PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA I. UWAGI OGÓLNE 1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 IV 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, Dz. U. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3 poz. 9). 2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii na podstawie oświadczenia, o którym mowa w 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.) podlegają ocenianiu. 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę. 4. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. 5. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii ma na celu: udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.), w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii. 7. Pozytywną ocenę roczną z nauki religii może otrzymać ten uczeń, który w klasie programowo niższej został sklasyfikowany na pozytywną ocenę roczną. 8. Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

2 9. Oceny roczne z religii ustala się w stopniach według następującej skali: stopień celujący 6; stopień bardzo dobry 5; stopień dobry 4; stopień dostateczny 3; stopień dopuszczający 2; stopień niedostateczny Uczeń, który nie uzyskał oceny rocznej z religii lub uzyskał roczną ocenę niedostateczną powinien uzupełnić braki w następnym roku szkolnym, w formach i terminie ustalonych w statucie szkoły w porozumieniu z nauczycielem religii.

3 II. ZASADY OCENIANIA: 1. Wymagania edukacyjne: Wiedza i umiejętności wynikające z programu nauczania. Modlitwy, prawdy wiary i pieśni dostosowane do poziomu nauczania. 2. Formy sprawdzania i oceniania: A. Sprawdziany Nie więcej niż dwa w semestrze ( dostosowane do poziomu nauczania, szczególnie w klasach I II) Sprawdziany są obowiązkowe, w razie nieobecności uczeń zobowiązany jest do napisania go w czasie dwóch tygodni od powrotu do szkoły inaczej wpisywana jest ocena niedostateczna. B. Kartkówki Najwyżej trzy w semestrze z trzech ostatnich lekcji. C. Odpowiedzi ustne Szczególnie stosowane w klasach młodszych w związku ze słabą umiejętnością pisania i czytania. D. Aktywność Premiowana będzie ocenami i plusami Ocenę otrzymuje uczeń za samodzielnie przygotowaną i zaprezentowaną pracę. Plusy może uzyskać za pomoc w przygotowaniu katechezy, trafną odpowiedź na pytanie z materiału wykraczającego, wykonanie pomocy, wyjątkowe zaangażowanie. Za 5 plusów uczeń uzyskuje ocenę bdb E. Modlitwy i prawdy wiary oraz pieśni Dostosowane do poziomu nauczania. Podawane uczniom na początku roku szkolnego do zeszytu. Znajomość podanych modlitw i prawd wiary jest obowiązkowa. F. Zadania domowe Odrabianie zadań domowych jest obowiązkowe. Ocenianie będą na plusy i minusy lub oceny (za 3 minusy ndst, za 3 plusy bdb). Raz w semestrze praca przekrojowa. G. Prace plastyczne W razie nieobecności uczeń przynosi w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. H. Zeszyt Oceniany raz w semestrze. 3. Uczeń może poprawić ocenę w terminie 7 dni po jej otrzymaniu. 4. Uczeń może zgłosić dwa razy w semestrze przed lekcją nieprzygotowanie.

4 5. Ocena semestralna i końcoworoczna jest wystawiana według rangi ocen cząstkowych: 1. sprawdziany, 2. kartkówki, 3. odpowiedzi, 4. aktywność 5. modlitwy i pieśni 6. prace plastyczne, 7. zeszyt. 6. Sposoby informowania rodziców i uczniów o ocenach: Wpis do dzienniczka, Wpis w zeszycie, ćwiczeniach, Podczas spotkań z rodzicami, Sprawdziany, prace plastyczne i inne prace zabierane do domu

5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: Twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi podczas katechez. Reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w konkursach, przygotowaniu mszy św. dziecięcej, nabożeństw, itp. Zdobytą wiedzę potrafi stosować w życiu. WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ: Opanował w sposób dopełniający zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechez. Między innymi: Wyjaśnia, że krzyż jest znakiem miłości Boga do człowieka Potrafi wskazać miejsca spotkania człowieka z Bogiem Zna nazwę miejsca gdzie odbywa się chrzest umie zaklasyfikować wybrane zachowania i postawy ludzi jako dobre lub złe; naśladuje Chrystusa przebaczającego Tłumaczy słowo zmartwychwstanie. Aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje zlecone zadania i proponuje własne pomysły. Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu, pieśni i prawd wiary. Starannie, bez braków prowadzi zeszyt ćwiczeń. WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ: Opanował rozszerzające wiadomości i umiejętności określone programem. Między innymi: potrafi poprawnie przywitać się chrześcijańskim pozdrowieniem, wyjaśnia, co to znaczy świętować niedziele, wie, kto jest papieżem, kto jego pomocnikami, wymieni dwie najważniejsze części Mszy świętej (Liturgia Słowa, Liturgia Eucharystyczna), wie, dlaczego Jezus ma moc uzdrawiać chorych, zna symbolikę Wielkiego Postu, powie, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, wie, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, wie, ile dni po Swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Apostołów, Posiada uzupełnione ćwiczenia. Zna Mały Katechizm, pieśni i prawdy wiary. Przejawia aktywność na lekcji i jest do niej przygotowany. WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem. Między innymi: umie zastosować pozdrowienia chrześcijańskie, zna podstawowe gesty i postawy liturgiczne, opowie o świętowaniu niedzieli, opowie jak może naśladować Pana Jezusa żyjąc w rodzinie, zna pojęcie,,stworzyć,

6 wie, kiedy obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, opowie o poznanych cudach Pana Jezusa, wie, że w Wielkim Poście jesteśmy wezwani do poprawy życia, zna stacje Drogi Krzyżowej Jezusa, wie, w jaki dzień tygodnia Jezus Zmartwychwstał, wyjaśnia, że tradycją obchodów uroczystości Bożego Ciała jest procesja, wymienia Osoby Trójcy Świętej, Niestarannie prowadzi ćwiczenia. Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: Zdobyte wiadomości są konieczne na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. Między innymi: potrafi zrobić znak krzyża św. na sobie, zna pozdrowienia chrześcijańskie, wie, że kościół to dom Boży, wytłumaczy jak powinno się przeżywać niedzielę, opowie, jak może opiekować się stworzonym przez Boga światem, wie, jak nazywa się obecny Papież, orientuje się jakie są gesty i słowa, które służą wyrażaniu próśb wobec ludzi i Boga, wie, jaką uroczystość obchodzimy 1 listopada, opowie o uzdrawianiu chorych przez Jezusa, wie, że Środa Popielcowa rozpoczyna czterdziestodniowy okres postu, wie, kiedy przynosimy święconkę do kościoła, umie poprosić i podziękować Maryi za jej opiekę, wie, co to jest procesja, Posiada ćwiczenia. Potrafi powiedzieć z pomocą katechety modlitwy i prawdy wiary konieczne do pełnego udziału w sakramentach. WYMAGANIA NA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ: Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. Nie zna Małego katechizmu i prawd wiary. Nie prowadzi ćwiczeń. Odmawia wszelkiej współpracy. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z RELIGII W KL. II Ocena celująca Uczeń w szczególności: Twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi Dba o własną formację religijną poprzez udział w konkursach religijnych Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych ( chórek, służba ołtarza ) Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii

7 Wymagania ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra Uczeń min. Opanował w sposób dopełniający, twórczy zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania Potrafi zdefiniować istotę Kościoła, czym jest i komu służy Wyjaśnia dokładnie istotę grzechu i jego elementów Potrafi bezbłędnie zdefiniować Sakrament Pokuty i jego elementy Potrafi powiedzieć bezbłędnie 10 przykazań Bożych, wyjaśnia w sposób wyczerpujący i prawidłowy treść każdego z nich Wyjaśnia samodzielnie rolę sumienia i rachunku sumienia Zna poszczególne warunki sakramentu pokuty i potrafi je omówić Zna poszczególne elementy Eucharystii postawy liturgiczne Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu, pieśni komunijnych i prawd wiary Dba o własną formację duchową starannie, bez braków prowadzi zeszyt przedmiotowy Aktywnie uczestniczy w lekcjach religii przygotowując zlecone zadania Ocena dobra Uczeń min.: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania Potrafi nazwać najważniejsze miejsca w Kościele Zna pojęcie grzechu Uzasadnia postanowienie Sakramentu Pokuty- znaku przebaczenia Potrafi w p[prawidłowej kolejności wymienić Przykazania Boże Wyjaśni czym jest sumienie i do czego służy Zna poszczególne warunki Sakramentu Pokuty Potrafi powiedzieć formułę sakramentu pokuty Potrafi wymienić podstawowe pojęcia eucharystyczne Posiada uzupełniony zeszyt Wykazuje znajomość Małego Katechizmu, wybranych pieśni Przejawia aktywność na lekcjach religii Wymagania podstawowe Ocena dostateczna Dysponuje wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem Potrafi podać inne nazwy Kościoła Rozróżnia dobro od zła Potrafi z pamięci wymienić przykazania Boże Potrafi podać definicję sumienia Potrafi wymienić 5 warunków dobrej spowiedzi Zna formułę spowiedzi

8 Zna podstawowe postawy w czasie Mszy św. Zna podstawowe modlitwy z Małego Katechizmu Wykonuje zlecone zadania Niezbyt starannie prowadzi zeszyt Nie wykazuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą Ocena dopuszczająca Nie opanował podstawowej wiedzy wynikającej z programu nauczania Proste zadania wykonuje z pomocą nauczyciela Potrafi z pomocą nauczyciela powiedzieć podstawowe modlitwy i prawdy wiary konieczne do udziału w sakramentach pokuty i Eucharystii Ocena niedostateczna: Ma lekceważący stosunek do przedmiotu Nie zna podstawowych modlitw i prawd wiary Nie prowadzi zeszytu Odmawia wszelkiej współpracy WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: Twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi podczas katechez. Reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w konkursach, przygotowaniu mszy św. dziecięcej, nabożeństw, itp. Zdobytą wiedzę potrafi stosować w życiu. WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ: Opanował w sposób dopełniający zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechez. Miedzy innymi: Potrafi zachęcić do owocnego korzystania z sakramentu pokuty i Komunii św. oraz wyjaśnić zasady korzystania Samodzielnie omawiania elementy Różańca św., opowiada treść tajemnic i historię najważniejszych objawień Maryjnych związanych z tą modlitwą. Wyjaśnia znaczenie Mszy św. dla wspólnoty Kościoła, jej elementów, form dialogowych i gestów jako najważniejszej formy łączności z Chrystusem (z podziałem na semestry) Łączy schemat roku liturgicznego z wydarzeniami biblijnymi i potrafi omówić najważniejsze święta roku liturgicznego. Aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje zlecone zadania i proponuje własne pomysły. Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu, pieśni i prawd wiary. Starannie, bez braków prowadzi zeszyt.

9 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ: Opanował rozszerzające wiadomości i umiejętności określone programem. Miedzy innymi: Zna zasady korzystania z sakramentów pokuty i Komunii św. Potrafi opowiedzieć treść i wymienić zasady odmawiania Różańca. Potrafi omówić elementy struktury, formy dialogowe i gesty Mszy św. (obrzędy wstępne, Liturgia Słowa, Liturgia Eucharystii, Obrzędy zakończenia) oraz ich religijne znaczenie. Wymienia okresy i świeta roku liturgicznego związane z historią naszego zbawienia oraz krótko je omawia. Posiada uzupełniony zeszyt. Zna Mały Katechizm, pieśni i prawdy wiary. Przejawia aktywność na lekcji i jest do niej przygotowany. WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem. Miedzy innymi: Zna obietnicę dana św. Małgorzacie i ich znaczenie dla chrześcijan. Wymienia kilka przykładów jak można troszczyć się o jedność i pokój w Kościele, wzrastać w miłości Boga i bliźniego. Zna zasady odmawiania Różańca św. i potrafi omówić jedną tajemnicę. Zna elementy i formy Mszy św. oraz ich znaczenie Wymienia wydarzenia z męki i śmierci Jezusa. Zna i wyjaśnia budowę roku liturgicznego oraz jego znaczenie w życiu chrześcijanina Niestarannie prowadzi zeszyt. Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: Zdobyte wiadomości są konieczne na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. Między innymi: Zna podstawową obietnicę Jezusa zwiazaną z pierwszymi Piątkami. Wie jakie modlitwy odmawiamy na różańcu i zna części Różańca. Zna strukturę Mszy św. Wymienia okresy roku liturgicznego. Zna wydarzenia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa. Posiada zeszyt. Potrafi powiedzieć z pomocą katechety modlitwy i prawdy wiary konieczne do pełnego udziału w sakramentach. WYMAGANIA NA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ: Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. Nie zna Małego katechizmu i prawd wiary. Nie prowadzi zeszytu. Odmawia wszelkiej współpracy.

10 Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z przedmiotu religia na poszczególne oceny w klasie IV Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi podczas lekcji i poza nią dba o własną formację religijną poprzez udział i sukcesy w konkursach religijnych, aktywne uczestnictwo w życiu małych grup formacyjnych ( służba ołtarza, chórek, Żywy Różaniec, itp.), przygotowanie liturgii Wymagania ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra Uczeń w sposób dopełniający opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem min. potrafi rozróżnić koleżeństwo od przyjaźni wyjaśni na czym polega przyjaźń z Jezusem zna Dekalog i jego interpretację rozumie potrzebę uczestnictwa we Mszy św. potrafi odszukać wersety w Piśmie św. wymienia przykłady wszechmocy Bożej dba o własną formację starannie, bez braków prowadzi zeszyt przedmiotowy aktywnie uczestniczy w katechezie przygotowując zlecone zadania i proponując własne pomysły na katechezę posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu, pieśni i prawd wiary Ocena dobra opanował rozszerzające wiadomości i umiejętności, min. wymienia cechy koleżeństwa i przyjażni wymienia cechy przyjaźni z Jezusem zna Dekalog wyjaśnia przynajmniej pięć przykazań potrafi odczytać skróty biblijne potrafi wymienić rodzaje i samodzielnie ułożyć modlitwy uczeń posiada uzupełniony zeszyt posiada znajomość Małego Katechizmu, wybranych pieśni i prawd wiary przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany Wymagania podstawowe Ocena dostateczna Uczeń dysponuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem umożliwiającą dalsze postępy w nauce. min. zna i umie: Wie, że Jezus jest Przyjacielem

11 Wie czym jest modlitwa Zna Dekalog i wyjaśnia przynajmniej trzy przykazania odczytywać przesłanie Dekalogu i poznanych tekstów biblijnych istotę i sens sakramentu pokuty wykonuje zlecone zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji niestarannie prowadzi zeszyt nie bierze udziału w życiu parafii zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary Ocena dopuszczająca Zdobyte wiadomości są konieczne do uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej, min. Zna treść przykazania miłości ma podstawowe wiadomości o Biblii wie czym jest spowiedź zna Dekalog proste zadania rozwiązuje przy pomocy katechety prowadzi zeszyt potrafi z pomocą powiedzieć modlitwy i prawdy wiary Ocena niedostateczna nie spełnia wymagań na ocenę na ocenę dopuszczającą ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary nie zna Małego katechizmu i prawd wiary nie prowadzi zeszytu odmawia wszelkiej współpracy Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z przedmiotu religia na poszczególne oceny w kl. V Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi dba o własną formację religijną poprzez udział i sukcesy w konkursach religijnych aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych ( służba ołtarza, chórek, Żywy Różaniec, inne) bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Wymagania ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra opanował w sposób dopełniający, twórczy zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania: zinterpretuje i potrafi wyciągnąć wnioski z przeczytanych fragmentów Pisma św. powie jak powstawały księgi Nowego Testamentu scharakteryzuje Królestwo Boże w przypowieściach

12 wyjaśni co dokonuje się w czasie Triduum Paschalnego wymieni rodzaje i sposoby modlitwy posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu, pieśni i prawd wiary dba o własną formację duchową starannie, bez braków prowadzi zeszyt przedmiotowy aktywnie uczestniczy w katechezie przygotowując zadania i proponując własne pomysły na katechezę Ocena dobra Uczeń min. opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania: zna cytaty Pisma św. wykorzystywane na katechezie wyjaśni dlaczego przykazania są tak ważne w życiu człowieka wie kim byli prorocy wymieni obrzędy Triduum Paschalnego posiada uzupełniony zeszyt zna Mały Katechizm, wybrane pieśni i prawdy wiary przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany Wymagania podstawowe Ocena dostateczna dysponuje podstawową wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem: wymieni imiona królów i proroków zna części Nowego Testamentu umie wymienić kilka przypowieściach wie, co to jest modlitwa zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary niezbyt starannie prowadzi zeszyt nie bierze udziału w życiu parafii nie wykazuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą Ocena dopuszczająca nie opanował podstawowej wiedzy wynikającej z programu nauczania proste zadania rozwiązuje przy pomocy katechety potrafi z pomocą nauczyciela powiedzieć modlitwy i prawdy wiary Ocena niedostateczna: Uczeń: ma lekceważący stosunek do przedmiotu nie zna podstawowych modlitw i prawd wiary nie prowadzi zeszytu odmawia wszelkiej współpracy

13 Wymagania edukacyjne z przedmiotu religia na poszczególne oceny w kl. VI Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi dba o własną formację religijną przez udział i sukcesy w konkursach religijnych aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych ( służba ołtarza, chórek, Żywy Różaniec, inne) bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Wymagania ponadpodstawowe Bardzo dobry opanował w sposób dopełniający, twórczy zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania: analizuje na katechezie fragmenty Pisma św. scharakteryzuje osobę Ducha Świętego opowie o działalności św. Piotra i św. Pawła definiuje pojęcie ekumenizmu potrafi zaplanować scenkę z dialogiem na podstawie wybranego fragmentu z Pisma św. posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu, pieśni i prawd wiary dba o własną formację duchową starannie, bez braków prowadzi zeszyt przedmiotowy aktywnie uczestniczy w katechezie przygotowując zlecone zadania i proponując własne pomysły na katechezę Ocena dobra opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania: wskaże działanie Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy wyjaśnia co to jest Historia Zbawienia potrafi porównać zakresy pojęć: diecezja, dekanat, parafia wyjaśnia treść modlitwy Ojcze nasz posiada uzupełniony zeszyt wykazuje znajomość Małego Katechizmu, wybranych pieśni i prawd wiary przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany Wymagania podstawowe Ocena dostateczna: dysponuje podstawową wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem wymieni dary Ducha Świętego wymieni najważniejsze fakty z życia Maryi

14 wyjaśnia na czym polega działalność misyjna potrafi powiedzieć do jakiej parafii, dekanatu, diecezji należy Ocena dopuszczająca nie opanował podstawowej wiedzy wynikającej z programu nauczania proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela potrafi z pomocą nauczyciela powiedzieć modlitwy i prawdy wiary konieczne do pełnego udziału w sakramentach Ocena niedostateczna Uczeń: ma lekceważący stosunek do przedmiotu nie zna podstawowych modlitw i prawd wiary nie prowadzi zeszytu odmawia wszelkiej współpracy

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIAZ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Dyrektorium Kościoła

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU Program nauczania: Jesteśmy dziećmi Bożymi AZ 1-01/1; klasy I - III Poznaję Boga

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI (opracowany zgodnie z zezwoleniem Władzy Duchowej nr OJ-97/01) ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku.

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA

III Liceum Ogólnokształcące PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA 2 I. Zasady ogólne 1. Przedmiot oceny: wiedza umiejętności praca ucznia aktywność na lekcji i poza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach.

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Klasa IV I. ocena celująca: Wszystkie punkty jak do oceny bardzo-dobrej, oraz udział w konkursach, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Uczniowie, który zdeklarowali uczestnictwo na lekcjach religii zobowiązani są do obecności na zajęciach i do czynnego w nich udziału. Nieuczestniczenie w zajęciach

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III Szkoła Podstawowa w Modrzu Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania z religii Prowadzący: mgr Agnieszka Baumann-Borowicz Klasy I-III Ocenie nie podlegają praktyki religijne obecność na Mszy św., na nabożeństwach,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z R E L I G I I KLASA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot: Religia dla klas I-III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciel: Michał Wiktorko I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymsko-katolickiej w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z religii rzymsko-katolickiej w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z religii rzymsko-katolickiej w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Kryteria oceniania z religii zgodne z zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej 1 Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I-III Zasadniczym celem katechizacji w klasie pierwszej jest: 1. zapoznanie dzieci z imieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie V szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I - III

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I - III Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I - III Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 2. Zainteresowanie przedmiotem. 3. Stosunek do przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III MGR AGNIESZKA BAUMANN-BOROWICZ Ocenie nie podlegają praktyki religijne obecność na Mszy św., na nabożeństwach, odmawianie pacierza rannego lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Kryteria

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z religii

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z religii SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z religii 1 Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp. I rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasach IV VI

Przedmiotowy system oceniania z religii. w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI Uwagi Ogólne 1. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzania wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw moralnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa Modlitwa różańcowa; II. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZEDMIOTOWY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

SYSTEM PRZEDMIOTOWY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ SYSTEM PRZEDMIOTOWY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy systemu oceniania z religii opracowano na podstawie: 1. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB - katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017

obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017 OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I - VI obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017 uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO Szkoła Podstawowa nr 6 im ks. Karola Palicy w Tychach rok szkolny 2015/2016 mgr Jolanta Delipacy KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. II. Cele nauczenia w ramach przedmiotu - religia. III. Zasady oceniania. IV. Obszary aktywności. V. Kryteria ocen. VI.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. owy System Oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Kl. I, II, III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Kl. I, II, III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Kl. I, II, III Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z: + Podstawą Programową Katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I, II ETAP EDUKACYJNY (KLASY I III, IV- VI SP) Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy 1 I. Kontrakt 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia występuje w całym procesie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII PRAWOSŁAWNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII PRAWOSŁAWNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII PRAWOSŁAWNEJ Nauczanie religii prawosławnej odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez PAKP: Program nauczania religii dla szkoły podstawowej NUMER PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum nr 1 w Braniewie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum nr 1 w Braniewie Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum nr 1 w Braniewie 1 Informacje ogólne: Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły Nauczanie religii w Gimnazjum nr 1 odbywa się na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania Religia

Zasady przedmiotowego oceniania Religia Zasady przedmiotowego oceniania Religia K R Y T E R I A W Y M A G A Ń E D U K A C Y J N Y C H Z RELIGII W KLASACH I, IV, V,VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: obiektywność-

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

System oceniania z katechezy

System oceniania z katechezy Załącznik nr 3 do Aneksu Nr 6/2008/09 do WSO Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie " To, co mówimy i robimy najlepiej oceni sam Bóg!" System oceniania z katechezy Opracowanie wersji II poprawionej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo