PIWO OPEN S OURCE EMMA HANDHELD DLA KOBIET W CI Y SEGA TOYS NOWY WYKRYWACZ PROFILI FIRMY STANLEY. depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIWO OPEN S OURCE EMMA HANDHELD DLA KOBIET W CI Y SEGA TOYS NOWY WYKRYWACZ PROFILI FIRMY STANLEY. depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy."

Transkrypt

1 aktual noś ci depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy 10 idee PIWO OPEN S OURCE S tudenci kopenhaskiego Uniwersytetu IT wraz z grup¹ Copyshop, eksploatuj¹c¹ tematykê praw autorskich, stworzyli... piwo o otwartym kodzie Ÿród³owym. M³odzi Duñczycy postanowili przenieœæ model Open Source ze œwiata oprogramowania w wymiar materialny. Vores O/ l, czyli nasze piwo, zosta³o oparte na tradycyjnej recepturze, wzbogaconej o posiadaj¹c¹ w³aœciwoœci energetyzuj¹ce guaranê. Jak mo - na przeczytaæ na stronie Vores O/ l, stê enie alkoholu w wersji 1.0 wynosi 6%, a piwo charakteryzuje siê oryginalnym, lecz znajomym smakiem. Uwagê koneserów powinna przyci¹gn¹æ równie piêkna, czerwonoz³ocista barwa napoju. Nie tylko sam przepis, ale i marka piwa, wraz z materia³ami graficznymi, zosta³a udostêpniona w ramach licencji Creative Commons. Oznacza to, e ka dy mo e rozpocz¹æ produkcjê piwa Vores O/ l, a nawet wprowadzaæ zmiany w jego recepturze. Jedyny warunek: nowy przepis musi byæ udostêpniany na tych samych zasadach, co orygina³. Na razie nikt nie podj¹³ siê jeszcze komercyjnej produkcji Vores O/ l. Autorzy projektu przygotowali ju jednak pierwsz¹ partiê wyrobu i zapewniaj¹, e smakuje doskonale. Wydaje siê, e pomys³ Duñczyków, choæ zawiera spor¹ dawkê ironii (a mo e w³aœnie dlatego), mo e wyraÿnie wspomóc promowanie idei Open Source. (We make Money Not Art)! konsole BOJOWE UKI SEGA TOYS A by przekonaæ siê, kto jest silniejszy i sprytniejszy, japoñskie dzieci ju nie musz¹ siê biæ miêdzy sob¹. Wystarczy, e namówi¹ rodziców na zakup najnowszej zabawki firmy Sega Toys i stocz¹ walkê za pomoc¹... mechanicznych uków. uki mog¹ siê przemieszczaæ i poruszaæ g³ow¹ - oczywiœcie zgodnie z zaleceniami opiekuna, który zdalnie steruje poczynaniami swojego wojownika. Do wydawania poleceñ s³u y konsolka przypominaj¹ca plaster wyciêty z pnia drzewa. W ofercie znajduj¹ siê cztery ró - ne uki. Niestety, zabawki sprzedawane w cenie ok. 32 USD za sztukê, dostêpne s¹ na razie tylko w Japonii. (I4U)! S tudent Instytutu Wzornictwa szwedzkiego Uniwersytetu Umea - Hyoung Won - opracowa³ ultradÿwiêkowy telefon komórkowy, umo liwiaj¹cy kobietom w ci¹ y podgl¹danie dziecka w brzuchu i publikowanie zdjêæ na EMMA HANDHELD DLA KOBIET W CI Y I ntellisensor Pro firmy Stanley to urz¹dzenie niezwykle przydatne przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych i wykoñczeniowych. Pozwala precyzyjnie okreœlaæ po³o- enie profili drewnianych i metalowych oraz przewodów elektrycznych. Lokalizowane przedmioty mog¹ znajdowaæ siê w murach, œcianach pokrytych p³ytami gipsowo- -kartonowymi, pod tynkami oraz pod innymi stosowanymi w budownictwie materia³ami. Nowoœci¹ jest mo liwoœæ wybrania gruboœci wierzchniej warstwy tynku: 1/2, 1 oraz 11/2 cala. wideoblogu. Ten przenoœny ultrasonograf umo liwia przysz³ej mamie robienie zdjêæ i nagrywanie filmów, s³uchanie rytmu serca oraz œledzenie ruchów dziecka. Nastêpnie zapisane materia³y mog¹ byæ opublikowane w Internecie - np. na wideoblogu. Dane s¹ przesy³ane bezpoœrednio z urz¹dzenia, bez poœrednictwa komputera. (engadget)! NOWY WYKRYWACZ PROFILI FIRMY STANLEY Funkcja ta pozwala na okreœlenie z wiêksz¹ dok³adnoœci¹ po³o enia metalowych lub drewnianych belek i profili. Dok³adnoœæ wykrywania profili drewnianych wynosi 1,5 mm, zaœ profili metalowych 3 mm. Nowy IntelliSensor wyró nia mo liwoœæ lokalizowania w trybie ci¹g- ³ym przewodów elektrycznych znajduj¹cych siê pod napiêciem. Maksymalna g³êbokoœæ wykrywania krawêdzi profili za pomoc¹ nowego wykrywacza firmy Stanley wynosi 38 mm. Cech¹, na któr¹ warto zwróciæ uwagê, jest du y i czytelny wyœwietlacz LCD. (Stanley)!

2 biometria POKA MI SWOJE UCHO! J u w niedalekiej przysz³oœci zwrot nadstawiaæ ucha mo e nabraæ zupe³nie nowego znaczenia. Brytyjski naukowiec zaproponowa³ bowiem, aby ma³ owinê uszn¹ wykorzystaæ do identyfikacji ludzi w systemach biometrycznych. Ka dy cz³owiek posiada indywidualny wzór budowy ucha, co sprawia, e zdjêcie ma³ owiny mo e zast¹piæ np. odciski palców. W odró - nieniu od innych czêœci cia³a, uszy jednak nie zmieniaj¹ wygl¹du przez ca³e ycie. Dlatego prof. Mark Nixon z Uniwersytetu Southampton zaproponowa³, aby wykorzystaæ uszy do identyfikacji jednostek w systemach elektronicznych. Ucho - nawet jeœli roœnie - nie zmienia wygl¹du, co jest w biometrii ogromn¹ zalet¹. Co wiêcej, w odró nieniu od twarzy uszom nie robi siê makija u, który mo e wprowadzaæ w b³¹d systemy rozpoznawania rysów. Dlatego - choæ na razie nie zaproponowano konkretnych rozwi¹zañ - w systemach weryfikacji biometrycznej ju wkrótce mo e nast¹piæ era uszu. (BBC)! SMS-em MMS-em po świecie Coraz wiêcej cyfrowych lustrzanek Cyfrowe lustrzanki z wymienn¹ optyk¹ s¹ coraz tañsze, a wybór dostêpnych na rynku modeli coraz wiêkszy. Sprzeda sprzêtu fotograficznego tego typu roœnie. W roku 2003 Amerykanie kupili blisko 278 tys. aparatów DSLR, rok póÿniej ponaddwukrotnie wiêcej, bo a 578 tys. sztuk. W tym roku padnie kolejny rekord: do koñca kwietnia w USA nabywców znalaz³o ju 200 tys. cyfrowych lustrzanek. Co ciekawe, przygotowano równie rys demograficzny nabywcy najbardziej zaawansowanych cyfrówek. 60% kupuj¹cych to mê czyÿni, o 4 lata starsi ni posiadacze kompaktowych aparatów cyfrowych - œrednia wieku wynosi 48 lat. W³aœciciele tradycyjnych lustrzanek 35mm s¹ jednak statystycznie jeszcze starsi - maj¹ 52 lata. VoIP jakoœæ wci¹ rozczarowuje Z przeprowadzonej wœród u ytkowników telefonii internetowej ankiety wynika, e g³ównym problemem technologii VoIP wci¹ pozostaje niska jakoœæ po³¹czeñ. Analizowano kilka najpopularniejszych us³ug VoIP, tak e opartych o aplikacjê Skype. Okazuje siê, e telefonia internetowa wci¹ jest znacznie bardziej zawodna, ni tradycyjne linie telefoniczne. Szczególne zastrze enia wzbudza obni- ona jakoœæ dÿwiêku i czêste opóÿnienia sygna³u. Nie zawsze jest to jednak wina oprogramowania czy dostawców us³ug - wiele zale- y od jakoœci ³¹cz internetowych. Wobec ogromnego zainteresowania VoIP nie ulega jednak w¹tpliwoœci, e powinno byæ coraz lepiej. kosmos ASTRONOMICZNY APARAT CYFROWY K oniec z szukaniem zaginionych psich i kocich ulubieñców - gdy zbytnio oddal¹ siê od w³aœciciela, ich obro a sama go zaalarmuje. Ju nied³ugo na obro y psa, kota lub innego domowego zwierzêcia bêdzie mo na umieœciæ specjalne urz¹dzenie z odbiornikiem wykorzystuj¹cym system GPS. Dziêki niemu w³aœciciel bêdzie móg³ w ka dej chwili sprawdziæ miejsce pobytu zwierz¹tka, sk³adaj¹c dyspozycjê przez wys³anie ze swojej komórki wiadomoœci tekstowej na specjalny numer. Urz¹dzenie umo liwia równie stworzenie wirtualnego ogrodzenia wokó³ zwierzêcia - gdy przekroczy GPS R ozdzielczoœæ pó³tora gigapiksela (czyli pó³tora miliarda pikseli) bêdzie mia³ aparat cyfrowy przeznaczony do zamontowania na europejskim satelicie. Powierzchnia przetwornika bêdzie równa mniej wiêcej powierzchni 500 typowych, 6-megapikselowych przetworników w dzisiejszych aparatach. Firma e2v Technologies z Chelmsford zestawi 170 oddzielnych przetworników na ultracienkim pod- ³o u z wêglika krzemu, aby utworzyæ jeden monstrualny uk³ad. Misja satelity, którego wystrzelenie ma nast¹piæ w roku 2011, bêdzie polega³a na tworzeniu mapy gwiazd naszej galaktyki oraz wykrywaniu potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi planetoid. W ci¹gu 5 lat Gaia ma oznaczyæ pozycjê oko³o miliarda gwiazd. (ESA) fot. Medialab! ZAMIAST SMYCZY... ono niewidzialne granice ustalonej przez jego pana strefy, w³¹czy siê alarm. Ponadto obro a monitoruje, jak siê miewa pies lub kot, np. sprawdzaj¹c temperaturê, w jakiej przebywa. Gad et nie przeszkadza zwierzêciu - ma wielkoœæ zegarka na rêkê i wa y 150 gramów. Obro- ê z alarmem wymyœli³a amerykañska firma GlobalPetFinder z Nowego Jorku. (New Scientist)! 11

3 aktual noś ci depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy 12 HALO, WANNA, K PIEL POPROSZÊ... C zêsto siedz¹c d³ugo w pracy, na mêcz¹cym spotkaniu czy w zat³oczonym autobusie, marzymy o ciep³ej, relaksuj¹cej k¹pieli. Co wiêcej, idealnym rozwi¹zaniem by³oby, gdyby jeszcze nam ktoœ tak¹ k¹piel przygotowa³. W³aœnie na takie chwile brazylijska firma ihouse proponuje swoj¹ akrylow¹ wannê Smart Hydro, do której mo na zadzwoniæ i zamówiæ k¹piel. W trakcie monta u wanny w domu odbywa siê jej programowanie, co pozwala nastêpnie u ytkownikowi aktywowaæ program przez telefon. Gdy k¹piel jest gotowa, Smart Hydro dzwoni do w³aœciciela i zaprasza go do œrodka. U ytkownik mo e zaprogramowaæ iloœæ wody w wannie i jej temperaturê, dawkê p³ynu do k¹pieli, a nawet intensywnoœæ oœwietlenia ³azienki. Co istotne, mo liwe jest zaprogramowanie kilku ró nych ustawieñ, tak aby ka dy u ytkownik Smart Hydro mia³ tak¹ k¹piel, jak¹ lubi. Komfort u ytkowania wanny wynika nie tylko z tego, e urz¹dzenie samo przygotowuje k¹piel, ale tak e z faktu e po u yciu samo siê czyœci. Na panelu steruj¹cym mo na ustawiæ dozê œrodka czyszcz¹cego i uruchomiæ funkcjê autosp³ukiwania. Uzupe³nieniem wszystkich udogodnieñ jest elegancki wygl¹d wanny Smart Hydro i wysoka jakoœæ materia³ów, z jakich wykonane jest urz¹dzenie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawid- ³owoœci w dzia³aniu, wanna Smart Hydro natychmiast powiadamia serwis, dziêki czemu usterka mo e byæ naprawiona, zanim zauwa y j¹ u ytkownik. (engadget)! G OŒNIKI NA PLA Ê W prawdzie ju wrzesieñ, ale portal ThinkGeek przygotowa³ specjaln¹ ofertê dla osób wybieraj¹cych siê na wakacje, które nie wyobra aj¹ sobie dobrego wypoczynku bez ulubionej muzyki. Wystarczy zabraæ ze sob¹ przenoœny odtwarzacz MP3 i... dmuchane g³oœniki. Niestety, g³oœniki nie s¹ wodoszczelne, tak wiêc wyprawa wp³aw na œrodek jeziora przy dÿwiêkach s³onecznych przebojów odpada. Co ciekawe, dÿwiêk rozchodzi siê równomiernie dooko³a nietypowych g³oœników. Urz¹dzenie - o mocy 10W - mo e byæ zasilane z baterii lub przez zewnêtrzny zasilacz. I to wszystko za jedyne 39,99 USD. (I4U)! W yszukiwarka internetowa Google rozszerzy³a swój serwis z mapami o interaktywn¹ mapê Ksiê yca. Mapa pozwala na poruszanie siê po obszarze, którego zdjêcia udostêpni³a NASA oraz pokazuje szeœæ miejsc l¹dowania statków kosmicznych Apollo. W ten sposób Google uczci³a 36. rocznicê pierwszego l¹dowania cz³owieka na Ksiê ycu. 20 lipca 1969 r. Neil Armstrong i Edwin Buzz Aldrin wyl¹dowali w module ksiê ycowym statku Apollo 11 na obszarze ksiê- ycowego Morza F irma Numark wprowadza wreszcie na rynek wyczekiwany od dawna nowy produkt - konsoletê umo liwiaj¹c¹ miksowanie muzyki z odtwarzaczy ipod. Urz¹dzenie idj to dwukana- ³owy mikser, pozwalaj¹cy na przekszta³cenie ipoda z osobistego odtwarzacza muzycznego w Ÿród³o muzyki na du ych imprezach. Dla ka dego z kana³ów dostêpne s¹ podstawowe funkcje - trzypasmowy korektor i mo liwoœæ regulacji natê enia dÿwiêku. Oprócz potencjometrów do kontroli dÿwiêku na obudowie umieszczono tak e du e przyciski do obs³ugi funkcji ipoda. Rozwi¹zanie internet NA KSIÊ YC Z GOOGLE audio Spokoju (Mare Tranquillitatis). Byli pierwszymi ludÿmi, którzy postawili nogê na powierzchni Srebrnego Globu. Przebywali tam ponad 21 godzin, przeprowadzaj¹c badania naukowe i zbieraj¹c próbki ska³. Ksiê yc mo na odwiedziæ pod adresem internetowym (Google)! ALTERNATYWA DLA WINYLI? jest bez w¹tpienia bardzo wygodne, bior¹c pod uwagê liczbê materia³u muzycznego, jak¹ jest w stanie pomieœciæ ipod. Co wiêcej, mikser posiada te port USB, dziêki któremu mo na transferowaæ z komputera nowe pliki - bez od³¹czania odtwarzaczy. Cena sprzêtu w Stanach Zjednoczonych wynosi 250 USD, w Europie najprawdopodobniej bêdzie nieco wy sza. (Gizmodo)!

4 SMS-em MMS-em po świecie HAS A ZAWSZE POD RÊK... F irma APC rozpoczê³a sprzeda urz¹dzenia Biometric Mouse Password Manager - optycznej myszki z wbudowanym skanerem linii papilarnych u³atwiaj¹cej zarz¹dzanie has- ³ami na komputerach osobistych i laptopach. Rozwi¹zanie Biometric Mouse Password Manager pozwala przechowywaæ w pojedynczym systemie has³a nale ¹ce do 20 u ytkowników (lub 20 ró nych odcisków palców). Ka dy u ytkownik jest rejestrowany na podstawie odcisku palca. Zgrabna i nowatorska obudowa umo liwia dok³adne pobranie i precyzyjn¹ weryfikacjê odcisku. Produkt wyposa ony jest w 182-centymetrowy kabel USB i ³atwe w obs³udze oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows (XP, XP SP2 oraz 2000), które nie tylko pozwala na zapisanie nieograniczonej liczby loginów i hase³, ale równie na szyfrowanie plików i katalogów za pomoc¹ jednego klikniêcia i obs³uguje piêæ algorytmów szyfruj¹cych. W systemach Windows XP i XP SP2 mo na szybko prze³¹czaæ u ytkowników. Jedno dotkniêcie palcem powoduje rozpoznanie konfiguracji i hase³ ka dego u ytkownika wspólnego komputera PC b¹dÿ laptopa. (APC)! Turecka odpowiedÿ na Internet Tureckie Stowarzyszenie Informatyczne planuje stworzyæ now¹ sieæ komputerow¹. By³aby ona alternatyw¹ wobec zdominowanego przez USA - jak twierdz¹ Turcy - Internetu. Odpowiedzi¹ ma byæ tworzona przez federacjê niezale - nych operatorów The Public-Root infrastruktura oparta o 13 serwerów g³ównych (tzw. root-serwerów) zlokalizowanych w 10 krajach œwiata. S¹ to Anglia, Australia, Holandia, Indie, Kanada, Rosja, Singapur, Szwecja, Turcja oraz USA. W promocji nowej sieci wykorzystywany bêdzie ³atwy do zapamiêtania system zapisu adresów, które maj¹ sk³adaæ siê z samych nazw, pozbawionych sufiksów takich jak.com itp. Przewidywane jest te wykorzystanie znaków diakrytycznych nieobecnych w jêzyku angielskim. MP3 ma dziesiêæ lat 14 lipca 1995 badacze z Fraunhofer Institute wybrali rozszerzenie.mp3 jako nazwê dla nowego standardu kodowania dÿwiêku. Wczeœniejsze, oficjalne okreœlenie tego formatu, wynikaj¹ce z zapisów w dokumentach patentowych, to ISO/IEC MPEG Audio Layer 3. Wzorzec standardu zatwierdzono ju w roku 1992, jednak dopiero 3 lata póÿniej MP3 - nazwa, która sta³a siê jednym z synonimów cyfrowej rewolucji - zosta³a wy³oniona w wewnêtrznym g³osowaniu przeprowadzonym, przez badaczy Fraunhofer Institute. Nad algorytmem kompresji przez kilka lat pracowa³ zespó³ licz¹cy nawet do 40 naukowców. S ony poda³o wreszcie ostateczn¹ datê europejskiego debiutu przenoœnej konsolki PlayStation Portable. Urz¹dzenie trafi do sklepów na Starym Kontynencie przed koñcem wrzeœnia. Na pocz¹tku w Europie dostêpny bêdzie wy³¹cznie Value Pack, czyli zestaw oprócz samego PSP zawieraj¹cy pokrowiec, pilota, s³uchawki, kartê pamiêci 32MB oraz p³ytê UMD z materia³ami audiowizualnymi i wersjami demo kilku gier. Przewidywana cena kompletu to 250 euro. Europejski debiut PSP nast¹pi w dziewiêæ miesiêcy po japoñskiej i pó³ roku po amerykañskiej premierze. Z tego wzglêdu - pomimo braku oficjalnej dystrybucji, a wrêcz przy podejmowaniu przez konsole PSP JESZCZE WE WRZEŒNIU F irma FingerGear wprowadzi³a do swojej oferty system Computer-On-a- Stick, czyli Pen Drive z preinstalowanym systemem operacyjnym. Urz¹dzenie dostêpne jest w kilku wersjach pojemnoœci pamiêci (256MB do 8GB) i wykorzystuje j¹dro Linux. Pen Drive Finger- Gear jest wyposa ony tak e w pakiet OpenOffice, przegl¹darkê Mozilla FireFox oraz szereg innych komputery Sony kroków prawnych maj¹cych zablokowaæ indywidualny import - konsolki ju teraz s¹ ogólnie dostêpne w Europie, tak- e w Polsce. PSP to prawdziwy multimedialny kombajn, pozwalaj¹cy cieszyæ siê nie tylko grami, ale te filmami i muzyk¹. Aktywnie rozwija siê te internetowa scena programistyczna, na której powstaj¹ aplikacje u ytkowe przeznaczone dla PSP. (I4U)! LINUKSOWY KOMPUTER NA USB przydatnych aplikacji u ytkowych. Dziêki systemowi Computer-On-a- Stick, u ytkownik mo e wiêc przenosiæ pe³ne oprogramowanie pomiêdzy komputerami. Urz¹dzenie pozwala uruchomiæ dowoln¹ maszynê z procesorem x86 i z³¹czem USB. Wszystkie osobiste informacje u ytkownika, np. adresy elektroniczne, wiadomoœci czy dokumenty, zapisywane s¹ wy- ³¹cznie na Pen Drivie, dziêki czemu u ytkownik ma zagwarantowan¹ poufnoœæ i bezpieczeñstwo danych. Ka dorazowo do pracy u ytkownik musi siê zalogowaæ w systemie. (engadget)! 13

5 aktual noś ci depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy 14 BEZPRZEWODOWY E-PAPIER F irma Hitachi zaprezentowa³a swój elektroniczny papier. Produkt pracuje w trybie monochromatycznym, jego przek¹tna wynosi 13,1 cala, posiada dodatkow¹ bateriê oraz wbudowany modu³ komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi. Do wyœwietlania obrazów e-papier Hitachi wykorzystuje toner. Maksymalna rozdzielczoœæ urz¹dzenia wynosi 100dpi. Modu³ WLAN umo liwia systemowi Hitachi pobieraæ obrazy do wyœwietlania drog¹ bezprzewodow¹ bezpoœrednio z serwera. Jak zapewnia producent, dodatkowe Ÿród³o zasilania pozwala wyœwietlaæ na e-papierze materia³y przez kilka miesiêcy, bez koniecznoœci do³adowywania baterii z zewnêtrznego Ÿród³a. Czas pracy e-papieru na jednym cyklu ³adowania jest zale ny od czêstotliwoœci zmieniania prezentowanego obrazu. W trakcie zmiany wyœwietlanej zawartoœci e-papier ulega ca³kowitemu wygaszeniu, a po ok. 10 sekundach pojawia siê nowy obraz. Gruboœæ rozwi¹zania wraz z dodatkowym ogniwem zasilaj¹cym wynosi tylko 1 cm. Hitachi planuje wprowadziæ swoje rozwi¹zanie na rynek w kwietniu przysz³ego roku, w cenie pozwalaj¹cej konkurowaæ e-papierowi z wyœwietlaczami LCD. (AsiabizTech)! SZYBKA PAMIÊÆ SHARPA S harp opracowa³ now¹ pamiêæ typu combination, oferuj¹c¹ transfer na poziomie 320 Mbps. Urz¹dzenie przeznaczone jest dla telefonów 3G. Szybkoœæ transferu pamiêci LRS1887 jest trzykrotnie wiêksza od tego, co oferowa³a poprzednia generacja produktów Sharpa. W przysz³oœci zapowiadane jest zwiêkszenie czêstotliwoœci taktowania uk- ³adu z 54 MHz do 80MHz. Chip sk³ada siê z 256 MB modu³u pamiêci SRAM i 256 MB uk³adu pamiêci flash, ³¹cznie oferuj¹c 512 MB dostêpnej przestrzeni. Próbne egzemplarze nowych pamiêci kosztuj¹ 6300 jenów, czyli ok. 195 PLN. (AsiabizTech)! MINIATUROWY TRÓJNÓG W œród produktów firmy Joy Innovations mo na znaleÿæ statyw Cellpod, zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o tych sytuacjach, gdy trzeba zrobiæ zdjêcie... komórk¹. Urz¹dzenie kosztuje 24,95 USD za sztukê. Producent zachwala swój produkt jako niezwykle przydatny w momencie, gdy chcemy jednoczeœnie wykonaæ zdjêcie i byæ na nim. Statyw Cellpod mo na szybko roz³o yæ, ³atwo podpi¹æ pod telefon, wa y nieca³e szeni. Po prostu idealny 60 g i jest tak ma³y, e gad et na ma³¹ wyprawê. mieœci siê nawet w kie- (cellular-news)! INTERFEJS DLA S imone Pia z w³oskiego Interaction Design Institute Ivrea przygotowa³ w ramach pracy magisterskiej nowy typ interfejsu dla wszystkich tych, którzy czasem maj¹ doœæ myszki i têskni¹ za bardziej tradycyjnymi rozwi¹zaniami. Oparty o karty i etony do gry system Deal Me In mo e byæ szczególnie przydatny podczas porz¹dkowania wakacyjnych zdjêæ. W sk³ad zestawu wchodz¹ plastikowe etony, mata oraz dwie talie kart. Jedna talia pozwala porz¹dkowaæ zdjêcia w zestawy, druga s³u y komputery TRADYCJONALISTÓW do uruchamiania poszczególnych funkcji - ingerowania w albumy, wydruku zdjêæ itd. Karty oraz etony wyposa one s¹ w uk³ady RFID. Po pod- ³¹czeniu maty do komputera, program do zarz¹dzania zdjêciami rozpoznaje j¹ jako urz¹dzenie steruj¹ce. Wyk³adanie poszczególnych kart na matê to dla komputera sygna³, jak¹ akcjê chce wykonaæ u ytkownik. Mo na na przyk³ad zagraæ kartê druk, co spowoduje wydruk aktualnie prezentowanej na ekranie fotografii. etony z kolei s³u- ¹ do porz¹dkowania zdjêæ wed³ug dat. (We Make Money Not Art)!

6 SMS-em MMS-em po świecie telefonia komórkowa LUKSUSOWA NOKIA 8801 N ajnowszy model telefonu komórkowego fiñskiego producenta idealnie pasuje do potocznego powiedzenia - fura, skóra i komóra. Wyprodukowana z najlepszych materia³ów Nokia 8801 mo e byæ traktowana jako element presti u. Zreszt¹ nie tylko wygl¹d i jakoœæ wykonania sprawiaj¹, e najnowsza Nokia jest wyj¹tkowa. Tak e cena robi spore wra- enie, aby posiadaæ to cacko, trzeba wydaæ 700 USD. Wykonana z nierdzewnej stali Nokia 8801 ma 1,7-calowy kolorowy panel LCD o rozdzielczoœci 208 x 208 pikseli. Telefon posiada 64MB wewnêtrznej pamiêci, z czego 53 MB dostêpne jest dla u ytkownika. Urz¹dzenie mo e odtwarzaæ pliki MP3 lub AAC, a ponadto ma wbudowany tuner FM. DŸwiêki mog¹ byæ prezentowane na wbudowanym g³oœniku lub przesy³ane do zewnêtrznych g³oœników. Przechowywane w pamiêci telefonu pliki MP3 mog¹ s³u yæ jako dzwonki. Modu³ Bluetooth umo liwia tak e pe³n¹ synchronizacjê kalendarza i notatnika z danymi przechowywanymi w komputerze - w oparciu o oprogramowanie PC Suite. Waga telefonu to nieca³e 150 g. W Europie model ten bêdzie sprzedawany pod nazw¹ Nokia (PC Mag)! Zachêcaj¹ce perspektywy Wartoœæ œwiatowego rynku elektroniki organicznej wzroœnie z 650 mln USD w tym roku do 30 mld USD w roku prognozuj¹ analitycy Research and Markets. W ci¹gu kolejnej dekady ten rynek osi¹gnie niewyobra alny dziœ poziom 250 mld USD. W ci¹gu najbli szej dekady ogromnie wzroœnie zainteresowanie sprzêtem elektronicznym i elektrycznym wykorzystuj¹cym organiczne. Motorem napêdowym rynku bêd¹ uk³ady logiczne, pamiêci, wyœwietlacze i oœwietlenie. Wiêkszoœæ rozwi¹zañ organicznych bêdzie produkowana na zasadzie nadruku obwodów na elastycznych powierzchniach. Nowoœci filmowe legalnie w sieci? Spó³ka ClickStar chce oferowaæ w sieci filmy, które nie zosta³y jeszcze wydane na DVD. Pomys³ uznawany jest w Hollywood za kontrowersyjny - obecnie dostêpne us³ugi tego typu bazuj¹ g³ównie na starych tytu³ach. Rozszerzenie sieciowego katalogu filmów o nowoœci mo e zdestabilizowaæ rynek kina domowego, uderzaj¹c w sprzeda DVD. Przedstawiciele ClickStar zauwa aj¹ jednak - i chyba nie bez racji - e tylko wprowadzanie do Internetu prawdziwych nowoœci pozwoli studiom filmowym nawi¹zaæ równorzêdn¹ walkê z piratami. ClickStar chce w sieci nie tylko sprzedawaæ, ale te wypo yczaæ pliki z filmami. Komercyjny start tego przedsiêwziêcia przewidziano na pocz¹tek przysz- ³ego roku. motoryzacja/rozrywka LUSTERKO DLA KINOMANÓW R V18-50NP to 5-calowe tylne lusterko samochodowe, które ma wbudowany niewielki panel LCD formatu 16:9. Rozwi¹zanie idealnie nadaje siê do ogl¹dania w trakcie podró y filmów na DVD, grania, przegl¹dania zdjêæ, korzystania z GPS lub podgl¹dania obrazu ze wstecznej kamery zainstalowanej w samochodzie. Podczas jazdy monitor mo - na wy³¹czyæ i wówczas pe³ni on rolê standardowego lusterka. Po pod³¹czeniu do wyœwietlacza C hoæ liczba dostêpnych na rynku akcesoriów dla ipodów jest pora aj¹ca, to producenci wci¹ udowadniaj¹, e mo na wymyœliæ coœ nowego, choæ nieskomplikowanego. Na rynku japoñskim pojawi³o siê ipod Pillow - poszewka na poduszkê, wyposa- ona w kieszonkê na ipoda i miejsce na g³oœniki. Poszewka ma kilka specjalnych miejsc, w których mo na umieœciæ ipoda oraz g³oœniki. Dobór kieszonki podyktowany jest pozycj¹ podczas snu - mo na wybraæ tê, w której sprzêt nie przeszkadza podczas spania. Takie rozwi¹zanie jest znacznie tylnej kamery, monitor aktywuje siê automatycznie po w³¹czeniu wstecznego biegu. Powierzchnia ekranu pokryta jest dwoma warstwami pow³ok antyrefleksyjnych, co zapewnia wysoki kontrast i jasnoœæ obrazu zarówno przy œwietle dziennym, jak w nocy. Cena tego nietypowego lusterka wynosi 199,95 USD. (engadget)! GAD ET DLA ŒPIOCHÓW wygodniejsze, ni spanie w s³uchawkach, pozwala te unikn¹æ zapl¹tania siê w kabel. Propozycja wydaje siê wiêc kusz¹ca dla wszystkich mi³oœników s³uchania muzyki w ³ó ku. Cena poszewki wynosi 5880 jenów, czyli 180 PLN. Rozwi¹zanie wydaje siê jednak na tyle proste, e nie trzeba go chyba importowaæ z Japonii... (I4U)! 15

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ - Wszystkie najwa niejsze komponenty wbudowano w jeden przenoœny instrument pomiarowy: pe³ne pole widzenia, du a szybkoœæ, dok³adnoœæ i zasiêg skanowania; kontroler

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Specyfikacja

Wprowadzenie Specyfikacja Wprowadzenie Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf RD32. Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka dych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie blue connect to najszybszy bezprzewodowy Internet w notebooku, komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Dzięki tej usłudze możesz

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Kliknij na przycisk VAIO na obudowie notebooka. Konfiguracja Media Gallery Zaznacz "Pokaż materiały przykładowe VAIO (zdjęcia, filmy i muzyka)

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK Trak Electronics Polska Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o nową grupę produktów telefony GSM Dual SIM. Wszystkie z urządzeń pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch kart SIM, a co za tym idzie możliwość

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo