Wersja z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja z dnia 13.01.2014 r."

Transkrypt

1 Szczegółówe warunki korzystania z usługi Dedicated Cloud Wersja z dnia r. Artykuł 1 Definicje Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie terminów: 1. Cloud: Technologia pozwalająca na uzyskanie zdalnego dostępu do zasobów serwera oraz do przestrzeni dyskowej. 2. Klient: Przedsiębiorca w tym: osoba fizyczna prowadząca dzialalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także pozostałe osoby prawne lub jednostki organizacyjne akceptujące niniejszy regulamin. Usługa nie jest dostępna dla konsumentów. 3. Infrastruktura: Struktura uruchomiona przez OVH pozwalająca na uruchomienie usługi Dedicated Cloud Klienta. W jej skład wchodzi m.in.: dostęp do łącza sieciowego z gwarancją przepustowości, fizycznych zasobów oraz obsługa wirtualizacji. 4. Interfejs wirtualizacji: Zewnętrzne oprogramowanie udostępnione przez OVH, pozwalające Klientowi na administrowanie usługą Dedicated Cloud, oraz na uruchamianie i zarządzanie wirtualnymi maszynami. 5. Pakiet: Oferta złożona z dostępu do serwerów hostów i z przestrzeni dyskowych, dostępnych w ramach wirtualnej serwerowni, z opcją ich rozbudowy o dodatkowe usługi. 6. Panel administracyjny: Interfejs "Manager" dostępny po podaniu identyfikatora klienta i przypisanego do niego hasła. 7. Dedicated Cloud : Zbiór wirtualnych serwerowni dostępnych w infrastrukturze OVH. Dedicated Cloud jest zarządzany przez Klienta za pośrednictwem interfejsu wirtualizacji oraz panelu administracyjnego. Nazwa Dedicated Cloud jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego właścicielem jest OVH. 8. Przestrzeń dyskowa: Osobna przestrzeń wydzielona na serwerze będącym własnością OVH, która zostaje udostępniona Klientowi. Dostęp do przestrzeni jest możliwy po zalogowaniu się do panelu administracyjnego korzystając z połączenia szyfrowanego. Strona 1/ 18

2 9. Serwer host: Fizyczny serwer dysponujący pamięcią i procesorem. Jest on konfigurowany i administrowany przez OVH w ramach usługi Dedicated Cloud. Jest on przeznaczony do wykorzystania przez Klienta w ramach jednej lub kilku wirtualnych maszyn. 10. Wirtualna maszyna: Serwer wirtualny, które wykorzystuje zasoby wirtualnej serwerowni, uruchomionej w sieci Dedicated Cloud. Każda wirtualna maszyna dostępna w ramach wirtualnej serwerowni Klienta jest dostępna niezależnie. 11. Wirtualizacja: Technologia umożliwiająca działanie kilku serwerów wirtualnych w rzeczywistych infrastrukturach. 12. Wirtualna serwerownia: Zdalny dostęp do poszczególnych parametrów serwerowni: pakietu podstawowego, dodatkowych zasobów zamówionych przez Klienta, wirtualnych maszyn oraz jednej lub kilku prywatnych sieci. Artykuł 2 Cel 1. Niniejsze warunki szczegółowe określają warunki techniczne i finansowe, na jakich OVH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (OVH) zobowiązuje się wydzierżawić i umieścić na swojej infrastrukturze usługę Dedicated Cloud Klienta. 2. Klient akceptuje fakt, że OVH nie uczestniczy w żaden sposób w administrowaniu Usługą Klienta. Artykuł 3 Środki 1. W ramach świadczonej Usługi OVH zapewnia Klientowi zdalny dostęp do serwera Dedicated Cloud, uruchomionego w wirtualnej serwerowni, wraz z szyfrowanym dostępem do sieci prywatnej. Ze względu na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, OVH podlega tylko zobowiązaniu środków. 2. Klient potwierdza, że posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego administrowania usługą Wirtualizacji, wykorzystywaną przez OVH m.in. w usłudze Dedicated Cloud. 3. Klient jest wyłącznym administratorem wirtualnych serwerowni wchodzących w skład usługi Dedicated Cloud. OVH zapewnia dostęp sprzętowy, obsługę techniczną infrastruktury, oraz podłączenie serwera do portu sieciowego usługi Dedicated Cloud Klienta. 4. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi i przyznanych zasobów sieciowych zgodnie z prawem i obowiązującymi obyczajami. W przypadku nieprawidłowego wykorzystywania zasobów Strona 2/ 18

3 infrastruktury, OVH zastrzega sobie prawo do przerwania usługi Dedicated Cloud Klienta zgodnie z artykułem 9. niniejszych warunków. Artykuł 4 Pomoc techniczna Klient ma możliwość zgłoszenia awarii zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Ponadto Klient może korzystać z bazy wiedzy dostępnej na forum pod adresem Artykuł 5 Warunki realizacji usługi 1. OVH daje do dyspozycji Klienta różne konfiguracje pakietów, których opis jest dostępny na stronie 2. Klient zamawia wybrany pakiet, składający się co najmniej z jednego serwera hosta i dwóch przestrzeni dyskowych. Klient ma również możliwość uzupełnienia swojego pakietu o dodatkowe zasoby: serwer host oraz przestrzeń dyskową. 3. W zależności od wybranej usługi serwera hosta, Klient uzyskuje dostęp do zamówionych opcji, po zalogowaniu się do wirtualnej serwerowni. Aby skorzystać z wybranych opcji, należy zamówić minimalną wymaganą liczbę serwerów hostów. 4. Po uruchomieniu Usługi Klient uzyskuje dostęp do interfejsu wirtualizacji, który umożliwia administrację wirtualnymi maszynami w tym ich: tworzenie, usuwanie oraz zmianę ich parametrów. 5. Klient, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego oraz do interfejsu wirtualizacji, ma możliwość obsługi następujących parametrów usługi: wykorzystanie zasobów i przesyłanych pakietów, monitoring wirtualnych serwerowni, może także zamawiać dodatkowe zasoby przypisane do niej. Klient znajdzie tu również wszystkie informacje dotyczące płatności. Artykuł 6 Opis usługi 1. W usłudze Dedicated Cloud Klient, dysponuje prywatną i zabezpieczoną siecią. Usługa działa w oparciu o oprogramowanie Vmware. Strona 3/ 18

4 2. Za pośrednictwem serwerów hostów i przestrzeni dyskowej Klient może zainstalować i administrować do wirtualnych maszyn, przy jednoczesnym ograniczeniu do włączonych serwerów, podłączonych do wirtualnej serwerowni. 3. W ramach Usługi Klient zarządza samodzielnie zasobami przypisanymi do adresów IP. tj. zapewnia poprawne funkcjonowanie swojej Usługi, przydziela jeden adres IP do każdej wirtualnej maszyny. Wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z zasobów przypisanych do adresów IP, które zostały mu przydzielone przez OVH. 4. Każdy serwer Dedicated Cloud dysponuje dostępem do szyfrowanej sieci prywatnej. Jednocześnie ruch przychodzący z sieci internet oraz przesyłany w ramach usługi Dedicated Cloud jest nieograniczony. Ruch wychodzący z serwera Dedicated Cloud jest ograniczony do maksymalnej gwarantowanej przepustowości z płatną opcją zwiększenia tego parametru. Jednocześnie Klient ma możliwość sprawdzenia zużycia przepustowości w trakcie miesiąca, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego. 5. Klient jest jedynym administratorem zasobów aktywowanych w ramach wirtualnej serwerowni. Ponadto Klient może zmienić parametry Usługi: zwiększenie zasobów serwera hosta oraz przestrzeni dyskowej, na wybrany okres. Opłata za wybrane parametry może być naliczona w opcji za godzinę lub za miesiąc. 6. Klient jest jedynym administratorem uruchomionych serwerów hostów i przestrzeni dyskowej. Klient powinien upewnić się, czy dysponuje zasobami wystarczającymi do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania wirtualnych maszyn. Artykuł 7 Zobowiązania OVH OVH zobowiązuje się: 7.1. Zapewnić poprawne funkcjonowanie infrastruktury, a w przypadku jej usterki - bezzwłocznie wymienić wadliwą część. Nie dotyczy to usterki, która nie jest spowodowana przez OVH, a także każdej innej interwencji, która wymuszałaby przerwanie działania usługi przekraczające czas wymiany. W tym ostatnim przypadku OVH natychmiast poinformuje o tym Klienta Bezzwłocznie interweniować na żądanie Klienta w przypadku wadliwego funkcjonowania Usług, nie związanego z niewłaściwym użytkowaniem Usługi przez Klienta. Strona 4/ 18

5 7.3. Zapewnić utrzymanie na najwyższym poziomie jakości swoich narzędzi zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Artykuł 8 Odpowiedzialność OVH 1.OVH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku: a) pomyłki, zaniedbania, pominięcia lub uchybienia ze strony Klienta oraz nie zastosowania się przez niego do zaleceń OVH, b) pomyłki, zaniedbania lub uchybienia ze strony osoby trzeciej, za której działania OVH nie odpowiada, c) wystąpienia sytuacji niezależnej od woli OVH, d) zatrzymania usługi z przyczyn określonych w artykule 9, e) rozpowszechniania i nielegalnego używania hasła podanego do wiadomości Klientowi, f) zniszczenia aplikacji, g) niewłaściwego używania terminali przez Klienta lub przez jego Klientów, h) częściowego lub całkowitego zniszczenia informacji przesłanych lub gromadzonych w wyniku pośrednich lub bezpośrednich błędów Klienta, i) interwencji osoby trzeciej niedozwolonej przez Klienta, j) nie respektowanie przez Klienta jego własnych zobowiązań prawnych. 2. OVH zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług Klienta, jeśli stanowi ona zagrożenie dla utrzymania bezpieczeństwa platformy OVH, w szczególności gdy będzie to spowodowane włamaniem na wirtualne maszyny Klienta, wykryciem błędu w bezpieczeństwie systemu lub nieprawidłowym wykorzystaniem zasobów infrastruktury, na której uruchomiony jest Dedicated Cloud Klienta. 3. OVH w miarę możliwości poinformuje Klienta wcześniej o przyczynie i czasie trwania interwencji, tak aby mógł on podjąć odpowiednie kroki. OVH zobowiązuje się przywrócić działanie Usługi po wprowadzenie zmian przez Klienta. 4. OVH nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, dźwięk, tekst, obrazy, zdjęcia, elementy formy, dane dostępne na stronie internetowej umieszczonej na Usłudze Klienta, przesyłane lub umieszczone w internecie przez Klienta. Strona 5/ 18

6 5. OVH nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z zobowiązań przez operatorów sieci w szczególności dostawców dostępu do internetu. 6. OVH nie wykonuje żadnych kopii danych umieszczonych przez Klienta w ramach usługi Dedicated Cloud oprócz kopii zapasowej, zapewnionej przez OVH w ramach Usługi, ale która nie zwalnia Klienta z wykonywania kompletnych kopii zapasowych swoich danych. 7. Do klienta należy przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków w celu zabezpieczenia danych przed utratą lub zniszczeniem, bez względu na przyczynę. 8. OVH nie daje żadnej gwarancji związanej z konsekwencjami korzystania z Usługi przez Klienta, zwłaszcza jeśli chodzi o zabezpieczenie i ochronę tych danych. 9. OVH przypomina, że w celu wdrożenia Planu Ciągłości Działania w usłudze Dedicated Cloud, do klienta należy wdrożenie środków zabezpieczeń w tym m.in. zamówienia usługi Dedicated Cloud w różnych centrach danych, podjęcia środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do utrzymania działania w przypadku poważnej awarii, a które mogłyby mieć wpływ na dostępność, integralność lub poufność danych w ramach Usługi. Artykuł 9 Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta 1. Klient oświadcza, że dysponuje pełnią praw, w tym praw niezbędnych do zawarcia i realizacji postanowień niniejszego regulaminu. 2. Klient zobowiązuje się do podania na zamówieniu poprawnych danych teleadresowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu pocztowego, aktualnego numeru telefonu, adresu Interwencja ze strony OVH dotycząca usługi Dedicated Cloud ogranicza się do udostępnienia zasobów sprzętowych i sieciowych niezbędnych do jej działania. OVH zapewnia tylko dostęp sprzętowy do uruchomionej infrastruktury. Jednocześnie OVH nie sprawuje kontroli nad zawartością stron zainstalowanych w ramach Usługi, innymi świadczeniami pomiędzy właścicielami stron i dostawcą usługi, ani nad administratorami wirtualnych maszyn uruchomionych w ramach Usługi Klienta. 4. Klient samodzielnie administruje usługą Dedicated Cloud i zarządza danymi zapisanymi w ramach Usługi. Do klienta należy wykonanie kopii zapasowych danych umieszczonych na serwerze. 5. Klient oświadcza, że jest Administratorem danych przez cały okres korzystania z usługi. Strona 6/ 18

7 W związku z tym ma obowiązek przechowywać przez okres 12 miesięcy wszystkich danych, które pozwolą na zidentyfikowane osób, które uzyskały dostęp oraz wykonywały zmiany w zakresie informacji umieszczonych na serwerze. 6. Klient zobowiązuje się również umieścić na stronie internetowej informacji, które pozwolą na bezpośredni kontakt z administratorem usługi m.in. w celu przesłania odnośnika do stron umieszczonych na serwerze które nawołują do: przestępstwa dotyczącego zbrodni przeciwko ludzkości, nawoływania do nienawiści rasowej, pornografii dziecięcej, nawoływania do przemocy, jak również naruszenia godności ludzkiej lub nielegalnej działalności hazadrowej. Ponadto zwraca się uwagę Klienta na fakt, że występuje on jako Administrator danych również w przypadku zawierania umów ze swoimi kontrahentami. 7. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw innych, zwłaszcza praw osobistych, praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, licencji, prawa do patentów czy znaków towarowych. OVH nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza dane adresowe. 8. Zabroniona jest działalność Klienta polegająca na umieszczaniu na stronach zainstalowanych w ramach usługi Dedicated Cloud plików lub odnośników do plików, do których nie posiada praw autorskich i które nie są jego własnością. 9. OVH informuje Klienta o konsekwencjach prawnych, które mogą wynikać z jego nielegalnej działalności w ramach Usługi. OVH nie ponosi odpowiedzialności zbiorowej dotyczącej używania danych udostępnionych internautom przez Klienta. 10. To samo dotyczy sytuacji, w której Klient korzysta z techniki spammingu w sieci internet. W takiej sytuacji usługa jest zawieszana bez ostrzeżenia i następuje wypowiedzenie umowy. Zabronione jest również uruchamianie aplikacji służących do atakowania lub włamywania się z usługi (przy pomocy takich technik jak: skanowanie portów, sniffing, spoofing,...). W takim przypadku OVH zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. 11. Klient ponosi konsekwencje niewłaściwego funkcjonowania Usługi, jeśli wynika to z używania hasła przez jego personel lub przez każdą osobę, której Klient dostarczył swoje hasło (hasła). Klient ponosi konsekwencje utraty hasła lub haseł, o których mowa. 12. Klient samodzielnie zarządza dostępami do swojego interfejsu wirtualizacji. Z tego tytułu ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności, w tym za zmiany parametrów Usługi. Strona 7/ 18

8 13. Każde połączenie, zmiana Usługi lub zamówienie wykonane z poziomu panelu administracyjnego i interfejsu wirtualizacji są uznawane jako wykonane przez Klienta, który ponosi za to odpowiedzialność. 14. Aby utrzymać poziom bezpieczeństwa Usługi dla Klienta, OVH zobowiązuje się do powiadomienia Klienta za pośrednictwem listy mailingowej o dostępności aktualizacji mogących dotyczyć Usługi Klienta. 15. Jednocześnie OVH zaprasza Klienta do regularnego sprawdzania w panelu administracyjnym informacji na temat dostępnych aktualizacji. 16. W przypadku nie wykonywania aktualizacji Usługi przez Klienta lub obecności starszej wersji oprogramowania, OVH zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Usługi Klienta i poinformowania go o tym fakcie. 17. Ponadto, w sytuacji kiedy OVH odkryje skuteczną próbę włamania do serwera Klienta, zostanie do niego wysłana poczta elektroniczna prośbą o rozwiązanie problemu lub zaprzestanie nieprawidłowej działalności. Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie integralności Usługi i całej infrastruktury. OVH zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Usługi do czasu rozwiązania problemu, pod warunkiem, że OVH zaakceptuje wskazane przez Klienta rozwiązanie. 18. Używanie SPAMU jest całkowicie zabronione. Klient zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał funkcji swojej poczty elektronicznej do wysyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy. Naruszenie postanowień tego artykułu może spowodować zawieszenie usługi Dedicated Cloud i/lub wypowiedzenie umowy. 19. Klient akceptuje fakt, że ze względów bezpieczeństwa, niektóre funkcje i protokoły (w tym peer to peer oraz IRC) mogą podlegać ograniczeniom. Jednocześnie zabronione jest uruchomienie serwera proxy. 20. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z przepisami licencji Vmware. W przeciwnym razie OVH zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi bez ostrzeżenia. 21. OVH zastrzega sobie możliwość wykonywania kontroli w celu sprawdzenia poprawności tych informacji ze strony Klienta, w ramach Usługi. 22. OVH zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi bez ostrzeżenia w przypadku naruszenia przez Klienta szczegółowych i/lub ogólnych warunków usług OVH, a także w przypadku naruszenia obowiązującego prawa i praw osób trzecich. Strona 8/ 18

9 23. Klient zobowiązuje się względem OVH, że osoby trzecie nie będą wysuwały roszczeń względem OVH związanych z treścią informacji przesyłanych, rozpowszechnianych, kopiowanych wynikających z naruszenia prawa prywatnego, prawa własności intelektualnej, w tym związanego z patentem, z firmą, z rysunkami i modelami, praw autorskich, pokrewnych lub wynikających z aktu nieuczciwej konkurencji lub naruszenia porządku publicznego, zasad i zwyczajów stosowanych w Internecie, dobrych obyczajów, szacunku dla prywatności (np. tajemnica korespondencji) lub norm prawa karnego. Jeśli jednak osoby trzecie wystąpią wobec OVH z roszczeniami z tego tytułu, Klient wypłaci OVH odszkodowanie odnoszące się do wszelkich kosztów i wydatków, które OVH poniosło z tego tytułu, w tym honoraria i koszty porad prawnych oraz obsługi prawnej. 24. Klient akceptuje fakt, że narzędzia administracyjne, w tym interfejs wirtualizacji oraz panel administracyjny, są ciągle uaktualniane przez OVH oraz przez firmy partnerskie. Z tego powodu Klient jest zobowiązany do aktualizacji wersji interfejsu wirtualizacji, w celu poprawnego działania Usługi. 25. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niepoprawnego działania Usługi. Każde zgłoszenie reklamacyjne może zostać wysłane wyłącznie pisemnie: em na adres lub pocztą tradycyjną na adres OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, Wrocław. OVH udzieli odpowiedzi na zgłoszenie otrzymane od Użytkownika Usługi niezwłocznie po zapoznaniu się z jego treścią i sprawdzeniu funkcjonowania Usługi. Artykuł 10 Ograniczenie wysyłania wiadomości typu SPAM z sieci OVH 1. OVH uruchomiło system, który ma na celu ograniczenie wysyłki wiadomości typu SPAM przesyłanych za pośrednictwem infrastruktury OVH. 2. OVH weryfikuje automatycznie strumień danych przesyłanych z wykorzystaniem portu 25 (usługa SMTP) Usługi Klienta. 3. Weryfikacja danych odbywa się jednocześnie z wysyłką wiadomości i trwa kilka sekund. Żadne informacje zawarte w wiadomości nie są modyfikowane przez OVH w trakcie ich sprawdzania. 4. W przypadku rozpoznania i oznaczenia wiadomości jako SPAM, OVH poinformuje Klienta o tym fakcie poprzez pocztę elektroniczną. 5. Klient może odblokować dostęp do portu 25 serwera dedykowanego po zalogowaniu się do panelu administracyjnego. Strona 9/ 18

10 6. W przypadku rozpoznania i oznaczenia wiadomości jako SPAM po raz drugi, OVH może ograniczyć dostęp do portu na dłuższy okres. 7. Licząc od trzeciej kolejnej blokady tego samego serwera dedykowanego, OVH zastrzega sobie prawo do automatycznego odrzucania kolejnych zgłoszeń dotyczących odblokowania dostępu do portu 25. Artykuł 11 Ochrona przed atakami typu DoS i DDoS 1. OVH uruchomiło system, który ma na celu ochronę infrastruktury OVH przed atakami typu DoS i DDoS. Celem usługi jest zapewnienie dostępu do serwera dedykowanego użytkownika przez cały czas ataku. 2. Poprawne działanie usługi polega na filtrowaniu ruchu przesyłanego z oraz do Usługi Klienta. Pakiety danych rozpoznane jako nieprawidłowe zostaną automatycznie odrzucone w sieci OVH. 3. Usługa nie chroni Klienta przed innymi atakami na serwer dedykowany w tym atakami typu SQL Injection, Bruteforce, luk w zainstalowanym oprogramowaniu itp. Ze względu na zastosowanie rozbudowanych reguł filtrowania, OVH nie gwarantuje poprawnego działania usługi, w tym dostępu do usługi w trakcie ataku. 4. W zależności od rodzaju ataku, OVH stosuje różne środki bezpieczeństwa w celu ochrony infrastruktury OVH. Opcja filtrowania ruchu jest włączana na okres co najmniej 26 godzin liczonych od momentu rozpoznania ataku przychodzącego przez narzędzia OVH. Nie ma możliwości wyłączenia usługi po stronie Klienta przed upływem tego okresu. 5. OVH zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do usługi w przypadku stwierdzenia ataku mającego wpływ na usługi dostarczone innym Klientom. 6. Zastosowanie przez OVH systemu w celu ochrony przed atakami typu DoS i DDoS, nie zwalnia Klienta od obowiązku administrowania i konfiguracji Usługi, a także zabezpieczenia usługi od strony sprzętowej (w tym wykorzystanie zapory sprzętowej) i programowej (w tym wykorzystywane skrypty i oprogramowanie). Artykuł 12 Gwarancja dla usługi Strona 10/ 18

11 1. W przypadku wystąpienia niedostępności usługi, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta OVH: poprzez otwarcie zgłoszenia lub w panelu administracyjnym. 2. Do poprawnego korzystania z gwarancji usługi, Klient powinien posiadać dwa serwery hosty, z włączoną opcją Wysokiej Dostępności (High Availability). Opcja ta jest dostępna w Interfejsie wirtualizacji. 3. Gwarancja dla usługi nie obowiązuje Klientów korzystających wyłącznie z jednego serwera hosta. 4. Gwarancja dla usługi obowiązuje wyłącznie po utworzeniu zgłoszenia przez Klienta, zgodnie z tabelą: Element Gwarancja dostępności Rekompensata Serwer host 99,99% Wymiana niepoprawnie działającego Serwera hosta w ciągu 15 minut. W przypadku braku możliwości wymiany Serwera hosta, rekompensata w wysokosci 100% wartości serwera hosta. Przestrzeń dyskowa Sieć wewnętrzna Połączenie z internetem Interfejs wirtualizacji 100% Rekompensata w wysokości 5% wartości Przestrzeni dyskowej, naliczanej za każde 10 minut niedostępności opcji. Maksymalna wartość rekompensaty wynosi 100% opłaty za opcję. 100% Rekompensata w wysokości 5% naliczanej za każde 10 minut niedostępności opcji. Maksymalna wartość rekompensaty wynosi 100% opłaty za usługę. 99,95% Rekompensata w wysokości 5% wartości Przestrzeni dyskowej, naliczanej za każdą pełną godzinę niedostępności opcji. Maksymalna wartość rekompensaty wynosi 100% opłaty za usługę. 99.9% Rekompensata w wysokości 10% za każdą pełną godzinę niedostępności Interfejsu. Maksymalna wartość rekompensaty wynosi 100% opłaty za usługę. Naliczenie rekompensaty obowiązuje wyłącznie za okres od momentu zgłoszenia do OVH lub wykrycia przez OVH niepoprawnego działania usługi do chwili potwierdzenia jego rozwiązania przez OVH. Strona 11/ 18

12 Rekompensata z powodu niedostępności usługi zostanie doliczona do nowego okresu abonamentowego. Artykuł 13 Czas trwania umowy i odnowienie usługi Umowa jest zawierana na czas określony jednego miesiąca z możliwością odnowienia Usługi co miesiąc. Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili przez Klienta zgodnie z informacjami zawartymi w artykule 16 niniejszych warunków. Artykuł 14 Cena, sposoby płatności, fakturowanie 1. Cennik usługi Dedicated Cloud jest dostępny na stronie OVH. Wszystkie ceny są podane w kwocie netto oraz brutto, z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. 2. Płatności za zamówienie usługi dokonuje się przelewem na numer konta lub przez kanały płatności online, podane na opisie zamówienia. 3. Opłata abonamentowa za usługę jest naliczana z góry za każdy nowy miesiąc. 4. Płatności dokonuje się przelewem na numer konta lub przez kanały płatności online podane na zamówieniu. Dane na fakturze generowane są na podstawie danych wprowadzonych podczas rejestracji (kontakt księgowy). Za aktualizację danych na podstawie których wystawiana jest faktura, odpowiedzialny jest Klient. OVH ma prawo zażądać od Klienta zwrotu kosztów poniesionych za operacje na dokumentach księgowych, które nie wynikają z błędu OVH. 5. Każdy brak płatności, płatność nieprawidłowa (niewłaściwa lub niekompletna suma), płatność nie zawierająca koniecznych oznaczeń, lub dokonana za pomocą środka lub procedury nie akceptowanych przez OVH, będzie ignorowana i spowoduje odrzucenie przez OVH prośby o aktywowanie lub odnowienie Usługi. 6. Podczas zamawiania Usługi doliczana jest opłata instalacyjna i miesięczna cena wybranego pakietu oraz ewentualnych zasobów lub opcji zamawianych równocześnie. 7. W ostatni dzień trwającego miesiąca OVH sprawdzi dostępność aktywowanych Usług: pakietów, zasobów oraz opcji. Następnie w oparciu o te ustawienia OVH przystąþi do odnowienia. Strona 12/ 18

13 8. Przepustowość wyjściowa usługi Dedicated Cloud jest ograniczona zgodnie z limitem przepustowości na routerze brzegowym, zgodnie z informacją nt. usługi na stronie 9. Przed zakończeniem trwającego miesiąca OVH będzie mogło zażądać od Klienta zapłacenia kwoty za zasoby, ich zużycie i/lub opcje zamówione w danym miesiącu, jeżeli kwota całkowita przekroczy dozwolony i określony przez OVH limit. 10. OVH zastrzega sobie również możliwość zażądania od Klienta wpłacenia kaucji pokrywającej wykorzystanie zasobów Klienta, jeżeli OVH uzna to za konieczne biorąc pod uwagę wykorzystanie zasobów Usługi przez Klienta. 11. Każda nieprawidłowa płatność za fakturę dotyczącą zasobów lub opcji płatnych na godzinę, daje OVH prawo do zablokowania każdej nowej usługi, każdego zamówienia zasobów lub dodatkowych opcji i każdej aktywnej usługi Klienta. 12. Klient może, jeśli będzie chciał, zwiększyć tymczasowo przestrzeń dyskową swojej wirtualnej serwerowni i/lub dodać do wirtualnej serwerowni serwery hosty. Funkcje te są płatne zgodnie z cennikiem stosowanym dla nowej konfiguracji i dostępnym na stronie ovh.pl. Każda rozpoczęta godzina jest płatna. Klient opłaca usługi na koniec trwającego miesiąca. Dotyczy to każdej tymczasowej zmiany związanej z jego wirtualną serwerownią w danym miesiącu. 13. Dodatkowe zasoby (takie jak serwer host, przestrzeń dyskowa), dodatkowa przepustowość lub dodatkowe opcje mogą być również płatne na godzinę. W tym przypadku OVH wystawi na koniec miesiąca fakturę na łączną kwotę za wszystkie usługi zamówione przez Klienta w danym miesiącu i które zostały zamówione w systemie na godzinę, jak również za ewentualną dodatkową przepustowość. 14. Każda faktura oczekująca na płatność i nieopłacona do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca daje OVH prawo do zawieszenia Usługi, której dotyczy. 15. W przypadku braku płatności 20-stego dnia trwającego miesiąca za każdą fakturę wystawioną w poprzednim miesiącu OVH zawiesi Usługę, której dotyczy faktura. Artykuł 15 Prawa konsumentów Strona 13/ 18

14 Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule 3 pkt 2 regulaminu, usługa nie jest przeznaczona dla konsumentów. Z tego powodu Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Artykuł 16 Ograniczenie, zawieszenie usługi i rozwiązanie umowy 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę zgodnie z prawem i bez żądania odszkodowania, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 8 niniejszego dokumentu. 2. W pozostałych przypadkach, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę poprzez wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres: OVH Sp. z o. o., ul. Szkocka 5 lok. 1, Wrocław. Klient może również wyłączyć usługę po zalogowaniu się do panelu administracyjnego. 3. Naruszenie przez Klienta postanowień artykułu 9 niniejszych warunków szczegółowych usługi Dedicated Cloud a zwłaszcza każda działalność, która jest zabroniona w ramach Usług OVH i/lub każda rozpowszechniana treść zabroniona na Usługach i infrastrukturze OVH i/lub mogących prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej i/lub mogących naruszać prawa osób trzecich, może spowodować odłączenie i/lub przerwanie bez wcześniejszego powiadomienia usług Klienta i natychmiastowe wypowiedzenie umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, Klient akceptuje fakt, że wszystkie dane umieszczone na stronie Klienta i dostępne na jego infrastrukturze zostaną bezpowrotnie usunięte. 5. OVH zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia usług Klienta bez ostrzeżenia i zwrotu płatności, jeśli Klient używa dostarczonych usług niezgodnie z regulaminem. 6. Usługa może zostać ograniczona lub zawieszona, gdy warunki szczegółowe stosowane dla każdego rodzaju Usługi dostarczanej przez OVH przewidują taka sankcję w przypadku ich naruszenia. 7. Środki ograniczenia lub zawieszenia są wprowadzane w zależności od zakresu i powtarzalności jednego lub wielu naruszeń. Są one określane w zależności od natury stwierdzonych naruszeń. 8. OVH może przystąpić do ograniczenia lub zwieszenia Usługi po otrzymaniu takiego żądania od polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu. Strona 14/ 18

15 Artykuł 17 Postanowienia końcowe 1. Nieważność jednego z postanowień umowy stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień umownych dotyczących danej Usługi. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić unieważnione postanowienie ważnym przepisem odpowiadającym ogólnym warunkom umowy. 2. Nagłówki artykułów niniejszego Regulaminu mają na celu jedynie ułatwić zrozumienie treści umowy i nie mają same w sobie mocy wiążącej. 3. Wszystkie dokumenty, do których odwołuje się niniejszy Regulamin są dostępne dla Klienta na stronie: OVH ma prawo dokonywać zmian w tychże dokumentach. 4. Wszelkie powiadomienia przewidziane w niniejszym Regulaminie będą uważane za doręczone jeśli zostaną wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: do OVH: OVH Sp. z o. o., ul. Szkocka 5 lok. 1, Wrocław do Klienta: na adres pocztowy i/lub wiadomością , na adres podany OVH. 5. OVH zastrzega sobie prawo przedstawiania usług świadczonych Klientowi w prezentacjach firmy, w dyskusjach, w specjalistycznych publikacjach branżowych oraz w ofercie handlowej. Artykuł 18 Prawo właściwe Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wynikać z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby OVH. Załącznik nr 1: Usługa Backup Usługa Backup oferowana przez OVH jest dostępna poprzez Panel administracyjny oraz Interfejs wirtualizacji. Rozwiązanie to pozwala na zapisywanie zawartości oraz przywracanie Wirtualnych maszyn w usłudze Dedicated Cloud. 1.Warunki realizacji usługi Strona 15/ 18

16 Przestrzeń dyskowa dla usługi backup znajduje się na fizycznych serwerach, działających niezależnie od infrastruktury Dedicated Cloud Klienta. Klient akceptuje fakt, że OVH nie uczestniczy w żaden sposób w administrowaniu usługą backup. Klient ma możliwość wybrania częstotliwości wykonywanych kopii, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego lub Interfejsu wirtualizacji. Płatność za usługę zależy od częstotliwości wykonanych kopii Wirtualnych maszyn, a także okresu, przez jaki będą one przechowywane na serwerach OVH. Klient może również wskazać w panelu administracyjnym, liczbę wcześniej wykonanych kopii, które będą przechowywane w Przestrzeni dyskowej dla usługi backup. Odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności wykonanych kopii, zgodnie z wybraną konfiguracją, leży wyłącznie po stronie Klienta. W przypadku zatrzymania procesu archiwizacji danych, Klienta może go wznowić dla każdej z Wirtualnych maszyn. Klient może odzyskać zarchiwizowane dane po zalogowaniu się do Interfejsu wirtualizacji. 2. Zobowiązania OVH: Zobowiązania OVH nie posiada informacji na temat zapisanych danych. Obowiązek sprawdzenia ich zgodności z prawem polskim oraz dobrymi obyczajami, leży wyłącznie po stronie Klienta. OVH zobowiązuje się zapewnić poprawne funkcjonowanie infrastruktury zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Strona 16/ 18

17 OVH zastrzega sobie możliwość przerwania funkcjonowania Usługi, celem dokonania interwencji technicznej prowadzącej do usprawnienia jej działania. W takiej sytuacji OVH poinformuje o tym fakcie Klienta, wraz z informacją o czasie trwania interwencji i przywrócenia poprzedniej funkcjonalności usługi. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności kolejnej kopii danych. W przypadku wystąpienia usterki w dostępie do Przestrzeni dyskowej przypisanej do usługi backup uruchomionej przez Klienta, OVH zobowiązuje się interweniować w pierwszej możliwej chwili. W takiej sytuacji kopia danych zostanie wykonana przez OVH lub przez Klienta, na wniosek OVH. Kopia danych OVH nie jest odpowiedzialne za poprawność kopii danych. W przypadku wystąpienia problemu z dostępem do danych, Klient jest zobowiązany skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta OVH, w celu wykonania kolejnej kopii zawartości Wirtualnych maszyn. W takiej sytuacji OVH może tymczasowo ograniczyć dostęp do usługi, informując o tym fakcie Klienta. Poufność danych OVH zobowiązuje się do zachowania poufności danych umieszczonych na Wirtualnej maszynie. Nie dotyczy to żądania ich udostępnienia ze strony właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu lub z innych przyczyn określonych niniejszym Regulaminem. OVH może również ograniczyć, zawiesić lub sprawdzić dostęp do konta, w przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia włamania do usługi Klienta. Odpowiedzialność OVH nie jest odpowiedzialne za treści umieszczone przez Klienta na Wirtualnej maszynie, w szczególności plików dźwiękowych zakodowanych w formacie MP3 lub innym jak również innych multimediów (film, obraz itd.). 3. Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności kopii Wirtualnych maszyn oraz do wznowienia tego procesu. Strona 17/ 18

18 Klient działa jako jednostka niezależna i sam ponosi ryzyko swojej działalności. Klient jest odpowiedzialny za serwisy i strony internetowe utworzone na jego serwerze wirtualnym, za treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza dane adresowe. Klient jest zobowiązany do poszanowania ogółu obowiązujących przepisów prawnych. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas korzystania z niej przez Klienta, zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Ponadto OVH ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi. 4. Usuwanie danych Dane umieszczone w ramach Usługi backup zostaną bezpowrotnie usunięte, w przypadku braku odnowienia przez Klienta tej Usługi lub Dedicated Cloud. Klient jest zobowiązany do wykonania kopii danych umieszczonych na serwerach OVH do momentu zakończenia okresu abonamentowego dla usługi. Strona 18/ 18

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, na jakich OVH zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r.

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi CDN Dedicated Wersja z dnia 10/04/2013. Artykuł 1 Cel. Artykuł 2 Opis usługi

Szczegółowe warunki korzystania z usługi CDN Dedicated Wersja z dnia 10/04/2013. Artykuł 1 Cel. Artykuł 2 Opis usługi Szczegółowe warunki korzystania z usługi CDN Dedicated Wersja z dnia 10/04/2013 Artykuł 1 Cel Niniejsze szczególne warunki, mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, na jakich OVH realizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Studio Rimm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą. 2. Poprzez Studio Rimm rozumie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo