Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG, z siedzibą w Aachen, przy Campus-Boulevard 55a, D Aachen, Niemcy, wpisana do rejestru w sądzie w Aachen (Amtsgericht Aachen) pod numerem HRB Aachen 8213, będący właścicielem platformy IT-Matchmaker Euroing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czapelskiej 40/33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , reprezentujący Trovarit A.G. w Polsce, administrujący platformą w domenie it-matchmaker.pl Użytkownik przedsiębiorca, pracodawca, przedsiębiorstwo, jednostka administracji publicznej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, lub podmiot prawa publicznego poszukująca Rozwiązań IT oraz usług związanych z IT w celu ich wykorzystania komercyjnego lub na własny użytek. Dostawca producent, sprzedawca, pośrednik, integrator rozwiązań IT, lub inna osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zajmująca się dostarczaniem i sprzedażą Rozwiązań IT. Konsultant - firma lub osoba fizyczna działająca w imieniu Użytkownika, poszukująca rozwiązań lub usług IT wykorzystująca konto Użytkownika, nie będąca jednocześnie Dostawcą. Cennik IT-Matchmaker cennik usług i licencji płatnych IT-Matchmaker, dostępny pod adresem Transakcja jest to czynność, polegająca na: - wyborze Dostawcy przez Użytkownika na podstawie przeprowadzonego przetargu na IT-Matchmaker, lub - zamówieniu przez Użytkownika od Dostawcy Rozwiązań IT, lub - przyjęciu zamówienia przez Dostawcę, lub - podpisaniu umowy na zakup przez Użytkownika Rozwiązania IT od Dostawcy, lub - dostarczeniu przez Dostawcę Rozwiązania IT do Użytkownika, lub - wystawieniu przez Dostawcę faktury Użytkownikowi. Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w IT-Matchmaker od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w IT-Matchmaker, umożliwiający korzystanie z IT-Matchmaker, chroniony unikalną nazwą (loginem) i hasłem;

2 Regulamin niniejszy regulamin Rozwiązania IT - usługi, infrastruktura, oprogramowanie, jak również prace o charakterze eksperckim i doradczym w zakresie IT. Lead - (dane sprzedażowe) pełny kontakt i dane projektu (Prospekt), wprowadzone przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz profilu wyszukiwania podczas prowadzonej przez Użytkownika analizy rynku IT-Matchmaker platforma internetowa prowadzona przez Operatora, umożliwiająca wybór rozwiązań IT, utrzymywana w domenie it-matchmaker.pl Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana przez Euroing sp. z o.o. z Dostawcą, w drodze akceptacji Regulaminu przez Dostawcę. Zawarcie Kontraktu dokonanie Transakcji 2 Przedmiot 2.1. Operator dostarcza internetowy serwis wyboru Rozwiązań IT - "IT- Matchmaker" w domenie it-matchmaker.pl. Poprzez IT- Matchmaker następuje kontakt Użytkowników z Dostawcami IT-Matchmaker może być wykorzystywany jedynie w celach komercyjnych lub w przypadkach podmiotów prawa publicznego na własny użytek Operator wspiera Użytkowników świadcząc usługi analizy rynku w oparciu o indywidualne wymagania Użytkowników, poprzez udostępnienie Szablonów Specyfikacji wymagań dla Rozwiązań IT oraz prowadzenia przetargów dla projektów informatycznych (Rozwiązań IT) Operator wspiera Dostawców w pozyskiwaniu kontaktów z Użytkownikami i skutecznego przetwarzania zgłoszeń dotyczących przetargów od Użytkowników oraz efektywnej implementacji Rozwiązań IT Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest korzystanie przez Dostawców z IT- Matchmaker, określa on ogólne zasady świadczenia przez Operatora usług na rzecz Dostawców poprzez IT-Matchmaker Dostawca lub Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w IT-Matchmaker. 3 Rejestracja 3.1. Rejestracja jest to procedura, w ramach której Użytkownik lub Dostawca podaje swoje dane kontaktowe w formularzu rejestracyjnym, aplikując o utworzenie konta i dostęp do systemu IT-Matchmaker. Operator poprzez utworzenie konta w systemie IT-Matchmaker potwierdza zawarcie Umowy z Użytkownikiem lub Dostawcą na warunkach zawartych w Regulaminie 3.2. Aby korzystać z systemu IT-Matchmaker Dostawca lub Użytkownik musi być zarejestrowany.

3 3.3. Dostawca gwarantuje, że dane wprowadzone podczas rejestracji są prawdziwe i precyzyjne. Dostawca zobowiązany jest do informowania Operatora zmianach swoich danych W ramach Licencji Dostawcy (licencji udzielonej Dostawcy przez Operatora na korzystanie z IT-Matchmaker), Operator rozróżnia "Konto Firmowe" i "Konto Pracownika". Za pomocą Konta Firmowego zarządza się wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi działalności Dostawcy oraz Pracowników Dostawcy. Konto Firmowe jest tworzone podczas pierwszej rejestracji Pracownika firmy. Do Konta Firmowego można przypisać dowolną liczbę dodatkowych Kont Pracowników Konto Pracownika jest przeznaczone wyłącznie do użytku w ramach działań prowadzonych w ramach Konta Firmowego, przez zarejestrowanego pracownika firmy. Zabronione jest korzystanie z Konta Pracownika przez inną osobę, niż zarejestrowany pracownik W ramach Kont Pracowników Operator rozróżnia różne poziomy uprawnień. Konto posiadające uprawnienia Administratora posiada dostęp do danych firmy, może zmieniać dane dotyczące firmy, dodawać Pracowników i przyznawać im uprawnienia, pobierać informacje dotyczące Leadów (danych sprzedażowych), a także realizować płatne transakcje (np. udział w przetargach) Wraz z utworzeniem Konta Firmowego i rejestracją pierwszego pracownika, zostają pierwszemu pracownikowi automatycznie przyznane prawa Administratora. Administrator może nadać uprawnienia Administratora dla dowolnej liczby innych Pracowników w ramach Konta Firmowego. Uprawnienia Administratora dla pierwszego, zarejestrowanego Pracownika mogą zostać zmienione przez innych Pracowników posiadających uprawnienia Administratora w ramach danego Konta Firmowego Jeżeli Administrator dodaje nowe konta Pracowników w systemie IT- Matchmaker - podlegają one prawom i zapisom zgodnie z niniejszym Regulaminem Rejestracja w systemie IT-Matchmaker jako Dostawca, utworzenie i aktywowanie Konta Firmowego, Konta Pracownika oraz wprowadzenie podstawowych wpisów dotyczących Dostawcy jest bezpłatne. Jeśli Dostawca skorzysta z usługi płatnej zostanie szczegółowo poinformowany o opłatach przed skorzystaniem z płatnej usługi. Bez wyraźnej zgody Dostawcy (lub Pracownika Dostawcy) nie są naliczane żadne opłaty. Opłaty są naliczane na podstawie Cennika IT-Matchmaker Okres ważności Konta Firmowego i Konta Pracownika jest nieograniczony. Wprowadzania kompletnego adresu firmy oraz innych danych obowiązkowych w formularzu rejestracyjnym jest warunkiem aktywacji konta w systemie IT-Matchmaker. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do udzielenia pełnych i prawdziwych informacji szczegółowych o firmie, jego Pracownikach oraz oferowanych Rozwiązaniach IT. W przypadku zmian w zakresie danych zamieszczonych w systemie, Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji. Gdy Pracownik kończy pracę w firmie, wygasa prawo do korzystania z Konta danego Pracownika w IT-Matchmaker W przypadku podania przez Dostawcę niekompletnych lub nieaktualnych danych, lub w razie wątpliwości co do poprawności podanych danych,

4 wątpliwości co do intencji wykorzystania IT-Matchmaker lub w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo według własnego uznania do deaktywacji Konta Firmowego lub Pracownika. W przypadku niekompletnych lub nieaktualnych danych lub w razie wątpliwości co do poprawności danych Dostawcy, Operator zastrzega sobie prawo do edytowania i zmian danych Dostępność wpisów dotyczących Dostawcy, jak również jego portfolio rozwiązań i usług może zostać przerwane w dowolnym momencie bez podania przyczyn poprzez przesłanie takiej informacji listem poleconym. Aktywność Konta Pracownika na IT-Matchmaker można zostać przerwana przez Dostawcę w dowolnym momencie, bez podania przyczyn, poprzez przesłanie stosownej informacji listem lub em. Uprawnienia przypisane do Konta Pracownika mogą być zmieniane przez Dostawcę w dowolnym czasie, bez podania przyczyn, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji listem poleconym lub em. 4 Obowiązki Dostawcy 4.1. Rejestrując się w systemie IT-Matchmaker Dostawca gwarantuje, że wszystkie podane przez niego informacje są zgodne z prawdą, pełne i bez błędów. Ponadto Dostawca zobowiązuje się z należytą starannością, do bieżącej aktualizacji informacji dotyczących oferowanych Rozwiązań IT W celu zapewnienia sprawnej współpracy pomiędzy Operatorem a Dostawcą, Dostawca powinien wyznaczyć główną osobę do kontaktu jak również osobę ją zastępującą. Osoby te stają się Koordynatorami współpracy Dostawcy z Operatorem, jak również będą pomagać w rozwiązywaniu wątpliwości lub problemów. Koordynator musi posiadać w systemie Konto Pracownika z uprawnieniami Administratora. Operator przyjmuje, że Konto Administratora jest obsługiwane przez Koordynatora. Jeśli istnieją dwa lub więcej Konta Administratora określone jako Koordynator - Dostawca musi wskazać, które z kont należy do Koordynatora (głównej osoby kontaktowej) oraz jego zastępcę za pomocą listu przesłanego pocztą lub Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Operatora, w momencie, gdy osoba posiadająca Konto Pracownika w systemie IT- Matchmaker przestaje świadczyć pracę na rzecz Dostawcy. Ponadto Dostawca powinien natychmiast deaktywować konta byłych pracowników Dane, treści, katalogi oraz wyniki analiz IT-Matchmaker są chronione prawem autorskim, ich wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie w ramach działań w systemie IT-Matchmaker. Dostawcom zabronione jest wykorzystywanie danych, treści, katalogów i analiz do celów innych niż działania w systemie IT- Matchmaker jak również ich publikowanie lub przekazywanie ich stronom trzecim. Dane użytkowników, udostępnione Dostawcom przez Operator zgodnie punktami 5.2 i 6.4 niniejszego Regulaminu, mogą być wykorzystane tylko dla celów marketingu bezpośredniego (pkt. 5.2), lub wzięcia udziału w przetargu (pkt. 6.4), w systemie IT-Matchmaker. Wszelkie przekazywanie

5 przez Dostawców danych Użytkowników stronom trzecim jest zabronione, chyba że odbywa się to za pośrednictwem systemu IT-Matchmaker i w celu korzystania z systemu IT- Matchmaker. W razie wystąpienia wątpliwości w odniesieniu do intencji wykorzystania danych systemu IT- Matchmaker, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Dostawcy, jak również jego profili w systemie IT-Matchmaker. W przypadku wykorzystania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu danych, treści, katalogów i wyników analiz IT Matchmaker, Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody i utracone korzyści. 5 Licencja IT-Matchmaker light - Prospekty 5.1. Operator oferuje dostęp do danych kontaktowych Użytkowników, którzy analizują rynek w systemie IT- Matchmaker, w oparciu o dane dostawców oraz Rozwiązań IR znajdujących się w IT-Matchmaker, korzystając z licencji "IT-Matchmaker Light" lub "IT-Matchmaker Professional". Dostawcy, których portfolio rozwiązań i usług pasuje do wymagań Użytkownika, otrzymują poprzez system IT-Matchmaker podstawowe, poddane anonimizacji dane Użytkowników dotyczące firmy, projektu i profilu wymagań. Opis ten stanowi ofertę sprzedaży Leadu/Prospektu Na podstawie anonimowego opisu Użytkownika, Dostawca decyduje, czy chce nabyć Lead/Prospekt, dla celów marketingu bezpośredniego, jeżeli tak wówczas Dostawca kupuje Lead Jeśli Lead sprzedażowy został kupiony przez Dostawcę, Operator dostarcza dane Leadu w ciągu dwóch (2) dni roboczych po potwierdzeniu przez Dostawcę zakupu. Dostawa Leadu jest płatna, Operator pobiera opłatę według Cennika IT-Matchmaker. Wraz z opłatą za Lead, na IT-Matchmaker wskazany zostaje zakres danych oferowanych do sprzedaży wraz z opłatą. Opłata jest wymagalna natychmiast, płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury Operator sprzedaje jeden Lead do maksymalnie 15 Dostawców. Po dostarczeniu Leadu (ujawnieniu danych kontaktowych Użytkownika w IT- Matchmaker) nie jest możliwe zwrócenie Leadu, chyba że Operator zgodzi się na zwrot Leadu. 6. Licencja IT-Matchmaker professional - Przetargi 6.1. Po potwierdzeniu udziału w przetargu, Dostawca każdorazowo akceptuje zapisy Regulaminu w zakresie realizacji przetargów w IT-Matchmaker Korzystanie przez Użytkowników z Licencji IT-Matchmaker Professional pozwala na tworzenie przez nich indywidualnego profilu wymagań dla Rozwiązania IT ("Karta Specyfikacji Wymagań"), dla listy Dostawców (Lista Ulubionych) oraz do składania zapytań ofertowych odnośnie projektów

6 dotyczących Rozwiązań IT, jak również dla oceny Dostawców i zaproponowanych przez nich Rozwiązań IT Dostawcy mogą tworzyć i przedstawiać Użytkownikom swoją ofertę zawierającą propozycje Rozwiązań IT, szacunkowe wyceny oraz inne informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach prowadzonych przez Użytkowników przetargów. IT-Matchmaker wspiera Dostawców, umożliwiając im między innymi: zarządzanie szablonami ofert, ponownym wykorzystaniem złożonych propozycji z innych ofert, systematyczną analizą wymagań itp Dostawcy, którzy są zaproszeni przez Użytkowników do uczestniczenia w przetargu, otrzymują od Operatora niezbędne dane Użytkownika i dokumenty przetargowe poprzez IT- Matchmaker. Na tej podstawie Dostawca może w przypadku każdego przetargu zdecydować, czy chce wziąć w nim udział. Jeśli Dostawca potwierdzi swój udział w przetargu, zawiera z Operatorem umowę, która reguluje zgodnie z niniejszym Regulaminem wykorzystanie systemu IT- Matchmaker obsługę przetargu. Dostawca za przystąpienie do przetargu płaci Opłatę Nominalną, która jest określona w Cenniku IT- Matchmaker. Dostawca zobowiązuje się zapłacić dodatkową Opłatę Ewaluacyjną w przypadku, jeżeli przeprowadzi Transakcję z Użytkownikiem. Opłata Nominalna jest określana w momencie przystąpienia do przetargu i płatna nie później niż 14 dni po otrzymaniu faktury. Opłata Ewaluacyjna jest zmienna, określana i wymagalna w momencie Transakcji, płatna nie później niż 14 dni po wystawieniu faktury Opłata Ewaluacyjna jest opłatą zmienną, opartą na wartości Transakcji dotyczącej Rozwiązania IT i obliczana zgodnie z Cennikiem IT-Matchmaker. Wartość Transakcji dla obliczenia wartości Opłaty Ewaluacyjnej wynika z cen zaoferowanych wszystkich komponentów Rozwiązania IT (cen nabycia praw, licencji lub korzystania), a także na podstawie wszystkich przychodów Dostawcy z usług zaoferowanych Użytkownikowi Dla Transakcji dotyczących oprogramowania (gdzie podstawą jest dostawa oprogramowania i implementacja), od wartości Transakcji odlicza się wartość dostaw sprzętu i prac związanych z nadzorem nad oprogramowaniem. W przeciwnym razie wartość Transakcji obejmuje pełną wartość oferty. Odnosi się to również do projektów, które Użytkownik realizuje etapami. W takim przypadku wartość Transakcji jest ograniczona do przedstawionej przez Dostawcę wartości oferty, tj. rozszerzenia projektu, które nie zostały zdefiniowane przez Użytkownika w przetargu - nie podlegają wliczeniu do opłaty bazowej Jeśli Transakcja dotyczy umów licencyjnych (np. "z przeniesieniem praw do oprogramowania"), wówczas wartość Transakcji będzie stanowiła całkowita opłata licencyjna. Jeśli Transakcja będzie dotyczyła wynajmu oprogramowania (model korzystania z oprogramowania), a nie opłat licencyjnych, wówczas wartość Transakcji będzie stanowiła pełna

7 cena wynajmu za korzystanie z oprogramowania. Jeśli Transakcja będzie dotyczyła wynajmu w modelu z przeniesieniem praw do oprogramowania (licencja), wówczas jako wartość Transakcji będzie przyjęta całkowita wartość opłat licencyjnych i pełna cena wynajmu na korzystanie z oprogramowania Jeśli Transakcja dotyczy wynajmu, w modelu korzystania z oprogramowania, który obejmuje również sprzęt i usługi serwisowe (Oprogramowanie na żądanie, Oprogramowanie jako serwis), wartość Transakcji stanowi 75 % ceny wynajmu za korzystanie z oprogramowania Dla modelu wynajmu bez przenoszenia praw do oprogramowania, jako wartość Transakcji jest przyjmowana wartość przychodów z wynajmu za okres pięciu lat od daty zawarcia umowy. Chyba ze przetargu zostało doprecyzowane inaczej Jeśli Transakcja dotyczy dostawy oprogramowania w modelu "Open Source", wartość Transakcji (zamiast opłaty licencyjnej) stanowi tzw. wartość równoważna jak dla zamówienia opartego o licencje płatne Jeśli Dostawca integruje rozwiązania strony trzeciej w projekcie, jako wartość Transakcji przyjmuje się pełną wartość umowy, niezależnie od tego, czy Użytkownik zleca bezpośrednio część prac stronie trzeciej lub czy strona trzecia jest zakontraktowana przez Dostawcę Jeżeli Transakcja zawiera różne elementy i modele realizacji, wówczas do wyliczenia wartości Transakcji w celu określenia Opłaty Ewaluacyjnej stosuje się dla każdego elementu zgodnie z pkt Rabat dla Klienta - jeśli Dostawca udowodni, że Użytkownik jest już klientem Dostawcy (z uwagi na ważną, bieżącą umowę serwisową w trakcie trwania przetargu) lub, że Dostawca złożył Użytkownikowi ofertę wraz z wyceną nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem przetargu, Opłatę Ewaluacyjną dla danego Dostawcy zmniejsza się o 50,0%. Roszczenia w zakresie "Rabatu dla Klienta" muszą być zgłoszone przez Dostawcę przed przystąpieniem do przetargu Umowa regulująca wykorzystanie systemu IT-Matchmaker do obsługi przetargu pomiędzy Dostawcą i Operatorem kończy się, gdy nastąpi Transakcja pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem. Umowa regulująca wykorzystanie systemu IT-Matchmaker na obsługę przetargu między Dostawcami i Operator pozostaje ważna, gdy: Przetarg jest tymczasowo zawieszony przez Użytkownika ogłaszającego przetarg, a zawieszenie występuje na okres 24 miesięcy, Użytkownik zmienia, poprawia lub zmniejsza swoje wymagania dotyczące Rozwiązania IT lub usług w trakcie przetargu powyżej typowego zakresu umów funkcjonujących na rynku

8 Użytkownik tymczasowo wyklucza Dostawcę z zastrzeżeniem dalszego rozpatrzenia jego oferty np. w celu oceny innej, alternatywnej oferty Wybór Dostawcy Rozwiązania IT - niezależnie od daty dostawy lub realizacji Rozwiązania IT, uważa się za dokonany, gdy nastąpi Transakcja pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem ogłaszającym przetarg. Jeżeli Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ("Bezwarunkowe prawo odstąpienia"), wówczas wymagalność Opłaty Ewaluacyjnej zostaje wstrzymana do czasu wygaśnięcia warunku odstąpienia Obowiązek powiadamiania i raportowania gdy Użytkownik, który ogłosił przetarg zrealizuje Transakcję z Dostawcą, wówczas Dostawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Operatora jak również przekazać wszystkie dane niezbędne do obliczenia Wartości Bazowej opłat. Dostawca zobowiązany jest przekazać w szczególności następujące informacje dotyczące: Całkowitej wartości Transakcji (zawierającą między innymi: cenę zakupu, licencji, opłat dla wszystkich komponentów, oraz usług świadczonych w związku z ofertą zgłoszoną w przetargu) Podstawowych dat realizacji Transakcji (data złożenia zamówienia, terminu upływu prawa odstąpienia od umowy itp.) Jeśli dotyczy: dokładną treść ewentualnych warunków odstąpienia od umowy Dostawca zobowiązany jest również do przedstawienia na żądanie Operatora poszczególnych części umowy, które są istotne do obliczenia Wartości Transakcji dla określenia Opłaty Ewaluacyjnej, w celu weryfikacji. Jeżeli Dostawca w dniu dokonania Transakcji nie powiadomi o tym Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do żądania odsetek ustawowych za zwłokę od dnia dokonania Transakcji. Jeśli Dostawca w przeciągu pięciu dni od daty otrzymania pisemnego wezwania przez Operatora, nie przekaże danych koniecznych do obliczenia Wartości Transakcji, jako Wartość Transakcji zostanie przyjęta średnia wartość ofert Dostawców, obliczona przez Operatora w oparciu o dane podane przez Dostawców uczestniczących w przetargu. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna, wartość Transakcji określa Operator na podstawie średniej wartości rynkowej. Późniejsza korekta wartości Transakcji jest określana przez Operatora. 7 Gwarancja 7.1. Za pomocą IT-Matchmaker, Operator udostępnia Użytkownikom i Dostawcom jedynie platformę komunikacyjną służącą do wyboru Rozwiązań i obsługi przetargów IT. Operator nie uczestniczy w negocjacji warunków Transakcji, umów, ani nie jest stroną w umowach i Transakcjach zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Dostawcami. W związku z powyższym Operator nie udziela żadnej gwarancji, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za prawdziwość i kompletność informacji dostarczonych przez Użytkowników i Dostawców lub ich gotowości do realizacji umowy. Operator również nie gwarantuje, że

9 Użytkownik oraz Dostawca mają możliwość realizacji założeń oraz postanowień określonych w przetargu, ofercie, lub zamówieniu Operator nie udziela gwarancji na nieprzerwaną i bezawaryjną dostępność do IT-Matchmaker. Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub ewentualne przeciążenia platformy IT-Matchmaker. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub zatrzymania dostępności platformy IT-Matchmaker w każdym czasie, w szczególności ze względu na wymagania systemowe, czasy dostępności i uprawnienia użytkowników. Operator będzie informował o planowanych zatrzymaniach i pracach obsługowych. 8 Ochrona danych i bezpieczeństwo 8.1. Operator zastrzega sobie prawo do zapisania, jak również użytkowania danych zarejestrowanych Dostawców w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania platformy. Operator zastrzega sobie prawo do przekazania tych danych stronom trzecim w ramach działań IT- Matchmaker. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do publikowania danych w formie badań kwalifikowanych rynku, zarówno w formie ogólnej (zagregowanej) lub anonimowej (dotyczy rozwiązań producentow np.: dokladne dane/parametry rozwiązań ale bez podawania nazwy). Dotyczy głównie danych od dostawców Rejestrując się na IT- Matchmaker, Dostawca zezwala Operatorowi na zapisanie danych kontaktowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz do przekazania ich do firm współpracujących z Operatorem dla celów marketingu bezpośredniego i badań rynku. Przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wraz z udostępnionymi informacjami zawartymi w Informacjach w celach marketingowych lub na cele świadczenia usług w ramach IT-Matchmaker oraz umieszczenie ich w bazie danych Dostawca może cofnąć zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych (nie wykorzystywanych do realizacji usług) do firm związanych z Operatorem w formie pisemnej na adres w każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość Dostawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Operatora niezaszyfrowanych wiadomości , nawet gdy zawierają one dane osobowe Dostawca jest zobowiązany przetwarzać dane Użytkownika otrzymane w ramach przetargu, zgodnie z przepisami prawa i ochrony danych w oparciu o przepisy wyszczególnione w niniejszym Regulaminie Dostawca ma obowiązek chronić przekazywane do niego dane. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub utratę danych, w szczególności jeżeli Dostawca nie zabezpieczył się przed utratą danych Administratorem danych osobowych Dostawców, Użytkowników i Konsultantów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie

10 danych osobowych, jest Operator. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operator (w tym IT-Matchmaker). Użytkownicy, Dostawcy lub Konsultanci nie będą otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrażą na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Operator zapewnia Użytkownikom, Dostawcom i Konsultantom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości Polityka Prywatności: Zgodnie z par. 4.4 niniejszego Regulaminu, poprzez aktywację Konta, zarejestrowany Użytkownik zezwala Operatorowi, aż do odwołania, na przekazanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu wyszukiwania "IT- Matchmaker" do maksymalnie 15 (słownie: piętnastu) Dostawców, którzy odpowiadają profilowi Użytkownika, w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Ponadto Użytkownik zezwala Operatorowi, na zapisanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym i profilu wyszukiwania oraz przekazanie ich do firm współpracujących z Operatorem dla celów marketingu bezpośredniego i badań rynku. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zezwolenia na przekazywanie danych do Dostawców, jest on obciążany opłatą licencyjną za korzystanie z IT- Matchmaker która podana jest w Cenniku IT-Matchmaker. 9 Odpowiedzialność cywilna / Wykluczenia 9.1. Odpowiedzialność ze strony Operatora istnieje tylko w zakresie w jakim szkoda wynikła z umyślnego naruszenia lub rażącego zaniechania ze strony Operatora. Operator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na życiu lub zdrowiu z powodu zaniedbania lub celowego naruszenia swoich obowiązków. Operator jest również odpowiedzialny za przypadkowe naruszenie swoich obowiązków, jednak wysokość zobowiązań Operatora jest ograniczona do straty finansowej, jaką Operator mógł przewidzieć jako możliwy rezultat naruszenia w momencie zawarcia Umowy Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i Dostawców w ramach IT-Matchmaker, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z zamieszczonymi informacjami, podanie przez Korzystających nieprawdziwych lub niepełnych Informacji, jak również za następstwa działań podjętych przez Korzystających oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

11 10 Reklamacje Użytkownicy i Dostawcy mają prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług w ramach IT-Matchmaker, w terminie 7 dni od dnia od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji Reklamacje należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Reklamacja powinna zawierać dane podmiotu i osoby zgłaszającej reklamację (nazwę podmiotu, imię i nazwisko, adres, adres ) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 11 Zmiany Regulaminu W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Operator poinformuje o tym Użytkowników i Dostawców na stronach IT-Matchmaker Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operator, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Operator w IT-Matchmaker. 12 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Warszawa, 1 września 2014

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO określa: a. zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo