WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK IV Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK IV.431.5.2011 Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/536 02 791 Warszawa"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI PNK IV Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/ Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 273, poz ze zm.) 30 marca 2011 r. pracownicy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę problemową, której przedmiotem była prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonywane na rzecz sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej w okresie od 1 marca 2008 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli podpisanym 30 marca 2011 r., bez zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń. 1. W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium stwierdzono: 1) odnośnie ciągłości numeracji wpisów w repertorium ustalono, iż są dokonywane z zachowaniem należytej rzetelności, jedynie w repertorium z roku 2009 stwierdzono, iż wpisy dokonane w dniach 4 i 6 sierpnia 2009 roku figurują pod wspólnym numerem 1

2 4/2009, co było spowodowane, zgodnie z Pani wyjaśnieniami przeoczeniem. Należy zauważyć, iż ciągłość numeracji wpisów w repertorium jest jednym z podstawowych warunków rzetelności; 2) w niektórych pozycjach w repertorium figurują wpisy z roku poprzedniego, np.: pozycje 01/2009 i 02/2009 opatrzone są datą Ponadto w kilku przypadkach nie została zachowana chronologia we wpisach dat przyjęcia zlecenia, i tak w pozycjach 05/2009 i 13/2009 figurują daty wcześniejsze w odniesieniu do wpisów poprzedzających. Stwierdzono także, iż wpis w poz. 10/2009 oznaczony jest datą Wyjaśniła Pani, iż mając w chwili przyjęcia zlecenia świadomość, iż dokumenty zostaną wydane zlecającemu w roku następnym wpisy zamieściła Pani w repertoriach odpowiednio z 2009 i 2010 roku, natomiast uchybienie polegające na oznaczeniu wpisu mylną datą jest następstwem pomyłki. Należy zauważyć, iż z art. 17 ust. 2 pkt 1 wynika obowiązek odnotowywania daty faktycznego przyjęcia zlecenia, bez względu datę rzeczywistego wykonania czynności lub planowaną czy uzgodnioną datę zwrotu dokumentów; 3) w niektórych pozycjach (np. 6 z roku 2009) odnotowała Pani jedynie imię i nazwisko bez adresu lub nazwę zleceniodawcy bez wskazania siedziby. Odnośnie powyższego wyjaśniła Pani, iż pełne dane zlecających nie zostały odnotowane, gdyż są to znane Pani osoby oraz stali klienci. Należy zauważyć, iż wskazany w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązek oznaczenia zleceniodawcy bądź zlecającego tłumaczenie należy rozumieć jako konieczność odnotowania informacji pozwalających w sposób wystarczający zidentyfikować zlecającego tłumaczenie; 4) w niektórych pozycjach nie odnotowała Pani numeru dokumentu (np.: 3 z roku 2008), oraz nie odnotowała Pani daty dokumentu (np.: w pozycji 4 z roku 2008 r.). Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż prowadzi Pani archiwum wszystkich dokumentów, co pozwala na ustalenie daty i numeru dokumentu, zaś przyczyną nieodnotowania w repertorium wymaganych informacji o dokumencie był pośpiech. Dodatkowo w pozycjach 11/2008 i 27/2008 zapisała Pani daty dokumentów odpowiednio w sposób: 25/0/2007 2

3 i , co zgodnie z Pani wyjaśnieniami jest wynikiem błędu pisarskiego. Należy zauważyć, iż repertorium tłumacza przysięgłego winno stanowić samoistny dowód wykonanych czynności, możliwy do wykorzystania bez dodatkowych ustaleń, z tego też powodu zarówno numer jak i data dokumentu winny być odnotowane w repertorium, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o zwodzie tłumacza przysięgłego. Natomiast w przypadku braku któregokolwiek z ww. elementów zaleca się odnotowanie w repertorium odpowiedni informacji: brak numeru, brak daty ; 5) w kolumnach Liczba stron, Liczba egzemplarzy, Pobrana opłata i Zwrot dokumentu data zamieszczała Pani wymagane informacje, za wyjątkiem pozycji 1 8 z 2010 r.. Wobec nieodnotowania powyższych informacji wyjaśniła Pani, iż czynności opisane we wskazanych wyżej pozycjach oraz w poz. 9/2010 wykonane zostały na rzecz tego samego zleceniodawcy, w związku z czym zapisy w ww. kolumnach zamieszczone w poz. 9/2010 są sumami ilości stron i pobranej opłaty, natomiast liczba egzemplarzy każdego tłumaczenia wynosiła 1. Odnośnie zwrotu dokumentów poinformowała Pani, iż dokumenty wymienione w pozycjach od 1/2010 do 9/2010 zostały zwrócone zleceniodawcy pocztą, w dacie wskazanej w poz. 1/2010. Dodatkowo w pozycjach 1 i 2 z 2009 r. zapisano jako datę zwrotu dokumentu , jak wynika z Pani wyjaśnień jest to błąd pisarski. Należy zauważyć, iż dyspozycja art. 17 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wskazuje na obowiązek odnotowywania wyżej opisanych informacji w odniesieniu do każdego dokumentu będącego przedmiotem czynności tłumacza przysięgłego; 6) odnośnie obowiązku wskazania rodzaju wykonanej czynności i języka tłumaczenia ustalono, iż stosowane przez Panią zapisy typu: tłumaczenie na francuski (np. w poz. 9/2009), tłumaczenie na polski (np. w poz. 1/2009), w świetle dokonywanych zapisów o języku, w którym sporządzono przedłożony dokument oraz złożonych w toku kontroli wyjaśnień dostatecznie identyfikują wykonaną czynność tłumacza przysięgłego. Jednak odnośnie czynności odnotowanej jako uwierzytelnienie (np. w poz. 13/2008) należy stwierdzić, iż zastosowana przez Panią forma zapisu niedostatecznie identyfikuje wykonaną czynność. Treść art. 13 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wskazuje bowiem, iż zastosowany zapis odnosi się do czynności polegającej na sprawdzeniu i poświadczeniu 3

4 odpisu pisma w języku obcym. Wobec powyższego zaleca się stosowanie zapisów w pełni oddających charakter wykonanej czynności tłumacza przysięgłego, tj. sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę albo sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma w języku obcym sporządzonego przez inne osoby, bądź sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym. 2. Odnośnie zamieszczania na wykonanych tłumaczeniach sformułowań wynikających z art. 18 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, stwierdzono na podstawie złożonych przez Panią wyjaśnień, iż na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach zamieszczała Pani pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis zostały odnotowane w repertorium, oraz informację, czy przedłożono Pani oryginał czy kopię dokumentu. W przypadku tłumaczenia z kopii poświadczonej zamieszczała Pani właściwe informacje zgodne z wymogami art. 18 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jednak w odniesieniu do kopii niepoświadczonej zgodnie z art. 18 ust. 2 winna Pani odnotowywać fakt, iż przedłożony dokument jest kopią niepoświadczoną. 3. W sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono, iż pobierała Pani wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. W jednym tylko przypadku wynagrodzenie zostało pobrane w kwocie nieznacznie wyższej od wskazanej w ww. rozporządzeniu, zgodnie z którym winno wynosić 30,07 zł. W zakresie pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji lub organu administracji publicznej Pani działalność tłumacza przysięgłego oceniam pozytywnie z uchybieniem. Natomiast w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium Pani działalność tłumacza przysięgłego należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Na powyższą ocenę wpływa wystąpienie wpisów zawierających nieprawidłowości. Przedstawiając powyższe uwagi i ocenę, zobowiązuje Panią do: 4

5 numerowania wpisów w repertorium z należytą starannością; odnotowywania wykonanych czynności tłumacza przysięgłego w sposób wyczerpujący dyspozycję art. 13 oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 7 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego; pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie organów wskazanych w art. 15 ww. ustawy w wysokości określonej we wcześniej przywołanym rozporządzeniu. Na podstawie 38 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego otrzymania, informuje wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. W przypadku niewykonania zalecenia pokontrolnego jest Pani zobowiązana do wskazania innego niż określony w zaleceniu sposobu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości lub wykonania innych, niż wskazane w zaleceniu, działań. Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z tym oczekuję stosownej informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z up. Wojewody Łódzkiego /-/ Elżbieta Stępczyńska-Gortat Z-ca Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 5

Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi

Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-1-1/11 Łódź, 24 marca 2011 r. Pani Dagmara Bryl Ul. Narutowicza 35 lok. 24 90-125 Łódź Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III.431.12.2014 Łódź, dnia 18 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Olejnik Starosta Sieradzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo