Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych."

Transkrypt

1 Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Mateusz Gągol

2 Wstęp Celem projektu jest umożliwienie przewidywania trendu światowych indeksów giełdowych na podstawie informacji historycznych. Niektórzy uczeni twierdzą, że ruchy cen akcji przypominają nieliniowy deterministyczny proces (chaos), a tylko trudność jego matematycznego zapisu sprawia, że z pozoru wydają się losowe. W programie zostanie wykorzystana sieć neuronowa, ponieważ posiada właściwości umożliwiające uczenie się nieliniowych zależności między danymi wejściowymi. Sieć typu Backpropagation Sieć składa się z z jednostek wejściowych oraz przetwarzających zwanych neuronami. Neurony połączone z wszystkimi neuronami w kolejnej warstwie z uwzględnieniem wag, które magazynują wiedzę wytrenowanej sieci. W warstwach ukrytej oraz wejściowej może znajdować się jednostka bias zwracająca na wyjściu zawsze 1. Ilość warstw ukrytych oraz neuronów zależy od rozmiaru oraz natury zadania.

3 Sieci typu Backpropagation są jednokierunkowe oraz korzystają z mechanizmów uczenia. Przepływ informacji następuje od warstwy wejściowej do wyjściowej. Proces uczenia natomiast polega na porównywaniu otrzymanych wyników z poprawnymi odpowiedziami, a następnie poprawiania wag w oparciu o algorytm minimalizacji sumy kwadratów błędów. Sieci typu Backpropagation wykorzystywane są w 80% aplikacji służących do prognozowania ruchów cen na giełdach. Preprocessing danych Bazowy zestaw danych wejściowych będzie normalizowany do przedziału [-a,a], gdzie parametr a dobierany będzie eksperymentalnie z przedziału [0,1]. Oprócz bazowego zestawu danych wejściowych, będziemy badać sieci pracujące z wstępnie przetworzonymi danymi wejściowymi. Do zestawu danych zostanie dołączony wskaźnik RSI (Relative Strength Index) lub inny rodzaj ważonej średniej kroczącej. RSI jest popularnym wskaźnikiem analizy technicznej używanym najczęściej w połączeniu z innymi wskaźnikami. Określa siłę trendu porównując ruchy zwyżkujące i zniżkujące cen zamknięcia w danym okresie czasu. Twórca wskaźnika sugeruje okres 14 dniowy jako optymalny. Jednak na potrzeby programu zostaną wykorzystane wersje z 9 lub 7 dniowym przedziałem czasowym (są bardziej czułe na zmiany). Wartości wskaźnika podaje się w skali o 0 do 100. W praktyce stosuje się dwie metody interpretacji wskaźnika. Pierwsza z nich polega na obserwacji rozbieżności pomiędzy wartością wskaźnika a wartością cen akcji (wartością indeksu). Do zastosowania z siecią neuronową, lepiej nadaje się druga metoda. Określane są poziomy wykupienia i wyprzedania rynku. Przekroczenie tych poziomów przez wskaźnik oznacza odwrócenie trendu. Poziomy są dobierane na wysokości 20-30% dla wyprzedania i 70-80% dla wykupienia. Jako dane wejściowe sieci podawana będzie wartość RSI, wartości indeksu na zamknięciu sesji oraz wolumen obrotów. Wszystkie wartości przeskalowane. Inną możliwością wstępnego przetworzenia danych jest obliczenie średniej kroczącej ważonej z uwzględnieniem wolumenu obrotów. Zostanie dobrane średnia o stosunkowo szybkiej reakcji na zmiany. Razem ze średnią jako dane wejściowe podawane będą wartości indeksu na zamknięciu sesji. Dobór danych wejściowych i stosowanych parametrów związanych ze wskaźnikami powinny

4 być elastyczne. Wybrane zostały stosunkowo proste wskaźniki które mogą jedynie wspomagać interpretację samej wartości indeksu. Prognozowanie zmian kursu na podstawie samych wskaźników (np. MACD + RSI) nie zostanie uwzględnione. Zebranie danych wejściowych Jako zbiór uczący oraz do testów zostaną wykorzystane historyczne dzienne wartości światowych indeksów giełdowych. Są one dostępne nieodpłatnie w Internecie na stronie Date Open High Low Close Volume Adj Close ,7 3564,8 3460,7 3542,4 1,57E , ,9 3590,2 3492,1 3530,7 1,59E , ,9 3645,9 3526,4 3529,9 1,52E , ,1 3649,5 3512,1 3645,9 1,28E , ,8 3676,9 3497,3 3512,1 1,55E , ,1 3830,1 3625,8 3625,8 1,49E ,8 Zbiory do trenowania oraz testowania Jest sprawą oczywistą, że zbiór do trenowania sieci neuronowej będzie największy, zawierając około 80% wszystkich rekordów wejściowych. Aby uogólnić proces uczenia rekordy będą przekazywane w sposób losowy do wejścia. Zbiór do testowania posłuży do sprawdzenia czy sieć została poprawnie wyuczona. Architektura sieci Głównym elementem aplikacji jest sieć neuronowa typu perceptron. Wybranie algorytmu backpropagation zapewnia duże możliwości uogólniania oraz stosunkową prostą implementację. Niestety problematyczne może być wykrycie odpowiedniej konfiguracji oraz parametrów sieci. Jeżeli zostania ona jednak znaleziona, a następnie poprawnie wytrenowana można spodziewać się dobrych wyników wydajności jej działania.

5 Sieć składać się będzie z trzech warstw: 1. warstwa wejściowa: n*m+1 elementów 1 bias zawsze na wejściu m - równe 3 lub 2 w zależności od wyboru rodzaju informacji wejściowych spośród wartość RSI, wartości indeksu na zamknięciu sesji oraz wolumen obrotów n - ilość dni w oknie czasowym (próbce czasowej) 2. warstwa ukryta : zostanie ona tak zaprojektowana aby umożliwić zmianę liczby neuronów z poziomu programu, w procesie testowania zostanie podjęta próba określenia najlepszej ilości neuronów w tej warstwie. dodatkowo 1 bias - zawsze na wejściu 3. warstwa wyjściowa: 1 neuron o wartości w przedziale <-1,+1>. Wartość <-1,0) oznaczać będzie zachętę do sprzedaży (przewidywana wartość spółki będzie niższa), natomiast wartość <0,1> sugerować kupno (przewidywana wartość spółki będzie wyższa) Każdy element wejściowy połączony jest z każdym neuronem warstwy ukrytej. Każdy neuron warstwy ukrytej połączony jest z neuronem wyjściowym Ilość ukrytych warstw Dzięki ukrytym warstwom sieć posiada możliwość uogólniania. Zgodnie z teorią sieć z jedną warstwą ukrytą jest zdolna do przybliżania funkcji ciągłych. Zbyt duża ilość warstw ukrytych może doprowadzić naddopasowania sieci (overfitting), charakteryzującego się zwiększonymi czasami obliczeń i pogorszeniem zdolności wykrywania ogólnych wzorców. Ilość ukrytych neuronów Nie istnieje wzór umożliwiający dokładne obliczenie optymalnej liczby neuronów w warstwie ukrytej. Możliwe jest jednie podawanie zakresów w jakich się ona znajduje,a następnie testowanie kolejnych wartości w nich się znajdujących. Punktem wyjścia uczynimy wynik otrzymany poprzez zastosowania zasady geometrycznej piramidy sqrt(n x m). Gdzie n oznacza ilość neuronów wejściowych, natomiast m wyjściowych.

6 Funkcja przejścia Funkcja przejścia używana jest do zdefiniowania wartości wyjścia w neuronach. W programie zostanie wykorzystana sigmoidalna funkcja. Zgodnie z literaturą jest ona najlepsza do trenowania sieci mającej symulować zjawiska charakteryzujące się niewielkimi odchyleniami. W przeciwnych wypadkach stosuje się hiperboliczny tangens. W każdym przypadku celem zastosowania funkcji przejścia jest uniemożliwienie otrzymania na wyjściu bardzo dużych wartości,które by paraliżowały sieć oraz uniemożliwiały jej wytrenowanie. Algorytm Backpropagation Algorytm propagacji wstecznej jest podstawowym algorytmem uczenia ( nadzorowanego czy z nauczycielem ) dla wielowarstwowych jednokierunkowych sieci neuronowych. Jest to zasada zmian wag Tij dowolnych połączeń elementów przetwarzających rozmieszczonych w warstwach sieci. Algorytm oparty jest o zasadę minimalizacji sumy kwadratów błędów uczenia z wykorzystaniem optymalizacyjnej metody największego spadku. 1. Aby określić stan j-tego neuronu w warstwie n obliczamy ważoną sumę jego M wejść M E n j = T n n 1 j,i U i i=1 E j n ważona suma wejściowa j-tego neuronu w warstwie n n T j,i waga połączenia i-tego neuronu w warstwie n-1 i j-tego neuronu w warstwie n U i n 1 wyjście i tego neuronu w warstwie n-1 2. Sygnał wyjściowy j-tego neuronu w warstwie n jest równy U i n 1 = f E j n gdzie f jest funkcją przejścia (przenoszenia) neuronu 3. Obliczany jest globalny sygnał błędu, który jest różniczkowalną funkcją wag sieci

7 M D=1/2 U. j U wy j 2 i=1. U j wzorcowe wyjście j-tego neuronu w warstwie wyjściowej n T j,i aktualne wyjście j-tego neuronu w warstwie wyjściowej 4. Na tym etapie algorytmu wstecznej propagacji za cel można uznać minimalizację błędu globalnego D, przez modyfikację wag sieci. Można do tego wykorzystać metodę gradientu. T n n j,i = N D/ T j,i N współczynnik uczenia Zmieniamy każdą wagę zgodnie z wielkością i kierunkiem ujemnego gradientu na hiperpowierzchni D(T). 5. Dla elementów położonych w warstwie wyjściowej T wy j,i = N d wy wy 1 j U i Natomiast funkcja błędu użyta do zmodyfikowania wag pomiędzy neuronami warstwy wyjściowej a elementami warstwy poprzedzającej ostatniej pośredniej to: T n j,i t =T n n j,i t 1 N T j,i T n j,i t = T n j, i t 1 1 d n j f E n 1 i Iteracyjne obliczenia pozwalają na poprawianie wag wstecz, aż do warstwy wejściowej.

8 Ilość iteracji W tworzonej aplikacji zastosowane zostaną dwa podejścia do wyboru odpowiedniej liczby iteracji. Pierwszy sposób opiera się na trenowaniu sieci za pomocą zbioru uczącego oraz co pewną stałą liczbę generacji H sprawdzanie przy użyciu zbioru walidacyjnego stopnia nauczenia sieci. Jeżeli będzie on większy niż zadana stała N(N% przewidywań poprawnych) wówczas następuje zakończenie procesu nauki sieci. Będzie istniała możliwość przerwania omawianego procesu przez użytkownika. Drugi sposób trenowania sieci polega na przekazaniu z poziomu interfejsu zadanej liczby iteracji. Współczynnik uczenia Współczynnik uczenia jest stałą określającą siłę z jaką wyznaczony błąd między otrzymanymi a poprawnymi wagami będzie propagowany wzdłuż sieci. Zmiana wagi neuronu zależy także od wpływu wagi na powstały błąd. Analogię tego procesu można porównać do próby umieszczenia piłki z dołka A w dołku C. Zbyt duża użyta siła może sprawić że znajdzie się ona w punkcie B. Natomiast zbyt mała sprawi,że piłka pozostanie w A. Podczas trenowania sieci zbyt wysoki współczynnik uczenia objawia się dużymi zmianami wartości funkcji błędu nie prowadzącymi do stałej poprawy. Za mały współczynnik prowadzi do niezauważalnej poprawy wartości funkcji błędu oraz wydłużenia czasu treningu. W praktyce na początku ustawia się współczynnik uczenia na poziomie powyżej 0.7, a następnie obniża w procesie treningu.

9 Funkcjonalność interfejsu aplikacji (technologia.net) : 1. Zarządzanie danymi wejściowymi dla sieci neuronowej: a) Wybór jednego ze światowych indeksów giełdowych b) Pobieranie danych z internetu (użytkownik podaje okres danych do pobrania) c) Przechowywanie d) Wizualizacja w postaci wykresu 2. Tworzenie i trenowanie sieci przy użyciu uprzednio pozyskanych danych. Użytkownik może sterować: a) Liczbami wykorzystywane do normalizacji danych wejściowych b) Współczynnikiem uczenia sieci c) Ilością generacji d) Wielkością warstwy ukrytej e) Wielkością okna (przedziałem czasowym danych na wejściu sieci) 3. Przechowywanie wytrenowanych sieci wraz z informacją o parametrach trenowania. 4. Generowanie prognozy na kolejny dzień przez wytrenowaną sieć. 5. Testowanie możliwości wytrenowanych sieci przy użyciu wybranych danych. 6. Jednoczesne uruchamianie trenowania kilku sieci o różnych parametrach na tych samych danych, zakończone testowaniem na innym podanym zestawie danych. Analiza efektywności sieci Istnieją cztery możliwe rezultaty porównania prognozy wygenerowanej przez sieć na konkretny dzień: poprawne przewidzenie wzrostu wartości indeksu poprawne przewidzenie spadku wartości indeksu zasygnalizowanie wzrostu, gdy ten nie nastąpił zasygnalizowanie spadku, gdy ten nie nastąpił Analiza efektywności sieci polegać będzie na obliczeniu proporcji występowania każdej z tych sytuacji podczas okresu testowania. Obliczany też będzie procent poprawnych rozpoznań trendu.

RAPORT Z PRAKTYKI. Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych do wspomagania podejmowania decyzji kupna/sprzedaży na rynku Forex.

RAPORT Z PRAKTYKI. Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowych do wspomagania podejmowania decyzji kupna/sprzedaży na rynku Forex. Projekt współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wiedza Techniczna Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A Anna Kasznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A. Z UŻYCIEM JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Inwestuj, stosując właściwe

Inwestuj, stosując właściwe Inwestuj, stosując właściwe STRATEGIE RYNKOWE Uzyskaj dokładny wgląd w globalny rynek Poznaj podstawy analizy fundamentalnej Dowiedz się, jak zauważyć trendy rynkowe i najlepiej je wykorzystać Inwestuj,

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi

IDK. Inwestycje Dla Każdego. Program Giełda 2013 11.2 12.7. Instrukcja obsługi IDK Inwestycje Dla Każdego Program Giełda 2013 11.2 12.7 Instrukcja obsługi Szczecin 2013 1. WSTĘP... 5 1.1 Historia wersji... 5 1.2 Co nowego w wersjach 11.2 12.7...8 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE HISTORIA SSN Walter Pitts, Warren McCulloch (94) opracowanie matematyczne pojęcia sztucznego neuronu.. Udowodnili też, iż ich wynalazek

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation Grzegorz Chodak Wroc law University of Technology, Poland August 2004 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34918/

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW Zam. 25/2009 Nak³ad 180 strona 1 (tytu³owa) POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Koœciuszki EWA PABISEK SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo