Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements"

Transkrypt

1 Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007, as amended or replaced ( the Law ). 2. General Risk Warnings 2.1. All prospective Clients should read carefully the following risk warnings contained in this document before deciding to apply for an account with the Company However it is noted that this document cannot and does not disclose or explain all of the risks and other significant aspects involved in dealing in Financial Instruments (including CFDs). This notice was designed to explain in general terms the nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis The Client should not engage in any investment directly or indirectly in Financial Instruments unless he knows and understands the risks involved for each one of the Financial Instruments The Company will not provide the Client with any investment advice relating to investments or possible transactions in investments or in Financial Instruments or make investment recommendations of any kind In light of the risks, the Client should get into such transactions only if he understands the nature of the trading into which he is about to engage and the extent of his exposure to risk. If the Client does not understand the risks involved he should seek advice and consultation from an independent financial/professional advisor. If the Client still does not understand the risks involved in trading in any Financial Instruments, he should Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi III. Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi 1. Wstęp 1.1. Ostrzeżenia o ryzykach i potwierdzenia są przestawione tobie przez DUB Investments Ltd ( Spółka ), zgodnie z postanowieniami Ustawy o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonaniu Działań Inwestycyjnych, Transakcjach Na Rynkach Regulowanych oraz Innymi Przepisami Prawa związanymi z Pokrewnymi Sprawami z 2007 roku, Law 144(I)2007, wraz ze zmianami i zamiennikami ( Ustawa ). 2. Ostrzeżenia o Ryzykach Ogólnych 2.1 Wszyscy potencjalni Klienci mają obowiązek uważnego zapoznania się z poniższymi ostrzeżeniami o ryzyku, zawartymi w tym dokumencie przed podjęciem decyzji o otwarciu rachunku w Spółce Jednakże, należy pamiętać, że ten dokument nie może i nie ujawnia wszystkich ryzyk i innych znaczących aspektów związanych z transakcjami na Instrumentach Finansowych (z włączeniem CFD). Ta uwaga ma na celu wyjaśnienie ogólnej natury ryzyk wynikających z dokonywania obrotu Instrumentami Finansowymi według zasady słuszności i niewprowadzania w błąd Klient nie może brać udziału w inwestycjach bezpośrednio lub pośrednio w Instrumenty Finansowe, chyba że jest świadomy i rozumie, jakie ryzyka są związane z każdym Instrumentem Finansowym Spółka nie udzieli Klientowi porad inwestycyjnych na temat inwestycji lub możliwych transakcji w inwestycje czy w Instrumenty Finansowe, ani nie przedstawi jakichkolwiek rekomendacji Z uwagi na występowanie ryzyk, Klient powinien zawierać transakcje, tylko wtedy, gdy znany jest mu rodzaj obrotu, w którym chce uczestniczyć oraz zakres swojego narażenia na ryzyko. Jeśli Klient nie jest świadomy ryzyk związanych z transakcjami, powinien zasięgnąć opinii i konsultacji u niezależnego doradcy finansowego/zawodowego. Jeśli Klient wciąż nie rozumie ryzyk związanych z obrotem, nie 1

2 not trade at all The Client should acknowledge that he runs a great risk of incurring losses and damages as a result of the purchase and/or sale of any Financial Instrument and accept that he is willing to undertake this risk The Client unreservedly acknowledges and accepts that, regardless of any information which may be offered by the Company, the value of any investment in Financial Instruments (especially Contracts For Difference) may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that the investment may become of no value. 3. Technical Risks 3.1. The Client is hereby warned that when trading in an electronic platform (including the Platform of the Company) he assumes the responsibility and risk of financial loss which may occur as a consequence of (but not limited to) the following: (a) Any error or failure or interruption or misuse or disconnection in the operation of the Platform or of the trading systems of the Broker or of the systems used by the Provider, or any delay caused by the Client Terminal or Transactions made via the Client Terminal, any technical problems, system failures and malfunctions, equipment or software failures or malfunctions, system access issues, system capacity issues, security breaches and unauthorized access, and other similar computer and electronic problems and defects in relation to the Platform, or the trading systems of the Broker or the systems used by the Provider; (b) Poor Internet connection either on the side of the Client or the Company or the Broker or the Provider, or interruptions or transmission blackouts or public electricity network failures or internet connection failures or hacker attacks or overload of connection or high internet traffic demand, communication line failure; powinien w nim uczestniczyć Klient powinien potwierdzić, że jest narażony na duże ryzyko poniesienia strat i szkód w wyniku zakupu i/lub sprzedaży Instrumentów Finansowych oraz potwierdzić, że jest skłonny zaakceptować to ryzyko Klient potwierdza i przyjmuje bez zastrzeżeń, bez względu na informacje, które mogą być zaoferowane przez Spółkę, że wartość jakiejkolwiek inwestycji w Instrumenty Finansowe (w szczególności Kontraktów na Różnicę) może fluktuować w dół lub górę i może być nawet prawdopodobne, że inwestycja może okazać się bez jakiejkolwiek wartości. 3. Ryzyko Techniczne 3.1.Na podstawie tego dokumentu Klient został ostrzeżony o tym, że dokonując obrotów na platformie elektronicznej (włączając Platformę Spółki), przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ryzyko straty finansowej, które może wystąpić w konsekwencji (ale nie ograniczając do) poniższych sytuacji: (a) Jakiegokolwiek błędu, awarii, zakłócenia, błędnego korzystania, odłączenia operacji platformy lub systemów dokonywania obrotów posiadanych przez Brokera, systemów wykorzystywanych przez Dostawcę lub każdej zwłoki spowodowanej przez Terminal Klienta, przez Transakcje dokonywane przez Terminal Klienta, wszelkie problemy techniczne, awarie systemu i jego złe funkcjonowanie, awarie, lub błędne funkcjonowanie sprzętu lub oprogramowania, problemy z dostępem do systemu, problemy z przepustowością systemu, naruszenia bezpieczeństwa, inny nieuprawniony dostęp oraz inne podobne problemy komputerowe lub elektroniczne, wady Platformy lub systemów obrotu jakimi posługuje się Broker lub systemów wykorzystywanych przez Dostawcę; (b) Złego połączenia internetowego po stronie Klienta, Spółki, Brokera, Dostawcę lub zakłócenia, czy przerwy w transmisji, lub awarii publicznych sieci elektrycznych, połączeń internetowych, ataków hakerskich, przeciążenia połączeń, dużego ruchu w sieci lub awarii linii komunikacyjnej; 2

3 (c) Failure of information, communication, electronic, internet, telephone, public electricity network and other systems used by the Company, the Client, the Broker or the Provider; (d) Improper work of Client s equipment, wrong settings in the Client s terminal, delayed updates in the Client s terminal or the Client disregarding of the applicable rules in the Client terminal; (e) When delays or other errors caused during the transmission of Orders and/or messages via computer or other communication devices; (f) When information received via computer or via other communication devices is inaccurate. The result of any such failure may be that the Client s Order generated from the Platform is either not executed by the Broker according to the Client s and/or Provider s instructions (as applicable) or it is not executed at all or is not executed on time The Client acknowledges that at times of excessive deal flow the Client may have some difficulties to be connected with the Company s Platform or the Broker s trading facilities, especially in a Fast Market (for example, when key macroeconomic indicators are released) and this may result in Orders being executed with delay or nor executed at all or nor executed at declared prices. 4. Abnormal Market Conditions 4.1. The Client acknowledges that under Abnormal Market Conditions the period during which the Orders are placed/transmitted for execution with the Broker may be extended or it may be impossible for Orders to be executed by the Broker at declared prices or executed immediately or executed at all. (c) Awarii sieci informacyjnej, elektronicznej, internetowej, telefonicznej, publicznej sieci elektrycznej lub innych systemów wykorzystywanych przez Spółkę, Klienta, Brokera, lub Dostawcę; (d) Niewłaściwej pracy sprzętu Klienta, złego ustawienia na terminalu Klienta, opóźnionych aktualizacji na terminalu Klienta lub nieprzestrzeganie przez Klienta odpowiednich przepisów prawa na terminalu Klienta; (e) W przypadku opóźnienia lub innych błędów występujących podczas transmisji Zleceń lub wiadomości drogą komputerową lub za pomocą innych urządzeń służących do komunikacji; (f) Kiedy informacje otrzymane drogą komputerową, lub za pośrednictwem innych urządzeń służących do komunikacji są niepoprawne. W wyniku takiej awarii może się tak zdarzyć, że Zlecenie Klienta wygenerowane z platformy jest lub nie jest wykonane przez Brokera zgodnie z dyspozycją Klienta lub Dostawcę (w zależności od rodzaju składania zlecenia), albo nie jest wykonane w ogóle, lub zostało wykonane nieterminowo Klient potwierdza, że w okresach wzmożonego przepływu transakcji, Klient może doświadczyć pewnych trudności w podłączeniu do Platformy Spółki lub do systemów obrotu Brokera, szczególnie na Fast Market (Szybkim Rynku) (na przykład, po publikacji kluczowych wskaźników makroekonomicznych), co może skutkować opóźnieniem realizacji Zleceń lub mogą one w ogóle nie zostać zrealizowane, jak również mogą nie być zrealizowane po zadeklarowanych cenach. 4. Anormalne Warunki Rynkowe 4.1. Klient potwierdza, że przy Anormalnych Warunkach Rynkowych, okres w czasie którego Zlecenia są składane/przekazywane do realizacji przez Brokera może zostać wydłużony albo wykonanie Zleceń przez Brokera po zadeklarowanych cenach może okazać się niemożliwe lub mogą one zostać wykonane z opóźnieniem albo niewykonane w ogóle. 3

4 5. Client-Broker Relationship Risks 5.1. The Client is warned that the provision of the Services by the Company to the Client is conditional upon the continuous operation and accessibility of the Trading Account of the Client with his Broker and the acceptance of Orders/Instructions by the Broker from the Platform or the Client. Should the Broker decide, for any reason not due to the Company, to reject any or all Orders/Instructions from the Platform, to suspend or freeze or close the Trading Account or bar access to it, the Client may suffer losses as his open positions may be closed at current prices or losses from expected profits or additional charges being imposed. The Company will have no responsibility or liability for any loss caused to the Client in such an event It is understood that the Broker has its own Contract Specifications required for each type of CFD Order, which may be altered from time to time, for example Spread, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, daily financing charges, various fees and charges etc. and which apply every time an Order/Instruction is generated from the Platform. The Company does not have any control over such Contract Specifications and each Order/Instruction entered into from the Platform will be made according to such Contract Specifications It is understood that the Broker has its own trading and execution procedures, which may be altered from time to time, for example but not limited to execution venues, when an Order may be changed or removed, when Orders may be rejected by the Broker, any cut-off times, how often swaps are calculated, how Orders are executed and execution venues, funding requirements of CFDs, Margin Requirements, policy on Error Quotes (Spikes), Policy on Pip- Hunting, Policy on Snipers, events for termination etc. The Company does not have any control 5. Ryzyka wynikające z Relacji pomiędzy Klientem, a Brokerem 5.1. Klient został ostrzeżony, że świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Klienta jest uwarunkowane ciągłością i dostępnością Rachunku inwestycyjnego Klienta, prowadzonego przez Brokera oraz akceptacją Zleceń / Dyspozycji przez Brokera z Platformy lub bezpośrednio od Klienta. Jeśli Broker zdecyduje z dowolnego powodu, nieleżącego po stronie Spółki, o odrzuceniu jakiegokolwiek lub wszystkich Zleceń / Dyspozycji z Platformy, zawieszeniu lub zamrożeniu Rachunku inwestycyjnego albo dostępu do niego, Klient może ponieść straty z powodu tego, że jego otwarte pozycje mogą być zamknięte po bieżących cenach, bądź ponieść stratę tracąc oczekiwany zysk, z uwzględnieniem dodatkowych opłat, jakie zostały mogą zostać nałożone. Spółka nie będzie odpowiedzialna, ani nie poniesie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty wyrządzone Klientowi przy wystąpieniu takiego przypadku Przyjmuje się do wiadomości, że Broker ma swoje własne Tabele Specyfikacji wymagane dla każdego rodzaju Zlecenia CFD, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, na przykład Spread, Swap, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, ustalony minimalny poziom dla Stop Loss, Take Profit i Limit Orders, dzienne opłaty finansowania, różne prowizje i opłaty i tym podobne, które mają zastosowanie za każdym razem, kiedy Zlecenie / Dyspozycja jest wygenerowana z Platformy. Spółka nie ma wpływu na Tabele Specyfikacji i każde Zlecenie/Dyspozycja wprowadzone do Platformy będzie dokonane zgodnie z Tabelą Specyfikacji Przyjmuje się do wiadomości, że Broker ma swoje własne procedury dokonywania obrotu i realizacji, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, na przykład, nie ograniczając się tylko do miejsca realizacji, kiedy Zlecenie może być zmienione lub usunięte, kiedy Zlecenie może zostać odrzucone przez Brokera, czas trwania przerwy, jak ma być wyliczony Swap, jak Zlecenia są realizowane i ich miejsca realizacji, finansowanie wymogów CFD, Margin Requirements (Wymogi Zabezpieczenia Rozliczeniowego), polityka dotycząca Error 4

5 over such trading and execution procedures which apply when Orders/Instructions are generated from the Platform and thus the Company will not be liable for any damage, loss or any costs that arise from such trading and execution procedures of the Broker It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of the brokerage and ancillary services to the Client and the operation and maintenance of the Trading Account weather the Client is operating his Trading Account with or without the Platform. The Company does not have any control over such fees and the Client is solely responsible for such costs. 6. Communication 6.1. The Client shall accept the risk of any financial losses caused by the fact that the Client has received with delay or has not received at all any notice from the Company The Client acknowledges that the unencrypted information transmitted by is not protected from any unauthorized access of third parties The Company has no responsibility if authorized third persons have access to information, including electronic addresses, electronic communication and personal data, access data when the above are transmitted between the Company and the Client or when using the internet or other network communication facilities, telephone, any other electronic means, fax or post The Client is wholly responsible for keeping the privacy of all the information send by the Company and accepts the risk of any financial losses caused by the unauthorized access of the third party to the Client s Account The Client is fully responsible for the risks in respect of undelivered Platform internal mail messages sent to the Client by the Company as Quotes (Spikes), Polityka dotycząca Pip-Hunting, polityka dotycząca Snipers, zdarzenia dla wypowiedzenia i tym podobne. Spółka nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli nad procedurami obrotu, obowiązującymi u Brokera, które mają zastosowanie, gdy Zlecenia/Dyspozycje są generowane z Platformy i dlatego też Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub jakiekolwiek koszty, które powstają z takich procedur obrotu, lub realizacji obowiązujących u Brokera Przyjmuje się do wiadomości, że Broker będzie naliczał Klientowi swoje własne opłaty za świadczenie usług pośrednictwa oraz usług pomocniczych na rzecz Klienta,za prowadzenie i utrzymanie Rachunku inwestycyjnego, bez względu na to, czy Klient korzysta ze swojego Rachunku inwestycyjnego, przy pomocy Platformy lub poza nią. Spółka nie ma wpływu na wysokość tych opłat i Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za takie koszty. 6. Komunikacja 6.1. Klient przyjmie na siebie ryzyko strat finansowych spowodowanych faktem, że Klient otrzymał z opóźnieniem lub w ogóle nie otrzymał od Spółki zawiadomienia Klient potwierdza, że niezaszyfrowana informacja przekazana drogą mailową nie jest chroniona przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich Spółka nie ponosi odpowiedzialności jeśli nieupoważnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, włączając adresy elektroniczne, komunikację elektroniczną i dane osobowe, dane dostępowe, kiedy są one przekazywane pomiędzy Spółką, a Klientem lub kiedy następuje korzystanie z Internetu, lub z innych komunikatorów sieciowych, lub przekazywane są telefonicznie, lub przy użyciu innych środków elektronicznych, takich jak, faks, lub poczta Klient jest w pełni odpowiedzialny za utrzymywanie poufności wszystkich informacji wysłanych przez Spółkę i przyjmuje ryzyko strat finansowych spowodowanych dostępem nieupoważnionych osób trzecich do Rachunku Klienta Klient jest w pełni odpowiedzialny za ryzyka wynikające z niedostarczenia wewnętrznych informacji mailowych znajdujących 5

6 they may be automatically deleted after some time. 7. Force Majeure Events 7.1. In case of a Force Majeure Event the Client accepts the risk of financial losses. 8. Risk Warnings Regarding Contracts For Differences 8.1. General This notice cannot disclose all the risks and other significant aspects of Contracts for Differences (CFDs). The Client should not deal in these products unless he understands their nature and the extent of his exposure to risk and that he may lose entirely all of his money and also any additional commissions and other expenses incurred i.e. from his Broker. The Client should also be satisfied that the product is suitable for him in the light of his circumstances and financial position Different CFDs involve different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade in CFDs the Client should be aware of the following: 8.2. Effect of Leverage Under Margin Trading conditions even small market movements may have great impact on the Client s Trading Account with the Broker. It is important to note that Orders in CFDs are entered under the effect of Leverage (applied by the Broker). The Client must consider that if the market moves against the Client s Orders, he may sustain a total loss greater than the funds deposited. The Company shall not be responsible for the risks and for the chosen trading strategy of the Client or the Provider It is highly recommended that the Client maintains in its Trading Account a Margin Level (percentage Equity to Necessary Margin ratio się na Platformie, wysłanych Klientowi przez Spółkę, jako że mogą być one automatycznie usunięte. 7. Siła Wyższa 7.1 W przypadku wystąpienia Przypadku Siły Wyższej, Klient akceptuje ryzyko strat finansowych. 8. Ostrzeżenia o Ryzyku w Przypadku Kontraktów na Różnice Kursowe 8.1. Postanowienia Ogólne To powiadomienie nie może ujawnić wszystkich ryzyk i innych ważnych aspektów Kontraktów na Różnice kursowe (Contract for Differences) (CFD). Klient nie będzie obracał tymi produktami, chyba że znana mu jest natura i zakres jego wystawienia na ryzyko oraz wiedząc o tym, że może stracić wszystkie swoje pieniądze, a także wszystkie dodatkowe prowizje i inne poniesione wydatki, mianowicie, naliczone przez jego Brokera. Klient musi mieć również pewność, że produkt jest dla niego odpowiedni w jego sytuacji i przy jego pozycji finansowej Z różnymi CFD związane są różne poziomy ryzyka i przy podejmowaniu decyzji na temat tego, czy obracać CFD, Klient musi zdawać sobie sprawę z poniższych spraw: 8.2. Efekt Dźwigni W warunkach Margin Trading nawet niewielkie ruchy na rynku mogą wywierać duży wpływ na saldo na Rachunku inwestycyjnym Klienta, prowadzonym przez Brokera. Istotnym jest podkreślenie faktu, że Zlecenia w CFD są wprowadzane w ramach efektu dźwigni (zastosowanej przez Brokera). Klient musi wziąć pod uwagę, że jeśli ruchy na rynku są w przeciwnym kierunku niż ten określony w Zleceniu Klienta, może on ponieść większą stratę niż wysokość zgromadzonych środków. Spółka nie będzie odpowiedzialna za ryzyka oraz za wybraną strategię dokonywania obrotów Klienta lub Dostawcy Jest zalecane, aby Klient utrzymywał na swoim Rachunku inwestycyjnym Margin Level (Wysokość Zabezpieczenia Rozliczeniowego) 6

7 which is calculated as Equity / Necessary Margin * 100%) of not lower than 1,000%. When activating the Automatic Orders mode, it is also recommended to place the Max Loss in pips to the Platform to limit potential losses. However, it is noted that placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Highly Volatile Instruments The CFDs traded in the Client s Trading Accounts with the Broker via the Platform are non-deliverable spot transactions giving an opportunity to make profit on changes in the Underlying Asset (e.g. currency pairs, indices, commodities, shares, oil, metals etc). The Client acknowledges and accepts that the value of CFDs may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that they may become of no value. This is owed to the margining system applicable to such trades, which generally involves a comparatively modest deposit or margin in terms of the overall contract value. So, a relatively small movement in the price of the Underlying Asset can have a disproportionately dramatic effect on the Client s trades. If the Underlying Asset movement is in the Client s favor, the Client may achieve a good profit, but an equally small adverse market movement can not only quickly result in the loss of the Clients entire deposit but also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker. So, the Client must not use the Platform in any way, neither copy or contra-copy a Provider, unless he is willing to undertake the risks of losing entirely all the money which he has invested and also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker. (wskaźnik określający stosunek Kapitału własnego wyrażonego w procentach do Necessary Margin, (Niezbędne Zabezpieczenie Rozliczeniowe) który jest wyliczony według wzoru Kapitał Własny / Necessary Margin * 100%), nie mniejszy niż 1.000%. Przy aktywacji trybu Automatycznych Zleceń, zalecane jest także umieszczenie dodatkowo Maksymalnej Straty wyrażonej w pipsach na Platformie, aby ograniczyć potencjalne straty. Jednakże, należy zauważyć, że umieszczenie Maksymalnej Straty wyrażonej w pipsach nie może zagwarantować ograniczenia straty Instrumenty o Dużej Zmienności CFD, którym obrót jest odnotowany na Rachunku inwestycyjnym Klienta, prowadzonym przez Brokera za pośrednictwem Platformy są transakcjami kasowymi bez dostarczenia instrumentów ( non-deliverable spot transactions ) dające możliwość osiągnięcia zysku ze zmian wartości Instrumentów Bazowych (na przykład, sparowane waluty, indeksy, akcje, ropa, metal i tym podobne). Klient potwierdza i przyjmuje, że wartość CFD może fluktuować w dół, lub w górę i nawet jest prawdopodobne, że mogą stać się one bezwartościowymi. Wynika to z margining system (system zabezpieczenia rozliczeniowego) odnoszący się do takich obrotów, który zwyczajowo jest oparty na stosunkowo umiarkowanym depozycie lub Marginie w kategoriach całkowitej wartości kontraktu. A zatem nawet stosunkowo niewielki ruch ceny Instrumentów Bazowych może mieć nieporównywalny wpływ na wartość transakcji Klienta. Jeśli ruch wartości Instrumentu Bazowego odbywa się na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć wysoki zysk, ale równie niewielki negatywny ruch na rynku, nie tylko może przynieść szybką stratę całego depozytu Klienta, ale także powstanie dodatkowych prowizji i innych wydatków odnotowanych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, naniesionych przez Brokera. Z tej też przyczyny Klientowi nie wolno jest korzystać z Platformy w jakikolwiek sposób, ani kopiując, ani zapasowych stosując strategię contra-copy do ruchów Dostawcy, chyba, że jest gotów ponieść ryzyko całkowitej utraty swoich pieniędzy, które zainwestował i w tym także koszt 7

8 The prices of CFDs and the underlying asset may fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect unforeseeable events or changes in conditions, none of which can be controlled by the Client or the Company or the Broker. Under certain market conditions it may be impossible for an Order (generated from the Platform) to be executed by the Broker at the declared price of the Client or Provider (as applicable), thus leading to losses. The prices of CFDs and the Underlying Asset will be influenced by, amongst other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural, commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant market place. Therefore, placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Off-Exchange Transactions CFDs transactions entered into via the Platform are off-exchange transactions (Over- The-Counter). While some off-exchange markets are highly liquid, transactions in off-exchange or non-transferable derivatives may involve greater risk than investing in on-exchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an Open Position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. 9. Risks and Acknowledgements Associated with the Automatic Orders Features of the Platform 9.1. The Platform provided to the Client offers the Client with the ability to use the Automatic Orders function. This gives the Client the ability to choose a Provider from a list of Providers available on the Platform and decide to copy / dodatkowych prowizji i innych wydatków obciążających Rachunek inwestycyjny Klienta naliczonych przez Brokera Ceny CFD oraz Instrumentów Bazowych mogą gwałtownie fluktuować również w szerokich przedziałach oraz mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany w warunkach, a Klient, Spółka lub Broker nie mają na to żadnego wpływu. W niektórych warunkach rynkowych, może nie być możliwe, aby Zlecenie (wygenerowane z Platformy) zostało zrealizowane przez Brokera po zadeklarowanej cenie Klienta lub Dostawcy (w zależności od przypadku), doprowadzając tym samym do strat. Wpływ na ceny CFD i Instrumentu Bazowego będzie miała, miedzy innymi, zmiana relacji popytu do podaży, państwowe, rolnicze, komercyjne i handlowe programy i polityki, zdarzenia krajowe, międzynarodowe, polityczne i gospodarcze oraz psychologiczne czynniki istniejące na danym rynku. Dlatego też, złożenie zlecenia Max Loss wyrażone w pipsach nie gwarantuje zmniejszenia straty. 8.4 Transakcje Pozagiełdowe Transakcje CFD zawierane za pośrednictwem Platformy są transakcjami pozagiełdowymi. Podczas, gdy niektóre rynki pozagiełdowe są wysoce płynne, transakcje dokonywane na zbywalnych pochodnych instrumentach finansowych, znajdujących się w obrocie pozagiełdowym mogą pociągać za sobą większe ryzyko niż inwestowanie w pochodne instrumenty finansowe, którymi obrót odbywa się na rynkach giełdowych, ponieważ nie istnieje rynek giełdowy, na którym można zamknąć Pozycję Otwartą. Upłynnienie posiadanej pozycji może być niemożliwe, w celu oszacowania wartości pozycji wynikającej z transakcji pozagiełdowej lub oceny ekspozycji na ryzyko. 9. Ryzyka i Potwierdzenia związane z Systemem Automatycznych Zleceń na Platformie Platforma udostępniona Klientowi daje możliwość Klientowi skorzystania z Funkcji Automatycznych Zleceń. To daje Klientowi możliwość wyboru Dostawcy z listy Dostawców dostępnej na Platformie i podjęcia decyzji o 8

9 imitate their exact trades or take the opposite trade automatically based on Data produced from the Provider. So, as soon as the Provider paces an Order for himself, the Platform will automatically send a signal to the Trading Account to copy the Order or take an opposite Order to that of the Provider (depending on the mode chosen by the Client). However, the Company notes that the Automatic Orders Features are associated with various risks and the Client is urged to carefully read and consider the following risks before utilizing the Company s Automatic Orders Features on the Platform: Should a Provider decide to close his positions or should the Company for any reason decide to close the Providers positions, all related Open Positions of the Client (who copy the Order or take an opposite Order of that Provider) may be closed automatically with the Broker at current prices, without notice to the Client. So, the Client should be able and prepared to bear the loss of the entire investment the Client made when following a Provider (whether he is coping or taking an opposite direction). It is also noted that the Company has the right to terminate its collaboration with the Provider at any time and without prior notice to the Client If the Client modifies or cancels the Orders of the Provider in the Automatic Orders mode, he will achieve a materially different result than the Provider s Orders and the Client s Order will not be automatically closed or changed when the original automatic position is changed or closed by the Provider and the Client may suffer loss as a result The Client has the right to deactivate the Automatic Orders function for a particular Order on the Platform or disconnect from a Provider. From that moment, the Client will take his own decisions regarding his Orders, Opening or Closing or modifying his Positions and the Company will receive and transmit such Client Orders to the Broker for execution according to the particular instructions of the Client. However, the Client acknowledges and accepts that his skopiowaniu / powielenia ich dokładnych obrotów lub dokonania automatycznych transakcji odwrotnych w oparciu o Dane przedstawiane przez Dostawcy. Więc, jak tylko Dostawca złoży Zamówienie dla siebie samego, Platforma automatycznie prześle sygnał do Rachunku inwestycyjnego w celu skopiowania zlecenia, lub złożenia odwrotnego Zlecenia od zlecenia Dostawcy (w zależności od trybu wybranego przez Klienta). Jednakże, Spółka zauważa, że z Systemem Automatycznych Zleceń związane są poniższe ryzyka i Klient jest proszony o uważne zapoznanie się i rozważenie ryzyk przed skorzystaniem z Systemu Automatycznych Zleceń na Platformie: Jeśli Dostawca zdecyduje się zamknąć swoje pozycje lub jeśli Spółka z dowolnego powodu podejmie decyzję o zamknięciu pozycji Dostawców, wszystkie powiązane Otwarte Pozycje Klienta (który kopiuje Zlecenie lub składa Zlecenie na Transakcję Odwrotną) mogą zostać automatycznie zamknięte u Brokera po bieżących cenach, bez powiadamiania Klienta. A więc, Klient powinien być w stanie i powinien być przygotowany do poniesienia straty całej inwestycji Klienta dokonanej w ślad za Dostawcą (bez względu na to, czy on kopiuje, czy zawiera transakcję odwrotną). Należy także zauważyć, że Spółka ma prawo wypowiedzenia swojej współpracy z Dostawcą w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania Klienta Jeśli Klient zmieni lub anuluje Zlecenia złożone przez Dostawcą w trybie Automatycznych Zleceń, uzyska on znacząco różny wynik niż wynik Zlecenia Dostawców, a Zlecenie Klienta będzie automatycznie zamknięte lub zmienione, kiedy zostanie zmieniona lub oryginalna automatyczna pozycja zostanie zamknięta przez Dostawcę, a Klient poniesie w wyniku tego stratę Klient ma prawo dezaktywacji funkcji Automatycznych Zleceń w odniesieniu do danego Zlecenia na Platformie lub odłączenia się od Dostawcy. Od tego momentu, Klient będzie podejmował swoje własne decyzje dotyczące swoich Zleceń, Otwarcia Zamknięcia, czy zmiany Pozycji, a Spółka odbierze i przekaże Zlecenia Klienta Brokerowi w celu ich realizacji zgodnie z danymi dyspozycjami Klienta. Jednakże, Klient potwierdza i przyjmuje, że jego interwencja może 9

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo