Uczestnicy postępowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnicy postępowania"

Transkrypt

1 Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek Łomża Łomża, r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta ŁOMŻA ( w podziale na 2 zadania) Wyjaśnienia treści SIWZ W odpowiedzi na zapytania i wnioski jednego z wykonawców, dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Zadanie II), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) udziela poniżej dodatkowych informacji i wyjaśnień. 1. Prosimy o podanie zgłoszonych do Zamawiającego wszystkich roszczeń, i założonych rezerw szkodowych, z uwzględnieniem ich wysokości w odniesieniu do każdego produktu ubezpieczeniowego: przyczyny ich powstania, wysokość roszczenia, Zamawiający informuje, iż szkodowość zgodnie z Załącznikiem do SIWZ. Wykaz zawiera odszkodowania wypłacone + założone rezerwy, z uwzględnieniem zarówno szkód powstałych jak i zgłoszonych w okresie: (do 20 lutego) na podstawie rejestrów, otrzymanych i prowadzonych przez dotychczasowych Ubezpieczycieli Zamawiającego, w możliwym i dostępnym zakresie. 2. Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie ubezpieczenia na 3 lata z podziałem na 3 roczne okresy rozliczeniowe: a) I okres od do b) II okres od do c) III okres od do Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego (jw.) z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych Zadaniem nr I za dany okres rozliczeniowy przekroczy 50%. Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na ostatni dzień 10 tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego okresu Współczynnik szkodowości = odszkodowania wypłacone + rezerwa na szkody zgłoszone niewypłacone składka przypisana Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w każdym produkcie za poprzednie 10 miesięcy tego okresu. 1

2 3. Jaka jest faktyczna suma ubezpieczenia środków obrotowych, mienia osób trzecich, mienia przyjętego w celu wykonania usługi (ich asortyment, rodzaj) oraz prosimy o oddzielne określenia sumy ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych w systemie na pierwsze ryzyko, w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych? Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na przyjęty system pierwszego ryzyka, jak też określony przedmiot ubezpieczenia, nie jest w stanie wskazać dokładnej wartości, rodzaju ani ilości mienia, o które pyta Wykonawca. Powyższe nie jest możliwe również z uwagi na ilość lokalizacji, jak też podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego. Równocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany, o jakie Wykonawca wnioskuje w tym punkcie. 4. Wniosek: proponujemy ubezpieczenie ww. mienia, za wyjątkiem nakładów i inwestycyjnych, w systemie sum stałych lub sum zmiennych. 5. Ad. Pkt (str. 11 SIWZ). Proponujemy wprowadzenie limitu % i kwotowego wzrostu sum ubezpieczenia. Prosimy o udzielenie informacji o ile, szacunkowo, mogą wzrosnąć sumy ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy jak też na każdy następny rok (czy planowane są nowe inwestycje, o jakiej wartości w okresie 3 lat). Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany, o jakie wnioskuje Wykonawca w tym punkcie, niemniej wyjaśnia, że Zamawiający wskazał w ramach klauzuli automatycznego doubezpieczenia wskaźnik % maksymalnego wzrostu mienia w przeciągu trwania całej umowy. Ponadto Zamawiający informuje, iż dotychczas rok do roku ubezpieczeniowego ( do ) wzrost wartości sięgnął niespełna 10% łącznej sumy ubezpieczenia (w tym także inwestycje) stąd wskazany w klauzuli % ma za zadanie uwzględnić wszelkie możliwe zmiany, jakie mogą nastąpić w przeciągu trwania 3-letniej umowy. Jeśli chodzi o planowane inwestycje, Zamawiający odsyła w tym pkt. Wykonawcę do odpowiedzi na zapytanie nr Ad. Pkt (str. 11 SIWZ). zamówienia uzupełniające - jakie inwestycje i o jakiej wartości planowane są w ramach zamówień uzupełniających w okresie 3 lat? Zamawiający wyjaśnia w tym pkt, że kwestię doubezpieczeń mienia określił w ramach klauzuli automatycznego doubezpieczenia. Natomiast Zamawiający kwestię zamówień uzupełniających pozostawił na ewentualne inne kwestie, np. związane z koniecznością przedłużenia umowy po jej zakończeniu w ramach określonych okoliczności lub na inne kwestie, w jakich w granicach prawnie dopuszczonych będzie mógł z nich skorzystać w tym właśnie trybie. 7. W klauzuli prac budowlano-montażowych (str SIWZ) proponujemy dodanie zastrzeżenia o ile nie naruszają konstrukcji nośnej dachu obiektu i ścian (w treści kl. jest mowa tylko o dachu). 8. Klauzula definicji wartości odtworzeniowej (str. 19 SIWZ) czy 1500 zł/m2 dla nieruchomości i 800 zł/m2 dla budynków gospodarczych nie jest zaniżone? (czy nie ma tu niedoubezpieczenia?). Uważamy, że odpowiednio powinny być to kwoty minimum zł/m2 i 1500 zł/m2. 2

3 Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie jest rzeczoznawcą i tym samym nie może oceniać tak przyjętego przez Zamawiającego wskaźnika wartości odbudowy swojego mienia. Ponadto Zamawiający wskazuje, iż uważna analiza pkt OPZ-WZU poświęcona wartości ubezpieczenia, jasno potwierdzi, że Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia tak wskazanej sumy ubezpieczenia i wypłacenia odszkodowania w tej wartości, bez względu na to, czy faktycznie w ocenie Wykonawcy, ta kwota wystarczy czy też nie na odtworzenie mienia, w dalszej kolejności. Dodać należy, iż Zamawiający starał się wskazać i wyliczyć kwoty za m2, za jakie faktycznie w tym rejonie Polski uda mu się odtworzyć mienie w razie jego szkody. 9. Jeżeli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2. teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego. jest FLEXA. 10. Klauzula interpretacji (str. 23 SIWZ) Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego treści: Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule zawarte w dokumentach ubezpieczenia, zmieniające treść ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej OWU), będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w tym dotyczy to także limitów odpowiedzialności). Naszym zdaniem pozostawienie niezmienionego zapisu jw. oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie przez poszczególnych wykonawców ofert o różnych parametrach (odmienne zakresy ubezpieczenia lub odmienne limity odpowiedzialności bądź ich brak, niż to wynika z treści SIWZ i ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczeń). W SIWZ brak jest objaśnienia kryteriów metodologicznych (milczy o tym pkt XV SIWZ Opis kryteriów wyboru oferty) jak w takim przypadku oferty zostaną porównane, uwzględniając postanowienia (zakres i limity kwotowe) ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczeń. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż interpretacja Wykonawcy w zakresie tego punktu wydaje się być celowo błędna i jednocześnie wprowadzająca zamieszenie merytoryczne względem innych Wykonawców. Wykonawca analizując treść klauzuli w sposób, w jaki to opisał, zapomina, że uregulowania przedmiotowej klauzuli mają jedynie za zadanie podkreślić wagę zapisów OPZ-WZU tj. ich pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy (które będą miały zastosowanie w zakresie w nim nieuregulowanym), korzystną interpretację postanowień, które Wykonawca chciałaby intepretować niezgodnie z ich przeznaczeniem lub intencją oraz nieumniejszanie ochrony tam, gdzie z samych OWU ma ona 3

4 korzystniejsze zastosowanie dla Zamawiającego (dotyczy np. zapisu o limitach odpowiedzialności w treści kl. interpretacji). Zamawiający jednocześnie podkreśla, że owe postanowienie w żaden sposób nie preferuje żadnego Wykonawcy, ani nie ocenia jego produktu (jak słusznie zauważył Wykonawca nie stanowi to kryterium poddawanego ocenie). Zamawiający zaś, korzysta jedynie z tego, co zapewnia mu podstawowy zakres produktu Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Dlatego też utożsamianie zapisów tej klauzuli z dopuszczalnością złożenia oferty niespełniającej minimalnego zakresu określonego w SIWZ (jako wymagalnego bezwarunkowo) jest zupełnym niezrozumieniem intencji Zamawiającego, wprost i jasno sformułowanej w klauzuli, ba powszechnie stosowanej na rynku ubezpieczeniowym. 11. Wniosek: proponujemy aby w klauzuli reprezentantów (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 17) po sformułowaniu. rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta, Wiceprezydenta, Skarbnika, Sekretarza, Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego dodać wyrazy oraz kierowników/dyrektorów i ich zastępców ubezpieczonych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną? 12. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, jednostki organizacyjne. Zamawiający wyjaśnia, iż na bieżący okres ubezpieczenia, wprowadził zmiany względem roku zeszłego. 13. Prosimy o informacje czy stan szkód (wykaz jest na dzień ) nie uległ zmianie do dnia dzisiejszego (daty otrzymania niniejszego pisma). Zamawiający informuje, iż od dnia sporządzenia wykazu, zanotowaliśmy zgłoszenie następującej szkody: L.p. 218 Data zdarzenia Status szkody W likwidacji Wypłaty Rezerwa Ryzyko /Polisa 6 000,00 zł OC Przyczyna szkody Szkoda osobowa przewrócenie się Pana na chodniku (podobno śliskim) oraz złamanie barku 14. Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkodowości o odmowy i/lub zdarzenia nie objęte zakresem pokrycia umów ubezpieczenia. Zamawiający wyjaśnia, iż zestawienie zawiera wszystkie szkody, jakie zostały nam przekazane, na podstawie rejestrów prowadzonych przez Ubezpieczycieli Zamawiającego. 15. Prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy zostały przygotowane dane o szkodowości. Zamawiający wyjaśnia, iż zestawienie zostało przygotowane przy poziomie franszyz/udziałów własnych jak w obecnym Programie Ubezpieczenia. 16. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub 4

5 przedmiotowo składniki mienia które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat. Zamawiający wyjaśnia, iż zestawienie zawiera wszystkie szkody, jakie zostały nam przekazane na podstawie rejestrów Wykonawców Zamawiającego. Natomiast druga część pytania jest zupełnie niezrozumiała dla Zamawiającego. 17. W klauzuli zwiększonych kosztów działalności (str. 27 SIWZ) proponujemy wprowadzenie maksymalnego okresu odpowiedzialności 3 miesiące od daty postania szkody. 18. Czy możliwe jest przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem jego roku produkcji cech identyfikacyjnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych lub na etapie przygotowania ofert podanie przybliżonej wartości sprzętu (udziału procentowego) z datą produkcji do 5 lat, od 6-8 lat, powyżej 8 lat? Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest możliwe również z uwagi na ilość lokalizacji, jak też podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, przekazać szczegółowych wykazów sprzętu elektronicznego, o które wnosi Wykonawca. 19. Wniosek: proponujemy aby sprzęt elektroniczny starszy niż 5 lat był wyłączony z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i włączony do ubezpieczony w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 20. W klauzuli zniesienia zasady proporcji (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 13) proponujemy zastąpienie wskaźnika procentowego niedoubezpieczenia z 30% na 20%. Dotyczy całego mienia objętego zakresem ubezpieczenia z wyłączeniem ubezpieczonego w wartości księgowej brutto. 21. W klauzuli likwidacji środków trwałych oraz wartości ubezpieczenia(różne wartości) (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 13) proponujemy zastąpienie zapisu: Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie wg zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia wartości również w przypadku nie odtworzenia (odbudowania/odkupienia) jakiegokolwiek środka trwałego/braku zakupu nowego środka w miejsce uszkodzonego. zapisem w przypadku nie odtwarzania jakiegokolwiek środka trwałego/braku zakupu nowego środka w miejsce uszkodzonego Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie wg wartości rzeczywistej. 22. W klauzuli automatycznego doubezpieczenia (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 14,15) proponujemy zastąpienie limitu automatycznego doubezpieczenia z wielkości 40% na 20% ogólnej sumy ubezpieczenia z określaniem maksymalnego limitu kwotowego PLN. 23. Proponujemy zastąpienie klauzuli kosztów rzeczoznawców (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 22) klauzulą o treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 5

6 ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach odszkodowania Wykonawca dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Wykonawcy, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami. 24. Proponujemy zastąpienia klauzuli likwidacji drobnych szkód (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 24) klauzulą o treści jak niżej W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza zł likwidacja szkód może odbywać się zgodnie z poniższą procedurą. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela telefonicznie albo na adres mailowy Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostanie na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji). Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie, c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu. g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia. W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo: h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policje, i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu jeśli obiekt jest chroniony przez agencje, k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu jeśli obiekt posiada system alarmowy. W przypadku szkód zgłaszanych tytułem OC Ubezpieczony przekaże też dodatkowo: l) Dane poszkodowanego [w tym kontaktowe - telefon], datę zgłoszenia szkody przez poszkodowanego, m) Tytuł prawny poszkodowanego do lokalu (fotokopia), ewentualnie oświadczenie wspólnoty potwierdzające członkostwo poszkodowanego i jego prawo do lokalu, n) Oświadczenie poszkodowanego, że nie otrzymał odszkodowania w związku ze szkodą lub nie ubiega się o takie odszkodowanie; o) Rachunki za wykonane usunięcie szkody wraz z kosztorysem [pkt 2 ust c-e]; p) Informację, kto ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę wraz z uzasadnieniem stanowiska; 2. Wykonawca otrzyma komplet dokumentów, które są każdorazowo wymagane w procesie likwidacji szkody (skan polis wraz z wszystkimi załącznikami, potwierdzony numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie oraz wyciąg z KRS) i nie będzie wymagać przesyłania tych dokumentów do każdej szkody. Ubezpieczony zobowiązuje się do aktualizacji wyciągu z KRS w razie zmiany wpisu. 3. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów. 4. Po potwierdzeniu odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia, Wykonawca wypłaca poszkodowanemu bezsporną część odszkodowania lub zaliczkę bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Procedura niniejsza: Nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. 25. Proponujemy zastąpienia klauzuli miejsca ubezpieczenia, przeniesienia między placówkami/lokalizacjami oraz transportu (z limitem transportu) (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 17) klauzulami o treści jak niżej Klauzula miejsca ubezpieczenia. 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące 6

7 zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień. 2. Limit odpowiedzialności ,00zł na wszystkie nowe lokalizacje w okresie ubezpieczenia 3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza powyższy limit odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela. 4. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się, typu : 1) namiotów, 2) konstrukcji drewnianej (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop), 3) krytych strzechą, gontem, wiórem itp., 4) magazynów o wysokości 7 m lub więcej, 5) magazynów gdzie w konstrukcji obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem typu styropian lub pianka poliuretanowa. 5. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Klauzula transportu, przeniesienia mienia. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w czasie transportu drogowego, pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego, realizowanego przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. osób. 2. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, za wyjątkiem szkód wyłączonych w ust. 4 i 6 niniejszej klauzuli i obejmuje również szkody powstałe w trakcie operacji załadunkowych i wyładunkowych. 3. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/po zakończeniu przewozu. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 5. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, 2) gotówka i wartości pieniężne, 3) żywe zwierzęta, 4) mienie pracownicze, 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących. 6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych, 2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości, 3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych, 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia. 7. Llimit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i wynosi ,00 PLN. 26. Jakie mienie ma być objęte ubezpieczeniem, wyszczególnione wykazie pod nazwą budowle, czy można sporządzić wykaz tego mienia skonktretyzowny/zamknięty, czy wyłączone są w tej pozycji drogi publiczne. Zamawiający informuje, iż mieniem tym będą różne budowle. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest możliwe również z uwagi na ilość lokalizacji, jak też podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, przekazać szczegółowych wykazów budowli, o które wnosi Wykonawca, niemniej możliwy zakres informacji znajduje się w Załączniku do SIWZ z mieniem Zamawiającego, w podziale na poszczególne jednostki. 27. Prosimy o podanie lokalizacji, sum ubezpieczenia (sposób określenia sumy ubezpieczenia, czy są wyceny rzeczoznawców) mienia będącego zabytkiem. 7

8 Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zawarte w tym punkcie wyjaśnia, iż intencją Zamawiającego nie było objęcie mienia będącego zabytkiem w wartości zabytkowej, ale objęcie w ogóle ochroną tego rodzaju mienia z uwagi na wyłączenia w OWU Wykonawców w zakresie jego rodzaju. Tym samym Wykonawca będzie odpowiadał za tego rodzaju mienie wyłącznie wg z góry określonej wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto, których definicje znajdują się w Załączniku do SIWZ (tj. OPZ-WZU) tj. wg przeliczników tam wskazanych. Jednocześnie Zamawiający wymienia poniżej mienie, znajdujące się w ewidencji zabytków wg stanu na dzień dzisiejszy: 1. Ratusz miejski, ( r.). Stary Rynek 14, nr rej. A 214/ r.- Załącznik nr do SIWZ, 2. Plebania ewangelicka, tzw. Dom Pastora (1888r.). Ul. Krzywe Koło 1, nr rej. A 238/ r. Załącznik nr 1.1. do SIWZ, 3. Gimnazjum męskie ob. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ( 1904 r.). Ul. Bernatowicza 4, nr rej. A 206/ r. Załącznik nr 1.1. do SIWZ, 4. Gimnazjum żeńskie, ob. Liceum Ogólnokształcące, ( r.). Plac Kościuszki 3, nr rej. A 463/ r. Załącznik nr 1.1. do SIWZ, 5. Szkoła im. Królowej Jadwigi ob. Muzeum Północno Mazowieckie, ( 1910 r.). Ul. Dworna 22, nr rej. A 479/ r. - Załącznik nr 1.1. do SIWZ. Wykaz tego mienia może ulegać jednak zmianie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 28. W klauzuli mienia będącego zabytkiem (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 11) proponujemy dodanie zdania: Koszty odbudowy, naprawy, reprodukcji, odkupienia tego mienia nie będą uwzględniały jego wartości historycznej. Zamawiający w odpowiedzi na przedmiotowe pytania, potwierdza, iż intencją Zamawiającego nie jest uwzględnienie wartości historycznej przy kosztach odbudowy, naprawy reprodukcji bądź odkupienia takiego mienia. Tym samym nie ma zasadności dokonywania zmian w OPZ-WZU tj. Załączniku nr 1 do SIWZ i Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian, o które Zamawiający wnosi w tym punkcie. 29. W klauzuli prac budowlano-montażowych (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 15,16) prosimy o podanie jaki jest przewidziany zakres tego typu prac (w których lokalizacjach), Zamawiający wskazuje, iż szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera budżet Miasta Łomża, zatwierdzony Uchwałą NR 17/V/15 z dnia: 21 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie budżetu miasta Łomży na 2015 rok, zamieszczony na stronie internetowej: a w szczególności załącznik nr 4 (Planowane wydatki majątkowe w 2015 r.) oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża, zatwierdzona Uchwałą NR 16/V/15 z dnia: 21 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata , zamieszczona na stronie internetowej: Planowane nowe inwestycje dotyczą przede wszystkim budowy, remontów i przebudowy dróg. 30. Prosimy o wskazanie jakie mienie (jego wartość) znajduje się pod ziemią (klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od miejsca usytuowania, załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 17), Zamawiający w ramach odpowiedzi na przedmiotowe pytania wyjaśnia, iż nie jest możliwe, z uwagi na ilość lokalizacji jak też podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, wskazać dokładnie wartości mienia oraz jego opisu, o jakie pyta Wykonawca w tym punkcie. Niemniej Zamawiający wyjaśnia, iż intencją tej klauzuli jest objęcie ochroną wyłącznie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (a wskazanego w Załączniku do SIWZ w tym w OPZ-WZU, który będzie podlegał aktualizacjom) i uniknięcie sytuacji, w której Wykonawca chciałby dokonać odmowy wypłaty odszkodowania, tylko z uwagi na charakter takiego mienia. Tym samym Zamawiający nie oczekuje, aby Wykonawca odpowiadał za jakiekolwiek mienie nie zgłoszone do ubezpieczenia, ale musi się zabezpieczyć przed różnymi zapisami w OWU Wykonawców. 8

9 31. Proponujemy w klauzuli 72 godzin (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 15) ograniczenie ryzyk których dotyczy ta klauzula do powodzi, deszczu nawalnego, huraganu oraz wprowadzenie przedziału czasowego 48 godzin. 32. Proponujmy w odniesieniu do przepięć innych niż pośrednie uderzenie pioruna dodanie zapisu: ochrona pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry) oraz posiadania w miejscach, gdzie jest niezbędne zasilanie generatorów prądu. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia + ograniczenie odpowiedzialności do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. + franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody minimum ,00 PLN 33. Jaka jest wartość obiektów w II klasie palności przy założeniu że: Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych: Klasa I obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożu niepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.) Klasa II obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe. Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe, z uwagi na ilość lokalizacji jak też podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, wskazać wartości obiektów w II klasie palności. 34. Przy ubezpieczeniu przystanków i wiat autobusowych, pionowych znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, włazów studzienek kanalizacyjnych (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 34) proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% szkody min. 2000,00 PLN, 35. Przy ubezpieczeniu w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej proponujemy wyłączenie włazów/studzienek,, wartości pieniężnych, mienia pracowniczego. 36. Przy ubezpieczeniu szyb od stłuczenia proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200,00 PLN. 9

10 37. Prosimy o informacje odnośnie budynków/pustostanów, czy są takie budynki/lokalizacje gdzie znajdują się pustostany). Jaki jest ich stan techniczny, jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Wnioskujemy o wyłączenie tych budynków z ochrony ubezpieczeniowej lub ich ubezpieczenie w zakresie podstawowym (flexa). Wnioskujemy o włączenie klauzuli o treści jak niżej: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany 24h/dobę, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. Zamawiający wyjaśnia, iż ma następujące lokalizacje, na dzień dzisiejszy wyłączone z użytkowania. Są to: Budynek przy ul. 3-go Maja jest budynkiem mieszkalnym. W trakcie okresu ubezpieczenia mogą następować zmiany ryzyka, o które pyta Wykonawca w tym punkcie. Równocześnie Zamawiający nie zgadza się na zmiany, o jakie wnioskuje Wykonawca w tym punkcie. 38. Odnośnie składowiska odpadów w Miastkowie: Czy zalecenia polustracyjne z roku ubiegłego tj. Zalecenia kluczowe: Zaleca się zapewnienie właściwej wydajności hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Zakładu. Podczas spotkania stwierdzono, że wydajność hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Zakładu nie spełnia wymaganego przepisami prawa parametru wydajności dla hydrantów zewnętrznych DN 80 wynoszącego 10 dm3/s. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami wydajność kształtowała się na poziomie około 2,5 dm3/s. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i podjęcie czynności w celu zapewnienia właściwej wydajności hydrantów zawietrznych. Zaleca się zapewnienie stałego dostępu do hydrantów wewnętrznych. Zalecenia w celu zmniejszenia ryzyka: Zaleca się wyłączanie energii elektrycznej po godzinach pracy Zakładu na hali segregacji za pomocą głównego wyłącznika prądu na wejściu do budynku. Alternatywą dla wspomnianego zalecenia może być wykonywanie obchodów przez dozorcę po godzinach pracy i w dni wolne wewnątrz hali segregacji co dwie godziny z pisemną rejestracją każdego patrolu. Zalecenie to sformułowano w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie. poziomu zostały wykonane, jeżeli nie, to dlaczego i kiedy jest planowane dostosowanie wydajności hydrantów zewnętrznych do wydajności określonej w przepisach prawa. Z uwagi na czas i sposób zbierania danych Zamawiający nie może w sposób precyzyjny odpowiedzieć na pytania. 39. O jakim sprzęcie elektronicznym jest mowa w Klauzuli szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie 1, str. 20)? Zamawiający w odpowiedzi na przedmiotowe zapytania wyjaśnia, iż klauzula, o którą pyta Wykonawca, wprost określa intencję, jakiemu sprzętowi służy, dlatego też Zamawiający nie widzi potrzeby dodatkowego doprecyzowania 40. Proponujemy niżej, wprowadzenie następującej treści klauzuli automatycznego pokrycia: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień określonych w OWU ustala się, że: 1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć łącznie na wszystkie lokalizacje 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwa łych objętych umowa ubezpieczenia. 2. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed wprowadzeniu zmiany w celu akceptacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w podanym terminie. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony limit. 10

11 4. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu półrocznego/kwartalnego okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych. 5. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie/ kwartalnie przy zastosowaniu następujących stawek: 1) za dane półrocze/ za dany kwartał - przy zastosowaniu połowy stawki przypadającej na to półrocze/ kwartał, ustalonej w umowie ubezpieczenia, 2) za dalszy okres ubezpieczenia - przy zastosowaniu pełnej stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia przypadającej na to półrocze/ kwartał. Składka za udzielenie ochrony i składka za utratę ochrony zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona/ zwrócona zgodnie ze stosownym aneksem do umowy ubezpieczenia. 6. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. 7. Okres rozliczenia składki z tytułu niniejszej klauzuli określony zostaje w dokumencie ubezpieczenia 41. Proponujemy zastąpienie klauzuli prac budowlano-montażowych (zał. Nr 1 do SIWZ, zadanie 1, str. 15) klauzula o następującej treści: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, że: 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności ,00 PLN określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę. 4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli określona zostaje w dokumencie ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji podane wyżej treści klauzuli prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach prac b budowlano-montazowych w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na ilość i podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, nie ma możliwości podania tak szczegółowych informacji, o jakie pyta Wykonawca w tym punkcie. Natomiast Zamawiający może jedynie wskazać, iż od potencjalnych Wykonawców prac oczekuje co najmniej polisy OC, ważnej minimum w okresie trwania prac, co jednak w razie braku takiej polisy bądź niepokrycia ewentualnej szkody z powodu jej zakresu albo sumy gwarancyjnej nie zwolni Wykonawcy z mogącej być mu przypisanej odpowiedzialności, w zakresie zawartej umowy z Zamawiającym. W pozostałym zakresie, odpowiedź jak na pytanie nr Prosimy o podanie w jakich lokalizacja znajdują się psy. Proponujemy ich ubezpieczenie w zakresie pełnym (na ryzyka nazwane), Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną posiada 1 psa (dogoterapia w Zespole Szkół Specjalnych). 11

12 43. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk proponujemy w ryzyku przepięcia wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5 % wartości szkody nie mniej niż ,00 PLN. 44. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przy zakresie ubezpieczenia (zał. Nr 1 do SIWZ, zadanie 1, str. 29, 30) proponujemy dodanie następujących zapisów: - zapis ochroną ubezpieczeniową obejmuje się wszystkie szkody jakie dotknęły wszelkiego mienia zamawiającego, a w szczególności - Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. - trzęsienie, zapadanie, osuwanie się ziemi dotyczy szkód niezwiązane z działalnością człowieka - uderzenie pojazdu proponujemy wprowadzenie ograniczenia: limit na ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 100 tys. PLN (szkody w pojazdach tylko w miejscu ubezpieczenia od ryzyk nazwanych zakres pełny, a nie od wszystkich ryzyk,) - szkody wodociągowe proponujemy wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia dla kosztów poszukiwania awarii w wysokości ,00 PLN - działanie śniegu proponujemy zmienić zapis na działanie ciężaru śniegu. - mróz proponujemy wprowadzenie limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia w kwocie ,00 PLN - grad proponujemy wyłączenie w tym ryzyku szklarni / tuneli, - dewastacja pkt. g) str. 31 proponujemy znieść warunek w uwadze, wyłączyć od dewastacji śmietniki, hale namiotowe/pneumatyczne, szklarnie/tunele foliowe, nasadzenia wieloletnie, murawa, obiekty na cmentarzach - itp - szkody uszkodzenie rynien proponujemy usunąć z zakresu ubezpieczenia, - kradzież zwykła proponujemy wyłączyć gotówkę/wartości pieniężne oraz wprowadzić konieczność zgłoszenia szkody na Policję 45. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity odpowiedzialności obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający wskazuje, iż limity na pierwsze ryzyko, określone dla poszczególnych klauzul lub ryzyk, wskazane w OPZ-WZU obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba, że przy danym rozszerzeniu wskazano inaczej. Oczywiście wszystko powyżej, odrębnie na każdy roczny okres 3 letniej umowy generalnej (czyli każdy limit osobno/odrębnie na każdy roczny okres w ramach mowy wieloletniej). 46. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody). Zamawiający w odpowiedzi na przedmiotowe zapytania wyjaśnia, iż nie ma możliwości z uwagi na ilość zdarzeń i przede wszystkim okres, w którym powstały, precyzyjnie odpowiedzieć na zapytanie Wykonawcy w tym punkcie, zwracając jednocześnie uwagę, na brak możliwości jednoznacznego odczytania intencji Wykonawcy, jaką ten chciał zawrzeć w swoim zapytaniu. Równocześnie Zamawiający wskazuje, iż wykaz szkód, załączony do SIWZ pozyskał na podstawie rejestrów otrzymanych od dotychczasowych Wykonawców, którzy ubezpieczali/ubezpieczają Zamawiającego. Tym samym, biorąc pod uwagę ilość lokalizacji i podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne, Zamawiający musi opierać się danych w nim zawartych, wierząc w profesjonalizm tych Wykonawców. Oznacza to, że sam Zamawiający nie ma możliwości jego weryfikacji i udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy w tym punkcie. Ponadto Zamawiający dokonując wyceny ryzyka w ramach przygotowywania OPZ-WZU, określił kwoty 12

13 maksymalne, do której Wykonawca będzie w przyszłości odpowiedzialny za wskazane szkody w ramach każdego z głównych ryzyk, zawartych w SIWZ, w tym niezależnie od ilości i wartości danego mienia. Tym samym Zamawiający świadomie podzielił ryzyko, biorąc całą, pozostałą część na siebie. 47. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Odpowiedź taka sama jak na pytanie nr 46 jw. 48. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 49. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 50. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze jeśli jest inaczej udzielenie bliższych informacji. 51. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 52. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu oraz obiekty o konstrukcji drewnianej ścian? Jeśli tak prosimy o wskazanie które to obiekty, jaka ich wartość oraz udzielenie informacji o posiadanych zabezpieczeń p-pożarowych. 53. Prosimy o podanie informacji, czy budynki Zamawiającego posiadają drewniane konstrukcje stropów i dachów, jeżeli tak, jaki procent budynków posiada taką konstrukcję, czy drewniane konstrukcje są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest w nie palnych peszlach? 54. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie hydranty wewnętrzne i zewnętrzne spełniają normy ciśnienia i wydajności; 55. Prosimy o podanie daty wykonania ostatnich badań i przeglądów ubezpieczonych budynków: a) rezystancji instalacji elektroenergetycznych, b) uziemienia instalacji odgromowej, c) systemu Alarmu Pożarowego, d) podręcznego sprzętu gaśniczego, e) ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej ppoż., f) przewodów dymowych i spalinowych g) przewodów wentylacyjnych. Odpowiedź do pytań od nr 48 do nr 55: Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe, z uwagi na ilość lokalizacji jak też podległość pod poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, udzielenie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania. 56. Czy jakiekolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie i o jakiej wartości? (w kontekście klauzula składowania mienia). Zamawiający w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie wyjaśnia, iż po pierwsze: może być takie mienie. Po drugie: nie ma możliwości biorąc pod uwagę ilość lokalizacji i podległość pod poszczególne jednostki 13

14 organizacyjne, udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy w tym zakresie (tj. odnośnie wartości i rodzaju takiego mienia). Niemniej Zamawiający wyjaśnia, iż intencją tej klauzuli jest objęcie ochroną wyłącznie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (a wskazanego w Załączniku do SIWZ w tym w OPZ-WZU, który będzie podlegał aktualizacjom) i uniknięcie sytuacji, w której Wykonawca chciałby dokonać odmowy wypłaty odszkodowania, tylko z uwagi na charakter takiego mienia. Tym samym Zamawiający nie oczekuje, aby Wykonawca odpowiadał za jakiekolwiek mienie nie zgłoszone do ubezpieczenia, ale musi się zabezpieczyć przed różnymi zapisami w OWU Wykonawców. 57. Czy zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, jeżeli tak to jakich, z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie wymagających takich zezwoleń, z szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lun konstrukcji dachu. Odpowiedź taka sama jak na pytanie nr W zadaniu I pkt IV lit ł (str. 45 SIWZ) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody w środowisku naturalnym wnioskujemy o wykreślenie słów: i Zamawiającego i pozostawienie zapisu o następującej treści: szkody i koszty wynikające z usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. 59. W zadaniu I pkt IV ( str. 46 SIWZ) wnioskujemy o wykreślenie lit. o),.. powolnego działania. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany, o jakie wnioskuje Wykonawca w tym punkcie, tym bardziej, że wskazany limit jest naprawdę niewielki, a ryzyko dotyczy Zamawiającego w minimalnym stopniu. 60. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Zamawiający w odpowiedzi na przedmiotowe zapytania wskazuje iż szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera budżet Miasta Łomża, zatwierdzony Uchwałą NR 17/V/15 z dnia: 21 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie budżetu miasta Łomży na 2015 rok, zamieszczony na stronie internetowej: a w szczególności załącznik nr 4 (Planowane wydatki majątkowe w 2015 r. ). Aktualnie trwają roboty wykończeniowe zabytkowego budynku przy ul. Krzywe Koło 1, tzw. Domku Pastora. Roboty na obiekcie są ubezpieczone przez Wykonawcę Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokłada starań, żeby wszystkie roboty były zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czego wymaga również od Wykonawców, którzy przeprowadzają tego rodzaju prace. 61. Proponujemy w kontekście zapisów w pkt i (zał. Nr 1 do SIWZ, zadanie 1, str. 8, 9) włączenie klauzuli o następującej treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. 14

15 62. Proponujemy wprowadzenie limitu 10% sum ubezpieczenia nie więcej niż ,00 PLN od obecnych sum ubezpieczenia określonych w SIWZ na zwiększenia dotychczasowych sum ubezpieczenia po wybraniu najkorzystniejszej oferty pkt (zał. Nr 1 do SIWZ, zadanie 1, str. 9, 10). 63. W załączniku nr 1.6. do OPZ-WZU Zadanie I - wykaz sprzętu pływającego oraz sumy ubezpieczenia w pkt. 2 zostały wykazane 3 łodzie wiosłowe o łącznej wartości zł, prosimy o podanie skąd wynika taka wartość? Wartość ta jest bardzo wysoka biorąc pod uwagę, że są to łodzie wiosłowe (średnia wartość to 82tyś zł). Prosimy o dosłanie więcej informacji nt. tych jednostek (typ łodzi) oraz ich zdjęć. Łodzie zostały zakupione w ramach przetargu na dostawę wyposażenia i sprzętu wodnego dla bulwarów w Łomży - Zadanie ujęte w Projekcie Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią I etap, współfinansowane ze środków unijnych. Wartość wynika z faktury. Kraj producenta: Francja. Są to łodzie podobne do sportowych (czwórka podwójna ze sternikiem). Łódź wykonana z włókien poliestrowych Zdjęcia Zamawiający zamieszcza w oddzielnym pliku. 64. Prosimy o podanie czy łodzie wiosłowe (3szt) oraz kajaki (10szt) są oznakowane w sposób trwały, umożliwiający ich identyfikację? Łodzie oznakowane logiem MOSiR-u Łomża oraz są ponumerowane, kajaki tylko ponumerowane. 65. W przypadku jednostek posiadających silnik przyczepny prosimy o podanie wartości silnika każdej z nich. Silnik zaburtowy jest jedynie przy łodzi aluminiowej typu M-470 silni SELVA Prosimy o dokładniejsza informację nt. wykorzystania jednostek patrolowych. Jednostką patrolową i gospodarczą jest łódź aluminiowa typ M-470. Służy do prowadzenia prac gospodarczych, zabezpieczenia imprez prowadzonych na wodzie oraz sprawdzenia akwenu pływania pod względem przeszkód nawigacyjnych itp. Łodzią patrolową hybrydową jest łódź SPORTIS S-4800 w użyczeniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego. Służy do zabezpieczania wód Narwi w granicach administracyjnych Miasta. Wykorzystywana latem na rzece przy plaży miejskiej. 67. Prosimy o informację, czy jednostki będą czarterowane (jeżeli tak, prosimy o wskazanie których jednostek to dotyczy). Łodzie pod wynajem to kajaki szt. 10, kanadyjki typ Indiana 500 szt. 5, łódź wiosłowa (sportowoturystyczna ) (czwórka podwójna ze sternikiem) szt. 3, łódź drewniana typu pychówka szt Prosimy o informację, czy jednostki będą brały udział w regatach (jeśli tak, prosimy o wskazanie których jednostek to dotyczy). 15

16 Żadna z jednostek nie będzie brała udziału w zawodach sportowych możliwy jest udział w turystycznych wyścigach przy obiekcie. Są to łodzie wiosłowe 4x2 ze sternikiem szt 3, 10 szt kajaków, 5 szt kanadyjek oraz łódź pychowa. 69. Prosimy o określenie miejsca przechowywania/postoju jednostek w trakcie eksploatacji jak i poza nim. Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1.4 do SIWZ str. 3 sposób zabezpieczenia mienia pływającego. 70. Prosimy o informację czy miejsce przechowywania/postoju jednostki jest zabezpieczone przeciwkradzieżowo jeżeli tak to w jaki sposób? Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1.4 do SIWZ str. 3 sposób zabezpieczenia mienia pływającego. 71. W przypadku kajaków proponujemy objęcie ich ubezpieczeniem wyłącznie w zakresie straty całkowitej jednostki do wysokości sumy ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany o jakie wnioskuje Wykonawca w tym punkcie, z uwagi na minimalne w istocie ryzyko szkody częściowej. 72. W Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą, zapobieżenia zmniejszenia jej rozmiarów oraz ratowania mienia oraz kosztów dodatkowych (str 21 SIWZ) w odniesieniu jednostek pływających prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 25% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający bez wprowadzania zmian w SIWZ, zgadza się na wniosek Wykonawcy, zawarty w tym punkcie poprzez przyjęcie maksymalnego limitu na koszty dodatkowe z klauzuli kosztów zabezpieczenia ( ) str. 21 OPZ-WZU, dla całego mienia pływającego w wysokości: 25% całkowitej sumy ubezpieczenia mienia pływającego. Oczywiście wskazany limit obowiązuję na każdy rok 3- letniej umowy, odrębnie. 73. W Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym rumowiska (str 21 SIWZ) prosimy o zgodę na doprecyzowanie, że klauzula ta nie dotyczy sprzętu pływającego należącego do Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany o jakie wnioskuje Wykonawca w tym punkcie. 74. W Klauzuli aktów terroryzmu oraz Klauzuli ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (str 27 SIWZ) prosimy o zgodę na doprecyzowanie, że klauzule te nie dotyczą ubezpieczenia casco sprzętu pływającego należącego do Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany o jakie wnioskuje Wykonawca w tym punkcie, z uwagi na fakt, iż wskazana ryzyka obowiązują na całe mienie Zamawiającego, którego sprzęt pływający jest znikomą częścią. Przypominamy jednocześnie o odpowiedzialności ograniczonej limitem, nie wspominając o znikomym zagrożeniu wskazanymi ryzyka w ogóle dla Miasta Łomża. 75. W Ubezpieczeniu Casco Mienia Pływającego (str. 39 SIWZ) prosimy o podanie wartości specjalistycznego sprzętu pomiarowego (aparatury) oraz wyspecyfikowanie jaka jest to aparatura, do czego służy oraz na której jednostce zamontowana (czy zamontowana na stałe?). Zamawiający wyjaśnia, iż zastosował zapis o aparaturze i sprzęcie, na wszelki wypadek, gdyby takie mienie miało się pojawić w przeciągu trwania całego okresu ubezpieczenia Zamawiającego, czego wykluczyć z całą pewnością nie można. Niemniej na ten moment Zamawiający wyjaśnia, iż poza zgłoszonym mieniem (a wskazanym w wykazie do SIWZ) nie dysponuje żadnym sprzętem przewożonym 16

17 na tych jednostkach, jako samodzielnym sprzętem dodatkowym, innym niż stałe wyposażenie jednostek pływających. A gdyby takie mienie miało się pojawić, Wykonawca zostanie o tym poinformowany oraz przedmiotowe mienie zostanie doliczone do sumy ubezpieczenia. 76. W Ubezpieczeniu Casco Mienia Pływającego (str. 39 SIWZ) w pkt 1.3. wnioskujemy o dodanie następującego zapisu: Odpowiedzialność Wykonawcy istnieje o ile transport odbywał się na przystosowanym do tego celu środku transportu, jeżeli jednostki pływające były należycie zabezpieczone na czas transportu przed uszkodzeniem, tzn. zastosowane do transportu środki były sprawne technicznie i przystosowane do przewozu tego typu jednostek pod względem gabarytów i ładowności oraz pozwalające na odpowiednie jego zamocowanie). Zamawiający przypomina, iż w zakresie nieuregulowanym w OPZ-WZU zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy OWU, w tym oczywiście z zastrzeżeniem szczególnych postanowień tego Programu, Dlatego też Zamawiający nie widzi potrzeby uregulowania przedmiotowej kwestii w Programie. 77. Franszyzę redukcyjną w Ubezpieczeniu Casco Mienia Pływającego w wysokości 1.000zł proponujemy zastąpić następującym zapisem: 10% szkody nie mniej niż 600zł. (franszyza redukcyjna nie ma zastosowania w przypadku straty całkowitej jednostki). Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany, o jakie wnioskuje Wykonawca w tym punkcie, chociażby dlatego, że w dotychczasowym ubezpieczeniu Zamawiający miał zniesione wszelkie udziały własne w szkodzie. 78. W części SIWZ dotyczącej Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej ogólnej Zamawiającego (str. 42 SIWZ), proponujemy wprowadzenie podlimitu dla Odpowiedzialności Cywilnej Armatora w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (12 miesięcy). Podlimit ten jest łącznym limitem dla wszystkich jednostek pływających objętych ubezpieczeniem. Zamawiający, w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, informuje, iż nie ma potrzeby dokonywania zmian w tym zakresie, gdyż, wskazany w OPZ-WZU limit na jeden i wszystkie wypadki, dla OC Armatora w każdym okresie ubezpieczenia, jest limitem wspólnym na wszystkie jednostki pływające oraz obowiązuje, osobno (odrębnie) na każdy roczny okres 3 letniej umowy generalnej (czyli jak każdy inny limit, wyczerpany w I roku, pozostaje bez wpływu na każdy kolejny rok ubezpieczenia i ulega odnowieniu na dany rok po poprzednim rocznym okresie). 79. Franszyzę redukcyjną w Odpowiedzialności Cywilnej Armatora w wysokości 1.000zł (strona 50 SIWZ) proponujemy zastąpić następującym zapisem: 10% szkody nie mniej niż 600zł. (franszyza nie ma zastosowania w przypadku szkód osobowych). Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 17

18 18

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Gmina Ciechanów Ul. Fabryczna 8 06 400 Ciechanów Regon: 130378002 Ciechanów, dnia 10.06.2015 r. Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytania wykonawców

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wykonawcy WZP.271.1.134.2012 ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wrocław, 12.11. 2012r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE Strona 1 z 6 Wrocław, 19.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Brzeźnio, dnia 15 października 2012r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeźnio wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015.

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015. Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE w Środzie Wielkopolskiej Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 19 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo