Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper"

Transkrypt

1 Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Aspekty prawne sprzedaży online za granicą: prawo właściwe dla sprzedaży na odległość Często popełniane błędy Konkretne przykłady Dyrektywa w sprawie praw konsumentów Czy uzyskanie znaku jakości stanowi atut handlowy?... 7 II. Akceptowanie międzynarodowych płatności: znajomość specyfiki lokalnej Główne trendy w międzynarodowym e-handlu Preferencje płatności, specyfika lokalna Czy oferowane metody płatności stanowią atut handlowy? Strona 2 / 18

3 Wprowadzenie W dobie globalizacji wzrost następuje na wielu rynkach równocześnie. Jest więc rzeczą zupełnie naturalną, że sklepy internetowe chcą z niego skorzystać, kierując swoją działalność do innych krajów. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że aby projekt ekspansji ich firmy mógł odnieść sukces, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Jednym z najważniejszych aspektów, jakie należy uwzględnić podczas sprzedaży na rynku międzynarodowym są regulacje prawne. Jakie prawo będzie miało zastosowanie dla transakcji internetowych prowadzonych pomiędzy sprzedawcą mającym siedzibę w Polsce a konsumentem zamieszkałym za granicą? Jakie będą tego praktyczne konsekwencje? Zagadnieniem tym zajmiemy się w pierwszej części niniejszego opracowania. Nie możemy również zapominać o aspektach ekonomicznych, takich jak zarządzanie płatnościami i przepływami pieniężnymi. Zagadnienie to zostanie dokładniej przedstawione w drugiej części niniejszego opracowania. I. Aspekty prawne sprzedaży online za granicą: prawo właściwe dla sprzedaży na odległość 1. Często popełniane błędy W zakresie prawa właściwego dla sprzedaży na odległość, najczęściej popełniane są następujące błędy: W przypadku sprzedaży na odległość umowy zawierane są bezpośrednio z konsumentami i w związku z tym umów tych nie można porównywać z umowami typu B2B. Nie można dowolnie wybierać prawa, które ma zastosowanie w ich przypadku. Nie stosuje się automatycznie prawa obowiązującego w kraju sprzedającego. W przypadku umów dotyczących sprzedaży na odległość prowadzonej dla konsumentów, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) przewiduje, że prawo kraju konsumenta może mieć zastosowanie od momentu, gdy sprzedawca kieruje swoją działalność do tego kraju. Samodzielne wybranie właściwego prawa (np. poprzez odpowiedni zapis w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w regulaminie) jest w zasadzie dozwolone. Jednakże wybór ten nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta wyższego poziomu ochrony, który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia. Zawsze należy stosować prawo bardziej korzystne dla konsumenta. Nie wystarczy przetłumaczyć regulaminu lub informacji na temat prawa odstąpienia od umowy nie dostosowując ich do kraju docelowego. Dyrektywa w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość ustaliła minimalny poziom ochrony konsumentów. Spowodowało to różnice w poziomach transpozycji tej dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich, np. w odniesieniu do prawa do odstąpienia od umowy, do pojęcia konsumenta czy do informacji udzielanych przed zawarciem umowy. Polska ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie gwarantuje najwyższego poziomu ochrony konsumentów we wszystkich aspektach. Strona 3 / 18

4 Ponieważ Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, minimalny poziom ochrony ustanowiony na mocy dyrektywy w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość nie ma zastosowania w tym kraju. 2. Konkretne przykłady a) Kierowanie działalności do innego kraju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej określił szczegółowe kryteria pozwalające ustalić, czy działalność danego sklepu internetowego jest kierowana do danego kraju w rozumieniu rozporządzenia Rzym I w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Podanie kosztów dostawy Określenie strefy dostawy, umieszczenie flag danych krajów, dostosowanie dokumentów: elementy te wskazują wyraźnie, do którego kraju sklep kieruje swoją działalność. W związku z tym sklep internetowy powinien oferować możliwość dostawy jedynie do tych krajów, w których ma zamiar rzeczywiście prowadzić sprzedaż. Można tego dokonać za pomocą odpowiedniego menu rozwijanego, które pozwala wybrać adres dostawy w trakcie składania zamówienia. Język, nazwa domeny kończąca się na.com oraz wybrana waluta nie są same w sobie wystarczającymi kryteriami świadczącymi o kierowaniu działalności do danego kraju. Jednakże kryteria te mogą stać się decydujące, jeśli użytkownik witryny będzie mógł zmieniać te ustawienia. b) Pojęcie konsumenta Konsumentem jest: W Polsce osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. We Francji osoba fizyczna, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością zawodową. W Niemczech osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej dla celów niezwiązanych z jej działalnością zawodową, prowadzoną w formie przedsiębiorstwa lub jako pracownik niezależny. Taka definicja konsumenta obowiązuje także w Anglii. W Szwajcarii osoba fizyczna lub, w zależności od lokalnego prawodawstwa, mała firma zawierająca niestandardowe umowy. Wciąż jest tam rozważana kwestia, czy osoby prawne mogą korzystać z ochrony zapewnianej konsumentom. W Austrii osoba fizyczna lub prawna działająca w celach prywatnych. c) Obowiązek podawania informacji Podawanie terminu dostawy jest regulowane odmiennie w poszczególnych krajach. W Polsce należy poinformować konsumenta o terminie i sposobie dostawy najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy. Przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy, jeżeli strony nie umówiły się inaczej. We Francji maksymalny czas dostawy obowiązujący sprzedawcę musi być zawsze wskazany. W Niemczech, Anglii i Szwajcarii, jeśli termin dostawy nie został określony, można uznać, że towar zostanie dostarczony natychmiast. Strona 4 / 18

5 Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami występują również w odniesieniu do wymogu podawania wysokości podatku i kosztów dostawy, które są doliczane do ceny produktu. W Polsce należy poinformować o tych kosztach najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy. Tak samo w Anglii, Austrii i Francji należy podać te koszty przed ostatecznym zawarciem umowy, tj. nie później niż na stronie zamówienia. W Niemczech koszty te należy podać przed rozpoczęciem procesu zamawiania, czyli zanim produkt zostanie umieszczony w koszyku. W Szwajcarii podawanie wysokości podatku i kosztów dostawy nie jest wymagane, ponieważ koszty te są już wliczone w podawaną cenę produktu. Należy również zwrócić uwagę na różnice i konsekwencje praktyczne dotyczące informacji, które konsument powinien otrzymać po zawarciu umowy. We Francji informacje te należy dostarczyć w formie pisemnej, przy czym wystarczy wysłać także wiadomość . Podobnie jest w Niemczech, Austrii i Anglii. Natomiast w Polsce obowiązkowe jest podanie informacji na piśmie i wiadomość e- mail nie wystarczy, aby spełnić wymagania dotyczące informacji określonych przepisami prawa. W Szwajcarii handlowcy nie podlegają obowiązkowi podawania dodatkowych informacji po zawarciu umowy. d) Zawarcie umowy Zawarcie umowy podlega ogólnym przepisom prawa cywilnego. Ogólną zasadą jest, że stosuje się prawo cywilne kraju, którego prawo obowiązywałoby w przypadku zawarcia wiążącej umowy. W tym przypadku jest to, więc prawo kraju zamieszkania konsumenta. Zawarcie umowy następuje w momencie przedstawienia oferty, która zostanie zaakceptowana. W Polsce sprzedawca może wybrać jedną z dwóch opcji zawierania umowy. Ogólną zasadą jest, że prezentacja towaru stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert. Składając zamówienie klient składa ofertę kupna, którą sprzedawca akceptuje poprzez odpowiednie oświadczenie lub poprzez bezpośrednią dostawę towaru. Tę samą zasadę stosuje się do umów zawieranych w Anglii, Austrii, Niemczech i Szwajcarii. W Polsce zamówienie złożone przez konsumenta staje się wiążące dla stron dopiero po natychmiastowym wysłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę. We Francji prezentacja towarów zawsze stanowi bezpośrednią ofertę zawarcia umowy. Konsument winien ponadto dwukrotnie potwierdzić swoje zamówienie (teoria podwójnego kliknięcia). W praktyce pierwsze kliknięcie następuje, gdy konsument umieszcza produkt w koszyku, a drugie kliknięcie, gdy konsument ostatecznie potwierdza swoje zamówienie. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy sprzedawca otrzymuje zamówienie. e) Korzystanie z prawa odstąpienia od umowy i jego termin Dyrektywa w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość zapewnia każdemu państwu członkowskiemu możliwość samodzielnego stanowienia prawa w zakresie formy korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego terminu. W Polsce chęć odstąpienia od umowy należy zgłosić na piśmie. Konsumenci zamieszkali w Anglii mogą wybierać pomiędzy formą pisemną a innym trwałym nośnikiem. W Austrii istnieje jedynie wymóg formy pisemnej, chęć odstąpienia od umowy można też zgłosić em. W Niemczech konsument odstępuje od umowy w tak zwanej formie tekstowej (np. mailem, listem) lub odsyłając towar. We Francji korzystanie z prawa odstąpienia od umowy nie wymaga żadnej specjalnej formy. Teoretycznie konsument może odstąpić od wcześniej zawartej umowy sprzedaży telefonicznie. Strona 5 / 18

6 Długość terminu, w którym można odstąpić od umowy również jest samodzielnie określana przez każde państwo członkowskie, przy czym dyrektywa ustanawia termin minimalny wynoszący 7 dni roboczych. W związku z tym w poszczególnych krajach istnieją odrębne przepisy w tym zakresie: od 7 dni roboczych w Bułgarii, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Słowacji, Hiszpanii, Anglii i na Litwie do 15 dni kalendarzowych na Malcie i w Słowenii. W Polsce termin ten wynosi 10 dni kalendarzowych. W Niemczech konsument ma 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy. W Szwajcarii nie ma ustawowego prawa odstąpienia od umowy. Możliwość utworzenia takiego prawa została odrzucona przez Komisję Prawną w 2010 roku. Jednakże Komisja na rzecz Równowagi w Szwajcarii wzywa do wprowadzenia prawa odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni. Szwajcarski Związek Sprzedaży Wysyłkowej wzywa do ustanowienia terminu 10 dni. W swoich kryteriach jakości dla Szwajcarii, Trusted Shops wymaga ustanowienia terminu odstąpienia od umowy wynoszącego 14 dni zgodnie z modelem wprowadzonym w Dyrektywie w sprawie praw konsumentów. f) Inne przykłady dotyczące prawa odstąpienia od umowy Zgodnie z dyrektywą w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, koszty zwrotu towarów są jedynymi kosztami, które mogą być ponoszone przez konsumentów. W Polsce, Austrii i we Francji można zapisać w umowie, że to konsument ponosi te koszty. W Niemczech można zapisać w umowie, że koszty zwrotu towarów są ponoszone przez konsumenta jedynie w przypadku, m. in. gdy cena zwracanego towaru nie przekracza 40 euro. W pozostałych przypadkach sprzedawca musi ponieść koszt zwrotu towaru. W Anglii zasada ta obowiązuje jedynie wówczas, gdy konsument jest wyraźnie zobowiązany do zwrotu towaru. Kwestia rekompensaty za utratę wartości towaru, którą ma ponosić konsument również nie podlega unifikacji. Co dzieje się, gdy konsument odstępuje od umowy i zwraca uszkodzony produkt? Czy sprzedawca może zwrócić jedynie część ceny zakupu? Czy może on odmówić odstąpienia od umowy? W Polsce konsument, podobnie jak sprzedawca, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W Niemczech, sprzedawca może żądać odszkodowania za utratę wartości towaru spowodowaną jego użyciem przez konsumenta, jeśli utrata wartości nie wynika jedynie z chęci wypróbowywania towaru, podobnie jak miałoby to miejsce w tradycyjnym sklepie. W Austrii sprzedający może odliczyć kwotę odpowiadającą zużyciu towaru, kwota ta obejmuje rekompensatę za ewentualną utratę jego wartości. W Anglii podobne przepisy nakładają na konsumentów obowiązek traktowania towaru z ostrożnością. We Francji to zagadnienie nie zostało jednak przewidziane przepisami. We Francji, Niemczech i Anglii sprzedawca ma 30 dni na zwrot pieniędzy wpłaconych przez konsumenta. W Polsce okres ten wynosi 14 dni. 3. Dyrektywa w sprawie praw konsumentów Postanowienia dyrektywy w sprawie praw konsumenta 2011/83/EU z dnia 25 października 2011, zastępujące postanowienia dyrektywy w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość winny zostać transponowane do prawa krajowego państw członkowskich najpóźniej do 13 grudnia W odróżnieniu od dyrektywy w sprawie sprzedaży na odległość, dyrektywa w sprawie praw konsumenta jest przedmiotem pełnej harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie nie mają prawa zachowywać w swoim prawie krajowym lub dodawać do niego przepisów niezgodnych z dyrektywą. Strona 6 / 18

7 Głównymi zagadnieniami podnoszonymi w dyrektywie w sprawie praw konsumenta są: informacje, które należy ać konsumentowi przed zawarciem umowy, prawo do odstąpienia od umowy, niektóre warunki realizacji umowy, dotyczące np. dostawy. Jest to duży krok w kierunku harmonizacji na poziomie europejskim, jednakże wciąż istnieje wiele różnic w zakresie tematów nieobjętych dyrektywą, np. w odniesieniu do procedury zawierania umowy. Co więcej, wszystkie podniesione w niej kwestie pozostają wciąż nieuregulowane, jeśli chodzi o sprzedaż online do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, takich jak Szwajcaria lub Ukraina. Dlatego przy prowadzeniu międzynarodowej sprzedaży online zaleca się ograniczenie obszaru dostaw, a także zasięgnięcie specjalistycznej porady prawnej na temat zagrożeń w poszczególnych krajach docelowych, aby odpowiednio dopasować model biznesowy. Certyfikat Trusted Shops, przyznawany na poszczególne kraje docelowe, pomaga sprzedawcom dostosować swój sklep internetowy do prawa i przepisów obowiązujących w danym kraju oraz zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. 4. Czy uzyskanie znaku jakości stanowi atut handlowy? Przestrzegając przepisów obowiązujących w danym kraju, sklep internetowy daje kupującym poczucie bezpieczeństwa i buduje zaufanie do swojej marki. Jest to szczególnie istotne w kontekście sprzedaży transgranicznej. Sukces odnoszą bowiem te sklepy, którym uda się przekonać odwiedzających, że trafili do wiarygodnego sprzedawcy, który w żadnej kwestii nie ustępuje lokalnym graczom. Warto zauważyć, że wiele narodowości cechuje się bardzo niskim wskaźnikiem zaufania społecznego. Według raportu Diagnoza społeczna 2011, Polska znalazła się na końcu rankingu, ale niski wskaźnik zanotowały też ważne rynki europejskie, na przykład, Francja. Skoro tylko 18% Francuzów twierdzi, że większości osób można zaufać, warto wziąć ten fakt pod uwagę przy opracowywaniu strategii rozwoju na tym rynku. Dostosowanie pod kątem prawnym to jednak jeden z kilku warunków, które powinien spełniać wiarygodny sklep. Najlepiej zastosować kompleksowe rozwiązanie, takie jak pakiet usług Trusted Shops, który pozwala skutecznie zniwelować najważniejsze bariery związane ze sprzedażą transgraniczną: a) Audyt ekspercki i znak jakości Międzynarodowy zespół ekspertów Trusted Shops tworzą specjaliści w zakresie prawa, którzy doskonale znają przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych krajach europejskich. Sklep, który zamierza uzyskać certyfikat na danym rynku docelowym, poddawany jest audytowi według katalogu ponad 70 kryteriów jakości. Powstał on w oparciu o lokalne i europejskie przepisy prawne w zakresie e-handlu. Po pomyślnym zakończeniu audytu, właściciel sklepu ma więc pewność, że jego sklep działa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprzedaży w internecie. Co ważne, Znak Jakości Trusted Shops jest dla kupujących wskazówką że sklep przeszedł gruntowną kontrolę i zakupy w nim są bezpieczne. b) Ochrona kupującego Ochrona Kupującego Trusted Shops to finansowa gwarancja dla kupującego w dwóch przypadkach gdy zamówiony towar nie zostanie dostarczony oraz w przypadku gdy sklep odmówi kupującemu zwrotu pieniędzy, gdy ten skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Ochrona kupującego jest bardzo w ważna w kontekście budowania zaufania, ponieważ daje kupującym poczucie bezpieczeństwa na końcowym etapie zakupów. Jest to decydujący moment, gdyż wielu odwiedzających porzuca koszyk i nie finalizuje transakcji. Dzięki opcji ochrony kupującego konsumenci wiedzą, że nie stracą pieniędzy, więc chętniej dokonują zakupu. Z gwarancji zwrotu pieniędzy, jaką daje Trusted Shops korzystają już miliony konsumentów w całej Europie. Warto więc zadbać o rozwiązania, do których przyzwyczajeni są kupujący. O tym, że sklep został sprawdzony i oferuje Strona 7 / 18

8 gwarancję zwrotu pieniędzy Trusted Shops sprzedawca może poinformować już na głównej stronie pokazując znak jakości z ochroną kupującego rozpoznawany w całej Europie. c) Opina o sklepie Dzięki zintegrowanemu widgetowi opinii konsumenci otrzymują dostęp do komentarzy rzeczywistych klientów, które mają pomóc w dokonaniu dobrego zakupu. Z tego systemu korzystają jednak nie tylko kupujący, ale także właściciele, którzy otrzymują informację zwrotną na temat sklepu oraz obsługi klienta. Dzięki temu mogą na bieżąco reagować i dostosowywać swoje usługi do potrzeb konsumentów. d) Podręcznik dla sprzedawców Prawo w zakresie e-handlu różni się w poszczególnych państwach europejskich, dlatego eksperci Trusted Shops opracowali podręcznik dla sprzedawców internetowych, który zawiera praktyczne wskazówki oraz wzory tekstów prawnych. Dla wszystkich krajów objętych ofertą Trusted Shops powstały osobne wydania podręcznika, które są na bieżąco aktualizowane. Jeżeli planują Państwo rozpoczęcie sprzedaży za granicę, należy również wziąć pod uwagę aspekty ekonomiczne oraz potencjał danego rynku. Czy sprawdzili Państwo, czy rynek, na którym planujecie rozpocząć działalność jest opłacalny dla Państwa firmy? Czy znają Państwo preferencje płatnicze w tym kraju? Czy zastanawiali się Państwo, w jaki sposób zarządzać sprzedażą międzynarodową? PayPal jest systemem płatności używanym na całym świecie. Dzięki tak wysokiej pozycji system ten zapewnia dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat rozwoju e-handlu na arenie międzynarodowej. Zagadnienia te będą przedmiotem drugiej części niniejszego opracowania. II. Akceptowanie międzynarodowych płatności: znajomość specyfiki lokalnej 1. Główne trendy w międzynarodowym e-handlu Zadaliśmy sobie pytanie: kim są i czego poszukują klienci, którzy dokonują zakupów w zagranicznych sklepach internetowych. Aby znaleźć na nie odpowiedź zdecydowaliśmy się przeprowadzić obszerne badanie wśród nich. PayPal działa w 190 krajach, akceptuje 25 walut i ma ponad 123 miliony aktywnych użytkowników na całym świecie. Międzynarodowy zasięg pozwolił nam przeprowadzić nasze badania na poziomie globalnym. Ustaliliśmy, że głównymi czynnikami powodującymi chęć korzystania z zagranicznych sklepów są: dostęp do produktów, różnorodność wyboru i atrakcyjna cena. Badania zostały oparte na liczbie transakcji dokonywanych za pośrednictwem systemu PayPal, co pozwoliło nam określić rynki najbardziej atrakcyjne dla polskich sklepów internetowych. W wyniku szczegółowej analizy określono również najbardziej perspektywiczne branże w poszczególnych krajach. Strona 8 / 18

9 a) Perspektywiczne rynki dla polskich sklepów internetowych W celu określenia, w którym kraju znajduje się największa grupa potencjalnych klientów dla polskich sklepów internetowych, należało przeanalizować transakcje przeprowadzone za pośrednictwem PayPal. Dzięki temu udało się określić 5 najbardziej perspektywicznych kierunków dla polskich sklepów internetowych, które planują rozwijać swoją działalność na rynkach międzynarodowych: USA i Wielka Brytania to najbardziej atrakcyjne rynki dla polskich sklepów internetowych. Sprzedaż produktów do tych krajów stanowi większość transakcji dokonywanych za granicą za pośrednictwem systemu PayPal. Niemcy są naszym trzecim, kluczowym, zagranicznym klientem, jeżeli chodzi o liczbę zagranicznych transakcji sprzedażowych za pośrednictwem systemu PayPal. Pozostałe interesujące rynki dla polskich sklepów online to zarówno kraje Unii Europejskiej, takie jak Francja, Włochy czy Czechy, jak i kraje ze wschodu: Rosja i Chiny. b) Branże z dominującym udziałem eksportu Wymienione w powyższym akapicie kraje, należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności podczas opracowywania strategii międzynarodowego rozwoju. Warto również pamiętać, że niezmiernie istotna jest branża, w której działa sklep i do której klasyfikuje swoje produkty. Okazuje się, że niektóre produkty są atrakcyjne na określonych rynkach, zaś całkowicie pomijane na innych. Widać to dobrze na przykładzie USA i Wielkiej Brytanii, które znajdują się w czołówce klasyfikacji pod względem wielkości sprzedaży zagranicznej za pośrednictwem systemu PayPal. Pomiędzy tymi krajami mogą występować duże dysproporcje w zależności od kategorii sprzedawanych produktów. Okazuje się że, polskie sklepy internetowe pod względem kategorii produktów, sprzedają najwięcej dóbr takich jak: usługi cyfrowe (gry online, usługi internetowe itp.), elektronika, odzież oraz produkty unikalne, trudno dostępne. 2. Preferencje płatności, specyfika lokalna Po określeniu rynku najbardziej atrakcyjnego dla działalności gospodarczej sklepu należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Rozpoczęcie sprzedaży własnych produktów wiąże się ściśle z pytaniem: jakie metody płatności zaoferujecie Państwo swoim klientom? Pytanie to jest istotne, ponieważ płatności nie są dokonywane w identyczny sposób w każdym kraju. Znają Państwo rynek i preferencje płatnicze w Polsce. Wydaje się nie do pomyślenia, aby na rynku krajowym nie oferować płatności poprzez przelew bankowy czy pobranie gotówki, które są u nas najbardziej popularne. Poniżej przedstawione zostały najczęściej stosowane metody płatności w Polsce: Strona 9 / 18

10 80% 70% Polska 72% 60% 50% 45% 40% 30% 23% 24% 20% 10% 8% 9% 3% 11% 0% karta karta kredytowa debetowa PayPal przelew bankowy karta prepaid pieniężny gotówka pocztowy Nasze międzynarodowe badanie wśród konsumentów kupujących za granicą, udowadnia, że forma płatności jest czynnikiem tak samo ważnym dla klienta jak cena. Opierając się na danych firmy Nielsen opublikowanych w badaniu Trading globally firmy Worldpay naświetlimy najważniejsze różnice w preferowanych przez konsumentów formach płatności pomiędzy najbardziej perspektywicznymi rynkami dla polskich sklepów internetowych a rynkiem krajowym. a) Stany Zjednoczone 80% 70% 60% 70% Stany Zjednoczone 50% 40% 40% 36% 30% 20% 10% 0% karta karta kredytowa debetowa PayPal 72% 3% przelew bankowy karta prepaid 1% 1% 0% pieniężny gotówka pocztowy Strona 10 / 18

11 Najpopularniejsze metody płatności to: karty płatnicze (kredytowe lub debetowe) i PayPal. Jednakże używanie kart płatniczych w USA nie ogranicza się jedynie do kart Visa i MasterCard. Przykładowo, pominięcie kart American Express może okazać się bardzo nierozsądne z handlowego punktu widzenia. Udział tej karty w handlu w USA jest znaczący w porównaniu do Polski. Kolejnym przykładem jest bardzo popularna za Atlantykiem lokalna karta płatnicza, Discover. Podobnie jak American Express zalicza się ona do kart kredytowych, a jej obecność lub brak może mieć bezpośredni wpływ na wielkość Państwa sprzedaży. b) Wielka Brytania Wielka Brytania 70% 60% 50% 52% 59% 46% 40% 30% 20% 10% 0% karta karta kredytowa debetowa PayPal 72% 1% 2% 1% 2% przelew bankowy karta prepaid pieniężny gotówka pocztowy W przeciwieństwie do innych badanych przez nas krajów, karty debetowe znajdują się tutaj na czele klasyfikacji przed kartami kredytowymi i PayPal. W Wielkiej Brytanii jest zarejestrowanych o wiele więcej kart płatniczych niż w Polsce. Występujące na rynku karty różnią się między sobą. Najpopularniejsza jest karta Visa Credit. Istnieją setki kart tego typu. Mogą być one powiązane z firmami lub markami i bardzo przypominają one nasze karty lojalnościowe. Karty tego typu można używać dopiero od 18 roku życia. Karta Visa Debit jest bezpośrednio powiązana z rachunkiem bankowym jej właściciela. Najczęściej można jej używać do granicy salda dostępnego na danym rachunku. Młodzi Brytyjczycy mogą używać kart tego typu po ukończeniu 16 roku życia. W Wielkiej Brytanii, przy użyciu karty Maestro dokonywanych jest około 10% transakcji internetowych. Jest to karta wydawana przez firmę MasterCard. Jej cechą charakterystyczną jest wysyłanie wniosku o autoryzację przy każdym jej użyciu, niezależnie od kwoty transakcji. Strona 11 / 18

12 c) Niemcy Niemcy 100% 90% 86% 80% 70% 60% 50% 40% 34% 35% 30% 20% 14% 10% 0% 1% karta karta kredytowa debetowa PayPal przelew bankowy 1% karta prepaid 4% pieniężny gotówka 1% pocztowy W Niemczech, karty płatnicze ustępują pod względem popularności przelewom bankowym, które są najbardziej uznawaną metodą płatności. Większość transakcji dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego, metoda ta jest znacznie lepiej rozwinięta niż w Polsce. Jedną z najpopularniejszych form płatności w Niemczech jest ELV. Elektronisches Lastschrift Verfahren jest systemem płatności praktycznie nieznanym w naszym kraju. Jest to usługa oferowana przez banki, do której nabywca musi się zapisać. Następnie sprzedawca może złożyć do banku nabywcy wniosek o wykonanie przelewu. Transakcja odbywa się bez karty kredytowej ani dokonywania rozliczenia. Giropay jest głównym dostawcą płatności ELV. PayPal jest drugą metodą płatności najczęściej używaną przez naszych sąsiadów. Karta płatnicza znajduje się dopiero na trzeciej pozycji. d) Czechy Czechy 80% 70% 73% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 3% 4% karta karta PayPal kredytowa debetowa przelew bankowy 1% karta prepaid 20% pieniężny gotówka 6% pocztowy Strona 12 / 18

13 Czeski handel internetowy rozwija się bardzo szybko, aczkolwiek klienci wciąż pozostają konserwatywni w wyborze metod płatności i w znacznym stopniu wybierają płatność gotówką przy odbiorze towaru. Przelew bankowy zajmuje drugie miejsce, tuż za nim znajduje się pieniężny. Obecnie czescy klienci z dystansem podchodzą do dokonywania płatności przy użyciu kart kredytowych, głównie z powodu obaw związanych z ujawnianiem danych użytkownika w internecie. 3. Czy oferowane metody płatności stanowią atut handlowy? Powyższy przegląd metod płatności wskazuje, że preferencje płatnicze mogą znacznie różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego, oferowane metody płatności mają realny wpływ na decyzję kupującego o złożeniu zamówienia. a) PayPal - rozwiązanie międzynarodowe PayPal działa w 190 krajach i jest na całym świecie postrzegany jako gwarancja bezpieczeństwa. Na pięciu badanych przez nas rynkach PayPal jest w czołówce najchętniej stosowanych metod płatności w transakcjach krajowych. Widząc na stronie sklepu internetowego znak tej metody płatności, brytyjski lub włoski klient będzie miał pewność, że może dokonać płatności przy pomocy metody, którą zna i której ufa. Nie są to jedyne korzyści, które oferuje system PayPal w handlu międzynarodowym. PŁATNOŚĆ PRZY POMOCY KONTA PAYPAL POZWOLI ZDOBYĆ ZAUFANIE KUPUJĄCYCH Dla klienta kupującego online podawanie swoich danych bankowych na stronie internetowej zawsze jest delikatną sprawą. Kwestie zaufania i bezpieczeństwa są bardzo ważne dla nabywców lokalnych, stają się one więc tym bardziej istotne dla klienta składającego zamówienie na zagranicznej stronie. Płatność za pośrednictwem PayPal pozwala klientom płacić za zakupy bez potrzeby podawania swoich danych bankowych wystarczy użyć adresu i hasła powiązanego z indywidualnym kontem PayPal. Obecnie PayPal ma ponad 123 miliony aktywnych kont na całym świecie, są to potencjalni klienci Państwa sklepu internetowego. KOMPLETNA PLATFORMA PŁATNICZA POZWALAJĄCA ŁATWO OFEROWAĆ LOKALNE METODY PŁATNOŚCI Propozycja PayPal dla handlowców nie ogranicza się do możliwości zaoferowania konta PayPal jako dodatkowej metody płatności. Oferujemy również kompletną platformę płatniczą, pozwalającą akceptować transakcje z klientami, którzy nie mają konta PayPal. Nasza obecność w 190 krajach pozwoliła nam utworzyć partnerstwo z lokalnymi metodami płatności. Dlatego też w przypadku klientów polskich sklepy mogą zaoferować możliwość płacenia przy pomocy karty Visa lub MasterCard, klienci z Niemiec będą mogli zapłacić przez Giropay, a klienci włoscy uiszczą opłatę za pomocą kart przedpłaconych bez specjalnego wysiłku. Instalacja pełnej platformy na stronie sklepu jest równie prosta co dokonanie płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Do kodu źródłowego witryny sklepu wystarczy dodać podany przez nas skrypt. Lokalne metody płatności wyświetlają się automatycznie w zależności od języka strony płatności. Można samodzielnie określić język strony płatności lub ustawić go tak, by dostosowywał się do adresu IP kupującego. Strona 13 / 18

14 ZARZĄDZANIE WIELOMA WALUTAMI, POZWALAJĄCE DOSTOSOWAĆ SIĘ DO STRATEGII HANDLOWEJ PayPal pozwala na akceptowanie do 25 różnych walut. W zależności od rodzaju działalności można wybrać akceptowanie płatności tylko w euro lub w różnych walutach. Jeśli na przykład większa część sprzedaży sklepu odbywa się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego bardziej opłacalne jest akceptowanie płatności tylko w euro. Jeśli natomiast planowany jest rozwój działalności sklepu na przykład w Stanach Zjednoczonych, z pewnością warto akceptować dolary amerykańskie by przyciągnąć większą liczbę klientów. Klientom zagranicznym łatwiej jest porównywać ceny w ich walucie lokalnej. Opłaty związane z wymianą walut mogą zniechęcać potencjalnych zagranicznych klientów. Tymczasem transakcje są księgowane na koncie PayPal w walucie, w jakiej zostały one przeprowadzone. Na koncie PayPal dostępnych jest kilka wierszy z saldem: po jednym dla każdej waluty. Dane saldo można wykorzystać do dokonywania zakupów online w tej samej walucie, na przykład, aby opłacić dostawcę. Kwota płatności zostanie automatycznie pobrana z danego salda PayPal w odpowiedniej walucie: dzięki temu uniknąć można kosztów wymiany walut. Natomiast jeśli zaistnieje potrzeba przelania środków na konto bankowe w euro, trzeba ponieść koszt wymiany walut. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę: https://www.paypal-marketing.pl/klienci_indywidualni/co_to_jest_paypal/oplaty.html b) Jak przezwyciężyć zahamowania kupujących? Przeprowadzone przez nas w 2011 roku globalne badanie wśród internautów robiących zakupy na zagranicznych stronach internetowych pozwoliło nam dokładniej przeanalizować zahamowania tych klientów. Głównymi zidentyfikowanymi przez nas barierami są: koszty przesyłki bezpieczeństwo płatności jakość produktu trudności w uzyskaniu zwrotu pieniędzy w razie nieudanej transakcji. Oczywiście oferowane rozwiązanie płatnicze nie rozwieje samo w sobie wszystkich obaw konsumentów. Jednakże system PayPal ma na celu zdobycie i utrzymanie wysokiego poziomu zaufania do handlu elektronicznego, w tym podczas transakcji międzynarodowych. Dlatego też aktywnie pracujemy, aby spełnić te oczekiwania. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Komunikacja jest podstawą relacji handlowej z każdym klientem. Natomiast w przypadku nabywców zagranicznych odgrywa ona decydującą rolę. Czas oczekiwania na przesyłkę i ryzyko wystąpienia opóźnień związanych z dostawą mogą powodować stres i mogą mieć bezpośredni wpływ na relacje z klientem. W przypadku sprzedaży międzynarodowej, głównym zagrożeniem jest ryzyko, że klient nawet nie spróbuje skontaktować się ze sklepem w razie pojawienia się problemów. Jeśli zamówienie nie dotrze na czas, może on stracić cierpliwość i odmówić zapłaty twierdząc, że nie otrzymał od sklepu odpowiedzi. Aby uniknąć takich nieporozumień, PayPal wprowadził Arbitraż Sporów, czyli wewnętrzny system reklamacji, oferujący kupującym możliwość kontaktu ze sprzedawcą. Strona 14 / 18

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Dołącz do grona ponad 17 000 profesjonalnych sprzedawców internetowych! Twoje logo

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard Wygoda. Szybkość. Bezpieczeństwo. Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal - solidny partner w płatnościach internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r 4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r I. Informacje ogólne 1 Wszystkie ceny widoczne na stronie www.4auto.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2 Opony sprzedawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe REGULAMIN Obowiązuje od 23-03-2012 Sklep internetowy www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, działający pod adresem www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, prowadzony jest przez firmę MAG-MAR Józef Susfał wpisaną do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Spis treści

Regulamin sklepu. Spis treści Regulamin sklepu Spis treści 1. Definicje 2. Zakres ważności regulaminu 3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia 4. Ceny i koszty przesyłki 5. Dostawa 6. Zastrzeżenie własności 7.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Badania idealo: Metody płatności oferowane przez europejskie sklepy internetowe

Badania idealo: Metody płatności oferowane przez europejskie sklepy internetowe Badania idealo: Metody płatności oferowane przez europejskie sklepy internetowe Najczęściej oferowaną metodą płatności w europejskich sklepach internetowych jest karta kredytowa. W Polsce, za zakupy internetowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepnazdrowie.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany:

Najważniejsze zmiany: Niniejszy dokument prezentuje zmiany dokonane w regulaminie sklepu Lawa ubrania z polskim ogniem. Regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie 18 lipca (0:00) 2015 r. Nowe zapisy zaznaczone zostały zielonem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej i zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sklep na zmiany w prawie?

Jak przygotować sklep na zmiany w prawie? Jak przygotować sklep na zmiany w prawie? Nowa ustawa o prawach konsumenta Autor: Julia Mandel Specjalista ds. prawa i certyfikacji Trusted Shops Kolonia, lipiec 2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2.

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów?

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Jak wiadomo, udane zakupy często zależą od dobrego doradztwa. Tak uważają nie tylko klienci w centrach handlowych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu www.brasmania.pl Sklep internetowy brasmania.pl [dalej zwany jako Sklep] prowadzi handel detaliczny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.d ogspassion.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GABI OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GABI OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GABI OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: http://www.bhp-gabi.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu www.legalnyregulamin.pl BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 800 355 (czynna pn-pt od 8 do 16) VALVEN Sp. z o.o. ul. Jana Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: PL7492096445

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modnelampy.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

I Przyjmowanie i realizacja zamówień I Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza pod adresem www.rynekagd.com 2. Zamówienia od Klientów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o.

Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o. REGULAMIN Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego o nazwie: Softkey.pl, którego jest właścicielem. ul. Obornicka 19A, 02-948

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Informacje ogólne 1.1 Sklep działa pod adresem www. sklep.buglaenergy.pl. Właścicielem Sklepu jest Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego. Regulamin Regulamin sklepu internetowego Sztućce.pl 1 Postanowienia ogólne Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem http://sztucce.pl/pl/content/3-regulamin

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ARIANA

Regulamin sklepu internetowego ARIANA Regulamin sklepu internetowego ARIANA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ekolandia24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ekolandia24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ekolandia24.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sklep na zmiany w prawie?

Jak przygotować sklep na zmiany w prawie? Jak przygotować sklep na zmiany w prawie? Nowa ustawa o prawach konsumenta Autor: Julia Mandel Specjalista ds. prawa i certyfikacji Trusted Shops Kolonia, marzec 2014 Nowa ustawa o prawach konsumenta Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU ODEO24 OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.odeo24.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

Regulamin. 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Regulamin Dane przedsiębiorcy 1. Właścicielem jest sklepu internetowego Wydawnictwa PROLOG jest PROLOG Szkoła Języków Obcych Mariusz Siara. Wydawnictwo prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.prologpublishing.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Poniższy regulamin zawiera najważniejsze zasady współpracy między klientem, a firmą CID LINES Sp. z o.o. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszelkie wątpliwe kwestie postaramy

Bardziej szczegółowo