PIWO OPEN S OURCE EMMA HANDHELD DLA KOBIET W CI Y SEGA TOYS NOWY WYKRYWACZ PROFILI FIRMY STANLEY. depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIWO OPEN S OURCE EMMA HANDHELD DLA KOBIET W CI Y SEGA TOYS NOWY WYKRYWACZ PROFILI FIRMY STANLEY. depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy."

Transkrypt

1 aktual noś ci depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy 10 idee PIWO OPEN S OURCE S tudenci kopenhaskiego Uniwersytetu IT wraz z grup¹ Copyshop, eksploatuj¹c¹ tematykê praw autorskich, stworzyli... piwo o otwartym kodzie Ÿród³owym. M³odzi Duñczycy postanowili przenieœæ model Open Source ze œwiata oprogramowania w wymiar materialny. Vores O/ l, czyli nasze piwo, zosta³o oparte na tradycyjnej recepturze, wzbogaconej o posiadaj¹c¹ w³aœciwoœci energetyzuj¹ce guaranê. Jak mo - na przeczytaæ na stronie Vores O/ l, stê enie alkoholu w wersji 1.0 wynosi 6%, a piwo charakteryzuje siê oryginalnym, lecz znajomym smakiem. Uwagê koneserów powinna przyci¹gn¹æ równie piêkna, czerwonoz³ocista barwa napoju. Nie tylko sam przepis, ale i marka piwa, wraz z materia³ami graficznymi, zosta³a udostêpniona w ramach licencji Creative Commons. Oznacza to, e ka dy mo e rozpocz¹æ produkcjê piwa Vores O/ l, a nawet wprowadzaæ zmiany w jego recepturze. Jedyny warunek: nowy przepis musi byæ udostêpniany na tych samych zasadach, co orygina³. Na razie nikt nie podj¹³ siê jeszcze komercyjnej produkcji Vores O/ l. Autorzy projektu przygotowali ju jednak pierwsz¹ partiê wyrobu i zapewniaj¹, e smakuje doskonale. Wydaje siê, e pomys³ Duñczyków, choæ zawiera spor¹ dawkê ironii (a mo e w³aœnie dlatego), mo e wyraÿnie wspomóc promowanie idei Open Source. (We make Money Not Art)! konsole BOJOWE UKI SEGA TOYS A by przekonaæ siê, kto jest silniejszy i sprytniejszy, japoñskie dzieci ju nie musz¹ siê biæ miêdzy sob¹. Wystarczy, e namówi¹ rodziców na zakup najnowszej zabawki firmy Sega Toys i stocz¹ walkê za pomoc¹... mechanicznych uków. uki mog¹ siê przemieszczaæ i poruszaæ g³ow¹ - oczywiœcie zgodnie z zaleceniami opiekuna, który zdalnie steruje poczynaniami swojego wojownika. Do wydawania poleceñ s³u y konsolka przypominaj¹ca plaster wyciêty z pnia drzewa. W ofercie znajduj¹ siê cztery ró - ne uki. Niestety, zabawki sprzedawane w cenie ok. 32 USD za sztukê, dostêpne s¹ na razie tylko w Japonii. (I4U)! S tudent Instytutu Wzornictwa szwedzkiego Uniwersytetu Umea - Hyoung Won - opracowa³ ultradÿwiêkowy telefon komórkowy, umo liwiaj¹cy kobietom w ci¹ y podgl¹danie dziecka w brzuchu i publikowanie zdjêæ na EMMA HANDHELD DLA KOBIET W CI Y I ntellisensor Pro firmy Stanley to urz¹dzenie niezwykle przydatne przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych i wykoñczeniowych. Pozwala precyzyjnie okreœlaæ po³o- enie profili drewnianych i metalowych oraz przewodów elektrycznych. Lokalizowane przedmioty mog¹ znajdowaæ siê w murach, œcianach pokrytych p³ytami gipsowo- -kartonowymi, pod tynkami oraz pod innymi stosowanymi w budownictwie materia³ami. Nowoœci¹ jest mo liwoœæ wybrania gruboœci wierzchniej warstwy tynku: 1/2, 1 oraz 11/2 cala. wideoblogu. Ten przenoœny ultrasonograf umo liwia przysz³ej mamie robienie zdjêæ i nagrywanie filmów, s³uchanie rytmu serca oraz œledzenie ruchów dziecka. Nastêpnie zapisane materia³y mog¹ byæ opublikowane w Internecie - np. na wideoblogu. Dane s¹ przesy³ane bezpoœrednio z urz¹dzenia, bez poœrednictwa komputera. (engadget)! NOWY WYKRYWACZ PROFILI FIRMY STANLEY Funkcja ta pozwala na okreœlenie z wiêksz¹ dok³adnoœci¹ po³o enia metalowych lub drewnianych belek i profili. Dok³adnoœæ wykrywania profili drewnianych wynosi 1,5 mm, zaœ profili metalowych 3 mm. Nowy IntelliSensor wyró nia mo liwoœæ lokalizowania w trybie ci¹g- ³ym przewodów elektrycznych znajduj¹cych siê pod napiêciem. Maksymalna g³êbokoœæ wykrywania krawêdzi profili za pomoc¹ nowego wykrywacza firmy Stanley wynosi 38 mm. Cech¹, na któr¹ warto zwróciæ uwagê, jest du y i czytelny wyœwietlacz LCD. (Stanley)!

2 biometria POKA MI SWOJE UCHO! J u w niedalekiej przysz³oœci zwrot nadstawiaæ ucha mo e nabraæ zupe³nie nowego znaczenia. Brytyjski naukowiec zaproponowa³ bowiem, aby ma³ owinê uszn¹ wykorzystaæ do identyfikacji ludzi w systemach biometrycznych. Ka dy cz³owiek posiada indywidualny wzór budowy ucha, co sprawia, e zdjêcie ma³ owiny mo e zast¹piæ np. odciski palców. W odró - nieniu od innych czêœci cia³a, uszy jednak nie zmieniaj¹ wygl¹du przez ca³e ycie. Dlatego prof. Mark Nixon z Uniwersytetu Southampton zaproponowa³, aby wykorzystaæ uszy do identyfikacji jednostek w systemach elektronicznych. Ucho - nawet jeœli roœnie - nie zmienia wygl¹du, co jest w biometrii ogromn¹ zalet¹. Co wiêcej, w odró nieniu od twarzy uszom nie robi siê makija u, który mo e wprowadzaæ w b³¹d systemy rozpoznawania rysów. Dlatego - choæ na razie nie zaproponowano konkretnych rozwi¹zañ - w systemach weryfikacji biometrycznej ju wkrótce mo e nast¹piæ era uszu. (BBC)! SMS-em MMS-em po świecie Coraz wiêcej cyfrowych lustrzanek Cyfrowe lustrzanki z wymienn¹ optyk¹ s¹ coraz tañsze, a wybór dostêpnych na rynku modeli coraz wiêkszy. Sprzeda sprzêtu fotograficznego tego typu roœnie. W roku 2003 Amerykanie kupili blisko 278 tys. aparatów DSLR, rok póÿniej ponaddwukrotnie wiêcej, bo a 578 tys. sztuk. W tym roku padnie kolejny rekord: do koñca kwietnia w USA nabywców znalaz³o ju 200 tys. cyfrowych lustrzanek. Co ciekawe, przygotowano równie rys demograficzny nabywcy najbardziej zaawansowanych cyfrówek. 60% kupuj¹cych to mê czyÿni, o 4 lata starsi ni posiadacze kompaktowych aparatów cyfrowych - œrednia wieku wynosi 48 lat. W³aœciciele tradycyjnych lustrzanek 35mm s¹ jednak statystycznie jeszcze starsi - maj¹ 52 lata. VoIP jakoœæ wci¹ rozczarowuje Z przeprowadzonej wœród u ytkowników telefonii internetowej ankiety wynika, e g³ównym problemem technologii VoIP wci¹ pozostaje niska jakoœæ po³¹czeñ. Analizowano kilka najpopularniejszych us³ug VoIP, tak e opartych o aplikacjê Skype. Okazuje siê, e telefonia internetowa wci¹ jest znacznie bardziej zawodna, ni tradycyjne linie telefoniczne. Szczególne zastrze enia wzbudza obni- ona jakoœæ dÿwiêku i czêste opóÿnienia sygna³u. Nie zawsze jest to jednak wina oprogramowania czy dostawców us³ug - wiele zale- y od jakoœci ³¹cz internetowych. Wobec ogromnego zainteresowania VoIP nie ulega jednak w¹tpliwoœci, e powinno byæ coraz lepiej. kosmos ASTRONOMICZNY APARAT CYFROWY K oniec z szukaniem zaginionych psich i kocich ulubieñców - gdy zbytnio oddal¹ siê od w³aœciciela, ich obro a sama go zaalarmuje. Ju nied³ugo na obro y psa, kota lub innego domowego zwierzêcia bêdzie mo na umieœciæ specjalne urz¹dzenie z odbiornikiem wykorzystuj¹cym system GPS. Dziêki niemu w³aœciciel bêdzie móg³ w ka dej chwili sprawdziæ miejsce pobytu zwierz¹tka, sk³adaj¹c dyspozycjê przez wys³anie ze swojej komórki wiadomoœci tekstowej na specjalny numer. Urz¹dzenie umo liwia równie stworzenie wirtualnego ogrodzenia wokó³ zwierzêcia - gdy przekroczy GPS R ozdzielczoœæ pó³tora gigapiksela (czyli pó³tora miliarda pikseli) bêdzie mia³ aparat cyfrowy przeznaczony do zamontowania na europejskim satelicie. Powierzchnia przetwornika bêdzie równa mniej wiêcej powierzchni 500 typowych, 6-megapikselowych przetworników w dzisiejszych aparatach. Firma e2v Technologies z Chelmsford zestawi 170 oddzielnych przetworników na ultracienkim pod- ³o u z wêglika krzemu, aby utworzyæ jeden monstrualny uk³ad. Misja satelity, którego wystrzelenie ma nast¹piæ w roku 2011, bêdzie polega³a na tworzeniu mapy gwiazd naszej galaktyki oraz wykrywaniu potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi planetoid. W ci¹gu 5 lat Gaia ma oznaczyæ pozycjê oko³o miliarda gwiazd. (ESA) fot. Medialab! ZAMIAST SMYCZY... ono niewidzialne granice ustalonej przez jego pana strefy, w³¹czy siê alarm. Ponadto obro a monitoruje, jak siê miewa pies lub kot, np. sprawdzaj¹c temperaturê, w jakiej przebywa. Gad et nie przeszkadza zwierzêciu - ma wielkoœæ zegarka na rêkê i wa y 150 gramów. Obro- ê z alarmem wymyœli³a amerykañska firma GlobalPetFinder z Nowego Jorku. (New Scientist)! 11

3 aktual noś ci depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy 12 HALO, WANNA, K PIEL POPROSZÊ... C zêsto siedz¹c d³ugo w pracy, na mêcz¹cym spotkaniu czy w zat³oczonym autobusie, marzymy o ciep³ej, relaksuj¹cej k¹pieli. Co wiêcej, idealnym rozwi¹zaniem by³oby, gdyby jeszcze nam ktoœ tak¹ k¹piel przygotowa³. W³aœnie na takie chwile brazylijska firma ihouse proponuje swoj¹ akrylow¹ wannê Smart Hydro, do której mo na zadzwoniæ i zamówiæ k¹piel. W trakcie monta u wanny w domu odbywa siê jej programowanie, co pozwala nastêpnie u ytkownikowi aktywowaæ program przez telefon. Gdy k¹piel jest gotowa, Smart Hydro dzwoni do w³aœciciela i zaprasza go do œrodka. U ytkownik mo e zaprogramowaæ iloœæ wody w wannie i jej temperaturê, dawkê p³ynu do k¹pieli, a nawet intensywnoœæ oœwietlenia ³azienki. Co istotne, mo liwe jest zaprogramowanie kilku ró nych ustawieñ, tak aby ka dy u ytkownik Smart Hydro mia³ tak¹ k¹piel, jak¹ lubi. Komfort u ytkowania wanny wynika nie tylko z tego, e urz¹dzenie samo przygotowuje k¹piel, ale tak e z faktu e po u yciu samo siê czyœci. Na panelu steruj¹cym mo na ustawiæ dozê œrodka czyszcz¹cego i uruchomiæ funkcjê autosp³ukiwania. Uzupe³nieniem wszystkich udogodnieñ jest elegancki wygl¹d wanny Smart Hydro i wysoka jakoœæ materia³ów, z jakich wykonane jest urz¹dzenie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawid- ³owoœci w dzia³aniu, wanna Smart Hydro natychmiast powiadamia serwis, dziêki czemu usterka mo e byæ naprawiona, zanim zauwa y j¹ u ytkownik. (engadget)! G OŒNIKI NA PLA Ê W prawdzie ju wrzesieñ, ale portal ThinkGeek przygotowa³ specjaln¹ ofertê dla osób wybieraj¹cych siê na wakacje, które nie wyobra aj¹ sobie dobrego wypoczynku bez ulubionej muzyki. Wystarczy zabraæ ze sob¹ przenoœny odtwarzacz MP3 i... dmuchane g³oœniki. Niestety, g³oœniki nie s¹ wodoszczelne, tak wiêc wyprawa wp³aw na œrodek jeziora przy dÿwiêkach s³onecznych przebojów odpada. Co ciekawe, dÿwiêk rozchodzi siê równomiernie dooko³a nietypowych g³oœników. Urz¹dzenie - o mocy 10W - mo e byæ zasilane z baterii lub przez zewnêtrzny zasilacz. I to wszystko za jedyne 39,99 USD. (I4U)! W yszukiwarka internetowa Google rozszerzy³a swój serwis z mapami o interaktywn¹ mapê Ksiê yca. Mapa pozwala na poruszanie siê po obszarze, którego zdjêcia udostêpni³a NASA oraz pokazuje szeœæ miejsc l¹dowania statków kosmicznych Apollo. W ten sposób Google uczci³a 36. rocznicê pierwszego l¹dowania cz³owieka na Ksiê ycu. 20 lipca 1969 r. Neil Armstrong i Edwin Buzz Aldrin wyl¹dowali w module ksiê ycowym statku Apollo 11 na obszarze ksiê- ycowego Morza F irma Numark wprowadza wreszcie na rynek wyczekiwany od dawna nowy produkt - konsoletê umo liwiaj¹c¹ miksowanie muzyki z odtwarzaczy ipod. Urz¹dzenie idj to dwukana- ³owy mikser, pozwalaj¹cy na przekszta³cenie ipoda z osobistego odtwarzacza muzycznego w Ÿród³o muzyki na du ych imprezach. Dla ka dego z kana³ów dostêpne s¹ podstawowe funkcje - trzypasmowy korektor i mo liwoœæ regulacji natê enia dÿwiêku. Oprócz potencjometrów do kontroli dÿwiêku na obudowie umieszczono tak e du e przyciski do obs³ugi funkcji ipoda. Rozwi¹zanie internet NA KSIÊ YC Z GOOGLE audio Spokoju (Mare Tranquillitatis). Byli pierwszymi ludÿmi, którzy postawili nogê na powierzchni Srebrnego Globu. Przebywali tam ponad 21 godzin, przeprowadzaj¹c badania naukowe i zbieraj¹c próbki ska³. Ksiê yc mo na odwiedziæ pod adresem internetowym (Google)! ALTERNATYWA DLA WINYLI? jest bez w¹tpienia bardzo wygodne, bior¹c pod uwagê liczbê materia³u muzycznego, jak¹ jest w stanie pomieœciæ ipod. Co wiêcej, mikser posiada te port USB, dziêki któremu mo na transferowaæ z komputera nowe pliki - bez od³¹czania odtwarzaczy. Cena sprzêtu w Stanach Zjednoczonych wynosi 250 USD, w Europie najprawdopodobniej bêdzie nieco wy sza. (Gizmodo)!

4 SMS-em MMS-em po świecie HAS A ZAWSZE POD RÊK... F irma APC rozpoczê³a sprzeda urz¹dzenia Biometric Mouse Password Manager - optycznej myszki z wbudowanym skanerem linii papilarnych u³atwiaj¹cej zarz¹dzanie has- ³ami na komputerach osobistych i laptopach. Rozwi¹zanie Biometric Mouse Password Manager pozwala przechowywaæ w pojedynczym systemie has³a nale ¹ce do 20 u ytkowników (lub 20 ró nych odcisków palców). Ka dy u ytkownik jest rejestrowany na podstawie odcisku palca. Zgrabna i nowatorska obudowa umo liwia dok³adne pobranie i precyzyjn¹ weryfikacjê odcisku. Produkt wyposa ony jest w 182-centymetrowy kabel USB i ³atwe w obs³udze oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows (XP, XP SP2 oraz 2000), które nie tylko pozwala na zapisanie nieograniczonej liczby loginów i hase³, ale równie na szyfrowanie plików i katalogów za pomoc¹ jednego klikniêcia i obs³uguje piêæ algorytmów szyfruj¹cych. W systemach Windows XP i XP SP2 mo na szybko prze³¹czaæ u ytkowników. Jedno dotkniêcie palcem powoduje rozpoznanie konfiguracji i hase³ ka dego u ytkownika wspólnego komputera PC b¹dÿ laptopa. (APC)! Turecka odpowiedÿ na Internet Tureckie Stowarzyszenie Informatyczne planuje stworzyæ now¹ sieæ komputerow¹. By³aby ona alternatyw¹ wobec zdominowanego przez USA - jak twierdz¹ Turcy - Internetu. Odpowiedzi¹ ma byæ tworzona przez federacjê niezale - nych operatorów The Public-Root infrastruktura oparta o 13 serwerów g³ównych (tzw. root-serwerów) zlokalizowanych w 10 krajach œwiata. S¹ to Anglia, Australia, Holandia, Indie, Kanada, Rosja, Singapur, Szwecja, Turcja oraz USA. W promocji nowej sieci wykorzystywany bêdzie ³atwy do zapamiêtania system zapisu adresów, które maj¹ sk³adaæ siê z samych nazw, pozbawionych sufiksów takich jak.com itp. Przewidywane jest te wykorzystanie znaków diakrytycznych nieobecnych w jêzyku angielskim. MP3 ma dziesiêæ lat 14 lipca 1995 badacze z Fraunhofer Institute wybrali rozszerzenie.mp3 jako nazwê dla nowego standardu kodowania dÿwiêku. Wczeœniejsze, oficjalne okreœlenie tego formatu, wynikaj¹ce z zapisów w dokumentach patentowych, to ISO/IEC MPEG Audio Layer 3. Wzorzec standardu zatwierdzono ju w roku 1992, jednak dopiero 3 lata póÿniej MP3 - nazwa, która sta³a siê jednym z synonimów cyfrowej rewolucji - zosta³a wy³oniona w wewnêtrznym g³osowaniu przeprowadzonym, przez badaczy Fraunhofer Institute. Nad algorytmem kompresji przez kilka lat pracowa³ zespó³ licz¹cy nawet do 40 naukowców. S ony poda³o wreszcie ostateczn¹ datê europejskiego debiutu przenoœnej konsolki PlayStation Portable. Urz¹dzenie trafi do sklepów na Starym Kontynencie przed koñcem wrzeœnia. Na pocz¹tku w Europie dostêpny bêdzie wy³¹cznie Value Pack, czyli zestaw oprócz samego PSP zawieraj¹cy pokrowiec, pilota, s³uchawki, kartê pamiêci 32MB oraz p³ytê UMD z materia³ami audiowizualnymi i wersjami demo kilku gier. Przewidywana cena kompletu to 250 euro. Europejski debiut PSP nast¹pi w dziewiêæ miesiêcy po japoñskiej i pó³ roku po amerykañskiej premierze. Z tego wzglêdu - pomimo braku oficjalnej dystrybucji, a wrêcz przy podejmowaniu przez konsole PSP JESZCZE WE WRZEŒNIU F irma FingerGear wprowadzi³a do swojej oferty system Computer-On-a- Stick, czyli Pen Drive z preinstalowanym systemem operacyjnym. Urz¹dzenie dostêpne jest w kilku wersjach pojemnoœci pamiêci (256MB do 8GB) i wykorzystuje j¹dro Linux. Pen Drive Finger- Gear jest wyposa ony tak e w pakiet OpenOffice, przegl¹darkê Mozilla FireFox oraz szereg innych komputery Sony kroków prawnych maj¹cych zablokowaæ indywidualny import - konsolki ju teraz s¹ ogólnie dostêpne w Europie, tak- e w Polsce. PSP to prawdziwy multimedialny kombajn, pozwalaj¹cy cieszyæ siê nie tylko grami, ale te filmami i muzyk¹. Aktywnie rozwija siê te internetowa scena programistyczna, na której powstaj¹ aplikacje u ytkowe przeznaczone dla PSP. (I4U)! LINUKSOWY KOMPUTER NA USB przydatnych aplikacji u ytkowych. Dziêki systemowi Computer-On-a- Stick, u ytkownik mo e wiêc przenosiæ pe³ne oprogramowanie pomiêdzy komputerami. Urz¹dzenie pozwala uruchomiæ dowoln¹ maszynê z procesorem x86 i z³¹czem USB. Wszystkie osobiste informacje u ytkownika, np. adresy elektroniczne, wiadomoœci czy dokumenty, zapisywane s¹ wy- ³¹cznie na Pen Drivie, dziêki czemu u ytkownik ma zagwarantowan¹ poufnoœæ i bezpieczeñstwo danych. Ka dorazowo do pracy u ytkownik musi siê zalogowaæ w systemie. (engadget)! 13

5 aktual noś ci depesze! informacje prasowe! gor¹ce tematy 14 BEZPRZEWODOWY E-PAPIER F irma Hitachi zaprezentowa³a swój elektroniczny papier. Produkt pracuje w trybie monochromatycznym, jego przek¹tna wynosi 13,1 cala, posiada dodatkow¹ bateriê oraz wbudowany modu³ komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi. Do wyœwietlania obrazów e-papier Hitachi wykorzystuje toner. Maksymalna rozdzielczoœæ urz¹dzenia wynosi 100dpi. Modu³ WLAN umo liwia systemowi Hitachi pobieraæ obrazy do wyœwietlania drog¹ bezprzewodow¹ bezpoœrednio z serwera. Jak zapewnia producent, dodatkowe Ÿród³o zasilania pozwala wyœwietlaæ na e-papierze materia³y przez kilka miesiêcy, bez koniecznoœci do³adowywania baterii z zewnêtrznego Ÿród³a. Czas pracy e-papieru na jednym cyklu ³adowania jest zale ny od czêstotliwoœci zmieniania prezentowanego obrazu. W trakcie zmiany wyœwietlanej zawartoœci e-papier ulega ca³kowitemu wygaszeniu, a po ok. 10 sekundach pojawia siê nowy obraz. Gruboœæ rozwi¹zania wraz z dodatkowym ogniwem zasilaj¹cym wynosi tylko 1 cm. Hitachi planuje wprowadziæ swoje rozwi¹zanie na rynek w kwietniu przysz³ego roku, w cenie pozwalaj¹cej konkurowaæ e-papierowi z wyœwietlaczami LCD. (AsiabizTech)! SZYBKA PAMIÊÆ SHARPA S harp opracowa³ now¹ pamiêæ typu combination, oferuj¹c¹ transfer na poziomie 320 Mbps. Urz¹dzenie przeznaczone jest dla telefonów 3G. Szybkoœæ transferu pamiêci LRS1887 jest trzykrotnie wiêksza od tego, co oferowa³a poprzednia generacja produktów Sharpa. W przysz³oœci zapowiadane jest zwiêkszenie czêstotliwoœci taktowania uk- ³adu z 54 MHz do 80MHz. Chip sk³ada siê z 256 MB modu³u pamiêci SRAM i 256 MB uk³adu pamiêci flash, ³¹cznie oferuj¹c 512 MB dostêpnej przestrzeni. Próbne egzemplarze nowych pamiêci kosztuj¹ 6300 jenów, czyli ok. 195 PLN. (AsiabizTech)! MINIATUROWY TRÓJNÓG W œród produktów firmy Joy Innovations mo na znaleÿæ statyw Cellpod, zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o tych sytuacjach, gdy trzeba zrobiæ zdjêcie... komórk¹. Urz¹dzenie kosztuje 24,95 USD za sztukê. Producent zachwala swój produkt jako niezwykle przydatny w momencie, gdy chcemy jednoczeœnie wykonaæ zdjêcie i byæ na nim. Statyw Cellpod mo na szybko roz³o yæ, ³atwo podpi¹æ pod telefon, wa y nieca³e szeni. Po prostu idealny 60 g i jest tak ma³y, e gad et na ma³¹ wyprawê. mieœci siê nawet w kie- (cellular-news)! INTERFEJS DLA S imone Pia z w³oskiego Interaction Design Institute Ivrea przygotowa³ w ramach pracy magisterskiej nowy typ interfejsu dla wszystkich tych, którzy czasem maj¹ doœæ myszki i têskni¹ za bardziej tradycyjnymi rozwi¹zaniami. Oparty o karty i etony do gry system Deal Me In mo e byæ szczególnie przydatny podczas porz¹dkowania wakacyjnych zdjêæ. W sk³ad zestawu wchodz¹ plastikowe etony, mata oraz dwie talie kart. Jedna talia pozwala porz¹dkowaæ zdjêcia w zestawy, druga s³u y komputery TRADYCJONALISTÓW do uruchamiania poszczególnych funkcji - ingerowania w albumy, wydruku zdjêæ itd. Karty oraz etony wyposa one s¹ w uk³ady RFID. Po pod- ³¹czeniu maty do komputera, program do zarz¹dzania zdjêciami rozpoznaje j¹ jako urz¹dzenie steruj¹ce. Wyk³adanie poszczególnych kart na matê to dla komputera sygna³, jak¹ akcjê chce wykonaæ u ytkownik. Mo na na przyk³ad zagraæ kartê druk, co spowoduje wydruk aktualnie prezentowanej na ekranie fotografii. etony z kolei s³u- ¹ do porz¹dkowania zdjêæ wed³ug dat. (We Make Money Not Art)!

6 SMS-em MMS-em po świecie telefonia komórkowa LUKSUSOWA NOKIA 8801 N ajnowszy model telefonu komórkowego fiñskiego producenta idealnie pasuje do potocznego powiedzenia - fura, skóra i komóra. Wyprodukowana z najlepszych materia³ów Nokia 8801 mo e byæ traktowana jako element presti u. Zreszt¹ nie tylko wygl¹d i jakoœæ wykonania sprawiaj¹, e najnowsza Nokia jest wyj¹tkowa. Tak e cena robi spore wra- enie, aby posiadaæ to cacko, trzeba wydaæ 700 USD. Wykonana z nierdzewnej stali Nokia 8801 ma 1,7-calowy kolorowy panel LCD o rozdzielczoœci 208 x 208 pikseli. Telefon posiada 64MB wewnêtrznej pamiêci, z czego 53 MB dostêpne jest dla u ytkownika. Urz¹dzenie mo e odtwarzaæ pliki MP3 lub AAC, a ponadto ma wbudowany tuner FM. DŸwiêki mog¹ byæ prezentowane na wbudowanym g³oœniku lub przesy³ane do zewnêtrznych g³oœników. Przechowywane w pamiêci telefonu pliki MP3 mog¹ s³u yæ jako dzwonki. Modu³ Bluetooth umo liwia tak e pe³n¹ synchronizacjê kalendarza i notatnika z danymi przechowywanymi w komputerze - w oparciu o oprogramowanie PC Suite. Waga telefonu to nieca³e 150 g. W Europie model ten bêdzie sprzedawany pod nazw¹ Nokia (PC Mag)! Zachêcaj¹ce perspektywy Wartoœæ œwiatowego rynku elektroniki organicznej wzroœnie z 650 mln USD w tym roku do 30 mld USD w roku prognozuj¹ analitycy Research and Markets. W ci¹gu kolejnej dekady ten rynek osi¹gnie niewyobra alny dziœ poziom 250 mld USD. W ci¹gu najbli szej dekady ogromnie wzroœnie zainteresowanie sprzêtem elektronicznym i elektrycznym wykorzystuj¹cym organiczne. Motorem napêdowym rynku bêd¹ uk³ady logiczne, pamiêci, wyœwietlacze i oœwietlenie. Wiêkszoœæ rozwi¹zañ organicznych bêdzie produkowana na zasadzie nadruku obwodów na elastycznych powierzchniach. Nowoœci filmowe legalnie w sieci? Spó³ka ClickStar chce oferowaæ w sieci filmy, które nie zosta³y jeszcze wydane na DVD. Pomys³ uznawany jest w Hollywood za kontrowersyjny - obecnie dostêpne us³ugi tego typu bazuj¹ g³ównie na starych tytu³ach. Rozszerzenie sieciowego katalogu filmów o nowoœci mo e zdestabilizowaæ rynek kina domowego, uderzaj¹c w sprzeda DVD. Przedstawiciele ClickStar zauwa aj¹ jednak - i chyba nie bez racji - e tylko wprowadzanie do Internetu prawdziwych nowoœci pozwoli studiom filmowym nawi¹zaæ równorzêdn¹ walkê z piratami. ClickStar chce w sieci nie tylko sprzedawaæ, ale te wypo yczaæ pliki z filmami. Komercyjny start tego przedsiêwziêcia przewidziano na pocz¹tek przysz- ³ego roku. motoryzacja/rozrywka LUSTERKO DLA KINOMANÓW R V18-50NP to 5-calowe tylne lusterko samochodowe, które ma wbudowany niewielki panel LCD formatu 16:9. Rozwi¹zanie idealnie nadaje siê do ogl¹dania w trakcie podró y filmów na DVD, grania, przegl¹dania zdjêæ, korzystania z GPS lub podgl¹dania obrazu ze wstecznej kamery zainstalowanej w samochodzie. Podczas jazdy monitor mo - na wy³¹czyæ i wówczas pe³ni on rolê standardowego lusterka. Po pod³¹czeniu do wyœwietlacza C hoæ liczba dostêpnych na rynku akcesoriów dla ipodów jest pora aj¹ca, to producenci wci¹ udowadniaj¹, e mo na wymyœliæ coœ nowego, choæ nieskomplikowanego. Na rynku japoñskim pojawi³o siê ipod Pillow - poszewka na poduszkê, wyposa- ona w kieszonkê na ipoda i miejsce na g³oœniki. Poszewka ma kilka specjalnych miejsc, w których mo na umieœciæ ipoda oraz g³oœniki. Dobór kieszonki podyktowany jest pozycj¹ podczas snu - mo na wybraæ tê, w której sprzêt nie przeszkadza podczas spania. Takie rozwi¹zanie jest znacznie tylnej kamery, monitor aktywuje siê automatycznie po w³¹czeniu wstecznego biegu. Powierzchnia ekranu pokryta jest dwoma warstwami pow³ok antyrefleksyjnych, co zapewnia wysoki kontrast i jasnoœæ obrazu zarówno przy œwietle dziennym, jak w nocy. Cena tego nietypowego lusterka wynosi 199,95 USD. (engadget)! GAD ET DLA ŒPIOCHÓW wygodniejsze, ni spanie w s³uchawkach, pozwala te unikn¹æ zapl¹tania siê w kabel. Propozycja wydaje siê wiêc kusz¹ca dla wszystkich mi³oœników s³uchania muzyki w ³ó ku. Cena poszewki wynosi 5880 jenów, czyli 180 PLN. Rozwi¹zanie wydaje siê jednak na tyle proste, e nie trzeba go chyba importowaæ z Japonii... (I4U)! 15

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo