Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013"

Transkrypt

1 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny cel Job created Liczba utworzonych miejsca pracy szt , ,5 2119, ,26 2 Jobs created for men dla mężczyzn szt ,75 693, , , ,19 3 Jobs created for women dla kobiet szt , ,95 4 Number of RTD liczba projektów z dziedziny B+R Liczba projektów w zakresie badań i rozwoju technologicznego szt Number of cooperation project enterprices - research institution liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt Research jobs created Number of direct investment aid to SME (B&R) bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP) Liczba projektów dotyczących bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MŚP 8 Number of starts - ups supported liczba założonych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia 9 Jobs created (gross, full time equivalent) (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) kat. 8 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) 10 Investment induced (milion E) dodatkowe (przeciętne ) inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (w milionach euro) Strona 1 z 10

2 11 Number of information society społeczeństwa informacyjnego) liczba projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego szt a 13b Number of additional population covered by broadband access Number of transport km of new or reconstucted liczba osób, które uzyskała szerokopasmowy dostęp do Internetu Liczba ludności nowo objętej dostępem szerokopasmowym transportu) Liczba projektów transportowych liczba km nowych lub zmodernizowanych dróg km nowych lub zmodernizowanych dróg liczba kilometrów nowych bądź km of new or zrekonstruowanych linii reconstucted railways kolejowych km nowej lub zmodernizowanej sieci kolejowej tyś osób szt km ,96 35,26 155,55 221,55 319,26 14 km of new liczba kilometrów nowych dróg km ,02 6,39 20,95 29,25 15 km of new TEN w tym w ramach TEN 16 km of reconstructed liczba kilometrów zmodernizowanych dróg km ,96 34,24 149,16 200,6 290,01 17 km of new rail liczba kilometrów nowych linii kolejowych 18 km of TEN rail w tym w ramach TEN 19 km of reconstructed rail liczba kilometrów zmodernizowanych linii kolejowych km zmodernizowanej sieci kolejowej km Value for timesavings in Euro/year stemming from new and reconstructed wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg Wartość oszczędności w czasie wynikających z budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej wyrażona w euro/rok EUR/rocznie , , , , ,29 Strona 2 z 10

3 21 Value for timesavings in Euro/year stemming from new and reconstructed rail wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji linii kolejowych Wartość oszczędności w czasie wynikających z budowy lub modernizacji infrastruktury kolejowej wyrażona w euro/rok EUR/rocznie , dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski - Liczba ludności served with improved dodatkowo obsługiwanej w urban transport związku z ulepszeniem komunikacji miejskiej tyś. osób , ,26 23 Number of renevable energy liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Liczba projektów związanych z energią odnawialną szt Additional capacity of revenable energy production dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych (MW) Dodatkowe możliwości wytwarzania energii odnawialnej MW ,005 0,005 2,89 5, served by water liczba osób, która uzyskała dostęp do sieci wodociągowej Liczba ludności obsługiwanej dodatkowo w związku z projektami w zakresie sieci wodociągowej osoba served by waste water liczba osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej Liczba ludności obsługiwanej dodatkowo w związku z projektami w zakresie oczyszczania ścieków osoba Number of waste liczba projektów gospodarowania odpadami Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami szt Number of on improvment of air quality liczba projektów służących poprawie jakości powietrza szt Area rehabilited (km2) powierzchnia terenów zrekultywowanych (km2) km , ,27 0,43 0,47 Strona 3 z 10

4 30 Reduction redukcja emisji gazów greenhouse emissions cieplarnianych (CO2 i (Co2 and equivalents, ekwiwalentów, kt/rok) kt) 31 Number of risk prevention zapobiegania zagrożeniom) szt Number of people benefiting from flood protection measures liczba ludności objętej ochroną przeciwpowodziową Liczba osób korzystających ze środków ochrony przeciwpowodziowej 33 Number of people liczba ludności objętej ochroną benefiting from forest przeciwpożarową lasów i innymi protection and other środkami ochrony protection measures Number of tourism Number of jobs created in tourism liczba projektów (turystyka) Liczba projektów z branży turystycznej (turystyka) 36 Number of education liczba projektów (edukacja) - Liczba projektów edukacyjnych szt Number of benefiting students liczba korzystających studentów Liczba studentów-beneficjentów osoba Number of health liczba projektów (zdrowie) Liczba projektów prozdrowotnych szt Number of ensuring sustainability and improving the attractiveness of towns and cities liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój miast i miasteczek oraz zwiększający ich atrakcyjność szt Number of seeking to promote business, entrepreneurship new technology liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii Liczba projektów mających na celu promowanie przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, nowych technologii szt Strona 4 z 10

5 41 Number of offering services to promote equal opportunities and social inclusion for minorities and young people liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych 56 Number of interregiobnal cooperation Liczba międzyregionalnych projektów współdziałania W tabeli wartość postępu wskaźników core indicators pochodzi z ostatnich wniosków o płatność ograniczonych datą zakończenia realizacji projektu (według umowy o dofinansowanie). Strona 5 z 10

6 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny cel Job created Liczba utworzonych miejsca pracy szt , ,5 2119, ,26 Jobs created for men dla mężczyzn szt ,75 693, , , ,19 Jobs created for women dla kobiet szt , ,95 4 Number of RTD liczba projektów z dziedziny B+R Liczba projektów w zakresie badań i rozwoju technologicznego szt Number of cooperation project enterprices - research institution Research jobs created liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (B&R) szt Number of direct investment aid to SME Number of starts - ups supported bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP) Liczba projektów dotyczących bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MŚP liczba założonych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia 9 10 Jobs created (gross, full time equivalent) Investment induced (milion E) (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) kat. 8 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) dodatkowe (przeciętne ) inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (w milionach euro) Strona 6 z 10

7 11 Number of information society społeczeństwa informacyjnego) liczba projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego szt Number of additional population covered by broadband access liczba osób, które uzyskała szerokopasmowy dostęp do Internetu Liczba ludności nowo objętej dostępem szerokopasmowym tyś osób a Number of transport km of new or reconstucted transportu) Liczba projektów transportowych liczba km nowych lub zmodernizowanych dróg km nowych lub zmodernizowanych dróg szt km ,96 35,26 155,55 221,55 315,13 13b liczba kilometrów nowych bądź km of new or zrekonstruowanych linii reconstucted railways kolejowych km nowej lub zmodernizowanej sieci kolejowej km of new liczba kilometrów nowych dróg km ,02 6,39 20,95 25,71 km of new TEN km of reconstructed km of new rail w tym w ramach TEN liczba kilometrów zmodernizowanych dróg liczba kilometrów nowych linii kolejowych km of TEN rail w tym w ramach TEN km ,96 34,24 149,16 200,6 289,42 19 km of reconstructed rail liczba kilometrów zmodernizowanych linii kolejowych km zmodernizowanej sieci kolejowej km Strona 7 z 10

8 20 Value for timesavings in Euro/year stemming from new and reconstructed wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg Wartość oszczędności w czasie wynikających z budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej wyrażona w euro/rok EUR/rocznie , , , , , Value for timesavings in Euro/year stemming from new and reconstructed rail wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji linii kolejowych Wartość oszczędności w czasie wynikających z budowy lub modernizacji infrastruktury kolejowej wyrażona w euro/rok dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski - Liczba ludności served with improved dodatkowo obsługiwanej w urban transport związku z ulepszeniem komunikacji miejskiej Number of renevable energy liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Liczba projektów związanych z energią odnawialną EUR/rocznie , tyś. osób , ,44 szt Additional capacity of revenable energy production dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych (MW) Dodatkowe możliwości wytwarzania energii odnawialnej MW ,005 0,005 2,89 5, served by water served by waste water liczba osób, która uzyskała dostęp do sieci wodociągowej Liczba ludności obsługiwanej dodatkowo w związku z projektami w zakresie sieci wodociągowej liczba osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej Liczba ludności obsługiwanej dodatkowo w związku z projektami w zakresie oczyszczania ścieków osoba osoba Strona 8 z 10

9 Number of waste Number of on improvment of air quality Area rehabilited (km2) liczba projektów gospodarowania odpadami Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami liczba projektów służących poprawie jakości powietrza powierzchnia terenów zrekultywowanych (km2) Reduction redukcja emisji gazów greenhouse emissions cieplarnianych (CO2 i (Co2 and equivalents, ekwiwalentów, kt/rok) kt) szt szt km , ,2672 0,426 0,47 31 Number of risk prevention zapobiegania zagrożeniom) szt Number of people benefiting from flood protection measures liczba ludności objętej ochroną przeciwpowodziową Liczba osób korzystających ze środków ochrony przeciwpowodziowej Number of people liczba ludności objętej ochroną benefiting from forest przeciwpożarową lasów i innymi protection and other środkami ochrony protection measures Number of tourism liczba projektów (turystyka) Liczba projektów z branży turystycznej 35 Number of jobs created in tourism (turystyka) Number of education Number of benefiting students liczba projektów (edukacja) - Liczba projektów edukacyjnych liczba korzystających studentów Liczba studentów-beneficjentów szt osoba Number of health liczba projektów (zdrowie) Liczba projektów prozdrowotnych szt Strona 9 z 10

10 Number of ensuring sustainability and improving the attractiveness of towns and cities liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój miast i miasteczek oraz zwiększający ich atrakcyjność szt Number of seeking to promote business, entrepreneurship new technology liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii Liczba projektów mających na celu promowanie przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, nowych technologii szt Number of offering services to promote equal opportunities and social inclusion for minorities and young people Number of interregiobnal cooperation liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych Liczba międzyregionalnych projektów współdziałania W tabeli wartość wskaźników core indicators oparte na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich, dla których złożono wniosek o płatność końcową Strona 10 z 10

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Dariusz Żmija Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Wprowadzenie Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku wpłynął nie tylko na wzrost

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo