Uchwała nr XIII / 1 / Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2014roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XIII / 1 / 2014. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2014roku"

Transkrypt

1 Załącznik 3 Uchwała nr XIII / 1 / 2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2014roku w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego na 2014 rok. Na podstawie 12 ust. 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w sprawie ustalenia budżetu Stowarzyszenia na 2014 rok, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje: 1 Uchwala się budżet Stowarzyszenia na okres roku kalendarzowego 2014 według załącznika nr Uchwala się dochody w wysokości zł w tym: - dochody ze składek członkowskich (zał. nr 1a) zł - dochody z tytułu uzyskanych odsetek finansowych 700 zł 3. Uchwala się wydatki w wysokości zł w tym: - na utrzymanie Związku i jego funkcjonowanie (zał. nr 1) zł - działalność statutową (zał. nr 1b) zł - pozostałe w tym rezerwy (zał. nr 1) zł - na inwestycje (zał. nr 1) 0 zł 4. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka z lat ubiegłych około ,00 zł. 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Hanna Zdanowska

2 Załącznik 3a PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego Lp. Tytuły Plan 2013 r. Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Przychody 1 Składki członkowskie Dotacje Odsetki od lokat , Wydatki Ogółem dochody , Bieżące , Wynagrodzenia z pochodnymi , Biuro rachunkowe , Usługi telekomunikacyjne , Obsługa biura(czynsz, energia elektryczna, poczta, utrzymanie strony internetowej, papier, tusz, środki 4 czystości) , Działalność statutowa: promocje, konkursy, konferencje, szkolenia, targi, 5 olimpiada (zał. nr 1) , Pozostałe: podatki, ubezpieczenie biura, 6 opłaty, rezerwy itp , Inwestycyjne 1 Zakup komputerów/mebli Ogółem wydatki ,

3 Załącznik 3b WYKAZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO WYSOKOŚĆ SKŁADEK WG KRYTERIUM LICZBY MIESZKAŃCÓW Lp. Gmina/Miasto/Powiat Wysokość składki rocznej w zł Progi: I do II III IV V pow zł zł zł zł zł VI Starostwa Powiatowe zł 1. M.Bełchatów IV 2. G. Czarnocin IV 3. M. Konstantynów Łódzki III 4. M.Kutno III 5. M.Łódź V 6. Powiat Łódzki Wschodni VI 7. M.Pabianice IV 8. M.Radomsko III 9. M.Sieradz III 10. M Skierniewice III 11. M. i G. Wieruszów III Razem:

4 Załącznik 3c Zadania statutowe 2014 rok wydatki Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty itp (około 2 konferencji w roku). 2. Organizacja Olimpiady Wiedzy o Regionie Łódzkim Jarmark Wojewódzki Inne zadania statutowe w tym m.in. współdziałanie z organizacjami samorządowymi, gospodarczymi, społecznymi.

5 Załącznik 3d Łódź, 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA z działalności statutowej w 2013 roku. 1. Walne Zebrania Członków odbyły się w dniach: 14 stycznia i 10 czerwca 2013 roku. Podjęto uchwały w sprawie: - uchwalenia budżetu na 2013 rok, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, - pokrycia straty za rok obrotowy za 2012, - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej SZGiPRŁ. 2. Zarząd Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego. Odbyło się 7 posiedzeń Zarządu w dniach: 05.02; 08.04; 27.05; 12.08; 04.10; 18.11; Zarząd podjął uchwałę nr 1/5/ 2013 z dnia upoważniającą Prezesa Zarządu do podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Regionalnych Organizacji Samorządowych. Zarząd podjął decyzję o zmianie banku dla Stowarzyszenia z uwagi na wysokie koszty opłat konta w PKO S.A.i założeniu konta w systemie bankowości internetowej. Konto zostało przeniesione do Raiffeisen Bank Polska S.A. Zarząd poparł Protest Zraeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego z dnia roku w sprawie ustawy o korytarzach przesyłowych. 3.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2013 rok odbędzie się w maju 2014 roku ( przed Walnym n/t przyjęcia budżetu). 4. Zrealizowana statutowa działalność merytoryczna w 2013 roku: * Styczeń 2013 Spotkanie Opłatkowe połączone z Walnym Zebraniem. W ramach współpracy i integracji gmin z władzami regionu łódzkiego i instytucjami związanymi z samorządami, jak również w ramach podtrzymywania polskich tradycji organizowane są Spotkania Opłatkowe. Zaproszeni goście: członkowie stowarzyszenia, marszałek województwa łódzkiego, mają świetną okazję do rozmowy i wymiany poglądów. * Luty Drugie spotkanie regionalnych korporacji samorządowych odbyło się 5 lutego w Konstantynowie Łódzkim., Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów JST, które wymagają konsultacji oraz interwencji środowiska samorządowego. Podczas obrad przedstawiciele poszczególnych regionalnych stowarzyszeń zajęli się m.in. problematyką Prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; założeniem do ustawy

6 o poprawie warunków świadczenia usług przez JST oraz zagadnieniem wdrażania nowych przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wypracowano wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Konstantynowie Łódzkim w dniu 5 lutego 2013 r. w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z grudnia 2012 r.) * Maj Olimpiada dla młodzieży gimnazjalnej z gmin członkowskich,,wiedza o Regionie Łódzkim. Do jury powołano następujące osoby: Henryka Brzyszcza / Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Dariusza Chwalborskiego / Instruktora Przewodnictwa PTTK, Tomasza Dronkę /Naczelnika Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Zbigniewa Dychto / Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia/, Dorotę Szafran / Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi/, Michała Jagiełło/Głównego Specjalistę w Wydziale Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Olimpiada odbyła się zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Regulaminem i Harmonogramem. Patronat nad Olimpiadą przyjęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, pan Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi, pani Hanna Zdanowska. I i II etap olimpiady odbywał się na podstawie testów wyboru opracowanych przez pana Ryszarda Bonisławskiego. W I etapie Olimpiady wzięło 220 uczniów z 25 gimnazjów prowadzonych przez samorządy lokalne regionu łódzkiego, w tym gminy: Czarnocin; miasta: Bełchatów, Łódź, Konstantynów Łódzki, Pabianice, Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Wieruszów, Kutno. Po I etapie wewnątrzszkolnym do finału Olimpiady zakwalifikowało się 50 gimnazjalistów, wg klucza: - dwóch najlepszych uczestników etapu wewnątrzszkolnego z każdego gimnazjum. Laureatami olimpiady wiedzy o regionie łódzkim, zostali: Mistrz Wiedzy o Regionie Łódzkim Sandra Lisiecka, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, I Wicemistrz Roksana Kołodziejczyk, Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu, II Wicemistrz Maciej Rzeszutek, Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi. Nagrody główne: laptop i 2 szt. MP 4 ufundowało Stowarzyszenie; natomiast upominki dla wszystkich pozostałych uczestników i nauczycieli ufundował Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi. * Czerwiec 2013 Spotkanie regionalnych organizacji samorządowych 17 maja w Świerklańcu. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się spotkanie regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski. W spotkaniu regionalnych organizacji samorządowych uczestniczyli reprezentanci dziewięciu regionalnych korporacji samorządowych: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Związków Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związku Gmin Lubelszczyzny Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. SZGiPRŁ reprezentował Prezes Stowarzyszenia Henryk Brzyszcz.W trakcie spotkania poruszono najistotniejsze kwestie dotyczące. aktualnego i przyszłego funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce, tj.: uzgodniono dalsze wspólne działania regionalnych korporacji samorządowych w zakresie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmian niektórych ustaw (projekt z grudnia 2012 r.). Omówiono zagadnienia dotyczące systemu oświaty, przeprowadzono dyskusję koncepcyjną nad systemem ustrojowych regulacji samorządowych; omówiono kierunki poprawy skuteczności wspólnych działań regionalnych

7 korporacji samorządowych, a w szczególności współpracę regionalnych organizacji samorządowych w kontekście efektywnej sieci wyspecjalizowanych w określonych tematach organizacji regionalnych. Ustalono, że zostanie podpisane porozumienie regionalnych organizacji samorządowych dotyczące współpracy; przyjęto wspólne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym; przedstawiono przygotowywany przez Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów terytorialnych. * Lipiec Spotkanie regionalnych organizacji zrzeszających samorządy W Strykowie, 24 lipca 2013 roku, spotkali się dyrektorzy biur najaktywniejszych regionalnych organizacji zrzeszających samorządy: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Jest to konsekwencja odbywających się od roku spotkań Przewodniczących tych organizacji, którzy podczas wspólnych dyskusji wypracowują metody zwiększenia skuteczności działań na rzecz JST połączonych wspólnym interesem. Podczas spotkania uczestnicy opracowali propozycję listy najważniejszych problemów, które będą przedmiotem wspólnych prac w bieżącym i następnym roku. Wśród nich znalazły się kwestie związane z: finansowaniem oświaty, z wdrażaniem nowych zasad gospodarowania odpadami, uwagi do projektów przepisów dotyczących ustroju gmin (prezydencki i rządowy), założenia nowego okresu alokacji funduszy UE a także problematyka korytarzy przesyłowych. Omówiono również założenia do dalszych działań, które łączy idea wspólnej sprawy, wypływająca bezpośrednio z regionalnych organizacji samorządowych. Propozycje te zostały przedstawione Zarządom wszystkich współdziałających stowarzyszeń i związków. 18 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli SZGiPRŁ z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem w celu rozwinięciu współpracy między Stowarzyszeniem i Urzędem Marszałkowskim. Stowarzyszenie na spotkaniu reprezentowali: Prezes Stowarzyszenia Henryk Brzyszcz oraz członkowie Zarządu Anna Milczanowska, Jacek Walczak, Piotr Busiakiewicz i Leon Fortak. *Wrzesień Spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Regionalnych Organizacji Samorządowych z Ministrem Olgierdem Dziekońskim w Pałacu Prezydenckim, r. W spotkaniu uczestniczyli: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Dr Justyna Glusman, Biuro Projektów Programowych, Kancelaria Prezydenta RP, Ryszard Nawrocki, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Tomasz Telesiński, Rzecznik prasowy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Bogusław Kośmider, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Henryk Brzyszcz, Prezes Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Kazimierz Rokita, Dyrektor Biura, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Regionalnych, Wadim Tyszkiewicz, Prezes Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Grzegorz Świetlik, Przewodniczący-koordynator Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza, Czesław Tomalik, Prezes Związku Gmin Śląska Opolskiego, Kazimierz Górski, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

8 Celem spotkania było przedyskutowanie z Ministrem najistotniejszych problemów samorządu lokalnego, w szczególności prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. *Październik Konferencja na temat Zmiany w ustawie o systemie oświaty. Dotacje do przedszkoli. Projektowane zmiany w karcie nauczyciela. Seminarium: wymiar i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako należności publicznoprawnej. Konferencja odbyła się 4 października 2013 roku w Konstantynowie Łódzkim. W konferencji uczestniczyło 70 przedstawicieli JST z regionu łódzkiego. Podsekretarz Stanu Przemysław Krzyżanowski i Poseł na Sejm RP Artur Ostrowski omówili zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela. Zasady przyznawania dotacji do przedszkoli omówiła pani Dorota Gryta z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W konferencji uczestniczył pan Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty. Seminarium poprowadził pan Paweł Kaźmierczak - partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. W dniach 28 i 29. października 2013 r. w Zielonej Górze i Nowej Soli odbyło się spotkanie regionalnych organizacji samorządowych. W spotkaniu wzięły udział delegacje dziewięciu organizacji: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Pomorskich, Związku Gmin Śląska Opolskiego, Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu łódzkiego reprezentowali: Prezes Stowarzyszenia Henryk Brzyszcz, członkowie Zarządu: Piotr Busiakiewicz, Jacek Walczak, Zbigniew Burzyński oraz pracownik Biura Stowarzyszenia Halina Kałużna r. w Parku Naukowo-Technologicznym "Interior w Nowej Soli doszło do oficjalnego podpisania porozumienia o współpracy samorządów z całej Polski. Strony podpisały porozumienie dotyczące współpracy i tworzenia wspólnych stanowisk w sprawach samorządowych, które między innymi będą prezentowane organom władzy publicznej. Celem działań OPOS jest wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz wzajemna wymiana dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych. OPOS ma charakter dobrowolny i oparte jest na wolontariacie stron porozumienia. Nie narusza samodzielności i autonomiczności żadnej ze stron porozumienia. Działania podejmowane przez OPOS nie ograniczają możliwości samodzielnego działania poszczególnych swoich członków. Porozumienie otwarte jest na współpracę z kolejnymi organizacjami samorządowym. *Grudzień grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak brał udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw wyznaczonym przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w Sejmie RP. Łódź, Sporządziła: Halina Kałużna

9

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA dr Dawid Sześciło Zakład Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dawid.szescilo@uw.edu.pl ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego

Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego ul. Gen. Józefa Hallera 18 tel. (0-58) 672-25-11, www.cechwejherowo.pl 84 200 Wejherowo (0-58) 672-44-87 e-mail: biuro@cechwejherowo.pl NIP 588-14-53-944 tel. fax. (0-58) 672-28-28 REKLAMA ING BANK ŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego zależy w

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo