KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. Spis treści: 1.Uchwała nr 286/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. 2.Uchwała nr 287/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. 3.Uchwała nr 288/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia planu pracy na rok Uchwała nr 289/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uchwalenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN. 5.Uchwała nr 290/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia budżetu Pomorskiego ZPN na rok Uchwała nr 291/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/ Uchwała nr 292/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. 8.Uchwała nr 293/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. 9.Uchwała nr 294/Z/2017 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia przepisów przejściowych Klubu Seniora Pomorskiego ZPN

2 - 1 - Uchwała nr 286/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. Na podstawie art ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu r. w przedstawionej wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN. III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 287/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. Na podstawie art ust. 19 i art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 288/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok Na podstawie art ust. 1 i 3 oraz art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Plan pracy Zarządu Pomorskiego ZPN na rok 2018 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 288/Z/2017 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Pomorskiego ZPN na rok PLAN PRACY na rok

3 Termin Tematyka posiedzenia Uwagi styczeń 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów dyscyplinarnych i wykonawczych Pomorskiego ZPN za rundę jesienną sezonu 2017/2018: a) Komisji ds. Rozgrywek, b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, c) Kolegium Sędziów, d) Komisji Dyscyplinarnej, e) Związkowej Komisji Odwoławczej. 2. Podjęcie statutowych decyzji dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 3. Powołanie zespołu roboczego ds. przygotowania zmian i poprawek do Statutu Pomorskiego ZPN. 4. Rozpatrzenie spraw bieżących. luty marzec kwiecień kwiecień maj 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów dyscyplinarnych, wykonawczych i administracyjnych Pomorskiego ZPN za rundę jesienną sezonu 2017/2018: a) Podokręgu Słupskiego, b) Podokręgu Malborskiego. 2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności statutowej i organizacyjnej Biura Pomorskiego ZPN w 2017 roku. 3. Informacja w sprawie stanu realizacji przepisów o członkostwie klubów uczestniczących w rozgrywkach Pomorskiego ZPN. 4. Przyjęcie dokumentów regulujących tryb obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 5. Rozpatrzenie spraw bieżących. 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN za okres sprawozdawczy. 2. Przyjęcie sprawozdania w sprawie wniosków i propozycji dotyczących zmian w Statucie Pomorskiego ZPN. 3. Przyjęcie założeń organizacyjnych regulujących proces i procedurę przyznawania licencji klubowych na sezon 2018/ Rozpatrzenie spraw bieżących. Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN. 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów statutowych Pomorskiego ZPN: a) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej, b) Komisji ds. Odznaczeń, c) Komisji Grantowej. 2. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok Powołanie komisji egzaminacyjnej w celu rekrutacji uczniów do SMS i Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Gdańsku oraz w Malborku. 4. Rozpatrzenie spraw bieżących. 1. Przyjęcie informacji w sprawie decyzji i uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Pomorskiego ZPN. 2. Przyjęcie poprawek i zmian do regulaminów rozgrywek na sezon 2018/ Przyjęcie uchwał w sprawach finansowych dotyczących organizacji - 3 -

4 rozgrywek sezonu 2018/ Przyjęcie kalendarza rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2018/ Zatwierdzenie kandydatów na obserwatorów sędziów i delegatów meczowych szczebla centralnego na sezon 2018/ Rozpatrzenie spraw bieżących. czerwiec lipiec sierpień wrzesień 1. Udzielenie pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2018/ Zatwierdzenie dokumentu regulującego zasady selekcji i nadawania uprawnień dla obserwatorów sędziów na sezon 2018/ Zatwierdzenie przepisów regulujących zasady awansów i spadków sędziów Pomorskiego ZPN w sezonie 2018/ Nadanie uprawnień dla sędziów i obserwatorów sędziów na sezon 2018/ Nadanie uprawnień dla delegatów meczowych na sezon 2018/ Rozpatrzenie spraw bieżących. 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów jurysdykcyjnych, dyscyplinarnych i wykonawczych za sezonu 2017/2018: a) Komisji ds. Rozgrywek, b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, c) Zarządu Kolegium Sędziów, d) Komisji Dyscyplinarnej, e) Związkowej Komisji Odwoławczej, f) Podokręgu Słupskiego, g) Podokręgu Malborskiego. 2. Analiza i ocena wyników sportowych poszczególnych reprezentacji Pomorskiego ZPN za sezon 2017/ Zatwierdzenie sztabów szkoleniowych dla poszczególnych reprezentacji młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2018/ Rozpatrzenie spraw bieżących. 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów jurysdykcyjnych Pomorskiego ZPN: a) Komisji ds. Licencji Klubowych, b) Komisji Odwoławcza ds. Licencji Klubowych. 2. Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji budżetu Pomorskiego ZPN za I półrocze 2018 roku. 3. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Gdańsku i Malborku w roku szkolnym 2017/ Zatwierdzenie kadry szkoleniowej OSSM Gdańsk i Malbork na rok szkolny 2018/ Rozpatrzenie spraw bieżących. 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów statutowych Pomorskiego ZPN za okres wrzesień sierpień 2018: a) Piłkarskiego Sądu Polubownego, b) Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, c) Rzecznika Etyki. 2. Rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu procesu licencyjnego: a) Komisji Licencji Trenerskich, b) Komisji Licencji Sędziowskich. 3. Rozpatrzenie spraw bieżących

5 październik listopad grudzień 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów wykonawczych Pomorskiego ZPN za okres wrzesień wrzesień 2018: a) Komisji ds. Szkolenia, b) Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego, c) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego, d) Rady Trenerów. 2. Rozpatrzenie spraw bieżących. 1. Ocena wyników sportowych poszczególnych kadr młodzieżowych Pomorskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2018/ Rozpatrzenie sprawozdań w sprawie organizacji kursów specjalistycznych organizowanych przez Pomorski ZPN: a) kursy trenerskie, b) kursy sędziowskie, c) inne kursy. 3. Przyjęcie kalendarza rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2018/ Wypracowanie koncepcji organizacji spotkań świątecznonoworocznych z działaczami i pracownikami Pomorskiego ZPN oraz zatwierdzenie listy nagród z tytułu działalności społecznej. 5. Rozpatrzenie spraw bieżących. 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu Pomorskiego ZPN oraz harmonogramu posiedzeń Zarządu na rok Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki statutowej dla członków zwyczajnych Pomorskiego ZPN na rok Przyjęcie planu finansowego Pomorskiego ZPN na rok Omówienie zasad organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z klubami biorącymi udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN. 5. Rozpatrzenie spraw bieżących. Uwaga. 1. Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN co do zasady odbywać się będą w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, a rozpoczynać się będą o godz. 13: Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN co do zasady odbywać się będą w siedzibie Związku. 3. Wszelka problematyka związana z wnioskami personalnymi, regulaminowymi czy sprawozdaniami dotycząca określonej działalności musi być poprzedzona stosownym materiałem na piśmie składanym do sekretarza Zarządu nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu. 4. Dla merytoryczności wszelkich sprawozdań ewentualne pytania czy uwagi do przedłożonych sprawozdań należy kierować w formie pisemnej do organu przedkładającego sprawozdanie w takim wyprzedzeniem by można było wyjaśnienia przedstawić na posiedzeniu Zarządu. 5. Wszelkie wnioski finansowe wykraczające poza plan finansowy muszą zawierać wskazanie z jakiej pozycji planu finansowego mają być realizowane. 6. Tematyka poszczególnych posiedzeń Zarządu Pomorskiego ZPN uzupełniana będzie o sprawy wynikające z bieżącej działalności Związku. 7. Zastrzega się możliwość przeniesienia rozpatrzenie konkretnego tematu posiedzenia na inny termin Uchwała nr 289/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN

6 Na podstawie art ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN uchwalona zostaje składka członkowska z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN na rok 2018 w wysokości 1,00 (słownie: jeden) złoty. II.Przyjmuje się do realizacji pośrednictwo w uiszczeniu składki członkowskiej z tytułu przynależności do PZPN za rok 2018 w wysokości 12,00 (słownie: dwunastu) złotych. III.Członkowie Pomorskiego ZPN z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN i PZPN obciążeni zostaną łączną składką w wysokości 13,00 (słownie: trzynastu) złotych przy realizowaniu zobowiązań II raty za uczestnictwo w rozgrywkach. IV.Realizację Uchwały powierza się prezesowi, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. V.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku Uchwała nr 290/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu Pomorskiego ZPN na rok Na podstawie art ust. 3 w związku z art ust. 5, art ust. 19 i 27 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdzony zostaje budżet Pomorskiego ZPN na rok 2018 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. II.Przychody Związku w roku 2018 zakłada się osiągnąć w wysokości ,00 zł. III.Koszty funkcjonowania Związku w roku 2018 planuje się w wysokości ,00 zł. IV.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r Uchwała nr 291/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017. Na podstawie art ust. 10 w związku z art ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Przyjmuje się ramowy kalendarz rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 (załącznik nr 1). II.Przyjmuje się ramowy kalendarz rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 (załącznik nr 2)

7 III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 291/Z/2017 z dnia roku w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK SENIORÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 Data Dzień III IV KA KB KB KB PP KO tygodnia liga K liga / s - n 18 17/ s - n / s - n /31.03.* ś - s* środa 1/8 07/ s - n / s - n / s - n środa 1/4 28/ s - n / s - n / s - n środa 1/2 19/ s - n / s - n czwartek 30 02/ s - n 21 31** / s - n środa finał 16/ s - n /24.06 s - n Uwagi: a) * mecze rozgrywane będą w środę lub sobotę, b) ** IV liga - mecze rozgrywane obligatoryjnie w niedzielę c) kolor czerwony - mecze rozgrywane obligatoryjnie wg. harmonogramu: - IV liga (sobota) godz.13:00 oraz (sobota) godz. 17:00, - klasa Okręgowa (sobota) godz.17:00 oraz (sobota) godz. 17:00, - klasa A (niedziela) godz. 11:00, - klasa B (niedziela) godz.14:00, - klasa B (niedziela) godz.13:00, - klasa B (niedziela) godz.13:

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 291/Z/2017 z dnia roku w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 Data Dzień tygodn PLJA PLJB J-14 J-12 J-10 J-8 JE1 JE2 JF1 JF2 JG1 ia 24/ s/n /31.03.* ś/s / s/n / s/n / s/n / s/n / s/n / s/n / s/n / s/n / s/n / s/n / s/n Uwagi: a) * mecze rozgrywane w środę lub sobotę, b) rozgrywki JE1, JE2, JF1, JF2 i JG1 rozgrywane są w formie turniejowej. c) kolor czerwony - mecze rozgrywane obligatoryjnie wg. harmonogramu: - PLJA (niedziela) godz.13:00, - PLJB (niedziela) godz.15: Uchwała nr 292/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 13 w związku z art. 57 2, 3, 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na warunkach i prawach organu wykonawczego powołany zostaje Klub Seniora Pomorskiego ZPN. II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN

9 III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 293/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Klubu Seniora Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. II.Załącznikami do Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN są: a) deklaracja (załącznik nr 2), b) ankieta członka Klubu (załącznik nr 3). III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 293/Z/2017 z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Klub Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej Klubem jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN, powołanym w celu integracji seniorów środowiska piłkarskiego w województwie pomorskim. 2. Działalność Klubu podlega bezpośrednio sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. Rozdział II. Członkowie Klubu 1. Członkiem Klubu może zostać po ukończeniu 60 roku życia każdy działacz władz Pomorskiego ZPN, jego wydziałów, komisji i innych jednostek organizacyjnych Związku. 2. Do przyjęcia w poczet członków Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego członków. Rekomendacja nie dotyczy to Członków Honorowych PZPN i Pomorskiego ZPN, wyrażających wolę przynależności do Klubu. 3. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd Klubu na podstawie dobrowolnej deklaracji

10 4. Do praw członka Klubu należy: a) uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu, b) udział w spotkaniach jubileuszowych, okolicznościowych i innych imprezach organizowanych przez Zarząd Klubu. 5. Do obowiązków członka Klubu należy: a) aktywny udział w działalności Klubu, b) przestrzeganie przepisów regulujących działalność Klubu, c) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Plenarne Zebranie Członków Klubu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu z opłacania składki członkowskiej). Rozdział III. Zakres działania Klubu Do podstawowych celów działalności Klubu należy: 1. Integracja działaczy, szkoleniowców, sędziów, piłkarzy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń w realizacji celów i zadań Pomorskiego ZPN. 2. Propagowanie osiągnięć polskiego i pomorskiego piłkarstwa oraz kultywowanie jego najlepszych tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair play oraz wzorowych postaw etycznych. 3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz Związku oraz innymi osobami działającymi w sporcie. 4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz Związku, w szczególności dotyczących dokumentów o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa w województwie pomorskim. 5. Wspieranie inicjatyw władz Związku w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, głównie przez udział w pracach funkcjonujących komisji. 6. Organizowanie, przy współudziale Biura Związku, cyklicznych spotkań członków Klubu. 7. Współpraca z Klubami Seniora Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 8. Występowanie do władz Pomorskiego ZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, wyróżnień i odznak związkowych oraz tytułów członka honorowego PZPN i Pomorskiego ZPN. 9. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu. 10. Wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN lub Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN, po akceptacji władz Pomorskiego ZPN, w sprawach pomocy finansowej dla członków Klubu lub ich współmałżonków, w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej. 11. Realizacja innych form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych. 12. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych PZPN i Pomorskiego ZPN, reprezentowanie ich wobec władz Związku, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dotyczącej działalności Klubu. 13. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością finansową Klubu. 14. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Związku

11 Rozdział IV. Władze Klubu i sprawy organizacyjne 1. Władzami Klubu jest Zarząd Klubu w skład którego wchodzą: a) przewodniczący, b) 2 wiceprzewodniczących, c) sekretarz, d) skarbnik, e) 2 członków. 2. Kadencja Zarządu Klubu jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 3. Przewodniczącego Klubu powołuje i odwołuje Zarząd Pomorskiego ZPN z pośród kandydatów rekomendowanych przez Plenarne Zebranie Członków Klubu. 4. Wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków Zarządu Klubu powołuje i odwołuje Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek przewodniczącego Klubu. 5. Ustala się parytety powołania członków Zarządu Klubu w następujący sposób: jeżeli przewodniczącym Klubu zostanie powołana osoba reprezentująca np. środowisko szkoleniowców to na funkcje wiceprzewodniczących powołani zostają przedstawiciele środowiska sędziów i działaczy. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku powołania na funkcję przewodniczącego przedstawiciela innego środowiska. 6. Zarząd Klubu dokonuje kooptacji do swojego składu nowych osób na miejsce tych, którzy ustąpili czy ubyli ze względu na zgon w czasie kadencji. 7. Przewodniczący reprezentuje Klub wobec władz Związku. 8. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się co do zasady raz na kwartał, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku, zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań. 9. Zebrania Zarządu Klubu prowadzi przewodniczący, a pod jego nieobecność jeden z wiceprzewodniczących. 10. O terminie zebrania Zarządu Klubu przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba zobowiązana jest zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem technicznych środków łączności. 11. Postanowienia Zarządu Klubu przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na zebraniu co najmniej połowy członków Zarządu Klubu. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zebrania. Podczas prac Zarządu Klubu obowiązuje głosowanie jawne. 12. Dla zapewnienia prawidłowego działania Klubu, przewodniczący może powoływać zespoły merytoryczne stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z działalnością Klubu. 13. Zebrania Zarządu Klubu są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz lub inny członek, a podpisują przewodniczący zebrania i sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności powinien być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty odbycia przekazany sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz dyrektorowi Biura Związku

12 14. Zarząd Klubu w okresie swojej kadencji, przynajmniej raz w roku, zwołuje Plenarne Zebranie Członków Klubu. O terminie i porządku zebrania plenarnego Zarząd Klubu powiadamia zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 15. Plenarne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie nie dłuższym niż 30 dni po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Pomorskiego ZPN. O terminie i porządku Plenarnego Zebrania Sprawozdawczego- Wyborczego Członków Klubu Zarząd Klubu powiadamia zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 16. Do kompetencji Plenarnego Zebrania Członków Klubu należy: a) wytyczanie głównych kierunków działalności Klubu, b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, c) formułowanie wniosków i postulatów kierowanych do Zarządu Związku, d) zatwierdzenie regulaminu działalności Funduszu Koleżeńskiego, e) uchwalanie składki członkowskiej dla członków Klubu. 17. Decyzje Plenarnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności bezwzględnej większości delegatów. 18. Klub korzysta w swej działalności z pomocy Biura Związku, w szczególności z wydzielonego pomieszczenia w lokalu Związku, urządzeń technicznych oraz materiałów biurowych. 19. Świadczenia finansowe na działalność Klubu przewidziane są w zatwierdzonym rocznym preliminarzu Pomorskiego ZPN. 20. W posiedzeniach władz Klubu mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym. Rozdział V. Przepisy przejściowe. 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie w poczet członków Klubu mają również wszyscy obecni członkowie Koła Seniorów Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, którzy nie ukończyli 60 roku życia. 2. Rekomendacji, o której mowa w pkt. 2 rozdz. II wszystkim obecnym członkom Koła Seniorów Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN może udzielić Zarząd Koła. Rozdział VI. Postanowienia końcowe 1. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 2. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 293/Z/2017 z dnia r. w sprawie wzoru deklaracji członka Klubu Seniora Pomorskiego ZPN

13 (Imię i nazwisko).., dnia.. DEKLARACJA Ja niżej podpisany, działając na podstawie postanowień Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN, proszę o przyjęcie do grona członków Klubu Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Niniejszym deklaruję być aktywnym członkiem Klubu oraz przestrzegać obowiązujących w nim przepisów wewnątrzzwiązkowych, regulujących działalność Klubu. (data i podpisy) Ja niżej podpisany udzielam rekomendacji wyżej wymienionemu kandydatowi na członka Klubu Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.... (data) (imię i nazwisko) (podpis) Decyzja Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN Stwierdza się, że z dniem kol... został przyjęty w poczet członków Klubu Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (data i podpis przewodniczącego Klubu Seniora Pomorskiego ZPN) Załącznik. - ankieta osobowa Załącznik nr 3

14 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 293/Z/2017 z dnia r. w sprawie druku ankiety członka Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. ANKIETA CZŁONKA KLUBU SENIORA Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Miejsce zamieszkania: Telefon kontaktowy: Adres poczty 6. Przynależność do organizacji społecznych i sportowych: 7. Przebieg działalności sportowej i społecznej jako: piłkarz, sędzia, szkoleniowiec, działacz: (podać ilość rozegranych meczów, ilość przeprowadzonych zawodów, okres działalności w danym klubie, pełnione funkcje) 8. Posiadane odznaczenia państwowe: (podać nazwę, datę nadania i nr legitymacji) 9. Posiadane odznaczenia sportowe: (podać nazwę, datę nadania i nr legitymacji) 10. Inne:

15 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Pomorski ZPN w celu realizacji zadań Klubu Seniora Pomorskiego ZPN.. (data i podpis składającego ankietę) Uchwała nr 294/Z/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia przepisów przejściowych Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN na okres przejściowy powołuje się Zarząd Klubu Seniora Pomorskiego ZPN w składzie: - Marian Rozbicki - przewodniczący, - Grzegorz Kabziński - wiceprzewodniczący, - Eugeniusz Bochan - sekretarz, - Gerard Orłowski - członek, - Adam Tarnecki - członek. II.Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Klubu Seniora Pomorskiego ZPN do przeprowadzenia Plenarnego Zebrania Członków Klubu Seniora Pomorskiego ZPN w terminie do końca stycznia 2018 roku. III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KLUBU SENIORA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Klub Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej Klubem jest organem wykonawczym Pomorskiego ZPN,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 16.12.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 383/Z/2015 z dnia 16.12.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 15.12.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 187/Z/2014 z dnia 15.12.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2018r. 1.Uchwała nr 479/Z/2018 z dnia 18.12.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.08.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 1/Z/2016 z dnia 26.08.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/99/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/99/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu ŁZPN postanawia się, co następuje: Przyjmuje się Regulamin Wydziału Sędziowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.11.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 81/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Komisji 4 Kompetencje ogólne Komisji 1. Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

Rozdział 2. Prawa i obowiązki Komisji 4 Kompetencje ogólne Komisji 1. Do zakresu działania Komisji należą sprawy: R E G U L A M I N Komisji Szkoleniowej Warszawsko Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 02/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 23.02.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 208/Z/2015 z dnia 23.02.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN 1 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 1 2 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN Podstawa: Statut Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. Uchwała nr IV/43/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminów. Na podstawie 30 ust. 9 pkt 1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.04.2019r. 1.Uchwała nr 546/Z/2019 z dnia 29.04.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 42/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. Uchwała nr III/26/2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów Na podstawie 54 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r.

REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia r. REGULAMIN Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wielkopolskie Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 33 pkt 7 i 57 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: Komisja Odznaczeń zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN

REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/26/2016 Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r. REGULAMIN WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Wydział Dyscypliny Wlkp. ZPN zwany dalej Wydziałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ następuje: R E G U L A M I N KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, co 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.10.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 269/Z/2017 z dnia 30.10.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 24.10.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 29 / Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia r

UCHWAŁA 29 / Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia r UCHWAŁA 29 / 2017 Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia 29.11.2017r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu i Prezydium POZP Na podstawie statutu Pomorskiego Okręgowego Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ

Regulamin. Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nowy Targ Regulamin Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej Nowy Targ I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej, dla pełnienia w jego imieniu określonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 357/Z/2015 z dnia 28.09.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała XVI/98/2016. z dnia 23 września 2016 roku. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała XVI/98/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje: Przyjmuje się Regulamin Kolegium

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI KAJAKARSTWA DLA WSZYSTKICH Regulamin Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym Regulaminie gdy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie BABKI ZIELARKI" zwane dalej Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin KSzGK nr 1. Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego

Regulamin KSzGK nr 1. Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego Regulamin KSzGK nr 1 Regulamin działania Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego 1. Wstęp 1.1. Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego, zrzeszająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ co następuje: REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się, 1 1. Kolegium Sędziów /zwane dalej KS/ jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.08.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 241/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

STATUT Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego

STATUT Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego STATUT Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Sportowy nosi nazwę Dolnośląski Związek Jeździecki, zwany dalej DZJ i jest związkiem stowarzyszeń uprawiających

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO Chełmża 11.09.2010r. po poprawkach Grudziądz 22.03.2014r. ROZDZIAŁ I 1 1. Kolegium Sędziów Kujawsko Pomorskiego Związku Kolarskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 1 Zarząd jest organem władzy Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, sprawującym władze w Związku w okresie między zebraniami Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej 1 Komisja d.s. futsalu i piłki nożnej plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej Komisją jest organem doradczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K I E G O Z W I Ą Z K U K O S Z Y K Ó W K I W K A T O W I C A C H

S T A T U T Ś L Ą S K I E G O Z W I Ą Z K U K O S Z Y K Ó W K I W K A T O W I C A C H S T A T U T Ś L Ą S K I E G O Z W I Ą Z K U K O S Z Y K Ó W K I W K A T O W I C A C H Tekst jednolity uchwalony w dniu 21.06.2015r. przez Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚlZKosz, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Absolwentów. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. ( tekst jednolity z dnia r.

S T A T U T. Stowarzyszenia Absolwentów. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. ( tekst jednolity z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 22 stycznia 2005 r. w sprawie statutu Stowarzyszenia Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego

Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego Warszawa, 2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego (KTPS) jest organem Polskiego Związku Pływackiego (PZP)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN

KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN L.dz. 25 / 2018 Olsztyn, dnia 15 maja 2018 roku Członkowie (Kluby) WMZPN KOMUNIKAT NR 1 SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW WMZPN Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 14 maja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

STATUT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STATUT SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji i funkcjonowania Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej oraz jego organów wykonawczych (zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 20 listopada 2017

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.02.2018r. 1.Uchwała nr 310/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Smugi, 31.07.2016 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE AKTYWNI SĄSIEDZI. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Czerwiec 2017

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie

Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie Regulamin Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie 1 Zarząd jest organem władzy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działającym w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów.

Bardziej szczegółowo

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów STATUT MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów MZBS Karkonosze w dniu 27.06.2015 r. Rozdział I Nazwa, teren działania,

Bardziej szczegółowo

Terenem działania LZPS jest obszar województwa lubuskiego, obejmujący wszystkie powiaty i gminy, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym.

Terenem działania LZPS jest obszar województwa lubuskiego, obejmujący wszystkie powiaty i gminy, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym. STATUT LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Lubuski Związek Piłki Siatkowej zwany dalej w skrócie LZPS jest związkiem sportowym o zasięgu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurski Związek Zapaśniczy, w skrócie W-MZZ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w kadencji

Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w kadencji Regulamin Pracy Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w kadencji 2016-20120 TYMCZSOWY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1) strukturę organizacyjną Zarządu; 2) podział kompetencji oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU TECHINCZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU TECHINCZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU TECHINCZNEGO PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY 1. Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego, zwany dalej Komitetem, działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO FENIX TYCHY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO FENIX TYCHY Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowe Fenix Tychy w skrócie Fenix Tychy i jest zwane dalej Stowarzyszeniem. & 2 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMOJSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W ZAMOŚCIU. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

STATUT ZAMOJSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W ZAMOŚCIU. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny STATUT ZAMOJSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W ZAMOŚCIU Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

STATUT MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny STATUT MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ R O Z D Z I A Ł : 1 Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Małopolski Związek Piłki Siatkowej zwany dalej Małopolskim Związkiem. 1 2 Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁA FUTBOLU KĘTY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁA FUTBOLU KĘTY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁA FUTBOLU KĘTY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Kęty i zwana jest dalej Klubem. Może posługiwać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKA IZBA ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEJ IZBY (tekst jednolity) Warszawa, kwiecień 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo