orkan Huta. 9.Uchwała nr 235/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - SWSiEMP Arka Gdynia. 10.Uchwała nr 236/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Balaton Klasztorek. 11.Uchwała nr 237/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji rekrutacji do klas I GOSSM w Gdańsku i Malborku. 12.Uchwała nr 238/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak Zasłużony dla Pomorskiego ZPN. 13.Uchwała nr 239/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia poprawek w Regulaminie Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 14.Uchwała nr 240/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN. 15.Uchwała nr 241/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Sędziowskiej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. 16.Uchwała nr 242/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na funkcję sekretarza Komisji Sędziowskiej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN

2 17.Uchwała nr 243/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania członka Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. 18.Uchwała nr 244/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. 19.Uchwała nr 245/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie pokrycia kosztów organizacji wojewódzkiego finału Pucharu Polski kobiet. 20.Uchwała nr 246/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie rozliczenia przeterminowanych delegacji obserwatorów. 21.Uchwała nr 247/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji szkolenia koordynatorów klubowych służb porządkowych. 22.Uchwała nr 248/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania projektu regulaminu rozgrywek na sezon 2015/ Uchwała nr 249/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie pomocy socjalnej dla ucznia GOSSM w Malborku. 24.Uchwała nr 250/Z/2015 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN

3 - 1 - Uchwała nr 227/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. Na podstawie art ust. 19) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu odbywającego się w dniu r. stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN Uchwała nr 228/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. Na podstawie art ust. 19) i art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 229/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 3/KN/2015 Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPN. Na podstawie art Statutu Pomorskiego ZPN w związku z 1 ust. 1 i 5 Regulaminu Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się uchwałę nr 3/KN/2015 z dnia r. Komisji ds. Nagłych Pomorskiego ZPN w sprawie w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady organizacji rozgrywek piłkarskich w kategoriach junior E1, E2, F1 i F2 na rundę wiosenną sezonu 2014/2015. II.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN w dokumencie Zasady organizacji rozgrywek piłkarskich w kategoriach junior E1, E2, F1 i F2 na rundę wiosenną sezonu 2014/2015 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt. 7 sformułowanie sms na zastępuje się zapisem na portal. 2) dodaje się pkt. 13 w brzmieniu Koszty ekwiwalentu za prowadzenie zawodów turniejowych w wysokości 100,- (sto złotych) netto oraz koszty dojazdu na ww. zawody pokrywane będą ze środków klubu występującego z wnioskiem o obsadę sędziów związkowych. 3) dotychczasowy pkt. 13 i 14 otrzymują numerację pkt. 14 i 15. III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN

4 IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. zm. Uchwała nr 229/Z/2014 z dnia r. ZASADY ORGANIZACJI ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W KATEGORIACH E1, E2, F1, F2 NA RUNDĘ WIOSENNĄ SEZONU 2014/2014 (tekst jednolity) 1.Kategoria wiekowa E1 i E2 rozgrywać będzie turnieje w weekendy 11/ , 25/ oraz 9/ i 23/ , natomiast kategoria F1 i F2 18/ oraz 2/ , 16/ i 30/ W każdej grupie rozegrane zostaną 4 turnieje. 3.Grupy ustala terytorialnie Pomorski Związek Piłki Nożnej. 4.Kolejność organizowania turniejów ustala Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 5.W przypadku, gdy klub posiada dwie drużyny w tej samej klasie rozgrywkowej (roczniku), zawodnicy mogą być uprawnieni tylko do jednej drużyny. Zawodnicy nie mogą być uprawnieni do dwóch lub więcej drużyn jednocześnie. 6.Organizatorzy turniejów wysyłają do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wiadomość zawierającą termin i miejsce rozegrania danego turnieju, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed datą turnieju. 7.Organizator turnieju, jeżeli brak jest sędziego związkowego, odpowiedzialny jest za wprowadzenie do systemu Extranet wyników spotkań w terminie 24 godzin od zakończenia turnieju i wysłania wyników na portal w terminie 1 godziny po zakończeniu turnieju. Organizator zobowiązany jest także do dostarczenia protokołów meczowych do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w terminie do 7 dni od zakończenia turnieju. 8.Zespoły należy zgłosić do rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do dnia (poniedziałek). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 9.W rozgrywkach turniejowych obowiązują kary finansowe zgodnie z załącznikiem finansowym nr 2 do Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015 i lata następne. 10.Aktualny terminarz rozgrywek dostępny będzie w systemie Extranet, na stronie oraz na stronie 11.Turnieje sędziują trenerzy lub sędziowie wyznaczeni przez Pomorski Związek Piłki Nożnej na wniosek organizatora turnieju. 12.W rozgrywkach turniejowych obowiązują przepisy rozgrywek mistrzowskich zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce oraz Regulaminem Rozgrywek Mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015 i lata następne

5 13.Koszty ekwiwalentu za prowadzenie zawodów turniejowych w wysokości 100,- (sto złotych) netto oraz koszty dojazdu na ww. zawody pokrywane będą ze środków klubu występującego z wnioskiem o obsadę sędziów związkowych. 14.Traci moc Uchwała nr 156/Z/2013 Zarządu Pomorskiego ZPN z dnia r. 15.Niniejsze Zasady organizacji rozgrywek piłkarskich w kategoriach E1, E2, F1, F2 wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Pomorskiego ZPN Uchwała nr 230/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Rozwój Bukowiny Bukowina. Na podstawie art ust. 19) w związku z art i 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 2 ust. 1 oraz 5 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, zostaje przyjęty klub Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny Bukowina. II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN Uchwała nr 231/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Smyki Kwidzyn. Na podstawie art ust. 19) w związku z art i 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 2 ust. 1 oraz 5 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, zostaje przyjęty klub Dziecięca Szkółka Piłki Nożnej Smyk Kwidzyn. II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN Uchwała nr 232/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Piki Gdańsk

6 Na podstawie art ust. 19) w związku z art i 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 2 ust. 1 oraz 5 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, zostaje przyjęty klub Szkółka Piłkarska Piki Gdańsk. II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN Uchwała nr 233/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Real Myszewo. Na podstawie art ust. 19) w związku z art i 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 2 ust. 1 oraz 5 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, zostaje przyjęty klub Myszewskie Towarzystwo Sportowe Real Myszewo. II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN Uchwała nr 234/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Orkan Huta. Na podstawie art ust. 19) w związku z art i 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 2 ust. 1 oraz 5 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, zostaje przyjęty Klub Piłkarski Orkan Huta. II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN Uchwała nr 235/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - SWSiEMP Arka Gdynia

7 Na podstawie art ust. 19) w związku z art i 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 2 ust. 1 oraz 5 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, zostaje przyjęty klub Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy Arka Gdynia. II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN Uchwała nr 236/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Balaton Klasztorek. Na podstawie art ust. 19) w związku z art ust. 6, art i at ust. 2) Statutu Pomorskiego ZPN oraz 15 ust. 1 pkt. 7) Uchwały nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się, co następuje: I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu MKS Balaton Klasztorek z związku z brakiem zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich. II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. III.Przeterminowane zobowiązania finansowe wobec Pomorskiego ZPN w wysokości 2.125,00zł umarza się i zapisuje po stronie strat Związku. IV.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 237/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie organizacji rekrutacji do klas I GOSSM w Gdańsku i Malborku. Na podstawie art ust. 13) w związku z art ust. 3) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN ustala się terminy egzaminów do klas I GOSSM w Gdańsku i Malborku: 1) Egzamin do GOSSM w Gdańsku - termin podstawowy r.(wtorek) - miejsce AWFiS Gdańsk. 2) Egzamin do GOSSM w Gdańsku - termin dodatkowy r.(wtorek) - miejsce AWFiS Gdańsk. 3) Egzamin do GOSSM w Malborku - termin podstawowy r.(wtorek) - miejsce OSiR Malbork. 4) Egzamin do GOSSM w Malborku - termin dodatkowy r.(wtorek) - miejsce OSiR Malbork. I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się komisje egzaminacyjne odpowiedzialne za organizację i przebieg egzaminów do klas I GOSSM w Gdańsku i Malborku w następującym składzie: 1) Komisja GOSSM w Gdańsku: - 7 -

8 - Stanisław Mikołajczyk - przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN, - Andrzej Szwarc - trener koordynator Pomorskiego ZPN, - trenerzy GOSSM w Gdańsku: Jakub Frydrych, Szymon Hartman, Krzysztof Janczak, Grzegorz Grzegorczyk, Karol Wasielewski i Mariusz Kuchta. 2) Komisja GOSSM w Malborku: - Stanisław Mikołajczyk - przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN, - Andrzej Szwarc - trener koordynator Pomorskiego ZPN, - Henryk Pawłowski - trener koordynator GOSSM w Malborku, - trenerzy GOSSM w Malborku: Bogdan Kazojć, Michał Krawczyk, Grzegorz Mikuła, Jarosław Talik i Radosław Masztaler. II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN Uchwała nr 238/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak Zasłużony dla Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 19) w związku z art. 73 1, 3 i 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN działaczom związkowym, klubowym i samorządowym działającym na rzecz rozwoju pomorskiej piłki nożnej przyznaje się wyróżnienia i nadaje: a) złotą odznakę Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dla: - Zbigniewa Hinz, - Grzegorza Kot, - Jana Lubińskiego, - Kazimierza Łukasiewicza, - Adama Pyszki. b) srebrną odznakę Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dla: - Sylwestra Barczyńskiego, - Jacka Borowińskiego, - Michała Bryły, - Andrzeja Cyrsona, - Janusza Czubek, - Jacka Drążek, - Marcina Drews, - Michała Dydyny, - Radosława Gapińskiego, - Rafała Gawin, - Lucjana Ignacek, - Tadeusza Jankowicza, - Krystiana Kamińskiego, - Kazimierza Kassina, - Marcina Kaszubowskiego, - Albina Kiedrowskiego, - Pawła Kubiszyna, - Rafała Łuczaka, - Krzysztofa Partyki, - Piotra Peplińskiego, - 8 -

9 - Jacka Piszczka, - Zbigniewa Pryby, - Leszka Pyszki, - Daniela Rzepkowskiego, - Jarosława Sawickiego, - Jerzego Tomasika, - Wiesława Wójcika. II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN Uchwała nr 239/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie zatwierdzenia poprawek w Regulaminie Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 9) w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.W Regulaminie Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN wprowadza się następującą zmianę: 1) dotychczasowy 2 ust. 2 Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i niezbędnej, do prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków, otrzymuje nowe brzmienie 2.Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków. 2) w 2 skreśla się ust. 4 w brzmieniu Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji. 3) w 2 dotychczasowe ust. 5, 6, 7 otrzymuje nową numerację, odpowiednio ust. 4, 5, 6. 4) dotychczasowy 4 ust. 5 Składanie do organów dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN wniosków o zawieszenie korzystania z licencji lub jej pozbawienia, otrzymuje nowe brzmienie 5.Stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym zakresie. 5) w 4 dodaje się ust. 9 w brzmieniu 9.Organizowanie przeglądów i weryfikacji obiektów piłkarskich poprzez wnioskowanie o powołanie zespołów odpowiedzialnych za przegląd i weryfikację boisk oraz prowadzenie ich rejestru z wykorzystaniem systemu ekstranet po wdrożeniu przez PZPN odpowiednich modułów. II.Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. zm. Uchwała nr 160/Z/2014 z dnia r. zm. Uchwała nr 239/Z/2015 z dnia r. REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie art ust. 9, art. 43, art. 44 i art. 58 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: - 9 -

10 1 1.Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, zwana dalej Komisją, jest organem jurysdykcyjnym Pomorskiego ZPN realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych piłki nożnej. 2.Komisja działa na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN oraz właściwych uchwał Zarządu PZPN, Pomorskiego ZPN oraz niniejszego regulaminu. 2 1.Działalność Komisji ds. Licencji Klubowych podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych Pomorskiego ZPN. 2.Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i niezbędnej, do prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków, otrzymuje nowe brzmienie 2.Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków. 3.Przewodniczący oraz członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 4.Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 5.Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji niezależności zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN. 6.Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami klubu podlegającego procedurze licencyjnej nie mogą wchodzić w skład Komisji. 3 1.Na pierwszym posiedzeniu Komisja: - określa tryb swojej pracy, - wyznacza harmonogram prac. 2.Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN. 4 Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy: 1.Przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie przyznawania lub odmowy przyznania licencji klubowej na udział w rozgrywkach określonej ligi lub klasy. 2.Wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną. 3.Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania licencji. 4.Podejmowanie uchwał w przedmiocie odmowy przyznania licencji. 5.Stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym zakresie. 6.Okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach procedury licencyjnej. 7.Organizowania narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze licencyjnej. 8.Publikowanie z prac i działalności stosownych komunikatów. 9.Organizowanie przeglądów i weryfikacji obiektów piłkarskich poprzez wnioskowanie o powołanie zespołów odpowiedzialnych za przegląd i weryfikację boisk oraz prowadzenie ich rejestru z wykorzystaniem systemu ekstranet po wdrożeniu przez PZPN odpowiednich modułów. 5 Komisja rozpatruje wniosek o przyznanie licencji w ciągu 7 dni od jego złożenia. 6 Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana z urzędu. 7 1.Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom oraz reprezentuje ją na zewnątrz, wobec władz i organów Pomorskiego ZPN. 2.Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego wykonuje inny, wyznaczony przez Przewodniczącego, członek Komisji

11 3.Do zabezpieczenia od strony techniczno-administracyjnej prac Komisji Dyrektor Biura Pomorskiego ZPN wyznacza pracownika do zadań, którego należy w szczególności: - wraz z Przewodniczącym przygotowanie i organizowanie posiedzeń Komisji, - odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji, - funkcjonuje jako osoba kontaktowa w sprawach licencyjnych, - rozlicza zwrot kosztów przejazdów dla członków Komisji, - wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji. 4.Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze Pomorskiego ZPN. 8 Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji dotyczącej poszczególnych kryteriów licencyjnych. 9 1.Posiedzenia Komisji są niejawne. 2.Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji lub pracownik Biura Pomorskiego ZPN. 3.Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca protokół Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Komisji. 2.Do ważności uchwał lub decyzji wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu osobowego Komisji. 3.W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie. 4.Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania zgodnie z wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością. 2.Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec Pomorskiego ZPN. 3.Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi. 4.Osoby, o których mowa w ust. 1, potwierdzają pisemnie, iż zapoznały się z aktualnie obowiązującymi przepisami licencyjnymi. 12 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 13 Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia Uchwała nr 240/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN

12 Na podstawie art ust. 10) w oparciu o art ust. 4) oraz art ust.24) Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w związku z Uchwałą Zarządu PZPN nr II/27 z dnia r. w sprawie przyjęcia Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016, postanawia się co następuje: I.Stosownie do zapisu punktu 3.1.e) Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące wysokości opłat administracyjnych za licencję klubową: 1) dla klubów IV ligi - 300,00 zł, 2) dla klubów klasy Okręgowej - 200,00 zł, 3) dla klubów klasy A - 150,00 zł, 4) dla klubów klasy B - 100,00zł. Wysokość opłaty za wydanie licencji klubowej jest wysokością niezależną od okresu na jaki licencja zostanie wydana. II.Stosownie do zapisu punktu Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące wysokości kaucji odwoławczej za postępowanie przed II instancją: 1) dla klubów IV ligi - 150,00 zł, 2) dla klubów klasy Okręgowej - 100,00zł, 3) dla klubów klasy A - 75,00 zł, 4) dla klubów klasy B - 50,00 zł. W przypadku uwzględnienia odwołania w całości kaucja podlega pełnemu zwrotowi, w przypadku uwzględniania odwołania w części, Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej orzeka o wysokości kaucji podlegającej zwrotowi w decyzji kończącej postepowanie. III.Kryteria prawne. Stosownie do zapisu punktu 4.3.L.01. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne postanawia się, że: jeżeli z powodu przedłużającego się postępowania rejestrowego przed sądem gospodarczym lub starostą aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji nie ujawnia aktualnego stanu osobowego władz klubu, Komisja ds. Licencji Klubowych/Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej może w takim przypadku uznać za wystarczające wykazanie informacji o których mowa w pkt. d) i e) innymi dokumentami w szczególności protokołem walnego zgromadzenia członków lub odpowiedniej władzy spółki kapitałowej. IV.Kryteria sportowe. Stosownie do zapisu punktu 5.3.S.01. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne postanawia się, że: 1.Klub może zwrócić się z wnioskiem do o wyrażenie zgody na udział w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej z o jedną drużyną młodzieżową mniej niż wymagają tego przepisy kryterium sportowego. Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej każdorazowo dokonuje oceny zasadności złożonego wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 2.Zwolnienie klubu z obowiązku posiadania o jedną drużynę młodzieżową mniej niż wymagają tego przepisy kryterium sportowego może nastąpić automatycznie w przypadku dokonania wpłaty na rachunek Pomorskiego ZPN z przeznaczeniem na działalność Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN ekwiwalentu w wysokości: dla klubów IV ligi ,00zł, dla klubów klasy Okręgowej ,00zł, dla klubów klasy A - 500,00zł. W tym przypadku załącznikiem do wniosku licencyjnego musi być dowód wpłaty. V.Kryteria infrastrukturalne. 1.Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.03. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie pojemności obiektów sportowych na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - minimum 300 miejsc siedzących z czego minimum 250 musi spełniać wymogi indywidualnych miejsc siedzących (siedziska),

13 b) klasy Okręgowej - minimum 200 miejsc siedzących z czego minimum 100 musi spełniać wymogi indywidualnych miejsc siedzących (siedziska), c) klasy A - minimum 100 miejsc siedzących, d) klasy B - minimum 50 miejsc siedzących. 2.Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.05. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące parametry dla sektora kibiców drużyny gości obowiązujące na obiektach klubów na których mecze piłkarskie rozgrywać drużyny IV ligi i klasy okręgowej - sektor kibiców drużyny gości musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2m z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie. 3.Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.06. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne postanawia się, że: w szczególnie uzasadnionych przypadkach klub odpowiedniej ligi lub klasy rozgrywkowej może zwrócić się z wnioskiem od Komisji ds. Licencji Klubowych/Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na czasowy udział w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej bez obowiązku posiadania pola gry odpowiadającego parametrom określonym w pkt. 3) i 4). 4.Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.07. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się, że oddzielenie obszaru pola gry od widowni na obiektach sportowych klubów klas A i B musi być stałe o wysokości minimum 1,2 m lub instalowane doraźnie. 5.Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.11. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie wyposażony w szatnie dla obu drużyn o i takim samym standardzie mające minimum 20 miejsc siedzących na obiektach sportowych na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - minimum 3 natryski, minimum 1 toaletę oraz 1 tablicę do prezentacji taktyki, b) klasy Okręgowej - minimum 3 natryski, minimum 1 toaletę, c) klasy A - minimum 2 natryski, minimum 1 toaletę, d) klasy B - minimum 2 natryski, minimum 1 toaletę. 6.Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.13. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie wyznaczonych i zabezpieczonych miejsc parkingowych dla klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych na obiektach sportowych na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 10 miejsc dla samochodów osobowych, b) klasy Okręgowej - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 10 miejsc dla samochodów osobowych, c) klasy A - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów osobowych, d) klasy B - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów osobowych. 7.Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.14. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie wyposażenia obiektów sportowych stacjonarne lub mobilne toalety dla publiczności na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - minimum 2, b) klasy Okręgowej - minimum 2, c) klasy A - minimum 1, d) klasy B - minimum 1, w przypadku toalet dla publiczności mobilnych do wniosku należy załączyć stosowną umowę. 8.Stosownie do zapisu punktu 6.5. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne postanawia się, że: Licencjodawca, w uzasadnionych przypadkach, pomimo naruszenia kryterium infrastrukturalnego może przyznać Wnioskodawcy, na jeden sezon rozgrywkowy, licencję na udział w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo IV ligi lub klasy niższej, jednakże Licencjobiorca taki podlegać będzie nadzorowi infrastrukturalnemu i/lub sankcjom określonym w niniejszych przepisach. VI.Kryteria dotyczące personelu i finansów

14 1.Stosownie do zapisu punktu 7.3.P.02. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne postanawia się, że: osoba odpowiedzialna za problematykę ochrony i bezpieczeństwa podczas zawodów klasy Okręgowej, A i B musi posiadać stosowne uprawnienia nadane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. 2.Stosownie do zapisu punktu 7.3.P.06. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne ustala się następujące wymogi ilościowe służb porządkowych i informacyjnych lub wolontariuszy odpowiedzialnych za problematykę ochrony i bezpieczeństwa podczas zawodów piłkarskich poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych: a) IV ligi - minimum 8 osób, b) klasy Okręgowej - minimum 6 osób, c) klasy A - minimum 4 osoby, d) klasy B - minimum 4 osoby, wszystkie osoby pełniące obowiązki wyżej wymienionych służb muszą być wyposażone w jednolite, odpowiednio oznakowane kamizelki. VII.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi i wiceprezesowi ds. Organizacyjnych Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych i przewodniczącemu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. V Uchwała nr 241/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie powołania na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Sędziowskiej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 12) i art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Sędziowskiej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołuje się Tadeusza Tama. II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN Uchwała nr 242/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie powołania na funkcję sekretarza Komisji Sędziowskiej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 12) i art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN na funkcję sekretarza Komisji ds. Sędziowskiej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołuje się Bartłomieja Tutakę. II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN

15 Uchwała nr 243/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie powołania członka Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 12) i art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołuje się Jacka Borowińskiego. II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN Uchwała nr 244/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie powołania członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 12) i art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołuje się Andrzeja Staszewskiego. II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN Uchwała nr 245/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie pokrycia kosztów organizacji wojewódzkiego finału Pucharu Polski kobiet. Na podstawie art ust. 2) w związku z art ust. 1) oraz art ust. 4) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek klubu TKKF Checz Gdynia upoważnia się Biuro Związku do refundowania organizatorom wojewódzkiego finału Pucharu Polski kobiet kosztów organizacji meczu rozegranego w dniu r. na ogólną kwotę 1.460,00zł. II.Podstawą rozliczenia należności są oryginalne dokumenty finansowo-księgowe dotyczące przedmiotowego zadania. III.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Związku. IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

16 Uchwała nr 246/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie rozliczenia przeterminowanych delegacji obserwatorów. Na podstawie art ust. 2) w związku z art ust. 4) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Upoważnia się Biuro Związku do uregulowania przeterminowanych należności, z rezerwy Zarządu na rok 2015, za obserwację zawodów piłkarskich o mistrzostwo III ligi w sezonie 2013/2014 dla obserwatorów: Henryka Rompy, Zbigniewa Wiśniewskiego oraz Eugeniusza Bochana na ogólną kwotę 907,00zł. II.Podstawą rozliczenia należności są delegacje sędziowskie nie rozliczone przez klub Pomorze Potęgowo. III.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Związku. IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 247/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie organizacji szkolenia koordynatorów klubowych służb porządkowych. Na podstawie art ust. 19) w związku z art ust. 8) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN w związku z organizacją szkolenia dla koordynatorów klubowych służb porządkowych zatwierdza się: 1) Program szkolenia koordynatorów klubowych służb porządkowych na zawodach piłki nożnej nie będących imprezą masową stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 2) Wzory dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień koordynatora klubowych służb porządkowych stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały. II.Ustala się zasadny odpłatności za udział w szkoleniu: 1) Każdy klub do szkolenia może zgłosić dowolną ilość osób. 2) Jedna osoba z każdego klubu w szkoleniu uczestniczy na koszt Związku. 3) Za drugą i każdą następną osobę zgłoszoną do szkolenia delegujący klub lub uczestnik szkolenia zgłaszający się indywidualnie wnosi opłatę na rachunek bankowy Związku w wysokości 60,00zł. III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN. IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 248/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku

17 w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania projektu regulaminu rozgrywek na sezon 2015/2016 Na podstawie art ust.19) w oparciu o art ust. 5) Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: I.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN powołana zostaje grupa robocza, której zadaniem będzie przygotowanie projektu Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i lata następne. II.W skład grupy roboczej powołani zostają: - Tomasz Bocheński, - Andrzej Góra, - Karol Ważny. III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN. IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 249/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie pomocy socjalnej dla ucznia GOSSM w Malborku. Na podstawie art ust. 2) w związku z art ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek koordynatora GOSSM w Malborku przyznaje się pomoc socjalną, z rezerwy Zarządu na rok 2015, dla Kamila Kirchenstaina w formie, pokrycia opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie za miesiąc marzec 2015 roku, w kwocie 145,00zł. II.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN Uchwała nr 250/Z/2015 z dnia 30 marzec 2015 roku w sprawie zatwierdzenia nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN. Na podstawie art pkt. 2) w związku z art ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przyznaje się dla działaczy społecznych Pomorskiego ZPN nagrody pieniężne na ogólną kwotę 9.100,00 zł. II.Imienny wykaz nagrodzonych osób stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. III.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN

18 IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski. Załącznik

VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski. Załącznik Uchwała nr 420/Z/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN. Na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 357/Z/2015 z dnia 28.09.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 23.02.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 208/Z/2015 z dnia 23.02.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 16.12.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 383/Z/2015 z dnia 16.12.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 24.10.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.11.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 81/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.08.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 1/Z/2016 z dnia 26.08.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.10.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 269/Z/2017 z dnia 30.10.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXX/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXX/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXX/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.03.2018r. 1. Uchwała nr 340/Z/2018 z dnia 26.03.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 15.12.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 187/Z/2014 z dnia 15.12.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 33 pkt 7 i 57 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: Komisja Odznaczeń zwana dalej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2018r. 1.Uchwała nr 479/Z/2018 z dnia 18.12.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 31.08.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 31.08.2015 r. KOMUNIKAT nr XXI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 31.08.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 335/Z/2015 z dnia 31.08.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/99/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu ŁZPN postanawia się, co następuje: Przyjmuje się Regulamin Wydziału Sędziowskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Uchwała nr 46/Z/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 35 1 ust. 10) i art.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała nr 11/2015 z dnia 21.04.2015 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2015/2016 i następne. Na podstawie 29 ust.1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu)

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu) Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów Na podstawie 54 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.10.2012r. - 1 - Uchwała nr 153/Z/2012 w sprawie przyjęcia zasad rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów

Bardziej szczegółowo

..., dnia r. W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu

..., dnia r. W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09 2012 r......., dnia... 201 r. KOMISJA ds. LICENCJI KLUBOWYCH LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ul. Filaretów 44 20-609 L U B L I N W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.08.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 241/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN 1 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 1 2 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN Podstawa: Statut Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/98/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje: Przyjmuje się Regulamin Kolegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 53-55 i art. 57 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r.

KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r. KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r. - 1 - Uchwała nr 33/Z/2013 Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Na podstawie Art. 35 1 pkt. 19 w oparciu o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 286/Z/2017 z dnia 18.12.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Czerwiec 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/26/2016 Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r. REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Wydział Dyscypliny Wlkp. ZPN zwany dalej Wydziałem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE tj. U. nr III/38 z 6.03.2008 zm. U. nr V/147 z 31.03. i 1.04. 2009 r. zm. U. nr VIII/153 z 10.08.2010 r. Uchwała nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

Regulamin KSzGK nr 1. Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego

Regulamin KSzGK nr 1. Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego Regulamin KSzGK nr 1 Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego 1. Wstęp 1.1. Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego, zrzeszająca

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach:

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wielkopolskie Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej 1 Komisja d.s. futsalu i piłki nożnej plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej Komisją jest organem doradczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Uchwały nr 5/Z/2015 z dn. 5.03.2015r. Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz Uchwały nr II/27 z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Uchwała nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 36 1 pkt 9) w związku z art. 12 1 pkt. 23) Statutu PZPN oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.02.2019r. 1.Uchwała nr 507/Z/2019 z dnia 25.02.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r. Uchwała nr 17/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.03.2016r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ Regulamin Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej Nowy Targ I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej, dla pełnienia w jego imieniu określonych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN Na podstawie 32 pkt. 9 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. 1 KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 02.06.2014 r. Uchwała nr 35/Z/2014 w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków, zawodników,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach

R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 46 postanawia się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związkowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminów. Na podstawie 30 ust. 9 pkt 1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej I. Postanowienie ogólne 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Lubuskiego ZPN działającym na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r.

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r. Uchwała nr 41/V/2019 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.04.2019 r. działając na podstawie Art. 35 1 pkt. 23 Statutu postanawia: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej

Uchwała nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej Uchwała nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej Na podstawie art. 34 1 pkt i), w związku z art. 12 1 pkt 23) Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r.

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r. REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.02.2018r. 1.Uchwała nr 310/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. - 4 - Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.04.2019r. 1.Uchwała nr 546/Z/2019 z dnia 29.04.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PROCEDURY LICENCYJNEJ DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2019/2020 I NASTĘPNE ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ. [KWIECIEŃ 2019 r.

VADEMECUM PROCEDURY LICENCYJNEJ DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2019/2020 I NASTĘPNE ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ. [KWIECIEŃ 2019 r. VADEMECUM PROCEDURY LICENCYJNEJ DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2019/2020 I NASTĘPNE ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ [KWIECIEŃ 2019 r.] str. 1 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE, 2. UWAGI OGÓLNE PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN L.dz. 25 / 2018 Olsztyn, dnia 15 maja 2018 roku Członkowie (Kluby) WMZPN KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 14 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Polski Związek Tenisowy Polish Tennis Association Kolegium Sędziów Officiating Committee Stadion Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03 901 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 Rzeszów, czerwiec 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity) t.j.u nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.u nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.u nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr II/25 z dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr I/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. z dnia 27.01.2014 r. Uchwała nr 1/Z/2014

KOMUNIKAT nr I/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. z dnia 27.01.2014 r. Uchwała nr 1/Z/2014 KOMUNIKAT nr I/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.01.2014 r. Uchwała nr 1/Z/2014 Zarządu z dnia 27.01.2014 roku Na podstawie Art. 35 1 pkt 12 w oparciu o Art. 11 1 pkt 1, Art. 12

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Komisji 4 Kompetencje ogólne Komisji 1. Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Komisji 4 Kompetencje ogólne Komisji 1. Do zakresu działania Komisji należą sprawy: R E G U L A M I N Komisji Szkoleniowej Warszawsko Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 02/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 7/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Wrzesień 2013 1 Spis Treści: 1. Uchwała nr VIII/221 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach

R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Załącznik do Uchwały nr77 /2017/Z Zarządu Śl. ZPN z dn. 24.10.2017r. R E G U L A M I N Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Na podstawie 32 ust. 6 i 8, w związku z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2019

KOMUNIKAT Nr 16/2019 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ następuje: R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, co 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu)

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu) Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Klub Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej Klubem jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO Chełmża 11.09.2010r. po poprawkach Grudziądz 22.03.2014r. ROZDZIAŁ I 1 1. Kolegium Sędziów Kujawsko Pomorskiego Związku Kolarskiego,

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr I/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.01.2013 r.

KOMUNIKAT nr I/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.01.2013 r. KOMUNIKAT nr I/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.01.2013 r. - 1 - Uchwała nr 1/Z/2013 w sprawie interpretacji niektórych przepisów Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich w Piłkę Nożną

Bardziej szczegółowo