Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG, z siedzibą w Aachen, przy Campus-Boulevard 55a, D Aachen, Niemcy, wpisana do rejestru w sądzie w Aachen (Amtsgericht Aachen) pod numerem HRB Aachen 8213, będący właścicielem platformy IT-Matchmaker Euroing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czapelskiej 40/33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , reprezentujący Trovarit A.G. w Polsce, administrujący platformą w domenie it-matchmaker.pl Użytkownik przedsiębiorca, pracodawca, przedsiębiorstwo, jednostka administracji publicznej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, lub podmiot prawa publicznego poszukująca Rozwiązań IT oraz usług związanych z IT w celu ich wykorzystania komercyjnego lub na własny użytek. Dostawca producent, sprzedawca, pośrednik, integrator rozwiązań IT, lub inna osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zajmująca się dostarczaniem i sprzedażą Rozwiązań IT. Konsultant - firma lub osoba fizyczna działająca w imieniu Użytkownika, poszukująca rozwiązań lub usług IT wykorzystująca konto Użytkownika, nie będąca jednocześnie Dostawcą. Cennik IT-Matchmaker cennik usług i licencji płatnych IT-Matchmaker, dostępny pod adresem Transakcja jest to czynność, polegająca na: - wyborze Dostawcy przez Użytkownika na podstawie przeprowadzonego przetargu na IT-Matchmaker, lub - zamówieniu przez Użytkownika od Dostawcy Rozwiązań IT, lub - przyjęciu zamówienia przez Dostawcę, lub - podpisaniu umowy na zakup przez Użytkownika Rozwiązania IT od Dostawcy, lub - dostarczeniu przez Dostawcę Rozwiązania IT do Użytkownika, lub - wystawieniu przez Dostawcę faktury Użytkownikowi. Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w IT-Matchmaker od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w IT-Matchmaker, umożliwiający korzystanie z IT-Matchmaker, chroniony unikalną nazwą (loginem) i hasłem;

2 Regulamin niniejszy regulamin Rozwiązania IT - usługi, infrastruktura, oprogramowanie, jak również prace o charakterze eksperckim i doradczym w zakresie IT. Lead - (dane sprzedażowe) pełny kontakt i dane projektu (Prospekt), wprowadzone przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz profilu wyszukiwania podczas prowadzonej przez Użytkownika analizy rynku IT-Matchmaker platforma internetowa prowadzona przez Operatora, umożliwiająca wybór rozwiązań IT, utrzymywana w domenie it-matchmaker.pl Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana przez Euroing sp. z o.o. z Dostawcą, w drodze akceptacji Regulaminu przez Dostawcę. Zawarcie Kontraktu dokonanie Transakcji 2 Przedmiot 2.1. Operator dostarcza internetowy serwis wyboru Rozwiązań IT - "IT- Matchmaker" w domenie it-matchmaker.pl. Poprzez IT- Matchmaker następuje kontakt Użytkowników z Dostawcami IT-Matchmaker może być wykorzystywany jedynie w celach komercyjnych lub w przypadkach podmiotów prawa publicznego na własny użytek Operator wspiera Użytkowników świadcząc usługi analizy rynku w oparciu o indywidualne wymagania Użytkowników, poprzez udostępnienie Szablonów Specyfikacji wymagań dla Rozwiązań IT oraz prowadzenia przetargów dla projektów informatycznych (Rozwiązań IT) Operator wspiera Dostawców w pozyskiwaniu kontaktów z Użytkownikami i skutecznego przetwarzania zgłoszeń dotyczących przetargów od Użytkowników oraz efektywnej implementacji Rozwiązań IT Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest korzystanie przez Dostawców z IT- Matchmaker, określa on ogólne zasady świadczenia przez Operatora usług na rzecz Dostawców poprzez IT-Matchmaker Dostawca lub Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w IT-Matchmaker. 3 Rejestracja 3.1. Rejestracja jest to procedura, w ramach której Użytkownik lub Dostawca podaje swoje dane kontaktowe w formularzu rejestracyjnym, aplikując o utworzenie konta i dostęp do systemu IT-Matchmaker. Operator poprzez utworzenie konta w systemie IT-Matchmaker potwierdza zawarcie Umowy z Użytkownikiem lub Dostawcą na warunkach zawartych w Regulaminie 3.2. Aby korzystać z systemu IT-Matchmaker Dostawca lub Użytkownik musi być zarejestrowany.

3 3.3. Dostawca gwarantuje, że dane wprowadzone podczas rejestracji są prawdziwe i precyzyjne. Dostawca zobowiązany jest do informowania Operatora zmianach swoich danych W ramach Licencji Dostawcy (licencji udzielonej Dostawcy przez Operatora na korzystanie z IT-Matchmaker), Operator rozróżnia "Konto Firmowe" i "Konto Pracownika". Za pomocą Konta Firmowego zarządza się wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi działalności Dostawcy oraz Pracowników Dostawcy. Konto Firmowe jest tworzone podczas pierwszej rejestracji Pracownika firmy. Do Konta Firmowego można przypisać dowolną liczbę dodatkowych Kont Pracowników Konto Pracownika jest przeznaczone wyłącznie do użytku w ramach działań prowadzonych w ramach Konta Firmowego, przez zarejestrowanego pracownika firmy. Zabronione jest korzystanie z Konta Pracownika przez inną osobę, niż zarejestrowany pracownik W ramach Kont Pracowników Operator rozróżnia różne poziomy uprawnień. Konto posiadające uprawnienia Administratora posiada dostęp do danych firmy, może zmieniać dane dotyczące firmy, dodawać Pracowników i przyznawać im uprawnienia, pobierać informacje dotyczące Leadów (danych sprzedażowych), a także realizować płatne transakcje (np. udział w przetargach) Wraz z utworzeniem Konta Firmowego i rejestracją pierwszego pracownika, zostają pierwszemu pracownikowi automatycznie przyznane prawa Administratora. Administrator może nadać uprawnienia Administratora dla dowolnej liczby innych Pracowników w ramach Konta Firmowego. Uprawnienia Administratora dla pierwszego, zarejestrowanego Pracownika mogą zostać zmienione przez innych Pracowników posiadających uprawnienia Administratora w ramach danego Konta Firmowego Jeżeli Administrator dodaje nowe konta Pracowników w systemie IT- Matchmaker - podlegają one prawom i zapisom zgodnie z niniejszym Regulaminem Rejestracja w systemie IT-Matchmaker jako Dostawca, utworzenie i aktywowanie Konta Firmowego, Konta Pracownika oraz wprowadzenie podstawowych wpisów dotyczących Dostawcy jest bezpłatne. Jeśli Dostawca skorzysta z usługi płatnej zostanie szczegółowo poinformowany o opłatach przed skorzystaniem z płatnej usługi. Bez wyraźnej zgody Dostawcy (lub Pracownika Dostawcy) nie są naliczane żadne opłaty. Opłaty są naliczane na podstawie Cennika IT-Matchmaker Okres ważności Konta Firmowego i Konta Pracownika jest nieograniczony. Wprowadzania kompletnego adresu firmy oraz innych danych obowiązkowych w formularzu rejestracyjnym jest warunkiem aktywacji konta w systemie IT-Matchmaker. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do udzielenia pełnych i prawdziwych informacji szczegółowych o firmie, jego Pracownikach oraz oferowanych Rozwiązaniach IT. W przypadku zmian w zakresie danych zamieszczonych w systemie, Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji. Gdy Pracownik kończy pracę w firmie, wygasa prawo do korzystania z Konta danego Pracownika w IT-Matchmaker W przypadku podania przez Dostawcę niekompletnych lub nieaktualnych danych, lub w razie wątpliwości co do poprawności podanych danych,

4 wątpliwości co do intencji wykorzystania IT-Matchmaker lub w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo według własnego uznania do deaktywacji Konta Firmowego lub Pracownika. W przypadku niekompletnych lub nieaktualnych danych lub w razie wątpliwości co do poprawności danych Dostawcy, Operator zastrzega sobie prawo do edytowania i zmian danych Dostępność wpisów dotyczących Dostawcy, jak również jego portfolio rozwiązań i usług może zostać przerwane w dowolnym momencie bez podania przyczyn poprzez przesłanie takiej informacji listem poleconym. Aktywność Konta Pracownika na IT-Matchmaker można zostać przerwana przez Dostawcę w dowolnym momencie, bez podania przyczyn, poprzez przesłanie stosownej informacji listem lub em. Uprawnienia przypisane do Konta Pracownika mogą być zmieniane przez Dostawcę w dowolnym czasie, bez podania przyczyn, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji listem poleconym lub em. 4 Obowiązki Dostawcy 4.1. Rejestrując się w systemie IT-Matchmaker Dostawca gwarantuje, że wszystkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdą, pełne i bez błędów. Ponadto Dostawca zobowiązuje się z należytą starannością, do bieżącej aktualizacji informacji dotyczących oferowanych Rozwiązań IT W celu zapewnienia sprawnej współpracy pomiędzy Operatorem a Dostawcą, Dostawca powinien wyznaczyć główną osobę do kontaktu jak również osobę ją zastępującą. Osoby te stają się Koordynatorami współpracy Dostawcy z Operatorem, jak również będą pomagać w rozwiązywaniu wątpliwości lub problemów. Koordynator musi posiadać w systemie Konto Pracownika z uprawnieniami Administratora. Operator przyjmuje, że Konto Administratora jest obsługiwane przez Koordynatora. Jeśli istnieją dwa lub więcej Konta Administratora określone jako Koordynator - Dostawca musi wskazać, które z kont należy do Koordynatora (głównej osoby kontaktowej) oraz jego zastępcę za pomocą listu przesłanego pocztą lub Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Operatora, w momencie, gdy osoba posiadająca Konto Pracownika w systemie IT- Matchmaker przestaje świadczyć pracę na rzecz Dostawcy. Ponadto Dostawca powinien natychmiast deaktywować konta byłych pracowników Dane, treści, katalogi oraz wyniki analiz IT-Matchmaker są chronione prawem autorskim, ich wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie w ramach działań w systemie IT-Matchmaker. Dostawcom zabronione jest wykorzystywanie danych, treści, katalogów i analiz do celów innych niż działania w systemie IT- Matchmaker jak również ich publikowanie lub przekazywanie ich stronom trzecim. Dane użytkowników, udostępnione Dostawcom przez Operator zgodnie punktami 5.2 i 6.4 niniejszego Regulaminu, mogą być wykorzystane tylko dla celów marketingu bezpośredniego (pkt. 5.2), lub wzięcia udziału w przetargu (pkt. 6.4), w systemie IT-Matchmaker. Wszelkie przekazywanie

5 przez Dostawców danych Użytkowników stronom trzecim jest zabronione, chyba że odbywa się to za pośrednictwem systemu IT-Matchmaker i w celu korzystania z systemu IT- Matchmaker. W razie wystąpienia wątpliwości w odniesieniu do intencji wykorzystania danych systemu IT- Matchmaker, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Dostawcy, jak również jego profili w systemie IT-Matchmaker. W przypadku wykorzystania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu danych, treści, katalogów i wyników analiz IT Matchmaker, Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody i utracone korzyści. 5 Licencja IT-Matchmaker light - Prospekty 5.1. Operator oferuje dostęp do danych kontaktowych Użytkowników, którzy analizują rynek w systemie IT- Matchmaker, w oparciu o dane dostawców oraz Rozwiązań IR znajdujących się w IT-Matchmaker, korzystając z licencji "IT-Matchmaker Light" lub "IT-Matchmaker Professional". Dostawcy, których portfolio rozwiązań i usług pasuje do wymagań Użytkownika, otrzymują poprzez system IT-Matchmaker podstawowe, poddane anonimizacji dane Użytkowników dotyczące firmy, projektu i profilu wymagań. Opis ten stanowi ofertę sprzedaży Leadu/Prospektu Na podstawie anonimowego opisu Użytkownika, Dostawca decyduje, czy chce nabyć Lead/Prospekt, dla celów marketingu bezpośredniego, jeżeli tak wówczas Dostawca kupuje Lead Jeśli Lead sprzedażowy został kupiony przez Dostawcę, Operator dostarcza dane Leadu w ciągu dwóch (2) dni roboczych po potwierdzeniu przez Dostawcę zakupu. Dostawa Leadu jest płatna, Operator pobiera opłatę według Cennika IT-Matchmaker. Wraz z opłatą za Lead, na IT-Matchmaker wskazany zostaje zakres danych oferowanych do sprzedaży wraz z opłatą. Opłata jest wymagalna natychmiast, płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury Operator sprzedaje jeden Lead do maksymalnie 15 Dostawców. Po dostarczeniu Leadu (ujawnieniu danych kontaktowych Użytkownika w IT- Matchmaker) nie jest możliwe zwrócenie Leadu, chyba że Operator zgodzi się na zwrot Leadu. 6. Licencja IT-Matchmaker professional - Przetargi 6.1. Po potwierdzeniu udziału w przetargu, Dostawca każdorazowo akceptuje zapisy Regulaminu w zakresie realizacji przetargów w IT-Matchmaker Korzystanie przez Użytkowników z Licencji IT-Matchmaker Professional pozwala na tworzenie przez nich indywidualnego profilu wymagań dla Rozwiązania IT ("Karta Specyfikacji Wymagań"), dla listy Dostawców (Lista Ulubionych) oraz do składania zapytań ofertowych odnośnie projektów

6 dotyczących Rozwiązań IT, jak również dla oceny Dostawców i zaproponowanych przez nich Rozwiązań IT Dostawcy mogą tworzyć i przedstawiać Użytkownikom swoją ofertę zawierającą propozycje Rozwiązań IT, szacunkowe wyceny oraz inne informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach prowadzonych przez Użytkowników przetargów. IT-Matchmaker wspiera Dostawców, umożliwiając im między innymi: zarządzanie szablonami ofert, ponownym wykorzystaniem złożonych propozycji z innych ofert, systematyczną analizą wymagań itp Dostawcy, którzy są zaproszeni przez Użytkowników do uczestniczenia w przetargu, otrzymują od Operatora niezbędne dane Użytkownika i dokumenty przetargowe poprzez IT- Matchmaker. Na tej podstawie Dostawca może w przypadku każdego przetargu zdecydować, czy chce wziąć w nim udział. Jeśli Dostawca potwierdzi swój udział w przetargu, zawiera z Operatorem umowę, która reguluje zgodnie z niniejszym Regulaminem wykorzystanie systemu IT- Matchmaker obsługę przetargu. Dostawca za przystąpienie do przetargu płaci Opłatę Nominalną, która jest określona w Cenniku IT- Matchmaker. Dostawca zobowiązuje się zapłacić dodatkową Opłatę Ewaluacyjną w przypadku, jeżeli przeprowadzi Transakcję z Użytkownikiem. Opłata Nominalna jest określana w momencie przystąpienia do przetargu i płatna nie później niż 14 dni po otrzymaniu faktury. Opłata Ewaluacyjna jest zmienna, określana i wymagalna w momencie Transakcji, płatna nie później niż 14 dni po wystawieniu faktury Opłata Ewaluacyjna jest opłatą zmienną, opartą na wartości Transakcji dotyczącej Rozwiązania IT i obliczana zgodnie z Cennikiem IT-Matchmaker. Wartość Transakcji dla obliczenia wartości Opłaty Ewaluacyjnej wynika z cen zaoferowanych wszystkich komponentów Rozwiązania IT (cen nabycia praw, licencji lub korzystania), a także na podstawie wszystkich przychodów Dostawcy z usług zaoferowanych Użytkownikowi Dla Transakcji dotyczących oprogramowania (gdzie podstawą jest dostawa oprogramowania i implementacja), od wartości Transakcji odlicza się wartość dostaw sprzętu i prac związanych z nadzorem nad oprogramowaniem. W przeciwnym razie wartość Transakcji obejmuje pełną wartość oferty. Odnosi się to również do projektów, które Użytkownik realizuje etapami. W takim przypadku wartość Transakcji jest ograniczona do przedstawionej przez Dostawcę wartości oferty, tj. rozszerzenia projektu, które nie zostały zdefiniowane przez Użytkownika w przetargu - nie podlegają wliczeniu do opłaty bazowej Jeśli Transakcja dotyczy umów licencyjnych (np. "z przeniesieniem praw do oprogramowania"), wówczas wartość Transakcji będzie stanowiła całkowita opłata licencyjna. Jeśli Transakcja będzie dotyczyła wynajmu oprogramowania (model korzystania z oprogramowania), a nie opłat licencyjnych, wówczas wartość Transakcji będzie stanowiła pełna

7 cena wynajmu za korzystanie z oprogramowania. Jeśli Transakcja będzie dotyczyła wynajmu w modelu z przeniesieniem praw do oprogramowania (licencja), wówczas jako wartość Transakcji będzie przyjęta całkowita wartość opłat licencyjnych i pełna cena wynajmu na korzystanie z oprogramowania Jeśli Transakcja dotyczy wynajmu, w modelu korzystania z oprogramowania, który obejmuje również sprzęt i usługi serwisowe (Oprogramowanie na żądanie, Oprogramowanie jako serwis), wartość Transakcji stanowi 75 % ceny wynajmu za korzystanie z oprogramowania Dla modelu wynajmu bez przenoszenia praw do oprogramowania, jako wartość Transakcji jest przyjmowana wartość przychodów z wynajmu za okres pięciu lat od daty zawarcia umowy. Chyba ze przetargu zostało doprecyzowane inaczej Jeśli Transakcja dotyczy dostawy oprogramowania w modelu "Open Source", wartość Transakcji (zamiast opłaty licencyjnej) stanowi tzw. wartość równoważna jak dla zamówienia opartego o licencje płatne Jeśli Dostawca integruje rozwiązania strony trzeciej w projekcie, jako wartość Transakcji przyjmuje się pełną wartość umowy, niezależnie od tego, czy Użytkownik zleca bezpośrednio część prac stronie trzeciej lub czy strona trzecia jest zakontraktowana przez Dostawcę Jeżeli Transakcja zawiera różne elementy i modele realizacji, wówczas do wyliczenia wartości Transakcji w celu określenia Opłaty Ewaluacyjnej stosuje się dla każdego elementu zgodnie z pkt Rabat dla Klienta - jeśli Dostawca udowodni, że Użytkownik jest już klientem Dostawcy (z uwagi na ważną, bieżącą umowę serwisową w trakcie trwania przetargu) lub, że Dostawca złożył Użytkownikowi ofertę wraz z wyceną nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem przetargu, Opłatę Ewaluacyjną dla danego Dostawcy zmniejsza się o 50,0%. Roszczenia w zakresie "Rabatu dla Klienta" muszą być zgłoszone przez Dostawcę przed przystąpieniem do przetargu Umowa regulująca wykorzystanie systemu IT-Matchmaker do obsługi przetargu pomiędzy Dostawcą i Operatorem kończy się, gdy nastąpi Transakcja pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem. Umowa regulująca wykorzystanie systemu IT-Matchmaker na obsługę przetargu między Dostawcami i Operator pozostaje ważna, gdy: Przetarg jest tymczasowo zawieszony przez Użytkownika ogłaszającego przetarg, a zawieszenie występuje na okres 24 miesięcy, Użytkownik zmienia, poprawia lub zmniejsza swoje wymagania dotyczące Rozwiązania IT lub usług w trakcie przetargu powyżej typowego zakresu umów funkcjonujących na rynku

8 Użytkownik tymczasowo wyklucza Dostawcę z zastrzeżeniem dalszego rozpatrzenia jego oferty np. w celu oceny innej, alternatywnej oferty Wybór Dostawcy Rozwiązania IT - niezależnie od daty dostawy lub realizacji Rozwiązania IT, uważa się za dokonany, gdy nastąpi Transakcja pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem ogłaszającym przetarg. Jeżeli Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ("Bezwarunkowe prawo odstąpienia"), wówczas wymagalność Opłaty Ewaluacyjnej zostaje wstrzymana do czasu wygaśnięcia warunku odstąpienia Obowiązek powiadamiania i raportowania gdy Użytkownik, który ogłosił przetarg zrealizuje Transakcję z Dostawcą, wówczas Dostawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Operatora jak również przekazać wszystkie dane niezbędne do obliczenia Wartości Bazowej opłat. Dostawca zobowiązany jest przekazać w szczególności następujące informacje dotyczące: Całkowitej wartości Transakcji (zawierającą między innymi: cenę zakupu, licencji, opłat dla wszystkich komponentów, oraz usług świadczonych w związku z ofertą zgłoszoną w przetargu) Podstawowych dat realizacji Transakcji (data złożenia zamówienia, terminu upływu prawa odstąpienia od umowy itp.) Jeśli dotyczy: dokładną treść ewentualnych warunków odstąpienia od umowy Dostawca zobowiązany jest również do przedstawienia na żądanie Operatora poszczególnych części umowy, które są istotne do obliczenia Wartości Transakcji dla określenia Opłaty Ewaluacyjnej, w celu weryfikacji. Jeżeli Dostawca w dniu dokonania Transakcji nie powiadomi o tym Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do żądania odsetek ustawowych za zwłokę od dnia dokonania Transakcji. Jeśli Dostawca w przeciągu pięciu dni od daty otrzymania pisemnego wezwania przez Operatora, nie przekaże danych koniecznych do obliczenia Wartości Transakcji, jako Wartość Transakcji zostanie przyjęta średnia wartość ofert Dostawców, obliczona przez Operatora w oparciu o dane podane przez Dostawców uczestniczących w przetargu. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna, wartość Transakcji określa Operator na podstawie średniej wartości rynkowej. Późniejsza korekta wartości Transakcji jest określana przez Operatora. 7 Gwarancja 7.1. Za pomocą IT-Matchmaker, Operator udostępnia Użytkownikom i Dostawcom jedynie platformę komunikacyjną służącą do wyboru Rozwiązań i obsługi przetargów IT. Operator nie uczestniczy w negocjacji warunków Transakcji, umów, ani nie jest stroną w umowach i Transakcjach zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Dostawcami. W związku z powyższym Operator nie udziela żadnej gwarancji, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za prawdziwość i kompletność informacji dostarczonych przez Użytkowników i Dostawców lub ich gotowości do realizacji umowy. Operator również nie gwarantuje, że

9 Użytkownik oraz Dostawca mają możliwość realizacji założeń oraz postanowień określonych w przetargu, ofercie, lub zamówieniu Operator nie udziela gwarancji na nieprzerwaną i bezawaryjną dostępność do IT-Matchmaker. Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub ewentualne przeciążenia platformy IT-Matchmaker. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub zatrzymania dostępności platformy IT-Matchmaker w każdym czasie, w szczególności ze względu na wymagania systemowe, czasy dostępności i uprawnienia użytkowników. Operator będzie informował o planowanych zatrzymaniach i pracach obsługowych. 8 Ochrona danych i bezpieczeństwo 8.1. Operator zastrzega sobie prawo do zapisania, jak również użytkowania danych zarejestrowanych Dostawców w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania platformy. Operator zastrzega sobie prawo do przekazania tych danych stronom trzecim w ramach działań IT- Matchmaker. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do publikowania danych w formie badań kwalifikowanych rynku, zarówno w formie ogólnej (zagregowanej) lub anonimowej (dotyczy rozwiązań producentow np.: dokladne dane/parametry rozwiązań ale bez podawania nazwy). Dotyczy głównie danych od dostawców Rejestrując się na IT- Matchmaker, Dostawca zezwala Operatorowi na zapisanie danych kontaktowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz do przekazania ich do firm współpracujących z Operatorem dla celów marketingu bezpośredniego i badań rynku. Przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wraz z udostępnionymi informacjami zawartymi w Informacjach w celach marketingowych lub na cele świadczenia usług w ramach IT-Matchmaker oraz umieszczenie ich w bazie danych Dostawca może cofnąć zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych (nie wykorzystywanych do realizacji usług) do firm związanych z Operatorem w formie pisemnej na adres w każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość Dostawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Operatora niezaszyfrowanych wiadomości , nawet gdy zawierają one dane osobowe Dostawca jest zobowiązany przetwarzać dane Użytkownika otrzymane w ramach przetargu, zgodnie z przepisami prawa i ochrony danych w oparciu o przepisy wyszczególnione w niniejszym Regulaminie Dostawca ma obowiązek chronić przekazywane do niego dane. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub utratę danych, w szczególności jeżeli Dostawca nie zabezpieczył się przed utratą danych Administratorem danych osobowych Dostawców, Użytkowników i Konsultantów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie

10 danych osobowych, jest Operator. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operator (w tym IT-Matchmaker). Użytkownicy, Dostawcy lub Konsultanci nie będą otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrażą na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Operator zapewnia Użytkownikom, Dostawcom i Konsultantom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości Polityka Prywatności: Zgodnie z par. 4.4 niniejszego Regulaminu, poprzez aktywację Konta, zarejestrowany Użytkownik zezwala Operatorowi, aż do odwołania, na przekazanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu wyszukiwania "IT- Matchmaker" do maksymalnie 15 (słownie: piętnastu) Dostawców, którzy odpowiadają profilowi Użytkownika, w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Ponadto Użytkownik zezwala Operatorowi, na zapisanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym i profilu wyszukiwania oraz przekazanie ich do firm współpracujących z Operatorem dla celów marketingu bezpośredniego i badań rynku. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zezwolenia na przekazywanie danych do Dostawców, jest on obciążany opłatą licencyjną za korzystanie z IT- Matchmaker która podana jest w Cenniku IT-Matchmaker. 9 Odpowiedzialność cywilna / Wykluczenia 9.1. Odpowiedzialność ze strony Operatora istnieje tylko w zakresie w jakim szkoda wynikła z umyślnego naruszenia lub rażącego zaniechania ze strony Operatora. Operator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na życiu lub zdrowiu z powodu zaniedbania lub celowego naruszenia swoich obowiązków. Operator jest również odpowiedzialny za przypadkowe naruszenie swoich obowiązków, jednak wysokość zobowiązań Operatora jest ograniczona do straty finansowej, jaką Operator mógł przewidzieć jako możliwy rezultat naruszenia w momencie zawarcia Umowy Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i Dostawców w ramach IT-Matchmaker, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z zamieszczonymi informacjami, podanie przez Korzystających nieprawdziwych lub niepełnych Informacji, jak również za następstwa działań podjętych przez Korzystających oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

11 10 Reklamacje Użytkownicy i Dostawcy mają prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług w ramach IT-Matchmaker, w terminie 7 dni od dnia od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji Reklamacje należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Reklamacja powinna zawierać dane podmiotu i osoby zgłaszającej reklamację (nazwę podmiotu, imię i nazwisko, adres, adres ) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 11 Zmiany Regulaminu W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Operator poinformuje o tym Użytkowników i Dostawców na stronach IT-Matchmaker Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operator, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Operator w IT-Matchmaker. 12 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Warszawa, 1 września 2014

Cennik IT-Matchmaker cennik usług i licencji płatnych IT-Matchmaker, dostępny pod adresem www.it-matchmaker.pl.

Cennik IT-Matchmaker cennik usług i licencji płatnych IT-Matchmaker, dostępny pod adresem www.it-matchmaker.pl. Regulamin korzystania z Licencji IT-Matchmaker Professional Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Użytkowników 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG, z siedzibą w Aachen, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Logintrade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 54-620 Wrocław, ul. Drohobycka 27/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem bazy danych

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.monitorstrony.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo