Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminy użyte w regulaminie oznaczają:"

Transkrypt

1 Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Logintrade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław, ul. Drohobycka 27/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , NIP , REGON Serwis internetowy o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Logintrade, w ramach którego przesyłane są zapytania ofertowe, oferty handlowe oraz organizowane są Aukcje oraz świadczone inne usługi związane z handlem. Na platformie zakupowej Logintrade.NET realizowane są następujące usługi elektroniczne: Na koncie kupca (JZR): 1. Opracowanie zapytań ofertowych 2. Budowanie bazy dostawców 3. Wyszukiwanie dostawców 4. Budowanie bazy produktów 5. Otrzymywanie ofert handlowych 6. Organizacja aukcji elektronicznych

2 Na koncie dostawcy: 1. Otrzymywanie zapytań ofertowych 2. Przygotowanie ofert handlowych 3. Udział w aukcjach elektronicznych Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego zostało utworzone konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach platformy Logintrade.NET. User platformy Logintrade.NET do którego kierowane jest zapytanie ofertowe i który składa oferty handlowe oraz bierze udział w aukcjach elektronicznych. Użytkownik (JZR) platformy Logintrade.NET, który przesyła zapytania ofertowe, zbiera oferty handlowe oraz organizuje aukcje elektroniczne. Zapytanie ofertowe złożone przez JZR na platformy zakupowej celem wyłonienia dostawcy. Oferta złożona za pośrednictwem platformy Logintrade.NET

3 Procedura wyboru dostawcy w oparciu o cenę lub inne parametry określone w Platformie i/lub zdefiniowane przez Kupca. Użytkownik, który korzysta z platformy Logintrade.NET, nie biorący czynnego udziału w Aukcji elektronicznej. Prowadzone dla Dostawcy pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy Zakupowej Logintrade.NET. Elektroniczne oświadczenie woli oferenta złożone Organizatorowi aukcji w czasie trwania aukcji elektronicznej, zgodnie z warunkami podanymi przez Organizatora aukcji i zalicytowanymi przez oferenta w czasie trwania aukcji elektronicznej. Niniejszy Regulamin korzystania z platformy Logintrade.NET. 1. Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 2. Rejestracja na Platformie Zakupowej Logintrade.NET jest bezpłatna 3. Otrzymywanie zapytań ofertowych od kupców jest bezpłatne 4. Odpowiadanie na oferty handlowe jest dla użytkowników bezpłatne 5. Przedmiotem zapytania ofertowego, oferty handlowej oraz aukcji może być produkt lub usługa nie będąca w sprzeczności z prawem.

4 6. Zasady prowadzenia aukcji, poza zasadami określonymi w serwisie ustala organizator aukcji. Zasady te powinny być jasno sprecyzowane oraz dostępne dla uczestników aukcji. 7. Logintrade nie jest stroną w zakresie umów zawieranych pomiędzy klientem i dostawcami. 8. Wszelkie działania utrudniające lub powodujące destabilizację Platformy Zakupowej Logintrade.NET są niedopuszczalne. W przypadku stwierdzenia przez Logintrade, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, jego Konto zostanie zablokowane oraz ponosi on pełną odpowiedzialności za szkody wyrządzone takim działaniem. 1. Platforma Logintrade.NET umożliwia przesyłanie oraz otrzymywanie zapytań ofertowych. Firma Logintrade nie jest stroną pomiędzy użytkownikami, a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Użytkowników, którzy zawarli umowę na podstawie złożonych zapytań ofertowych oraz ofert handlowych. 2. Kupiec określa kryteria oceny wyboru oferty handlowej oraz zasady związane ze składaniem zapytań ofertowych, a w szczególności datę do której przyjmowane są oferty handlowe. 1. Platforma Logintrade.NET umożliwia organizatorowi aukcji przeprowadzanie aukcji na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Organizator aukcji nie jest stroną pomiędzy użytkownikami, a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Użytkowników, którzy zawarli umowę na podstawie przeprowadzonej w portalu aukcji. 3. O rodzaju i zasadach aukcji decyduje organizator aukcji (JZR), ustalając w szczególności: a. Uczestników Aukcji b. Opis Aukcji c. Kryteria oceny d. Czas Aukcji e. Reguły Aukcji 1. Logintrade świadczy nieprzerwanie usługi udostępniania platformy aukcyjnej z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu. 2. Logintrade nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. 3. Logintrade Sp. z o.o. zobowiązuje się o poinformowaniu wszystkich użytkowników w przypadku

5 wprowadzenia dodatkowych usług płatnych na Platformie Zakupowej Logintrade.NET. i nie naliczania żadnych opłat bez zamówienia usługi ze strony użytkowników. 4. Logintrade w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: a. jakość, bezpieczeństwo lub legalność dostarczanych towarów lub usług będących przedmiotem ofert handlowych oraz aukcji b. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez klienta c. zdolność Dostawców do wykonania lub dostarczenia przedmiotów aukcji d. wypłacalność klienta e. niezawarcie przez użytkowników umowy f. utrudnienia lub niemożność realizacji aukcji wynikające z przyczyn niezależnych od Logintrade g. szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem serwisu, jak również szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań innych użytkowników 5. Logintrade może zawiesić na czas określony albo nieokreślony konto w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek Serwisu lub w inny sposób szkodzą Logintrade lub Klientowi. 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Logintrade nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niniejszym Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z użytkowników lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. 1. Dostawcy przydzielany jest dostęp (login i hasło) do platformy aukcyjnej Logintrade.NET 2. Logintrade nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez dostawcę loginu i hasła osobom trzecim. 3. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo unieważnienia lub odstąpienia od aukcji, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia aukcji bez wyboru ofert bez podania przyczyny. 4. Dostawcy nie przysługuje prawo odwołania się od wyboru oferty handlowej lub wyników aukcji elektronicznej. 1. Regulamin staje się wiążący po akceptacji jego treści przez Dostawcę w momencie rejestracji konta. 2. Naruszenie regulaminu jest równoznaczne z brakiem jego akceptacji i automatycznie następuje natychmiastowe wygaśnięcie konta.

6 3. Logintrade nie jest instytucją właściwą do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami transakcji. 4. Spory pomiędzy Użytkownikami a Logintrade rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Wrocławia. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni I. Postanowienia wstępne 1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, czerwiec 2015 Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sprzedaży pojazdów oraz innych rzeczy ruchomych poprzez aukcję internetową Auto Aukcja prowadzoną przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-faktura.pl/regulamin.pdf Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo