Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements"

Transkrypt

1 Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007, as amended or replaced ( the Law ). 2. General Risk Warnings 2.1. All prospective Clients should read carefully the following risk warnings contained in this document before deciding to apply for an account with the Company However it is noted that this document cannot and does not disclose or explain all of the risks and other significant aspects involved in dealing in Financial Instruments (including CFDs). This notice was designed to explain in general terms the nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis The Client should not engage in any investment directly or indirectly in Financial Instruments unless he knows and understands the risks involved for each one of the Financial Instruments The Company will not provide the Client with any investment advice relating to investments or possible transactions in investments or in Financial Instruments or make investment recommendations of any kind In light of the risks, the Client should get into such transactions only if he understands the nature of the trading into which he is about to engage and the extent of his exposure to risk. If the Client does not understand the risks involved he should seek advice and consultation from an independent financial/professional advisor. If the Client still does not understand the risks involved in trading in any Financial Instruments, he should Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi III. Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi 1. Wstęp 1.1. Ostrzeżenia o ryzykach i potwierdzenia są przestawione tobie przez DUB Investments Ltd ( Spółka ), zgodnie z postanowieniami Ustawy o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonaniu Działań Inwestycyjnych, Transakcjach Na Rynkach Regulowanych oraz Innymi Przepisami Prawa związanymi z Pokrewnymi Sprawami z 2007 roku, Law 144(I)2007, wraz ze zmianami i zamiennikami ( Ustawa ). 2. Ostrzeżenia o Ryzykach Ogólnych 2.1 Wszyscy potencjalni Klienci mają obowiązek uważnego zapoznania się z poniższymi ostrzeżeniami o ryzyku, zawartymi w tym dokumencie przed podjęciem decyzji o otwarciu rachunku w Spółce Jednakże, należy pamiętać, że ten dokument nie może i nie ujawnia wszystkich ryzyk i innych znaczących aspektów związanych z transakcjami na Instrumentach Finansowych (z włączeniem CFD). Ta uwaga ma na celu wyjaśnienie ogólnej natury ryzyk wynikających z dokonywania obrotu Instrumentami Finansowymi według zasady słuszności i niewprowadzania w błąd Klient nie może brać udziału w inwestycjach bezpośrednio lub pośrednio w Instrumenty Finansowe, chyba że jest świadomy i rozumie, jakie ryzyka są związane z każdym Instrumentem Finansowym Spółka nie udzieli Klientowi porad inwestycyjnych na temat inwestycji lub możliwych transakcji w inwestycje czy w Instrumenty Finansowe, ani nie przedstawi jakichkolwiek rekomendacji Z uwagi na występowanie ryzyk, Klient powinien zawierać transakcje, tylko wtedy, gdy znany jest mu rodzaj obrotu, w którym chce uczestniczyć oraz zakres swojego narażenia na ryzyko. Jeśli Klient nie jest świadomy ryzyk związanych z transakcjami, powinien zasięgnąć opinii i konsultacji u niezależnego doradcy finansowego/zawodowego. Jeśli Klient wciąż nie rozumie ryzyk związanych z obrotem, nie 1

2 not trade at all The Client should acknowledge that he runs a great risk of incurring losses and damages as a result of the purchase and/or sale of any Financial Instrument and accept that he is willing to undertake this risk The Client unreservedly acknowledges and accepts that, regardless of any information which may be offered by the Company, the value of any investment in Financial Instruments (especially Contracts For Difference) may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that the investment may become of no value. 3. Technical Risks 3.1. The Client is hereby warned that when trading in an electronic platform (including the Platform of the Company) he assumes the responsibility and risk of financial loss which may occur as a consequence of (but not limited to) the following: (a) Any error or failure or interruption or misuse or disconnection in the operation of the Platform or of the trading systems of the Broker or of the systems used by the Provider, or any delay caused by the Client Terminal or Transactions made via the Client Terminal, any technical problems, system failures and malfunctions, equipment or software failures or malfunctions, system access issues, system capacity issues, security breaches and unauthorized access, and other similar computer and electronic problems and defects in relation to the Platform, or the trading systems of the Broker or the systems used by the Provider; (b) Poor Internet connection either on the side of the Client or the Company or the Broker or the Provider, or interruptions or transmission blackouts or public electricity network failures or internet connection failures or hacker attacks or overload of connection or high internet traffic demand, communication line failure; powinien w nim uczestniczyć Klient powinien potwierdzić, że jest narażony na duże ryzyko poniesienia strat i szkód w wyniku zakupu i/lub sprzedaży Instrumentów Finansowych oraz potwierdzić, że jest skłonny zaakceptować to ryzyko Klient potwierdza i przyjmuje bez zastrzeżeń, bez względu na informacje, które mogą być zaoferowane przez Spółkę, że wartość jakiejkolwiek inwestycji w Instrumenty Finansowe (w szczególności Kontraktów na Różnicę) może fluktuować w dół lub górę i może być nawet prawdopodobne, że inwestycja może okazać się bez jakiejkolwiek wartości. 3. Ryzyko Techniczne 3.1.Na podstawie tego dokumentu Klient został ostrzeżony o tym, że dokonując obrotów na platformie elektronicznej (włączając Platformę Spółki), przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ryzyko straty finansowej, które może wystąpić w konsekwencji (ale nie ograniczając do) poniższych sytuacji: (a) Jakiegokolwiek błędu, awarii, zakłócenia, błędnego korzystania, odłączenia operacji platformy lub systemów dokonywania obrotów posiadanych przez Brokera, systemów wykorzystywanych przez Dostawcę lub każdej zwłoki spowodowanej przez Terminal Klienta, przez Transakcje dokonywane przez Terminal Klienta, wszelkie problemy techniczne, awarie systemu i jego złe funkcjonowanie, awarie, lub błędne funkcjonowanie sprzętu lub oprogramowania, problemy z dostępem do systemu, problemy z przepustowością systemu, naruszenia bezpieczeństwa, inny nieuprawniony dostęp oraz inne podobne problemy komputerowe lub elektroniczne, wady Platformy lub systemów obrotu jakimi posługuje się Broker lub systemów wykorzystywanych przez Dostawcę; (b) Złego połączenia internetowego po stronie Klienta, Spółki, Brokera, Dostawcę lub zakłócenia, czy przerwy w transmisji, lub awarii publicznych sieci elektrycznych, połączeń internetowych, ataków hakerskich, przeciążenia połączeń, dużego ruchu w sieci lub awarii linii komunikacyjnej; 2

3 (c) Failure of information, communication, electronic, internet, telephone, public electricity network and other systems used by the Company, the Client, the Broker or the Provider; (d) Improper work of Client s equipment, wrong settings in the Client s terminal, delayed updates in the Client s terminal or the Client disregarding of the applicable rules in the Client terminal; (e) When delays or other errors caused during the transmission of Orders and/or messages via computer or other communication devices; (f) When information received via computer or via other communication devices is inaccurate. The result of any such failure may be that the Client s Order generated from the Platform is either not executed by the Broker according to the Client s and/or Provider s instructions (as applicable) or it is not executed at all or is not executed on time The Client acknowledges that at times of excessive deal flow the Client may have some difficulties to be connected with the Company s Platform or the Broker s trading facilities, especially in a Fast Market (for example, when key macroeconomic indicators are released) and this may result in Orders being executed with delay or nor executed at all or nor executed at declared prices. 4. Abnormal Market Conditions 4.1. The Client acknowledges that under Abnormal Market Conditions the period during which the Orders are placed/transmitted for execution with the Broker may be extended or it may be impossible for Orders to be executed by the Broker at declared prices or executed immediately or executed at all. (c) Awarii sieci informacyjnej, elektronicznej, internetowej, telefonicznej, publicznej sieci elektrycznej lub innych systemów wykorzystywanych przez Spółkę, Klienta, Brokera, lub Dostawcę; (d) Niewłaściwej pracy sprzętu Klienta, złego ustawienia na terminalu Klienta, opóźnionych aktualizacji na terminalu Klienta lub nieprzestrzeganie przez Klienta odpowiednich przepisów prawa na terminalu Klienta; (e) W przypadku opóźnienia lub innych błędów występujących podczas transmisji Zleceń lub wiadomości drogą komputerową lub za pomocą innych urządzeń służących do komunikacji; (f) Kiedy informacje otrzymane drogą komputerową, lub za pośrednictwem innych urządzeń służących do komunikacji są niepoprawne. W wyniku takiej awarii może się tak zdarzyć, że Zlecenie Klienta wygenerowane z platformy jest lub nie jest wykonane przez Brokera zgodnie z dyspozycją Klienta lub Dostawcę (w zależności od rodzaju składania zlecenia), albo nie jest wykonane w ogóle, lub zostało wykonane nieterminowo Klient potwierdza, że w okresach wzmożonego przepływu transakcji, Klient może doświadczyć pewnych trudności w podłączeniu do Platformy Spółki lub do systemów obrotu Brokera, szczególnie na Fast Market (Szybkim Rynku) (na przykład, po publikacji kluczowych wskaźników makroekonomicznych), co może skutkować opóźnieniem realizacji Zleceń lub mogą one w ogóle nie zostać zrealizowane, jak również mogą nie być zrealizowane po zadeklarowanych cenach. 4. Anormalne Warunki Rynkowe 4.1. Klient potwierdza, że przy Anormalnych Warunkach Rynkowych, okres w czasie którego Zlecenia są składane/przekazywane do realizacji przez Brokera może zostać wydłużony albo wykonanie Zleceń przez Brokera po zadeklarowanych cenach może okazać się niemożliwe lub mogą one zostać wykonane z opóźnieniem albo niewykonane w ogóle. 3

4 5. Client-Broker Relationship Risks 5.1. The Client is warned that the provision of the Services by the Company to the Client is conditional upon the continuous operation and accessibility of the Trading Account of the Client with his Broker and the acceptance of Orders/Instructions by the Broker from the Platform or the Client. Should the Broker decide, for any reason not due to the Company, to reject any or all Orders/Instructions from the Platform, to suspend or freeze or close the Trading Account or bar access to it, the Client may suffer losses as his open positions may be closed at current prices or losses from expected profits or additional charges being imposed. The Company will have no responsibility or liability for any loss caused to the Client in such an event It is understood that the Broker has its own Contract Specifications required for each type of CFD Order, which may be altered from time to time, for example Spread, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, daily financing charges, various fees and charges etc. and which apply every time an Order/Instruction is generated from the Platform. The Company does not have any control over such Contract Specifications and each Order/Instruction entered into from the Platform will be made according to such Contract Specifications It is understood that the Broker has its own trading and execution procedures, which may be altered from time to time, for example but not limited to execution venues, when an Order may be changed or removed, when Orders may be rejected by the Broker, any cut-off times, how often swaps are calculated, how Orders are executed and execution venues, funding requirements of CFDs, Margin Requirements, policy on Error Quotes (Spikes), Policy on Pip- Hunting, Policy on Snipers, events for termination etc. The Company does not have any control 5. Ryzyka wynikające z Relacji pomiędzy Klientem, a Brokerem 5.1. Klient został ostrzeżony, że świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Klienta jest uwarunkowane ciągłością i dostępnością Rachunku inwestycyjnego Klienta, prowadzonego przez Brokera oraz akceptacją Zleceń / Dyspozycji przez Brokera z Platformy lub bezpośrednio od Klienta. Jeśli Broker zdecyduje z dowolnego powodu, nieleżącego po stronie Spółki, o odrzuceniu jakiegokolwiek lub wszystkich Zleceń / Dyspozycji z Platformy, zawieszeniu lub zamrożeniu Rachunku inwestycyjnego albo dostępu do niego, Klient może ponieść straty z powodu tego, że jego otwarte pozycje mogą być zamknięte po bieżących cenach, bądź ponieść stratę tracąc oczekiwany zysk, z uwzględnieniem dodatkowych opłat, jakie zostały mogą zostać nałożone. Spółka nie będzie odpowiedzialna, ani nie poniesie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty wyrządzone Klientowi przy wystąpieniu takiego przypadku Przyjmuje się do wiadomości, że Broker ma swoje własne Tabele Specyfikacji wymagane dla każdego rodzaju Zlecenia CFD, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, na przykład Spread, Swap, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, ustalony minimalny poziom dla Stop Loss, Take Profit i Limit Orders, dzienne opłaty finansowania, różne prowizje i opłaty i tym podobne, które mają zastosowanie za każdym razem, kiedy Zlecenie / Dyspozycja jest wygenerowana z Platformy. Spółka nie ma wpływu na Tabele Specyfikacji i każde Zlecenie/Dyspozycja wprowadzone do Platformy będzie dokonane zgodnie z Tabelą Specyfikacji Przyjmuje się do wiadomości, że Broker ma swoje własne procedury dokonywania obrotu i realizacji, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, na przykład, nie ograniczając się tylko do miejsca realizacji, kiedy Zlecenie może być zmienione lub usunięte, kiedy Zlecenie może zostać odrzucone przez Brokera, czas trwania przerwy, jak ma być wyliczony Swap, jak Zlecenia są realizowane i ich miejsca realizacji, finansowanie wymogów CFD, Margin Requirements (Wymogi Zabezpieczenia Rozliczeniowego), polityka dotycząca Error 4

5 over such trading and execution procedures which apply when Orders/Instructions are generated from the Platform and thus the Company will not be liable for any damage, loss or any costs that arise from such trading and execution procedures of the Broker It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of the brokerage and ancillary services to the Client and the operation and maintenance of the Trading Account weather the Client is operating his Trading Account with or without the Platform. The Company does not have any control over such fees and the Client is solely responsible for such costs. 6. Communication 6.1. The Client shall accept the risk of any financial losses caused by the fact that the Client has received with delay or has not received at all any notice from the Company The Client acknowledges that the unencrypted information transmitted by is not protected from any unauthorized access of third parties The Company has no responsibility if authorized third persons have access to information, including electronic addresses, electronic communication and personal data, access data when the above are transmitted between the Company and the Client or when using the internet or other network communication facilities, telephone, any other electronic means, fax or post The Client is wholly responsible for keeping the privacy of all the information send by the Company and accepts the risk of any financial losses caused by the unauthorized access of the third party to the Client s Account The Client is fully responsible for the risks in respect of undelivered Platform internal mail messages sent to the Client by the Company as Quotes (Spikes), Polityka dotycząca Pip-Hunting, polityka dotycząca Snipers, zdarzenia dla wypowiedzenia i tym podobne. Spółka nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli nad procedurami obrotu, obowiązującymi u Brokera, które mają zastosowanie, gdy Zlecenia/Dyspozycje są generowane z Platformy i dlatego też Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub jakiekolwiek koszty, które powstają z takich procedur obrotu, lub realizacji obowiązujących u Brokera Przyjmuje się do wiadomości, że Broker będzie naliczał Klientowi swoje własne opłaty za świadczenie usług pośrednictwa oraz usług pomocniczych na rzecz Klienta,za prowadzenie i utrzymanie Rachunku inwestycyjnego, bez względu na to, czy Klient korzysta ze swojego Rachunku inwestycyjnego, przy pomocy Platformy lub poza nią. Spółka nie ma wpływu na wysokość tych opłat i Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za takie koszty. 6. Komunikacja 6.1. Klient przyjmie na siebie ryzyko strat finansowych spowodowanych faktem, że Klient otrzymał z opóźnieniem lub w ogóle nie otrzymał od Spółki zawiadomienia Klient potwierdza, że niezaszyfrowana informacja przekazana drogą mailową nie jest chroniona przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich Spółka nie ponosi odpowiedzialności jeśli nieupoważnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, włączając adresy elektroniczne, komunikację elektroniczną i dane osobowe, dane dostępowe, kiedy są one przekazywane pomiędzy Spółką, a Klientem lub kiedy następuje korzystanie z Internetu, lub z innych komunikatorów sieciowych, lub przekazywane są telefonicznie, lub przy użyciu innych środków elektronicznych, takich jak, faks, lub poczta Klient jest w pełni odpowiedzialny za utrzymywanie poufności wszystkich informacji wysłanych przez Spółkę i przyjmuje ryzyko strat finansowych spowodowanych dostępem nieupoważnionych osób trzecich do Rachunku Klienta Klient jest w pełni odpowiedzialny za ryzyka wynikające z niedostarczenia wewnętrznych informacji mailowych znajdujących 5

6 they may be automatically deleted after some time. 7. Force Majeure Events 7.1. In case of a Force Majeure Event the Client accepts the risk of financial losses. 8. Risk Warnings Regarding Contracts For Differences 8.1. General This notice cannot disclose all the risks and other significant aspects of Contracts for Differences (CFDs). The Client should not deal in these products unless he understands their nature and the extent of his exposure to risk and that he may lose entirely all of his money and also any additional commissions and other expenses incurred i.e. from his Broker. The Client should also be satisfied that the product is suitable for him in the light of his circumstances and financial position Different CFDs involve different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade in CFDs the Client should be aware of the following: 8.2. Effect of Leverage Under Margin Trading conditions even small market movements may have great impact on the Client s Trading Account with the Broker. It is important to note that Orders in CFDs are entered under the effect of Leverage (applied by the Broker). The Client must consider that if the market moves against the Client s Orders, he may sustain a total loss greater than the funds deposited. The Company shall not be responsible for the risks and for the chosen trading strategy of the Client or the Provider It is highly recommended that the Client maintains in its Trading Account a Margin Level (percentage Equity to Necessary Margin ratio się na Platformie, wysłanych Klientowi przez Spółkę, jako że mogą być one automatycznie usunięte. 7. Siła Wyższa 7.1 W przypadku wystąpienia Przypadku Siły Wyższej, Klient akceptuje ryzyko strat finansowych. 8. Ostrzeżenia o Ryzyku w Przypadku Kontraktów na Różnice Kursowe 8.1. Postanowienia Ogólne To powiadomienie nie może ujawnić wszystkich ryzyk i innych ważnych aspektów Kontraktów na Różnice kursowe (Contract for Differences) (CFD). Klient nie będzie obracał tymi produktami, chyba że znana mu jest natura i zakres jego wystawienia na ryzyko oraz wiedząc o tym, że może stracić wszystkie swoje pieniądze, a także wszystkie dodatkowe prowizje i inne poniesione wydatki, mianowicie, naliczone przez jego Brokera. Klient musi mieć również pewność, że produkt jest dla niego odpowiedni w jego sytuacji i przy jego pozycji finansowej Z różnymi CFD związane są różne poziomy ryzyka i przy podejmowaniu decyzji na temat tego, czy obracać CFD, Klient musi zdawać sobie sprawę z poniższych spraw: 8.2. Efekt Dźwigni W warunkach Margin Trading nawet niewielkie ruchy na rynku mogą wywierać duży wpływ na saldo na Rachunku inwestycyjnym Klienta, prowadzonym przez Brokera. Istotnym jest podkreślenie faktu, że Zlecenia w CFD są wprowadzane w ramach efektu dźwigni (zastosowanej przez Brokera). Klient musi wziąć pod uwagę, że jeśli ruchy na rynku są w przeciwnym kierunku niż ten określony w Zleceniu Klienta, może on ponieść większą stratę niż wysokość zgromadzonych środków. Spółka nie będzie odpowiedzialna za ryzyka oraz za wybraną strategię dokonywania obrotów Klienta lub Dostawcy Jest zalecane, aby Klient utrzymywał na swoim Rachunku inwestycyjnym Margin Level (Wysokość Zabezpieczenia Rozliczeniowego) 6

7 which is calculated as Equity / Necessary Margin * 100%) of not lower than 1,000%. When activating the Automatic Orders mode, it is also recommended to place the Max Loss in pips to the Platform to limit potential losses. However, it is noted that placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Highly Volatile Instruments The CFDs traded in the Client s Trading Accounts with the Broker via the Platform are non-deliverable spot transactions giving an opportunity to make profit on changes in the Underlying Asset (e.g. currency pairs, indices, commodities, shares, oil, metals etc). The Client acknowledges and accepts that the value of CFDs may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that they may become of no value. This is owed to the margining system applicable to such trades, which generally involves a comparatively modest deposit or margin in terms of the overall contract value. So, a relatively small movement in the price of the Underlying Asset can have a disproportionately dramatic effect on the Client s trades. If the Underlying Asset movement is in the Client s favor, the Client may achieve a good profit, but an equally small adverse market movement can not only quickly result in the loss of the Clients entire deposit but also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker. So, the Client must not use the Platform in any way, neither copy or contra-copy a Provider, unless he is willing to undertake the risks of losing entirely all the money which he has invested and also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker. (wskaźnik określający stosunek Kapitału własnego wyrażonego w procentach do Necessary Margin, (Niezbędne Zabezpieczenie Rozliczeniowe) który jest wyliczony według wzoru Kapitał Własny / Necessary Margin * 100%), nie mniejszy niż 1.000%. Przy aktywacji trybu Automatycznych Zleceń, zalecane jest także umieszczenie dodatkowo Maksymalnej Straty wyrażonej w pipsach na Platformie, aby ograniczyć potencjalne straty. Jednakże, należy zauważyć, że umieszczenie Maksymalnej Straty wyrażonej w pipsach nie może zagwarantować ograniczenia straty Instrumenty o Dużej Zmienności CFD, którym obrót jest odnotowany na Rachunku inwestycyjnym Klienta, prowadzonym przez Brokera za pośrednictwem Platformy są transakcjami kasowymi bez dostarczenia instrumentów ( non-deliverable spot transactions ) dające możliwość osiągnięcia zysku ze zmian wartości Instrumentów Bazowych (na przykład, sparowane waluty, indeksy, akcje, ropa, metal i tym podobne). Klient potwierdza i przyjmuje, że wartość CFD może fluktuować w dół, lub w górę i nawet jest prawdopodobne, że mogą stać się one bezwartościowymi. Wynika to z margining system (system zabezpieczenia rozliczeniowego) odnoszący się do takich obrotów, który zwyczajowo jest oparty na stosunkowo umiarkowanym depozycie lub Marginie w kategoriach całkowitej wartości kontraktu. A zatem nawet stosunkowo niewielki ruch ceny Instrumentów Bazowych może mieć nieporównywalny wpływ na wartość transakcji Klienta. Jeśli ruch wartości Instrumentu Bazowego odbywa się na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć wysoki zysk, ale równie niewielki negatywny ruch na rynku, nie tylko może przynieść szybką stratę całego depozytu Klienta, ale także powstanie dodatkowych prowizji i innych wydatków odnotowanych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, naniesionych przez Brokera. Z tej też przyczyny Klientowi nie wolno jest korzystać z Platformy w jakikolwiek sposób, ani kopiując, ani zapasowych stosując strategię contra-copy do ruchów Dostawcy, chyba, że jest gotów ponieść ryzyko całkowitej utraty swoich pieniędzy, które zainwestował i w tym także koszt 7

8 The prices of CFDs and the underlying asset may fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect unforeseeable events or changes in conditions, none of which can be controlled by the Client or the Company or the Broker. Under certain market conditions it may be impossible for an Order (generated from the Platform) to be executed by the Broker at the declared price of the Client or Provider (as applicable), thus leading to losses. The prices of CFDs and the Underlying Asset will be influenced by, amongst other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural, commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant market place. Therefore, placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Off-Exchange Transactions CFDs transactions entered into via the Platform are off-exchange transactions (Over- The-Counter). While some off-exchange markets are highly liquid, transactions in off-exchange or non-transferable derivatives may involve greater risk than investing in on-exchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an Open Position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. 9. Risks and Acknowledgements Associated with the Automatic Orders Features of the Platform 9.1. The Platform provided to the Client offers the Client with the ability to use the Automatic Orders function. This gives the Client the ability to choose a Provider from a list of Providers available on the Platform and decide to copy / dodatkowych prowizji i innych wydatków obciążających Rachunek inwestycyjny Klienta naliczonych przez Brokera Ceny CFD oraz Instrumentów Bazowych mogą gwałtownie fluktuować również w szerokich przedziałach oraz mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany w warunkach, a Klient, Spółka lub Broker nie mają na to żadnego wpływu. W niektórych warunkach rynkowych, może nie być możliwe, aby Zlecenie (wygenerowane z Platformy) zostało zrealizowane przez Brokera po zadeklarowanej cenie Klienta lub Dostawcy (w zależności od przypadku), doprowadzając tym samym do strat. Wpływ na ceny CFD i Instrumentu Bazowego będzie miała, miedzy innymi, zmiana relacji popytu do podaży, państwowe, rolnicze, komercyjne i handlowe programy i polityki, zdarzenia krajowe, międzynarodowe, polityczne i gospodarcze oraz psychologiczne czynniki istniejące na danym rynku. Dlatego też, złożenie zlecenia Max Loss wyrażone w pipsach nie gwarantuje zmniejszenia straty. 8.4 Transakcje Pozagiełdowe Transakcje CFD zawierane za pośrednictwem Platformy są transakcjami pozagiełdowymi. Podczas, gdy niektóre rynki pozagiełdowe są wysoce płynne, transakcje dokonywane na zbywalnych pochodnych instrumentach finansowych, znajdujących się w obrocie pozagiełdowym mogą pociągać za sobą większe ryzyko niż inwestowanie w pochodne instrumenty finansowe, którymi obrót odbywa się na rynkach giełdowych, ponieważ nie istnieje rynek giełdowy, na którym można zamknąć Pozycję Otwartą. Upłynnienie posiadanej pozycji może być niemożliwe, w celu oszacowania wartości pozycji wynikającej z transakcji pozagiełdowej lub oceny ekspozycji na ryzyko. 9. Ryzyka i Potwierdzenia związane z Systemem Automatycznych Zleceń na Platformie Platforma udostępniona Klientowi daje możliwość Klientowi skorzystania z Funkcji Automatycznych Zleceń. To daje Klientowi możliwość wyboru Dostawcy z listy Dostawców dostępnej na Platformie i podjęcia decyzji o 8

9 imitate their exact trades or take the opposite trade automatically based on Data produced from the Provider. So, as soon as the Provider paces an Order for himself, the Platform will automatically send a signal to the Trading Account to copy the Order or take an opposite Order to that of the Provider (depending on the mode chosen by the Client). However, the Company notes that the Automatic Orders Features are associated with various risks and the Client is urged to carefully read and consider the following risks before utilizing the Company s Automatic Orders Features on the Platform: Should a Provider decide to close his positions or should the Company for any reason decide to close the Providers positions, all related Open Positions of the Client (who copy the Order or take an opposite Order of that Provider) may be closed automatically with the Broker at current prices, without notice to the Client. So, the Client should be able and prepared to bear the loss of the entire investment the Client made when following a Provider (whether he is coping or taking an opposite direction). It is also noted that the Company has the right to terminate its collaboration with the Provider at any time and without prior notice to the Client If the Client modifies or cancels the Orders of the Provider in the Automatic Orders mode, he will achieve a materially different result than the Provider s Orders and the Client s Order will not be automatically closed or changed when the original automatic position is changed or closed by the Provider and the Client may suffer loss as a result The Client has the right to deactivate the Automatic Orders function for a particular Order on the Platform or disconnect from a Provider. From that moment, the Client will take his own decisions regarding his Orders, Opening or Closing or modifying his Positions and the Company will receive and transmit such Client Orders to the Broker for execution according to the particular instructions of the Client. However, the Client acknowledges and accepts that his skopiowaniu / powielenia ich dokładnych obrotów lub dokonania automatycznych transakcji odwrotnych w oparciu o Dane przedstawiane przez Dostawcy. Więc, jak tylko Dostawca złoży Zamówienie dla siebie samego, Platforma automatycznie prześle sygnał do Rachunku inwestycyjnego w celu skopiowania zlecenia, lub złożenia odwrotnego Zlecenia od zlecenia Dostawcy (w zależności od trybu wybranego przez Klienta). Jednakże, Spółka zauważa, że z Systemem Automatycznych Zleceń związane są poniższe ryzyka i Klient jest proszony o uważne zapoznanie się i rozważenie ryzyk przed skorzystaniem z Systemu Automatycznych Zleceń na Platformie: Jeśli Dostawca zdecyduje się zamknąć swoje pozycje lub jeśli Spółka z dowolnego powodu podejmie decyzję o zamknięciu pozycji Dostawców, wszystkie powiązane Otwarte Pozycje Klienta (który kopiuje Zlecenie lub składa Zlecenie na Transakcję Odwrotną) mogą zostać automatycznie zamknięte u Brokera po bieżących cenach, bez powiadamiania Klienta. A więc, Klient powinien być w stanie i powinien być przygotowany do poniesienia straty całej inwestycji Klienta dokonanej w ślad za Dostawcą (bez względu na to, czy on kopiuje, czy zawiera transakcję odwrotną). Należy także zauważyć, że Spółka ma prawo wypowiedzenia swojej współpracy z Dostawcą w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania Klienta Jeśli Klient zmieni lub anuluje Zlecenia złożone przez Dostawcą w trybie Automatycznych Zleceń, uzyska on znacząco różny wynik niż wynik Zlecenia Dostawców, a Zlecenie Klienta będzie automatycznie zamknięte lub zmienione, kiedy zostanie zmieniona lub oryginalna automatyczna pozycja zostanie zamknięta przez Dostawcę, a Klient poniesie w wyniku tego stratę Klient ma prawo dezaktywacji funkcji Automatycznych Zleceń w odniesieniu do danego Zlecenia na Platformie lub odłączenia się od Dostawcy. Od tego momentu, Klient będzie podejmował swoje własne decyzje dotyczące swoich Zleceń, Otwarcia Zamknięcia, czy zmiany Pozycji, a Spółka odbierze i przekaże Zlecenia Klienta Brokerowi w celu ich realizacji zgodnie z danymi dyspozycjami Klienta. Jednakże, Klient potwierdza i przyjmuje, że jego interwencja może 9

10 intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client Any past performance of the Providers indicated on the Platform is not indicative of future results or a guarantee for future performance The Company uses all reasonable endeavors to allow the placing of Client Orders in the Automatic Orders mode without undue delay and immediately as close as possible to the Transactions concluded by the Provider. The Client acknowledges that Automatic Orders allow only imitating or taking the opposite direction of Provider s Transactions, in a time approximate to the Provider s transactions. In addition, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same time or approximate time at which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company The Client acknowledges that the Company shall not monitor any Providers Data. The screening and selection of Providers is conducted by the Client on his own responsibility and it is acknowledged that the Company only serves as a means of transfer of the Data The Company cannot guarantee that the Client will always be able to communicate via the Platform with Providers or Brokers neither it guarantees that the Client will communicate without disruptions, delays or other communication-related flaws. The Company will not be liable for any such disruptions, delays or other omissions in any communication experienced by the Client when using the Platform The Client acknowledges that the Platform and in particular the Automatic Orders may not zakłócić strategię dokonywania obrotu Dostawcy i spowodować straty dla Klienta Wszelkie poprzednio uzyskane wyniki Dostawców wskazane na Platformie nie są indykatywne dla przyszłych wyników i nie dają gwarancji na przyszłe wykonanie Spółka podejmuje wszystkie uzasadnione wysiłki w celu umożliwienia składania Zamówień Klientów w trybie Automatycznych Zleceń bez zbędnej zwłoki i natychmiast, jak najwierniej parametrom Transakcji zawartych przez Dostawcy. Klient potwierdza, że Automatyczne Zlecenia pozwalają tylko na ograniczenie lub zawarcie odwrotnej transakcji do Transakcji Dostawcy w okresie czasu zbliżonym do transakcji Dostawcy. Ponadto, pomimo wysiłków podejmowanych przez Spółkę, Klient potwierdza, że złożenie/realizacja Zlecenia może być opóźniona z powodów, na które Spółka nie ma wpływu i nawet perfekcyjne urządzenia elektroniczne nie gwarantują, że złożenie/realizacja Zleceń Klienta nastąpi w tym samym czasie, lub w przybliżonym czasie, w jakim została przeprowadzona odpowiednia Transakcja Dostawcy, czy też że zostanie ono złożone lub w ogóle wykonane Spółka podejmie działania w celu realizacji lub przekazania Zlecenia (bez względu na to zlecenie otwarcia czy zamknięcia), ale uzgadnia się i stwierdza się, że realizacja, lub przekazanie może nie zawsze się udać z powodów, które pozostają poza kontrolą Spółki Klient potwierdza, że Spółka nie ma obowiązku monitorowania danych Dostawcy. Selekcja i wybór Dostawców jest przeprowadzona przez Klienta na jego własną odpowiedzialność i potwierdza się, że Spółka służy tylko jako podmiot do przekazania Danych Spółka nie może zagwarantować, że Klient będzie zawsze w stanie skomunikować się za pośrednictwem Platformy z Dostawcami i Brokerami, ani też nie gwarantuje, że Klient będzie się komunikował bez zakłóceń, opóźnień lub innych wad w komunikacji. Spółka nie będzie odpowiedzialna za wszelkie takie zakłócenia, opóźnienia lub inne usterki w komunikacji, jakich doświadczył Klient korzystając z Platformy Klient potwierdza, że jest możliwe, aby Platforma, a w szczególności Automatyczne 10

11 work error free. The Company does not warrant that the functions contained in the Platform will meet the Client s requirements or that the operation of the Platform will be uninterrupted or error free. The entire risk as to the quality and performance of the Platform is with the Client. The Platform is provided by the Company on an "AS IT IS" basis The Company shall not be liable for any damage that the Client might suffer as a result of the use of Platform and the Automatic Orders function or taking the opposite direction of Provider s Transactions. 10. Commissions and Taxes The Client is informed that the use of the Platform by the Client entails the payment of a fee paid to the Company from the Broker in a way and method to be agreed between them. The Company will inform the Client of the applicable fee on request The Client is informed that the Company will pay the Provider a fee for the provision of the Data on the Platform. For the Client s convenience, the applicable fees for each Provider are disclosed to the Client on the Platform It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of its own brokerage and execution services including the execution of Orders/Transactions generated from the Platform. In addition by switching the Automatic Orders Features one, the Client may incur additional costs from his Broker. So, before the Client begins to trade, he should make himself aware of all commissions and other charges for which he will be liable, as specified by the particular Broker. Finally, it is understood that the Company does not have any decision making power over such fees of his Broker If any fees or charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), the Client should ensure that he understands what such charges are likely to amount to and seek advice if he cannot understand them, before he begins to trade. Zlecenia nie działały bezusterkowo. Spółka nie gwarantuje, że funkcje, w jakie wyposażona jest Platforma spełnią oczekiwania Klienta lub, że działanie Platformy będzie odbywało się bez zakłóceń lub było wolne od błędów. Całkowite ryzyko dotyczące jakości, lub działania Platformy leży po stronie Klienta. Platforma jest udostępniona przez Spółkę na zasadzie TAKA JAKA JEST Spółka nie poniesie odpowiedzialności za szkody, jakich może doznać Klient w wyniku korzystania z Platformy i funkcji Automatycznych Zleceń, lub przeprowadzając transakcje, które są odwrotne do Transakcji Dostawcy. 10. Prowizje i Podatki Klient został poinformowany, że korzystanie z Platformy przez Klienta pociąga za sobą zapłacenie opłaty do Spółkę przez Brokera w sposób i według metody, która ma być uzgodniona pomiędzy nimi. Spółka na żądanie Klienta poinformuje Klienta o opłacie Klient został poinformowany, że Spółka zapłaci Dostawcy opłatę za udostępnienie Danych na Platformie. Dla wygody Klienta, odnośne opłaty dla każdego Dostawcy są ujawnione Klientowi na Platformie Jest zrozumiałe, że Broker obciąży Klienta swoją własną opłatą za świadczenie usług pośrednictwa i wykonania usług, obejmujących wykonanie Zleceń/Transakcji wygenerowanych z Platformy. Ponadto, wyłączając funkcję Automatycznych Zleceń, klient może ponieść dodatkowe koszty naliczone przez Brokera. Więc, zanim Klient zacznie dokonywać obrotu, powinien zapoznać się ze wszystkimi prowizjami oraz innymi opłatami, za które będzie odpowiedzialny, podanymi przez danego Brokera. Zrozumiałe jest również, że Spółka nie ma jakichkolwiek uprawnień decyzyjnych w zakresie opłat jej Brokera Jeśli którekolwiek prowizje lub opłaty nie są wyrażone w formie pieniężnej (ale, na przykład, stanowią procent wartości kontraktu), przed rozpoczęciem dokonywania obrotu, Klient ma obowiązek zapewnienia, że zdaje sobie sprawę z tego ile tego rodzaju opłaty mogą wynosić i ma obowiązek zasięgnięcia porady, jeśli nie rozumie 11

12 10.5. There is a risk that the Client s trades in any Financial Instruments may be or become subject to tax and/or any other duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. The Company does not warrant that no tax and/or any other stamp duty will be payable to the Client. The Client is responsible for any taxes and/or any other duty which may accrue in respect of his trades with his Broker. 11. Foreign Currency When a Financial Instrument is traded in a currency other than the currency of the Client s country of residence, any changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance and may lead to losses for the Client. ich wyliczenia Istnieje ryzyko, że obroty Klienta wynikające z Instrumentów Finansowych mogą podlegać podatkom lub innym opłatom, z tytułu na przykład zmian w ustawodawstwie lub w jego osobistej sytuacji. Spółka nie gwarantuje, że żaden podatek lub opłata skarbowa nie będą podlegały zapłacie przez Klienta. Klient jest odpowiedzialny za zapłatę podatków i innych opłat, które mogą narosnąć w odniesieniu do jego obrotów przeprowadzanych z jego Brokerem. 11. Waluta Obca 11.1 Kiedy Instrumentem Finansowym obraca się w walucie innej niż waluta kraju siedziby Klienta, wszelkie zmiany w kursach walut mogą mieć negatywny wpływ na jego wartość, cenę i wyniki i mogą doprowadzić do strat dla Klienta. This document is made in Polish and English languages. In case of discrepancies the English version shall prevail. Dokument sporządzony został w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności, wiążąca jest wersja angielska. 12

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

One Click Trader. Instrukcja

One Click Trader. Instrukcja One Click Trader Instrukcja 1 Spis treści Wprowadzenie 3 MetaTrader4 (MT4) instalacja platformy handlowej 4 Instalacja One Click Trader 8 Uruchominie i konfiguracja One Click Trader 10 Ustawienia One Click

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd February 2016 / Luty 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA 2014 2015 OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Deklaracja i

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing by a Bank Transfer,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd September 2014 / Wrzesień 2014 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (05/2009) maj 2009 (05/2009) May 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Ostrzeżenie o Ryzyku marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski Financial Conduct

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Service Agreement and Appendices Table of Contents:

Service Agreement and Appendices Table of Contents: polska wersja, kliknij tutaj Service Agreement and Appendices Table of Contents: Terms and Conditions for the Services offered by the Company_FXGM_ 2015 FXGM_Order Execution Policy FXGM_Client Categorisation

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW System UTP dla rynku Zaoferowanie rynkowi rozwiązania o najwyższych światowych standardach funkcjonalnych oraz technicznych Stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS) UMOWA KLIENTA TELETRADE D.J. (KONTA INDIVIDUALNE I WSPÓLNE)

TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS) UMOWA KLIENTA TELETRADE D.J. (KONTA INDIVIDUALNE I WSPÓLNE) UMOWA KLIENTA TELETRADE D.J. (KONTA INDIVIDUALNE I WSPÓLNE) Spółka Teletrade D.J. Limited, P.O. Box 1825, Cedar Hill Crest, Villa, St. Vincent and the Grenadines (dalej zwana Spółką ), składa na niniejszych

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2014 / Sierpień 2014 1 Introduction Wstęp TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2009) luty 2009 (02/2009) February 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PART 2 POWER OF ATTORNEY

PART 2 POWER OF ATTORNEY PART 1 - CLIENT AND MONEY MANAGER DETAILS/ CZĘŚĆ 1 DANE KLIENTA I ZARZĄDZAJĄCEGO PORTFELAMI Client Name/Dane Klienta: Personal Identification no (from submitted ID document)/ Numer PESEL / Company Reg.

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje www.pwc.com XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania przygotowania kubaturowych projektów PPP 7

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Ostrzeżenie o ryzyku Wykorzystywanie kontraktów CFD w spekulacyjny sposób może narazić kapitał na ryzyko. Według niektórych organów regulacyjnych, korzystanie z kontraktów

Bardziej szczegółowo