w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź, ul. Pomorska 251 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR. Specyfikację zatwierdził: DYREKTOR dr n. med. Monika Domarecka Dyrektor SP ZOZ CSK Instytutu Stomatologii UM w Łodzi Łódź, dnia 27 listopada 2012 r. Strona 1 z 65

2 I Spis treści Spis treści: Strona tytułowa I Spis treści II Informacje ogólne III Opis przedmiotu zamówienia... 4 IV Termin i miejsce wykonania umowy V Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków... 5 VI Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia VII warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.. 5 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami VIII Wymagania dotyczące wadium IX Termin związania ofertą X Opis sposobu przygotowania oferty XI Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert XII Cena oraz pozostałe istotne elementy oferty XIII Opis kryteriów i sposobu oceny ofert XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. 11 XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej XVII Wzór umowy XVIII Załączniki Załącznik numer 1 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik numer 2 Opis oceny zakresu pokrycia ubezpieczeniowego Załącznik numer 3 Opis minimalnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia Załącznik numer 4 Opis fakultatywnych wymagań Zamawiającego.. 29 Załącznik numer 5 Proponowana treść klauzul ubezpieczeniowych.. 37 Załącznik numer 6 Formularz oferty ubezpieczeniowej Załącznik numer 7 Formularz cenowy Załącznik numer 8 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 59 Załącznik numer 9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.. 60 Załącznik numer 10 Wzory umów Strona 2 z 65

3 II Informacje ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 EUR. 3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Specyfikacja płatna 50,00 PLN w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej. 5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: CSK, CSK Inst. Stom., Zamawiający, Szpital lub Placówka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa, upzp lub ustawa Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 6 Dane Zamawiającego: 1) Adres siedziby: ul. Pomorska 251, Łódź 2) Adres filii: a. ul. Pomorska 251, Łódź b. ul. Lelewela 5, Skierniewice c. ul. Fabryczna 2, Bełchatów d. ul. Sterlinga 1/3, Łódź e. ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź f. ul. Krzemieniecka 5, Łódź g. ul. Bardowskiego 1, Łódź h. pl. Hallera 1, Łódź 3) Numer telefonu: ) Numer faksu: ) Strona internetowa: 6) 7) Godziny urzędowania: 8:00 15:00 8) NIP: ) REGON: ) KRS: ) PKD: Z 12) EKD: ) Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części Przetargi na stronie: oraz 14) Brokerem ubezpieczeniowym uczestniczącym w przygotowywaniu procedury przetargowej i pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną zamawiającego w oparciu o ustawę Pzp, zgodnie Strona 3 z 65

4 z udzielonym pełnomocnictwem i na mocy zawartej umowy jest Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: , przy ulicy Jaracza 19, zezwolenie PUNU: 73/97, NIP: , REGON: , KRS: III Opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są usługi w zakresie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program ubezpieczeniowy zamieszczony został w Załączniku numer 4. 3 Szczegółowy opis minimalnych wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia zamieszczony został w Załączniku numer 3. 4 Treść klauzul ubezpieczeniowych zawarta została w Załączniku numer 5. 5 Charakterystyka Zamawiającego zawarta jest w Załączniku numer 1. 6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 9 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych. 10 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia mienia od skutków żywiołów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od OC usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. IV Termin i miejsce wykonania umowy 1 Termin wykonania zamówienia. 1. Czas określony, od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2. Czas określony, od dnia 01 stycznia 2013 roku, w zakresie ubezpieczenia auto casco, assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków, do dnia 31 grudnia 2013 roku. Dla pojazdów, których okres ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia upływa po dacie 01 stycznia 2013 roku, lub dla pojazdów nowo nabytych, ale przed dniem końca obowiązywania Umowy to jest przed dniem 31 grudnia 2013 roku, ten okres ubezpieczenia będzie również stosowany. 3. Czas określony, od dnia 01 stycznia 2013 roku, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, na okres kolejnych 12 miesięcy. Dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia będą również stosowane dla pojazdów, których okres ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia upływa po dacie 01 stycznia 2013 roku lub dla pojazdów nowo nabytych przed dniem 31 grudnia 2013 roku. 2 Miejsce wykonania Zamówienia: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym lokalizacje: 1. ul. Pomorska 251, Łódź 2. ul. Lelewela 5, Skierniewice 3. ul. Fabryczna 2, Bełchatów 4. ul. Sterlinga 1/3, Łódź 5. ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź 6. ul. Krzemieniecka 5, Łódź 7. ul. Bardowskiego 1, Łódź Strona 4 z 65

5 8. pl. Hallera 1, Łódź V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia. 2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty lub oświadczenia. 6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli: 1. Jest niezgodna z ustawą. 2. Jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 8 Strona 5 z 65

6 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 załącznik Nr 9 5. Parafowany przez wykonawcę wzór umowy załącznik nr Aktualny odpis właściwego rejestru oraz kopia zezwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wszystkie kolejne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę. 2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz o w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.4 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego. 7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów. 10. Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze poole koasekuracyjne: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty. 4. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punkcie 1 ust. 3, 4, 6 i 7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 ust. 6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Strona 6 z 65

7 ma siedzibę, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w punkcie poprzednim. 5 Postanowienia w sprawach dokumentów zastrzeżonych. 1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 2. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób w odrębnej kopercie z adnotacją TAJNE. 3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika w innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów: 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 2 Wyjaśnienie treści SIWZ: 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem punktu następnego. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział 11 pkt. 1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Strona 7 z 65

8 3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu o którym mowa w ust. 2, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronach internetowych określonych w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 3 Modyfikacja treści specyfikacji: 1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronach internetowych określonych w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 3 Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszystkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednoczeńnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 6 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych określonych w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeśli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4 Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6 zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Strona 8 z 65

9 5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Pani Danuta Kozłowska Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. w Łodzi telefon: , , faks: w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. VIII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX Termin związania ofertą 1 Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 2 Bieg terminu związania ofertą zaczyna się z upływem terminu składania ofert. 3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. X Opis sposobu przygotowywania ofert 1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 4 Oferta powinna być napisana pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym w sposób czytelny. 5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 7 poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie wraz z podpisem / podpisami osoby / osób podpisującej / podpisujących ofertę. 8 Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu oferty. 9 Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie tak aby zagwarantować poufność treści oferty oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w rozdziale II i opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Koperta winna być oznaczona w sposób następujący: Oferta Przetarg nieograniczony 45/ZP/2012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego nie otwierać przed godz. 12:15 w dniu 05 grudnia 2012 r. Strona 9 z 65

10 10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek wymaganej informacji. 11 Wykonawca przygotowując ofertę powinien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy czytać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego. XI Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 1 Oferty należy składać / przesłać do dnia 05 grudnia 2012 r. do godziny 12:00 na adres zamawiającego podany w rozdziale II niniejszej specyfikacji, w sekretariacie zamawiającego pokój 503. Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach: 8:00 15:00. 2 Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w pkt niniejszej specyfikacji, w sposób opisany w pkt. 10 opis sposobu przygotowywania ofert niniejszej specyfikacji oraz dodatkowo opatrzony napisem: Zmiana oferty Przetarg nieograniczony 45/ZP/2012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem: Wycofanie oferty Przetarg nieograniczony 45/ZP/2012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego. Koperty oznaczone w wyżej podany sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 4 Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05 grudnia 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie zamawiającego sala konferencyjna. 5 Bezpośrednio przed otwarciem podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawców, oraz informacje dotyczące ceny złożonej oferty zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7 Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, mogą zwrócić się na piśmie o przekazanie ww. informacji. XII Cena oraz pozostałe istotne elementy oferty 1 Wykonawca określi łączną składkę za cały okres ubezpieczenia, w zaokrągleniu do pełnych złotych, liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne ryzyka według załączonego formularza oferty stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2 Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji. 3 Ostateczna łączna cena musi być podana w złotych polskich cyfrą oraz słownie. Strona 10 z 65

11 4 Cena podana w ofercie może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie rabaty, upusty winny być ujęte w podanej cenie. Podana cena za realizację zamówienia jest ceną ostateczną do zapłaty przez zamawiającego. 5 Wykonawca określi precyzyjnie terminy płatności składek oraz wniesione wyłączenia lub ograniczenia w stosunku do programu ubezpieczenia podane w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. XIII Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Oferowana cena 80%. 2. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego 20%. 2 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie kryterium cena obliczana jest wg wzoru: C min K C = x S P x W C, gdzie: C bad C min oznacza cenę oferty z najniższą łączną ceną za ubezpieczane ryzyka, C bad oznacza łączną cenę badanej oferty za ubezpieczane ryzyka, S P oznacza jednolitą skalę punktową 100 punktów, W C oznacza wagę procentową kryterium ceny 80 %. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez wykonawców łączną, składkę w zaokrągleniu do pełnych złotych liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 3 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie kryterium zakres pokrycia ubezpieczeniowego obliczany jest wg wzoru: Z bad K Z = x S P x W Z, gdzie: Z max Z bad oznacza łączną sumę punktów za ocenę zakresu pokrycia ubezpieczeniowego badanej oferty według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej SIWZ, Z max oznacza łączną sumę punktów za ocenę zakresu pokrycia ubezpieczeniowego najkorzystniejszej oferty według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej SIWZ, S P W Z oznacza jednolitą skalę punktową 100 punktów, oznacza wagę procentową kryterium zakresu pokrycia ubezpieczeniowego 20 %. Zamawiający określił skalę punktową wykorzystaną do oceny poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych lub ich części wg Załącznika Nr 2. XIV Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Strona 11 z 65

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo