Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV /11 Łódź, 24 marca 2011 r. Pani Dagmara Bryl Ul. Narutowicza 35 lok Łódź Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz ze zm.) przeprowadzona została przez pracowników Oddziału Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kontrola problemowa w zakresie zbadania prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ww. ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą przeprowadzoną 26 stycznia 2011 r. i 7 lutego 2011 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez podmiot kontrolowany 21 lutego 2011 r. bez zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanej działalności. repertorium. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi W okresie objętym kontrolą stwierdzono wpisy: 1) w 2010 r. od poz.,,1/01/tp/2010 do poz.,,963/12/tp/2010, Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel. (+48 42) , fax (+48 42)

2 2) w 2011 r. od poz.,,964/01/tp/2011 do poz.,,1019/01/tp/ Odnośnie ciągłości numeracji wpisów w repertorium ustalone zostało, że numeracja w 2011 r. prowadzona jest jako kontynuacja numeracji z 2010 r. 2. W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium stwierdzone zostało: 1) w kolumnie Data zlecenia widoczne są odpowiednie informacje, z tym że: a) w poz. 10 z 2010 r. oraz 973 z 2011 r. data nie została wpisana. Wyjaśniła Pani w toku kontroli, że brak daty jest wynikiem przeoczenia, b) w niektórych pozycjach nie została zachowana chronologia dat zlecenia w stosunku do poprzedzających je pozycji, co jest wynikiem, według Pani wyjaśnień, zapisywania jako daty zlecenia daty przyjęcia dokumentu do tłumaczenia, nie zaś daty nadania numeru w repertorium, c) w poz z 2011 r. wskazana została data:,, Poinformowała Pani, że powyższy zapis jest wynikiem pomyłki; 2) w części Opis tłumaczonego dokumentu : a) w kolumnie,,nazwa, data i numer dokumentu zamieszczane były wymagane informacje, z tym że występują wpisy niezawierające daty oraz numeru dokumentu. Podała Pani, że nie wszystkie okazane do tłumaczenia dokumenty zawierały numer czy datę, b) w kolumnie: Uwagi o rodzaju treści, o formie i stanie dokumentu nie znajdują się żadne informacje. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, w Pani ocenie nie ma odpowiedniego przepisu prawa zobowiązującego do zamieszczania w repertorium informacji, o których mowa w nazwie powyższej kolumny; 3) w części: Oznaczenie czynności : a) w kolumnie,,rodzaj czynności wykonanej i język tłumaczenia widoczne są zapisy, np.:,,tłumacz. na jęz. polski z oryg. (np. w poz. 1 z 2010 r.),,,tłumacz. na jęz. polski z kopii (np. w poz. 9 z 2010 r.),,,tłumacz. na jęz. pol. z dokum. niesygn. (np. w poz z 2010 r.), b) w kolumnie,,ilość stron tłumaczenia oraz,,ilość egz. figurują stosowne informacje. Jedynie w poz. 75 z 2010 r. nie zamieszczono danych. Zgodnie z Pani wyjaśnieniami jest to efektem przeoczenia; 4) część,,tłumaczenie ustne zawiera wpisy: a) w poz. 984 z 2011 r., gdzie w kolumnie,,czas zapisano:,,1h, b) w poz. 912 z 2010 r., w kolumnie,,data miejsce zapisano:,, , zaś w kolumnie,,zakres zapisano:,,zapewnienie o woli zawarcia zw. małżeńskiego oraz 2

3 w kolumnie,,czas zapisano:,,1h. Podała Pani w trakcie kontroli, że niepełne dane odnośnie tłumaczeń ustnych są wynikiem przeoczenia; 5) w kolumnie,,pobrane wynagrodzenie znajdują się informacje, za wyjątkiem poz.: 986, 987, z 2011 r. Wyjaśniła Pani, iż brak danych w podanych wpisach jest spowodowany faktem, że w dniu kontroli czynności nie zostały jeszcze sfinalizowane. Należy również zaznaczyć, że kwoty wynagrodzenia zapisywane były poprzez podanie kwoty oraz stawki podatku od towarów i usług, np.,,61,-zł+22%vat (np. w poz. 1 z 2010 r.); 6) w części,,zwrot dokumentu brak jest informacji. Poinformowała Pani, że powodem jest niedostateczna wiedza odnośnie obowiązku wypełniania powyższej kolumny; 7) w kolumnie,,uwagi w poz. 887 z 2010 r. zapisane zostało:,,wydano dodatkową kopie 20.XII Podała Pani, że zapisała w ten sposób wydanie dodatkowego egzemplarza tłumaczenia, którego sporządzenie zostało odnotowane w powyższej pozycji. Należy zauważyć, że tłumacz przysięgły jest zobowiązany, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, do prowadzenia repertorium w sposób prawidłowy i rzetelny, dlatego zwracam uwagę na obowiązek zachowania chronologii przy odnotowywaniu dat zleceń. Ponadto z przepisu art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wynika obowiązek zapisywania daty przyjęcia zlecenia oraz daty zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem. Tłumacz przysięgły winien również w repertorium zawierać opis tłumaczonego dokumentu, na który składają się: nazwa, data, oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osoba lub instytucja, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie. Poprzez oznaczenie dokumentu należy rozumieć element identyfikujący dany dokument, np. numer. W przypadku braku któregoś z elementów, stosowna informacja powinna być odnotowana w repertorium. W kolumnie,,uwagi o rodzaju treści, o formie i stanie dokumentu winny być umieszczane właściwe dane. Dotyczy to informacji, np. o oryginale lub kopii dokumentu, piśmie czytelnym lub nieczytelnym, dokumencie będącym w dobrym stanie lub zniszczonym, dokumencie zawierającym terminologię specjalistyczną lub frazeologię itp. W przypadku dokonywania czynności na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zamieszczane w tej kolumnie dane mają wpływ na stawkę wynagrodzenia. Istnieje ponadto obowiązek wskazywania rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz liczby sporządzonych egzemplarzy. Odnośnie tłumaczeń ustnych, należy określać datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia. W zakresie wysokości pobranego wynagrodzenia winny być odnotowywane w repertorium precyzyjne dane. 3

4 Należy także zwrócić uwagę na regulację prawną art. 13 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, określającą rodzaje czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Zatem dokonując wpisów w repertorium należy stosować określenia czynności zawarte w ww. przepisie. 3. Jak wyjaśniła Pani ustnie podczas prowadzonej kontroli, na wydawanych poświadczonych tłumaczeniach, wymieniona jest pozycja, pod którą tłumaczenie jest odnotowane w repertorium. Ponadto na wydanych tłumaczeniach widnieją odpowiednio stwierdzenia: 1) w przypadku tłumaczenia z oryginału dokumentu: Poświadczam zgodność tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku... ; 2) w przypadku tłumaczenia z poświadczonej kopii dokumentu: Poświadczam zgodność tłumaczenia z kopią dokumentu w języku..., bez informacji, czy kopia jest poświadczona i przez kogo; 3) w przypadku tłumaczenia z niepoświadczonej kopii dokumentu: Poświadczam zgodność tłumaczenia z kopią dokumentu w języku..., bez informacji, czy kopia jest poświadczona i przez kogo. Oświadczyła Pani również, że dokonywała tłumaczeń z innych tłumaczeń, poświadczonych lub niepoświadczonych. W takim przypadku w tekście tłumaczenia zamieszczona została informacja, iż jest to tłumaczenie dokonane z innego tłumaczenia. Należy zauważyć, że w przypadku tłumaczenia z kopii poświadczonej, kopii niepoświadczonej oraz tłumaczenia z innego tłumaczenia, ww. stwierdzenia zamieszczone pod tekstem tłumaczenia nie wyczerpują wymogów określonych w art. 18 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. 4. W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zbadanych zostało 37 wpisów. We wszystkich przedmiotowych wpisach, poddanych kontroli, jako zleceniodawcy wpisane zostały podmioty określone w wyżej powołanym przepisie. Jednak, zgodnie z Pani wyjaśnieniami, w przypadku niektórych wpisów, czynności wykonane zostały na zlecenie biura tłumaczeń, na rzecz którego świadczy Pani usługi. Powyższe jest efektem umowy pomiędzy biurem tłumaczeń a danym podmiotem, zawartej w wyniku wyłonienia biura tłumaczeń w procedurze przetargowej jako wykonawcy usług tłumaczeń przysięgłych. Zatem określenie we wszystkich omawianych przypadkach jako zleceniodawcy jednego z podmiotów wskazanych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie jest właściwe. 4

5 Ponadto w 35 spośród badanych wpisów kwota wynagrodzenia została wskazana w sposób niepozwalający na jednoznaczne stwierdzenie wysokości pobranego wynagrodzenia, tj. poprzez podanie kwoty oraz stawki VAT (np.:,,46,-zł+22%vat w poz. 276 z 2010 r.). W pozostałych 2 wpisach (poz.: 986, 987 z 2011 r.) kwoty wynagrodzenia nie zostały odnotowane. Przyczyny braku informacji zostały podane w pkt 2 niniejszego wystąpienia. Wobec powyższego należy zwrócić szczególną uwagę, iż art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego obliguje do wskazywania w repertorium kwoty pobranego wynagrodzenia. Zatem winna Pani odnotowywać również łączną kwotę wynagrodzenia. W przypadku czynności wykonanych na żądanie sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej stawki wynagrodzenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r., Nr 15, poz. 131 ze zm.). Przypominam, iż stawki te są sztywne, zaś zmiana wysokości stawki podstawowej może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w ww. rozporządzeniu. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, prowadzoną przez Panią działalność tłumacza przysięgłego w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. Mając na względzie dokonane ustalenia proszę o zastosowanie się do poniższych zaleceń: 1) dokonywanie prawidłowo i rzetelnie wpisów w repertorium wymaganych przepisem art. 13 oraz art. 17 ust. 2 ww. ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, adekwatnie do wykonanej czynności; 2) stosowanie na poświadczonych tłumaczeniach dokonywanych z kopii poświadczonych, kopii niepoświadczonych oraz z innych tłumaczeń stwierdzeń wynikających z art. 18 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego; 3) właściwe wskazywanie zleceniodawców czynności tłumacza przysięgłego. Na podstawie 38 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego otrzymania, informuje wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. 5

6 W przypadku niewykonania zalecenia pokontrolnego jest Pani zobowiązana do wskazania innego niż określony w zaleceniu sposobu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości lub wykonania innych, niż wskazane w zaleceniu, działań. Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z tym oczekuję stosownej informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z up. Wojewody Łódzkiego /-/ Elżbieta Stępczyńska-Gortat Z-ca Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 6

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo