Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DOJAZDY CODZIENNE Zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe dla Praktykanta/Praktykantki, jeśli odbywają praktykę w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania i innej niż siedziba szkoły. Koszty dojazdu są zwracane tylko do wysokości kwoty najtańszego przejazdu publicznym transportem zbiorowym osób (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) na danej trasie. Warunkiem niezbędnym dla możliwości zwrotu kosztów dojazdu jest obecność Praktykanta/Praktykantki na zajęciach w dniu, za który ma zostać dokonany zwrot, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności. Zwrot kosztów przejazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym publicznym transportem zbiorowym osób. Uczeń przed praktyką deklaruje rozliczenie kosztów dojazdu Deklaracja rozliczenia kosztów dojazdu - Załącznik nr 5a do regulaminu. Przy deklaracji dojazdu należy wybrać najtańszego przewoźnika i najtańszą formę dojazdu, biorąc pod uwagę cały okres trwania praktyki z uwzględnieniem biletów jednorazowych i okresowych. Zwrot przy korzystaniu z publicznych środków transportu: Zwrot kosztów dojazdu następuje tylko na podstawie listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu praktyk zawodowych, wypełnionej przed rozpoczęciem praktyki zawodowej Deklaracji rozliczenia kosztów dojazdu załącznik nr 5a do regulaminu praktyk w przedsiębiorstwach oraz Wniosku o zwrot kosztów dojazdu załącznik nr 1 do zasad zwrotu kosztów dojazdu. Warunkiem dokonania zwrotu jest dołączenie do w/w dokumentów załączników poświadczających poniesione koszty dojazdu: oryginalnego kompletu biletów jednorazowych (tam i z powrotem) za jeden dzień uczestnictwa, lub oryginalnych biletów miesięcznych, okresowych itp. Rodzaj biletu musi uwzględniać najtańsze rozwiązanie. Np. A. Praktyki odbywają się w ciągu jednego miesiąca, np. od 5 do 30 maja: Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe Praktykant/Praktykantka będzie dojeżdżać 20 dni w okresie od 5-30 maja. Koszt transportu wyniesie 5,40zł x 20 dni=108,00 zł Przewoźnik oferuje bilet miesięczny od 1-30 maja w cenie 61,00 zł i oferuje również bilet okresowy od 5 maja do 5 czerwca w cenie 65,00zł. Z powyższego należy wybrać najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletem miesięcznym w cenie 61,00 zł. B. Praktyki odbywają się na przełomie dwóch miesięcy, np. od 19 maja do 13 czerwca: Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe Praktykant/Praktykantka będzie dojeżdżać 20 dni w okresie od 19 maja do 13 czerwca. Koszt dojazdu wyniesie 5,40 zł x 20 dni=108,00 zł Przewoźnik oferuje bilet miesięczny w cenie 61,00 zł. Aby dojechać w wyznaczonym terminie na praktyki zawodowe można zakupić dwa bilety miesięczne: 61,00 zł+61,00 zł=122 zł. Można również wykupić bilet miesięczny na miesiąc maj, a w miesiącu czerwcu bilety jednorazowe, wówczas: 61,00 zł +(5,40 złx10 dni)=115 zł i oferuje również bilet okresowy od 19 maja do 19 czerwca w cenie 65,00zł. Z powyższego należy wybrać najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletem okresowym w cenie 65,00 zł. Wybór biletów jest weryfikowany na podstawie wydruków cenników ze stron internetowych przewoźników i Praktykant/Praktykantka otrzymuje zwrot kosztów najtańszego przejazdu. Zwrot przy korzystaniu z prywatnego pojazdu: Ten rodzaj dojazdu wymaga wcześniejszej zgody Politechniki Poznańskiej, gdyż zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe pojazdem prywatnym może być dokonany tylko w uzasadnionych przypadkach. Kwota zwrotu w takim przypadku nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kosztom przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego osób na danej trasie. W uzasadnionych przypadkach do ustalenia limitu zwrotu kosztów za dojazd może być uwzględniona stawka określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Praktykant/Praktykantka przekazuje do PP następujące dokumenty warunkujące zwrot kosztów: wniosek o zwrot kosztów dojazdu Załącznik nr 1 wydruk cennika ze strony internetowej najtańszego przewoźnika na danej trasie i w przypadku użyczenia pojazdu dodatkowo: oświadczenie użyczenia pojazdu Załącznik nr 2

2 W przypadku, gdy jednym samochodem jedzie więcej osób, koszt dojazdu zwracany będzie jedynie właścicielowi samochodu/biorącemu w użyczenie. TOK POSTĘPOWANIA: Szkoła udostępnia dla Praktykanta/Praktykantki deklaracje rozliczenia kosztów dojazdów. Deklaracja dostępna na stronie (Załącznik nr 5a do regulaminu praktyk w przedsiębiorstwach) a także zasady zwrotu kosztów dojazdu na praktyki zawodowe u pracodawcy dla uczestników projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe informacja dla ucznia Praktykant/Praktykantka przed rozpoczęciem praktyki zawodowej u Pracodawcy deklaruje środek transportu, którym zamierza dojeżdżać na miejsce odbywania praktyki. Przy wyborze środka transportu należy kierować się najniższą ceną. Praktykant/Praktykantka przekazuje deklarację rozliczenia kosztów dojazdu do Szkoły w terminie 14 dni przed rozpoczęciem praktyki. W przypadku zamiaru korzystania z pojazdu prywatnego dodatkowo w deklaracji rozliczenia kosztów dojazdu wpisuje Uzasadnienie dla dojazdów pojazdem prywatnym Zebrane od Praktykantów deklaracje są przekazywane przez Szkołę do Politechniki Poznańskiej (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej u Pracodawcy). W przypadku dojazdu pojazdem prywatnym, Politechnika Poznańska przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, udziela informacji opiekunowi praktyk w szkole o zgodzie lub braku zgody na dojazd pojazdem prywatnym. Praktykant/Praktykantka rozpoczyna praktykę u Pracodawcy oraz gromadzi niezbędne dokumenty w celu udokumentowania poniesionych kosztów dojazdu na praktyki zawodowe. Po zakończonej praktyce Praktykant/Praktykantka dostarcza do Szkoły następujące dokumenty: W przypadku korzystania ze zbiorowego środka transportu publicznego: a) Oryginał kompletu biletów jednorazowych z jednego dnia (tam i z powrotem) lub oryginały biletów miesięcznych/okresowych/tygodniowych publicznych środków transportu poświadczające poniesione koszty dojazdu b) Listę obecności c) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Załącznik nr 1 W przypadku gdy nie było możliwości skorzystania ze zbiorowego transportu publicznego i Praktykant/Praktykantka korzystali z pojazdu prywatnego: a) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Załącznik nr 1 b) Listę obecności c) Wydruk obowiązującego cennika przejazdu na danej trasie lub trasie równorzędnej ze strony internetowej najtańszego przewoźnika Jeśli praktykant/praktykantka korzystali z pojazdu użyczonego, dodatkowo: d) Oświadczenie użyczenia pojazdu Załącznik nr 2 Po skompletowaniu w/w dokumentów Szkoła przekazuje je do Politechniki Poznańskiej wraz z zaświadczeniem o zaliczeniu praktyk zawodowych w projekcie w terminie 14 dni od zakończenia praktyki zawodowej. Na tej podstawie PP dokonuje zwrotu kosztów dojazdu z uwzględnieniem powyższych zasad oraz najtańszego przejazdu publicznym środkiem transportu zbiorowego. Ostateczną decyzję dotycząca ewentualnych sytuacji spornych związanych ze zwrotem kosztów dojazdu podejmuje Koordynator Projektu PP. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest poprawne wypełnienie i dostarczenie dokumentów w/w, jak również zaliczenie praktyk zawodowych przez Szkołę. UWAGA: W przypadku praktyk dzielonych Praktykant/Praktykantka otrzymuje zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe po pierwszej części praktyki w projekcie na podstawie zobowiązania się do realizacji pozostałej części praktyki zawodowej w ramach projektu (Zobowiązanie zawarte we Wniosku o zwrot kosztów dojazdów ). Podstawą do zwrotu kosztów dojazdu jest komplet dokumentacji (pkt. a), b), c)) oraz lista obecności, potwierdzająca udział Praktykanta/Praktykantki w praktykach zawodowych. Załączniki: Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Załącznik nr 2 - Oświadczenie użyczenia pojazdu Załącznik nr 3 - Zasady zwrotu kosztów dojazdu na praktyki zawodowe u pracodawcy dla uczestników projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe instrukcja dla ucznia

3 DEKLARACJA ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDÓW Załącznik nr 5a Nazwisko i Imię: Nazwa Szkoły: Klasa: Termin: Nazwa podmiotu przyjmującego: Miejsce odbywania praktyki: Trasa: Środek transportu: PESEL: Zawód: Zobowiązuję się, że dojeżdżając na praktykę zawodową "Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe", będę korzystać z najtańszego z poniższych rozwiązań (należy wybrać najtańsze rozwiązanie spośród dostępnych biletów jednorazowych, okresowych): 1. Biletów jednorazowych (podstawą do zwrotu kosztów jest przedłożenie kompletu biletów jednorazowych (tam i z powrotem) za jeden dzień uczestnictwa, wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz listy obecności potwierdzającej udział w praktykach zawodowych) - dotyczy dojazdów codziennych na praktyki zawodowe. 2. Biletów jednorazowych (podstawą do zwrotu kosztów jest przedłożenie wszystkich oryginalnych biletów poświadczających dojazd uczestnika z miejscowości zamieszkania do miejscowości, gdzie uczestnik nocuje i odwrotnie). Brak biletów uniemożliwi wypłacenie poniesionych kosztów - dotyczy praktyk zawodowych z noclegiem. 3. Biletu/ów okresowego/ych na daną trasę (podstawą do zwrotu kosztów jest przedłożenie biletu lub faktury, wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz listy obecności potwierdzającej udział w praktykach zawodowych) - dotyczy dojazdów codziennych na praktyki zawodowe jak i praktyk zawodowych z noclegiem. 4. Pojazdu prywatnego, jeśli nie ma możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, pod warunkiem uzasadnienia konieczności jego zastosowania i po uzyskaniu wcześniejszej zgody Politechniki Poznańskiej. Kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kosztom przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego na danej trasie. Podstawą do zwrotu kosztów jest uzyskanie wcześniejszej zgody Politechniki Poznańskiej w oparciu o otrzymane uzasadnienie konieczności skorzystania z pojazdu prywatnego, złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu pojazdem prywatnym oraz oświadczenia przewoźnika o koszcie przejazdu na danej trasie i jeśli wymagane oświadczenia użyczenia pojazdu a także lista obecności potwierdzająca udział w praktykach zawodowych. W uzasadnionych przypadkach do ustalenia limitu zwrotu kosztów za dojazd może być uwzględniona stawka określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy - dotyczy dojazdów codziennych na praktyki zawodowe jak i praktyk zawodowych z noclegiem. Zobowiązuję się do wyboru najtańszego rozwiązania dostępnego na optymalnej trasie. Potwierdzam zapoznanie się z umieszczonymi na odwrocie informacjami dotyczącymi zwrotu kosztów dojazdu.... podpis Opiekuna prawnego ** * niepotrzebne skreślić ** podpis wymagany w przypadku osoby niepełnoletniej.. podpis Uczestnika/Uczestniczki UZASADNIENIE DLA DOJAZDU POJAZDEM PRYWATNYM

4 Co zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów za dojazd na praktyki zawodowe? Zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe dla Praktykanta/Praktykantki jest możliwy, jeśli odbywają praktykę w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania i innej niż siedziba szkoły. Koszty dojazdu są zwracane tylko do wysokości kwoty najtańszego przejazdu publicznym transportem zbiorowym osób (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) na danej trasie. Warunkiem niezbędnym dla dokonania zwrotu kosztów dojazdu jest obecność Uczestnika/Uczestniczki na praktykach zawodowych w dniu, za który ma zostać dokonany zwrot, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności. Jeśli chcesz otrzymać zwrot kosztów dojazdu to: PRZED PRAKTYKĄ 1) Pobierz u swojego opiekuna praktyk w szkole Deklaracje rozliczenia środków dojazdów. 2) Wypełnij deklarację rozliczenia kosztów przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, deklarując środek transportu, którym będziesz dojeżdżać na miejsce odbywania praktyki wraz z deklarowanym kosztem zwrotu. Przy wyborze środku transportu kieruj się najniższą ceną. Sprawdź, czy bilet jednorazowy jest tańszy od okresowego i na odwrót. 3) W przypadku zamiaru korzystania z pojazdu prywatnego dodatkowo w deklaracji rozliczenia kosztów dojazdu wpisz Uzasadnienie dla dojazdów pojazdem prywatnym. Pamiętaj, kwota zwrotu nie przekroczy kwoty odpowiadającej kosztom przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego osób na danej trasie. 4) Przekaż do szkoły wypełnioną deklarację rozliczenia kosztów dojazdu na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki zawodowej. 5) Przypomnij, aby opiekun w Szkole przekazał Twoja deklarację do Politechniki Poznańskiej. 6) W przypadku dojazdu pojazdem prywatnym, Politechnika Poznańska przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, udziela informacji Opiekunowi praktyk w szkole o zgodzie lub braku zgody na dojazd pojazdem prywatnym. W CZASIE PRAKTYKI: 7) Po rozpoczęciu praktyki zawodowej zgromadź niezbędne dokumenty w celu udokumentowania poniesionych kosztów dojazdu na praktyki zawodowe. a) Jeśli dojeżdżasz na praktyki zawodowe publicznym transportem zbiorowym osób, np. autobus, pociąg (II klasa) możesz wybrać najtańsze rozwiązanie spośród dostępnych biletów: Bilety jednorazowe (połączenie najtańsze) na wyznaczona trasę. Musisz zachować komplet za jeden dzień uczestnictwa (tam i z powrotem w godzinach praktyki) dotyczy dojazdu codziennego albo wszystkie bilety, jeśli odbywasz praktykę zawodową z noclegiem. lub Bilety okresowe (połączenie najtańsze) (UWAGA: otrzymujesz zwrot kosztu zakupionego biletu, jednakże nie więcej niż limit wynikający z przemnożenia ceny biletów jednorazowych na danej trasie i liczby dni, w których byłeś na praktyce (potwierdzone listą obecności). Musisz zachować bilet okresowy na wyznaczoną trasę. b) Oprócz powyższych dokumentów wypełnij wniosek o zwrot kosztów dojazdów Załącznik nr 1 c) Jeśli dojeżdżasz na praktyki zawodowe, wcześniej zadeklarowanym pojazdem prywatnym i otrzymałeś na to zgodę Politechniki Poznańskiej (Kwota zwrotu nie przekroczy kwoty odpowiadającej kosztom przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego osób na danej trasie, chyba że rzeczywiste koszty przejazdu pojazdem prywatnym są niższe) musisz wypełnić następujące dokumenty: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Załącznik nr 1, Wydruk obowiązującego cennika przejazdu na danej trasie lub równorzędnej ze strony najtańszego przewoźnika i w przypadku użyczenia samochodu dodatkowo: Oświadczenie użyczenia pojazdu Załącznik nr 2 PO PRAKTYCE: 8) Po skompletowaniu w/w dokumentów przekaż je do swego opiekuna praktyk w Szkole wraz z listą obecności z Twojej praktyki zawodowej. 9) Szkoła przekazuje w/w dokumenty do Politechniki Poznańskiej wraz z zaświadczeniem o zaliczeniu praktyk zawodowych w projekcie. 10) Na tej podstawie PP dokonuje zwrotu kosztów dojazdu z uwzględnieniem powyższych zasad. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest poprawne wypełnienie i dostarczenie dokumentów w/w, jak również zaliczenie praktyk zawodowych przez Szkołę. W przypadku jakichkolwiek Twoich wątpliwości, zanim podejmiesz działanie, wyślij zapytanie lub zadzwoń do organizatora praktyk zawodowych ze strony Politechnik Poznańskiej, do którego kontakt został Tobie przekazany na spotkaniu organizacyjnym.

5 Załącznik nr 1 do zasad zwrotu kosztów dojazdu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Ja niżej podpisana/y.. imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki odbywająca/y praktykę zawodową w zawodzie.. ze Szkoły nazwa szkoły zamieszkała/y w.. adres zamieszkania oświadczam, że w terminie od.. do.... dojeżdżałem/am na praktyki zawodowe z ww. miejsca zamieszkania na miejsce realizacji praktyki zawodowej w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe należy wpisać nazwę podmiotu przyjmującego i miejsce (adres) realizacji praktyki a) publicznym transportem zbiorowym osób * Poniesione koszty potwierdzam: Oryginałami biletów z odbytych dojazdów (jednorazowe lub okresowe) oraz listą obecności. b) prywatnym samochodem *. gdyż nie mogłem/-am skorzystać z publicznych środków transportu celem dojazdu na praktykę zawodową. W związku z tym, zgodnie z wcześniejszą deklaracją na miejsce praktyk dojeżdżałem pojazdem prywatnym. Oświadczam, że jestem właścicielem/osobą upoważnioną*, na podstawie odrębnej umowy do użyczenia pojazdu marki o nr rejestracyjnym..... W załączeniu przekazuję wydruk obowiązującego cennika przejazdu na trasie. lub równorzędnej ze strony internetowej najtańszego przewoźnika.* W przypadku użyczenia pojazdu należy dołączyć dodatkowo Oświadczenie użyczenia pojazdu Załącznik nr 2.

6 Proszę o zwrot kosztów dojazdu, odpowiadającym kosztom przejazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego osób na danej trasie, na rachunek bankowy nr którego właścicielem jest: Imię i nazwisko Ulica Kod Miejscowość Stopień pokrewieństwa Nr domu W przypadku praktyki dzielonej zobowiązuje się do zrealizowania pozostałej części praktyki zawodowej w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) konsekwencji złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą data podpis Uczestnika/Uczestniczki... data podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki) * niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 2 do zasad zwrotu kosztów dojazdu OŚWIADCZENIE UŻYCZENIA POJAZDU Ja niżej podpisana/y.. zamieszkała/y. Oświadczam, że: jestem właścicielem/współwłaścicielem * pojazdu marki... o numerze rejestracyjnym..., który użyczam... zamieszkałej/emu w.. w terminie w celu dojazdu na praktyki zawodowe zorganizowane w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe. miejscowość i data... podpis osoby użyczającej pojazd * niepotrzebne skreślić

8 Załącznik nr 3 do zasad zwrotu kosztów dojazdu ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE instrukcja dla ucznia Zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe dla Praktykanta/Praktykantki, jeśli odbywają praktykę w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania i innej niż siedziba szkoły. Działania przed praktyką: Pobierz od opiekuna praktyk w szkole lub ze strony DEKLARACJĘ ROZLICZENIA KOSZTÓW Określ rodzaj środka transportu, z którego będziesz korzystał, aby dojechać na praktyki zawodowe, np., autobus, pociąg, samochód prywatny (samochód tylko w uzasadnionych przypadkach, za które uważa się utrudniony dojazd środkami komunikacji publicznej np. długi czas oczekiwania na połączenie, brak połączenia w stosownych godzinach, znaczna odległość do przystanku) Jeśli wybrałeś środek transportu: autobus, pociąg to: Jeśli wybrałeś środek transportu: pojazd prywatny to: Wypełnij DEKLARACJĘ ROZLICZENIA KOSZTÓW Sprawdź: - którzy przewoźnicy komunikacji publicznej oferują transport na Twojej trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej - jakie są ceny dostępnych biletów, np. jednorazowych, okresowych od...do., miesięcznych Wypełnij DEKLARACJĘ ROZLICZENIA KOSZTÓW i wpisz uzasadnienie wyboru samochodu prywatnego Dokonaj kalkulacji ceny zakupu biletu. Bilet powinien być NAJTAŃSZYM rozwiązaniem spośród oferowanych przez wszystkich przewoźników, obejmującym zniżki uczniowskie, jeśli takie są, np.: 1. Praktyki odbywają się w ciągu jednego miesiąca, np. od 5 do 30 maja: Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe będziesz dojeżdżał/a 20 dni w okresie od 5-30 maja. Koszt transportu wyniesie 5,40zł x 20 dni=108,00 zł Przewoźnik oferuje bilet miesięczny od 1-30 maja w cenie 61,00 zł i oferuje również bilet okresowy od 5 maja do 5 czerwca w cenie 65,00zł. Z powyższego wybierasz najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletem miesięcznym w cenie 61,00 zł. 2. Praktyki odbywają się na przełomie dwóch miesięcy, np. od 19 maja do 13 czerwca: Cena biletu jednorazowego w dwie strony wynosi 5,40 zł. Na praktyki zawodowe będziesz dojeżdżał/a 20 dni w okresie od 19 maja do 13 czerwca. Koszt dojazdu wyniesie 5,40 zł x 20 dni=108,00 zł Przewoźnik oferuje bilet miesięczny w cenie 61,00 zł. Aby dojechać w wyznaczonym terminie na praktyki zawodowe musisz zakupić dwa bilety miesięczne: 61,00 zł+61,00 zł=122 zł. Możesz również wykupić bilet miesięczny na miesiąc maj, a w miesiącu czerwcu bilety jednorazowe, wówczas: 61,00 zł +(5,40 złx10 dni)=115 zł i oferuje również bilet okresowy od 19 maja do 19 czerwca w cenie 65,00zł. Z powyższego wybierasz najtańszą opcję, czyli dojazd na praktyki z biletem okresowym w cenie 65,00 zł. Oddaj podpisaną DEKLARACJĘ do opiekuna praktyk w szkole Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej uzyskaj informację od opiekuna praktyk w szkole, czy została wyrażona zgoda na korzystanie z samochodu (Twoje uzasadnienie jest weryfikowane) Pamiętaj Twoje dojazdy są WERYFIKOWANE I OTRZYMASZ ZWROT KOSZTÓW NAJTAŃSZEGO PRZEJAZDU. Wybierz przewoźnika i rodzaj biletu, który obejmuje najniższą cenę transportu Oddaj podpisaną DEKLARACJĘ do opiekuna praktyk w szkole Zwrócony zostanie Tobie koszt, jakbyś dojeżdżał najtańszym przewoźnikiem na danej trasie. W przypadku, gdy jednym samochodem jedzie więcej osób, koszt dojazdu zwracany będzie jedynie właścicielowi samochodu/ biorącemu w użyczenie

9 Działania w trakcie praktyki: Twoim obowiązkiem jest podpisywanie listy obecności każdego dnia, w którym dojeżdżasz na praktykę zawodową i ją realizujesz Jeśli korzystasz z biletów jednorazowych zachowaj jeden komplet oryginalnych biletów jednorazowych z jednego dnia - tam i z powrotem. Jeśli nie zadbasz o przedstawienie takiego kompletu nie będziemy mogli zwrócić kosztów dojazdów. Weryfikowana jest data oraz godzina dojazdu zgodnie z listą obecności na praktyce Jeśli zwracasz się o zwrot kosztów dojazdu z Twojego miejsca zamieszkania do miejsca noclegowego zorganizowanego przez Politechnikę Poznańską i na odwrót musisz przedstawić wszystkie oryginały biletów poświadczających poniesione przez Ciebie koszty dojazdu. Bilety są weryfikowane pod katem daty, godzin dojazdu, zgodnie z listą obecności na praktyce zawodowej. Jeśli korzystasz z biletów miesięcznych lub okresowych zachowaj ich oryginały w niezniszczonym stanie Jeśli dojeżdżasz na praktyki samochodem prywatnym zostanie zwrócony Tobie koszt przejazdu odpowiadający najtańszemu środkowi publicznego transportu zbiorowego. Najtańszy koszt określany jest identycznie, jak w przykładach podanych w działaniach przed praktyką dla wyboru najtańszej opcji przewoźnika i biletu. Otrzymujesz zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe tylko za te dni, w których byłeś obecny na praktykach zawodowych, co jest udokumentowane na liście obecności Twoim podpisem i potwierdzone podpisem pracodawcy Działania po praktykach: Przekaż swojemu opiekunowi praktyk w szkole oryginały: Biletów Listę obecności Wypełniony WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU Jeśli korzystałeś za zgodą Politechnik Poznańskiej z samochodu prywatnego, wydruk cennika ze strony internetowej najtańszego przewoźnika na danej trasie i w przypadku kiedy nie jesteś właścicielem/współwłaścicielem pojazdu również: OŚWIADCZENIE UŻYCZENIA POJAZDU Szkoła przekazuje na Politechnikę Poznańską komplet przekazanych przez Ciebie dokumentów wraz z zaświadczeniem o zaliczeniu praktyki Dostarczone przez Ciebie dokumenty są weryfikowane. DOKUMENTY MUSZA BYĆ WYPEŁNIONE CZYTELNIE, POPRAWNIE I KOMPLETNIE, w przeciwnym wypadku wydłuży się czas zwrotu kosztów lub będzie on niemożliwy. KOSZTY DOJAZDU SĄ ZWRACANE TYLKO DO WYSOKOŚCI KWOTY NAJTAŃSZEGO PRZEJAZDU PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM OSÓB. Ostateczną decyzję dotycząca ewentualnych sytuacji spornych związanych ze zwrotem kosztów dojazdu podejmuje Koordynator Projektu PP. W przypadku jakichkolwiek Twoich wątpliwości, zanim podejmiesz działalnie, wyślij zapytanie lub zadzwoń do organizatora praktyk zawodowych ze strony Politechniki Poznańskiej, do którego kontakt został Tobie przekazany na spotkaniu organizacyjnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCLEGU I WYŻYWIENIA W RAMACH PRAKTYK ZAWODOWYCH U PRACODAWCY ORAZ ZASADY ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. 1. Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU UCZESTNIKÓW STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZASADY ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ KORZYSTANIA Z NOCLEGU I WYŻYWIENIA W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Politechnika Poznańska może zapewnić, Praktykantom objętym Projektem, refundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ!

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ! REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ! 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 załącznik nr 3 Projekt: Beneficjent:

załącznik nr 2 załącznik nr 3 Projekt: Beneficjent: ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU FACHOWCY Z BRZESKIEJ! Zwrot kosztów dojazdu na staże/praktyki zawodowe dla stażystów/praktykantów, jesli odbywają

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Postaw na rozwój nr POWR /15 na staż/szkolenie/inną formę wsparcia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Postaw na rozwój nr POWR /15 na staż/szkolenie/inną formę wsparcia Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Postaw na rozwój nr POWR.01.02.01-22-0085/15 na staż/szkolenie/inną formę wsparcia 1 Zwrotowi kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu Postaw na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO.

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO. Strona1 ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Informacje wstępne 1. Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu

Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu Załącznik nr 8 Instrukcja w zakresie rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo w ramach Projektu INSTRUKCJA W ZAKRESIE ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA I DORADZTWO w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR /15

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR /15 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 W projekcie Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 Uczestnikom Projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu WNIOSEK UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ w ramach Projektu:

Bardziej szczegółowo

cena biletu miesięcznego / liczba dni roboczych w miesiącu = X

cena biletu miesięcznego / liczba dni roboczych w miesiącu = X Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu RE: strat w przyszłość nr POWR 01.02.02-06-0140/15 na doradztwo zawodowe/szkolenie/inną formę wsparcia 1 Zwrotowi kosztów dojazdu na zajęcia w

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU I Z POWROTEM

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU I Z POWROTEM Załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (I) ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY 1 Informacja ogólne 1. Projekt Centrala Kultury (zwany dalej: projektem) współfinansowany jest przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1. 1. Uczestnicy/-czki projektu mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania w projekcie POKL.09.01.02-14-334/13 Staż klucz do rynku pracy Projekt POKL.09.01.02-14-334/13

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A.

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. 1. Wszyscy uczestnicy projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Pomysł na biznes! nr RPDS /16 na szkolenia/warsztaty

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Pomysł na biznes! nr RPDS /16 na szkolenia/warsztaty Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Pomysł na biznes! nr RPDS.08.03.00-02-0081/16 na szkolenia/warsztaty 1 1. Zwrotowi kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu Pomysł na biznes! podlegają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Zmiany na lepsze! kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych nr RPLU.10.02.00-06-0035/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu w ramach projektu: Start do kariery

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu w ramach projektu: Start do kariery Regulamin rozliczania kosztów dojazdu w ramach projektu: Start do kariery (POKL.07.02.01-04-074/13) Informacje wstępne Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Dołącz do Aktywnych

Zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Dołącz do Aktywnych Załącznik nr 5 do Regulaminu Uczestnictwa Zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Dołącz do Aktywnych 1 Informacje ogólne 1. Każdy uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu niepełnosprawni NA RYNKU PRACY WND-POKL.07.04.00-18-113/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacje ogólne 1. W ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓ NA WARSZTATY KONSULTACYJNE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓ NA WARSZTATY KONSULTACYJNE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓ NA WARSZTATY KONSULTACYJNE W RAMACH PROJEKTU Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu NOWE KWALIFIKACJE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 na doradztwo zawodowe indywidualne/ doradztwo zawodowe grupowe i job coaching

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach realizacji projektu Twoja zdolność zatrudnienia Ty na rynku pracy, zwany dalej Regulaminem.

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach realizacji projektu Twoja zdolność zatrudnienia Ty na rynku pracy, zwany dalej Regulaminem. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Twoja zdolność zatrudnienia Ty na rynku pracy nr WND-POWR.01.02.01-24-0004/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski 1 Informacje ogólne 1. W Projekcie Podniesienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki Projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 na zajęcia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki Projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 na zajęcia Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki Projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 na zajęcia 1 Każdemu uczestnikowi projektu Akademia Młodego Niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Bądź AKTYWNY czas na DZIAŁANIE! nr projektu : RPLU.11.01.00-06-0108/16 1 Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czek Projektu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

Zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Dołącz do Aktywnych

Zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Dołącz do Aktywnych Załącznik nr 5 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Dołącz do Aktywnych 1 Informacje ogólne 1. Każdy uczestnik projektu może

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego 1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za udział w następujących formach wsparcia w ramach projektu: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w ramach projektu Aktywni na nowo realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu Droga do samodzielności

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu Droga do samodzielności Załącznik nr 1 do uchwały nr 302/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu Droga do samodzielności W niniejszym Regulaminie określone zostały ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Akademia przedsiębiorczości II

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Akademia przedsiębiorczości II Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Akademia przedsiębiorczości II 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu Akademia przedsiębiorczości II. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Start po pracę! Nr projektu: RPLU /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Start po pracę! Nr projektu: RPLU /16 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Start po

Bardziej szczegółowo

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/staż realizowane w ramach projektu Wsparcie osób młodych

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/staż realizowane w ramach projektu Wsparcie osób młodych Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/staż realizowane w ramach projektu Wsparcie osób młodych 1. Uczestnikom/-czkom szkoleń i staży realizowanych w ramach projektu Wsparcie osób młodych przysługuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ dotyczy realizacji projektu Czas Zawodowców BIS zawodowa Wielkopolska nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 1 DEFINICJE I POJĘCIA OGÓLNE Występujące w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Refundacji kosztów dojazdów. w ramach projektu: Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw POKL

REGULAMIN. Refundacji kosztów dojazdów. w ramach projektu: Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw POKL REGULAMIN Refundacji kosztów dojazdów w ramach projektu: Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw POKL. 08.02.01-12-026/14 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego

Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego 1 W ramach realizowanego projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Akcja Aktywizacja! Nr projektu: RPLU /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Akcja Aktywizacja! Nr projektu: RPLU /16 Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akcja Aktywizacja! REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Akcja Aktywizacja! Nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0005/16 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ul. Żytnia 5 08-500 Ryki tel./fax 81 865 12 97 www.mechanikryki.pl

ul. Żytnia 5 08-500 Ryki tel./fax 81 865 12 97 www.mechanikryki.pl REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W ramach realizacji projektu Szkoła przyszłości nowe możliwości kształcenia młodzieży współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu I TY na kursie IT! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Informacje ogólne 1. W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywni na start REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Aktywni na star Nr projektu: RPLU.09.01.00-06-0046/16 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Nowe umiejętności nowe możliwości"

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Nowe umiejętności nowe możliwości" 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Nowe umiejętności nowe możliwości" nr projektu

Bardziej szczegółowo

Procedura zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej UDA-POKL /12

Procedura zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej UDA-POKL /12 Procedura zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej UDA-POKL.08.01.01-02-174/12 1 1. Zwrotowi kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW Uczestników/Uczestniczek (osób fizycznych), w ramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej ery.

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW Uczestników/Uczestniczek (osób fizycznych), w ramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej ery. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW Uczestników/Uczestniczek (osób fizycznych), w ramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej ery Szkolenia 1. Regulamin określa zasady i warunki zwrotu kosztów dojazdu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów podróży w projekcie. Akademia Nauczania Zawodowego

Regulamin zwrotu kosztów podróży w projekcie. Akademia Nauczania Zawodowego Załącznik Nr 2 do Umowy Uczestnictwa w Projekcie Regulamin zwrotu kosztów podróży w projekcie I. WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY PUBLICZNYMI LUB PRYWATNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU 1. O zwrot kosztów podróży

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną . Imię i nazwisko Nr wniosku... Adres Uczestnika/Uczestniczki Projektu Pole wypełnia personel projektu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE ZAWODOWE w ramach Projektu Aktywność bez barier nr WND-POKL.06.01.01-18-121/13

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE ZAWODOWE w ramach Projektu Aktywność bez barier nr WND-POKL.06.01.01-18-121/13 Załącznik nr 3 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻE ZAWODOWE w ramach Projektu Aktywność bez barier nr WND-POKL.06.01.01-18-121/13 Ja niżej podpisany/a. legitymujący/a się nr PESEL.. zamieszkały/a....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Na fali nr RPPM /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Na fali nr RPPM /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Na fali nr RPPM.05.02.02-22-0058/16 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania ponoszonych przez Uczestników/czki kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu POWER do pracy WND-POWR /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu POWER do pracy WND-POWR /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM projektu POWER do pracy WND-POWR.01.02.02-18-0019/15 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom Projektu POWER

Bardziej szczegółowo

środkiem komunikacji publicznej a) Szkolenia zawodowe W związku z dojazdami na szkolenia poniosłam/em koszt łącznie: zł.

środkiem komunikacji publicznej a) Szkolenia zawodowe W związku z dojazdami na szkolenia poniosłam/em koszt łącznie: zł. Załącznik nr 2 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA ZAWODOWE I WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY w ramach Projektu Aktywność bez barier nr WND-POKL.06.01.01-18-121/13 Ja niżej podpisany/a. legitymujący/a

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1 Informacje ogólne 1. W ramach projektu Szkolenie Staż (Samo)Zatrudnienie przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na indywidualne poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE ul. Lidzbarska 27A, Żuromin, tel. (023) , fax wew.34

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE ul. Lidzbarska 27A, Żuromin, tel. (023) , fax wew.34 ... Żuromin, dnia... (adres stały)... (adres tymczasowy) Nr telefonu... PESEL... Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a 09-300 Żuromin Wniosek dotyczący zwrotu kosztów przejazdu Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 1) Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedstawienie poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika/czki na doradztwo/szkolenie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu.

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Nowa jakość kształcenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Informacje ogólne 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU Załącznik do Uchwały nr 132/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09.03. 2012 roku REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA DODATKOWEGO W RAMACH PROJEKTU Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 realizowany w ramach projektu: pn Poprawa jakości kształcenia wyższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU NOWA DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPPK /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU NOWA DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPPK /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU NOWA DROGA DO ZATRUDNIENIA nr RPPK.07.01.00-18-0017/15 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu za udział w spotkaniach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO ZAWODOWE/SZKOLENIE/STAŻ* ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO ZAWODOWE/SZKOLENIE/STAŻ* ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowej ul. Święty Marcin 24/402 61-805 Poznań WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO ZAWODOWE/SZKOLENIE/STAŻ* ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W związku

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr.../... (numer ewidencyjny) o zwrot kosztów przejazdu za dni...

Wniosek nr.../... (numer ewidencyjny) o zwrot kosztów przejazdu za dni... Załącznik nr 7 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu. Wniosek nr.../... (numer ewidencyjny) o zwrot kosztów przejazdu za dni... CZĘŚĆ A (wypełnia Uczestnik projektu) Jestem osobą : Dojeżdżającą środkiem komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE

PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE do projektu MOJA FIRMA-MOJA SZANSA Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu W projekcie System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy uczestnikom projektu, przysługuje zwrot kosztów dojazdu za

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13

ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13 Instrukcja dot. wypłaty zwrotu kosztów dojazdu uczestników staży do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STAŻU oferowanym w ramach Projektu: pt. Młodzi zawodowcy wdrożenie wysokiej jakości programów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego Niniejszy dokument określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestników/czek w ramach projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Procedura wypłaty środków

1 Informacje ogólne. 2 Procedura wypłaty środków Dotyczy: POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu POKL.08.01.02-14-116/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Załącznik nr 11 WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko Uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW NA SZKOLENIE w projekcie "Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW NA SZKOLENIE w projekcie Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDÓW NA SZKOLENIE w projekcie "Wzrost produktywności szansą przedsiębiorców na Mazowszu realizowanego przez Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr POKL.09.04.00-24-055/12

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr POKL.09.04.00-24-055/12 Projekt W regionie o regionie realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony dla pielęgniarek/pielęgniarzy REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW NA DOJAZD poniesionych przez Uczestników Projektu odbywających kurs Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY w WOLSZTYNIE w sprawie przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ Załącznik nr 1 (Imię i nazwisko Praktykanta). (Miejscowość, data).. (Adres zamieszkania) Biuro projektu Targi przyszłością regionu ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA PRAKTYKĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie w projekcie pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

Bardziej szczegółowo

CAZ.IRP Żuromin,... (imię i nazwisko) Powiatowy Urząd Pracy... w Żurominie.... (adres tymczasowy)

CAZ.IRP Żuromin,... (imię i nazwisko) Powiatowy Urząd Pracy... w Żurominie.... (adres tymczasowy) Projekt systemowy pt. Lepsza przyszłość w zasięgu twojej ręki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Działanie 6.1., Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. mazowieckiego

Projekt: kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. mazowieckiego REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Projekt: ST@RT kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. mazowieckiego 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Projekt przedsięwzięcie realizowane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Innowacyjny region częstochowski

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Innowacyjny region częstochowski REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU do projektu Innowacyjny region częstochowski realizowanego przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu Praktyka na miarę XXI wieku. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu Praktyka na miarę XXI wieku. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu Praktyka na miarę XXI wieku Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: - Projekcie należy przez to rozumieć projekt Praktyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu Nie bądź bierny na rynku pracy!! nr RPLD /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu Nie bądź bierny na rynku pracy!! nr RPLD /16 Strona1 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr RPLD.08.02.01-10-0068/16 I) Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: a)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Imię i nazwisko Adres Uczestnika Projektu NR wniosku Pole wypełnia kadra projektu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na identyfikację/poradnictwo/szkolenie/pośrednictwo:.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 2350 UCHWAŁA NR LIII/1003/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 21 maja 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 2350 UCHWAŁA NR LIII/1003/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 21 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 2350 UCHWAŁA NR LIII/1003/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów stażowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO/Z MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO/Z MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO/Z MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu Humaniści skuteczni na rynku pracy realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Skuteczny start do zatrudnienia WND-RPSL.07.01.03-24-0172/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU. Młodzi i AKTYWNI! nr POWR /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU. Młodzi i AKTYWNI! nr POWR /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Młodzi i AKTYWNI! nr POWR.01.02.01-06-0061/16 Informacje ogólne 1. Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotu kosztów dojazdu w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Uczestnik/czka projektu może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Regulamin zwrotu kosztów podróży w projekcie Świadomy Europejczyk/ Conscious EU Citizen współfinasowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Jean Monnet. I. WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU. Lepszy start w Zachodniopomorskim. nr POWR IP /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU. Lepszy start w Zachodniopomorskim. nr POWR IP /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Lepszy start w Zachodniopomorskim nr POWR.01.02.02-IP.22-32-001/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Deficyty na profity - zawody deficytowe szansą na zatrudnienie osób młodych

Deficyty na profity - zawody deficytowe szansą na zatrudnienie osób młodych Procedura zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Deficyty na profity - zawody deficytowe szansą na zatrudnienie osób młodych UDA-POWR.01.02.02-32-0206/15-00 1 Zwrotowi kosztów dojazdu na szkolenia: Sekretarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Kompetencje drogą do pracy bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Kompetencje drogą do pracy bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU do projektu Kompetencje drogą do pracy bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego realizowanego przez Business School H.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO GRUPOWE / SZKOLENIE /STAŻ ZAWODOWY *) w miesiącu

ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO GRUPOWE / SZKOLENIE /STAŻ ZAWODOWY *) w miesiącu Tytuł projektu Numer projektu Priorytet w ramach, którego realizowany jest projekt Działanie w ramach, którego realizowany jest projekt Poddziałanie w ramach, którego realizowany jest projekt W drodze

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Nowe szanse na rynku pracy nr RPLD /16

Regulamin ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Nowe szanse na rynku pracy nr RPLD /16 Regulamin ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Nowe szanse na rynku pracy nr RPLD.10.02.02-10-0016/16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU do projektu Kurs na karierę kompleksowa aktywacja osób młodych bez pracy

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU do projektu Kurs na karierę kompleksowa aktywacja osób młodych bez pracy REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU do projektu Kurs na karierę kompleksowa aktywacja osób młodych bez pracy Numer projektu: POWR.01.02.02-28-0045/15 realizowanego przez Business School H. Polak, M. Polak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Akademia Kwalifikacji RPDS /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Akademia Kwalifikacji RPDS /16 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Akademia Kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU /15 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji RPLU.09.01.00-06-0020/15 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU projekt OD NOWA 1. Uczestnik projektu dojeżdżający na indywidualne i grupowe zajęcia/szkolenie/staż może wystąpić do Organizatora o refundację kosztów dojazdu z miejsca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia ... Dnia...... (adres zamieszkania - pobytu)... ( PESEL) Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia Zwracam się z prośbą o zwrot z Funduszu Pracy ponoszonych

Bardziej szczegółowo

Warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/ doradztwo w projekcie KOBIECY PULS BIZNESU

Warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/ doradztwo w projekcie KOBIECY PULS BIZNESU Załącznik nr 16 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/ doradztwo w projekcie KOBIECY PULS BIZNESU 1. Zgodnie 8 ust. 5 Regulaminem rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1 Informacje ogólne 1. W ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-023/14 przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr POKL.06.01.01-10-020/12 Młodzi kompetentni w sektorze kultury

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr POKL.06.01.01-10-020/12 Młodzi kompetentni w sektorze kultury Projekt Młodzi kompetentni w sektorze kultury realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz

Bardziej szczegółowo