ZASADY I KRYTEIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY I KRYTEIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE"

Transkrypt

1 ZASADY I KRYTEIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami) Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym podlegają obowiązkowi szkolnemu i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej. 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Sławno przyjmuje się: a) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia - załącznik nr 1. b) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami załącznik nr Nabór uczniów do klas pierwszych prowadzony jest wg harmonogramu: Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01 marca 2018r. do 30 marca 2018r. do godz od 16 sierpnia 2018r. do 20 sierpnia 2018r.

2 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 03 kwietnia2018r. do 12 kwietnia 2018r. do 21 sierpnia 2018r. do godz Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19kwietnia 2018r. 22 sierpnia 2018r. do godz Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 19 kwietnia 2018r. od godz do 23 kwietnia 2018 r. od 23 sierpnia 2018r. od godz do 24 sierpnia 2018r. 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 kwietnia 2018r. do godz sierpnia 2018r. do godz W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów: Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły 5 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu 2. Rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie szkoły 4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 3 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 4. Dziecko zamieszkałe jest na terenie miasta Sławna 3 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

3 6. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 4 decyduje data złożenia wniosku. 7. Lista uczniów z podziałem na dany oddział będzie podana na tablicy ogłoszeń w szkole 30 sierpnia 2018r.

4 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Załącznik nr 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. Lp. DANE 1. imiona i nazwisko dziecka 2. data urodzenia 3. miejsce urodzenia (miejscowość z województwem) 4. PESEL dziecka 5. adres zameldowania na pobyt stały 6. adres zamieszkania 7. jeżeli rodzic/opiekun wyraża zgodę: telefon kontaktowy adres poczty elektronicznej matki ojca imię, nazwisko i adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna imię, nazwisko i adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią art ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U t.j. z dnia ) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5 Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Szkoły o zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka do szkoły. Data r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej... Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz naszych, jako jego opiekunów w celach rekrutacyjnych dziecka a następnie w zakresie działalności Szkoły zgodnie z art.7 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U t.j. z dnia ), art. 4 pkt 11 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz t.j.), ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U z dnia ) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U z dnia ) Oświadczam, że wskazane dane osobowe podałam/łem dobrowolnie. Oświadczam że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U t.j. z dnia ) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zostałem poinformowany, iż: administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Makuszyńskiego z siedzibą przy ulicy Kossaka 31, Sławno, dane osobowe dziecka i moje przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły, a następnie włączone do akt osobowych dziecka i przetwarzane w zakresie działalności szkoły, dane będą udostępniane jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mam prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka, a także do poprawiania ich, oraz do bycia zapomnianym w chwili kiedy przepisy prawa na to pozwolą podanie moich danych osobowych Szkole jest niezbędne do wypełnienia przez Szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa. Data r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego.

6 Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka: Lp. DANE 1. imiona i nazwisko dziecka 2. data urodzenia 3. miejsce urodzenia (miejscowość z województwem) 4. PESEL dziecka 5. adres zameldowania na pobyt stały 6. adres zamieszkania jeżeli rodzic/opiekun wyraża zgodę: telefon kontaktowy adres poczty elektronicznej imię, nazwisko i adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna imię, nazwisko i adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna matki ojca 10. dokładny adres szkoły obwodowej Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić): rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły, rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie szkoły, w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki, dziecko zamieszkałe jest na terenie miasta Sławna. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią art ustawy z

7 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U t.j. z dnia ) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Szkoły o zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka do szkoły. Data r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej... Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz naszych, jako jego opiekunów w celach rekrutacyjnych dziecka a następnie w zakresie działalności Szkoły zgodnie z art.7 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U t.j. z dnia ), art. 4 pkt 11 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz t.j.), ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U z dnia ) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U z dnia ) Oświadczam, że wskazane dane osobowe podałam/łem dobrowolnie. Oświadczam że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U t.j. z dnia ) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zostałem poinformowany, iż: administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Makuszyńskiego z siedzibą przy ulicy Kossaka 31, Sławno, dane osobowe dziecka i moje przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły, a następnie włączone do akt osobowych dziecka i przetwarzane w zakresie działalności szkoły,

8 dane będą udostępniane jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mam prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka, a także do poprawiania ich, oraz do bycia zapomnianym w chwili kiedy przepisy prawa na to pozwolą podanie moich danych osobowych Szkole jest niezbędne do wypełnienia przez Szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa. Data r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego.

ZASADY I KRYTEIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

ZASADY I KRYTEIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE ZASADY I KRYTEIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r. poz. 59); Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z r. poz 59.), 2. Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie na rok szkolny 2018/2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie na rok szkolny 2018/2019 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie na rok szkolny 2018/2019 1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA NAZWISKO IMIĘ PESEL DATA I MIEJSCE URODZENIA : 2. ADRES ZAMIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie na rok szkolny 2018/2019 Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej z obwodu szkoły! W dniach od 01 marca do 30 marca 2018 roku w godzinach od 8:15 do 13.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mieroszynie w sekretariacie odbywać się

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie na rok szkolny 2017/2018 Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej z obwodu szkoły! W dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku w godzinach od 8:15 do 13.30 w Szkole Podstawowej w Mieroszynie w sekretariacie odbywać się będą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz 996,1000,1290,1669,2245.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej w Spręcowie

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej w Spręcowie Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Dyrektora Szkoły Podstawowej w Spręcowie Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej w Spręcowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (grupa młodsza) w Szkole Podstawowej w Szestnie

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (grupa młodsza) w Szkole Podstawowej w Szestnie Załącznik 1 Szestno dn.,... Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (grupa młodsza) w Szkole Podstawowej I- Dane osobowe i rodziców 1 Data i miejsce urodzenia rodziców i 2 telefonów rodziców

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach z dnia 31.03.2017 r. ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE DZIECKA. Miejsce urodzenia ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA. Gmina

DANE OSOBOWE DZIECKA. Miejsce urodzenia ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA. Gmina Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach ul. Szczuczyńska 5 64-500 Szamotuły WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY I. Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu w roku szkolnym 2014/2015 Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu w roku szkolnym 2014/2015 I. Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej ul. Szkolna 19 83 342 Kamienica Królewska tel. / fax 058/ 6819 202 www.zskamienicakrolewska.pl poczta: zskamienicakrolewska@ wp.pl REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy 1. w Szkole Podstawowej nr 9 w Puławach

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy 1. w Szkole Podstawowej nr 9 w Puławach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr.. Dyrektora ZSO nr 1 im. KEN w Puławach z dnia Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 9 w Puławach I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14.grudnia

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE DZIECKA. Miejsce urodzenia ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA. Gmina. Poczta ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA. Gmina

DANE OSOBOWE DZIECKA. Miejsce urodzenia ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA. Gmina. Poczta ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA. Gmina Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach ul. Szczuczyńska 5 64-500 Szamotuły WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY I. Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego na rok szkolny /208 Na podstawie ustawa z 7 września 99 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 206 r., poz. 943),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie w roku szkolnym 20../20.

WNIOSEK. o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie w roku szkolnym 20../20. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie WNIOSEK o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie w roku szkolnym 20../20. 1 I. DANE DZIECKA I RODZICÓW:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły! W Szkole Podstawowej w Mieroszynie na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły! W Szkole Podstawowej w Mieroszynie na rok szkolny 2017/2018 Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły! W Szkole Podstawowej w Mieroszynie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Augustyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA GIELNIAKA W KOWARACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA GIELNIAKA W KOWARACH Załącznik do zarządzenia nr 17/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach z dnia 01 lutego 2019 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2017/ 2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2017/ 2018 Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2017/ 2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PANIGRODZU

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PANIGRODZU ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W PANIGRODZU I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW SPOZA OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 13 W TARNOWSKICH GÓRACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie I Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: a) ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA uczniów do klasy pierwszej publicznych gimnazjów, dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2014/2015

REKRUTACJA uczniów do klasy pierwszej publicznych gimnazjów, dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2014/2015 REKRUTACJA uczniów do klasy pierwszej publicznych gimnazjów, dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2014/2015 I. Podstawa prawna: Rekrutacja uczniów do gimnazjum prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkól podstawowych reguluje Rozdział 6- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.poz.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkól podstawowych reguluje Rozdział 6- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.poz. INFORMATOR DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W GMINIE KLUCZBORK SZANOWNI RODZICE! Przekazujemy niezbędne informacje,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łęczycach na rok szkolny 2015/2016

Procedura rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łęczycach na rok szkolny 2015/2016 Procedura rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łęczycach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE Podstawa prawna: 1. Podstawa prawna: art. 130-162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły. Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w.. na rok szkolny 2019/2020

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły. Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w.. na rok szkolny 2019/2020 Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w.. na rok szkolny 2019/2020 1. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY Data zgłoszenia.... (wypełnia dyrektor szkoły) Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej rodzica/opiekuna prawnego WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOBIERNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOBIERNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOBIERNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2007r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06.12. 2013r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej. w Zalesiu

Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej. w Zalesiu Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr...2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Zalesiu PODSTAWA PRWANA: 1. Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

2. W roku szkolnym 2016/17 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów

2. W roku szkolnym 2016/17 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów INFORMATOR DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W GMINIE KLUCZBORK SZANOWNI PAŃSTWO! Przekazujemy niezbędne informacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna : 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 06//2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 18.01.2019r. Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Podstawy prawne: zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE Podstawa prawna: 1. Podstawa prawna: art. 130-162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r- Prawo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZNKACH NA ROK SZKOLNY 2017/18

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZNKACH NA ROK SZKOLNY 2017/18 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZNKACH NA ROK SZKOLNY 2017/18 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie. Podstawa prawna:

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium Liczba punktów

Lp. Kryterium Liczba punktów Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 S Z K O Ł A P O D S T A W O W A im. Tysiąclecia Państwa Polskiego ul. Krzywa 17 82 440 Dzierzgoń tel. /fax. (055) 2762516 sp_dzierzgon@wp.pl http://www.spdzierzgon.xt.pl Załącznik do Zarządzenia Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2017

ZARZĄDZENIE nr 1/2017 ZARZĄDZENIE nr 1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie z dnia 02 marca 2017r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zielinie. Na podstawie: Art. 204 ust.1 pkt.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM A MICKIEWICZA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Podstawa prawna: 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (DzU z 2018 r poz 996, z późn zm) 2)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W TURZNIE NA ROK SZKOLNY

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W TURZNIE NA ROK SZKOLNY PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W TURZNIE NA ROK SZKOLNY 2016/17 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017 ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. T. Kościuszki w Białej Piskiej z dnia 20 lutego 2017 r. W SPRAWIE: powołania komisji rekrutacyjnej i wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej na rok szkolny 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr.2014-2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Ojca. Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Ojca

Ojca. Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Ojca Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodziców kandydata adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie ul. Toruńska 40 Wniosek o przyjęcie dziecka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 600 UCHWAŁA NR XIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2019/ 2020

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2019/ 2020 Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2019/ 2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie o światy (Tekst

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 26 lutego 2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCHLIKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art.20a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z dnia 28 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z dnia 28 lutego 2019 roku Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu Od roku 2016 zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczniów do klas I zamieszczonym na stronie szkolnej 3.02.2016r. w zakładce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014/2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach z dnia r.

Zarządzenie nr 1/2014/2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach z dnia r. Zarządzenie nr 1/2014/2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach z dnia 27.02.2015 r. 1 W związku z art.39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017. Które dzieci w roku 2016/2017 idą do klasy pierwszej?

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017. Które dzieci w roku 2016/2017 idą do klasy pierwszej? Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 Które dzieci w roku 2016/2017 idą do klasy pierwszej? Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego... w roku szkolnym 2017/2018

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego... w roku szkolnym 2017/2018 DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU.. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego... w roku szkolnym 2017/2018 1. Dane dziecka Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka 1 Adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny. 1 (dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły).

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny. 1 (dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły). Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY OBWODOWEJ DZIECKA nazwa, adres szkoły: ulica, miejscowość, kod pocztowy WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców (Kolejność wska

DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY OBWODOWEJ DZIECKA nazwa, adres szkoły: ulica, miejscowość, kod pocztowy WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców (Kolejność wska Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w

Bardziej szczegółowo

... Imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania 3

... Imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania 3 ..... Imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata miejscowość i data...... Adres do korespondencji Dyrektor 2 Zespołu Szkół w Drygałach WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Wniosek kandydata na rok szkolny 2018/2019 do klasy. Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku, mieszkającego poza obwodem szkoły

Wniosek kandydata na rok szkolny 2018/2019 do klasy. Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku, mieszkającego poza obwodem szkoły Wniosek kandydata na rok szkolny 2018/2019 do klasy. Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku, mieszkającego poza obwodem szkoły I. Dane identyfikacyjne kandydata Imię Drugie imię Nazwisko PESEL Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Nr domu/mieszkania Dzielnica Jeżeli adres miejsca zamieszkania któregoś z rodziców jest inny, wpisać poniżej

Nr domu/mieszkania Dzielnica Jeżeli adres miejsca zamieszkania któregoś z rodziców jest inny, wpisać poniżej Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2019 r. Data złożenia wniosku.... (wypełnia dyrektor szkoły). Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica/opiekuna prawnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2019/2020 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2019/2020 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej imię i nazwisko rodzica ( opiekuna ) kandydata.. Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej 1 .. Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica kandydata. Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji.. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TŁUCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/ ZASADY PRZYJĘĆ

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TŁUCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/ ZASADY PRZYJĘĆ REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TŁUCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie na rok szkolny 2019/2020 Wypełniony wniosek należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020 Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych na rok szkolny 2019/2020 Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych na rok szkolny 2019/2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jamnicy na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jamnicy na rok szkolny 2019/2020 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jamnicy na rok szkolny 2019/2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z póżn. zm.) 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uzupełniającej dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji uzupełniającej dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2018/2019 Regulamin rekrutacji uzupełniającej dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. JAKUBA KANI W DOMARADZU na rok szkolny 2017/2018 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. JAKUBA KANI W DOMARADZU na rok szkolny 2017/2018 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. JAKUBA KANI W DOMARADZU na rok szkolny 2017/2018 1 Data złożenia wniosku: (Tabelę należy wypełnić czytelnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do oddziałów klas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku z dnia 19 lutego 2018 r.

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku z dnia 19 lutego 2018 r. Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru do oddziałów klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JURKOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JURKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JURKOWIE Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z póź.zm.) oraz art.154 ust.1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Ostrołęka, dn... 2019 r. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 / 2019 1. Dane osobowe kandydata Imiona Nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania rekrutacyjnego. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na rok szkolny 2018/2019.

Zasady postępowania rekrutacyjnego. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na rok szkolny 2018/2019. Zasady postępowania rekrutacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na rok szkolny 2018/2019 1 Podstawa prawna 1. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/19/02/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Rycerce Górnej z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/19/02/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Rycerce Górnej z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/19/02/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Rycerce Górnej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej Podstawa prawna: 1. Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 5 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 5 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZE NR 32/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DO I KLASY GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH NA ROK SZKOLNY 2016/17

PROCEDURA REKRUTACJI DO I KLASY GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH NA ROK SZKOLNY 2016/17 PROCEDURA REKRUTACJI DO I KLASY GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH NA ROK SZKOLNY 2016/17 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

... Imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania 3

... Imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania 3 ..... Imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata miejscowość i data...... Adres do korespondencji Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach WNIOSEK o przyjęcie dziecka

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KAŹMIERZU Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 1/2016 z dnia 3.02.2016r. Od roku 2016 zgodnie z Regulaminem rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE I WNIOSEK DO KL. I. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

ZGŁOSZENIE I WNIOSEK DO KL. I. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY ZGŁOSZENIE I WNIOSEK DO KL. I. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO I KLASY Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjecie dziecka do pierwszej klasy Zespołu Szkół w Gościnie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018

Wniosek o przyjecie dziecka do pierwszej klasy Zespołu Szkół w Gościnie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018 Wniosek o przyjecie dziecka do pierwszej klasy Zespołu Szkół w Gościnie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018 Termin składania: od 9 do 24 marca 2017 r. Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst

Bardziej szczegółowo

II Termin rekrutacji 1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest w terminach: od 1 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r.

II Termin rekrutacji 1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest w terminach: od 1 marca 2019 r. do 20 marca 2019 r. SYSTEM ZAPISÓW UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNICY I Podstawa prawna przeprowadzenia rekrutacji 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z rocznika 2010.

Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z rocznika 2010. REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej w Januszowej w roku szkolnym 206/207 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 30 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 30 stycznia 2018 r. ZARZĄDZE NR 9/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryteria Punktacja Dokumenty potwierdzające kryterium 1. Rodzeństwo kandydata uczęszczające

L.p. Kryteria Punktacja Dokumenty potwierdzające kryterium 1. Rodzeństwo kandydata uczęszczające Zasady przyjmowania dzieci urodzonych w latach 2007-2008 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 WDP w Zespole Szkół w Legionowie na rok szkolny 2014/2015 1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ - GIMNAZJUM NR 1 W CZELADZI w roku szkolnym 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ - GIMNAZJUM NR 1 W CZELADZI w roku szkolnym 2014/2015 PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ - GIMNAZJUM NR 1 W CZELADZI w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Procedura przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

Procedura przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Procedura przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są: 1) dzieci siedmioletnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 stycznia 2017r. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku z dnia 28 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku z dnia 28 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru do oddziałów klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie

Procedura przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie Procedura przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Umiastowie Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku z dnia 7 lutego 2018r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W GRODZISKU, WCHODZĄCEJ

Bardziej szczegółowo