Lokalizacja zwarć w linii napowietrznej z estymacją jej parametrów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja zwarć w linii napowietrznej z estymacją jej parametrów"

Transkrypt

1 Lokalizacja zwarć w linii napowietrznej z estymacją jej parametrów Prof. Jan Iżykowski Prof. Eugeniusz Rosołowski Politechnika Wrocławska Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Napowietrzne linie elektroenergetyczne, ze względu na swą rozległość, są narażone na występowanie stosunkowo dużej liczby zwarć, prowadzących do wyłączeń awaryjnych. Powtarzające się zwarcia w tym samym miejscu lub zwarcia trwałe wskazują na uszkodzenie linii, które wymaga interwencji obsługi. W takim przypadku należy dokonać oględzin wokół miejsca wystąpienia zwarcia i usunąć powstałe uszkodzenie. Wymaga to wskazania miejsca w linii, do którego należy wysłać ekipę remontową. Służą do tego lokalizatory zwarć, które mogą być wykonane jako odrębne urządzenia lub mogą być wbudowane w przekaźniki zabezpieczeniowe, czy też cyfrowe rejestratory zakłóceń [1]. Lokalizacja zwarć w liniach, dokonywana do celów inspekcyjno-remontowych, zasadniczo różni się od lokalizacji przeprowadzanej przez zabezpieczenia elektroenergetyczne. Przekaźnik zabezpieczeniowy dokonuje oceny, czy zwarcie wystąpiło w chronionej strefie, czy poza nią. W przypadku lokalizacji do celów inspekcyjno-remontowych, należy możliwie precyzyjnie określić miejsca wystąpienia zwarcia, najlepiej z dokładnością do jednego przęsła linii. Powszechnie przyjmuje się, że dokładność takiej lokalizacji winna być nie niższa niż 1% w odniesieniu do całej długości linii. Spełnienie tych założeń zapewnia minimalizację kosztów, ponoszonych na inspekcję linii i naprawę uszkodzenia spowodowanego zwarciem, a jednocześnie umożliwia skracanie przerw w przesyle energii. Nabiera to szczególnego znaczenia w warunkach gospodarki rynkowej w sektorze energetyki i w przemyśle. W przeciwieństwie do wymagań, kierowanych do zabezpieczeń, czas dokonania lokalizacji przez lokalizator zwarcia nie jest tak krytyczny, wobec czego możliwe jest przeprowadzenie bardziej złożonych obliczeń, z uwzględnieniem dodatkowych pomiarów. Prace badawcze prowadzone obecnie w wielu ośrodkach na świecie, w tym z udziałem autorów w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, ustawicznie zmierzają do zwiększenia dokładności lokalizacji do celów inspekcyjno-remontowych. Można wyróżnić następujące metody lokalizacji zwarć: bazujące na pomiarze impedancji pętli zwarciowej; analizujące rozchodzenie się fal wędrownych; stosujące sygnały testowe, wprowadzane do linii już po jej wyłączeniu. 46

2 W przypadku dwóch pierwszych metod, obliczenia są prowadzone na podstawie zarejestrowanych przebiegów prądu i napięcia w okresie przed i po wystąpieniu zwarcia. W procesie identyfikacji miejsca zwarcia mogą być także stosowane różne techniki z zakresu sztucznej inteligencji. W dalszej części niniejszej pracy uwagę skoncentruje się na metodzie impedancyjnej, która jest podstawą lokalizatorów zwarć najczęściej stosowanych w praktyce. W metodzie tej parametry impedancyjne linii są miarą odległości do zwarcia [1]. Do przeprowadzenia lokalizacji zwarć początkowo stosowano pomiary napięć i prądów z jednego końca linii elektroenergetycznej. W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój technik pomiarowych stosowanych w systemach elektroenergetycznych. Opracowanie efektywnych środków przesyłu sygnałów pomiarowych na odległość oraz metod synchronizacji cyfrowych pomiarów rozproszonych (GPS Global Positioning System) zaowocowało wprowadzeniem rozległych systemów pomiarowych (WAMS Wide Area Measurement Systems) w systemach elektroenergetycznych [2, 3]. Jednostka pomiarowa PMU (Phasor Measurement Unit) jest podstawowym elementem takich układów pomiarowych. W wyniku udoskonalania pomiarów rozproszonych stał się możliwy dalszy rozwój metod lokalizacji zwarć w liniach elektroenergetycznych. Użycie napięć i prądów mierzonych na obu końcach linii jako sygnałów wejściowych lokalizatora zwarć (mierzonych synchronicznie lub niesynchronicznie) pozwoliło na wyeliminowanie pewnych wad i ograniczeń lokalizacji zwarć dokonywanej wyłącznie z zastosowaniem pomiarów lokalnych. 2. Zastosowanie synchronicznych pomiarów z obu końców linii do lokalizacji zwarć Rys. 1 przedstawia schematycznie zasadę lokalizacji zwarć z użyciem pomiarów z obu końców linii. Trójfazowe sygnały z faz L1, L2, L3, z obu końców linii (A, B), a mianowicie napięcia: {v A }={v AL1, v AL2, v AL3 }, {v B }={v BL1, v BL2, v BL3 } oraz prądy: {i A }={i AL1, i AL2, i AL3 }, {i B }={i BL1, i BL2, i BL3 }, są mierzone w jednostkach PMU A, PMU B. W celu zapewnienia wspólnej bazy czasowej dla pomiarów cyfrowych z obu końców linii, są one synchronizowane za pomocą systemu satelitarnego GPS. Fazory mierzonych napięć i prądów są sygnałami wejściowymi lokalizatora zwarcia, mającego za zadanie określić, w jakiej odległości d [p.u.] od końca linii A wystąpiło zwarcie (F). 3. Wyznaczanie odległości do zwarcia oraz parametrów linii W przypadku użycia trójfazowych napięć i prądów mierzonych na obu końcach linii, a szczególnie przy zapewnieniu synchronizacji GPS, dostarczana jest taka ilość informacji o zwarciu, że występuje pewien jej nadmiar w stosunku do ilości wymaganej dla samej lokalizacji zwarcia. Ten nadmiar może być spożytkowany do różnych celów. Między innymi, prace [4, 5] wskazują na możliwość eliminacji wpływu niepewności odnośnie do parametrów linii na błędy lokalizacji zwarcia. Sprowadza się to do tego, że odległość do zwarcia może być wyznaczona bez znajomości parametrów linii, które zostają przy tym obliczone dodatkowo, jako produkt uboczny samej lokalizacji. Dzięki temu zmiany parametrów linii, które są zależne od temperatury oraz zachodzącego procesu starzenia, nie wpływają niekorzystnie na dokładność lokalizacji zwarcia. Przy tym, bez stosowania specjalistycznego sprzętu pomiarowego, jak np. przedstawionego w [6], parametry linii zostają wyznaczone w aktualnych warunkach pogodowych. Mogą być wyznaczone na podstawie analizy stanu ustalonego normalnej pracy linii, jak również w wyniku przetwarzania sygnałów z interwału zwarciowego. Zagadnienie lokalizacji zwarć wraz z estymacją parametrów linii rozpatruje się dalej w odniesieniu do linii jednotorowej symetrycznej fazowo (linia transponowana), dla której można stosować metodę składowych symetrycznych. W przypadku linii nietransponowanych, analiza jest oparta na zapisie macierzowym i wymaga złożonych obliczeń. Na rys. 2 zostały przedstawione schematy linii dla składowej zgodnej, w stanie normalnej pracy, przed zwarciem (indeks górny pre przy oznaczeniach fazorów składowej zgodnej (indeks dolny 1 ) napięć i prądów). Najprostszy model (rys. 2a), uwzględniający tylko impedancję wzdłużną dla składowej zgodnej: Z 1L, będzie podstawą dalszych rozważań, aby możliwe było pokazanie rozwiązania w prostej formie analitycznej. Jednak dla uzyskania dużej dokładności obliczeń, szczególnie dla linii o znacznych długościach (zasadniczo powyżej 150 km), należy do rozważań przyjąć model o parametrach rozłożonych, z uwzględnieniem impedancji falowej (Z c1 ) oraz stałej propagacji (γ 1 ), (rys. 2b). Impedancja linii dla składowej zgodnej może być wyznaczona z analizy stanu normalnej pracy (rys. 2a) w postaci: Z 1L = V pre pre -V A1 B1 pre (1) I A1 nr 3-4 (13-14)

3 Tak wyznaczona impedancja, uzupełniona jeszcze o pojemność linii (tutaj pominiętą), może być następnie użyta w znanych algorytmach lokalizacji zwarć stosujących pomiary z obu końców linii [1]. Inną możliwością przeprowadzenia lokalizacji zwarcia wraz z wyznaczeniem parametrów linii jest analiza schematów linii dla stanu zwarcia (rys. 3 i 4). W celu wydobycia niezbędnej informacji o zwarciu i parametrach linii, rozważa się modele linii ze zwarciem dla dwóch różnych składowych symetrycznych: k i m (rys. 3). Składowe te winne być obecne w mierzonych sygnałach dla rozpatrywanego zwarcia, a impedancja linii dla tych składowych powinna być równa impedancji linii dla składowej zgodnej (Z 1L ). Warunki te są spełnione, jeśli wybierzemy następująco: zwarcia niesymetryczne (jednofazowe, dwufazowe izolowane oraz z udziałem ziemi): k=1 oraz m=2 lub m=δ1, zwarcia trójfazowe symetryczne: k=1 oraz m=δ1, gdzie: k=1 składowa kolejności zgodnej (obecna podczas różnych zwarć), m=2 składowa kolejności przeciwnej (nieobecna podczas zwarć trójfazowych symetrycznych), m=δ1 składowa zgodna przyrostowa. Składowa zgodna przyrostowa (czysto-zwarciowa), oznaczona jako m=δ1, jest wyznaczana przez odjęcie składowej zgodnej występującej w interwale przedzwarciowym ( pre ) od składowej zgodnej podczas zwarcia. Dla poszczególnych składowych z rys 3a i 3b zachodzą następujące związki: dz 1L I Ak (1 d)z 1L I Bk = V Ak V Bk (2) dz 1L I Am (1 d)z 1L I Bm = V Am V Bm (3) W wyniku rozwiązania układu równań (2) (3), uzyskuje się następujące zależności na poszukiwaną odległość do zwarcia (d) oraz impedancję linii dla składowej zgodnej (Z 1L ): Dla zilustrowania przedstawionej metody lokalizacji zwarć z estymacją parametrów linii, na rys. 5 i 6 przedstawiono przykład lokalizacji zwarcia w linii 110 kv o długości 75 km, z użyciem symulacji komputerowej za pomocą programu ATP-EMTP [7]. Przykład dotyczy następującego zwarcia: zwarcie jednofazowe: L1 E, odległość do zwarcia: 0,6 p.u. od końca A, rezystancja przejścia: 10 Ω. Parametry impedancyjne linii: impedancja linii dla składowej zgodnej: Z 1L =(2,07+j23,635) Ω, impedancja linii dla składowej zerowej: Z 0L =(20,625+j76,989) Ω. Badana linia wraz z otoczeniem odwzorowanym w postaci ekwiwalentnych podsystemów, została zamodelowana w programie ATP- -EMTP. Odwzorowano przekładniki napięciowe i prądowe o idealnej transformacji, co jest uzasadnione tym, że w praktycznych zastosod = (V Ak V Bk )I Bm (V Am V Bm )I Bk (V Ak V Bk )(I Bm + I Am ) (V Am V Bm )(I Bk + I Ak ) Z 1L = (V Ak V Bk )(I Bm + I Am ) (V Am V Bm )(I Bk + I Ak ) I Ak I Bm I Bk I Am (4) (5) Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Impedancja linii dla składowej przeciwnej jest równa impedancji dla składowej zgodnej (5). Zatem, pozostaje jeszcze do wyznaczenia impedancja linii dla składowej zerowej. Może ona być określona na podstawie pomiarów dokonywanych podczas zwarć niesymetrycznych z udziałem ziemi, tj. doziemnych jedno- i dwu- fazowych. Na podstawie analizy schematu linii ze zwarciem dla składowej zerowej (rys. 4), wyznacza się impedancję linii dla składowej zerowej w postaci: Z 0L = V A 0 V B 0 d(i A0 + I B0 ) I B0 (6) gdzie odległość do zwarcia dla rozważanych tu zwarć doziemnych może być wyznaczona z użyciem równania (4), które w przypadku zastosowania składowych napięć i prądów kolejności zgodnej i przeciwnej przybiera następującą postać: d = (V A1 V B1 )I B 2 (V A 2 V B 2 )I B1 (V A1 V B1 )(I B 2 + I A 2 ) (V A 2 V B 2 )(I B1 + I A1 ) 4. Przykład lokalizacji zwarcia (7) 48

4 Rys. 1. Lokalizacja zwarć z użyciem pomiarów cyfrowych napięć i prądów z obu końców linii A B z synchronizacją GPS a) b) Rys. 2. Modele linii w stanie normalnej pracy dla składowej kolejności zgodnej: a) model uproszczony, b) model o parametrach rozłożonych

5 a) b) Rys. 3. Modele linii ze zwarciem dla składowych symetrycznych: a) k, b) m Rys. 4. Model linii ze zwarciem dla składowej kolejności zerowej

6 a) b) L1 L2 L3 0.8 {i AL1, i AL2, i AL3 } [A] 1000 L1 L2 L {v AL1, v AL2, v AL3 } [10 5 V] c) Czas [ms] 2000 d) Czas [ms] L1 L2 L3 0.8 {i BL1, i BL2, i BL3 } [A] L1 L2 L3 {v BL1, v BL2, v BL3 } [10 5 V] Czas [ms] Czas [ms] Rys. 5. Przykład lokalizacji sygnały wejściowe lokalizatora: a) prądy z końca A, b) napięcia z końca A, c) prądy z końca B, d) napięcia z końca B

7 Rys. 6. Przykład lokalizacji rezultaty: a) impedancja linii dla składowej zgodnej wyznaczona przed zwarciem, b) odległość do zwarcia, c) impedancja linii dla składowej zgodnej wyznaczona podczas zwarcia, d) impedancja linii dla składowej zerowej wyznaczona podczas zwarcia

8 waniach jednostek pomiarowych PMUs można przeprowadzić kalibrację przekładników w celu skompensowania błędów transformacji [8]. Zastosowano przetwarzanie A/C z częstotliwością próbkowania 1000 Hz oraz użyto filtry analogowe anty-aliasingowe drugiego rzędu w torach pomiaru napięć i prądów o częstotliwości odcięcia wynoszącej 350 Hz. Symulację przeprowadzono tak, by uzyskać sygnały z trzech okresów przed zwarciem oraz trzy okresy po zwarciu. Przetwarzane sygnały poddano filtracji cyfrowej z użyciem filtrów Fouriera pełnookresowych. Sygnały wejściowe lokalizatora zwarć przedstawia rys. 5, a rezultaty obliczeń rys. 6. Uzyskane dyskretne wartości dla składowych wyznaczanych impedancji (rezystancja i reaktancja) oraz odległości do zwarcia, zostały uśrednione w określonych przedziałach czasowych, co podano na rys. 6. Uzyskano bardzo dokładną lokalizację zwarcia (rys. 6b), a obliczone parametry impedancyjne linii są bardzo zbliżone do wartości zadanych w modelu symulacyjnym. 5. Podsumowanie Wraz z rozwojem pomiarów rozproszonych i ich synchronizacją za pomocą satelitarnego systemu GPS nastąpił znaczący postęp w lokalizacji zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych do celów inspekcyjno-remontowych. Możliwe stało się wyeliminowanie wad i ograniczeń, które występowały przy stosowaniu pomiarów tylko z jednego końca linii. W wyniku zastosowania synchronizowanych pomiarów trójfazowych napięć i prądów z obu końców linii do lokalizacji zwarcia zapewniony jest pewien nadmiar informacji. Powoduje to, że oprócz przeprowadzenia efektywnej lokalizacji zwarcia, dodatkowo można obliczyć parametry linii, bez stosowania dodatkowego sprzętu specjalistycznego. Pozwala to dokonać lokalizacji zwarcia bez znajomości parametrów linii, a obliczone parametry linii można użyć np. do uaktualnienia nastawień przekaźników zabezpieczeniowych. Dla zapewnienia dużej dokładności lokalizacji zwarć w algorytmach lokalizacji należy uwzględnić model linii o parametrach rozłożonych. Jednak przy stosunkowo krótkich liniach, jak w prezentowanym przykładzie, można zastosować proste modele linii o parametrach skupionych. W rezultacie obliczenia nie są skomplikowane, a jednocześnie nie ma znaczącego pogorszenia ich dokładności. Literatura [1] M. M. Saha, J. Iżykowski, E. Rosołowski, Fault Location on Power Networks, Springer, London, [2] J. Machowski, Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych w automatyce przeciwawaryjnej systemu elektroenergetycznego, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, R. 81, nr 2, pp [3] A. G. Phadke, J. S. Thorp, Synchronized phasor measurements and their applications, Springer, New York, [4] Y. Liao, S. Elangovan, Unsynchronized two-terminal transmission-line fault- -location without using line parameters, IEE Proc.-Generation Transmission and Distribution, 2006, vol. 153, issue 6, pp [5] G. Preston, Z. Radojevic, C. H. Kim, V. Terzija, New setting-free fault location algorithm based on synchronized sampling, IET Generation, Transmission & Distribution, 2011, vol. 5, nr 3, pp [6] CPU CU1 Measurement system for line impedances and k-factors, mutual coupling of parallel lines, ground impedances of large substations, step and touch voltages, coupling of parallel lines into signal cables, OMICRON, [7] H. W. Dommel, Electro-Magnetic Transients Program. BPA, Portland, Oregon, [8] M. Zhou, V. Centeno, J. S. Thorp, A. G. Phadke, Calibrating instrument transformers with phasor measurements, electric power components and systems, 2012, 40:14, pp Prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski jest pracownikiem Politechniki Wrocławskiej, gdzie pełni funkcję dyrektora Instytutu Energoelektryki. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących elektroenergetyki, a w szczególności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, lokalizacji zwarć i analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych; Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski jest kierownikiem Zakładu Automatyki i Sterowania w Energetyce w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w komputerowej analizie elektromagnetycznych stanów przejściowych i algorytmów stosowanych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej; nr 3-4 (13-14)

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA ZWARĆ W LINIACH NAPOWIETRZNYCH Z ESTYMACJĄ JEJ PARAMETRÓW PRZY ZASTOSOWANIU POMIARÓW ROZPROSZONYCH

LOKALIZACJA ZWARĆ W LINIACH NAPOWIETRZNYCH Z ESTYMACJĄ JEJ PARAMETRÓW PRZY ZASTOSOWANIU POMIARÓW ROZPROSZONYCH NSTYTUT ENERGOELEKTRYK POLTECHNK WROCŁAWSKEJ ZAKŁAD AUTOMATYK STEROWANA W ENERGETYCE Paweł Dawidowski LOKALZACJA ZWARĆ W LNACH NAPOWETRZNYCH Z ESTYMACJĄ JEJ PARAMETRÓW PRZY ZASTOSOWANU POMARÓW ROZPROSZONYCH

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI ZWARĆ ŁUKOWYCH W LINIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W WARUNKACH NASYCENIA PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI ZWARĆ ŁUKOWYCH W LINIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W WARUNKACH NASYCENIA PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 213 sieci neuronowe, systemy elektroenergetyczne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Bardziej szczegółowo

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN Maksymilian Przygrodzki, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki Politechnika Śląska, PSE Innowacje Sp. z o.o. Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC. I. Zamodelować jednofazowy szeregowy układ RLC (rys.1a)

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych

Komputerowe systemy pomiarowe. Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny laboratorium Wykład III Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych 1 - Linearyzatory, wzmacniacze, wzmacniacze

Bardziej szczegółowo

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICEŃ WARCIOWYCH Omawiamy tu modele elementów SEE do obliczania początkowego prądu zwarcia oraz jego rozpływu w sieci, czyli prądów zwarciowych w elementach SEE. GENERATORY SYNCHRONICNE

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH SKUTECZNOŚĆ CZUJNKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZEMNYCH OPOROWYCH Bartosz Olejnik nstytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 1. Wstęp Czujniki przepływu prądu zwarciowego (nazywane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REFERATÓW. 2. mgr inż. Wojciech Bim Schneider Electric jako kompleksowy dostawca rozwiązań stacyjnych ;... 11

PROGRAM REFERATÓW. 2. mgr inż. Wojciech Bim Schneider Electric jako kompleksowy dostawca rozwiązań stacyjnych ;... 11 - 1 - PROGRAM REFERATÓW 1. Gość Specjalny z Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych ;...3 2. mgr inż. Wojciech Bim Schneider

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjne zabezpieczenia odległościowe linii dwutorowych

Adaptacyjne zabezpieczenia odległościowe linii dwutorowych Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Instytut Energoelektryki Zakład Automatyki i Sterowania w Energetyce ROZPRAWA DOKTORSKA Marcin Bożek Adaptacyjne zabezpieczenia odległościowe linii dwutorowych

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRACA UKŁADU WZBUDZENIA I REGULACJI NAPIĘCIA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W STANACH NIESYMETRYCZNYCH

PRACA UKŁADU WZBUDZENIA I REGULACJI NAPIĘCIA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W STANACH NIESYMETRYCZNYCH Praca układu wzbudzenia i regulacji napięcia generatora synchronicznego w stanach niesymetrycznych PRACA KŁAD WZBDZENA REGLACJ NAPĘCA GENERATORA SYNCHRONCZNEGO W STANACH NESYMETRYCZNYCH dr hab. inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice ĆWICZENIE JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC, szeregowych i równoległych zjawisko rezonansu prądowego i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,

Bardziej szczegółowo

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 9 9 Piotr NIKLAS* pomiar częstotliwości, składowe harmoniczne, automatyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 Modyfikacje funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC

Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC Adam Smolarczyk Symulacja, czyli sztuczne odtwarzanie właściwości analizowanego zjawiska występującego w rzeczywistości jest jednym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych dr inż. MARCIN HABRYCH Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska mgr inż. JAN LUBRYKA mgr inż. DARIUSZ MACIERZYŃSKI Kopex Electric Systems S.A. dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWYCH LINII

BADANIE ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWYCH LINII ĆWICZENIE 7 BADANIE ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWYCH LINII 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE System elektroenergetyczny to złożony układ, na który składa się wiele elementów. Podstawowym zadaniem realizowanym jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Własności i charakterystyki czwórników

Własności i charakterystyki czwórników Własności i charakterystyki czwórników nstytut Fizyki kademia Pomorska w Słupsku Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności i charakterystyk czwórników. Zagadnienia teoretyczne. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych XXXVIII MIĘDZYUCZELNIANIA KONFERENCJA METROLOGÓW MKM 06 Warszawa Białobrzegi, 4-6 września 2006 r. Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika

Bardziej szczegółowo

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia: W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Rejestracja przebiegów prądów i napięć generatora synchronicznego przy jego trójfazowym, symetrycznym zwarciu

Bardziej szczegółowo

Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych

Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych Krzysztof SOLAK, Waldemar REBZANT Politechnika Wrocławska, nstytut Energoelektryki Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych Streszczenie. W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Rafał Tarko / Akademia

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Sieci i zabezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Networks and protections Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki nstrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat: Badanie przekładników prądowych konwencjonalnych przeznaczonych do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ Szczepan MOSKWA Bartłomiej KERCEL MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ STRESZCZENIE Najczęstszą przyczynę uszkodzeń urządzeń w sieciach średnich napięć (SN) stanowią

Bardziej szczegółowo

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem

Bardziej szczegółowo

JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH GDAŃSK 2017 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Piotr PIECHOCKI* Ryszard FRĄCKOWIAK** WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH

Bardziej szczegółowo

Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę źródeł rozproszonych z SEE

Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę źródeł rozproszonych z SEE Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę źródeł rozproszonych z SEE Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH Ćwiczenie 7 PRMETRY MŁOSYGNŁO TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów małosygnałowych hybrydowego i modelu hybryd tranzystora bipolarnego. modelu Konspekt przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-EEAZ-SPiE Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

BADANIE AUTOMATYKI SAMOCZYNNEGO PONOWNEGO ZAŁĄCZANIA (SPZ)

BADANIE AUTOMATYKI SAMOCZYNNEGO PONOWNEGO ZAŁĄCZANIA (SPZ) ĆWICZENIE 6 BADANIE AUTOMATYKI SAMOCZYNNEGO PONOWNEGO ZAŁĄCZANIA (SPZ) 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE W liniach napowietrznych znaczna część zwarć (70 90%) jest spowodowana przyczynami o charakterze przemijającym

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Ryszard FRĄCKOWIAK* Piotr PIECHOCKI** WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem mocy w obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne pomiary w energetyce

Nowoczesne pomiary w energetyce Nowoczesne pomiary w energetyce Smart Grid Smart Metering Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki dr hab. inż. Andrzej Bień prof. n. AGH Kraków 2011-03-30 Agenda 1. Zagadnienia formalno

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086 Miernik parametrów instalacji Eurotest 61557 MI2086 Producent: Metrel Najlepsze urządzenie do całościowych pomiarów w instalacjach elektrycznych umożlwiające testowanie, pomiary, rejestrację i analizę.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZJAWISKA MAGNESOWANIA SWOBODNEGO I WYMUSZONEGO W TRANSFORMATORACH TRÓJFAZOWYCH

MODELOWANIE ZJAWISKA MAGNESOWANIA SWOBODNEGO I WYMUSZONEGO W TRANSFORMATORACH TRÓJFAZOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/4 (4) 6 Tomasz Lerch, Tomasz Matras AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów Układy akwizycji danych Komparatory napięcia Przykłady układów Komparatory napięcia 2 Po co komparator napięcia? 3 Po co komparator napięcia? Układy pomiarowe, automatyki 3 Po co komparator napięcia? Układy

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191E 1 1. Wstęp W rozdzielniach SN zwykle nie stosuje się odzielnych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

1 Dana jest funkcja logiczna f(x 3, x 2, x 1, x 0 )= (1, 3, 5, 7, 12, 13, 15 (4, 6, 9))*.

1 Dana jest funkcja logiczna f(x 3, x 2, x 1, x 0 )= (1, 3, 5, 7, 12, 13, 15 (4, 6, 9))*. EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Odpowiedzi do zadań dla grupy elektronicznej na zawody II stopnia (okręgowe) Dana jest funkcja logiczna f(x 3, x,

Bardziej szczegółowo

Wrocław 26 lutego 2017 r. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski Katedra Energoelektryki Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej RECENZJA

Wrocław 26 lutego 2017 r. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski Katedra Energoelektryki Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej RECENZJA Wrocław 26 lutego 2017 r. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski Katedra Energoelektryki Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Lizera pt. " Impedancyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 to: SAZ 2000 jednolity program do obsługi, komunikacji, analizy, raportowania, edycji itp. COMTRADE funkcje importu i eksportu plików obsługa portami szeregowymi

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013.

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Wykaz waŝniejszych oznaczeń 13 Wykaz waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183623 (21) Numer zgłoszenia: 323116 (22) Data zgłoszenia: 12.11.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 G01R 27/18 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wielkości wejściowych

Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wielkości wejściowych Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wejściowych Paweł Fotowicz * Przedstawiono ścisłą metodę obliczania niepewności rozszerzonej, polegającą na wyznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć

Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć Lubomir MARCINIAK Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań maksymalnych przepięć

Bardziej szczegółowo

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4 Ćwiczenie 4 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych układów scalonych CMOS oraz ich własności dynamicznych podczas procesu przełączania. Wiadomości podstawowe. Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE 1 1. OSDn zobowiązuje się świadczenia usługi dystrybucji, a URD zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej do obiektu/obiektów - nazwa obiektu adres

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH L B O R T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRMETRY MŁOSYGNŁOWE TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENI - celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru i wyznaczania parametrów małosygnałowych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów energoelektronicznych w środowisku MATLAB-SIMULINK

Modelowanie układów energoelektronicznych w środowisku MATLAB-SIMULINK Modelowanie układów energoelektronicznych w środowisku MATLAB-SIMULINK Tomasz Bajdecki Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Zakład OGC IEn Gdańsk 2011 Gdańsk 11.04.2011 r. Program prezentacji Mały wstęp

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA)

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) StatSoft Polska, tel. 1 484300, 601 414151, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przekaźniki różnicowe do zabezpieczania transformatorów sposób działania i badania

Cyfrowe przekaźniki różnicowe do zabezpieczania transformatorów sposób działania i badania Cyfrowe przekaźniki różnicowe do zabezpieczania transformatorów sposób działania i badania Adam Smolarczyk Nagromadzenie funkcji zabezpieczeniowych i automatyk zawartych w nowoczesnych cyfrowych urządzeniach

Bardziej szczegółowo