PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting"

Transkrypt

1 Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów

2 W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó wiadomoêci zdobytych dzi ki uczeniu si, zasób wiadomoêci z jakiejê dziedziny. Z drugiej strony to znajomoêç, uêwiadomienie sobie czegoê i dà enie do poznania. JesteÊmy osobami, dla których wiedza, dà enie do jej zdobywania i zg biania przez lata stanowi y przyjemnoêç. Wcià jest to dla nas nieograniczone pole dzia ania, pe ne mo liwoêci itajemnic. JesteÊmy dobrymi przyjació mi, a wspólne rozmowy, rozwa ania oraz zainteresowania coraz cz Êciej zmierza y w jednym kierunku. Projekt Zero2 to inwestycja w nas samych, po àczenie naszych zainteresowaƒ, hobby i wcià nowe doêwiadczenia. Nasi klienci, ich zlecenia, a zw aszcza znalezienie rozwiàzaƒ w ich realizacji sà dla nas wyjàtkowym wyzwaniem. Nasze has o Pot ga wiedzy uêwiadamia nam ciàgle, e wiedza jest najwa niejsza, a jej w aêciwe wykorzystanie mo e dostarczaç sukcesów zarówno nam jak i naszym klientom. Misja firmy Misjà naszej firmy jest zapewnienie jak najwy szej jakoêci obs ugi klienta przy jednoczesnym dostarczeniu nowatorskich i kompleksowych rozwiàzaƒ s u àcych integracji przedsi biorstw z Internetem. Partnerstwo oznacza nowà jakoêç stosunków z klientem. Wierzymy, e zadowolenie klientów p ynie przede wszystkim z wysokiej jakoêci relacji podczas wspó pracy z nami. Technologia jest wa nym elementem strategii firmy z bran y IT. Wdra ane przez nas rozwiàzania wykorzystujà najnowsze dost pne technologie. KreatywnoÊç musi byç oparta na posiadanej i ciàgle zdobywanej wiedzy. Wysoki poziom wiedzy to najwy sza wartoêç naszej firmy. 2 Partnerstwo, technologia i kreatywnoêç - trzy podstawy naszej strategii.

3 Kreowanie wizerunku firmy Umiej tnoêç identyfikacji potrzeb klienta i profesjonalne podejêcie do projektu pozwalajà nam na tworzenie atrakcyjnych, podkreêlajàcych wyjàtkowoêç firmy lub produktów serwisów WWW. Dzi ki wykorzystaniu nowych technologii oraz nowatorskim spojrzeniu na problem, potrafimy zaprezentowaç ca oêciowy, spójny z innymi mediami wizerunek firmy. Tym celom s u y proponowany zespó dzia aƒ e-marketingowych: Projektowanie i modernizacja wizytówek, serwisów i portali WWW Tworzenie projektów multimedialnych: animacji, prezentacji i wizualizacji 3D Rejestracja i pozycjonowanie serwisu firmy w systemach wyszukujàcych (web positioning). Internetowe kampanie reklamowe Dzia ania w zakresie poligrafii oraz reklamy zewn trznej E-business Internet to doskona e narz dzie realizacji strategii biznesowej firmy, usprawnienie komunikacji z otoczeniem oraz Êrodek budowania zaufania i trwa ej wi zi z klientem. W szczególnoêci sà to: E-commerce - atrakcyjne graficznie, zaawansowane technologicznie i ÊciÊle dopasowane do indywidualnych potrzeb wirtualne sklepy internetowe. Systemy B2B (business to business) dystrybucja towarów i us ug, p atnoêci i rozliczenia, komunikacja Systemy B2C (business to customer) zarzàdzania treêcià, gromadzenie i przetwarzanie danych zwiàzanych z obs ugà klienta Zakres oferowanych us ug Hosting Nawet najlepiej wykonany i dobrze wypromowany serwis WWW czy sklep internetowy b dzie bezu yteczny, jeêli fizyczny dost p do niego b dzie utrudniony. Bardzo wa ne jest te bezpieczeƒstwo danych umieszczonych na serwerze i wszelkich transakcji odbywajàcych si za jego poêrednictwem. Proponujemy us ugi hostingowe najwy szej jakoêci: Utrzymanie zasobów internetowych na naszych serwerach wirtualnych: domeny internetowej, stron WWW i ich oprogramowania, kont poczty elektronicznej, baz danych SQL oraz serwera FTP. PoÊrednictwo w rejestracji i wykupywaniu domen krajowych i zagranicznych Delegacj istniejàcych domen na nasze serwery E-konsulting Proponujemy doradztwo w zakresie informatyzacji firmy, a w szczególnoêci w opracowywaniu biznes i marketing planów dla przedsi wzi ç zwiàzanych z Internetem, szacowaniu kosztów i efektów internetowych dzia aƒ marketingowych, doboru narz dzi promocji internetowej odpowiednich dla danej bran y i stawianych celów, a tak e wykorzystaniu zasobów informatycznych firmy. 3

4 Projektowanie serwisów WWW Dzia ania dodatkowe Aktualizacje witryn - regularne lub okazjonalne uaktualnianie tekstów, t umaczenia na j zyki obce, zmiany szaty graficznej, usprawnienia techniczne. Narz dzia zwi kszajàce funkcjonalnoêç i atrakcyjnoêç witryny formularze, aplikacje internetowe, gry, tapety na pulpit, wygaszacze ekranu itp. Narz dzia reklamy internetowej - banery auto-reklamowe i reklamowe, pop-up windows, skyscrapery, belki sponsorskie i inne. Serwisy internetowe Technologie: PHP, MySQL, Flash, JavaScript, DHTML, HTML. Indywidualne podejêcie: przemyêlany projekt, dobra wspó praca, sprawdzone procedury Warianty serwisów WWW o ró nym stopniu z o onoêci: Wizytówka firmy - zaznacza obecnoêç firmy (lub osoby) w sieci, charakteryzuje jà niewielka zawartoêç informacji oraz prosta grafika Strona WWW standard - umo liwia przekazanie du ej cz Êci informacji o firmie, zazwyczaj sk ada si ze strony g ównej oraz kilku do kilkunastu podstron. Posiada nast pujàce rozwiàzania: formularz kontaktowy, katalog zdj ç produktów, grafik na najwy szym poziomie, ruchome elementy przyciàgajàce uwag, przemyêlanà kompozycj logicznà. Strona WWW multimedialna - wybierana przez firmy, dla których image jest wa niejszy ni szybkoêç i prostota przekazu informacji. Podk ad muzyczny, animacje, intro wejêciowe, przenikajàce strony, itp. to elementy umo liwiajàce stworzenie indywidualnej witryny dopasowanej do charakteru dzia alnoêci. Dynamiczny serwis - serwis WWW, którego treêç zmienia si w zale noêci od zawartoêci wewn trznych baz danych firmy i danych nap ywajàcych od Internautów. Przyk adami takich serwisów sà zaawansowane sklepy internetowe, aukcje czy forum dyskusyjne. Indywidualne zlecenia - serwisy w pe ni dostosowane do indywidualnych potrzeb, àczàce w sobie ró ne techniki oraz zawierajàce unikalne narz dzia zwi kszajàce funkcjonalnoêç i atrakcyjnoêç witryny. Efekt: wdra anie najlepszych rozwiàzaƒ, stworzenie unikalnego serwisu WWW, gwarancja sukcesu. Wycena projektu Ustalenie sta ego cennika przy projektowaniu witryn internetowych jest rzeczà niemo liwà. Ka dy kolejny projekt ró ni si od poprzednich, dlatego ka de zlecenie podlega indywidualnej wycenie. Pierwsza faza wykonania projektu to rozmowa, poznanie oczekiwaƒ Klienta i przedstawienie naszych propozycji. 4

5 Firma inwestuje pieniàdze we w asnà stron WWW, ale: Czy ktoê wie o tej stronie? Ile osób dziennie jà odwiedza? Wa ne 1 Jak najwi cej osób powinno o niej wiedzieç Wa ne 2 Strona dobrze wykonana, ale nie wypromowana nie przyniesie oczekiwanych efektów Fakty: wg badaƒ przeprowadzanych wêród u ytkowników Internetu: Blisko 75% u ytkowników trafia na strony WWW przez wyszukiwarki. 3 na 4 u ytkowników przeglàda tylko pierwsze 30 pozycji. Ponad 90% Internautów poszukujàcych informacji korzysta z 3 najwi kszych wyszukiwarek Wnioski: Strona powinna byç dodana do katalogów i systemów wyszukiwania. Powinna si znaleêç w pierwszej 30 wyników, po wpisaniu danego s owa kluczowego. Wystarczy mieç mocnà pozycj w najwa niejszych wyszukiwarkach Pozycjonowanie serwisów WWW Jak to zrobiç? Wystarczy, e znamy s owa kluczowe, na które ma reagowaç wyszukiwarka oraz ogólnà charakterystyk bran y, w której dzia a firma. Co gwarantujemy: Na yczenie sami przygotujemy optymalny zestaw s ów kluczowych. Przedstawienie dok adnego planu dzia ania, ewentualnych propozycji i zapewnienie wysokiej pozycji strony w wyszukiwarkach w oparciu o dane s owa kluczowe. Odp atnoêç jest zale na od miejsca, na jakim znajdzie si strona w danej wyszukiwarce po wpisaniu okreêlonego s owa kluczowego. P atnoêç nast puje po wykonaniu us ugi. Okres oczekiwania ok. jeden miesiàc - wynika z czasu, w jakim reaguje wi kszoêç wyszukiwarek. Dodanie strony do wybranych wyszukiwarek: Google, Onet, WP, Interia, Altavista, Netsprint (95% wszystkich Internautów korzysta z wymienionych 6 wyszukiwarek!) Dodatkowe opcje: Dodanie strony do katalogów bran owych portali internetowych PoÊrednictwo w dodaniu do linków sponsorowanych danej wyszukiwarki Monitoring pozycji serwisu w poszczególnych wyszukiwarkach (miesi czny raport wraz z propozycjami zmian, które podniosà pozycj w rankingu) Comiesi czne dzia ania zapobiegajàce utracie osiàgni tych pozycji T umaczenia s ów kluczowych i dodanie strony do obcoj zycznych wyszukiwarek 5

6 E- promocja Wykorzystanie narz dzi promocji elektronicznej pozwala przy stosunkowo niedu ych kosztach utrwaliç mark w ÊwiadomoÊci klientów, zbudowaç trwa e wi zi z odwiedzajàcymi serwis WWW czy wypromowaç nowy produkt. ZnajomoÊç i ciàg e badanie zachowaƒ Profil Podstawowy: Internautów umo liwiajà nam precyzyjne okreêlenie ich potrzeb, a tym samym stworzenie skutecznej polityki e-promocyjnej. Tworzenie oraz umieszczanie narz dzi reklamy internetowej w najcz Êciej odwiedzanych serwisach ogólnoinformacyjnych i bran owych Wspó praca z brokerami reklamy internetowej, gwarantuje dotarcie do szerokiego, ÊciÊle zdefiniowanego grona odbiorców. Doradztwo w wyborze oraz poêrednictwo przy wykupywaniu domen krajowych i zagranicznych. Budowanie programów lojalnoêciowych tworzàcych wirtualne spo ecznoêci wokó us ug i produktów (g osowania, bony, kupony wirtualne, forum dyskusyjne itd.) E-searching poszukiwanie informacji, kontrahentów, miejsc na reklam, gie dy, aukcje, magazyny on-line, inne Monitoring list dyskusyjnych opinie klientów o firmie, produkcie Analiza statystyk oglàdalnoêci stworzonych serwisów WWW Profil multimedialny: 7 àczy w sobie elementy profilu podstawowego z elementami multimedialnymi, spójnymi z internetowym wizerunkiem i strategià marketingowà firmy. Profesjonalnie zrobiona prezentacja, czy interaktywny katalog produktów, wyt oczone na p ycie CD-ROM lub DVD, w estetycznym opakowaniu z pewnoêcià zrobià pozytywne wra enie na klientach. Szczegó owo nasza oferta obejmuje: Intra, animowane buttony, banery Prezentacje i wizytówki multimedialne w technologiach Macromedia Director, Flash, wed ug indywidualnego projektu, w pe ni interaktywne, àczàce w sobie elementy graficzne, animacj i dêwi k Wizualizacje 3D pozwalajàce zaprezentowaç produkt w trzech wymiarach, w formie interaktywnej animacji lub filmu Filmy reklamowe (promocyjne) Inne, dostosowane do specyficznych potrzeb Ile to kosztuje? Ka dy projekt jest indywidualnym rozwiàzaniem i jest osobno rozpatrywany w zale noêci od nast pujàcych elementów: Cel projektu i stopieƒ jego realizacji U yta technologia Z o onoêç projektu Zakres podj tych dzia aƒ i analiz

7 Co zrobiç, aby inwestycje w e-business przynios y wymierne korzyêci? Opracowywanie biznes i marketing planów przedsi wzi ç zwiàzanych z Internetem: badania marketingowe strategie promocji elektronicznej wyceny kosztów wdro enia projektów informatycznych ocena mo liwoêci komercyjnego wykorzystania Internetu strategie informatyzacji i integracji firmy z Internetem dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Phare analiza i doradztwo pod kàtem dostosowania zasobów informatycznych do przepisów U.E. E- konsulting Wykorzystanie infrastruktury informatycznej dobór sprz tu i oprogramowania konfiguracja systemów i sieci raporty z funkcjonowania systemów informatycznych szkolenia pracowników Zabezpieczenia dla ma ych i Êrednich firm zabezpieczenia transakcji internetowych polityka antywirusowa bezpieczeƒstwo danych podpis elektroniczny Wykorzystujàc naszà wiedz i doêwiadczenie podpowiadamy gdzie skierowaç wysi ki, energi i prac ludzi oraz kapita finansowy, pokazujemy nowy sposób myêlenia i dzia ania. Obiektywne spojrzenie poparte znajomo- Êcià szans i zagro eƒ dzia alnoêci w Internecie pozwala wypracowaç koncepcje i rozwiàzania rewolucyjne z punktu widzenia naszego Klienta. 8

8 Konta pocztowe alternatywa dla ofert portalowych Dlaczego p atne konto pocztowe? du o wi ksza pojemnoêç skrzynki op aty ograniczajà liczb u ytkowników, a tym samym obcià enie àcz i serwerów brak reklam przesy anych przez operatorów systemu pakiet zabezpieczeƒ antywirusowych mo liwoêç instalacji w asnej domeny wiele dodatkowych funkcji Mo liwoêç bezp atnego 14 dniowego przetestowania us ugi - Zestawienie funkcji konta pocztowego POCZTA 50 50MB na wiadomoêci mo liwoêç dokupienia dodatkowej przestrzeni dyskowej w pakietach po 50MB brak limitu wielkoêci pojedynczej wiadomoêci obs uga poczty przez WWW lub POP3 dwa bezp atne aliasy bezpieczny protokó SSL i autoryzacja SMTP brak reklam i niechcianej poczty zabezpieczenia antywirusowe powiadomienie SMS o nowej wiadomoêci automatyczne kopie bezpieczeƒstwa Rejestracja domen PoÊredniczymy w rejestracji i utrzymaniu domen krajowych, zagranicznych oraz globalnych. Pomagamy w wyborze nazwy domeny. Bezp atnie przenosimy domeny na nasze serwery. Do ka dego zakupionego serwera wirtualnego dodajemy bezp atnà domen domyêlnà: twojanazwa.02.pl (lub w innych domenach domyêlnych do wyboru). Proponujemy doradztwo i poêrednictwo przy wykupie domeny w asnej. Domeny rejestrowane u nas sà widoczne w sieci ju po 48 godzinach! 9 Podstawowe rodzaje rejestrowanych domen: Typ domeny: Rozszerzenie: Min. okres rejestracji: Globalna com, net, org 1 rok Globalna biz, info 2 lata Polska pl 1 rok Polska - funkcjonalne np.: com.pl 1 rok Polska - regionalne np.: warszawa.pl 1 rok Niemcy de 1 rok Rosja ru 1 rok USA us 1 rok Uwaga! Bli sze szczegó y oraz aktualne ceny znajdujà si na stronie hostingowej pod adresem: Rejestrujemy równie domeny ze wszystkimi innym dost pnymi rozszerzeniami.

9 Utrzymanie zasobów internetowych firmy: domeny internetowej, stron WWW i ich oprogramowania, kont poczty elektronicznej, baz SQL oraz serwera FTP, na szybkich, bezpiecznych i pojemnych serwerach WWW to podstawa prowadzenia biznesu w Internecie. Oferujemy nast pujàce serwery wirtualne: Serwer pocztowy POCZTA 100 PojemnoÊç: 100MB Przeznaczenie:skrzynki pocztowe Nasze serwery: Serwer WWW STANDARD/PRO PojemnoÊç: 50 lub 100MB Przeznaczenie:skrzynki pocztowe konta WWW/FTP bazy danych. sà atwe w obs udze - mo liwoêç za o enia i zarzàdzania serwerem bez uczestnictwa administratora: zak adanie i konfiguracja skrzynek pocztowych, kont WWW, ftp oraz baz danych. sà skalowalne - istnieje mo liwoêç atwego dokupienia przestrzeni dyskowej w pakietach po 50 lub 100 MB poprzez panel administracyjny klienta. nie majà adnych limitów - zarówno iloêci obs ugiwanych domen, skrzynek pocztowych, kont FTP, wielkoêci baz danych czy generowanego ruchu. Hosting internetowy Tabela szczegó owej specyfikacji serwerów: Dok adny opis funkcji serwerów oraz aktualne ceny przeêlemy pod wskazany adres ( , poczta) lub mo na je znale ç na naszej stronie hostingowej pod adresem: Funkcja Serwer wirtualny Serwer pocztowy STANDARD/PRO POCZTA 100 Przestrzeƒ dyskowa 50 MB / 100 MB 100 MB IloÊç obs ugiwanych domen Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ IloÊç skrzynek pocztowych Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Konta FTP Bez ograniczeƒ - Bazy MySQL/PostgreSQL Bez ograniczeƒ - PHP3/PHP4 Tak - Obs uga skryptów CGI Tak - Utrzymanie domeny na serwerach DNS Bezp atnie Bezp atnie Limit generowanego ruchu Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Op aty za generowany ruch Brak Brak Obs uga poddomen Tak Tak Darmowa domena domyêlna Tak Tak Nieograniczony dost p przez FTP Tak - Aliasy do skrzynek pocztowych we w asnej domenie Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Aliasy pomi dzy domenami Tak Tak Aliasy do skrzynek pocztowych w domenie domyêlnej Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Przechwytywanie êle zaadresowanej poczty Catch All Tak Tak Autoresponder Tak Tak Forward (przekierowanie) Tak Tak Limit wielkoêci pojedynczej wiadomoêci Brak Brak Powiadamianie SMS o nowej poczcie Tak Tak - Kreator stron WWW Tak - Sklep internetowy Tak - 10

10 Sklepy internetowe Handel elektroniczny to wed ug prognoz najbardziej obiecujàca ga àê gospodarki. Jego g ównymi atutami sà przede wszystkim mo liwoêç operowania na globalnym rynku, atwoêç i szybkoêç zawierania transakcji oraz niskie koszty operacyjne. Technologia W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne rozwiàzania technologiczne: PHP, bazy danych SQL, indywidualne projekty graficzne oraz systemy nawigacji, dostosowane do specyfiki oferowanych towarów i us ug. FunkcjonalnoÊç Wykonywane przez nas sklepy poza podstawowà funkcjà - mo liwoêcià prowadzenia skutecznej Niezwykle wa ne jest te bezpieczeƒstwo, dlatego transakcje we wdra anych przez nas rozwiàzaniach e-commerce prowadzone sà z u yciem wysokiej klasy protoko u szyfrujàcego SSL. sprzeda y, pozwalajà równie korzystaç z nast pujàcych dodatkowych narz dzi: Po stronie klienta: konta klientów historia zakupów wyszukiwanie nazw produktów, kategorii, producentów opiniowanie produktów powiadamianie modyfikowalny koszyk widok zawartoêci koszyka mo liwoêç szyfrowania danych Po stronie w aêciciela/administratora: dodawanie, usuwanie, edycja kategorii, producentów, produktów, klientów ustanawianie promocji hierarchiczna struktura kategorii statystyki produktów i klientów atrybuty produktów Meble systemowe Meble systemowe niemieckiej firmy Janson GmbH (IT-Systemeinrichtungen) to wielki krok w przysz oêç i niewiarygodne rozwiàzania w zakresie przebudowy i organizacji centrum IT. Zestawy porzàdkujà ca y system komputerowy i sà szczególnie interesujàce dla wszystkich, którzy w pierwszej kolejnoêci k adà nacisk na wysokà jakoêç wykonania, najwy szà trwa oêç oraz na mo liwoêç ciàg ej przebudowy systemu. PrzemyÊlane rozmieszczenie pó ek w oparciu o nowoczesne systemy serii modulan umo liwia przejrzyste, optymalne ulokowanie wszystkich niezb dnych akcesoriów. Przyk adowe zdj cia zestawów mebli systemowych serii modulan Wszelkie szczegó y dotyczàce samych produktów, ich specyfikacji, zdj cia poszczególnych zestawów dost pne sà na stronie: Na wszystkie pytania odpowie specjalista: 11 Lista referencyjna jest naszà wizytówkà: Bank Przemys owo-handlowy PBK S.A., Bank Âlàski S.A., CanPack S. A., Cementownia Rudniki S.A., Cersanit Krasnystaw Sp. z o.o., ComputerLand S.A., DAEWOO TU S.A., ESI Distribution Sp. z o.o., Echo Investment S.A., Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Koma S.A., Lajkonik Snacks S.A., Mostostal Export S.A., Motorola Polska, MPK Kraków S.A., NOMI S.A., Polskie Radio S.A., PKE-EJ III S.A., Elektrownia agisza S.A., Prokom Software S.A. Oddzia Katowice, Provident Polska S.A., PTK Centertel sp. z o.o., Readymix Beton Polska Sp. z o.o., Statoil Polska Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. TU Allianz Polska S.A., Ytong Polska Sp. z o.o., ZEORK S.A., ZETO S.A. Tarnów.

11 Dzia ania w zakresie poligrafii i tradycyjnej reklamy sà naturalnym uzupe nieniem naszej oferty. Drukowany folder reklamowy, wizytówki czy plakat wzorniczo i kolorystycznie zgodny ze stronà WWW b dà naturalnym dope nieniem wizerunku firmy kreowanego w Internecie. Kompleksowa obs uga poligraficzna Opracowanie wst pnego projektu graficznego - projektowanie znaków firmowych, skanowanie, pomoc w redagowaniu tekstów, wydruki próbne Przygotowanie do druku - fotonaêwietlanie, wydruki próbne, matchprint, ozalid Druk offsetowy - foldery, broszury, terminarze, kalendarze, wizytówki, papiery firmowe, katalogi, ulotki na pod o ach papierowych, kartonowych i foliowych. Sitodruk i tampondruk - na powierzchniach p askich i nieregularnych, w tym na gad etach reklamowych bez ograniczeƒ Druk solwentowy - cyfrowy druk, wykonywany w du ych rozdzielczoêciach na foliach banerowych. Posiadajà bardzo du à odpornoêç na dzia anie UV (2 lata bez laminowania w warunkach zewn trznych). Idealny w zastosowaniu do banerów i tablic informacyjnych. Poligrafia i reklama tradycyjna Reklama zewn trzna Wykonamy ka dego rodzaju zlecenie, w dowolnym rozmiarze, kolorystyce, na w aêciwym dla danego projektu materiale: Flagi, bannery, tablice podwieszane i wolnostojàce Kasetony, litery przestrzenne w dowolnych wymiarach Naklejki i folie samoprzylepne Reklamy na samochodach Wspó pracujemy z czo owymi bran owymi krakowskimi firmami: LOGIC (Agencja Reklamowa i Studio DTP) SEMAPRINT s.c. - producent odzie y promocyjnej oraz us ugi sitodrukowe. Dzia ajàca od kilku lat na rynku polskim i europejskim firma produkuje najwy szej jakoêci odzie promocyjnà (od t-shirtów, poprzez szeroki wybór czapeczek, bluz, kurtek... na torbach koƒczàc). Oprócz odzie y promocyjnej - firma o wieloletnim doêwiadczeniu, której zaufa y najwi ksze przedsi biorstwa w Polsce jak równie wielu kontrahentów zagranicznych. Od kilkunastu lat wspó pracuje z najwi kszymi drukarniami w Polsce. Posiada w asne studio DTP wyposa one w najnowoczeêniejszy sprz t, zapewniajàcy przygotowane materia ów najwy szej jakoêci. Cechuje jà pe en profesjonalizm, i umiej tnoêç kreatywnego rozwiàzywania zleceƒ poparte bardzo du ym doêwiadczeniem, szybkoêcià i dok adnoêcià wykonywanych prac. firma oferuje produkty reklamowe (szeroki wybór d ugopisów, o ówków, piór i zapalniczek takich znanych i cenionych marek jak: BIC, CONTE, BALLOGRAF i SHEFFER). Dodatkowe us ugi: nadruk, haft, flock, nadruk transferowy, tampondruk czy grawerowanie laserowe. 12

12 Kraków; ul. Mazowiecka 125/1 tel./fax: (012) tel.kom.:

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo