PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting"

Transkrypt

1 Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów

2 W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó wiadomoêci zdobytych dzi ki uczeniu si, zasób wiadomoêci z jakiejê dziedziny. Z drugiej strony to znajomoêç, uêwiadomienie sobie czegoê i dà enie do poznania. JesteÊmy osobami, dla których wiedza, dà enie do jej zdobywania i zg biania przez lata stanowi y przyjemnoêç. Wcià jest to dla nas nieograniczone pole dzia ania, pe ne mo liwoêci itajemnic. JesteÊmy dobrymi przyjació mi, a wspólne rozmowy, rozwa ania oraz zainteresowania coraz cz Êciej zmierza y w jednym kierunku. Projekt Zero2 to inwestycja w nas samych, po àczenie naszych zainteresowaƒ, hobby i wcià nowe doêwiadczenia. Nasi klienci, ich zlecenia, a zw aszcza znalezienie rozwiàzaƒ w ich realizacji sà dla nas wyjàtkowym wyzwaniem. Nasze has o Pot ga wiedzy uêwiadamia nam ciàgle, e wiedza jest najwa niejsza, a jej w aêciwe wykorzystanie mo e dostarczaç sukcesów zarówno nam jak i naszym klientom. Misja firmy Misjà naszej firmy jest zapewnienie jak najwy szej jakoêci obs ugi klienta przy jednoczesnym dostarczeniu nowatorskich i kompleksowych rozwiàzaƒ s u àcych integracji przedsi biorstw z Internetem. Partnerstwo oznacza nowà jakoêç stosunków z klientem. Wierzymy, e zadowolenie klientów p ynie przede wszystkim z wysokiej jakoêci relacji podczas wspó pracy z nami. Technologia jest wa nym elementem strategii firmy z bran y IT. Wdra ane przez nas rozwiàzania wykorzystujà najnowsze dost pne technologie. KreatywnoÊç musi byç oparta na posiadanej i ciàgle zdobywanej wiedzy. Wysoki poziom wiedzy to najwy sza wartoêç naszej firmy. 2 Partnerstwo, technologia i kreatywnoêç - trzy podstawy naszej strategii.

3 Kreowanie wizerunku firmy Umiej tnoêç identyfikacji potrzeb klienta i profesjonalne podejêcie do projektu pozwalajà nam na tworzenie atrakcyjnych, podkreêlajàcych wyjàtkowoêç firmy lub produktów serwisów WWW. Dzi ki wykorzystaniu nowych technologii oraz nowatorskim spojrzeniu na problem, potrafimy zaprezentowaç ca oêciowy, spójny z innymi mediami wizerunek firmy. Tym celom s u y proponowany zespó dzia aƒ e-marketingowych: Projektowanie i modernizacja wizytówek, serwisów i portali WWW Tworzenie projektów multimedialnych: animacji, prezentacji i wizualizacji 3D Rejestracja i pozycjonowanie serwisu firmy w systemach wyszukujàcych (web positioning). Internetowe kampanie reklamowe Dzia ania w zakresie poligrafii oraz reklamy zewn trznej E-business Internet to doskona e narz dzie realizacji strategii biznesowej firmy, usprawnienie komunikacji z otoczeniem oraz Êrodek budowania zaufania i trwa ej wi zi z klientem. W szczególnoêci sà to: E-commerce - atrakcyjne graficznie, zaawansowane technologicznie i ÊciÊle dopasowane do indywidualnych potrzeb wirtualne sklepy internetowe. Systemy B2B (business to business) dystrybucja towarów i us ug, p atnoêci i rozliczenia, komunikacja Systemy B2C (business to customer) zarzàdzania treêcià, gromadzenie i przetwarzanie danych zwiàzanych z obs ugà klienta Zakres oferowanych us ug Hosting Nawet najlepiej wykonany i dobrze wypromowany serwis WWW czy sklep internetowy b dzie bezu yteczny, jeêli fizyczny dost p do niego b dzie utrudniony. Bardzo wa ne jest te bezpieczeƒstwo danych umieszczonych na serwerze i wszelkich transakcji odbywajàcych si za jego poêrednictwem. Proponujemy us ugi hostingowe najwy szej jakoêci: Utrzymanie zasobów internetowych na naszych serwerach wirtualnych: domeny internetowej, stron WWW i ich oprogramowania, kont poczty elektronicznej, baz danych SQL oraz serwera FTP. PoÊrednictwo w rejestracji i wykupywaniu domen krajowych i zagranicznych Delegacj istniejàcych domen na nasze serwery E-konsulting Proponujemy doradztwo w zakresie informatyzacji firmy, a w szczególnoêci w opracowywaniu biznes i marketing planów dla przedsi wzi ç zwiàzanych z Internetem, szacowaniu kosztów i efektów internetowych dzia aƒ marketingowych, doboru narz dzi promocji internetowej odpowiednich dla danej bran y i stawianych celów, a tak e wykorzystaniu zasobów informatycznych firmy. 3

4 Projektowanie serwisów WWW Dzia ania dodatkowe Aktualizacje witryn - regularne lub okazjonalne uaktualnianie tekstów, t umaczenia na j zyki obce, zmiany szaty graficznej, usprawnienia techniczne. Narz dzia zwi kszajàce funkcjonalnoêç i atrakcyjnoêç witryny formularze, aplikacje internetowe, gry, tapety na pulpit, wygaszacze ekranu itp. Narz dzia reklamy internetowej - banery auto-reklamowe i reklamowe, pop-up windows, skyscrapery, belki sponsorskie i inne. Serwisy internetowe Technologie: PHP, MySQL, Flash, JavaScript, DHTML, HTML. Indywidualne podejêcie: przemyêlany projekt, dobra wspó praca, sprawdzone procedury Warianty serwisów WWW o ró nym stopniu z o onoêci: Wizytówka firmy - zaznacza obecnoêç firmy (lub osoby) w sieci, charakteryzuje jà niewielka zawartoêç informacji oraz prosta grafika Strona WWW standard - umo liwia przekazanie du ej cz Êci informacji o firmie, zazwyczaj sk ada si ze strony g ównej oraz kilku do kilkunastu podstron. Posiada nast pujàce rozwiàzania: formularz kontaktowy, katalog zdj ç produktów, grafik na najwy szym poziomie, ruchome elementy przyciàgajàce uwag, przemyêlanà kompozycj logicznà. Strona WWW multimedialna - wybierana przez firmy, dla których image jest wa niejszy ni szybkoêç i prostota przekazu informacji. Podk ad muzyczny, animacje, intro wejêciowe, przenikajàce strony, itp. to elementy umo liwiajàce stworzenie indywidualnej witryny dopasowanej do charakteru dzia alnoêci. Dynamiczny serwis - serwis WWW, którego treêç zmienia si w zale noêci od zawartoêci wewn trznych baz danych firmy i danych nap ywajàcych od Internautów. Przyk adami takich serwisów sà zaawansowane sklepy internetowe, aukcje czy forum dyskusyjne. Indywidualne zlecenia - serwisy w pe ni dostosowane do indywidualnych potrzeb, àczàce w sobie ró ne techniki oraz zawierajàce unikalne narz dzia zwi kszajàce funkcjonalnoêç i atrakcyjnoêç witryny. Efekt: wdra anie najlepszych rozwiàzaƒ, stworzenie unikalnego serwisu WWW, gwarancja sukcesu. Wycena projektu Ustalenie sta ego cennika przy projektowaniu witryn internetowych jest rzeczà niemo liwà. Ka dy kolejny projekt ró ni si od poprzednich, dlatego ka de zlecenie podlega indywidualnej wycenie. Pierwsza faza wykonania projektu to rozmowa, poznanie oczekiwaƒ Klienta i przedstawienie naszych propozycji. 4

5 Firma inwestuje pieniàdze we w asnà stron WWW, ale: Czy ktoê wie o tej stronie? Ile osób dziennie jà odwiedza? Wa ne 1 Jak najwi cej osób powinno o niej wiedzieç Wa ne 2 Strona dobrze wykonana, ale nie wypromowana nie przyniesie oczekiwanych efektów Fakty: wg badaƒ przeprowadzanych wêród u ytkowników Internetu: Blisko 75% u ytkowników trafia na strony WWW przez wyszukiwarki. 3 na 4 u ytkowników przeglàda tylko pierwsze 30 pozycji. Ponad 90% Internautów poszukujàcych informacji korzysta z 3 najwi kszych wyszukiwarek Wnioski: Strona powinna byç dodana do katalogów i systemów wyszukiwania. Powinna si znaleêç w pierwszej 30 wyników, po wpisaniu danego s owa kluczowego. Wystarczy mieç mocnà pozycj w najwa niejszych wyszukiwarkach Pozycjonowanie serwisów WWW Jak to zrobiç? Wystarczy, e znamy s owa kluczowe, na które ma reagowaç wyszukiwarka oraz ogólnà charakterystyk bran y, w której dzia a firma. Co gwarantujemy: Na yczenie sami przygotujemy optymalny zestaw s ów kluczowych. Przedstawienie dok adnego planu dzia ania, ewentualnych propozycji i zapewnienie wysokiej pozycji strony w wyszukiwarkach w oparciu o dane s owa kluczowe. Odp atnoêç jest zale na od miejsca, na jakim znajdzie si strona w danej wyszukiwarce po wpisaniu okreêlonego s owa kluczowego. P atnoêç nast puje po wykonaniu us ugi. Okres oczekiwania ok. jeden miesiàc - wynika z czasu, w jakim reaguje wi kszoêç wyszukiwarek. Dodanie strony do wybranych wyszukiwarek: Google, Onet, WP, Interia, Altavista, Netsprint (95% wszystkich Internautów korzysta z wymienionych 6 wyszukiwarek!) Dodatkowe opcje: Dodanie strony do katalogów bran owych portali internetowych PoÊrednictwo w dodaniu do linków sponsorowanych danej wyszukiwarki Monitoring pozycji serwisu w poszczególnych wyszukiwarkach (miesi czny raport wraz z propozycjami zmian, które podniosà pozycj w rankingu) Comiesi czne dzia ania zapobiegajàce utracie osiàgni tych pozycji T umaczenia s ów kluczowych i dodanie strony do obcoj zycznych wyszukiwarek 5

6 E- promocja Wykorzystanie narz dzi promocji elektronicznej pozwala przy stosunkowo niedu ych kosztach utrwaliç mark w ÊwiadomoÊci klientów, zbudowaç trwa e wi zi z odwiedzajàcymi serwis WWW czy wypromowaç nowy produkt. ZnajomoÊç i ciàg e badanie zachowaƒ Profil Podstawowy: Internautów umo liwiajà nam precyzyjne okreêlenie ich potrzeb, a tym samym stworzenie skutecznej polityki e-promocyjnej. Tworzenie oraz umieszczanie narz dzi reklamy internetowej w najcz Êciej odwiedzanych serwisach ogólnoinformacyjnych i bran owych Wspó praca z brokerami reklamy internetowej, gwarantuje dotarcie do szerokiego, ÊciÊle zdefiniowanego grona odbiorców. Doradztwo w wyborze oraz poêrednictwo przy wykupywaniu domen krajowych i zagranicznych. Budowanie programów lojalnoêciowych tworzàcych wirtualne spo ecznoêci wokó us ug i produktów (g osowania, bony, kupony wirtualne, forum dyskusyjne itd.) E-searching poszukiwanie informacji, kontrahentów, miejsc na reklam, gie dy, aukcje, magazyny on-line, inne Monitoring list dyskusyjnych opinie klientów o firmie, produkcie Analiza statystyk oglàdalnoêci stworzonych serwisów WWW Profil multimedialny: 7 àczy w sobie elementy profilu podstawowego z elementami multimedialnymi, spójnymi z internetowym wizerunkiem i strategià marketingowà firmy. Profesjonalnie zrobiona prezentacja, czy interaktywny katalog produktów, wyt oczone na p ycie CD-ROM lub DVD, w estetycznym opakowaniu z pewnoêcià zrobià pozytywne wra enie na klientach. Szczegó owo nasza oferta obejmuje: Intra, animowane buttony, banery Prezentacje i wizytówki multimedialne w technologiach Macromedia Director, Flash, wed ug indywidualnego projektu, w pe ni interaktywne, àczàce w sobie elementy graficzne, animacj i dêwi k Wizualizacje 3D pozwalajàce zaprezentowaç produkt w trzech wymiarach, w formie interaktywnej animacji lub filmu Filmy reklamowe (promocyjne) Inne, dostosowane do specyficznych potrzeb Ile to kosztuje? Ka dy projekt jest indywidualnym rozwiàzaniem i jest osobno rozpatrywany w zale noêci od nast pujàcych elementów: Cel projektu i stopieƒ jego realizacji U yta technologia Z o onoêç projektu Zakres podj tych dzia aƒ i analiz

7 Co zrobiç, aby inwestycje w e-business przynios y wymierne korzyêci? Opracowywanie biznes i marketing planów przedsi wzi ç zwiàzanych z Internetem: badania marketingowe strategie promocji elektronicznej wyceny kosztów wdro enia projektów informatycznych ocena mo liwoêci komercyjnego wykorzystania Internetu strategie informatyzacji i integracji firmy z Internetem dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Phare analiza i doradztwo pod kàtem dostosowania zasobów informatycznych do przepisów U.E. E- konsulting Wykorzystanie infrastruktury informatycznej dobór sprz tu i oprogramowania konfiguracja systemów i sieci raporty z funkcjonowania systemów informatycznych szkolenia pracowników Zabezpieczenia dla ma ych i Êrednich firm zabezpieczenia transakcji internetowych polityka antywirusowa bezpieczeƒstwo danych podpis elektroniczny Wykorzystujàc naszà wiedz i doêwiadczenie podpowiadamy gdzie skierowaç wysi ki, energi i prac ludzi oraz kapita finansowy, pokazujemy nowy sposób myêlenia i dzia ania. Obiektywne spojrzenie poparte znajomo- Êcià szans i zagro eƒ dzia alnoêci w Internecie pozwala wypracowaç koncepcje i rozwiàzania rewolucyjne z punktu widzenia naszego Klienta. 8

8 Konta pocztowe alternatywa dla ofert portalowych Dlaczego p atne konto pocztowe? du o wi ksza pojemnoêç skrzynki op aty ograniczajà liczb u ytkowników, a tym samym obcià enie àcz i serwerów brak reklam przesy anych przez operatorów systemu pakiet zabezpieczeƒ antywirusowych mo liwoêç instalacji w asnej domeny wiele dodatkowych funkcji Mo liwoêç bezp atnego 14 dniowego przetestowania us ugi - Zestawienie funkcji konta pocztowego POCZTA 50 50MB na wiadomoêci mo liwoêç dokupienia dodatkowej przestrzeni dyskowej w pakietach po 50MB brak limitu wielkoêci pojedynczej wiadomoêci obs uga poczty przez WWW lub POP3 dwa bezp atne aliasy bezpieczny protokó SSL i autoryzacja SMTP brak reklam i niechcianej poczty zabezpieczenia antywirusowe powiadomienie SMS o nowej wiadomoêci automatyczne kopie bezpieczeƒstwa Rejestracja domen PoÊredniczymy w rejestracji i utrzymaniu domen krajowych, zagranicznych oraz globalnych. Pomagamy w wyborze nazwy domeny. Bezp atnie przenosimy domeny na nasze serwery. Do ka dego zakupionego serwera wirtualnego dodajemy bezp atnà domen domyêlnà: twojanazwa.02.pl (lub w innych domenach domyêlnych do wyboru). Proponujemy doradztwo i poêrednictwo przy wykupie domeny w asnej. Domeny rejestrowane u nas sà widoczne w sieci ju po 48 godzinach! 9 Podstawowe rodzaje rejestrowanych domen: Typ domeny: Rozszerzenie: Min. okres rejestracji: Globalna com, net, org 1 rok Globalna biz, info 2 lata Polska pl 1 rok Polska - funkcjonalne np.: com.pl 1 rok Polska - regionalne np.: warszawa.pl 1 rok Niemcy de 1 rok Rosja ru 1 rok USA us 1 rok Uwaga! Bli sze szczegó y oraz aktualne ceny znajdujà si na stronie hostingowej pod adresem: Rejestrujemy równie domeny ze wszystkimi innym dost pnymi rozszerzeniami.

9 Utrzymanie zasobów internetowych firmy: domeny internetowej, stron WWW i ich oprogramowania, kont poczty elektronicznej, baz SQL oraz serwera FTP, na szybkich, bezpiecznych i pojemnych serwerach WWW to podstawa prowadzenia biznesu w Internecie. Oferujemy nast pujàce serwery wirtualne: Serwer pocztowy POCZTA 100 PojemnoÊç: 100MB Przeznaczenie:skrzynki pocztowe Nasze serwery: Serwer WWW STANDARD/PRO PojemnoÊç: 50 lub 100MB Przeznaczenie:skrzynki pocztowe konta WWW/FTP bazy danych. sà atwe w obs udze - mo liwoêç za o enia i zarzàdzania serwerem bez uczestnictwa administratora: zak adanie i konfiguracja skrzynek pocztowych, kont WWW, ftp oraz baz danych. sà skalowalne - istnieje mo liwoêç atwego dokupienia przestrzeni dyskowej w pakietach po 50 lub 100 MB poprzez panel administracyjny klienta. nie majà adnych limitów - zarówno iloêci obs ugiwanych domen, skrzynek pocztowych, kont FTP, wielkoêci baz danych czy generowanego ruchu. Hosting internetowy Tabela szczegó owej specyfikacji serwerów: Dok adny opis funkcji serwerów oraz aktualne ceny przeêlemy pod wskazany adres ( , poczta) lub mo na je znale ç na naszej stronie hostingowej pod adresem: Funkcja Serwer wirtualny Serwer pocztowy STANDARD/PRO POCZTA 100 Przestrzeƒ dyskowa 50 MB / 100 MB 100 MB IloÊç obs ugiwanych domen Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ IloÊç skrzynek pocztowych Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Konta FTP Bez ograniczeƒ - Bazy MySQL/PostgreSQL Bez ograniczeƒ - PHP3/PHP4 Tak - Obs uga skryptów CGI Tak - Utrzymanie domeny na serwerach DNS Bezp atnie Bezp atnie Limit generowanego ruchu Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Op aty za generowany ruch Brak Brak Obs uga poddomen Tak Tak Darmowa domena domyêlna Tak Tak Nieograniczony dost p przez FTP Tak - Aliasy do skrzynek pocztowych we w asnej domenie Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Aliasy pomi dzy domenami Tak Tak Aliasy do skrzynek pocztowych w domenie domyêlnej Bez ograniczeƒ Bez ograniczeƒ Przechwytywanie êle zaadresowanej poczty Catch All Tak Tak Autoresponder Tak Tak Forward (przekierowanie) Tak Tak Limit wielkoêci pojedynczej wiadomoêci Brak Brak Powiadamianie SMS o nowej poczcie Tak Tak - Kreator stron WWW Tak - Sklep internetowy Tak - 10

10 Sklepy internetowe Handel elektroniczny to wed ug prognoz najbardziej obiecujàca ga àê gospodarki. Jego g ównymi atutami sà przede wszystkim mo liwoêç operowania na globalnym rynku, atwoêç i szybkoêç zawierania transakcji oraz niskie koszty operacyjne. Technologia W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne rozwiàzania technologiczne: PHP, bazy danych SQL, indywidualne projekty graficzne oraz systemy nawigacji, dostosowane do specyfiki oferowanych towarów i us ug. FunkcjonalnoÊç Wykonywane przez nas sklepy poza podstawowà funkcjà - mo liwoêcià prowadzenia skutecznej Niezwykle wa ne jest te bezpieczeƒstwo, dlatego transakcje we wdra anych przez nas rozwiàzaniach e-commerce prowadzone sà z u yciem wysokiej klasy protoko u szyfrujàcego SSL. sprzeda y, pozwalajà równie korzystaç z nast pujàcych dodatkowych narz dzi: Po stronie klienta: konta klientów historia zakupów wyszukiwanie nazw produktów, kategorii, producentów opiniowanie produktów powiadamianie modyfikowalny koszyk widok zawartoêci koszyka mo liwoêç szyfrowania danych Po stronie w aêciciela/administratora: dodawanie, usuwanie, edycja kategorii, producentów, produktów, klientów ustanawianie promocji hierarchiczna struktura kategorii statystyki produktów i klientów atrybuty produktów Meble systemowe Meble systemowe niemieckiej firmy Janson GmbH (IT-Systemeinrichtungen) to wielki krok w przysz oêç i niewiarygodne rozwiàzania w zakresie przebudowy i organizacji centrum IT. Zestawy porzàdkujà ca y system komputerowy i sà szczególnie interesujàce dla wszystkich, którzy w pierwszej kolejnoêci k adà nacisk na wysokà jakoêç wykonania, najwy szà trwa oêç oraz na mo liwoêç ciàg ej przebudowy systemu. PrzemyÊlane rozmieszczenie pó ek w oparciu o nowoczesne systemy serii modulan umo liwia przejrzyste, optymalne ulokowanie wszystkich niezb dnych akcesoriów. Przyk adowe zdj cia zestawów mebli systemowych serii modulan Wszelkie szczegó y dotyczàce samych produktów, ich specyfikacji, zdj cia poszczególnych zestawów dost pne sà na stronie: Na wszystkie pytania odpowie specjalista: 11 Lista referencyjna jest naszà wizytówkà: Bank Przemys owo-handlowy PBK S.A., Bank Âlàski S.A., CanPack S. A., Cementownia Rudniki S.A., Cersanit Krasnystaw Sp. z o.o., ComputerLand S.A., DAEWOO TU S.A., ESI Distribution Sp. z o.o., Echo Investment S.A., Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Koma S.A., Lajkonik Snacks S.A., Mostostal Export S.A., Motorola Polska, MPK Kraków S.A., NOMI S.A., Polskie Radio S.A., PKE-EJ III S.A., Elektrownia agisza S.A., Prokom Software S.A. Oddzia Katowice, Provident Polska S.A., PTK Centertel sp. z o.o., Readymix Beton Polska Sp. z o.o., Statoil Polska Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. TU Allianz Polska S.A., Ytong Polska Sp. z o.o., ZEORK S.A., ZETO S.A. Tarnów.

11 Dzia ania w zakresie poligrafii i tradycyjnej reklamy sà naturalnym uzupe nieniem naszej oferty. Drukowany folder reklamowy, wizytówki czy plakat wzorniczo i kolorystycznie zgodny ze stronà WWW b dà naturalnym dope nieniem wizerunku firmy kreowanego w Internecie. Kompleksowa obs uga poligraficzna Opracowanie wst pnego projektu graficznego - projektowanie znaków firmowych, skanowanie, pomoc w redagowaniu tekstów, wydruki próbne Przygotowanie do druku - fotonaêwietlanie, wydruki próbne, matchprint, ozalid Druk offsetowy - foldery, broszury, terminarze, kalendarze, wizytówki, papiery firmowe, katalogi, ulotki na pod o ach papierowych, kartonowych i foliowych. Sitodruk i tampondruk - na powierzchniach p askich i nieregularnych, w tym na gad etach reklamowych bez ograniczeƒ Druk solwentowy - cyfrowy druk, wykonywany w du ych rozdzielczoêciach na foliach banerowych. Posiadajà bardzo du à odpornoêç na dzia anie UV (2 lata bez laminowania w warunkach zewn trznych). Idealny w zastosowaniu do banerów i tablic informacyjnych. Poligrafia i reklama tradycyjna Reklama zewn trzna Wykonamy ka dego rodzaju zlecenie, w dowolnym rozmiarze, kolorystyce, na w aêciwym dla danego projektu materiale: Flagi, bannery, tablice podwieszane i wolnostojàce Kasetony, litery przestrzenne w dowolnych wymiarach Naklejki i folie samoprzylepne Reklamy na samochodach Wspó pracujemy z czo owymi bran owymi krakowskimi firmami: LOGIC (Agencja Reklamowa i Studio DTP) SEMAPRINT s.c. - producent odzie y promocyjnej oraz us ugi sitodrukowe. Dzia ajàca od kilku lat na rynku polskim i europejskim firma produkuje najwy szej jakoêci odzie promocyjnà (od t-shirtów, poprzez szeroki wybór czapeczek, bluz, kurtek... na torbach koƒczàc). Oprócz odzie y promocyjnej - firma o wieloletnim doêwiadczeniu, której zaufa y najwi ksze przedsi biorstwa w Polsce jak równie wielu kontrahentów zagranicznych. Od kilkunastu lat wspó pracuje z najwi kszymi drukarniami w Polsce. Posiada w asne studio DTP wyposa one w najnowoczeêniejszy sprz t, zapewniajàcy przygotowane materia ów najwy szej jakoêci. Cechuje jà pe en profesjonalizm, i umiej tnoêç kreatywnego rozwiàzywania zleceƒ poparte bardzo du ym doêwiadczeniem, szybkoêcià i dok adnoêcià wykonywanych prac. firma oferuje produkty reklamowe (szeroki wybór d ugopisów, o ówków, piór i zapalniczek takich znanych i cenionych marek jak: BIC, CONTE, BALLOGRAF i SHEFFER). Dodatkowe us ugi: nadruk, haft, flock, nadruk transferowy, tampondruk czy grawerowanie laserowe. 12

12 Kraków; ul. Mazowiecka 125/1 tel./fax: (012) tel.kom.:

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy.

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Phocus.pl - oferta O firmie Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Naszym celem jest dostarczenie Państwu

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

- Prezentacja ogólna firmy -

- Prezentacja ogólna firmy - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - Prezentacja ogólna firmy - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com AGENDA PREZENTACJI O FIRMIE / STR 3 OFERTA / STR 4 KONTRAHENCI / STR 6 TO MUSISZ ZOBACZYĆ

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

S T U D I O R E K L A M Y

S T U D I O R E K L A M Y JAKOŒÆ ORAZ STAWIAMY NA KREATYWNOŒÆ OFEROWANYCH US UG! KONTAKT Us³ugi reklamowe Druk ulotki, foldery, wizytówki, etykiety Projektowanie graficzne wizualizacje, obróbka graficzna zdjêæ, loga, inne Gad ety

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. NASZE PORTFOLIO Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Nice IT. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. OD A DO Z. Naszym celem jest dostarczyć Państwu

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Platforma hostedby.pl ma przyjemność przedstawić Państwu swoją ofertę handlową dotyczącą usług hostingowych.

Platforma hostedby.pl ma przyjemność przedstawić Państwu swoją ofertę handlową dotyczącą usług hostingowych. Spis treści: Wstęp hostedby.pl o nas... s.2 Nasi Klienci... s.2 Charakterystyka naszych usług... s.3 Nasza lokalizacja... s.3 Zasilanie i łącza internetowe... s.4 Backup kopie bezpieczeństwa...s.4 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Oferta. www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403

Oferta. www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403 Oferta www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403 2 Reklama w czasopiśmie Wici Info Bezpłatny kolorowy informator miejski kolportowany w sieci Wici. Comiesięczne propozycje wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ GRAFERIA Advertisment Agency ul. Kościuszki 34, 42-284 Herby NIP: 575 182 81 56 REGON: 241530211 email. biuro@graferia.pl OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ REKLAMA WIZUALNA Ten sektor firmy odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

1 of 5 2013-09-06 21:26

1 of 5 2013-09-06 21:26 1 of 5 2013-09-06 21:26 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K Ważny od 01.01.2015 43-300 Bielsko-Biała Plac Świętego Mikołaja 5 tel./fax: +48 33 816 54 48 promocja@contract.pl www.contract.pl LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

O nas Internet. Multimedia Consulting Kreacja Public Relation Abonament. Oferta dla gmin

O nas Internet. Multimedia Consulting Kreacja Public Relation Abonament. Oferta dla gmin O nas Internet Multimedia Consulting Kreacja Public Relation Abonament Oferta dla gmin Uniwersytet Łódzki Zaufała nam także jedna z jednostek Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Biofizyki Molekularnej. W ramach

Bardziej szczegółowo

katalog Usługi internetowe SERWERY WIRTUALNE www.informer.com.pl

katalog Usługi internetowe SERWERY WIRTUALNE www.informer.com.pl Spis treści SERWERY WIRTUALNE KONTA POCZTOWE REJESTRACJA DOMEN BUDOWA APLIKACJI I SERWISÓW WWW SERWERY WIRTUALNE Pakiet InfoWeb Start Pakiet InfoWEB przeznaczony jest dla tych użytkowników, którzy pragną

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami.

Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, które są zgodne z obecnie panującymi w internecie trendami. Jozefoslaw24 jest pierwszym profesjonalnym portalem dedykowanym lokalnej społeczności Józefosławia, Julianowa i okolic. Od 2012 roku prężnie działamy w wirtualnej społeczności Józefosławia. Pracujemy w

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 MAGDALENA POPIK PORTFOLIO magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 FACEBOOK.COM/RAIFFEISENPOLBANK TWITTER.COM/RAIFFEISENP budowa i nadzór nad prowadzeniem oficjalnych profili banku Stworzenie procesu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (O.O. Dominikanów)

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (O.O. Dominikanów) Klient Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (O.O. Dominikanów) Branża Organizacja religijna Okres realizacji Od kwietnia 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, zarządzanie serwerami

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Informacje jak pracujemy, znajdą Państwo na naszej stronie w dziale OFERTA. Cennik podzieliliśmy na kilka sekcji

Cennik usług. Informacje jak pracujemy, znajdą Państwo na naszej stronie w dziale OFERTA. Cennik podzieliliśmy na kilka sekcji Cennik usług Dla osób zainteresowanych powierzeniem nam realizacji swoich projektów, przygotowaliśmy orientacyjny cennik naszych usług. Potrzebą dla powstania poniższego cennika, była oszczędność czasu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych.

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych. Kreatywnie Niekonwencjonalnie Blisko Ciebie... OFERTA Szanowni Pañstwo. Jesteœmy Studiem Reklamy Niekonwencjonalnej proponuj¹cym obs³ugê typu full servis. Mamy ponad dziesiêcioletnie doœwiadczenie w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ostro do przodu KATALOG USŁUG INFORMATYCZNYCH I REKLAMOWYCH

ostro do przodu KATALOG USŁUG INFORMATYCZNYCH I REKLAMOWYCH ostro do przodu KATALOG USŁUG INFORMATYCZNYCH I REKLAMOWYCH JESTEŚMY Z WAMI OD 7 LAT OFERUJEMY... USŁUGI INFORMATYCZNE projektowanie, modyfikowanie i obsługa stron www systemy informatyczne: CMS, CRM i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338574-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje

cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje cennik > strony internetowe > identyfikacja wizualna > materialy reklamowe > animacje tel: 511 666 769 e-mail: prograffic@gmail.com www.prograffic.pl strony internetowe PODSTAWOWE WARIANTY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: 1 S t r o n a 1 O portalu: Portal Laboratoria.net to pierwszy i największy tego typu branżowy portal w Polsce. Już od roku 2004 serwis zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu nauki, technologii

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska Pomagamy zrozumieć Usługi tłumaczeniowe Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie Polska Pomagamy zrozumieć Nasi klienci tak jak my niestrudzenie są aktywni na całym świecie. Pracujemy na nasz wspólny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo