Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) (INTERREG IV A) Operational Programme of Objective 3 "European Territorial Cooperation" - "Cross-border Cooperation" Countries Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg and the Republic of Poland (Zachodniopomorskie) (INTERREG IV A) Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

2 Instytucje Programu Programme Institutions Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia EFRR Instytucja Zarządzająca w realizacji swoich zadań posiłkuje się wsparciem ze strony Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Managing Authority Ministry of Economy, Construction and Tourism Mecklenburg - Vorpommern In accordance with Art. 14 of the ERDF Regulation the Managing Authority carries out its tasks with support of the Joint Technical Secretariat.

3 Partnerzy Programu Programme Partners Koordynatorzy Krajowi Programu - po stronie polskiej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - w Brandenburgii - Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich, - w Meklemburgii Pomorzu Przednim - Instytucja Zarządzająca w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki. National Programme Coordinators Polish side - Ministry of Regional Development, in Brandenburg - Ministry of Economy and European Affairs in Mecklenburg Vorpommern Managing Authority in the Ministry of Economy, Construction and Tourism.

4 Główny cel Programu The purpose of the Programme Równomierny i zrównoważony rozwój obszaru wsparcia, poprzez transgraniczne zbliżenie mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji. A balanced and sustainable development of the support area through cross-border integration of residents, businesses and institutions.

5 Obszar wsparcia Support Area

6 Możliwości Programu Programme Capabilities Środki Programu: ponad 132 mln. EUR środków z EFRR Projekty zatwierdzone: 69 projektów Pułap dofinansowania: do 85% Warunek: Każdy projekt musi być realizowany wspólnie przez partnera polskiego i niemieckiego oraz charakteryzować się wpływem transgranicznym - przynosić korzyści zarówno mieszkańcom Polski, jak i Niemiec. Allocated Funds: over 132 million EUR from ERDF funds Projects approved: 69 projects Funding level: up to 85% Condition: Each project must be carried out jointly by Polish and German partner and be characterised by cross-border influence - bringing benefits to both Polish and German residents.

7 Zasada Partnera Wiodącego Rule of Lead Beneficiary Zgodnie z art. 20 Rozporządzenia w sprawie EFRR (WE) nr 1080/2006 Partnerzy każdego projektu wybierają spośród siebie Partnera Wiodącego, który ponosi całkowitą odpowiedzialność organizacyjną, merytoryczną i finansową za projekt w stosunku do Instytucji Zarządzającej i jest jedyną stroną umowy o dofinansowaniu / decyzji o przyznaniu wsparcia. In accordance with Art. 20 of the ERDF Regulation (EC) No 1080/2006, Partners of each of the project elect the Lead Beneficiary, that is solely responsible in organisational, substantive and financial meaning for the project towards the Managing Authority and is the only party of the funding agreement / decision to grant support.

8 Zasada Partnera Wiodącego Rule of Lead Beneficiary 25 % Partnerzy wiodący projektów pochodzący z Polski (17 projektów) Lead Beneficiaries from Poland (17 projects) Partnerzy wiodący projektów pochodzący z Niemiec (52 projekty) 75 % Lead Beneficiaries from Germany (52 projects)

9 Kryteria transgraniczności Cross-border criteria 1. Wspólne przygotowanie 2. Wspólna realizacja 3. Wspólne finansowanie 4. Wspólny personel 1. Joint preparation 2. Joint realisation 3. Joint financing 4. Joint personnel

10 PRIORYTET 1 Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza PRIORITY 1 Supporting activities for cross-border cooperation infrastructure and improving the environment in the border area Poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe, drogi wodne, ścieżki rowerowe) Wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej Działania na rzecz poprawy jakości wody, ochrony środowiska, krajobrazu, klimatu, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ryzyka związanego ze środowiskiem naturalnym Improving cross-border transport links (roads, railways, waterways, bicycle paths) Support for cross-border economic structure Activities to improve water quality, protection of the environment, the landscape, and the climate, reducing negative environmental impact and the risks to the environment Zaplanowane środki EFRR: EUR Allocated ERDF funds: EUR

11 PRIORYTET 1 przykłady projektów PRIORITY 1 examples - połączenia drogowe - ścieżki rowerowe - przystanie żeglarskie - infrastruktura dot. edukacji ekologicznej (ścieżki edukacyjne, interaktywne place zabaw) - infrastruktura dot. turystyki (geoturystyki) - infrastruktura w zakresie ochrony środowiska (oczyszczalnia ścieków, systemy zwalczania zagrożeń) - road connections - cycle paths - marinas - infrastructure for environmental education (educational paths, interactive playgrounds) - infrastructure for tourism (geotourism) - infrastructure for environmental protection (sewage works, threats combat systems)

12 PRIORYTET 1 przykłady projektów PRIORITY 1 examples

13 PRIORYTET 2 Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i zacieśnienie współpracy gospodarczo-naukowej PRIORITY 2 Supporting cross-border economic relations and strengthening economic and scientific cooperation Wspieranie polsko- niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci współpracy gospodarczej Działania na rzecz transgranicznego marketingu turystycznego i pozyskiwania inwestorów Wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, badawczych i technologicznych celem ułatwienia dostępu do wiedzy i transferu technologicznego Support for Polish-German economic relations and economic cooperation network Activities for cross-border tourism marketing and attracting investors Support for cross-border cooperation and network of scientific, research and technology centers in order to facilitate access to knowledge and technology transfer Zaplanowane środki EFRR: EUR Allocated ERDF funds: EUR

14 PRIORYTET 2 przykłady projektów PRIORITY 2 examples - telemedycyna - wystawy i prezentacje gospodarcze - projekty pilotażowe w ramach współpracy szkół wyższych - Centra Usługowo-Doradcze - projekty sieciowe dot. marketingu - ocena biomasy drzewnej - telemedicine - exhibitions and business presentations - pilot projects in the framework of Univerisites Cooperation - Service and Advisory Centres - network projects concerning marketing - assessment of woody biomass

15 PRIORYTET 2 przykłady projektów PRIORITY 2 examples

16 PRIORYTET 3 Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji PRIORITY 3 Cross-border development of human resources and support for crossborder cooperation in the field of health care, culture and education Wspólne projekty w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wydawania świadectw i uprawnień zawodowych w polsko-niemieckim obszarze wsparcia, edukacji ekologicznej Wspieranie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych ośrodków kulturalnych, stowarzyszeń i innych instytucji działających na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji społecznej Fundusz Małych Projektów (FMP) Joint projects in the field of vocational development, certification and professional qualifications in the Polish-German support area, environmental education Supporting co-operation of local governments and private cultural institutions, associations and other institutions for the development of cross-border contacts and social integation Small Projects Fund (SPF) Zaplanowane środki EFRR: EUR Allocated ERDF funds: EUR

17 PRIORYTET 3 przykłady projektów PRIORITY 3 examples - Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa - Punkt kontaktowo-doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - budowa, rozbudowa lub modernizacja centrów kultury, przedszkoli i szkół - projekty dot. kształcenia zawodowego - wspólne wystawy, festiwale i inne imprezy kulturalne - Fundusz Małych Projektów - Polish-German Youth Orchestra - Point of contact and advice for Polish and German citizens - construction, expansion or modernisation of cultural centers, kindergartens and schools - projects on vocational training - joint exhibitions, festivals and other cultural events - Small Projects Fund

18 PRIORYTET 3 przykłady projektów PRIORITY 3 examples

19 Liczba realizowanych projektów w podziale na Priorytety Programu Number of projects being realised divided into Programme Priorities Priorytet I Priorytet II Priorytet III

20 Dziękuję za uwagę! Thank you for attention! Kontakt: Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg IV A Ernst-Thälmann-Str Löcknitz Tel: Contact: Joint Technical Secretariat Interreg IV A Ernst-Thälmann-Str Löcknitz Germany Tel:

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Przedsiębiorcy planujący utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i niezbędne zaplecze, które

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo