w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź, ul. Pomorska 251 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR. Specyfikację zatwierdził: DYREKTOR dr n. med. Monika Domarecka Dyrektor SP ZOZ CSK Instytutu Stomatologii UM w Łodzi Łódź, dnia 27 listopada 2012 r. Strona 1 z 65

2 I Spis treści Spis treści: Strona tytułowa I Spis treści II Informacje ogólne III Opis przedmiotu zamówienia... 4 IV Termin i miejsce wykonania umowy V Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków... 5 VI Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia VII warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.. 5 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami VIII Wymagania dotyczące wadium IX Termin związania ofertą X Opis sposobu przygotowania oferty XI Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert XII Cena oraz pozostałe istotne elementy oferty XIII Opis kryteriów i sposobu oceny ofert XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. 11 XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej XVII Wzór umowy XVIII Załączniki Załącznik numer 1 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik numer 2 Opis oceny zakresu pokrycia ubezpieczeniowego Załącznik numer 3 Opis minimalnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia Załącznik numer 4 Opis fakultatywnych wymagań Zamawiającego.. 29 Załącznik numer 5 Proponowana treść klauzul ubezpieczeniowych.. 37 Załącznik numer 6 Formularz oferty ubezpieczeniowej Załącznik numer 7 Formularz cenowy Załącznik numer 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 59 Załącznik numer 9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.. 60 Załącznik numer 10 Wzory umów Strona 2 z 65

3 II Informacje ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 EUR. 3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Specyfikacja płatna 50,00 PLN w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej. 5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: CSK, CSK Inst. Stom., Zamawiający, Szpital lub Placówka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa, upzp lub ustawa Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 6 Dane Zamawiającego: 1) Adres siedziby: ul. Pomorska 251, Łódź 2) Adres filii: a. ul. Pomorska 251, Łódź b. ul. Lelewela 5, Skierniewice c. ul. Fabryczna 2, Bełchatów d. ul. Sterlinga 1/3, Łódź e. ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź f. ul. Krzemieniecka 5, Łódź g. ul. Bardowskiego 1, Łódź h. pl. Hallera 1, Łódź 3) Numer telefonu: ) Numer faksu: ) Strona internetowa: 6) 7) Godziny urzędowania: 8:00 15:00 8) NIP: ) REGON: ) KRS: ) PKD: Z 12) EKD: ) Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części Przetargi na stronie: oraz 14) Brokerem ubezpieczeniowym uczestniczącym w przygotowywaniu procedury przetargowej i pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną zamawiającego w oparciu o ustawę Pzp, zgodnie Strona 3 z 65

4 z udzielonym pełnomocnictwem i na mocy zawartej umowy jest Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: , przy ulicy Jaracza 19, zezwolenie PUNU: 73/97, NIP: , REGON: , KRS: III Opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są usługi w zakresie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program ubezpieczeniowy zamieszczony został w Załączniku numer 4. 3 Szczegółowy opis minimalnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia zamieszczony został w Załączniku numer 3. 4 Treść klauzul ubezpieczeniowych zawarta została w Załączniku numer 5. 5 Charakterystyka Zamawiającego zawarta jest w Załączniku numer 1. 6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 9 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych. 10 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia mienia od skutków żywiołów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od OC usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. IV Termin i miejsce wykonania umowy 1 Termin wykonania zamówienia. 1. Czas określony, od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2. Czas określony, od dnia 01 stycznia 2013 roku, w zakresie ubezpieczenia auto casco, assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków, do dnia 31 grudnia 2013 roku. Dla pojazdów, których okres ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia upływa po dacie 01 stycznia 2013 roku, lub dla pojazdów nowo nabytych, ale przed dniem końca obowiązywania Umowy to jest przed dniem 31 grudnia 2013 roku, ten okres ubezpieczenia będzie również stosowany. 3. Czas określony, od dnia 01 stycznia 2013 roku, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, na okres kolejnych 12 miesięcy. Dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia będą również stosowane dla pojazdów, których okres ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia upływa po dacie 01 stycznia 2013 roku lub dla pojazdów nowo nabytych przed dniem 31 grudnia 2013 roku. 2 Miejsce wykonania Zamówienia: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym lokalizacje: 1. ul. Pomorska 251, Łódź 2. ul. Lelewela 5, Skierniewice 3. ul. Fabryczna 2, Bełchatów 4. ul. Sterlinga 1/3, Łódź 5. ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź 6. ul. Krzemieniecka 5, Łódź 7. ul. Bardowskiego 1, Łódź Strona 4 z 65

5 8. pl. Hallera 1, Łódź V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia. 2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty lub oświadczenia. 6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli: 1. Jest niezgodna z ustawą. 2. Jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 8 Strona 5 z 65

6 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 załącznik Nr 9 5. Parafowany przez wykonawcę wzór umowy załącznik nr Aktualny odpis właściwego rejestru oraz kopia zezwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wszystkie kolejne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę. 2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz o w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.4 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego. 7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów. 10. Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze poole koasekuracyjne: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty. 4. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punkcie 1 ust. 3, 4, 6 i 7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 ust. 6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Strona 6 z 65

7 ma siedzibę, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w punkcie poprzednim. 5 Postanowienia w sprawach dokumentów zastrzeżonych. 1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 2. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób w odrębnej kopercie z adnotacją TAJNE. 3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika w innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów: 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 2 Wyjaśnienie treści SIWZ: 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem punktu następnego. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział 11 pkt. 1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Strona 7 z 65

8 3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu o którym mowa w ust. 2, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronach internetowych określonych w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 3 Modyfikacja treści specyfikacji: 1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronach internetowych określonych w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 3 Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszystkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednoczeńnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 6 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych określonych w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeśli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4 Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6 zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Strona 8 z 65

9 5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Pani Danuta Kozłowska Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. w Łodzi telefon: , , faks: w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. VIII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX Termin związania ofertą 1 Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 2 Bieg terminu związania ofertą zaczyna się z upływem terminu składania ofert. 3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. X Opis sposobu przygotowywania ofert 1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 4 Oferta powinna być napisana pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym w sposób czytelny. 5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 7 poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie wraz z podpisem / podpisami osoby / osób podpisującej / podpisujących ofertę. 8 Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu oferty. 9 Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie tak aby zagwarantować poufność treści oferty oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w rozdziale II i opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Koperta winna być oznaczona w sposób następujący: Oferta Przetarg nieograniczony 45/ZP/2012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego nie otwierać przed godz. 12:15 w dniu 05 grudnia 2012 r. Strona 9 z 65

10 10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek wymaganej informacji. 11 Wykonawca przygotowując ofertę powinien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy czytać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego. XI Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 1 Oferty należy składać / przesłać do dnia 05 grudnia 2012 r. do godziny 12:00 na adres zamawiającego podany w rozdziale II niniejszej specyfikacji, w sekretariacie zamawiającego pokój 503. Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach: 8:00 15:00. 2 Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w pkt niniejszej specyfikacji, w sposób opisany w pkt. 10 opis sposobu przygotowywania ofert niniejszej specyfikacji oraz dodatkowo opatrzony napisem: Zmiana oferty Przetarg nieograniczony 45/ZP/2012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem: Wycofanie oferty Przetarg nieograniczony 45/ZP/2012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego. Koperty oznaczone w wyżej podany sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 4 Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05 grudnia 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie zamawiającego sala konferencyjna. 5 Bezpośrednio przed otwarciem podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawców, oraz informacje dotyczące ceny złożonej oferty zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7 Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, mogą zwrócić się na piśmie o przekazanie ww. informacji. XII Cena oraz pozostałe istotne elementy oferty 1 Wykonawca określi łączną składkę za cały okres ubezpieczenia, w zaokrągleniu do pełnych złotych, liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne ryzyka według załączonego formularza oferty stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2 Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji. 3 Ostateczna łączna cena musi być podana w złotych polskich cyfrą oraz słownie. Strona 10 z 65

11 4 Cena podana w ofercie może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie rabaty, upusty winny być ujęte w podanej cenie. Podana cena za realizację zamówienia jest ceną ostateczną do zapłaty przez zamawiającego. 5 Wykonawca określi precyzyjnie terminy płatności składek oraz wniesione wyłączenia lub ograniczenia w stosunku do programu ubezpieczenia podane w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. XIII Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Oferowana cena 80%. 2. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego 20%. 2 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie kryterium cena obliczana jest wg wzoru: C min K C = x S P x W C, gdzie: C bad C min oznacza cenę oferty z najniższą łączną ceną za ubezpieczane ryzyka, C bad oznacza łączną cenę badanej oferty za ubezpieczane ryzyka, S P oznacza jednolitą skalę punktową 100 punktów, W C oznacza wagę procentową kryterium ceny 80 %. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez wykonawców łączną, składkę w zaokrągleniu do pełnych złotych liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 3 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie kryterium zakres pokrycia ubezpieczeniowego obliczany jest wg wzoru: Z bad K Z = x S P x W Z, gdzie: Z max Z bad oznacza łączną sumę punktów za ocenę zakresu pokrycia ubezpieczeniowego badanej oferty według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej SIWZ, Z max oznacza łączną sumę punktów za ocenę zakresu pokrycia ubezpieczeniowego najkorzystniejszej oferty według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej SIWZ, S P W Z oznacza jednolitą skalę punktową 100 punktów, oznacza wagę procentową kryterium zakresu pokrycia ubezpieczeniowego 20 %. Zamawiający określił skalę punktową wykorzystaną do oceny poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych lub ich części wg Załącznika Nr 2. XIV Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Strona 11 z 65

12 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2 W przypadku gdy nastąpi unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców którzy: 1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert. 2. Złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3 W przypadku unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia. 4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, podając w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów. 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce. 3. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4. Termin, po upływie którego będzie możliwe zawarcie umowy. 6 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 7 Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą. 8 W przypadku gdy okazałoby się, że wykonawca którego została wybrana oferta uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII Wzór umowy Wzór umowy zamieszczono w załączniku Nr 10 do niniejszej specyfikacji. Strona 12 z 65

13 XVIII Załączniki 1 Załącznik nr 1 Charakterystyka zamawiającego. 2 Załącznik nr 2 Tabela obliczania wagi punktowej dla programu ubezpieczeniowego. 3 Załącznik nr 3 Wymagania minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 4 Załącznik nr 4 Opis programu ubezpieczeniowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego zamawiającego. 5 Załącznik nr 5 Treść klauzul ubezpieczeniowych. 6 Załącznik nr 6 Formularz oferty. 7 Załącznik nr 7 Formularz cenowy. 8 Załącznik nr 8 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust Załącznik nr 9 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust Załącznik nr 10 Wzór umowy. Strona 13 z 65

14 CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik numer 1 1 Zamawiający: 1.1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny INSTYTUT STOMATOLOGII Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 2 Miejsce ubezpieczenia: 1. ul. Pomorska 251, Łódź 2. ul. Fabryczna 2, Bełchatów 3. ul. Lelewela 5, Skierniewice 4. ul. Sterlinga 1/3, Łódź 5. ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź 6. ul. Krzemieniecka 5, Łódź 7. ul. Bardowskiego 1, Łódź 8. pl. Hallera 1, Łódź 3 Rodzaj prowadzonej działalności 1) Działalność medyczna 1. Ambulatoryjna opieka medyczna i profilaktyka w zakresie: a psychiatrii i psychologii klinicznej b stomatologii zachowawczej i endodoncji c stomatologii dziecięcej d chirurgii stomatologicznej i szczękowo twarzowej e protetyki stomatologicznej f implantologii stomatologicznej g periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej h stomatologii estetycznej i zaburzeń czynnościowych narządu ruchu j immunologii k alergologii l reumatologii m chorób układu krążenia i metabolicznych n terapii izotopowej o medycyny sportowej p dermatologii i wenerologii q poradnictwa genetycznego r poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii s poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie psychologii t świadczeń ginekologicznych i położniczych u świadczeń pediatrychnych 2. Diagnostyka realizowana przez poradnie, zakłady i pracownie diagnostyczne z zakresu: a Psychiatrii i psychologii klinicznej b Stomatologii we wszystkich reprezentowanych specjalnościach c Chorób błony śluzowej jamy ustnej d zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz chorób stawu skroniowo żuchwowego e wad rozwojowych narządu żucia f diagnostyki obrazowej (radiologii) dotyczącej stomatologii g medycyny nuklearnej h ultrasonografii i mammografii i immunologii klinicznej j diagnostyki laboratoryjnej k elektrodiagnostyki m medycyny sportowej n dermatologii i wenerologii Strona 14 z 65

15 o genetyki p ginekologii q pediatrii 3. Rehabilitacja w zakresie: a psychiatrii b zaburzeń narządu żucia (fizykoterapia, akupunktura, psychoterapia) c zaburzeń stomatologicznych, obejmującą kompleksowe działania lecznicze, zmierzające do przywrócenia prawidłowej funkcji żucia, mowy i estetyki pacjenta d świadczeń dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii i psychologii 4. Profilaktyka i promocja zdrowia we wszystkich reprezentowanych specjalnościach 5. Hospitalizacja pacjentów potrzebujących całodobowej lub całodziennej opieki medycznej w zakresie: a psychiatrii b chirurgii stomatologicznej i szczękowo twarzowej hospitalizacja jednodniowa c alergologii 6. Eksperymenty medyczne a Badania lekowe III i II faza 7. Pośrednie formy terapii: wycieczki po Łodzi, wycieczki poza miasto, jazda konna, udział w zajęciach sportowych i kulturalno oświatowych itp. 2) Działalność pozamedyczna 1. Najem lokali 2. Działalność dydaktyczna (przygotowanie osób do wykonywani zawodów medycznych oraz doskonalenie zawodowe lekarzy, pielęgniarek, słuchaczy medycznych i innych zawodów medycznych) 4 Dodatkowe informacje o prowadzonej działalności 1) Sterylizacja własna 2) Pralnia firma zewnętrzna 3) Zagospodarowanie odpadów firma zewnętrzna 4) Posiłki catering 5) Szatnia dla pacjentów i odwiedzających firma zewnętrzna szatnia za wydaniem numerka 6) Szatnia depozytowa dla pacjentów brak pokoje chorych wyposażone są w szafy, do których klucze posiadają pacjenci 7) Apteka wewnątrz szpitalna 8) Badania lekowe III faza (głównie) oraz II faza 9) Realizacja zadań dydaktycznych i badawczych uczelni 10) Prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną 11) Orzecznictwo dla potrzeb sądów, prokuratur, instytucji ubezpieczeniowych oraz osób prawnych i fizycznych oraz wydawanie opinii 5 Zatrudnienie łącznie 717 osób 1) Lekarze: a 254 lekarzy w tym 57 stażystów b 73 rezydentów 2) Inny personel medyczny z wyższym wykształceniem: 66 osób 3) Dyrekcja: 4 osoby 4) Personel administracyjny: 58 osoby 5) Personel techniczny: 34 osoby 6) Pozostały personel medyczny: a niższy personel: 30 osób b średni personel: 198 osób pielęgniarki: 89 osób technicy RTG: 8 osób technicy med. analit.: 6 osób technicy medyczni: 7 osób higienistki: 43 osoby Strona 15 z 65

16 pomoce: 7 osób rejestratorki i sekretarki med.: 19 osób terapeuci zajęciowi: 8 osób pozostały personel: 11 osób. 7) Umowy zlecenia oraz umowy kontraktowe łącznie: 134 osoby a umowy kontraktowe: 38 osób b umowy zlecenia (lekarze): 59 osób c umowy zlecenia (pozostałe): 37 osób 6 Opis budynków: 1) Budynek szpitala i przychodni w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 251: konstrukcja żelbetowa i ceramiczna, stropodachy żelbetowe kryte papą. 2) Budynek przychodni w Łodzi przy ulicy Sterlinga 1/3: konstrukcja ścian ceramiczna, stopy i dach drewniane kryte papą. 3) Filie w Skierniewicach i Bełchatowie znajdują się w wynajmowanych lokalach. Bełchatów 78,4 m², Skierniewice 85,21 m². Budynki o konstrukcji niepalnej ściany ceramiczne, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu: Bełchatów żelbetowa, kryta papą, Skierniewice: drewniana, kryta papą. 4) Budynek przychodni w Łodzi przy pl. Hallera 1 i ul. Krzemienieckiej 5: konstrukcja żelbetowa i ceramiczna, stropodachy żelbetowe kryte papą. 5) Budynek Przychodni przy ulicy Bardowskiego: ściany ceramiczne, stropy ceramiczno żelbetowe, dach z płyty żelbetowej kryty papą. 6) Budynek szpitala i przychodni w Łodzi przy ulicy Czechosłowackiej 8/10: konstrukcja żelbetowa i ceramiczna, stropodachy żelbetowe wentylowane ocieplone granulatem wełny mineralnej, kryte papą. Docieplenie budynku B1 i budynku portierni styropianem. 7) Pomieszczenia wynajmowane dla podmiotów zewnętrznych przy ul. Pomorskiej 251: KaVo 341,6 m², Kawiarnia 144,72 m², Fundacja 85,0 m², Natrodent 147,04 m². 8) Budynki nie stanowią własności zamawiającego, jednak ciąży na nim obowiązek ich ubezpieczenia. 7 Opis zabezpieczeń przeciw pożarowych. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami są stosowane środki przeciw pożarowe zabezpieczające mienie objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z posiadaną aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 8 Opis zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. System czujek ruchu połączonych w system alarmowy, monitoring z nagrywaniem oraz całodobowa ochrona firmy ochroniarskiej lub grup interwencyjnych (w filii w Skierniewicach i Bełchatowie). 9 Opis przechowywania gotówki pokój kasowy z wykorzystaniem alarmu oraz sejfu. Transport gotówki firma zewnętrzna z wykorzystaniem walizki kasjerskiej. W filiach transport wykonywany przez pojedynczych pracowników. 10 Szkodowość za okres ostatnich pięciu lat: 1) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 2007: ,00 PLN 2008: 0,00 PLN 2009: 1,00 PLN 2010: 0,00 PLN 2011: 527,72 PLN 2012: 0,00 PLN 2) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 2007: ,61 PLN 2008: ,23 PLN 2009: 1.343,16 PLN 2010: ,73 PLN 2011: ,30 PLN 2012: 5.830,45 PLN 2012: ,00 PLN rezerwy szkodowe Strona 16 z 65

17 Załącznik numer 2 UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POZOSTAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z FLOTĄ KOMUNIKACYJNĄ OPIS OCENY ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Lp. Ocena zakresu pokrycia ubezpieczeniowego złożonej oferty Precyzyjne określenie szczegółowej części opisu ryzyka Spełnia TAK /nie spełnia NIE I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729). II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. III. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości i nieruchomości VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzeniem parkingu VII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szatni kontrakt (umowa przechowania) VIII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków IX. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk X. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI szkody materialne i niematerialne XI. Ubezpieczenia komunikacyjne XII. Składka 1 Wymagania minimalne zgodnie z Załącznikiem numer 3 Jeżeli wpisano NIE, oferta podlega odrzuceniu Lp. Precyzyjne określenie szczegółowej części opisu ryzyka Liczba możliwych punktów I. (XIII.) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729) Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 1 Uwzględnienie klauzuli Nr 2: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ 2 Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ 3 Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ 4 Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym w SIWZ II. (XIV.) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 Strona 17 z 65

18 1. Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego / ubezpieczonego (stażyści, studenci, słuchacze, wolontariusze, skierowani z innych placówek, nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi itp.) 2. Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego / ubezpieczonego wyrządzone podczas odbywania szkoleń, staży, praktyk itp. w innych placówkach medycznych. 3. Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez aptekę wewnątrz szpitalną dział farmacji szpitalnej. 4. Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody będące następstwem pobrania, przechowywania jak i podania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz komórek, tkanek, lub narządów. 5. Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych udzielanych w przypadkach niebędących następstwem wad wrodzonych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia. Zaproponowana przez ubezpieczyciela ugoda, w związku ze zgłoszonym 6. roszczeniem, musi każdorazowo uwzględniać analizę stanu faktycznego, a przed jej realizacją musi zostać zaakceptowana przez ubezpieczającego. 7. Uwzględnienie Nr 2: klauzuli braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ 8. Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ 9. Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym 10. w SIWZ 11. Uwzględnienie klauzuli Nr 29: nadwyżkowej w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 45: pokrycia szkód wynikających działania promieniu 12. jonizujących w brzmieniu zawartym w SIWZ 13. Brak franszyzy integralnej w odniesieniu do szkód osobowych 14. Brak franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych 15. Brak franszyzy integralnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 16. Brak franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 17. Brak udziału własnego w odniesieniu do szkód osobowych 18. Brak udziału własnego w odniesieniu do szkód rzeczowych 19. Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 5% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 10% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 15% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 20% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 25% 1 III. (XV.) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu najmu pomieszczeń i urządzeń innym podmiotom. Zaproponowana przez ubezpieczyciela ugoda, w związku ze zgłoszonym roszczeniem, musi każdorazowo uwzględniać analizę stanu faktycznego, a przed jej realizacją musi zostać zaakceptowana przez ubezpieczającego Uwzględnienie Nr 2: klauzuli braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ Strona 18 z 65

19 6. Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym w SIWZ 7. Brak franszyzy integralnej w odniesieniu do szkód osobowych 8. Brak franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych 9. Brak franszyzy integralnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 10. Brak franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 11. Brak udziału własnego w odniesieniu do szkód osobowych 12. Brak udziału własnego w odniesieniu do szkód rzeczowych 13. Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 5% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 10% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 15% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 20% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 25% IV. (XVI.) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 Uwzględnienie klauzuli Nr 2: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 46: odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w brzmieniu zawartym w SIWZ Udział własny w wysokości świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy V. (XVII.) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości i nieruchomości Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 1. Uwzględnienie klauzuli Nr 2: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ 2. Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ 3. Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ 4. Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym w SIWZ 5. Uwzględnienie klauzuli Nr 47: najemcy ruchomości w brzmieniu zawartym w SIWZ 6. Uwzględnienie klauzuli Nr 48: najemcy nieruchomości w brzmieniu zawartym w SIWZ 7. Brak franszyzy integralnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 8. Brak franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 9. Brak udziału własnego w odniesieniu do szkód rzeczowych 10. Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 5% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 7% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 10% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 12% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 15% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 20% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 25% 1 VI. (XVIII.) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzeniem parkingu Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 Strona 19 z 65

20 Uwzględnienie klauzuli Nr 2: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym w SIWZ VII. (XIX.) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szatni kontrakt (umowa przechowania) Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 1. Uwzględnienie klauzuli Nr 2: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ 2. Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ 3. Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ 4. Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym w SIWZ 5. Brak franszyzy integralnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 6. Brak franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych 7. Brak udziału własnego w odniesieniu do szkód rzeczowych 8. Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 5% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 7% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 10% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 12% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 15% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 20% Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych na poziomie do 25% VIII. (XX.) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wymagania oczekiwane zgodnie z Załącznikiem numer 4 Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do wysokości sumy ubezpieczenia każdej osobie poszkodowanej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wypłata odszkodowania nastąpi w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu. Wypłata odszkodowania nastąpi w wysokości 100% sumy ubezpieczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku o ile ta nastąpiła w okresie 180 dni od daty wypadku. To ograniczenie czasowe nie będzie obowiązywało gdy poszkodowany zapadł w śpiączkę a następnie zmarł. Wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (trwałego uszkodzenia ciała) ubezpieczonego nastąpi również w związku z ryzykiem zawału serca i krwotoku śródczaszkowego. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego nastąpi również w związku z ryzykiem zawału serca i krwotoku śródczaszkowego. Uwzględnienie klauzuli Nr 2: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 3: braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 4: płatności rat po szkodzie w brzmieniu zawartym w SIWZ Uwzględnienie klauzuli Nr 7: informacji dotyczących ryzyka w brzmieniu zawartym w SIWZ RAZEM: IX. (XXI.) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Strona 20 z 65

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kłanino, 16.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSp.01/2014 Nazwa zadania: Zorganizowanie wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi. Nazwa zadania: Usługi pocztowe

Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi. Nazwa zadania: Usługi pocztowe Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi Nazwa zadania: Usługi pocztowe I. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Siedziba: 92 213 Łódź, ul. Pomorska 251 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Wrocław, dnia 02.01.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10 Znak P/01/2012 Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

"Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010 Nr sprawy:37/2008/xi Skierniewice 2008-11-21 Zamawiający: Energetyka Cieplna Sp. z. o. o. ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice NIP 836-13-28-631 REGON 750051181 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na: ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92 213 Łódź, ul. Pomorska 251 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo